OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Słownik pojęć: 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) ) Beneficjent zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekt w ramach PO KL na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem postanowień Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL; 3) Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją pośredniczącą albo instytucją pośredniczącą II stopnia (wdrażającą). 4) Zespół Kontrolujący zespół liczący co najmniej 2 osoby (z których jedna osoba pełni funkcję Kierownika Zespołu), przeprowadzające czynności kontrolne i odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli zgodnie z niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 5) Kontrola czynności kontrolne wykonywane przez Zespół kontrolujący w siedzibie beneficjenta oraz czynności kontrolne w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyta monitoringowa), mające na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zapisami: umowy/ decyzji/ wniosku o dofinansowanie projektu, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (zwanych dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowania) oraz pozostałymi, aktualnymi dokumentami programowymi. 6) Dokumentacja pokontrolna zbiór dokumentów dotyczących przeprowadzenia kontroli zgodnie z 5 Umowy zawartej pomiędzy MPiPS i Wykonawcą. 7) Dokumenty programowe/ Wytyczne Instytucji Zarządzającej zbiór dokumentów dotyczących realizacji PO KL, m.in. Wytyczne w zakresie kwalifikowania, System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwane dalej Zasadami), dostępne na stronie 8) EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 1. Informacja wstępna Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS pełni w PO KL rolę Instytucji Pośredniczącej w Priorytetach I i II oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Wdrażającej) w Priorytecie V i w związku z pełnioną rolą zobowiązany jest do prowadzenia kontroli m.in. w ramach: 1.1. Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w ramach którego realizowane są projekty służące: wdrażaniu i upowszechnianiu rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). upowszechnianiu idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjnopromocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia kampanie informacyjno-promocyjne Poddziałania Rozwój dialogu obywatelskiego, w ramach którego realizowane są projekty służące: wypracowaniu, upowszechnieniu i wdrożeniu standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadnianie polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną, 1

2 tworzeniu regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparciu działalności nowo utworzonych lub już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo szkoleniowej dla organizacji pozarządowych, tworzeniu i wspieraniu porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym, tworzeniu i wdrażaniu programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tworzeniu programów poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tworzeniu i wdrażaniu programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej Poddziałania Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego, w ramach którego wspierane są projekty obejmujące: studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu, wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego, tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym. 2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia: Usługa polega na wykonaniu kontroli maksymalnie150 projektów konkursowych, w ramach ww. działania/poddziałań (realizowanych na terenie całego kraju). Termin wykonania zamówienia: 30 września 2015 r. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi księgowe i audytorskie. Kontrola jednego projektu powinna obejmować przeprowadzenie 1 kontroli w siedzibie beneficjenta i 1 kontroli w miejscu realizacji projektu (zwanej także wizytą monitoringową) oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej. Czas przeprowadzenia każdej kontroli, ma wynosić minimum 3 dni robocze - w przypadku kontroli w siedzibie beneficjenta oraz minimum 4 dni robocze - w przypadku przeprowadzenia zarówno kontroli w siedzibie beneficjenta jak i kontroli w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyty monitoringowej). Kontrola powinna zostać przeprowadzona, co do zasady, w dni robocze (od poniedziałku do piątku). W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy działanie będące przedmiotem wizyty monitoringowej jest realizowane w sobotę lub niedzielę) Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może przeprowadzić wizytę monitoringową w sobotę lub niedzielę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wizyty monitoringowej, w ramach kontroli projektu, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić pisemne uzasadnienie nieprzeprowadzenia wizyty monitoringowej i uzyskać zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem kontroli. Kontrola ma na celu: weryfikację prawidłowości realizacji projektów zgodnie z zapisami: umowy/ decyzji /wniosku o dofinansowanie, sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania i ze stanem rzeczywistym, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu, sprawdzenie, czy beneficjent przestrzega obowiązujących reguł wynikających z Dokumentów programowych/ Wytycznych Instytucji Zarządzającej, a także obowiązujących aktów prawa wspólnotowego i krajowego Podczas kontroli w siedzibie beneficjenta Wykonawca zbada pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie i Dokumentami programowymi/ Wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL, wskazane przez Zamawiającego projekty realizowane w ramach Działania 1.5 oraz Poddziałań i PO KL w zakresie: Prawidłowości rozliczeń finansowych. W ramach przedmiotowego obszaru należy zweryfikować kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania, w tym m.in.: w przypadku wydatków rzeczywiście poniesionych oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków ujętych/ rozliczonych w złożonych lub zatwierdzonych wnioskach o płatność, w szczególności wydatków w ramach cross-financingu, w tym opisy dokumentów księgowych (na podstawie reprezentatywnej próby), dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL, 2

3 czy w ramach projektu prawidłowo klasyfikuje się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków, czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem, czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/ uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie, czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) , tj. czy na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo - księgowych nie występuje adnotacja instytucji wdrażającej PROW 07-13/ PO RYBY o treści: Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich / Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , status podatkowy beneficjenta poprzez weryfikację, np. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, oświadczeń, rejestru VAT Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, w tym m.in.: uzasadnienie wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu, kwalifikowalność stawek wynagrodzeń stosowanych przez beneficjenta w ramach projektu (w tym pozostałych składników wynagrodzenia personelu, nagród i premii), czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii), kwalifikowalność wydatków pod względem możliwości wystąpienia podwójnego finansowania lub konfliktu interesów w przypadku zatrudniania w projekcie pracowników instytucji uczestniczących w realizacji PO KL, kwalifikowalność wydatków związanych z zatrudnieniem personelu projektu na umowę o pracę, w tym sposób ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwalifikowalność wydatków związanych z zaangażowaniem personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/ funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie pod względem: możliwości wystąpienia podwójnego finansowania (np. zawieranie umów o pracę/ cywilnoprawnych na zadania, które mieszczą się w dotychczasowych zakresach obowiązków osób pełniących określone funkcje w projekcie), możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, biorąc pod uwagę obciążenie wynikające z realizacji kilku funkcji w projekcie/ projektach (na podstawie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektów) Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Wytycznych w zakresie kwalifikowania, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz czy przestrzega ich zapisów Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta Poprawności udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.: 907, 984 i 1047, z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego. Kontrola udzielania zamówień publicznych obejmuje w szczególności sprawdzenie: czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony) i ich spełnienie zostało właściwie udokumentowane, czy ustalenie wartości zamówienia zostało dokonane z należytą starannością, czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 3

4 czy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest kompletna tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty, czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami ustawy Pzp, czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w Zasadach dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, w sytuacji, gdy był do tego zobligowany. W sytuacji, gdy zespół kontrolujący stwierdzi, iż beneficjent naruszył zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien sprawdzić, czy stwierdzone naruszenia zostały określone w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator ). W przypadku stwierdzenia naruszeń, określi wysokość wydatków niekwalifikowalnych w związku z przedmiotowym naruszeniem zgodnie z wartościami wskazanymi w ww. dokumencie i przedstawi propozycję wysokości korekty do akceptacji Zamawiającego Poprawności stosowania zasady konkurencyjności, w przypadku beneficjentów realizujących zamówienia o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrola obejmuje w szczególności sprawdzenie, czy beneficjent był zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, a jeśli tak, czy stosuje zasadę konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania, w tym, czy sporządził protokół zawierający co najmniej: informację, do których trzech potencjalnych wykonawców beneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem, informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty od wykonawcy oraz z podaniem danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert, wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej. Weryfikacji podlega również, czy beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Kwotę 14 tys. euro netto należy odnosić do usług i towarów sumowanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta. Przy ustalaniu wartości zamówień należy kierować się kryteriami tożsamości: przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę. W przypadku naruszenia przez beneficjenta zasady konkurencyjności, zespół kontrolujący zaproponuje zastosowanie taryfikatora korekt załączonego do umowy o dofinansowanie projektu lub zamieszczonego na stronie internetowej instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie z beneficjentem i przedstawi do akceptacji Zamawiającego Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności. W przypadku, gdy beneficjenci realizują zamówienia o wartości powyżej wartości 20 tys. zł netto, należy sprawdzić, czy przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru beneficjent właściwie udokumentował rozeznanie rynku. Beneficjent powinien wykazać, że cena towaru lub usługi to cena rynkowa. Przy czym nie dotyczy to zakupu towaru lub usługi, który powinien być dokonany zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności opisaną w punkcie Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: sposób informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS, prawidłowość oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu, sposób oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt plakaty, tabliczki z logo PO KL i UE, sposób oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu, adekwatność podjętych działań informacyjno-promocyjnych, w tym, m.in. przygotowanych materiałów promocyjnych, w stosunku do celu projektu, sposób informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS Zapewnienia właściwej ścieżki audytu sprawdzenie, czy poszczególne obszary realizowanego projektu udokumentowane są w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę. W Liście Sprawdzającej należy wskazać, czy na podstawie dokumentacji projektu możliwe jest prześledzenie przebiegu zdarzeń w ramach procesów zachodzących w czasie realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych jego obszarów Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu10, o których mowa w Rozdziale 7 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 2.2. Podczas kontroli w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyty monitoringowej) Wykonawca oceni jakość i prawidłowość realizowanej usługi (np. konferencji, szkolenia, doradztwa prawnego, opieki nad dziećmi) oraz sprawdzi: czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin, czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem Podczas kontroli w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyty monitoringowej) Wykonawca przeprowadzi w formie pisemnej ankietę z uczestnikami projektu, w celu poznania ich opinii na temat realizowanego przedsięwzięcia, w tym jego jakości oraz sprawdzi, czy ankietowany wie, iż przedsięwzięcie jest współfinansowane z ze środków UE w ramach EFS. Wypełnione ankiety stanowić będą załącznik do dokumentacji pokontrolnej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Liście Sprawdzającej dokumentów i innych dowodów, na podstawie których sformułował ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej. Lista sprawdzająca powinna zawierać rzetelny opis stanu faktycznego oraz wszelkie informacje dotyczące weryfikowanych dokumentów. Dokument ten powinien również umożliwiać odtworzenie ścieżki audytu w ramach weryfikowanych procesów Wykonawca dokona weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, a także sprawdzi, czy beneficjent osiągnął zakładane rezultaty projektu Wykonawca jest zobowiązany do opisania w informacji pokontrolnej metodologii doboru do kontroli próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz do podania wielkości próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru (o którym mowa w pkt 2.2.). Przy doborze próby dokumentów należy stosować statystyczne metody doboru próby. Możliwy jest również dobór dokumentów do kontroli na podstawie osądu eksperckiego, z precyzyjnym określeniem podstaw i założeń tegoż osądu Wykonawca zobowiązany jest do skontrolowania, w celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków, reprezentatywnej próby dokumentacji finansowej (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty) i merytorycznej projektu (kwalifikowalność uczestników projektu, zamówienia publiczne etc.) uwzględniającej, np. wartość projektu, liczbę uczestników objętych projektem, realizowane formy wsparcia. W sytuacji, gdy w trakcie kontroli wykryto poważne nieprawidłowości (np. wydatki niekwalifikowalne, błędnie opisane dokumenty źródłowe) Wykonawca powinien skontrolować odpowiednio większą próbę dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do włączenia do akt kontroli kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wykryte nieprawidłowości/ uchybienia Weryfikacji podlega co najmniej 10% wydatków w ramach złożonych wniosków o płatność, w tym dokumenty: dotyczące wszystkich rozliczanych zadań, dotyczące kosztów pośrednich (jeżeli są rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków), dotyczące kosztów zarządzania projektem Losowania próby wydatków dokonuje Wykonawca. Lista dokumentów finansowych poddanych kontroli, która stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej, zawierać będzie co najmniej: numer wniosku o płatność, numer pozycji z wniosku o płatność, numer dokumentu, numer księgowy lub ewidencyjny, datę wystawienia, datę zapłaty, kwotę brutto dokumentu, kwotę netto dokumentu, kwotę wydatków kwalifikowanych, uwagi kontrolujących, dotyczące zweryfikowanego dokumentu (jeśli dotyczy). 5

6 2.10. Jeżeli w próbie wydatków podlegających weryfikacji znajdą się wydatki dotyczące zakupu usług lub dostaw należy sprawdzić dodatkowo zgodność dokonywanych zakupów z ustawą Pzp, zasadą konkurencyjności lub zasadą efektywnego zarządzania finansami (o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz procedurami wewnętrznymi beneficjenta. Jeżeli w wylosowanej próbie wydatków nie znalazły się żadne wydatki dotyczące zakupu usług lub dostaw dotyczących zakupów dokonywanych zgodnie z ustawą Pzp, zasadą konkurencyjności lub procedurą rozeznania rynku, należy zidentyfikować i sprawdzić przeprowadzenie co najmniej 3 postępowań lub rozeznania rynku w odniesieniu do zakupu usług lub dostaw o największej wartości (o ile wystąpiły co najmniej trzy tego typu pozycje zakupu usług lub dostaw). Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w Listach Sprawdzających dokumentacji podlegającej weryfikacji, na podstawie której sformułował ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej Weryfikacji podlega dokumentacja dotycząca co najmniej 10% uczestników objętych wsparciem EFS w ramach projektu. Należy wskazać dane uczestników, których dokumentacja została poddana weryfikacji, w tym co najmniej: imię i nazwisko, datę przystąpienia do projektu, datę zakończenia udziału w projekcie oraz formę udzielonego wsparcia. Jeśli na etapie kontroli liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie jest mniejsza niż 10% wszystkich planowanych uczestników projektu, należy sprawdzić kwalifikowalność wszystkich dotychczasowych uczestników. W uzasadnionych przypadkach gdy liczba uczestników projektu sięga kilku/ kilkudziesięciu tysięcy uczestników, próba dla weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu może zostać ustalona na odpowiednio niższym poziomie W przypadku stwierdzenia wydatków niekwalifikowanych Wykonawca zobowiązany jest wskazać ich wysokość, sposób wyliczenia oraz umieścić informację, czy stwierdzone wydatki niekwalifikowane stanowią nieprawidłowości, w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wskazania podstawy prawnej stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych oraz do przekazania Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów źródłowych stanowiących podstawę stwierdzenia nieprawidłowości 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 12/DWF/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Słownik pojęć: 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań 2012.01.12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Nauczyciel na praktykach nauczyciel na czasie prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL Unia Europejska jak każde państwo czy organizacja dysponująca własnymi zasobami finansowymi musi dbać o prawidłowe zarządzanie środkami pieniężnymi. Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety komponentu centralnego: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, dnia 01 grudnia 2012 r. ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra Regon 977924147, NIP 973-07-13-421 ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT na świadczenie usługi audytu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Uwaga: poniższe zestawienie ma charakter uniwersalny,

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012 Kolbark, 27.02.2012 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz Kolbark, ul. Źródlana, 32-310 Klucze

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WYDZIAŁ KONTROLI IP2 Co stwierdziliśmy podczas kontroli? wydatki niekwalifikowane: brak dowodów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy

Załącznik nr 5 do Umowy Załącznik nr 5 do Umowy Nazwa Uwagi: termin kontroli Miejsce kontroli: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI W SIEDZIBIE BENEFICJENTA: Skróty: IP - Instytucja Pośrednicząca 1 IP2 - Instytucja Pośrednicząca II

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r.

Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r. Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r. Jednostka L.p. kontrolująca 1. Wojewódzki Urząd 2. Wojewódzki Urząd Zakres kontroli Kontrola projektu: Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

zakres obowiązków Wykonawcy

zakres obowiązków Wykonawcy Załącznik nr 1 do umowy nr. 2017 z dnia... zakres obowiązków Wykonawcy Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dla każdej części I. Podstawy prawne, definicje i cel audytu 1. Podstawy prawne: a/ Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Kontrola projektów na miejscu realizacji. 1 TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów. Lublin, 21 sierpnia 2017 r.

Kontrola projektów. Lublin, 21 sierpnia 2017 r. Kontrola projektów Lublin, 21 sierpnia 2017 r. Dokumentacja Umowa o dofinansowanie projektu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd: Granty dla MŚP w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Spotkanie informacyjne, Gdańsk 26.02.2019 r. Kryteria wyboru projektów 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3)

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3) 1 Wrocław, 12.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3) DOTYCZY: Usługi audytu: Numer CPV: 79212000-3 Agrainvest Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację usługi audytu w

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Comarch S.A. (Zamawiający) Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków fax: 012 646 11 00 NIP: 677-00-65-406 W związku z realizacją projektu szkoleniowego Soft Skills Comarch Education

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER 01.02.01. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY O DOFINANSOWANIE CELEM PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI I ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu Załącznik nr 2 Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta), na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości. Rozdział 1 Kontrola w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie Karta zmiany wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Zmieniony

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne, zachowanie zasady konkurencyjności. Żary, 31 sierpnia 2018 r.

Zamówienia publiczne, zachowanie zasady konkurencyjności. Żary, 31 sierpnia 2018 r. Zamówienia publiczne, zachowanie zasady konkurencyjności. Żary, 31 sierpnia 2018 r. 1 Zgodnie z umową o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku umowa o pracę zatrudniony w: 1 projekcie Konieczna 1 umowa o pracę, która obejmuje wszystkie zadania wykonywane w

Bardziej szczegółowo

Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta

Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta Kwalifikowalność uczestników projektu: brak dokumentów świadczących o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW BENEFICJENT NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPOSOBU ROZLICZANIA WYDATKÓW PO ZAWARCIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:..

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:.. LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres Nr i tytuł projektu:.. Termin przeprowadzenia kontroli: od. do L.p. TAK/NIE Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego REALIZACJA RZECZOWO - FINANSOWA Wytyczne w zakresie kwalifikowalności Umowa

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE mające na celu wyłonienie Wykonawcy audytu Projektu pt. Gotowi do pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje:

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje: Kontrola uczelni w zakresie realizacji studiów w pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 29-30 października 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego

Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego Anna Maj Wydział Certyfikacji I Funduszy Europejskich Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Cel działania Kontrolera Celem działań Kontrolera jest

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku. nr 1/03/A/PFRON/2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku. nr 1/03/A/PFRON/2018 Kraków, dnia 16.03.2018 r. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/03/A/PFRON/2018 W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2016r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo