100% Arabica Selezionata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "100% Arabica Selezionata"

Transkrypt

1

2 Nasza kawa Pa vin Caf fe to hi sto ria pa sji prze ka zy wa nej z po ko le nia na po ko le nie. To hi sto ria lu dzi, od leg ych kra in, za an ga owa nia, praw dzi wych war toêci i ca ko wi te go poêwi ce nia si pra cy. Sà to klu czo we czyn ni ki, dzi ki któ rym od po nad 50 lat ofe ru je my ko ne se rom pro dukt o praw dzi wej ja koêci. Poczàtki fir my si gajà po owy ubieg ego stu le cia, kie dy to w Tom bo lo w pro win cji Pa dwa dwaj zna ni z przed - si bior czoêci bra cia, Lu igi i Raf fa ele Pa vin, otwo rzy li pierwszà w mia stecz ku ka wiar ni. Aby za ofe ro waç klien tom espres so o nie po wta rzal nym i do sko na ym sma ku, bra cia prze ana li zo wa li ce chy ró nych zia ren ka wy i wy bra li naj lep sze ga tun ki ara - bi ki i ro bu sty. Wspó cze sne mie szan ki sà wy ni kiem te go d ugie go i mud ne go pro ce su po szu ki waƒ, któ ry od by si wie le lat te mu. WieÊç o mi strzo stwie dwoj ga bra ci roz cho dzi a si od mia sta do mia sta, przy ciàgajàc co raz licz niej szych klien tów i ko ne se rów. W ro ku 1950 bra cia prze nieêli firm do jej obec nej lo ka li za cji na Via Chie sa. Fir ma Pa vin Caf fe, pro wa dzo na przez praw dzi wych pa sjo na tów bez resz ty poêwi cajàcych si pra cy, na - tych miast zo sta a uzna na za sy no nim wy so kiej ja koêci i kunsz tu. Zdo by te przez la ta doêwiad cze nie i wie dza na dajà na szym mie szan kom nie po wta rzal ny aro mat, za do - wa lajàcy pod nie bie nia naj bar dziej wy ma gajàcych mi oêni ków espres so. Wszyst kie na sze pro duk ty przy go to wu je my zgod nie z pa nujàcà w fir mie kul turà do sko na oêci, in no wa cyj - noêci i kunsz tu. Dzi siaj ka wy Pa vin mo na skosz to waç w ba rach, re stau ra cjach, biu rach, a tak e w do mu. Te raêniej szoêci nie da si od dzie liç od przesz oêci, wi c dziê ka wa Pa vin pro du ko wa na jest na dal z nies abnàcà pasjà i wed ug tra dy cyj nych re cep tur. Chcàc utrzy maç do sko na à ja koêç pro duk tów, na sza fir ma za wsze po szu ki wa a i im por to wa a naj lep sze zie lo ne ziar na ka wy po chodzàce z naj bar dziej uzna nych Êwia to wych plan ta cji. Ciàg e udo sko na la nie tech ni ki pa le nia, opty ma li za cja je go tem pe ra tu ry i cza su umo li wia nam ofe ro wa nie na szym klien tom do sko na ego espres so. Pro ces pa le nia pod kreêla i wy do by wa smak naj lep szych, wy se lek cjo no wa nych zia ren, mie sza nych zgod nie z tra dy cyj ny mi prze pi sa mi prze ka zy wa ny mi z po ko - le nia na po ko le nie. Klu czem do osiàgni cia naj bar dziej zrów no wa one go aro ma tu jest po wol ne i har mo nij ne pa le nie. Pa le nie to naj bar dziej de li kat na cz Êç pro ce su, w któ rej zie lo ne ziar na prze kszta cajà si w wonnà i bràzowà kaw. Na si pra cow ni cy za wsze pod cho dzi li do swo ich za daƒ z praw dziwà pasjà, za an ga owa niem i poêwi ce niem. Je steêmy dum ni z te go, e ofe ru je my naj lep sze espres - so, b yska wicz nie do star cza ne z na sze go zak adu we W oszech do klien tów w kra ju i za gra nicà. Pod sta wo we zna cze nie dla aro ma tu ka wy ma Êwie oêç. Dla te go te nie po sia da my pra wie ad nych za pa sów go to we go pro duk tu, a har mo no gram pro - duk cji jest ÊciÊle zsyn chro ni zo wa ny z za mó wie nia mi. Na tym jed nak na sze za da nie si nie koƒczy. Aby za - pew niç do sko na à ja koêç na sze go espres so, nie zwy - kle po dat ne go na wp yw tem pe ra tu ry i wil go ci, za pew nia my mo li woêç na by cia naj wy szej ja koêci eks pre sów ciênie nio wych i m yn ków.

3 Kawa ziarnista GRANI D ORIENTE 100% Arabica Selezionata Mie szan ka 100 % sta ran nie wy se lek cjo no - wa nych zia ren ara bi ki o agod nym, lecz moc - nym aro ma cie da jàcym ide al nà har mo ni pe nych i bo ga tych nut za pa cho wych. Uni - kal ny, ko rzen ny smak z ak cen ta mi ga ki musz - ka to owej, goêdzi ków i pie przu oraz nu ta mi kwia to wy mi i owo co wy mi. Do sko na e po àcze nie ener gii i s ody czy, ide al ny wy bór dla ka de go mi oêni ka espres so. Prze zna czo na dla wy so - kiej kla sy re stau ra cji, ka wiar ni i cu kier ni. waga PD010/E 1000 g 99 z

4 Kawa ziarnista SUPERBAR Miscela Classica Espresso Ara bi ka, o ty po wym dla niej agod nym sma ku, mie sza na jest z nie wiel kà iloêcià naj lep szej Ro bu sty. Re zul ta tem jest bar dzo aro ma tycz ne espres so o pe nym, ko rzen nym za pa chu, upi kszo ne at aso wà Êmie tan kà. ad na in na ka wa nie za pew ni Ci ty lu wra eƒ! waga PD020/E 1000 g 79 z

5 Kawa ziarnista ESPRESSO BAR Aroma Ricco ed Intenso Mie szan ka wy se lek cjo no wa nych zia ren Ara bi ki i Ro bu sty, pod kreêla jàca naj lep sze ce chy ka dej z nich. Do sko na a kom bi na cja de li kat noêci i wy ra zi stoêci, pe ny smak, kre mo wa kon sy - sten cja, ko rzen ny aro mat z ago dzo ny nut kà orze cha la sko we go, do sko na le do da je ener gii o ka dej po rze dnia. waga PD030/E 1000 g 69 z

6 Kawa ziarnista Full Cream Intense Aroma & Taste Mie szan ka wy se lek cjo no wa nych zia ren Ara bi ki i Ro bu sty. Wy wa one pro por cje za pew nia jà pe ny smak przy go to wy wa nej ka wy. Re zul ta tem jest ka wa o kre mo wej kon sy - sten cji i nie zwy kle in ten syw nym aro ma cie. waga PD040/E 1000 g 59 z

7 Kawa bezkofeinowa Praw dzi we po àcze nie pe ne go sma ku i aro ma - tu. Ka wa prze zna czo na dla ko ne se ra po szu - kujàce go od po wied nie go za pa chu i lek koêci. Dzi ki spe cjal ne mu, ate sto wa ne mu pro ce so wi ob rób ki, z zie lo nych zia ren nie mal ca ko wi cie usu wa si ko fe in, któ rej za war toêç w wy so - ko ga tun ko wej ka wie nie jest istot na. Za war toêç ko fe iny < 0,1%. waga PD050/E 1000 g 99 z

8 Kawa mielona Pavin Caffe prezentuje nowà gam wyrobów do u ytku domowego. Mieszanki wybranych z pasjà i poêwi ceniem ziaren pozwolà Ci zaznaç smaku i aromatu ro nych krajów. A E ROMA PRESSO AROMA INTENSO W puszkach 250 g (8,8 oz. netto) z atmosferà ochronnà. Wysokiej jakoêci mieszanka ziaren arabiki o s odkim i intensywnym smaku i bardzo niskiej zawartoêci kofeiny. DO KAWIAREK DO EXPRESSÓW DO KAWY PO TURECKU waga PD110/E 250 g 30 z E PRESSO CLASSICO AROMA INTENSO Kawa mielona w opakowaniach 250 i 500 g. Tradycyjna mieszanka dla tych, którzy lubià espres so o in ten syw nym aro ma cie. DO KAWIAREK DO EXPRESSÓW DO KAWY PO TURECKU waga PD042/E 250 g 18 z PD041/E 500 g 35 z

9 Porcelana, szklanki i kubki Fi li an ka i spodek wy ko na ne sà z naj lep szej por ce la ny i za cho wujà rów no wag po mi dzy de si gnem a funk cjo nal noêcià. Stwo rzo no je aby pod kreêliç aro mat i piank. pojemnoêç PR011/E 160 ml 19 z PR010/E 60 ml 14 z fili anka do cappucino 160 ml fili anka do espresso 60 ml Szklanka wykonana ze szk a hartowanego o wysokiej od por noêci na st ucze nia, obi cia i szo ki ter micz ne. pojemnoêç ml 16 z PR170/E 90 ml 5 z szklanka do latte machiato 290 ml szklanka do espresso 90 ml Kubek papierowy pojemnoêç PR130/E 100 ml 0,35 z PR131/E 250 ml 0,40 z

10 Produkty uzupelniajace Nasze produkty dla kawiarni to mi dzy innymi: nazwa iloêç/wymiar PR070/E zestaw podarunkowy Expresso 4 two 120 z TM020/E cukier trzcinowy w saszetkach 5 kg 90 z TM012/E cukier biały w paluszkach 10 kg 180 z TM010/E cukier biały w saszetkach 10 kg 130 z TM030/E słodzik 150 szt. 20 z TM060/E ciasteczka do kawy 1 kg 70 z TM100/E cukierki Toroncino w białej 500 g 45 z PR050/E serwetki 6000 szt. 100 z y eczki do espresso 110 mm 4 z y eczki do latte machiato 210 mm 9 z y eczki do kawy 140 mm 6 z dzbanek do spieniania mleka 0,6 l 59 z taca do kawy okràgła 380 mm 45 z PR063/E reklama podêwietlana do monta u wewnàtrz lokalu 660 x 270 x 8 mm 549 z PR061/E reklama podêwietlana do monta u na zewnàtrz lokalu 720 x 540 mm z PR031/E zegar Êcienny 249 z PR020/E notatnik 3 z PR040/E serwetnik 25 z PR080/E zapaska z logo 30 z PR081/E fartuch kelnerski z logo 45 z PR090/E koszulki z logo 39 z

11 Profesjonalne ekspresy do kawy EKSPRES CIÂNIENIOWY ROMA TCS Ekspresy SANREMO wyposa one w system TCS (Temperature Control System), posiadajà osobne bojlery dla ka dej grupy ekspresu, oraz 9 litrowy bojler do obsługi dysz pary i dozowania goràcej wody. Zapewnia to stałà, wysokà temperatur wody, przy intensywnym wykorzystywaniu wszystkich elementów ekspresu. Dzi ki zastosowaniu nowatorskich rozwiàzaƒ zu ycie energii jest mniejsze o 30% w porównaniu z ekspresami posiadajàcymi tradycyjne bojlery. Ekspresy ROMA charakteryzuje nowoczesny i niepowtarzalny wyglàd oraz innowacyjne rozwiàzania technologiczne. Biała podêwietlona obudowa i ostre kształty, nadajà temu urzàdzeniu wyglàd maszyny z przyszłoêci. Roma 2 Roma 3 2 grupy 3 grupy szerokoêç mm gł bokoêç mm wysokoêç mm napi cie V moc urzàdzenia W moc pompy W waga netto kg z z EKSPRES CIÂNIENIOWY VERONA TCS Ekspresy SANREMO wyposa one w system TCS (Temperature Control System) posiadajà osobne bojlery dla ka dej grupy ekspresu, oraz 9 litrowy bojler do obsługi dysz pary i dozowania goràcej wody. Zapewnia to stałà, wysokà temperatur wody, przy intensywnym wykorzystywaniu wszystkich elementów ekspresu. Dzi ki zastosowaniu nowatorskich rozwiàzaƒ zu ycie energii jest mniejsze o 30% w porównaniu z ekspresami posiadajàcymi tradycyjne bojlery. wbudowana pompa wolumetryczna bojler i przewody wodne wykonane z miedzi dwusalowy wskaênik ciênienia lampka kontrolna podgrzewacz fili anek Ekspresy VERONA TCS standardowo wyst pujà w kolorze czarnym. Na specjalne zamówienia dost pne sà równie w kolorze białym perłowym, czerwonym, bł kitnym i niebieskim. Verona 2 Verona 3 2 grupy 3 grupy szerokoêç mm gł bokoêç mm wysokoêç mm napi cie V moc urzàdzenia W moc pompy W waga netto kg z z

12 Profesjonalne ekspresy do kawy EKS PRES CIÂNIE NIO WY MI LA NO Milano Milano 2 Milano 3 1 grupa 2 grupy 3 grupy szerokoêç mm gł bokoêç mm wysokoêç mm napi cie V pojemnoêç bojlera l 4,5 8,6 14 moc urzàdzenia W 1950/ / moc pompy W waga netto kg z z z Pro fe sjo nal ny, ci Ênie nio wy eks pres do ka wy MI LA NO cha rak te - ry zu je si in no wa cyj nà i atrak cyj nà bu do wà. Zo stał wy ko na ny z naj lep szej ja ko Êci wy se lek cjo no wa nych ma te ria łów, co za pew nia je go trwa łoêç, nie za wod noêç i so lid noêç. Elek tro nicz ne pro gra - mo wa nie uła twia pro fe sjo nal ne u yt ko wa nie i po zwa la na pa rze nie ka wy w spo sób da jà cy opty mal ny smak, oraz za pew nia pro stà i wy god nà ob słu g. boj ler i prze wo dy wod ne wy ko na ne z mie dzi. dwu ska lo wy wskaê nik ci Ênie nia lamp ka kon tro l na Eks pre sy MI LA NO stan dar do wo do st p ne sà w ko lo rze srebr no- -czar nym. Na za mó wie nie ele men ty czar ne mo gà byç za stà pio ne ko lo rem nie bie skim, czer wo nym, po ma raƒ czo wym i srebr nym. EKSPRES CIÂNIENIOWY CAPRI Capri 1 Capri 2 1 grupa 2 grupy szerokoêç mm gł bokoêç mm wysokoêç mm napi cie V pojemnoêç bojlera l 4,5 8,6 moc urzàdzenia kw 1,95/2,4 2,7/4,5 moc pompy W waga netto kg z z Pro fe sjo nal ne eks pre sy ci Ênie nio we CA PRI to jed ne z naj po pu - lar niej szych urzà dzeƒ pro du ko wa nych pod mar kà SAN RE MO. Urzà dze nia wy st pu jà w wer sji jed no i dwu gru po wej. W wie lu kra jach na Êwie cie eks pre sy CA PRI sà wy bie ra ne przez u yt kow - ni ków ze wzgl du na swój styl i do sko na łe wa lo ry pa rze nia ka wy. Ko lej nà za le tà eks pre sów CA PRI jest fakt, e za pew nia jà one w peł ni pro fe sjo nal ne przy go to wa nie ka wy, przy jed no cze snym wy ko rzy sta niu nie wiel kiej po wierzch ni. boj ler i prze wo dy wod ne wy ko na ne z mie dzi. dwu sa lo wy wskaê nik ci Ênie nia lamp ka kon tro l na Eks pre sy CA PRI do st p ne sà stan dar do wo w ko lo rze srebr no- -czar nym. Na za mó wie nie ele men ty czar ne mo gà byç za stà pio ne ko lo rem nie bie skim, czer wo nym i srebr nym.

13 Profesjonalne ekspresy do kawy EKSPRES CIÂNIENIOWY TREVISO Pół pro fe sjo nal ny eks pres do ka wy Tre vi so, po sa da wy ra fi no wa ny, sty lo wy kształt, dzi ki te mu pa su je on szcze gól nie do ma łych re stau ra cji oraz miejsc spo tkaç, gdzie pi cie ka wy jest uzu peł nie - niem dla in nych na po jów i po sił ków (np. ba ry ka nap ko we, pu by). Tech nicz ne ce chy te go eks pre su spra wia jà, e mi mo znacz nie mniej szej wiel ko Êci, jest on tak efek tyw ny, jak wi k sze mo de le. Na da je si te Êwiet nie do przy go to wy wa nia ka wy w do mu. EKS PRES Tre vi so wy st pu je w wer sji ma nu al nej. TREVISO szerokoêç mm 325 gł bokoêç mm 470 wysokoêç mm 430 napi cie V 230 pojemnoêç bojlera l 1,05 moc urzàdzenia kw 1,3 moc pompy W 48 waga netto kg 21,1 zbiornik na wod l 3, z EKS PRES CIÂNIE NIO WY LI RA Pro fe sjo nal ny, ci Ênie nio wy eks pres do ka wy Li ra o no wo cze snym, eks klu zyw nym wy glà dzie. Ma szy ny wy ko na ne z wy so kiej ja ko Êci sta li nie rdzew nej i od po wied nio do bra nych two rzyw sztucz nych. Eks pre sy Li ra wy st pu jà w wer sji elek tro nicz nej z wy Êwie tla czem funk cji i mo li wo Êcià peł ne go pro gra mo wa nia spo so bu pa rze nia ka wy. Eks pre sy Li ra w wer sji 1 gru po wej wy st pu jà w wer sji z we - wn trz nym zbior ni kiem wo dy o po jem no Êci 5 li trów, dzi ki cze mu nie wy ma ga jà bez po Êred nie go pod łà cze nia do wo dy. boj ler i prze wo dy wod ne wy ko na ne z mie dzi. dwu ska lo wy wskaê nik ci Ênie nia lamp ka kon tro l na Eks pre sy LI RA stan dar do wo do st p ne sà w ko lo rze srebr noczar nym. Na za mó wie nie ele men ty czar ne mo gà byç za stà pio ne ko lo rem czer wo nym, ół tym i sza ro -srebr nym. Lira 1 Lira 2 Lira 3 1 grupa 2 grupy 3 grupy szerokoêç mm gł bokoêç mm wysokoêç mm napi cie V pojemnoêç bojlera l 4,0 14,0 21,0 moc urzàdzenia kw 2,0 3,5 4,5 poj. zbiornika l 5,0 brak brak waga netto kg z z z

14 Zaparzacze przelewowe ZAPARZACZ PRZELEWOWY DO KAWY 1,8 l obudowa i pojemnik na filtr wykonane ze stali nierdzewnej temp. pracy od 93 do 96 C 2 płyty grzewcze, kontrolka pracy czas przygotowania 1 dzbanka (1,8 l) 5 minut w zestawie 2 dzbanki szklane 1,8 l oraz 50 filtrów szerokoêç mm 195 gł bokoêç mm 370 wysokoêç mm 430 napi cie V 230 pojemnoêç l 1,8 moc urzàdzenia kw 2, z ZAPARZACZE DO KAWY 5, 10, 15 l perkolator obudowa wykonana ze stali nierdzewnej niekapiàcy kran z twardego tworzywa wbudowany filtr do grubo mielonej kawy wydajnoêç/d ugoêç cyklu: 40 fili anek/30 min. perkolator 5l 80 fili anek/50 min. perkolator 10 l 100 fili anek/60 min. perkolator 15 l 5 litrów 10 litrów 15 litrów Êrednica mm Ø 230 Ø 280 Ø 280 wysokoêç mm napi cie V moc urzàdzenia W z 569 z 599 z

15 Profesjonalne mlynki do kawy PROFESJONALNY M YNEK M1 Mły nek do ka wy M1 łà czy w so bie ele ganc - ki wy glàd, si ł i pro sto t u y cia. Sta lo we, pre cy zyj nie do bra ne ele men ty tech no lo - gicz ne za po bie ga jà pod no sze niu si tem pe - ra tu ry ka wy w trak cie mie le nia, co gwa ran tu je za cho wa nie peł ne go sma ku i za pa chu ka wy. Mły nek M1 dzi ki roz wià za niom tech nicz - nym i swe mu wy glà do wi jest pro duk tem, któ ry pa su je do naj bar dziej ele ganc kich, wy - ma ga jà cych ka wiar ni i re stau ra cji. MŁYNEK M1 szerokoêç mm 220 gł bokoêç mm 320 wysokoêç mm 620 napi cie V 230 pojemnoêç zbiornika kawy ziarnistej kg 1,50 iloêç obrotów r.p.m 1400 moc urzàdzenia W 300 waga netto kg z PROFESJONALNY M YNEK DO KAWY SR50 Mły nek o wy wa o nej sty li sty ce, wi zu al nie do pa so wa ny do eks pre sów za rów no no - wo cze snych jak i do eks pre sów o wy glà dzie tra dy cyj nym. Dzi ki zró ni co wa nej ko lo ry - sty ce mły nek mo na ła two do pa so waç za rów no do wy stro ju lo ka lu, jak i po sia da ne go eks pre su do ka wy. Do st p ne ko lo ry: Czer wo ny, Czar ny, Bia ły, Po ma raƒ czo wy, Sza ry. Po sia da mo li woêç płyn nej re gu la cji mi kro me trycz nej stop nia mie le nia ka wy. Urzà dze nie do st p ne w wer sji ma nu al nej, stan dar do wo wy po sa o ne w po jem nik na zmie lo nà ka w. Dzi ki spe cjal nej bu do wie a ren, cha rak te ry zu je si bar dzo ci chà pra cà. MŁYNEK SR50 szerokoêç mm 160 gł bokoêç mm 290 wysokoêç mm 510 napi cie V 230 pojemnoêç zbiornika kawy ziarnistej kg 1,80 iloêç obrotów r.p.m 1400 moc urzàdzenia W 350 waga netto kg 21,1 M-SR50 cena z PROFESJONALNY M YNEK T80 Pro fe sjo nal ny mły nek do ka wy. Obu do wa wy ko na na z alu mi nium, ar na o Êred ni cy 63 mm wy ko na ne z wy so kiej ja ko Êci sta li nie rdzew nej. Dzi ki spe cjal nej kon struk cji a ren mły nek cha rak te ry zu je si bar dzo ci chà pra cà i jed no cze Ênie wy so kà wy daj no Êcià. MŁYNEK T80 szerokoêç mm 160 gł bokoêç mm 290 wysokoêç mm 510 napi cie V 230 pojemnoêç zbiornika kawy ziarnistej kg 1,20 pojemnoêç dozownika kawy zmielonej kg 0,28 iloêç obrotów r.p.m 1400 moc urzàdzenia W 300 waga netto kg 10, cena z

16 Szuflady i pojemniki SZUFLADA WYSUWANA NA FUSY Wy su wa na szu fla da na fu sy wy ko na na z wy so kiej ja ko Êci, po le - ro wa nej sta li nie rdzew nej. Stan dar do wo wy po sa o na w ele ment do wy bi ja nia fu sów z kol by. Szu fla da przy sto so wa na do za bu do wy lub umiesz cze nia w ka se cie pod młyn kiem. wymiary x 401 x 164 (h) mm 599 z SZU FLA DA UCHYL NA NA FU SY Uchyl na szu fla da na fu sy wy ko na na z wy so kiej ja ko Êci, po le ro - wa nej sta li nie rdzew nej. Stan dar do wo wy po sa o na w ele ment do wy bi ja nia fu sów z kol by. Szu fla da przy sto so wa na do za bu do wy. wymiary x 233 x 299 (h) mm 999 z POJEMNIK NA ODPADKI Uchyl ny po jem nik na od pad ki wy ko na ny z wy so kiej ja ko Êci, po le ro wa nej sta li nie rdzew nej. Stan dar do wo wy po sa o ny w po kry w za po bie ga jà cà wy do by - wa niu si za pa chów. Po jem nik przy sto so wa ny do za bu do wy. Ko niecz noêç u y wa nia wor ków na od pad ki. wymiary x 291 x 629 (h) mm z

17 Herbaty czerwone i ziolowe Re vo lu tion Tea ma za szczyt za pro siç Paƒ stwa do wspa nia łe go Êwia ta her ba ty. W prze szło Êci na pew no wie lo krot nie zda rza ło si Paƒ stwu czuç kwa Êny po - smak ni skiej ja ko Êci her bat pa rzo nych w pa pie ro wych sa szet kach. W Re vo lu tion Tea sta ra my si zmie niç spo sób po da wa nia her ba ty, ofe ru jàc wy so kiej ja ko Êci her ba ty o do sko na łych wa lo rach sma ko wych do sto - so wa ne do ocze ki waƒ dzi siej szych kon su men tów. Na si zna ko mi ci spe cja li Êci od mie sza nia ró nych ga - tun ków her bat oraz znaw cy ziół po tra fià z per fek cyj nà do kład no Êcià po łà czyç her ba ty wy twa rza ne z naj - Êwie szych li Êci z owo ca mi, zio ła mi, przy pra wa mi i na tu ral ny mi do dat ka mi sma ko wy mi, aby uzy skaç peł nà ga m atrak cyj nych sma ków. Po dziel na szà pa sj do her ba ty. Drink it in HER BA TY CZERWONE Ho ney bush Ca ra mel Des sert Ho ney bush Ca ra mel cha rak te ry - zu jà ca si wy raê nym sma kiem kar me lu sta no wi słod kie uzu peł - nie nie ka de go po sił ku. Li Êcie po łu dnio wo afry kaƒ skie go czer wo - no krze wu za wie ra jà wi cej an ty - ok sy dan tów ni her ba ta zie lo na i na da jà mie szan ce wła Êci wo Êci ko jà ce. Nie za wie ra ko fe iny. Ci trus Spi ce Her bal Słod ka i won na her ba ta Ci trus Spi ce za wie ra li Êcie po łu dnio wo afry kaƒ - skie go czer wo no krze wu, skór k cy try ny, skór k po ma raƒ czy, goê - dzi ki, cy na mon oraz in ne na tu ral ne zio ła i przy pra wy. Wy ni kiem te go jest od Êwie a jà ca mie szan ka, któ ra kie ru je zmy sły ku aro ma tycz ne mu ga jo wi cy tru so we mu. HER BA TY ZIO OWE Gol den Cha mo mi le Her bal Czas na re laks z her ba tà Gol den Flo wers Re vo lu tion Tea, pysz nà mie szan kà ca łych kwia tów egip skie - go ru mian ku, kwia tów na giet ka i li Êci mi ty. Gol den Flo wers nie za wie ra ko fe iny i jest naj po pu lar niej szà mie - szan kà zio ło wà ofe ro wa nà przez Re vo lu tion Tea. Nie za wie ra ko fe iny. So uthern Mint Her bal Od Êwie a jà ca, atrak cyj na mie szan ka So uthern Mint jest za chwy ca jà cà wer sjà tra dy cyj nej an giel skiej her - ba ty mi to wej. Ten zio ło wy na pój wy twa rza ny z ca łych li Êci egip skiej mi ty ma wła Êci wo Êci ko jà ce. Nie za wie ra ko fe iny. Herbaty czerwone i zio owe Herbata czerwona Honeybush Caramel Dessert opakowanie 30 szt. 54 z Herbata czerwona Citrus Spice Herbal opakowanie 30 szt. 54 z Herbata zio owa Golden Chamomile Herbal opakowanie 30 szt. 54 z Herbata zio owa Southern Mint Herbal opakowanie 30 szt. 54 z

18 Herbaty czarne HER BA TY CZAR NE Earl Grey La ven der Doj rza ła, a za ra zem wy jàt ko wo lek ka, wie lo krot nie na gra dza na her - ba ta czar na łà czy w so bie smak Earl Grey z wy czu wal nà nu tà bł kit nej la wen dy. En glish Bre ak fast En glish Tea ofe ro wa na przez Re - vo lu tion Tea po wsta je z naj lep szych cej loƒ skich i as sam skich her bat czar nych. Ta moc na her ba ta o wy - raê nym sma ku speł nia wy ma ga nia sta wia ne te mu po pu lar ne mu ga tun ko wi. Przy jem nie jest za czàç dzieƒ od fi li an ki te go na po ju. Swe et Gin ger Pe ach Swe et Gin ger Pe ach ofe ro wa na przez Re vo lu tion Tea jest ory gi nal nà her ba tà o moc nym sma ku wy twa - rza nà z her bat cej loƒ skich i as sam - skich z do dat kiem aro ma tu Êwie ej brzo skwi ni oraz ko rze nia im bi ru. Ta cu dow na mie szan ka uzy ski wa na przez r cz ne mie sza nie her bat jest naj cz Êciej wy bie ra nym ga tun kiem spo Êród wszyst kich ro dza jów her bat pro du ko wa nych przez Re vo lu tion Tea. Bom bay Chai Bom bay Chai o in ten syw nym, eg - zo tycz nym sma ku to gł bo ki ukłon w stro n tra dy cyj ne go na po ju in - dyj skie go. Płat ki cy na mo nu, im bir, goê dzi ki, gał ka musz ka to ło wa i li Êcia - sta her ba ta As sam two rzà ra zem tà wy jàt ko wà czar nà her ba t o gł - bo kim sma ku sta no wià cà ide al ne uzu peł nie nie wszel kich moc no przy pra wio nych po traw. Black Ci tron Ach, ta cy try na. Jej so czy sty za pach o y wia na szà mie szan k wy twa rza - nà z czar nej her ba ty Nil gi ri Black Tea, skór ki cy try ny oraz na tu ral ne - go aro ma tu cy try no we go. Moc na, a jed no cze Ênie zdu mie wa jà co ła - god na mie szan ka li Êcia stych her bat kla sy pre mium. Do sko na le na da je si do wszel kich po traw, ale mo e byç te spo y wa na sa mo dziel nie, po bu dza jàc wszyst kie zmy sły. Herbaty czarne Herbata czarna Earl Grey Lavender opakowanie 30 szt. 54 z Herbata czarna English Breakfast opakowanie 30 szt. 54 z Herbata czarna Sweet Ginger Peach opakowanie 30 szt. 54 z Herbata czarna Bombay Chai opakowanie 30 szt. 54 z Herbata czarna Black Citron opakowanie 30 szt. 54 z

19 Herbaty zielone i biale HER BA TY ZIELONE I BIA E Tro pi cal Gre en Pre zen tu je my naj bar dziej eks cy tu jà cà zie lo nà her ba t na na szej pla ne cie! Tro pi cal Gre en ofe ro wa na przez Re vo lu tion Tea jest na tu ral nà mie - szan kà zie lo nej her ba ty Dra gon - well i Young Hy sop z do dat kiem aro ma tu ana na so we go. Ta wie lo - krot nie na gra dza na her ba ta o gł - bo kim sma ku prze ko na do sie bie ka de go. Gre en Earl Grey Ta mie szan ka wy twa rza na z ga tun ku Or ga nic Chi ne se Sen cha spra wi, e na za wsze zmie ni cie zda nie o zie lo nej her ba cie. Gre en Earl Grey o in try gu jà cym, ory gi nal nym sma ku z nut kà ber ga mot ki jest moc - nym na po jem ofe ru jà cym wszyst kie za le ty zdro wych her bat zie lo nych. Or ga nic Gre en Trzy ga tun ki azja tyc kich her bat, Cer ti fied Or ga nic Chun Mee, Sen cha i Idul l ga shin na two rzà tà zdro wà, smacz nà mie szan k. Li Êcia sta her - ba ta kla sy pre mium Or ga nic Gre en ofe ro wa na przez Re vo lu tion Tea cha rak te ry zu je si wy so kà za war - to Êcià an ty ok sy dan tów i ni skim po - zio mem ko fe iny. Dra gon Eye Oolong Mie szan ka Dra gon Eye Oolong łà czy w so bie za le ty her bat czar nych i zie lo nych, a jej wy su bli mo wa ny smak po cho dzi od naj wy szej ja - ko Êci her ba ty Oolong. Ten elik sir o ła god nym, peł nym sma ku wy - twa rza ny jest z w dzo nych list ków chiƒ skiej her ba ty Oolong, kro ko sza, brzo skwiƒ i mo re li. Whi te Pe ar Tea Ta mie szan ka, de li kat na i aro ma - tycz na jak Êwie o ze rwa na brzo - skwi nia, sta no wi po łà cze nie bia łej her ba ty, czà stek słod kiej brzo skwi ni z do dat kiem na tu ral ne go aro ma tu brzo skwi nio we go. Jest to byç mo e naj ła god niej szy na par, ja kie go mie - li Êcie oka zj skosz to waç, któ ry zna - ko mi cie o y wia o do wol nej po rze dnia. Bia ła her ba ta, któ rej srebr ne pàcz ki sà naj mniej prze two rzo ne z wszyst kich her bat, za wie ra w so bie naj wi cej an ty ok sy dan tów. Whi te Tan ge ri ne Tea Ka dy łyk her ba ty Whi te Tan ge ri ne prze peł nio ny jest aro ma tem i sło dy - czà so czy stych, Êwie o ze rwa nych man da ry nek. Ta zdro wa, lek ka, cu - dow nie aro ma tycz na her ba ta wy - twa rza na jest z naj wy szej ja ko Êci her bat bia łych upra wia nych w chiƒ - skiej pro win cji Fu jian. Bia łe her ba ty za wie ra jà w so bie naj wi cej an ty - ok sy dan tów. Herbaty zielone i bia e Herbata zielona Tropical Green opakowanie 30 szt. 54 z Herbata zielona Green Earl Grey opakowanie 30 szt. 54 z Herbata zielona Organic Green opakowanie 30 szt. 54 z Herbata Dragon Eye Oolong opakowanie 30 szt. 54 z Herbata bia a White Pear Tea opakowanie 30 szt. 54 z Herbata bia a White Tangerine Tea opakowanie 30 szt. 54 z

20 Zestawy herbat Zestaw herbat Variety Pack 1 5 rodzajów herbat Earl Grey Lavender, English Breakfast Sweet Ginger Peach Golden Chamomile Herbal Tropical Green Opakowanie zbiorcze zawiera 30 szt. zapakowanych po 6 szt. z ka de go ro dza ju w in dy wi du al ne kartoniki szt. 60 z Zestaw herbat Variety Pack 2 5 rodzajów herbat Southern Mint Herbal Bombay Chai White Tangerine Tea Dragon Eye Oolong Honeybush Caramel Dessert Opakowanie zbiorcze zawiera 30 szt. zapakowanych po 6 szt. z ka de go ro dza ju w in dy wi du al ne kartoniki szt. 60 z Zestaw herbat Variety Pack 3 5 rodzajów herbat Organic Green Citrus Spice Herbal White Pear Tea Black Citron Green Earl Grey Opakowanie zbiorcze zawiera 30 szt. zapakowanych po 6 szt. z ka de go ro dza ju w in dy wi du al ne kartoniki szt. 60 z Zestaw herbat Best of the Best 5 rodzajów herbat Earl Grey Lavender Tropical Green Sweet Ginger Peach White Pear Tea English Breakfast Opakowanie zbiorcze zawiera 30 szt. zapakowanych po 6 szt. z ka de go ro dza ju w in dy wi du al ne kartoniki. Zestaw herbat Green & White 5 rodzajów herbat Organic Green White Pear Tea Tropical Green White Tangerine Tea Green Earl Grey Opakowanie zbiorcze zawiera 30 szt. zapakowanych po 6 szt. z ka de go ro dza ju w in dy wi du al ne kartoniki. Zestaw herbat Holiday Cheer 5 rodzajów herbat Dragon Eye Oolong Honeybush Caramel Dessert Bombay Chai White Pear Tea Citrus Spice Herbal Opakowanie zbiorcze zawiera 30 szt. zapakowanych po 6 szt. z ka de go ro dza ju w in dy wi du al ne kartoniki szt. 60 z szt. 60 z szt. 60 z

21 Produkty reklamowe PREZENTER DREWNIANY DO HERBATY W kolorze bia ym lub drewna. PojemnoÊç 30 sztuk bia y 250 z bràzowy 250 z STOJAK DO HERBATY W SASZETKACH Wy ko na ny ze sta lo we go dru tu po ma lo wa - ne go na ko lor sza ry. Po jem noêç 6 kar to ni ków po 20 sztuk z DISPLAY PREZENTACYJNY DO HERBATY W KARTONIKACH Wykonany z tworzywa w kolorze szarym. PojemnoÊç 30 sztuk z

22 Czekolada Idealne do podawania na goràco. W połàczeniu z goràcym mlekiem otrzymujemy wspaniały czekoladowy napój o kremowej konsystencji. Cze ko la da mlecz na Cho co de li ce Kla sycz na cze ko la da, g sta i ku szà ca Do sko na ła har mo nia po mi dzy g stà cze ko la dà a de li kat nym kre mo wym mle kiem. Jed na sa szet ka 25 g wy star cza na przy - go to wa nie 200 ml fi li an ki go rà cej cze ko la dy. TM080/E 50 saszetek 80 z Cze ko la da de se ro wa Dark de li ce In ten syw ny smak cze ko la dy w swym naj czyst szym prze ja wie. Jed na pusz ka 500 g wy star cza na przy - go to wa nie 20 fi li a nek 200 ml go rà cej cze ko la dy. TM077/E 500 g 49 z Cze ko la dy sma ko we Se kret ne aro ma ty Kla sycz na cze ko la da na go rà co do sko na le har mo ni zu je z aro ma ta mi two rzàc ga m no wych, sma ko wi tych pro po zy cji dla wszyst kich mi ło Êni ków cze ko la dy. Jed na pusz ka 500 g wy star cza na przy go to wa nie 20 fi li a nek 200 ml go rà cej cze ko la dy Whi te de li ce Po zwól si uko ły saç de li kat nym sma - kom bia łej cze ko la dy. TM071/E 500 g 49 z Mint de li ce De li kat ny krem cze ko la do wy spo wi ty w przy jem ny smak Êwie o Êci. TM074/E 500 g 49 z Nut de li ce Krem cze ko la do wy wzmoc nio ny sma - ko wi tà nu tà orze cho wà. TM072/E 500 g 49 z Oran ge de li ce Moc cze ko la dy po łà czo na z wy jàt ko - wym sma kiem owo ców cy tru so wych. TM073/E 500 g 49 z Rum de li ce Smak cze ko la dy za nu rzo ny w de li kat - nym aro ma cie te go cen ne go li kie ru. Aro ma tycz na i sub tel na, do sko na ła dla praw dzi wych sma ko szy. TM076/E 500 g 49 z Ama ret to de li ce Smak peł nej cze ko la dy wzbo ga co ny nie - po wta rzal nym aro ma tem li kie ru mig da - ło we go. TM075/E 500 g 49 z

23 Fontanna i czekolada FONTANNA DO CZEKOLADOWEGO FONDUE wykonana w ca oêci ze stali nierdzewnej osobny w àcznik do silnika oraz do elementu grzewczego odpowiednia dla 800 g czekolady waga 2 kg wymiary moc Ø 210 x 410 (h) mm 250 W, 230 V 140 z CZE KO LA DA DO FON TANN Cze ko la da mlecz na do fon tann opa ko wa nie 800 g. Cze ko la da mlecz na o za war to Êci ka kao 37,8 %. Wy so ka za war toêç ma sła ka ka owe go po wo du je, e cze ko la da ta jest naj lep sza do sto so wa nia w fon tan nach do cze ko la do we go fon due. Cze ko la da w po sta ci ma łych pa sty lek, co uła twia do zo wa nie i roz pusz cza nie pro duk tu. Cze ko la d na le y wst p nie roz pu Êciç na za sa dzie kà pie li wod nej, lub w ku chen ce mi kro fa lo wej. HMN823FOU 800 g 32 z

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ni niej sze ogól ne wa run ki Ubez pie cze nia Tu ry

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2009 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Monika Balcerowicz Redakcja j zykowa: Monika Tura a Redakcja graficzna i sk

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S

O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Spis treêci List Pre ze sa Za rzà du Ban ku Mil len nium 5 1. Bank Mil len nium 7 1.1. Pro fil or ga ni za cji 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Hycocon. Dane techniczne. Na zwa: Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T

Hycocon. Dane techniczne. Na zwa: Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T Dane techniczne Na zwa: no wa sta ra Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T Hy co con HTZ Hy co con TM Za wór rów no wa à cy Hy co con VTZ/VPZ Tech ni ka po mia ro

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PROFESJONALNA

WENTYLACJA PROFESJONALNA ENTYLAJA PROFESJONALNA SPIS TREÂI ENTYLATORY KANA OE DO SYSTEMÓ OKRÑG YH entylatry kana we przep ywie mieszanym TT.................................................................... 3 entylatry kana we

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Instytut Psychologii Zdrowia POSZUKIWANIA, DYLEMATY I POST PY WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Instytut Psychologii Zdrowia POSZUKIWANIA, DYLEMATY I POST PY WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego POSZUKIWANIA, DYLEMATY I POST PY WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Szczyrk 4 7 wrzeênia 2008 r. PROGRAM XXV SZKOŁY LETNIEJ Instytutu Psychologii

Bardziej szczegółowo

Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce. WDS Mediolan. Zwycięzca. bearded collie

Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce. WDS Mediolan. Zwycięzca. bearded collie Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce WDS Mediolan 2015 Zwycięzca Best in Show bearded collie NR 3 (359) rok 2015 Okładka: bearded collie Oops I did it Again del Cuore

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Dekorujemy okna. War to po my śleć o tym, by na sze okna by ły mod ne. W tym ro ku sta wia my

Dekorujemy okna. War to po my śleć o tym, by na sze okna by ły mod ne. W tym ro ku sta wia my 1 2 3 Dekorujemy okna Ewa Jasny zdjęcia: archiwum firm Okno to bardzo dekoracyjny element domu, który najczęściej przechodzi metamorfozę. Raz chcemy mieć śnieżnobiałe firanki, po jakimś czasie podobają

Bardziej szczegółowo

STYCZE 2010 WPISUJE UCZE. dzieƒ miesiàc PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH. Instrukcja dla ucznia

STYCZE 2010 WPISUJE UCZE. dzieƒ miesiàc PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH. Instrukcja dla ucznia WPISUJE UCZE KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzieƒ miesiàc rok PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdê, czy ze staw eg za mi

Bardziej szczegółowo