Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo"

Transkrypt

1 Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie Sprawozdanie z wykonania zadao w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo Pod hasłem: Prawo, Przyjaźo, Tolerancja Czas trwania konkursu 15 IX III 2013

2 Zadanie 1 Paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel W dniu 2 października 2012 r. uczniowie klas 1-3 Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej wzięli udział w debacie połączonej z prezentacją multimedialną Paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel. Celem spotkania było zrozumienie przez uczniów wymienionych w temacie pojęd z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczud patriotycznych. Podsumowaniem spotkania był test przygotowany dla uczniów przez wychowawców poszczególnych klas, który sprawdzał zdobytą wiedzę. Najmłodsi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu. Testy sprawdzające przygotowały: p. Joanna Chilczuk, p. Halina Czerniawska, p. Iwona Magryta, p. Joanna Sych. Prezentację multimedialną przygotowała p. Joanna Chilczuk, która poprowadziła również debatę. 2

3 3

4 Natomiast w klasach IV VI debata odbyła się w dniach listopada 2012 r. W trakcie debaty uczniowie odpowiadali na pytania: Czy jesteśmy obywatelami naszego paostwa, członkami społeczeostwa, przestrzegamy prawa?, W jaki sposób wpływami na kształt paostwa i społeczeostwa, w którym żyjemy?, Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywateli? Nasi uczniowie mają świadomośd, że rzetelne wykonywanie obowiązków szkolnych, udzielanie się na forum szkoły, reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach, to ich wkład w rozwój paostwa i społeczeostwa. Podsumowaniem przeprowadzonej debaty był test przygotowany przez p. Elżbietę Iwaniec Cieślik, który sprawdzał zdobytą przez uczniów wiedzę. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadanie: Joanna Chilczuk, Iwona Magryta, Halina Czerniawska, Elżbieta Iwaniec Cieślik, Joanna Sych 4

5 Zadanie 2 Co powinno zmienid się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawid relacje między ludźmi (nauczyciel uczeo, dziecko rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania) Celem podjętych działao było ukazanie, że każdego dnia wchodzimy w relacje międzyludzkie i nie zawsze są one poprawne. Co więc należałoby zmienid, udoskonalid, poprawid, aby w jak najlepszy sposób uczestniczyd w życiu społecznym. Praca Ady Jankowskiej Praca Karola Sawy 5

6 Praca Martyny Pawelec Praca Miłosza Kozaka Praca Kariny Mroczkowskiej Praca Emilki Lenart 6

7 Autorzy najciekawszych prac literackich: Marcelina Szmagalska, Monika Adamczyk Uczniowie trafnie zauważyli, że wszelkie zmiany należy zacząd od siebie: byd miłym dla innych, częściej się uśmiechad, nauczyd się słuchad innych ludzi, pomagad sobie nawzajem, byd bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym. Osoby odpowiedzialne za wykonania zadania: Joanna Chilczuk, Halina Czerniawska, Mariola Kosmowska, Iwona Magryta, Żaneta Szelążek, Joanna Sych 7

8 Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkao uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. na temat Bezpieczne zachowania w szkole, domu, na ulicy, obrona konieczna itp. Celem zadania było uświadomienie uczniom, które z ich zachowao i zachowao innych osób są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych, szukanie sposobów poprawy bezpieczeostwa. Uczniowie kl. III, IV, V PSSP brali udział w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeostwie (29 XI 2012 r.). Drużyna klasy III w składzie Dominika Grabik, Ola Kawka, Emilka Lenart i Filip Langiewicz zajęła I miejsce, a drużyna kl. IV-V w składzie: Marcelina Szmagalska, Monika Adamczyk, Ola Wasyluk i Artur Matuszewski - zajęła miejsce III. Uczniów do konkursu przygotowały: p. Halina Czerniawska i p. Izabela Perestaj. Wsparcie plastyczne p. Monika Koniuszewska. 8

9 Tematyka turnieju obejmowała: bezpieczeostwo pieszych w ruchu drogowym, bezpieczeostwo na rowerze (znajomośd przepisów ruchu drogowego), bezpieczeostwo pasażerów, bezpieczeostwo w szkole, telefony alarmowe, bezpieczną zabawę. Celem konkursu było: podnoszenie świadomości dotyczącej bezpieczeostwa dziecka na co dzieo, kształtowanie znajomości zasad bezpieczeostwa dzieci w ruchu drogowym, kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, przekazanie uczniom wiedzy o tym jak dbad o własne bezpieczeostwo, jak unikad sytuacji ryzykownych mogących doprowadzid do zagrożenia życia i zdrowia dziecka. 9

10 Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym W mojej szkole fajnie i bezpiecznie w ramach programu Razem bezpieczniej zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie. Prace Kariny Mroczkowskiej (kl. III) i Oli Zalewskiej (kl. I) zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Wsparcie plastyczne: p. Joanna Chilczuk i p. Joanna Sych 10

11 VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Przemocy mówię NIE - Zamośd Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu. Wsparcie plastyczne: p. Joanna Sych 11

12 5 grudnia 2012 r. w naszej szkole został zorganizowany pokaz samoobrony, który przygotował i poprowadził pan Ireneusz Kołodziejak 5 DAN aikido, z Lubelskiej Akademii Aikido. Pokaz aikido uzupełniony został pogadanką, z której dowiedzieliśmy się, że aikido pomaga osiągnąd dyscyplinę wewnętrzną, sprawnośd fizyczną, pewnośd siebie, dobre samopoczucie, pogłębia zdolnośd koncentracji, pozwala osiągad lepsze wyniki w nauce, kształtuje odpowiednią sylwetkę ciała. 12

13 14 grudnia 2012 r. pan Aleksander Kowalczyk funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, spotkał się z uczniami naszej szkoły, a celem spotkania było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na bezpieczne zachowania w domu, w szkole i na drodze. 13

14 2 stycznia 2013 r. słuchacze Studium Medycznego w Chełmie pod kierunkiem p. Krystyny Kowalczyk Mazur przygotowali pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący zwrócili uwagę na procedurę udzielania pierwszej pomocy: zabezpieczenie terenu, założenie rękawiczek, zadawanie pytao poszkodowanemu, wołanie o pomoc, sprawdzenie oddechu, wezwanie pogotowia ratunkowego (również zgodnie z procedurą). Spotkania takie odbywają się w naszej szkole cyklicznie już od wielu lat. 14

15 W trakcie pokazu wykorzystano sprzęt uzyskany w ramach szkolenia naszych nauczycieli Ratujemy i uczymy ratowad. Organizatorem szkolenia jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Osoby odpowiedzialne za wykonania zadania: Izabela Perestaj, Joanna Sych 15

16 Zadanie 4 Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne Celem zadania było poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej. Do realizacji tematu wykorzystane zostały dokumenty wewnętrzne szkoły tj. Statut Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej (głównie Rozdział V 40 Prawa i obowiązki uczniów) i Punktowy System Oceniania Zachowania. Uczniowie potrafią rozpoznawad zachowania i sytuacje naruszające godnośd i dobra osobiste człowieka; zdają sobie sprawę z tego, że są to czyny karalne; rozumieją, że trzeba reagowad na takie zachowania; wiedzą, gdzie szukad pomocy. Uczniowie wiedzą, jakie dokumenty regulują prawa człowieka oraz ochronę dóbr osobistych i nietykalności cielesnej. Znają również granice żartu i zdają sobie sprawę z tego, że obraźliwe sms-y czy e lub robienie zdjęd czy filmowanie i umieszczanie takich materiałów na portalach społecznościowych lub na youtube jest czynem karalnym zagrożonym karą. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania: Joanna Sych 16

17 Zadanie 5 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoo, narkotyki, dopalacze jak się przed tym bronid? Celem zadania było poznanie podstawowych informacji związanych z profilaktyką uzależnieo, w tym zagrożeo społecznych i osobistych płynących z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy oraz rozumienie potrzeby walki z uzależnieniami i dostępem do środków psychoaktywnych. W dniu 21 listopada 2012 r. w klasach I III PSSP odbyły się spotkania z p. Piotrem Czarneckim z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie, który przeprowadził zajęcia edukacyjno profilaktyczne Papierosy i alkohol fakty i mity. Spotkania z uczniami klas IV VI dotyczące tego tematu odbyły się 24 października 2012 r. Natomiast w dniu 28 listopada 2012 r. uczniowie PSSP uczestniczyli w konwersatoriach Marihuana i inne narkotyki fakty i mity przeprowadzonych również przez pana Piotra Czarneckiego. 17

18 Pani Ewa Jóźwik w dniu 16 stycznia 2013 r. przeprowadziła we wszystkich klasach zajęcia Co to są dopalacze i jak się przed nimi bronid?, połączone z prezentacją Dopalacze jako droga do śmierci. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania: Ewa Jóźwik, Joanna Sych 18

19 Uczniowie klas I III brali udział w XII edycji Konkursu Plastycznego Wolnośd bez nałogów (MDK Kalisz), w którym nagrodę otrzymała Zuzanna Michałowska (kl. II PSSP) oraz Oliwia Lewczuk Zembrzycka i Damian Skorupa (kl. I PSSP). Wsparcie plastyczne: p. Joanna Chilczuk i p. Iwona Magryta 19

20 Zadanie 6 Kibole, blokersi, grupy podwórkowe co robid, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak bronid się przed wciągnięciem do paczki? Celem spotkao było uświadomienie zagrożeo wynikających z kontaktów z grupami nieformalnymi, określenie problemów związanych z działalnością grup podwórkowych oraz trening zachowao asertywnych. Uczniowie trafnie podali charakterystykę wybranych grup podwórkowych: kiboli, blokersów i dresiarzy. Informacje te zostały uzupełnione przez osobę prowadzącą zajęcia. Następnie uczniowie określili pozytywne i negatywne skutki wstąpienia do grupy podwórkowej. Podali też przykłady, w jaki sposób można bronid się przed wciągnięciem do paczki. Zaproponowane dwiczenia wzbudziły wśród uczniów wiele emocji. Odgrywanie scenek przygotowało uczniów do konsekwentnej i jednoznacznej reakcji na namawianie przez grupę, do wyrażania swojego zdania i uczud w sposób asertywny, formułowania stanowczych odpowiedzi, podawania odpowiedniego uzasadnienia, bronienia własnego zdania przy odpowiednio dobranych argumentach. Uczniowie stwierdzili, że odgrywanie scenek to najskuteczniejszy sposób nauki technik asertywnych. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania: Izabela Perestaj, Joanna Sych 20

21 Zadanie 7 Mój przyjaciel jest inwalidą jak kształtowad postawy akceptujące niepełnosprawnośd. 20 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie z p. Jolantą Konopko prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci O uśmiech dziecka oraz podopiecznymi fundacji: Agnieszką, Andżeliką i Michałem. Celem spotkania było kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, zapoznanie naszych uczniów z rodzajami niepełnosprawności oraz ich przyczynami, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych. 21

22 Aby nasi uczniowie lepiej zrozumieli utrudnienia związane z niepełnosprawnością p. Izabela Perestaj przeprowadziła zajęcia, w trakcie których, uczniowie pokonywali tor przeszkód z zawiązanymi oczami, zapinali koszulę przy użyciu tylko jednej ręki, bawili się w ciuciubabkę, zgadnij skąd pochodzi sygnał, rozpoznawali przedmioty po dotyku itp. 22

23 Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną Sportowcy (nie)doskonali przygotowaną przez p. Izabelę Perestaj. Prezentacja była uzupełnieniem pogadanki dotyczącej historii paraolimpiady. 23

24 Samorząd Uczniowski wystąpił z inicjatywą akcji charytatywnej Pluszaki, podczas której nasi uczniowie zbierali pluszowe zabawki, które zostały przekazane podopiecznym Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci O uśmiech dziecka, działającym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania: Katarzyna Dubiel, Izabela Perestaj, Joanna Sych 24

25 Zadanie 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa ; gdzie szukać pomocy W dniu 7 lutego 2013 r. uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z p. dr Lucyną Kozaczuk dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz z p. Beatą Sienkiewicz kierownikiem Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży problemu samotności z powodu różnych sytuacji życiowych oraz odrzucenia społecznego, wyjaśnienie skali problemu w społeczeostwie i najbliższym otoczeniu oraz wskazanie form pomocy. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania: Joanna Sych 25

26 Z okazji Dnia Babci i Dziadka, 21 stycznia 2013r. delegacja uczniów Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej odwiedziła Dom Seniora w Ostrowie Krupskim, w którym przebywa 35 mieszkaoców, osób przewlekle somatycznie chorych. Uczniowie zawieźli drobne upominki, na zakup których przeznaczone zostały pieniądze uzyskane w ramach akcji Ciasteczkowy Dzieo, w czasie którego uczniowie sprzedawali na terenie szkoły ciastka upieczone przez rodziców. 26

27 Zadanie 9 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania: Joanna Sych W dniu 8 lutego 2013 r. uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z p. Małgorzatą Pomiankiewicz kuratorem II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeo w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Chełmie oraz p. Pawłem Frąkiem aplikantem kuratorskim. Celem zajęd było uświadomienie młodzieży potrzeby przestrzegania prawa, poznanie podstawowych aktów prawnych stanowiących o przestrzeganiu prawa, rozwijanie świadomości następstw łamania ustalonych norm postępowania przez osoby nieletnie. 27

28 Zadanie 10 Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącą kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeostwa uczniów Temat: Kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicami, dziedmi, nauczycielami. Naszym zdaniem poprawne relacje interpersonalne są podstawą w pracy szkoły oraz w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, co wpływa pozytywnie na wyniki dydaktyczne uczniów oraz na ich zachowanie zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że nie można się tego nauczyd w czasie jednej czy dwóch lekcji wychowawczych, ponieważ jest to praca ciągła i wieloobszarowa. 28

29 Inauguracja roku szkolnego Rodzina jest OK.! Celem imprezy, w przygotowanie której zaangażowani byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice, było przedstawienie relacji rodzinnych na przestrzeni dziejów od prehistorii po czasy współczesne. Przedstawienie odbyło się 16 listopada 2012 r. w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. 29

30 30

31 Warsztaty plastyczne W celu lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia rozpoczęto w szkole projekt cyklicznych zajęd warsztatowych, w czasie których, uczniowie raz w miesiącu spędzają popołudnie z rodzicami i nauczycielami. Dnia 23 listopada 2012 r. odbyły się warsztaty plastyczne pt. Sizalowe zwierzątka, które poprowadziła p. Ewa Rodewald pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, a 14 grudnia 2012 r. Świąteczne impresje. Wspólne wykonywanie różnych form artystycznych zbliża rodziców i dzieci, wytwarza pozytywne emocje. Sizalowe zwierzątka Świąteczne impresje 31

32 Jasełka Rodzice naszych uczniów bardzo chętnie uczestniczą w przedstawieniach przygotowanych przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli. Przykładem takiego spotkania były Jasełka (21 grudnia 2012 r.), w których dzieci zaprezentowały zwyczaje bożonarodzeniowe krajów europejskich. Wspólne śpiewanie kolęd niejednej osobie wycisnęło łzę wzruszenia z oczu. Corocznym zwyczajem rodzice wszystkich uczniów otrzymują drobny upominek. W tym roku były to piernikowe serca, zapakowane i pięknie ozdobione. 32

33 Dzieo Babci i Dziadka Kolejnym ważnym spotkaniem dla kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich jest Dzieo Babci i Dziadka, który w naszej szkole odbył się 1 lutego 2013 r. Częśd artystyczną przygotowali wychowawcy i uczniowie klas I-III PSSP, a słodki poczęstunek to inicjatywa rodziców naszych uczniów. 33

34 Bal Karnawałowy Bal Karnawałowy odbył się u nas 4 lutego 2013 r. W tym dniu nauczyciele, rodzice i uczniowie bawili się razem, a przygrywał nam zespół muzyczny MAG. Z inicjatywy rodziców uczniowie mogli skorzystad z profesjonalnie wykonanych fryzur i makijażu. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice naszych uczniów. 34

35 Rodzina. Portret Przodka Uczniowie klas I III brali udział w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Rodzina. Portret Przodka (Krasnystaw 2012), w którym Aleksandra Kawka uczennica kl. III zdobyła wyróżnienie. 35

36 Moje miasto bez elektrośmieci Społecznośd naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci, którego twórcą i organizatorem jest ElectroEco. W dniach 5-6 lutego 2013 r. zorganizowaliśmy bezpłatną zbiórkę elektrośmieci, w którą zaangażowali się uczniowie, ich rodziny i oczywiście nauczyciele. Akcja o zasięgu miejskim, spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkaoców Chełma. Wspaniale spisała się nasza Ecodrużyna czyli uczniowie kl. III pod kierunkiem wychowawczyni p. Haliny Czerniawskiej. 36

37 Biała Szkoła Innym obszarem wzajemnego poznania się są wycieczki szkolne, dyskoteki, Biała Szkoła, Zielona Szkoła, wspólne akcje charytatywne, w które angażują się również rodzice. 37

38 Prawidłowych relacji interpersonalnych uczymy się po prostu każdego dnia. 38

39 Wnioski W realizację zadao konkursowych zaangażowana była cała społecznośd szkolna. Na spotkania z uczniami zapraszaliśmy przedstawicieli z instytucji współpracujących ze szkołą: pracowników Sądu Rejonowego w Chełmie, funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Chełmie, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, specjalistów z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie, pracowników i słuchaczy Studium Medycznego w Chełmie, adeptów Lubelskiej Akademii Aikido, przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci O uśmiech dziecka w Chełmie. Staraliśmy się jak najszerzej omawiad poszczególne zagadnienia, tak aby każdy z uczniów posiadł jak najwięcej informacji. Niektóre tematy były trudne, szczególnie dla dzieci z klas I III. Dostosowywaliśmy więc treści do możliwości intelektualnych uczniów, modyfikując scenariusze, poszerzając o takie metody jak drama czy wykorzystując formę prac plastycznych. Zajęcia były dokumentowane przez zdjęcia. Główne cele programu tj. spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania paostwa prawnego i społeczeostwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia obywatela, przeciwdziałanie patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego oraz podniesienie poziomu bezpieczeostwa szkoły i uczniów zostały osiągnięte. 39

40 Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Joanna Sych szkolny koordynator konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń 40

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Nr 24. Strona1. Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach Nr 24 MAJ 2015r.

Nr 24. Strona1. Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach Nr 24 MAJ 2015r. Strona1 WOŚP 11.01.2015 r. już 23 raz w całej Polsce grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem wolontariusze zbierali na leczenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo