Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo"

Transkrypt

1 Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie Sprawozdanie z wykonania zadao w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo Pod hasłem: Prawo, Przyjaźo, Tolerancja Czas trwania konkursu 15 IX III 2013

2 Zadanie 1 Paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel W dniu 2 października 2012 r. uczniowie klas 1-3 Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej wzięli udział w debacie połączonej z prezentacją multimedialną Paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel. Celem spotkania było zrozumienie przez uczniów wymienionych w temacie pojęd z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczud patriotycznych. Podsumowaniem spotkania był test przygotowany dla uczniów przez wychowawców poszczególnych klas, który sprawdzał zdobytą wiedzę. Najmłodsi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu. Testy sprawdzające przygotowały: p. Joanna Chilczuk, p. Halina Czerniawska, p. Iwona Magryta, p. Joanna Sych. Prezentację multimedialną przygotowała p. Joanna Chilczuk, która poprowadziła również debatę. 2

3 3

4 Natomiast w klasach IV VI debata odbyła się w dniach listopada 2012 r. W trakcie debaty uczniowie odpowiadali na pytania: Czy jesteśmy obywatelami naszego paostwa, członkami społeczeostwa, przestrzegamy prawa?, W jaki sposób wpływami na kształt paostwa i społeczeostwa, w którym żyjemy?, Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywateli? Nasi uczniowie mają świadomośd, że rzetelne wykonywanie obowiązków szkolnych, udzielanie się na forum szkoły, reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach, to ich wkład w rozwój paostwa i społeczeostwa. Podsumowaniem przeprowadzonej debaty był test przygotowany przez p. Elżbietę Iwaniec Cieślik, który sprawdzał zdobytą przez uczniów wiedzę. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadanie: Joanna Chilczuk, Iwona Magryta, Halina Czerniawska, Elżbieta Iwaniec Cieślik, Joanna Sych 4

5 Zadanie 2 Co powinno zmienid się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawid relacje między ludźmi (nauczyciel uczeo, dziecko rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania) Celem podjętych działao było ukazanie, że każdego dnia wchodzimy w relacje międzyludzkie i nie zawsze są one poprawne. Co więc należałoby zmienid, udoskonalid, poprawid, aby w jak najlepszy sposób uczestniczyd w życiu społecznym. Praca Ady Jankowskiej Praca Karola Sawy 5

6 Praca Martyny Pawelec Praca Miłosza Kozaka Praca Kariny Mroczkowskiej Praca Emilki Lenart 6

7 Autorzy najciekawszych prac literackich: Marcelina Szmagalska, Monika Adamczyk Uczniowie trafnie zauważyli, że wszelkie zmiany należy zacząd od siebie: byd miłym dla innych, częściej się uśmiechad, nauczyd się słuchad innych ludzi, pomagad sobie nawzajem, byd bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym. Osoby odpowiedzialne za wykonania zadania: Joanna Chilczuk, Halina Czerniawska, Mariola Kosmowska, Iwona Magryta, Żaneta Szelążek, Joanna Sych 7

8 Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkao uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. na temat Bezpieczne zachowania w szkole, domu, na ulicy, obrona konieczna itp. Celem zadania było uświadomienie uczniom, które z ich zachowao i zachowao innych osób są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych, szukanie sposobów poprawy bezpieczeostwa. Uczniowie kl. III, IV, V PSSP brali udział w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeostwie (29 XI 2012 r.). Drużyna klasy III w składzie Dominika Grabik, Ola Kawka, Emilka Lenart i Filip Langiewicz zajęła I miejsce, a drużyna kl. IV-V w składzie: Marcelina Szmagalska, Monika Adamczyk, Ola Wasyluk i Artur Matuszewski - zajęła miejsce III. Uczniów do konkursu przygotowały: p. Halina Czerniawska i p. Izabela Perestaj. Wsparcie plastyczne p. Monika Koniuszewska. 8

9 Tematyka turnieju obejmowała: bezpieczeostwo pieszych w ruchu drogowym, bezpieczeostwo na rowerze (znajomośd przepisów ruchu drogowego), bezpieczeostwo pasażerów, bezpieczeostwo w szkole, telefony alarmowe, bezpieczną zabawę. Celem konkursu było: podnoszenie świadomości dotyczącej bezpieczeostwa dziecka na co dzieo, kształtowanie znajomości zasad bezpieczeostwa dzieci w ruchu drogowym, kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, przekazanie uczniom wiedzy o tym jak dbad o własne bezpieczeostwo, jak unikad sytuacji ryzykownych mogących doprowadzid do zagrożenia życia i zdrowia dziecka. 9

10 Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym W mojej szkole fajnie i bezpiecznie w ramach programu Razem bezpieczniej zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie. Prace Kariny Mroczkowskiej (kl. III) i Oli Zalewskiej (kl. I) zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Wsparcie plastyczne: p. Joanna Chilczuk i p. Joanna Sych 10

11 VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Przemocy mówię NIE - Zamośd Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu. Wsparcie plastyczne: p. Joanna Sych 11

12 5 grudnia 2012 r. w naszej szkole został zorganizowany pokaz samoobrony, który przygotował i poprowadził pan Ireneusz Kołodziejak 5 DAN aikido, z Lubelskiej Akademii Aikido. Pokaz aikido uzupełniony został pogadanką, z której dowiedzieliśmy się, że aikido pomaga osiągnąd dyscyplinę wewnętrzną, sprawnośd fizyczną, pewnośd siebie, dobre samopoczucie, pogłębia zdolnośd koncentracji, pozwala osiągad lepsze wyniki w nauce, kształtuje odpowiednią sylwetkę ciała. 12

13 14 grudnia 2012 r. pan Aleksander Kowalczyk funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, spotkał się z uczniami naszej szkoły, a celem spotkania było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na bezpieczne zachowania w domu, w szkole i na drodze. 13

14 2 stycznia 2013 r. słuchacze Studium Medycznego w Chełmie pod kierunkiem p. Krystyny Kowalczyk Mazur przygotowali pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący zwrócili uwagę na procedurę udzielania pierwszej pomocy: zabezpieczenie terenu, założenie rękawiczek, zadawanie pytao poszkodowanemu, wołanie o pomoc, sprawdzenie oddechu, wezwanie pogotowia ratunkowego (również zgodnie z procedurą). Spotkania takie odbywają się w naszej szkole cyklicznie już od wielu lat. 14

15 W trakcie pokazu wykorzystano sprzęt uzyskany w ramach szkolenia naszych nauczycieli Ratujemy i uczymy ratowad. Organizatorem szkolenia jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Osoby odpowiedzialne za wykonania zadania: Izabela Perestaj, Joanna Sych 15

16 Zadanie 4 Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne Celem zadania było poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej. Do realizacji tematu wykorzystane zostały dokumenty wewnętrzne szkoły tj. Statut Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej (głównie Rozdział V 40 Prawa i obowiązki uczniów) i Punktowy System Oceniania Zachowania. Uczniowie potrafią rozpoznawad zachowania i sytuacje naruszające godnośd i dobra osobiste człowieka; zdają sobie sprawę z tego, że są to czyny karalne; rozumieją, że trzeba reagowad na takie zachowania; wiedzą, gdzie szukad pomocy. Uczniowie wiedzą, jakie dokumenty regulują prawa człowieka oraz ochronę dóbr osobistych i nietykalności cielesnej. Znają również granice żartu i zdają sobie sprawę z tego, że obraźliwe sms-y czy e lub robienie zdjęd czy filmowanie i umieszczanie takich materiałów na portalach społecznościowych lub na youtube jest czynem karalnym zagrożonym karą. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania: Joanna Sych 16

17 Zadanie 5 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoo, narkotyki, dopalacze jak się przed tym bronid? Celem zadania było poznanie podstawowych informacji związanych z profilaktyką uzależnieo, w tym zagrożeo społecznych i osobistych płynących z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy oraz rozumienie potrzeby walki z uzależnieniami i dostępem do środków psychoaktywnych. W dniu 21 listopada 2012 r. w klasach I III PSSP odbyły się spotkania z p. Piotrem Czarneckim z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie, który przeprowadził zajęcia edukacyjno profilaktyczne Papierosy i alkohol fakty i mity. Spotkania z uczniami klas IV VI dotyczące tego tematu odbyły się 24 października 2012 r. Natomiast w dniu 28 listopada 2012 r. uczniowie PSSP uczestniczyli w konwersatoriach Marihuana i inne narkotyki fakty i mity przeprowadzonych również przez pana Piotra Czarneckiego. 17

18 Pani Ewa Jóźwik w dniu 16 stycznia 2013 r. przeprowadziła we wszystkich klasach zajęcia Co to są dopalacze i jak się przed nimi bronid?, połączone z prezentacją Dopalacze jako droga do śmierci. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania: Ewa Jóźwik, Joanna Sych 18

19 Uczniowie klas I III brali udział w XII edycji Konkursu Plastycznego Wolnośd bez nałogów (MDK Kalisz), w którym nagrodę otrzymała Zuzanna Michałowska (kl. II PSSP) oraz Oliwia Lewczuk Zembrzycka i Damian Skorupa (kl. I PSSP). Wsparcie plastyczne: p. Joanna Chilczuk i p. Iwona Magryta 19

20 Zadanie 6 Kibole, blokersi, grupy podwórkowe co robid, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak bronid się przed wciągnięciem do paczki? Celem spotkao było uświadomienie zagrożeo wynikających z kontaktów z grupami nieformalnymi, określenie problemów związanych z działalnością grup podwórkowych oraz trening zachowao asertywnych. Uczniowie trafnie podali charakterystykę wybranych grup podwórkowych: kiboli, blokersów i dresiarzy. Informacje te zostały uzupełnione przez osobę prowadzącą zajęcia. Następnie uczniowie określili pozytywne i negatywne skutki wstąpienia do grupy podwórkowej. Podali też przykłady, w jaki sposób można bronid się przed wciągnięciem do paczki. Zaproponowane dwiczenia wzbudziły wśród uczniów wiele emocji. Odgrywanie scenek przygotowało uczniów do konsekwentnej i jednoznacznej reakcji na namawianie przez grupę, do wyrażania swojego zdania i uczud w sposób asertywny, formułowania stanowczych odpowiedzi, podawania odpowiedniego uzasadnienia, bronienia własnego zdania przy odpowiednio dobranych argumentach. Uczniowie stwierdzili, że odgrywanie scenek to najskuteczniejszy sposób nauki technik asertywnych. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania: Izabela Perestaj, Joanna Sych 20

21 Zadanie 7 Mój przyjaciel jest inwalidą jak kształtowad postawy akceptujące niepełnosprawnośd. 20 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie z p. Jolantą Konopko prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci O uśmiech dziecka oraz podopiecznymi fundacji: Agnieszką, Andżeliką i Michałem. Celem spotkania było kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, zapoznanie naszych uczniów z rodzajami niepełnosprawności oraz ich przyczynami, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych. 21

22 Aby nasi uczniowie lepiej zrozumieli utrudnienia związane z niepełnosprawnością p. Izabela Perestaj przeprowadziła zajęcia, w trakcie których, uczniowie pokonywali tor przeszkód z zawiązanymi oczami, zapinali koszulę przy użyciu tylko jednej ręki, bawili się w ciuciubabkę, zgadnij skąd pochodzi sygnał, rozpoznawali przedmioty po dotyku itp. 22

23 Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną Sportowcy (nie)doskonali przygotowaną przez p. Izabelę Perestaj. Prezentacja była uzupełnieniem pogadanki dotyczącej historii paraolimpiady. 23

24 Samorząd Uczniowski wystąpił z inicjatywą akcji charytatywnej Pluszaki, podczas której nasi uczniowie zbierali pluszowe zabawki, które zostały przekazane podopiecznym Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci O uśmiech dziecka, działającym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania: Katarzyna Dubiel, Izabela Perestaj, Joanna Sych 24

25 Zadanie 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa ; gdzie szukać pomocy W dniu 7 lutego 2013 r. uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z p. dr Lucyną Kozaczuk dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz z p. Beatą Sienkiewicz kierownikiem Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży problemu samotności z powodu różnych sytuacji życiowych oraz odrzucenia społecznego, wyjaśnienie skali problemu w społeczeostwie i najbliższym otoczeniu oraz wskazanie form pomocy. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania: Joanna Sych 25

26 Z okazji Dnia Babci i Dziadka, 21 stycznia 2013r. delegacja uczniów Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej odwiedziła Dom Seniora w Ostrowie Krupskim, w którym przebywa 35 mieszkaoców, osób przewlekle somatycznie chorych. Uczniowie zawieźli drobne upominki, na zakup których przeznaczone zostały pieniądze uzyskane w ramach akcji Ciasteczkowy Dzieo, w czasie którego uczniowie sprzedawali na terenie szkoły ciastka upieczone przez rodziców. 26

27 Zadanie 9 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania: Joanna Sych W dniu 8 lutego 2013 r. uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z p. Małgorzatą Pomiankiewicz kuratorem II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeo w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Chełmie oraz p. Pawłem Frąkiem aplikantem kuratorskim. Celem zajęd było uświadomienie młodzieży potrzeby przestrzegania prawa, poznanie podstawowych aktów prawnych stanowiących o przestrzeganiu prawa, rozwijanie świadomości następstw łamania ustalonych norm postępowania przez osoby nieletnie. 27

28 Zadanie 10 Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącą kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeostwa uczniów Temat: Kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicami, dziedmi, nauczycielami. Naszym zdaniem poprawne relacje interpersonalne są podstawą w pracy szkoły oraz w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, co wpływa pozytywnie na wyniki dydaktyczne uczniów oraz na ich zachowanie zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że nie można się tego nauczyd w czasie jednej czy dwóch lekcji wychowawczych, ponieważ jest to praca ciągła i wieloobszarowa. 28

29 Inauguracja roku szkolnego Rodzina jest OK.! Celem imprezy, w przygotowanie której zaangażowani byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice, było przedstawienie relacji rodzinnych na przestrzeni dziejów od prehistorii po czasy współczesne. Przedstawienie odbyło się 16 listopada 2012 r. w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. 29

30 30

31 Warsztaty plastyczne W celu lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia rozpoczęto w szkole projekt cyklicznych zajęd warsztatowych, w czasie których, uczniowie raz w miesiącu spędzają popołudnie z rodzicami i nauczycielami. Dnia 23 listopada 2012 r. odbyły się warsztaty plastyczne pt. Sizalowe zwierzątka, które poprowadziła p. Ewa Rodewald pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, a 14 grudnia 2012 r. Świąteczne impresje. Wspólne wykonywanie różnych form artystycznych zbliża rodziców i dzieci, wytwarza pozytywne emocje. Sizalowe zwierzątka Świąteczne impresje 31

32 Jasełka Rodzice naszych uczniów bardzo chętnie uczestniczą w przedstawieniach przygotowanych przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli. Przykładem takiego spotkania były Jasełka (21 grudnia 2012 r.), w których dzieci zaprezentowały zwyczaje bożonarodzeniowe krajów europejskich. Wspólne śpiewanie kolęd niejednej osobie wycisnęło łzę wzruszenia z oczu. Corocznym zwyczajem rodzice wszystkich uczniów otrzymują drobny upominek. W tym roku były to piernikowe serca, zapakowane i pięknie ozdobione. 32

33 Dzieo Babci i Dziadka Kolejnym ważnym spotkaniem dla kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich jest Dzieo Babci i Dziadka, który w naszej szkole odbył się 1 lutego 2013 r. Częśd artystyczną przygotowali wychowawcy i uczniowie klas I-III PSSP, a słodki poczęstunek to inicjatywa rodziców naszych uczniów. 33

34 Bal Karnawałowy Bal Karnawałowy odbył się u nas 4 lutego 2013 r. W tym dniu nauczyciele, rodzice i uczniowie bawili się razem, a przygrywał nam zespół muzyczny MAG. Z inicjatywy rodziców uczniowie mogli skorzystad z profesjonalnie wykonanych fryzur i makijażu. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice naszych uczniów. 34

35 Rodzina. Portret Przodka Uczniowie klas I III brali udział w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Rodzina. Portret Przodka (Krasnystaw 2012), w którym Aleksandra Kawka uczennica kl. III zdobyła wyróżnienie. 35

36 Moje miasto bez elektrośmieci Społecznośd naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci, którego twórcą i organizatorem jest ElectroEco. W dniach 5-6 lutego 2013 r. zorganizowaliśmy bezpłatną zbiórkę elektrośmieci, w którą zaangażowali się uczniowie, ich rodziny i oczywiście nauczyciele. Akcja o zasięgu miejskim, spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkaoców Chełma. Wspaniale spisała się nasza Ecodrużyna czyli uczniowie kl. III pod kierunkiem wychowawczyni p. Haliny Czerniawskiej. 36

37 Biała Szkoła Innym obszarem wzajemnego poznania się są wycieczki szkolne, dyskoteki, Biała Szkoła, Zielona Szkoła, wspólne akcje charytatywne, w które angażują się również rodzice. 37

38 Prawidłowych relacji interpersonalnych uczymy się po prostu każdego dnia. 38

39 Wnioski W realizację zadao konkursowych zaangażowana była cała społecznośd szkolna. Na spotkania z uczniami zapraszaliśmy przedstawicieli z instytucji współpracujących ze szkołą: pracowników Sądu Rejonowego w Chełmie, funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Chełmie, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, specjalistów z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie, pracowników i słuchaczy Studium Medycznego w Chełmie, adeptów Lubelskiej Akademii Aikido, przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci O uśmiech dziecka w Chełmie. Staraliśmy się jak najszerzej omawiad poszczególne zagadnienia, tak aby każdy z uczniów posiadł jak najwięcej informacji. Niektóre tematy były trudne, szczególnie dla dzieci z klas I III. Dostosowywaliśmy więc treści do możliwości intelektualnych uczniów, modyfikując scenariusze, poszerzając o takie metody jak drama czy wykorzystując formę prac plastycznych. Zajęcia były dokumentowane przez zdjęcia. Główne cele programu tj. spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania paostwa prawnego i społeczeostwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia obywatela, przeciwdziałanie patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego oraz podniesienie poziomu bezpieczeostwa szkoły i uczniów zostały osiągnięte. 39

40 Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Joanna Sych szkolny koordynator konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń 40

Sprawozdanie z wykonania zadania 10

Sprawozdanie z wykonania zadania 10 Sprawozdanie z wykonania zadania 10 Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącą kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeostwa uczniów W ramach zadania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ

BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. W okresie od 15.11.2011r. do 31.03.2012r. klasy 0-VI wykonywały zadania przewidziane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny uczeń w bezpiecznym otoczeniu

Bezpieczny uczeń w bezpiecznym otoczeniu Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman SZKOLNY PROGRAM NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczny uczeń w bezpiecznym otoczeniu I Tytuł : Bezpieczny uczeń w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ IV ogólnopolski konkurs dla szkół pod hasłem PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA realizowany w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej w okresie od 15.09. 2014 r. do 15.04.2015

Bardziej szczegółowo

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel W bieżącym roku szkolnym Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiło II Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. Nasz Zespół zgłosił udział w konkursie. W terminie od 1.09.2012

Bardziej szczegółowo

Temat Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna. sprawdzającego wiedzę, odpowiednio do poziomu danej klasy: Przykładowe tematy do realizacji:

Temat Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna. sprawdzającego wiedzę, odpowiednio do poziomu danej klasy: Przykładowe tematy do realizacji: Temat Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach Przeprowadzenie debaty (rozmowy z szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, uczniami w klasie) oraz opracowanie testu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Macryporębie Marcyporęba, 10.04.2014 r. Marcyporęba 81 34-114 Brzeźnica

Szkoła Podstawowa w Macryporębie Marcyporęba, 10.04.2014 r. Marcyporęba 81 34-114 Brzeźnica Szkoła Podstawowa w Macryporębie Marcyporęba, 10.04.2014 r. Marcyporęba 81 34-114 Brzeźnica Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2 02-326 Warszawa Zbiorcza

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2015 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222 02-326 Warszawa

15 kwietnia 2015 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222 02-326 Warszawa 15 kwietnia 2015 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222 02-326 Warszawa Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych Informujemy, że

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła wykonała zadania przewidziane Regulaminem Konkursu. Celem przystąpienia szkoły do konkursu była chęć spopularyzowania wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń

Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń W roku szkolnym 2012/13 (od 01 października 2012 r. do 26 lutego 2013 r.) Szkoła Podstawowa w Sierakowicach uczestniczyła

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27.03.2013 r.

Warszawa, 27.03.2013 r. Warszawa, 27.03.2013 r. Gimnazjum Nr 11 im. I. J. Paderewskiego ul. Podbipięty 2 02-732 Warszawa Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222 02-326

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Liczba uczniów w szkole: 309 uczniów

Bardziej szczegółowo

Program zdrowia Szlachetne zdrowie Szkoły Podstawowej. nr 11 w Oświęcimiu na rok szkolny 2014/2015

Program zdrowia Szlachetne zdrowie Szkoły Podstawowej. nr 11 w Oświęcimiu na rok szkolny 2014/2015 Program zdrowia Szlachetne zdrowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu na rok szkolny 2014/2015 Cele programu: 1. Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIE 8

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIE 8 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIE 8 Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STADNIKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STADNIKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STADNIKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2016 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI W SZKOLE. 1. Kształtowanie osoby w kierunku dobra i prawdy. 2. Hamowanie zachowao agresywnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZABKOWICACH ŚL. ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZABKOWICACH ŚL. ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZABKOWICACH ŚL. ROK SZKOLNY 2012/2013 CELE SZKOŁY -GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ 1. Szkoła buduje atmosferę sprzyjającą pracy nauczycieli i osiągania wysokich

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA Ogólnopolski Konkurs dla szkół BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ.

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Łowicz, 15.04.2014r. Informacja o przedsięwzięciach II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Zadania przewidziane

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim Opracował Zespół w składzie: Joanna Koll Beata Wydrych Mariola Micuła Izabela Rokicka Joanna Jówko I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie na rok szkolny 2011/2012

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie na rok szkolny 2011/2012 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie na rok szkolny 2011/2012 Działanie profilaktyczne przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy problemów wychowawczych. w roku szkolnym 2007/2008

Program naprawczy problemów wychowawczych. w roku szkolnym 2007/2008 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Program naprawczy problemów wychowawczych Opracował zespół w składzie: w roku szkolnym 2007/2008 Mgr Ewelina Jaskulska -pedagog szkolny Mgr Daria Augustyniak-koordynator

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 uwzględnia wnioski wynikające z ewaluacji Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH Rok szkolny 2015/2016 1 I. Podstawa prawna 1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016

Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016 Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016 Treści Klasa Formy realizacji Przedmiot Uwagi. 1. Higiena osobista i otoczenia: zasady pielęgnowania skóry i

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015 Program Profilaktyki Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na lata szkolne 2012/2015 1. Podstawa prawna konstruowania programu 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. ( zapis postulujący

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady Rodziców Michał Lenkiewicz SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ZESPOŁU: -dbamy o bezpieczeczne zachowania uczniów. -dbamy o bezpieczne otoczenie. -przeciwdziałamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 24 PROGRAM PROFILAKTYCZNY został opracowany na podstawie diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wynikające ze specyfiki środowiska szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń ZADANIE 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH...

Z ŻYCIA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH... Z ŻYCIA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH... ROK SZKOLNY 2014/ 2015 W kwietniu 2015 r. panie Agnieszka Gawron i Dorota Zabielska oraz trenerzy: Tomasz Rogalski, Mateusz Łajczak i Michał Chmielowski zorganizowali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Klasy I III i IV - VI

Klasy I III i IV - VI Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 2 Liczba uczestników ok.300 Kto prowadził konwersatoria? specjalista ds.. prewencji z Policji

Wykonanie: Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 2 Liczba uczestników ok.300 Kto prowadził konwersatoria? specjalista ds.. prewencji z Policji Zad. Nr 6 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do paczki. Wskazany udział

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Plan pracy samorządu uczniowskiego działającego przy szkole podstawowej w Suchożebrach w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy samorządu uczniowskiego działającego przy szkole podstawowej w Suchożebrach w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy samorządu uczniowskiego działającego przy szkole podstawowej w Suchożebrach w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o: 1. Program wychowawczy szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2015 / 2016 Szkolny Program Profilaktyki obok Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych. dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie. w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram działań profilaktycznych. dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie. w roku szkolnym 2013/2014 Harmonogram działań profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie w roku szkolnym 2013/2014 Cel 1. Wdrażanie do życia w klasie i w szkole, do dbałości o własne prawa i poszanowanie praw innych; zapobieganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH 2009/2010 2014/2015 Celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe C E L G Ł Ó W N Y : P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E P R Z E M O C Y I A G R E S J I CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA SPOSÓB REALIZACJI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POZIOM ORGAN. ODPOWIEDZIA LNI ZA

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu mającego na celu: 1. wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( NARKOTYKI, DOPALACZE)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TEMPLEWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TEMPLEWIE Załączniki nr 6 do Statusu SP w Templewie SZKOŁA PODSTAWOWA W TEMPLEWIE TEMPLEWO 65 66-350 BLEDZEW PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TEMPLEWIE Cel szczegółowy Sposoby realizacji działao Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Uczniowie kl. I-III przystąpili w 2012 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1 Podstawy prawne: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 07

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Założenia programu Program Bezpieczna i przyjazna szkoła opracowano w celu rozwiązywania problemów związanych

Bardziej szczegółowo

,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny. Uczeń w Zespole Szkół Nr 2. im. Jana Pawła II w Narzymiu

,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny. Uczeń w Zespole Szkół Nr 2. im. Jana Pawła II w Narzymiu Realizacja programu,,bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu od 20 listopada 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. bierze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego w roku szkolnym 2015 / 2016 CELE PROGRAMU CEL OGÓLNY: Wychowanie do dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne CELE OPERACYJNE: uczniowie mają świadomość i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Opracowała: mgr Mirosława Uszok Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Plan profilaktyki na rok szkolny 2011/2012

Plan profilaktyki na rok szkolny 2011/2012 Plan profilaktyki na rok szkolny 2011/2012 OBSZAR DZIAŁANIA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE Profilaktyka wychowawcza Zapobieganie przemocy i agresji oraz niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: Rok szkolny 2016/2017 MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach REALIZATORZY: Szkolni koordynatorzy, Zespół ds. promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ na rok szkolny 2013/2014

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ na rok szkolny 2013/2014 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ na rok szkolny 2013/2014 INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ CEL: zapobieganie zjawisku kocenia, przywitanie nowych uczniów, zapoznanie ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 LP ZADANIA 1. Zapoznanie podstawową dokumentacją szkoły regulującą zachowanie w różnych sytuacjach. TERMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki

Program profilaktyki Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/2011/2012 ZPO PG nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu z dnia 07.09.2011r. Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu na lata

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III Strona1 TO, CZEGO SIĘ UCZYMY, UTRWALAMY PRZEZ PRAKTYKĘ Arystoteles PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM NR 5 - W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Strona2 Program

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 1.Integrowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 1.Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w

Bardziej szczegółowo