Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne"

Transkrypt

1 Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Prezentacja produktu Wyró nienie

2 Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Pro duk ty i sys te my Oven trop po ma ga jà zmniej - szyç zu y cie ener gii w no wych lub mo der ni zo - wa nych bu dyn kach. Przed przy stà pie niem do prac pro jek to wych i wy ko naw czych in we stor sta je przed wy bo rem dłu go ter mi no wej kon cep - cji ich ogrze wa nia. Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W po - Êred ni czy w za opa try wa niu po je dyn czych miesz kaƒ w cie pło oraz w cie płà i zim nà wo d u yt ko wà i nie wy ma ga przy tym za si la nia elek - trycz ne go. Mo na go włà czyç do współ pra cy z ukła dem so lar nym, wy cho dzàc na prze ciw wdra a nym co raz in ten syw niej re gu la cjom praw nym ma jà cym na ce lu zwi k sze nie udzia łu ener gii po cho dzà cej ze êró deł od na wial nych w jej cał ko wi tym zu y ciu. Cie pło do star cza ne jest do w złów miesz ka nio - wych ze zda la czyn nej wzgl. lo kal nej sie ci cie - płow ni czej lub np. z bu fo ra, ła do wa ne go z ko tła ole jo we go, ga zo we go lub sta ło pal ne go. Przy go - to wa nie cie płej wo dy u yt ko wej od by wa si w try bie prze pły wo wym, z u y ciem wy mien ni ka za bu do wa ne go w w ê le miesz ka nio wym. Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W mo e byç za sto so wa ny do ogrze wa nia miesz kaƒ lub po miesz czeƒ usłu go wo -prze my sło wych oraz do bu dyn ków o pod wy szo nych wy ma ga niach dot. hi gie ny pro ce su przy go to wa nia wo dy u yt - ko wej. Za le ty dla za rzàd cy nie ru cho mo Êci: ni sze kosz ty in we sty cyj ne w po rów na niu z za sto so wa niem w po szcze gól nych miesz ka - niach pod grze wa czy wi szà cych lub ko tłów ga - zo wych ni szy koszt wy ko na nia in sta la cji w bu dyn ku; ty po wy pion za si la jà cy skła da si tyl ko z trzech rur ła twy mon ta w szaf ce pod tyn ko wej lub na tyn - ko wej cen tral ne za opa trze nie w cie pło uła twia in te - gra cj in sta la cji z od na wial ny mi êró dła mi ener - gii je e li zład wo dy cie płej w ru rze po mi dzy wy - mien ni kiem a punk tem po bo ru jest ni szy ni 3 li try, to cyr ku la cja c. w. u. nie jest wy ma - ga na, a in sta la cja nie pod le ga prze pi som o obo wiàz ku de zyn fek cji brak ko niecz no Êci ma ga zy no wa nia cie płej wo - dy u yt ko wej hy drau licz na i ter micz na re gu la cja pod grze wu wo dy u yt ko wej ni ska tem pe ra tu ra po wro tu oru ro wa nie u y te w w ê le i wy mien nik cie pła wy ko na ne sà ze sta li nie rdzew nej w zeł kom plet nie zmon to wa ny, spraw dzo ny pod kà tem szczel no Êci i dzia ła nia dzi ki od po wied niej kon struk cji oraz spo so bo - wi pod łà cze nia hy drau licz ne go wy mien nik cie - pła jest w wy so kim stop niu uod por nio ny na od kła da nie si ka mie nia ni skie kosz ty kon ser wa cji Za le ty dla u yt kow ni ka: mo li woêç nie za le nej re gu la cji tem pe ra tu ry c.w.u. hi gie nicz na i eko no micz na pra ca peł na kon tro la kosz tów dzi ki pre cy zyj ne mu roz li cze niu zu y cia dla po szcze gól nych miesz - kaƒ (po za mon to wa niu cie pło mie rza i wo do - mie rza) Bu dy nek wie lo ro dzin ny wy po sa o ny w w zły miesz ka nio we Re gu dis W W zeł miesz ka nio wy Re gu dis W

3 Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne/dane techniczne W zeł miesz ka nio wy Re gu dis W wy po sa - o ny jest we wszyst kie nie zb d ne przy łà cza: przy łà cze za si la nia i po wro tu in sta la cji c. o. w bu dyn ku przy łà cza za si la nia i po wro tu do in sta la cji grzew czej w miesz ka niu przy łà cza wo dy cie płej i zim nej Spe cjal ne pa sów ki umo li wia jà mon ta cie - pło mie rza i wo do mie rza. Da ne tech nicz ne: Âred ni ca: DN 0 Ci Ênie nie no mi nal ne: PN 0 Przy łà cza: ¾" Na kr t ka złàcz na: pła sko usz czel - nia na Max. tem pe ra tu ra pra cy t VL (wo da grzew cza, za si la nie): 90 C Tem pe ra tu ra wo dy w punk cie czer pal nym t kran : C Min. tem pe ra tu ra za si la nia: t kran+5k Za kres mo cy Max. po bór wo dy (c.w.u): l/min Za kres mo cy Max. po bór wo dy (c.w.u): 5 l/min Za kres mo cy 3 Max. po bór wo dy (c.w.u): Pły to wy wy mien nik cie pła: 7 l/min stal nie rdzew na,.440, lu to wa - ny mie dzià lub ni klem Wska zów ka: Wszyst kie wy ko na nia miesz ka nio wych w - złów ciepl nych do st p ne sà rów nie z wy - mien ni kiem cie pła lu to wa nym ni klem. Znaj du jà one za sto so wa nie np. w in sta la - cjach wy ko na nych z ró nych ma te ria łów lub w re jo nach, w któ rych wo da cha rak te - ry zu je si pod wy szo nà agre syw no Êcià, czy li wsz dzie tam, gdzie nie mo na za sto - so waç wy mien ni ków lu to wa nych mie dzià. Sche mat ide owy sys te mu: Bu dy nek wie lo - ro dzin ny z miesz ka nio wy mi w zła mi Re - gu dis W. Re gu dis W -HTU. Re gu dis W -HTF z obie giem mie sza - czo wym 3. Roz dzie lacz ze sta li nie rdzew nej Mul ti - dis SF 4. Gru pa pom po wa Re gu mat M3 Przy łà cza Od stro ny in sta la cji bu dyn ku: do pływ wo dy zim nej wo da grzew cza za si la nie) wo da grzew cza po wrót od stro ny in sta la cji miesz ka nia: zim na wo da u yt ko wa cie pła wo da u yt ko wa obieg grzew czy za si la nie obieg grzew czy za si la nie c.w.u. z.w. z.w. zasilanie powrót zasilanie powrót Instalacja mieszkaniowa Instalacja zewn trzna Instalacja mieszkaniowa 3

4 Regudis W Zasada działania Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny zbu do wa ny jest z na st pu jà cych ele men tów: Pły to wy wy mien nik cie pła Re gu la tor ilo Êcio wy pro por cjo nal ny 3 Ter mo sta tycz ny re gu la tor tem pe ra tu ry 4 Re gu la tor ró ni cy ci Ênieƒ 5 Za wór stre fo wy do re gu la cji obie gu grzew cze go. W ce lu zwi k sze nia ener go osz cz d no Êci in sta la cji mo na za sto so waç re gu la cj stre fo wà pro gra mo wa nà w cza sie. 6 Od po wie trze nie obie gu grzew cze go 7 Pa sów ka pod za bu do w wo do mie rza 8 Pa sów ka pod za bu do w cie pło mie rza 9 Gniaz do czuj ni ka tem pe ra tu ry cie pło mie - rza G ½ 0 Filtr osad ni ko wy na powrocie obie gu c.o. Filtr osad ni ko wy na zasilaniu obie gu c.o. Ku rek opró nia jà cy obie gu grzew cze go 3 Ze spół re gu la to ra tem pe ra tu ry do utrzy - ma nia od po wied niej tem pe ra tu ry za si la - nia po za se zo nem grzew czym (na po trze by c.w.u.) Hy drau li ka w zła w try bie ogrze wa nia: Czyn nik wypły wa jà cy z in sta la cji bu dyn ku (D, obieg pier wot ny) prze pły wa do obie gu miesz ka nia (F, obieg wtór ny). Re gu la tor pro - por cjo nal ny () pra cu je w usta wie niu otwie - ra jà cym miesz ka nio wy obieg grzew czy (po wrót G za si la nie E). Hy drau li ka w zła w try bie przy go to wa - nia c.w.u Otwar cie do wol ne go pun ku po bo ru i wy stà - pie nie za po trze bo wa nia na cie płà wo d na wy lo cie (A) skut ku je na tych mia sto wym prze sta wie niem si re gu la to ra prze pły wu () na re ali za cj prio ry te tu cie płej wo dy. Czyn nik grzew czy pły nie przez kró ciec za si la jà cy (D), wy mien nik cie pła () i re gu la tor pro por cjo - nal ny () do króç ca po wrot ne go (E). Wo da zim na (C) prze pły wa jàc przez wy mien nik pod grze wa si do od po wied niej tem pe ra tu ry i przez kró ciec (A) pły nie do punk tu po bo ru. 4

5 Regudis W Zasada działania Re gu la tor PM (cer ty fi kat DVGW i PZH). Ele men ty po zo sta jà ce w kon tak cie z wo dà po kry te sà war stwà chro nià cà przed nad - mier nym od kła da niem si ka mie nia ko tło - we go i bło ny bak te ryj nej. Po wło ka na wrze cio nie re gu la to ra chro ni je przed od kła da niem si ka mie nia mo gà ce - go uszko dziç orin gi. To roz wià za nie zwi k - sza pew noêç dzia ła nia urzà dze nia w dłu - gim okre sie eks plo ata cji. Kon struk cja re gu la to ra za po bie ga je go za - wie sza niu si, skut ku jà ce mu wy pad ni - ciem funk cji pod grze wu wo dy. Re gu la tor tem pe ra tu ry słu y do na sta wia - nia mak sy mal nej tem pe ra tu ry cie płej wo dy u yt ko wej. Re gu la tor ste ru je po ło e niem grzyb ka za wo ru usta la jà ce go prze pływ czyn ni ka grzew cze go w obie gu pier wot - nym. 3 Re gu la tor ró ni cy ci Ênie nia stabilizuje ci - Ênie nie ró ni co we w obie gu grzewczym (mieszkaniowym) na po zio mie 50 mbar, a w try bie pod grze wu c. w. u. utrzy mu je sta łà ró ni c ci Ênieƒ przy prze pły wie czyn - ni ka grzew cze go przez re gu la tor ilo Êcio wy, sta bi li zu jàc usta wio nà tem pe ra tu r wo dy nie za le nie od wa haƒ na t e nia roz bio ru. 3 5

6 Regudis W-HTU Wykonania Miesz ka nio we w zły ciepl ne Re gu dis W sà do st p ne w ró nych wy ko na niach. Dwa pod sta wo we ty py opi sa ne sà na zwa mi Re gu dis W -HTU i Re gu dis W -HTF. Po szcze gól ne skró ty ozna cza jà: W miesz ka nie H grza nie T pod grzew wo dy u yt ko wej U pod łà cze nie z do łu F wy ko na nie pła skie (gł bo koêç za bu do - wy 0 mm) W skład miesz ka nio wego w zła ciepl nego Re gu dis W -HTU wchodzà na st pu jà ce ele men ty: pły to wy wy mien nik cie pła ze sta li nie rdzew - nej; uło e nie w po zy cji pio no wej skra ca czas wy chło dze nia i tym sa mym za po bie - ga od kła da niu si ka mie nia ko tło we go re gu la tor ilo Êcio wy pro por cjo nal ny z prio ry - te tem wo dy u yt ko wej, z kryzà dła wià cà prze pływ zim nej wo dy (ele men ty po zo sta - jà ce w kon tak cie z wo dà po kry te spe cjal nà po wło kà) ter mo sta tycz ny re gu la tor tem pe ra tu ry z szyb ko re agu jà cym czuj ni kiem do re gu la - cji tem pe ra tu ry cie płej wo dy pa sów ka pod za bu do w cie pło mie rza o dłu go Êci 0 mm, ¾", z re duk cjà na ½" do pod łà cze nia czuj ni ka tem pe ra tu ry po dej Êcie zim nej wo dy z pa sów kà pod za - bu do w wo do mie rza o dłu go Êci 0 mm, ¾", do opo mia ro wa nia cał ko wi te go zu y cia wo dy w ob r bie miesz ka nia za wór stre fo wy z mo li wo Êcià mon ta u na - p du do re gu la cji wy daj no Êci obie gu grzew cze go, od po wie trze nie i od wod nie nie obie gu grzew cze go re gu la tor ró ni cy ci Ênieƒ do re gu la cji ró ni - cy ci Ênieƒ w wa run kach szyb kich zmian ob cià e nia w przy pad ku roz bio ru wo dy oraz re gu la cji ró ni cy ci Ênie nia w miesz ka - nio wym obie gu grzew czym fil try siat ko we w obie gach grzew czych pier - wot nym oraz wtór nym 7 na kr tek złàcz nych ¾", pła sko usz czel nia - nych, do pod łà cze nia w zła do in sta la cji bu dyn ku oraz obie gów wo dy u yt ko wej i grza nia w miesz ka niu wszyst kie ru ry wy ko na ne ze sta li nie rdzew - nej 8 x Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W - -HTU Wy mien nik cie pła lu to wa ny mie dzià: nr kat.: Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W - -HTU Wy mien nik cie pła lu to wa ny ni klem: nr kat.: Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W - -HTU z wy mien ni kiem lu to wa nym mie - dzià, wy daj noêç c.w.u. 7 l/min Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W - -HTU, jak na rys., ale wy daj noêç c.w.u. l/min 6

7 Regudis W-HTF Przeglàd wykonaƒ Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W - -HTF, (z bez po Êred nim lub pod mie sza nym obie giem grzew czym) jest kom plet nie zmon - to wa ny na pły cie no Ênej i spraw dzo ny pod wzgl dem szczel no Êci. Urzà dze nia mo - na za sto so waç do za si la nia w cie pło obie gu grzej ni ko we go wzgl. in sta la cji ogrze wa nia płasz czy zno we go oraz do pod grze wu wo dy u yt ko wej. W skład w zła Re gu dis W -HTF wchodzà na st pu jà ce ele men ty: pły to wy wy mien nik cie pła ze sta li nie rdzew - nej; uło e nie w po zy cji pio no wej skra ca czas wy chło dze nia i tym sa mym za po bie ga od kła da niu si ka mie nia ko tło we go re gu la tor ilo Êcio wy pro por cjo nal ny z prio ry - te tem wo dy u yt ko wej, z kryzà dła wià cà prze pływ zim nej wo dy (ele men ty po zo sta jà - ce w kon tak cie z wo dà po kry te spe cjal nà po wło kà) ter mo sta tycz ny re gu la tor tem pe ra tu ry z szyb ko re agu jà cym czuj ni kiem, do re gu - la cji tem pe ra tu ry cie płej wo dy pa sów ka pod za bu do w cie pło mie rza o dłu go Êci 0 mm, ¾", z re duk cjà na ½" do pod łà cze nia czuj ni ka tem pe ra tu ry po dej Êcie zim nej wo dy z pa sów kà pod za - bu do w wo do mie rza o dłu go Êci 0 mm, ¾", do opo mia ro wa nia cał ko wi te go zu y cia wo dy w ob r bie miesz ka nia za wór stre fo wy z mo li wo Êcià mon ta u na - p du do re gu la cji wy daj no Êci obie gu grzew cze go, od po wie trze nie i od wod nie nie obie gu grzew cze go re gu la tor ró ni cy ci Ênieƒ do re gu la cji ró ni - cy ci Ênieƒ w wa run kach szyb kich zmian ob - cià e nia w przy pad ku roz bio ru wo dy oraz re gu la cji ró ni cy ci Ênie nia w miesz ka nio - wym obie gu grzew czym fil try siat ko we w obie gach grzew czych pier - wot nym oraz wtór nym 7 na kr tek złàcz nych ¾", pła sko usz czel nia - nych, do pod łà cze nia w zła do in sta la cji bu dyn ku oraz obie gów wo dy u yt ko wej i grza nia w miesz ka niu wszyst kie ru ry wy ko na ne ze sta li nie rdzew - nej 8 x Re gu dis W -HTF miesz ka nio wy w zeł ciepl ny z bez po Êred nim obie giem grzew - czym Wy mien nik cie pła lu to wa ny mie dzià: nr kat Wy mien nik cie pła lu to wa ny ni klem: nr kat Re gu dis W -HTF miesz ka nio wy w zeł ciepl ny z pod mie sza nym obie giem grzew - czym, re gu la cja sta ło tem pe ra tu ro wa, mo li - woêç do po sa e nia w re gu la cj po go do wà Wy mien nik cie pła lu to wa ny mie dzià: nr kat Wy mien nik cie pła lu to wa ny ni klem: nr kat

8 Regudis W-HTF Elementy wyposa enia dodatkowego Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W HTF, wy daj noêç c.w.u. 7 l/min, w ze sta wie dla miesz ka nia z ogrze wa niem pod ło go wym. Ele men ty ze sta wu: w zeł Re gu dis W -HTF, nr kat li stwa za ci sko wa (8 stref re gu la cyj nych) do oka blo wa nia ter mo sta tów i na p dów, nr kat na p d elek tro ter micz ny -punk to wy, bez prà du za mkni ty, 30V nr kat szaf ka pod tyn ko wa wy ko na nie do za bu - do wy miesz ka nio we go w zła ciepl ne go wraz z roz dzie la czem ogrze wa nia pod ło go - we go Wy mia ry: Sze ro koêç 700mm Wy so koêç mm Gł bo koêç 5-80 mm Szaf ka wy ko na na ze sta li ocyn ko wa nej, ra - my i drzwicz ki la kie ro wa ne na bia ło, de mon - to wal na przed nia Êcian ka nr kat ter mo sta tycz ny mo stek cyr ku la cyj ny do utrzy ma nia tem pe ra tu ry za si la nia w w ê le Re gu dis W po za se zo nem grzew czym w ce lu pod grze wu wo dy u yt - ko wej nr kat ze spół za wo rów ku lo wych 7 za wo rów ku lo wych za mo co wa nych na uchwy cie, do od ci cia przy łà czy w zła. Gwin ty przy łà cza do in sta la cji: Rp ¾ gw. wewn. nr kat ze spół oru ro wa nia roz dzie la cza, do po łà - cze nia w zła Re gu dis W -HTF z roz dzie la - czem ze sta li nie rdzew nej Mul ti dis SF, nr kat Mul ti dis SF 8-obie go wy roz dzie lacz ze sta li nie rdzew nej do ogrze wa nia pod ło go - we go, ze zin te gro wa ny mi wkład ka mi po - mia ro wo -re gu la cyj ny mi nr kat

9 Regudis W Wykonania specjalne Re gu dis W -HTU miesz ka nio wy w zeł ciepl ny o wy daj no Êci c.w.u. 5 l/min; wy - mien nik lu to wa ny mie dzià, ale bez bez pod łà cze nia zim nej wo dy i bez pa sów ki pod wo do mierz, nr kat Re gu dis W -TU miesz ka nio wy w zeł ciepl ny do pod grze wu wo dy u yt ko wej w bu dyn kach u y tecz no Êci pu blicz nej, bez pa sów ki pod cie pło mierz (np. do za bu do - wy w do mach se nio ra), bez pod łà cze nia zim nej wo dy. Wy daj noêç c.w.u. 7 l/min wy star czy do pod łà cze nia dwóch punk tów roz bio ru; nr kat

10 Regudis W Połàczenie ró nych êródeł ciepła Miesz ka nio wy w zeł ciepl ny Re gu dis W umo li wia wy ko rzy sta nie cie pła z cen tral - ne go êró dła do przy go to wa nia cie płej wo - dy u yt ko wej dla ka de go miesz ka nia od dziel nie. W in sta la cji mo gà byç wy ko rzy - sta ne ró ne êró dła cie pła. Do ła do wa nia bu fo ra mo na u yç ko tła ole jo we go, ga zo - we go lub sta ło pal ne go wzgl. in sta la cji ko - lek to rów sło necz nych. Sto su jàc od po wied ni roz dział sys te mu mo na za si - liç in sta la cj w cie pło ze zda la czyn nej lub lo kal nej sie ci cie płow ni czej. W bu dyn ku mon to wa ne sà pion lub pio ny skła da jà ce si z trzech rur: za si la nia i po - wro tu obie gu grzew cze go oraz wo dy zim - nej. Dla pod nie sie nia efek tyw no Êci pom py cie - pła w ra zie za sto so wa nia jej ja ko êró dła in - sta la cj wy ko nu j si cz sto z dwóch pio nów dwu ru ro wych. Do pod grze wu wo - dy u yt ko wej u y wa ny jest bu for cie pła na - grze wa ny do tem pe ra tu ry 55 C. Do uzy ska nia tem pe ra tu ry wo dy u yt ko wej na po zio mie 45 C w zeł miesz ka nio wy w wy ko na niu spe cjal nym (nr kat , wy daj noêç c.w.u. l/min) wy ma ga bo wiem na za si la niu czyn ni ka o tem pe ra tu rze wy szej o min. 0 K. W ta kim wa rian cie ogrze wa nie pod ło go - we ob słu gi wa ne jest z od dziel ne go bu fo ra i ru ra mi pra cu jà cy mi na ni szej tem pe ra tu - rze. 0

11 Osprz t 3 4 Ze spół za wo rów ku lo wych 7 za wo rów ku lo wych za mo co wa nych na uchwy cie, do od ci cia przy łà czy w zła Re gu dis W Przy łà cza: do w zła ¾ gw. zewn. do in sta la cji ¾ gw. wewn. Ter mo sta tycz ny mo stek cyr ku la cyj ny do utrzy ma nia tem pe ra tu ry za si la nia w w ê le Re gu dis W w ce lu za pew nie nia bez zwłocz ne go pod grze wu wo dy u yt ko - wej po za se zo nem grzew czym. 3 Szaf ka na tyn ko wa Re gu dis W -HTF Gł bo koêç 0 mm; Wy mia ry (Sze ro koêç x Wy so koêç x Gł bo - koêç) 645 mm x 800 mm x 0mm 4 Szaf ka pod tyn ko wa Re gu dis W -HTF Gł bo koêç 50 mm Wy mia ry (Sze ro koêç x Wy so koêç x Gł bo - koêç) 560mm x 870 mm x 50mm 5 Mul ti dis SF roz dzie lacz ze sta li nie - rdzew nej do ogrze wa nia pod ło go we go, ze zin te gro wa ny mi wkład ka mi po mia ro wo - -re gu la cyj ny mi (0 5 l/min), za bu do wa ny - mi na za si la niu, pła sko usz czel nia ny, z wkład ka mi za wo ro wy mi M 30 x,5 do re - gu la cji ter mo sta tycz nej lub elek trycz nej. 6 Ze spół oru ro wa nia roz dzie la cza, do po łà - cze nia za si la nia i po wro tu obie gu miesz ka - nio we go w zła Re gu dis W -HTF z roz dzie la czem ze sta li nie rdzew nej Mul- ti dis SF. 7 Wy po sa e nie do dat ko we: po go do wa re gu - la cja tem pe ra tu ry za si la nia do miesz ka nio - wych w złów ciepl nych Re gu dis W -HTF (nr kat i 34 6.). Re gu la tor obie gu grzew cze go Reg tro nic RH-B (nr kat ) i na p d elek tro mo to rycz ny (nr kat ). 8 Ter mo stat po ko jo wy 30 lub 4 V, z na p - dem 30 lub 4 V, do re gu la cji tem pe ra tu ry po je dyn czych obie gów grzew czych w in - sta la cji z miesz ka nio wym w złem ciepl nym Re gu dis W -HTF

12 Doradztwo techniczne/sottware Oven trop ofe ru je po moc do rad ców tech nicz - nych w za kre sie do bo ru w złów miesz ka nio - wych Re gu dis. W ce lu skró ce nia cza su kon sul ta cji py ta jà cy mo e wy peł niç for mu larz do bo ro wy po da jàc wszyst kie nie zb d ne pa ra me try i da ne, m.in. tem pe ra tu ry sys te mo we w obie gu grzew - czym, moc êró dła cie pła, tem pe ra tu r wo dy pit nej, za po trze bo wa nie na cie pło miesz kaƒ, itd. Na si do rad cy tech nicz ni mo gà wy ko naç wst p ny pro jekt za wie ra jà cy wi k szoêç in for - ma cji nie zb d nych do osza co wa nia kosz tu wy ko na nia in sta la cji, w tym: okre Êle nie ilo Êci i za kre su wy daj no Êci miesz ka nio wych w złów ciepl nych do bór od po wied niej wiel ko Êci bu fo ra cie - pła okre Êle nia mo cy ko tła ko niecz nej do ob słu - gi w złów Re gu dis ob li cze nia Êred nic rur do bór pom py Uwa ga! Zgod nie z pol ski mi prze pi sa mi pro - jekt in sta la cji wy ko nu je pro jek tant dys po nu - jà cy od po wied ni mi upraw nie nia mi. So ftwa re Oven trop ofe ru je bez płat ne opro gra mo wa nie OVplan, przy po mo cy któ re go mo li we jest w kil ku kro kach wst p ne za pro jek to wa nie in - sta la cji z miesz ka nio wy mi w zła mi ciepl ny mi Re gu dis. Pro gram OV Plan mo na po braç ze stro ny trop.pl.. For mu larz do bo ro wy Re gu dis. So ftwa re OVplan Dodatkowe informacje dost pne w Katalogu Produktów (grupa produktowa 6) oraz w Internecie. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. Dost pne w firmie: OVENTROP Sp. z o.o. ul. Âwierkowa B, Bronisze O arów Mazowiecki Telefon +48 () Telefax +48 () Internet: Wydanie 6/03

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Przeglàd produkcji Cocon QTZ Działanie, Budowa Legenda:

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà Przeglàd produkcji Armatura do kotłów Sys tem Re gu mat ofe ro wa ny przez fir m Oven trop obej mu je gru p pro duk tów umo

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Unidis - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe z trójnikowym układem zasilania. Prezentacja produktu

Armatura Premium + Systemy Unidis - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe z trójnikowym układem zasilania. Prezentacja produktu Armatura Premium + Systemy Unidis - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe z trójnikowym układem zasilania Prezentacja produktu Unidis Spis treêci, wst p, koncepcja, zalety Spis tre Êci Stro na 2 Uni dis

Bardziej szczegółowo

Hycocon. Dane techniczne. Na zwa: Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T

Hycocon. Dane techniczne. Na zwa: Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T Dane techniczne Na zwa: no wa sta ra Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T Hy co con HTZ Hy co con TM Za wór rów no wa à cy Hy co con VTZ/VPZ Tech ni ka po mia ro

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Zawory równowa àce: Hydrocontrol VFC z eliwa szarego, PN 16 Hydrocontrol VFR z bràzu, PN 16 Hydrocontrol VFN z eliwa sferoidalnego, PN 25

Zawory równowa àce: Hydrocontrol VFC z eliwa szarego, PN 16 Hydrocontrol VFR z bràzu, PN 16 Hydrocontrol VFN z eliwa sferoidalnego, PN 25 Zawory równowa àce: Hydrocontrol VFC z eliwa szarego, PN 16 Hydrocontrol VFR z bràzu, PN 16 Na zwa: no wa sta ra Hy dro con trol VFC Hy dro con trol F Hy dro con trol VFR Hy dro con trol FR Hy dro con

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2012 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja j zykowa: Zespół Redakcja graficzna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Instalacje solarne Grupy solarne, sterowniki, kolektory, osprz t. Przeglàd produkcji. Wyró nienia: MADE IN GERMANY

Armatura Premium + Systemy Instalacje solarne Grupy solarne, sterowniki, kolektory, osprz t. Przeglàd produkcji. Wyró nienia: MADE IN GERMANY Armatura Premium + Systemy Instalacje solarne Grupy solarne, sterowniki, kolektory, osprz t Przeglàd produkcji Wyró nienia: MADE IN GERMANY Instalacje solarne Spis treêci Strona Spis treêci 3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MOJE MIESZKANIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MOJE MIESZKANIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MOJE MIESZKANIE DLA POSIADACZY RAChUNKÓW OSZCZęDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCh MULtIKONtO PROWADZONYCh PRZEZ MULtIBANK, ODDZIAł BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIESZKANIE 24h

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIESZKANIE 24h OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIESZKANIE 24h DLA POSIADACZY RAChUNKÓW BRE BANKU SA OtWARtYCh I PROWADZONYCh PRZEZ MBANK 1 1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Termostaty i armatura grzejnikowa

Armatura Premium + Systemy Termostaty i armatura grzejnikowa Armatura Premium + Systemy Termostaty i armatura grzejnikowa Przeglàd produkcji Wyró nienia: Termostaty i armatura grzejnikowa Pomo emy efektywnie wykorzystaç energi! W ofer cie fir my Oven trop zna leêç

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

Mon tażi. cha ni zmów WC

Mon tażi. cha ni zmów WC Mon tażi wy mia na me cha ni zmów WC Wiadomości ogólne Bu do wa spłucz ki umoż li wia podłączenie gięt kie go prze wo dudo pro wa dza ją ce go wo dę od pio nu wo do cią go we go z jej prawej lub le wej

Bardziej szczegółowo

Omó wie nie me cha ni zmu prze ka zy wa -

Omó wie nie me cha ni zmu prze ka zy wa - Prze ka zy wa nie sy gna łów ner wo wych Nie moż na prze ce nić zna cze nia ukła du ner wo we go dla ho me osta zy or ga - ni zmu oraz je go roz wo ju i eg zy sten cji w po wią za niu ze śro do wi skiem,

Bardziej szczegółowo

1. Za sa dy pra wi dło we go ży wie nia

1. Za sa dy pra wi dło we go ży wie nia 191 1. Za sa dy pra wi dło we go ży wie nia Do pra wi dło we go funk cjo no wa nia czło wie ko wi niezb dne sà od po - wied nie sk ad ni ki do star cza ne w po sta ci po kar mu. Wa ne jest co i w ja -

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo