Biuletyn Informacyjny 2/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 2/2010"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010

2 Departamencie Statystyki r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon Fax ISSN

3 Oficjalne aktywa rezerwowe Tabele Wykresy

4 W lutym br dem zatrudnienia 2 zrealizowana w lutym br. na terenie kraju przez przed N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 I I I I I I I I Produkcja sprzedana przemys u Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemys owe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, par wodnà i goràcà wod I I I I Ceny produkcji sprzedanej przemys u Przetwórstwo przemys owe Produkcja budowlano-monta owa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, par wodnà i goràcà wod

6 I I I I Towary i us ugi konsumpcyjne Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe U ytkowanie mieszkania i noêniki energii Transport ywnoêç i napoje bezalkoholowe Odzie i obuwie Opieka zdrowotna àcznoêç I I I I Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemys owe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, par wodnà i goràcà wod Budownictwo 130 Stopa bezrobocia (%) 13, ,0 12, 12,0 11, 11,0 10, 90 I I I I ,0 Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 I I I I Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemys owe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, par wodnà i goràcà wod Budownictwo

8 1 - - w tym samym okresie 2009 r N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 2 2 - stopa referencyjna 3,% w skali rocznej; stopa lombardowa % w skali rocznej; stopa depozytowa 2% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 3,7% w skali rocznej. W o 0,3 pkt proc. do 6,3% 6. W przypadku - Oprocentowanie - kre-. Obecnie wynosi ono1,4%. depozytów w dziale 9

10 2 %,,0 4, 4,0 3, 3,0 2, 2,0 1, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa % I I I I I I I I Przedsi biorstwa Gospodarstwa domowe % I I I I I I I I Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsi biorstw 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Dynamika Udzia w % I I I I I I I I I I I I M3-M1 M1 Udzia gotówki i zobowiàzaƒ bie àcych w M3 % I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Przedsi biorstwa Gospodarstwa domowe 11

12 I I I I I I I I Przedsi biorstwa Gospodarstwa domowe I I I I I I I I Ogó em Mieszkaniowe Konsumpcyjne o 1,8 pkt proc. do -7% r/r N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 I I I I I I I I Ogó em Powy ej 1 roku do lat w àcznie Do 1 roku (z rachunkami bie àcymi) Powy ej lat % I I I I M1/PKB M3/PKB Zad u enie/pkb - W lutym br

14 lutym 2010 r tj. o 394 mln EUR N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 lutym 2010 r. Wyszczególnienie Dane skumulowane ** I* * I I * A Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Przychody Rozchody B Przychody Rozchody C Inwestycje portfelowe aktywa Inwestycje portfelowe pasywa NBP Monetarne Instytucje Finansowe NBP Monetarne Instytucje Finansowe Pochodne instrumenty finansowe D Razem A D E * ** 1

16 lutym 2010 r N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 4 4 17

18 Aneks statystyczny Aneks statystyczny 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I 2010 w cenach bie àcych 1. Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 % poprzedni miesiàc = Sprzeda produkcji budowlano-monta owej w cenach sta ych w cenach bie àcych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 % poprzedni miesiàc = Wskaêniki cen towarów i us ug konsumpcyjnych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100 grudzieƒ poprzedniego roku = Wskaêniki cen produkcji sprzedanej przemys u ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100 % % % % % % % ,0 109,6 98,7.774,0 108,2 11, 100,7 99,8 100,7 100,2 99, ,4 109,8 92, ,9 92,2 27,8 100,6 100,2 100,2 100,3 100,2 4.3,3 110,2 100, ,3 96, 113,1 100,7 100,0 100,2 100,7 99, ,0 116,4 116,4 2.43,4 11, 134,0 100,4 99,9 100,1 100,9 100,7 8.06,7 10,7 90, ,3 104,1 112,4 100,7 100,7 100,8 101,7 101, ,4 119,1 107, ,1 113,4 133,3 100,9 100, 101,3 102,3 100, ,7 112,2 102, ,0 11,7 124,6 100,8 99,7 101,0 103,0 100, ,7 114,3 93, , 104,9 88,8 101,1 100,0 101,0 103, 100, ,6 112,7 102, ,9 114,8 112,9 101,6 100,3 101,3 103,0 99, ,6 111,4 108,6.46,6 122,7 118, 101,6 100,2 101, 103,4 99, ,6 114,0 104, ,8 129,8 110, 101,2 100,1 101,6 102,9 99, ,8 111,2 97, 4.883,9 12,4 79,1 101,4 100,0 101,6 102,2 99, ,8 106, 94, ,3 120,3 14,2 101,4 99,8 101,4 102,4 99, ,9 114,1 99, ,6 14,1 37,8 101,6 100,4 100,4 103,0 100, ,9 112,1 97, , 14,2 110,6 101,9 100,3 100,7 103,4 100, ,4 110,9 114, ,6 139,4 120,4 102, 100, 101,1 103,1 100, 66.34, 112, 91,7 4.02,0 136,3 108,9 102,3 100, 101,6 101,9 100, ,6 108,2 102, ,4 11,4 112,7 102,3 100, 102,2 101,9 100, ,7 10,7 100,1.196,3 104,1 112, 102,6 100,0 102,2 101,3 100, ,1 110,6 98,1.297,7 118,9 100,9 102,3 99,7 101,9 100,8 100, ,1 108,4 100,1.780,7 114,7 109,0 101, 99,6 101,6 101,4 100, ,7 10,4 10,6 6.09,0 101,3 104,7 102,3 100,8 102,3 101, 99, , 110,9 109, ,6 10, 11,0 103,0 100,6 103,0 101,6 99, ,9 108, 9, ,1 112,1 84,0 103,6 100,7 103,7 102,2 99, ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99, ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101, ,8 114,7 101, 4.106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100, ,2 114,4 104,1.396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99, ,7 101,4 90,9.836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100, ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100, ,1 104,8 97,3 6.10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 6.42,2 9,6 91,2 6.49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100, ,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100, ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100, , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99, ,9 94,4 96,9 9.43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99, ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102, ,4 8,4 102,4 4.24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102, ,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100, ,0 87,8 93,1.46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99, ,4 94,8 98,2.863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99, ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100, ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, 66.09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 7.33,0 98,7 11,0 7.41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99, ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 74.4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99, ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99, ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100, ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,9 100,2 97,6 99,9 BIULETYN INFORMACYJNY 2/

20 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne. Wskaêniki cen produkcji budowlano-monta owej ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = Pracujàcy w sektorze przedsi biorstw 7. Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeci tne wynagrodzenia miesi czne brutto w sektorze przedsi biorstw dochody bud etu paƒstwa 11. Wyniki finansowe bud etu paƒstwa wydatki bud etu paƒstwa wynik bud etu paƒstwa i saldo kredytów zagranicznych 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I 2010 % % tys. osób tys. osób tys. osób % z ,3 100, , , ,0 17, , , , ,2 102,3 100,1.049, , ,7 18, , , , ,4 102,2 100,1.09, ,0 2.86,9 18,0 2.26, , , ,7 102,2 100,2.071, , ,0 17, , , , ,4 102,2 100,3.088, , ,6 17,2 2.70, , , ,0 102,3 100,3.108, ,0 2.83,0 16, 2.49, , , , 102, 100,4.126, , ,6 1, , , , ,1 102,6 100,4.134, , ,4 1, , , , ,7 103,2 100,6.149, , ,6 1, 2.611, , , ,9 103,8 100,7.19,0 4.97, ,6 1, , , ,9-9.44,9 104,3 100,6.178, , ,8 14,9 2.67, , , ,8 104,4 100,3.19, , ,3 14,8 2.79, , ,3-12.0,0 104,6 100,4.171,0 4.99, ,4 14, , , , ,9 10,0 100,.23,0.048,0 2.36,8 1, , , , ,8 10,6 100,7.271,0.070, ,1 14, , , , ,0 106,4 100,9.294,0.089, , 14,3 2.82,71.396, 60.73, -2.70,9 107,1 101,0.303,0.10, ,1 13, , , , 1.319,0 107,8 101,0.320,0.116,0 1.98,1 12, , , ,4-89, 108,3 100,9.342,0.144,0 1.89,1 12, , , ,3-76,8 108, 100,6.36,0.160,0 1.86,1 12, , , , ,8 108,4 100,.381,0.182, ,9 11,9 2.88, , , ,4 108,1 100,4.38,0.192, ,8 11,6 2.88, , , ,7 107,9 100,4.417,0.220, ,9 11,3 2.91, , ,3-24,6 107,8 100,2.431,0.233, ,4 11, , , , ,7 107,6 100,2.407,0.237, ,6 11,2 3.24, , , ,2 107,4 100,3.37,0.339, ,4 11, 2.97,4 22.6, ,1 4.33,7 107,0 100,4.63,0.363, , 11, , , , 33,8 106, 100,4.70,0.376, ,2 10,9 3.12, , 62.86,6 422, 106,0 100,.79,0.382,0 1.60,7 10, , , ,3-42,8 10,2 100,3.77,0.383,0 1.2,6 9, , , , ,8 104,7 100,3.81,0.383,0 1.4,3 9, , , ,6-3.74,9 104,3 100,3.87,0.392, ,9 9, , , , ,2 104,0 100,2.78,0.391, ,4 9, , , , ,8 103,7 100,1.88,0.39, ,6 8, , , ,4-901,0 103,4 100,1.90,0.397,0 1.32,3 8, , , , ,9 103,2 100,0.72,0.386, , 9, , , , ,4 102,9 99,9.17,0.33, ,8 9, 3.428, , , ,8 102,4 99,9.47,0.374, ,4 10,4 3.21, , ,8 800,3 101,8 99,8.27,0.32, ,8 10,9 3.19,6 46.7,0 2.00, ,0 101,3 99,9.498,0.32,0 1.78,8 11, , , , ,2 100,7 99,9.487,0.309, ,9 10, , , , ,2 100,3 99,8.472,0.292, ,4 10, , , , , 99,9 100,0.463,0.280,0 1.68,7 10, , , , ,7 99,6 99,9.43,0.273, ,1 10, , , , , 99,3 99,9.40,0.270, ,0 10, , , , ,2 99,2 100,0.40,0.267,0 1.71,9 10, , , , ,8 99,1 100,1.449,0.267, ,3 11, , , , ,1 99,2 100,1.449,0.26, ,1 11, , , , ,3 99,3 100,0.418,0.2, ,7 11,9 3.62, , , ,7 99,3 99,8.474,0.301,0 2.02, 12, , , ,7-9.88,6 99,4 99,9.468,0.293, , 13, , ,1.042, ,4 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I Wyniki finansowe przedsi biorstw przychody koszty uzyskania wskaênik przychodów obcià enia wynik poziomu wynik wyniku finansowy kosztów wskaênik finansowego netto z ca okszta tu rentownowskaênik w tym w tym koszt finansowy brutto (saldo) Êci obrotu p ynnoêci przychody ze w asny brutto dzianetto stopnia sprzeda y sprzedanych (saldo) produktów produktów alnoêci % % % aktywa obrotowe nale noêci i roszczenia z tytu u dostaw i us ug zobowiàzania krótkoterminowe z tytu u dostaw i us ug , , , , ,8 13.4, ,7 9,1 3,9 97, , , , , , , , , , ,4 9,2 3,6 100, , , , , , , , , , ,9 94,4 4, 99, , , , , , , , , , ,2 94,2 4,7 103, , , , , , , , , , ,8 94,2 4,7 101, , , , , , , , , , ,4 93,9 4,9 100, , , , , , , , , 9.72, ,7 93,,3 99, , , , , , , , , , ,2 93,6,2 100, , , , , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , , , , , , ,6.313, ,1 94,1 4,6 100, , , , , , ,6 0.31, , , , 94,0 4,8 98, , , , , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , , , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , , , , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , , , , , , ,3 37.0,6 9,1 4,0 97, , , , , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , , , , , , 9.914, , ,4 9,0 4,1 102, , , , BIULETYN INFORMACYJNY 2/

22 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiàzkowe banków stopa rezerwy od stopa rezerwy od stopa rezerwy od wk adów oprocentowanie wielkoêç rezerwy obowiàzkowej Êrodków uzyskanych stopa stopa wk adów z otowych w walutach obcych stopa stopa z tytu u sprzeda y Êrodków lombardowa redyskonta stopa (równowartoêç w z otych) z tego: referencyjna towa depozy- papierów wartoêciowych z udzielonym p atnych rezerwy dyskonta weksli weksli p atnych na zadeklarowana kwota na ka de terminowych na ka de terminowych przyrzeczeniem obowiàzkowej bie àcym gotówki rachunku àdanie àdanie odkupu (repo) % % % % % % % % % % % ,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , 12.98,. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7.,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7.,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2.,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1.,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6.,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7.,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8.,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,. 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0.,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0.,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. 4,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,6. 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,9. 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. 1 Od stycznia 200 r. operacje 7-dniowe. 2 Od 16 marca 2007 r. indeks WIRR zosta zastàpiony przez indeks swig80. 3 Bony 2-dniowe. 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe wartoêç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) liczba przetargów w ciàgu miesiàca z tego bonów o terminie wykupu: 1-tygodniowym 2-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 8-tygodniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0, , ,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bony 2-dniowe. BIULETYN INFORMACYJNY 2/

24 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. wartoêç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 10-tygodniowym 13-tygodniowym 2-tygodniowym 26-tygodniowym 28-tygodniowym 39-tygodniowym 49-tygodniowym 2-tygodniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,00 200,00. 0,00. 0, ,00 0,00 200,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0, ,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0,00. 00,00 0,00 0,00. 0,00. 0,00. 00,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0, ,00. 0, , ,00 0,00 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00. 0,00. 00,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 00, ,00. 0, ,00 0, , ,00. 0,00..00,00 0, ,00. 0,00. 0, ,00 0, , ,00. 0, ,00 0,00 0, ,00. 0, ,00 0,00 0, ,00. 0, ,00 0, ,00. 0,00. 0, ,00 0, ,00. 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00. 0, , ,00 0,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00 0, ,00. 0, ,00 0,00 0,00. 0, ,00 0,00..00,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.200, N a r o d o w y B a n k P o l s k i

25 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: 1-tygodniowym 2-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 8-tygodniowym 10-tygodniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,90 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0, ,73. 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,7 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,1 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00.67,93 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0, , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bony 2-dniowe. BIULETYN INFORMACYJNY 2/2010 2

26 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: 13-tygodniowym 2-tygodniowym 26-tygodniowym 28-tygodniowym 39-tygodniowym 49-tygodniowym 2-tygodniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,7. 0,00. 0, ,33 810,44. 0,00. 0, ,31 0,00. 0,00. 0, ,04 0,00. 0,00. 0, ,7 0, ,64. 0, ,83 0,00. 0,00. 0, ,36 0,00. 0,00. 0, ,98 0,00. 0,00. 0, ,1 0,00. 0,00. 0,00..67,93 0,00. 0,00. 0, ,91 0,00. 0,00. 0, ,27 0,00. 0,00. 0, ,64 0,00. 0,00. 0, ,28 0,00. 0,00. 0, ,64 0,00. 0,00. 0, ,48 0,00. 0,00. 0, ,8 0,00. 0,00. 0, ,67 0,00. 0,00. 0, ,23 0,00. 0,00. 0, ,64 0,00. 0,00. 0, ,98 0,00. 0,00. 0, ,87 0,00. 0,00. 0, ,73 0,00. 0,00. 0, ,63 0,00. 0,00. 0, , ,7. 0, , ,64 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 0,00. 0,00. 0, ,46 0,00. 0,00. 0, , , ,19. 0, , , ,84. 0, , ,93. 0,00. 0, , , ,60. 0, ,79 0, ,88. 0, ,6 0, ,72. 0, ,86 4.7,71. 0,00. 0, , ,73. 0, , , , , , ,19 0,00. 0, , ,47 0,00. 0,00. 0, ,0 0, ,09. 0, ,03 0,00. 0,00 866,3 0, ,32 0, ,17 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , N a r o d o w y B a n k P o l s k i

27 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 1-tygodniowym 2-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 8-tygodniowym 10-tygodniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00.18, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 737,00 0,00 0,00 0, , ,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.026,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.439,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.042,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bony 2-dniowe. BIULETYN INFORMACYJNY 2/

28 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 13-tygodniowym 2-tygodniowym 26-tygodniowym 28-tygodniowym 39-tygodniowym 49-tygodniowym 2-tygodniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,00. 0,00. 0, ,00 200,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0, ,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0,00. 00,00 0,00. 0,00. 0,00. 00,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, ,00 0,00. 0,00. 0, , ,7. 0,00. 86, ,00 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 0,00. 0,00. 0,00. 00,00 0,00. 0,00. 0, ,82 72, ,69. 0, , , ,84. 0, , ,11. 0,00. 0, , , ,37. 0, ,04 0, ,00. 0, ,00 0, ,89. 0, , ,6. 0,00. 0, , ,22. 0,00. 89, , , ,2. 1.8,0..68,01 0,00. 0,00. 00, ,00 0,00. 0,00. 0, ,3 0, ,44. 0, ,7 0,00. 0,00 00,1 0, ,23 0, ,17 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.439,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.042, N a r o d o w y B a n k P o l s k i

29 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. Êredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: 1-tygodniowym 2-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 8-tygodniowym 10-tygodniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I 2010 % % % % 64 4,40 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 4,3. 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3,96 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,4 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,3 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,6 0,00 0,00 0,00 0,00,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 0,00 0,00,61 0,00 0,00 0,00 6,14,87 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 6 % 66 % 67 % 68 3 Bony 2-dniowe. BIULETYN INFORMACYJNY 2/

30 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. 13-tygodniowym 2-tygodniowym Êredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: 26-tygodniowym 28-tygodniowym 39-tygodniowym 49-tygodniowym 2-tygodniowym stan na koniec miesiàca bonów pochodzàcych z przetargów i b dàcych w obiegu (wg kosztów zakupu) 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I 2010 % 69 % 70 % 71 % 72 4,27. 0,00. 0,00. 4, ,69 4,24. 0,00. 0,00. 4, ,24 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,86 0,00. 0,00. 0,00. 3, ,48 0,00. 3,92. 0,00. 3, ,06 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,4 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,2 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,93 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,63 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,90 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,49 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,18 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,72 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,4 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,28 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,74 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,1 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,73 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,9 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,39 0,00. 0,00. 0,00. 4, ,89 0,00. 0,00. 0,00., ,93 0,00. 0,00. 0,00., ,73 0,00. 0,00. 0,00., ,33,64. 0,00.,88., ,18 0,00. 0,00. 0,00. 0, ,43 0,00. 0,00. 0,00., ,22 0,00. 0,00. 0,00. 6, ,23 6,06. 6,22. 0,00. 6, ,0 6,28. 6,36. 0,00. 6, ,30 6,39. 0,00. 0,00. 6, ,99 6,38. 6,4. 0,00. 6, ,94 0,00. 6,. 0,00. 6, ,96 0,00. 6,41. 0,00. 6, ,40 6,34. 0,00. 0,00. 6, ,49 6,8. 0,00. 6,6. 6, ,3 6,14. 6,20.,79. 6, ,44 0,00. 0,00.,1. 4, ,93 0,00. 0,00. 0,00., ,92 0,00. 4,38. 0,00. 4, ,73 0,00. 0,00 4,30 0,00. 4, ,26 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00., ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 4, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 4, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42.73,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, ,42 % 73 % 74 % N a r o d o w y B a n k P o l s k i

31 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 4. Przetargi na bony pieni ne NBP wartoêç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) liczba przetargów w ciàgu miesiàca 1- dniowym 2- dniowym 3- dniowym - dniowym z tego bonów o terminie wykupu: 6- dniowym 7- dniowym 8- dniowym 9- dniowym 14- dniowym 28- dniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, , , ,00. 0,00 0, ,00 0, ,00.400,00 0,00. 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, BIULETYN INFORMACYJNY 2/

32 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 4. Przetargi na bony pieni ne NBP popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 1- dniowym 2- dniowym 3- dniowym - dniowym 6- dniowym 7- dniowym 8- dniowym 9- dniowym 14- dniowym 28- dniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,80 0, ,80.. 0,00 0, ,70 0, ,70.. 0,00 0, ,40 0, ,40.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,80 0, ,80.. 0,00 0, ,0 0, ,0.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,70 0, ,70.. 0,00 0, ,80 0, ,80.. 0,00 0, ,80 0, ,80.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,42 0, ,42.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,7 0, ,7.. 0,00 0, , 0, ,.. 0,00 0, ,02 0, ,02.. 0,00 0, ,60 0, ,60.. 0,00 0, ,18 0, ,18.. 0,00 0, ,41 0, ,41.. 0,00 0, , 0, ,.. 0,00 0, ,71 0, ,71.. 0,00 0, ,28 0, ,28.. 0,00 0, ,09 0, ,09.. 0,00 0, ,7 0, ,7.. 0,00 0, ,40 0, ,40.. 0,00 0, ,70 0, ,70.. 0,00 0, ,9 0, ,9.. 0,00 0, ,72 0, ,72.. 0,00 0, ,41 0, ,41.. 0,00 0, ,67 0, ,67.. 0,00 0, ,63 0, ,63.. 0,00 0, ,60 0, , , ,60. 0,00 0, ,43 0, , ,43 0,00. 0,00 0, ,30 0, , ,30 0,00. 0,00 0, ,2 0, ,00. 0, ,2 0,00. 0,00 0, ,11 0, ,00 0, ,80 0, ,01 0, ,30 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,1 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,9 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 0,00 0,00 0,00 0, N a r o d o w y B a n k P o l s k i

33 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 4. Przetargi na bony pieni ne NBP sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 1- dniowym 2- dniowym 3- dniowym - dniowym 6- dniowym 7- dniowym 8- dniowym 9- dniowym 14- dniowym 28- dniowym 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I ,0 0, ,0.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,02 0, ,02.. 0,00 0, ,0 0, ,0.. 0,00 0, ,22 0, ,22.. 0,00 0, ,41 0, ,41.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,63 0, ,63.. 0,00 0, ,06 0, ,06.. 0,00 0, ,19 0, ,19.. 0,00 0, ,3 0, ,3.. 0,00 0, ,40 0, ,40.. 0,00 0, ,00 0, ,00.. 0,00 0, ,20 0, ,20.. 0,00 0, ,70 0, ,70.. 0,00 0, ,87 0, ,87.. 0,00 0, ,40 0, ,40.. 0,00 0,00.732,73 0, ,73.. 0,00 0, ,10 0, , , ,00. 0,00 0, ,60 0, , ,60 0,00. 0,00 0, ,10 0, , ,10 0,00. 0,00 0, ,2 0, ,00. 0, ,2 0,00. 0,00 0, ,11 0, ,00 0, ,80 0, ,01 0, ,30 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 2.7,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.7,6 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0, BIULETYN INFORMACYJNY 2/

34 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 200 I 2006 I I I I 2007 I I I I 2008 I I I I 2009 I I I I dniowym % % dniowym % dniowym % dniowym % Przetargi na bony pieni ne NBP Êredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: 6- dniowym % dniowym % dniowym % dniowym % dniowym % dniowym % 121 stan na koniec miesiàca bonów pochodzàcych z przetargów i b dàcych w obiegu (wg kosztów zakupu) 122 4,0 0, ,0.. 0,00 0, ,88 4,0 0, ,0.. 0,00 0, ,31 4,2 0, ,2.. 0,00 0, ,42 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,1 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,84 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,27 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,21 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,27 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,28 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,94 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,43 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,83 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,68 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,44 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,0 4,00 0, ,00.. 0,00 0, ,73 4,08 0, ,08.. 0,00 0, ,67 4,2 0, ,2.. 0,00 0, ,08 4,30 0, ,30.. 0,00 0, ,6 4,0 0, ,0.. 0,00 0, ,07 4, 0, ,.. 0,00 0, ,62 4,7 0, ,7.. 0,00 0, ,0 4,7 0, ,7.. 0,00 0, ,63 4,77 0, ,77.. 0,00 0, ,92,00 0,00....,00.. 0,00 0, ,2,00 0,00....,00.. 0,00 0, ,60,31 0,00....,31.. 0,00 0, ,22,6 0,00....,6.. 0,00 0, ,67,7 0,00....,7.. 0,00 0, ,48,7 0,00....,7.. 0,00 0, ,83,80 0,00....,80.. 0,00 0, ,6 6,00 0, ,00.. 0,00 0, ,96 6,00 0, ,00 6,00 6,00. 0,00 0,00 7.1,28 6,00 0, ,00 6,00 0,00. 0,00 0, ,1 6,00 0, ,00 6,00 0,00. 0,00 0, ,86,9 0,00. 6,00. 0,00,9 0,00. 0,00 0, ,68,62 0,00,74 0,00,7 0,00,7 0,00,00 0,00 0, ,4 4,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,8 0,00 0,00 0,00 0, ,34 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 0, ,0 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0, ,97 3,7 0,00 0,00 0,00 0,00 3,7 3,7 3,7 0,00 0,00 0, ,26 3,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,7 0,00 0,00 0,00 0, ,9 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0, ,11 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0, ,20 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0, ,94 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0, ,40 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0, ,61 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0, ,16 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 3,0 3,0 0,00 0,00 0, ,8 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0, ,32 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0, ,19 34 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2007

Biuletyn Informacyjny 12/2007 Biuletyn Informacyjny 12/2007 Warszawa, marzec 2008 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 19.02.2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2007

Biuletyn Informacyjny 7/2007 Biuletyn Informacyjny 7/2007 Warszawa, listopad 2007 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 12.09.2007 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2008

Biuletyn Informacyjny 2/2008 Biuletyn Informacyjny 2/2008 Warszawa, czerwiec 2008 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 21.04.2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2009

Biuletyn Informacyjny 7/2009 Biuletyn Informacyjny 7/2009 Warszawa, listopad 2009 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 11.09.2009 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 8/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2008

Biuletyn Informacyjny 10/2008 Biuletyn Informacyjny 10/2008 Warszawa, styczeƒ 2009 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 12.12.2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2001 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 10-11/2000 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2002

Biuletyn Informacyjny 3/2002 Biuletyn Informacyjny 3/2002 Warszawa, sierpieƒ 2002 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 31.07.2002 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-231 - poz. 9 Nazwa i numer banku Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 3/2002 Zarz¹du NBP z dnia 15 lutego 2002 r. (poz.9) F-1a AKTYWA Gotówka w kasach banku B1 C1 D1 E1 gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 12/2001 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok adki: DECORUM Sk ad i druk: Drukarnia NBP Korekta: Maria Betlejewska NBP INFORMUJE Poczàwszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2006

Biuletyn Informacyjny 6/2006 Biuletyn Informacyjny /200 Warszawa, listopad 200 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 13.10.200 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 16.06.2016r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 88/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.04.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2004

Biuletyn Informacyjny 12/2004 Biuletyn Informacyjny 12/2004 Warszawa, maj 2005 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 31.03.2005 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2004

Biuletyn Informacyjny 9/2004 Biuletyn Informacyjny 9/2004 Warszawa, luty 2005 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 30.11.2004 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTO CI NOMINALNEJ 1.Obligacje Nominowane w PLN stan na dzie...w tys. z Nominowane

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2001 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP Korekta: Korekta tekstów KORAD NBP INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski - Rynki Finansowe

Gospodarka Polski - Rynki Finansowe Gospodarka Polski - Rynki Finansowe 26 listopada 1999 r. nr 6 G ówne tendencje w gospodarce Inflacja w paêdzierniku wynios a 8,7 proc. r/r i 1,1 proc. m/m. W okresie styczeƒ-paêdziernik ceny konsumenta

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2015r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI Tabela 1: Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 luty 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 49/4/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 29.12.2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2015r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo