SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2001

2 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY TABELE INFORMACJE O GOSPODARCE Podstawowe dane statystyczne RYNEK FINANSOWY Rynek finansowy podstawowe informacje Kursy dzienne PLN do USD i EUR Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów z³otowych w wybranych bankach komercyjnych Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych w wybranych bankach komercyjnych Œrednie wa one oprocentowanie depozytów z³otowych w bankach komercyjnych Œrednie wa one oprocentowanie kredytów z³otowych w bankach komercyjnych BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Bilans Narodowego Banku Polskiego aktywa i pasywa SEKTOR BANKOWY Banki komercyjne aktywa i pasywa Narodowy Bank Polski aktywa i pasywa System bankowy: banki komercyjne i NBP aktywa i pasywa PRZEGL D PIENIÊ NY Miary pieni¹dza Agregaty pieniê ne liczone metod¹ Divisia Bilans skonsolidowany systemu bankowego Pieni¹dz rezerwowy i czynniki jego kreacji SEKTOR ZAGRANICZNY Bilans p³atniczy RP na bazie p³atnoœci Stan oficjalnych aktywów rezerwowych Zad³u enie zagraniczne Polski WYKRESY WskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych Realna dynamika produkcji sprzedanej przemys³u Gie³da Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie rynek podstawowy Operacje otwartego rynku Kszta³towanie siê stóp oprocentowania depozytów i kredytów osób prywatnych i podmiotów gospodarczych na tle stopy lombardowej NBP Stopy procentowe T/N Miary pieni¹dza Kszta³towanie siê miesiêcznych przyrostów procentowych agregatów pieniê nych na tle inflacji Kszta³towanie siê 12-miesiêcznych przyrostów procentowych agregatów pieniê nych na tle inflacji Kurs PLN do USD Kurs PLN do EUR Obroty towarowe Salda komponentów rachunku bie ¹cego Salda komponentów rachunku kapita³owego i finansowego

3 SPIS TREŒCI SZEREGI CZASOWE POZBAWIONE WAHAÑ SEZONOWYCH TABELA I Pieni¹dz M Wykres IA Pieni¹dz M0 dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres IB Pieni¹dz M0 wskaÿnik sezonowy TABELA Pieni¹dz M Wykres A Pieni¹dz M1 dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres B Pieni¹dz M1 wskaÿnik sezonowy TABELA I Pieni¹dz M Wykres IA Pieni¹dz M2 dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres IB Pieni¹dz M2 wskaÿnik sezonowy TABELA IV Zobowi¹zania wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych Wykres IVA Zobowi¹zania wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres IVB Zobowi¹zania wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy TABELA V Zobowi¹zania wobec osób prywatnych w bankach komercyjnych Wykres VA Zobowi¹zania wobec osób prywatnych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres VB Zobowi¹zania wobec osób prywatnych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy TABELA VI Zobowi¹zania wobec podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych Wykres VIA Zobowi¹zania wobec podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres VIB Zobowi¹zania wobec podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy TABELA V Nale noœci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych Wykres VA Nale noœci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres VB Nale noœci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy TABELA VI Nale noœci od osób prywatnych w bankach komercyjnych Wykres VIA Nale noœci od osób prywatnych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres VIB Nale noœci od osób prywatnych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy TABELA IX Nale noœci od podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych Wykres IXA Nale noœci od podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo Wykres IXB Nale noœci od podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy UWAGI METODYCZNE

4 VACAT

5 ANEKS STATYSTYCZNY

6 VACAT

7 TABELE

8 VACAT

9 INFORMACJE O GOSPODARCE

10 TABELA 1 Podstawowe dane statystyczne Wyszczególnienie Jednostka 2000 I IV V 1. Produkcja sprzedana przemys³u a) w cenach bie ¹cych b) w cenach sta³ych - ten sam miesi¹c poprzedniego roku = poprzedni miesi¹c = Sprzeda produkcji budowlano-monta owej a) w cenach bie ¹cych b) w cenach sta³ych - ten sam miesi¹c poprzedniego roku = poprzedni miesi¹c = WskaŸniki cen towarów i us³ug konsumpcyjnych a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = 100 c) grudzieñ poprzedniego roku = WskaŸniki cen produkcji sprzedanej przemys³u a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = WskaŸniki cen produkcji budowlano-monta owej a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = Pracuj¹cy w sektorze przedsiêbiorstw ogó³em 7. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw ogó³em 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciêtne wynagrodzenia miesiêczne brutto w sektorze przedsiêbiorstw 11. Wyniki finansowe bud etu pañstwa a) dochody bud etu pañstwa b) wydatki bud etu pañstwa c) wynik bud etu pañstwa i saldo kredytów zagranicznych 12. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw a) przychody ogó³em w tym przychody ze sprzeda y produktów b) koszty uzyskania przychodów ogó³em w tym koszt w³asny sprzedanych produktów c) wynik finansowy brutto (saldo) d) obci¹ enia wyniku finansowego brutto e) wynik finansowy netto (saldo) f) wskaÿnik poziomu kosztów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci g) wskaÿnik rentownoœci obrotu netto h) wskaÿnik p³ynnoœci stopnia i) maj¹tek obrotowy ogó³em j) nale noœci i roszczenia z tytu³u dostaw i us³ug k) zobowi¹zania krótkoterminowe z tytu³u dostaw i us³ug tys. osób tys. osób tys. osób z³ , , , ,5 116,3 106,8 105,5 112,3 107,2 111,5 91,9 107, , , , ,8 105,5 104,3 94,7 99,3 106,6 117,7 100,2 116,6 110,4 110,3 109,8 110,0 100,9 100,9 100,4 100,7 102,7 103,6 104,0 104,7 108,1 107,3 107,4 107,9 100,5 100,4 100,7 100,9 107,5 107,7 108,3 108,4 100,6 100,9 101,1 100, , , , ,4 14,0 14,0 13,8 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9... 0, , , , ,6.. 10

11 VI V VI IX X XI X I , , , , , , , , ,6 113,5 107,8 109,3 105,0 107,2 104,6 97,8 110,1 99,9 101,3 93,1 106,1 105,0 102,2 96,7 98,6 91,1 97,3 Informacje o gospodarce 4.149, , , , , , , , ,6 101,1 97,0 97,8 96,2 98,3 98,7 93,1 90,2 90,9 111,4 95,3 107,0 106,9 106,5 82,2 140,3 40,7 107,4 110,2 111,6 110,7 110,3 109,9 109,3 108,5 107,4 106,6 100,8 100,7 99,7 101,0 100,8 100,4 100,2 100,8 100,1 105,5 106,2 105,9 107,0 107,8 108,2 108,5 100,8 100,9 108,9 109,0 108,4 108,3 108,0 107,2 105,6 104,7 104,2 101,0 100,6 100,4 100,8 100,6 100,0 99,1 99,7 100,1 108,8 108,9 108,7 108,1 107,8 107,6 106,9 106,8 106,5 100,7 100,4 100,5 100,2 100,5 100,4 100,2 100,4 100, , , , , , , , , ,9 13,6 13,8 13,9 14,0 14,1 14,5 15,0 15,6 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1.. 98,2.. 97,8.. 98,1.. 0,6.. 0,9.. 0,7.. 78,3.. 79,7.. 74, , , , , , , , , ,5.. 11

12 VACAT

13 RYNEK FINANSOWY

14 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I IV V 1. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego 2. Stopa redyskonta weksli 3. Stopa oprocentowania kredytu refinansowego 4. Minimalna stopa rentownoœci 28-dniowych operacji otwartego rynku 5. Stopy oprocentowania kredytów z³otowych w g³ównych bankach komercyjnych a) od kredytów udzielanych na okres 1 roku b) stopa dyskontowa weksli 6. Stopy oprocentowania depozytów z³otowych w g³ównych bankach komercyjnych a) a vista b) rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych c) 1-miesiêcznych d) 3-miesiêcznych e) 6-miesiêcznych f) 12-miesiêcznych g) 24-miesiêcznych h) 36-miesiêcznych 7. Stopy oprocentowania œrodków na rachunkach walutowych w bankach komercyjnych a) a vista b) 3-miesiêcznych c) 6-miesiêcznych d) 12-miesiêcznych e) 24-miesiêcznych 8. Lokaty dobrowolne na rynku miêdzybankowym a) stan na koniec miesi¹ca w tym udzia³ lokat: 0-1-miesiêcznych 1-2-miesiêcznych 2-3-miesiêcznych 3-6-miesiêcznych 6-12-miesiêcznych miesiêcznych 21,5 21,5 21,5 21,5 20,0 20,0 20,0 20,0 21,5/22,5 21,5/22,5 21,5/22,5 21,5/22,5 17,5 17,5 17,5 17,5 16, ,5-23,2 16,5-23,2 17,3-23,2 17,5-23,6 17,8-23,3 18,6-23,6 18,4-23,6 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 11,7-16, , , ,5 12,3-16,0 12,3-15,8 12, ,3-15,8 9-16,1 9-16,1 9-16,1 9-16,2 7,5-16,1 7,5-16,1 7,5-16,1 7,5-16,2 12,9-14,6 13,1-15,4 13,3-15,4 13,3-15,4 13,1-14,6 13,1-15,5 13,3-15,5 13,3-15,5 2,3-3,8 2,3-3,8 2,3-3,8 2-3,8 3,5-5,0 3,5-5,2 3,5-5,2 3,5-5,7 3,8-5,4 3,8-5,5 3,8-5,5 3,8-6,1 4-6,1 4-6,2 4-6,2 4-6,8 4-5,4 4-5,4 4-5,4 4-5, , , , ,2 62,9 35,0 55,4 31,3 7,3 30,2 10,8 32,9 2,4 5,3 2,7 7,9 7,7 9,6 11,6 8,3 6,7 5,9 4,8 6,5 11,0 11,9 11,3 11,1 14

15 cd VI V VI IX X XI X I 21,5 21,5 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 20,0 20,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5/22,5 21,5/22,5 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 17,5 17,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 18,1-24,5 18,1-23,1 18,2-23,2 18,6-23,4 19,5-24,4 19,6-24,5 19,7-24,6 19,4-24,8 19,4-24,4 18,7-24,1 18,6-24,0 18,6-24,8 18,6-24,6 19,9-24,9 19,9-24,8 19,7-24,5 18,9-23,9 18,4-23,3 Rynek finansowy 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10, ,4 12,5-15,4 12,5-15,5 12,5-18,9 12,5-16,9 12,5-16,6 12,5-17,1 12,5-16,7 12,5-16,7 12,3-15, , ,1 9-17,1 9-17,0 9-17,4 9-16,5 9-16,5 9-16,1 9-16,2 9-16,3 9-17,2 9-17,2 9-17,1 9-17,1 9-16,4 9-16,4 7,5-16,2 7,5-16,7 7,5-17 7,5-17,6 9-17,7 9-17,1 9-16,9 9-16,6 9-16,6 13,3-15, , , , , , ,2 13,2-17,1 12,9-17,1 13,3-15, , , , ,0 11, ,8 2-3,8 2-3,8 2-3,8 2-3,8 2-3,8 2,5-3,8 2,5-3,8 2-3,8 3,5-5,7 3,8-5,6 3,8-5,4 4-5,3 4-5,3 4-5,3 4-5,1 3,6-4,7 3,4-4,7 3,8-6,0 4,1-6,0 4,1-5,7 4,3-5,6 4,3-5,5 4,3-5,5 4,3-5,3 3,7-5,0 3,5-5,0 4-6,6 4,3-6,4 4,3-6,1 4,4-5,9 4,4-5,7 4,4-5,7 4,4-5,2 3,8-5,2 3,6-5,1 4-5,5 4,3-5,5 4,3-5,5 4,4-5,5 4,4-5,5 4,4-5,3 4,4-5,3 3,9-5,2 2,3-5, , , , , , , , , ,7 55,2 47,3 35,2 54,1 33,8 54,0 27,7 46,1 60,3 9,1 17,6 28,5 13,0 32,8 10,3 39,5 15,3 4,7 7,7 8,3 7,8 7,5 5,9 6,6 7,5 7,9 8,6 8,7 8,5 11,2 12,5 14,3 15,3 12,5 9,7 6,4 6,8 6,7 5,4 6,2 7,2 7,5 7,9 13,3 14,8 10,5 9,7 9,9 4,7 4,1 4,4 2,8 5,0 3,1 15

16 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I IV V b) œredni wa ony okres deponowania lokat (wed³ug stanu na koniec miesi¹ca) c) œrednia wa ona stopa procentowa lokat (wed³ug stanu na koniec miesi¹ca) w tym lokat: 0-1-miesiêcznych 1-2-miesiêcznych 2-3-miesiêcznych 3-6-miesiêcznych 6-12-miesiêcznych miesiêcznych 9. Stopa rezerw obowi¹zkowych od: a) wk³adów z³otowych - p³atnych na ka de ¹danie - terminowych b) wk³adów w walutach obcych (równowartoœæ w z³otych) - p³atnych na ka de ¹danie - terminowych 10. Wielkoœæ rezerwy obowi¹zkowej ogó³em a) na rachunku bie ¹cym b) zadeklarowana kwota gotówki 11. Przetargi na bony skarbowe a) liczba przetargów w ci¹gu miesi¹ca b) wartoœæ bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym miesi¹ce 3,3 3,6 3,5 3,6 17,3 17,2 17,2 17,1 18,9 17,5 17,5 17,2 16,9 17,9 17,5 17,7 16,4 17,0 17,9 16,3 15,7 17,0 16,4 17,8 15,1 15,2 17,8 16,6 15,3 15,6 15,5 15,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400,00 400,00 600,00 600,00 400,00 500,00 300, , , , ,00 16

17 cd VI V VI IX X XI X I 3,5 3,3 3,6 3,1 3,2 3,2 3,0 3,7 3,1 17,1 17,3 17,6 18,8 18,9 19,0 19,0 18,7 19,4 17,3 17,4 18,1 19,4 19,1 19,2 18,9 19,0 20,3 17,6 17,7 17,8 18,8 19,3 19,3 19,6 19,0 18,6 16,3 16,8 16,9 17,4 17,6 17,9 18,2 17,8 17,9 17,9 17,8 17,7 18,2 18,6 18,8 18,7 18,3 17,2 16,9 17,1 17,6 17,9 18,4 18,5 18,6 18,6 18,2 15,6 15,7 15,9 17,7 18,3 19,1 17,6 18,0 18,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rynek finansowy 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700,00 300,00 600,00 400,00 100,00 300,00 300,00 400, , ,00 100, ,00 900, , ,00 900,00 800,00 800, , , , ,00 17

18 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I IV V c) popyt zg³oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym d) sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym e) œrednia wa ona stopa dyskonta przyjêtych ofert z tego dla bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym f) œredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym g) stan na koniec miesi¹ca bonów pochodz¹cych z przetargów i bêd¹cych w obiegu (wed³ug kosztów zakupu) 6.936, , , , , ,32 673, ,72 877, , ,76 429, , , , , , , , , ,18 398,55 400,00 508,13 531,90 374,63 499,57 163, , , , ,14 14,76 15,17 15,00 15, ,27 15,71 15,67 16,17 15,43 15,96 15,77 16, ,57 14,99 14,64 15,14 16,92 17,50 17,04 17, ,88 16,36 16,32 16,86 16,73 17,36 17,13 17, ,09 17,68 17,18 17, , , , ,90 18

19 cd VI V VI IX X XI X I , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 984,67 839, , ,35 218,69 612,44 295,40 507, , ,42 325, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 604,56 286,74 583,92 400,00 100,00 262,64 247,37 333, , ,00 89,24 996,53 900, , ,00 900,00 780,16 800, , , , ,93 16,13 16,52 16,92 17,71 15,61 15,42 15,20 14,84 14,65 Rynek finansowy - 17,43-18, ,28 17,33 17,36 18, , , ,73 15,70 16,46 16,90 16,28 16,15 16,13 16,21 16, , ,24 15,81 15,76 15, ,13 15,03 15,46 15,43 15,28 15,20 14,97 14,40 14,28 17,55 17,45 17,64 18,18 17,71 17,84 17,49 16,92 16,77-17,55-18, ,46 17,51 17,53 18, , , ,39 16,35 17,18 17,65 16,98 16,84 16,81 16,90 17, , ,70 17,19 17,13 17, ,86 17,72 18,33 18,28 18,08 17,96 17,65 16,85 16, , , , , , , , , ,33 19

20 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I IV V 12. Przetargi na bony pieniê ne NBP a) liczba przetargów w ci¹gu miesi¹ca b) wartoœæ bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym c) popyt zg³oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym d) sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym e) œrednia wa ona stopa dyskonta przyjêtych ofert z tego dla bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 17,36 17,36 17, ,59 17,36 17,36 17,

21 cd VI V VI IX X XI X I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Rynek finansowy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 17,37 17,63 18,91 18,85 18,82 18,81 18,81 18, ,00 19, , , ,37 17,37 17,63 18,79 18,81 18,82 18,81 18,81 18,

22 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I IV V f) œredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym g) stan na koniec miesi¹ca bonów pochodz¹cych z przetargów i bêd¹cych w obiegu (wed³ug kosztów zakupu) 13. Bezwarunkowa sprzeda papierów wartoœciowych przez NBP (outright sale) a) liczba przetargów b) wartoœæ nominalna papierów wartoœciowych przeznaczonych przez NBP do sprzeda y c) wartoœæ nominalna ofert zg³oszonych przez banki d) wartoœæ nominalna ofert przyjêtych e) wartoœæ aukcyjna ofert przyjêtych 14. Informacje o wynikach sesji na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie a) liczba spó³ek na koniec miesi¹ca b) kapitalizacja na koniec miesi¹ca c) wskaÿnik C/Z na koniec miesi¹ca d) WIG na koniec miesi¹ca e) WIG œredni w miesi¹cu f) WIRR na koniec miesi¹ca g) WIRR œredni w miesi¹cu h) obroty w miesi¹cu i) wskaÿnik obrotu 16,81 17,60 17,59 17, ,81 17,60 17,59 17, , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,76 40,7 39,9 36,4 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 5,6 4,9 2,6 2,7 22

23 cd VI V VI IX X XI X I 17,60 17,60 17,87 19,04 19,07 19,09 19,09 19,09 19, ,01 19, , , ,60 17,60 17,87 19,07 19,09 19,09 19,09 19,09 19, , , , , , , , , ,90 Rynek finansowy ,0 0,0 0, , , , , , ,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 618,0 444,0 572,0 588,0 902, ,0 0,0 0,0 0,0 503,7 355,3 455,7 480,5 788, , , , , , , , , , ,58 30,4 32,2 29,6 26,8 27,9 14,3 15,9 15,3 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 2,6 2,4 1,9 2,0 2,0 3,3 3,5 3,3 2,7 23

24 TABELA 3 Kursy dzienne PLN do USD i EUR 24 Listopad 2000 kurs œredni NBP (fixing) Dni PLN/1 EUR USD/EUR przeciêtny w ci¹gu miesi¹ca Grudzieñ 2000 kurs œredni NBP (fixing) PLN/1 USD PLN/1 USD PLN/1 EUR USD/EUR relacja relacja 0,8395 0,8577 0,8629 0,8629 0,8629 0,8684 0,8629 0,8583 0,8542 0,8688 0,8688 0,8688 0,8625 0,8607 0,8608 0,8580 0,8556 0,8556 0,8556 0,8491 0,8506 0,8449 0,8443 0,8405 0,8405 0,8405 0,8408 0,8530 0,8617 0,8679 x 3,9325 3,9566 3,9144 3,9144 3,9144 3,9166 3,9100 3,9070 3,9227 3,9635 3,9635 3,9635 3,9590 3,9305 3,9109 3,9271 3,9110 3,9110 3,9110 3,8850 3,8861 3,8649 3,8715 3,8471 3,8471 3,8471 3,8229 3,8245 3,8860 3,8824 3,9035 4,6845 4,6128 4,5365 4,5365 4,5365 4,5101 4,5312 4,5519 4,5924 4,5622 4,5622 4,5622 4,5902 4,5666 4,5434 4,5768 4,5708 4,5708 4,5708 4,5754 4,5688 4,5744 4,5857 4,5770 4,5770 4,5770 4,5468 4,4837 4,5097 4,4735 4,5606 3,9126 3,9126 3,9126 3,9414 3,9133 3,8974 3,9190 3,8957 3,8957 3,8957 3,9050 3,8700 3,8524 3,8549 3,8899 3,8899 3,8899 3,8814 3,8426 3,8379 3,8739 3,8652 3,8652 3,8652 3,8652 3,8652 3,8725 3,8476 3,8544 3,8544 3,8544 3,8804 4,4562 4,4562 4,4562 4,4640 4,4251 4,4093 4,3813 4,3965 4,3965 4,3965 4,4105 4,3860 4,3945 4,3650 4,3395 4,3395 4,3395 4,3217 4,3035 4,2759 4,2351 4,2042 4,2042 4,2042 4,2042 4,2042 4,1487 4,1414 4,1432 4,1432 4,1432 4,3126 0,8780 0,8780 0,8780 0,8829 0,8843 0,8839 0,8945 0,8861 0,8861 0,8861 0,8854 0,8824 0,8766 0,8831 0,8964 0,8964 0,8964 0,8981 0,8929 0,8976 0,9147 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9334 0,9291 0,9303 0,9303 0,9303 x

25 25 Rynek finansowy Styczeñ 2001 Luty 2001 PLN/1 USD kurs œredni NBP (fixing) PLN/1 EUR USD/EUR PLN/1 USD kurs œredni NBP (fixing) PLN/1 EUR USD/EUR relacja relacja 4,1432 4,0961 4,0727 4,1212 4,0846 4,0846 4,0846 4,0991 4,1182 4,1578 4,1523 4,1114 4,1114 4,1114 4,1087 4,1016 4,1004 4,1125 4,0820 4,0820 4,0820 4,1318 4,0960 4,1095 4,1449 4,1244 4,1244 4,1244 4,1380 4,1358 4,0879 4,1108 3,8544 3,8741 3,8881 3,9035 3,8969 3,8969 3,8969 3,9029 3,8774 3,9097 3,9189 3,9172 3,9172 3,9172 3,8806 3,8626 3,8492 3,8561 3,8533 3,8533 3,8533 3,8442 3,8584 3,8330 3,8105 3,8265 3,8265 3,8265 3,8170 3,7854 3,8015 3,8648 0,9303 0,9458 0,9547 0,9472 0,9540 0,9540 0,9540 0,9521 0,9415 0,9403 0,9438 0,9528 0,9528 0,9528 0,9445 0,9417 0,9387 0,9377 0,9440 0,9440 0,9440 0,9304 0,9420 0,9327 0,9193 0,9278 0,9278 0,9278 0,9224 0,9153 0,9299 x 4,0644 4,0205 4,0205 4,0205 4,0315 4,0630 4,0816 4,0790 4,1287 4,1287 4,1287 4,0960 4,0815 4,0825 4,1039 4,1004 4,1004 4,1004 4,0823 4,0985 4,1046 4,1542 4,1451 4,1451 4,1451 4,1225 4,0859 4,0749 4,0925 3,8336 3,7795 3,7795 3,7795 3,7915 3,8051 3,7917 3,7798 3,7956 3,7956 3,7956 3,8034 3,7913 3,7582 3,7433 3,7342 3,7342 3,7342 3,7475 3,7452 3,7560 3,7617 3,7479 3,7479 3,7479 3,7572 3,7391 3,7535 3,7689 0,9432 0,9401 0,9401 0,9401 0,9405 0,9365 0,9290 0,9266 0,9193 0,9193 0,9193 0,9286 0,9289 0,9206 0,9121 0,9107 0,9107 0,9107 0,9180 0,9138 0,9151 0,9055 0,9042 0,9042 0,9042 0,9114 0,9151 0,9211 x

26 TABELA 4a Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów na dzieñ 31 stycznia 2001 r. (w w stosunku rocznym) Nazwa banku Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 1 roku 2 lat Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 19,42 + mar a 19,42 + mar a 0,5 pkt. proc. 0,8 pkt. proc. Bank Handlowy w Warszawie SA (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 Bank Œl¹ski SA 20,36-22,01 20,86-22,51 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 21,84-24,84 22,84-25,84 (od 20,84 ) Wielkopolski Bank Kredytowy SA (od 19,95) 20,92 20,92 Powszechny Bank Kredytowy SA od 19,5 od 19,75 Bank Zachodni SA 20,36-22,16 20,36-22,16 BRE Bank SA 20,39-23,39 20,39-23,39 BIG Bank Gdañski SA od 21,9 od 21,9 Bank Polska Kasa Opieki SA (19,44) od 20,94 (19,44) od 20,94 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 22 23,25 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 26

27 z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 3 lat 5 lat powy ej 5 lat Stopa dyskontowa weksli 19,42 + mar a 19,42 + mar a 19,42 + mar a 23,0 0,8 pkt. proc. 1,7 pkt. proc. 1,7 pkt. proc. (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 20,86-22,51 20,86-22,51 20,86-22,51 (19,86-21,59) (21,36-22,09) 22,84-25,84 22,84-25,84 22,84-25,84 (19,36-23,86) (19,29-23,29) Rynek finansowy 20,92 20,92 20,92 (od 20,7) od 19,75 od 20 od 20 (od 18,85) 20,36-22,16 20,36-22,16 20,36-22,16 20,36-22,16 20,39-23,39 20,39-23,39 20,39-23,39 (21,5) 20,39-22,39 od 21,9 od 21,9 od 21,9 od 20,4 (19,44) od 20,94 (19,44) od 20,94 (19,44) od 20,94 (21,5) od 22,57 23,25 23,25 23,

28 TABELA 4b Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów na dzieñ 28 lutego 2001 r. (w w stosunku rocznym) Nazwa banku Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 1 roku 2 lat Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 19,2 + mar a 19,2 + mar a 0,5 pkt. proc. 0,8 pkt. proc. Bank Handlowy w Warszawie SA (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 Bank Œl¹ski SA 20,36-22,01 20,86-22,51 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 21,43-24,43 22,43-25,43 (od 20,43) Wielkopolski Bank Kredytowy SA (od 19,4) 20,7 20,7 Powszechny Bank Kredytowy SA od 19,5 od 19,75 Bank Zachodni SA 19,94-21,74 19,94-21,74 BRE Bank SA 20,02-22,92 20,02-22,92 BIG Bank Gdañski SA od 21,9 od 21,9 Bank Polska Kasa Opieki SA (19,35) od 20,85 (19,35) od 20,85 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 22,0 23,3 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 28

29 z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 3 lat 5 lat powy ej 5 lat Stopa dyskontowa weksli 19,2 + mar a 19,2 + mar a 19,2 + mar a 23 0,8 pkt. proc. 1,7 pkt. proc. 1,7 pkt. proc. (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) (19,45 lub 19,75) 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 19,45 lub 19,75 20,86-22,51 20,86-22,51 20,86-22,51 (19,86-21,59) (21,36-22,09) 22,43-25,43 22,43-25,43 22,43-25,43 (18,79-23,29) (18,82-22,82) Rynek finansowy 20,7 20,7 20,7 (od 20,3) od 19,75 od 20 od 20 (od 18,4) 19,94-21,74 19,94-21,74 19,94-21,74 19,94-21,74 20,02-22,92 20,02-22,92 20,02-22,92 (21,5) 19,27-22,02 od 21,9 od 21,9 od 21,9 od 20,4 (19,35) od 20,85 (19,35) od 20,85 (19,35) od 20,85 (21,5) od 22,57 23,3 23,3 23,3 22,0 29

30 TABELA 5a Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów na dzieñ 31 stycznia 2001 r. (w w stosunku rocznym) Rachunki Depozyty, bony lokacyjne Nazwa banku Depozyty a vista oszczêdnoœcioworozliczeniowe 1 miesi¹ca 3 miesiêcy (ROR) Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 7,5 7,5-9 (13,4-14) (14,2-14,8) Bank Handlowy w Warszawie SA 9,5 - (14,2-16) (14,5-16,2) 14,6-16,3 Bank Œl¹ski SA - 8 (13,75-14) (14,5-15) 9; 14,5; 15 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 4 8,5-9,5 (14,2-14,4) (15,2-16,5) Wielkopolski Bank Kredytowy SA 5,5 7,5 (14,5) (15,5) 15,5 Powszechny Bank Kredytowy SA 3,5 8 (13,6-14,1) (14,7-14,9) 13,6-14,1 14,5-14,7 Bank Zachodni SA - 8 (14,5) (15,5) 15,5 BRE Bank SA 5,5 - (16,7) (16,1) 16,67 16,28 BIG Bank Gdañski SA 6 9 (14,75) 13,75 (15,5) 14 Bank Polska Kasa Opieki SA 4,5 7 (14) (14,4-15,2) 14,4 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 9, ,3-14,5 14,6-14,8 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 30

31 z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu i wk³ady oszczêdnoœciowe trzymane na okres: 6 miesiêcy 12 miesiêcy 24 miesiêcy 36 miesiêcy (14,3-14,9) 14,8-15,3 15,2-15,7 15, ,3-14,9 (14,1-15,3) 15,5-16,6 15,6-16,7 15,6-16, ,4 (14,5; 15) 9 (14,5) 9 16,2-14,75; 15,75 15,1; 16 Rynek finansowy (15,2-15,5) 15,4-15,7 15,5-15,8 15,9 (15,5) 15,5 (15,5) 16,25 (15,5) 16,5 - (15,6-15,9) 15,5-15,6 15,5-15,6 15,5-15,6 15,4-15,7 (15,5) 15,5 16,25 16,5 17 (15,75) (14,8) (13,15) (11,95) 16,2 16,5 17,1 (15,25) 14,5 (15) (14,6) 14,7 15,2 15,3 15,4 14,7-14,9 15,25-15,45 16,75-16,85 16,75-16,85 31

32 TABELA 5b Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów na dzieñ 28 lutego 2001 r. (w w stosunku rocznym) Rachunki Depozyty, bony lokacyjne Nazwa banku Depozyty a vista oszczêdnoœcioworozliczeniowe 1 miesi¹ca 3 miesiêcy (ROR) Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 7,5 7,5-9 (13,4-14) (14,2-14,8) Bank Handlowy w Warszawie SA 9 - (14,2-16) (14,5-16,2) 14,6-16,3 Bank Œl¹ski SA - 8 (13,75-14) (14,5-15) 9; 14,5; 15 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 4 8,5-9,5 (14,2-14,4) (15,2-16,5) Wielkopolski Bank Kredytowy SA 5,5 7,5 (14,5) (15,5) 15,5 Powszechny Bank Kredytowy SA 3,5 8 (13,6-14,1) (14,7-14,9) 13,6-14,1 14,5-14,7 Bank Zachodni SA - 8 (14,5) (15,5) 15,5 BRE Bank SA 5,5 - (16,7) (16) 16,61 16,11 BIG Bank Gdañski SA 6 9 (14,75) 13,75 (15,5) 14 Bank Polska Kasa Opieki SA 4,5 7 (14) (13-15,2) 14,4 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 9, ,3-14,5 14,6-14,8 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 32

33 z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu i wk³ady oszczêdnoœciowe trzymane na okres: 6 miesiêcy 12 miesiêcy 24 miesiêcy 36 miesiêcy (13,8-14,4) 14,8-15,3 15,2-15,7 15, ,3-14,9 (14,1-15,3) (12,5-13,5) 15,6-16,7 15,6-16, ,4 15,5-16,6 (14,5; 15) 9 (14,5) 9 16,2-14,75; 15,75 15,1; 16 Rynek finansowy (15,2-15,5) 15,4-15,7 15,5-15,8 15,9 (15,5) 15,5 (15,5) 16,25 (15,5) 16,5 - (15,6-15,9) 15,5-15,6 15,5-15,6 15,5-15,6 15,4-15,7 (15,5) 15,5 16,25 16,5 17 (15,4) (14,55) (12,9) (11,8) 16,2 16,5 17,1 (15,25) 14,5 (15) (13) 14,7 15,2 15,3 15,4 14,7-14,9 15,25-15,45 16,75-16,85 16,75-16,85 33

34 TABELA 6 Œrednie wa one oprocentowanie depozytów z³otowych Wyszczególnienie 2000 I IV V Depozyty osób prywatnych Termin pierwotny: rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy (ROR) 1 miesi¹c 3 miesi¹ce 6 miesiêcy 1 rok 2 lata 3 lata Œrednia wszystkich terminów (z wy³¹czeniem ROR) Depozyty podmiotów gospodarczych Termin pierwotny: depozyty bie ¹ce 1 miesi¹c 3 miesi¹ce 6 miesiêcy 1 rok 2 lata 3 lata Œrednia wszystkich terminów (z wy³¹czeniem depozytów bie ¹cych) OGÓ EM 7,4 7,3 7,3 7,3 12,6 12,9 12,8 13,1 12,8 13,3 13,4 13,5 13,1 13,5 13,7 13,6 13,3 13,9 14,2 14,0 13,8 14,5 14,6 14,6 13,9 14,5 14,7 14,7 13,0 13,5 13,7 13,6 5,5 5,5 5,4 5,5 12,9 13,0 13,2 13,3 13,1 13,6 13,6 13,7 13,4 13,8 13,8 14,0 13,6 14,1 14,2 14,4 13,9 13,9 14,3 14,5 13,1 14,6 14,6 14,6 12,9 13,2 13,4 13,4 13,0 13,4 13,6 13,6 TABELA 7 Œrednie wa one oprocentowanie kredytów z³otowych Wyszczególnienie 2000 I IV V Kredyty dla osób prywatnych Kredyty dla podmiotów gospodarczych Termin pierwotny: 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat powy ej 5 lat Œrednia wszystkich terminów OGÓ EM 20,9 21,6 21,9 21,9 19,4 19,6 19,6 19,5 19,5 19,9 19,9 19,9 19,1 19,4 19,5 19,7 19,7 20,0 20,0 20,0 19,3 19,7 19,7 19,8 19,4 19,7 19,7 19,7 19,7 20,0 20,1 20,2 34

35 w bankach komercyjnych (w w stosunku rocznym) VI V VI IX X XI X I 7,4 7,3 7,3 7,4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 13,1 13,2 13,2 13,5 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 13,5 13,6 13,6 13,8 13,9 14,1 14,1 14,1 14,1 13,6 13,8 13,6 13,7 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4 14,0 14,3 14,0 14,1 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 14,6 14,7 14,7 14,9 15,4 15,7 15,6 15,6 15,6 14,7 14,7 14,7 14,9 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7 13,6 13,8 13,7 13,9 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,6 5,5 5,6 5,5 13,2 13,3 13,3 13,7 13,9 14,2 14,1 13,9 13,8 13,6 13,6 13,6 14,2 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 13,8 13,9 13,9 14,2 14,3 14,5 14,5 14,6 14,6 14,4 14,4 14,4 14,8 15,0 15,0 15,1 14,9 14,8 14,7 14,9 14,4 14,5 15,6 15,8 15,4 14,6 14,3 15,1 15,0 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 13,3 13,4 13,4 13,9 14,1 14,3 14,2 14,1 13,9 Rynek finansowy 13,5 13,7 13,6 13,9 14,2 14,4 14,3 14,3 14,3 w bankach komercyjnych (w w stosunku rocznym) VI V VI IX X XI X I 21,7 22,0 21,8 22,0 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 19,7 19,6 20,0 20,7 20,9 20,8 20,9 20,7 20,6 20,0 19,9 20,3 21,0 21,2 21,1 21,1 20,9 20,8 19,9 19,8 20,1 20,8 21,1 21,0 21,1 20,9 20,8 20,2 20,1 20,5 21,2 21,4 21,4 21,4 21,2 21,1 20,1 20,0 20,3 21,0 21,3 21,3 21,4 21,3 21,1 19,9 19,9 20,2 20,9 21,1 21,1 21,2 21,0 20,9 20,4 20,3 20,5 21,1 21,4 21,5 21,5 21,4 21,3 35

36 VACAT

37 BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

38 TABELA 8 Bilans Narodowego Banku Polskiego (w ) Wyszczególnienie AKTYWA I. Aktywa podstawowe 1. Z³oto i nale noœci w z³ocie odpowiadaj¹ce miêdzynarodowym standardom czystoœci 2. Pieni¹dze w walutach obcych i nale noœci w walutach obcych od instytucji zagranicznych 3. Nale noœci w walutach obcych od instytucji krajowych 4. Kredyty w walucie polskiej udzielone bankom krajowym 5. Inne nale noœci w walucie polskiej od banków krajowych 6. Krajowe d³u ne papiery wartoœciowe 7. Nale noœci od krajowego sektora rz¹dowego 1. Pozosta³e aktywa 1. Œrodki trwa³e i œrodki trwa³e w budowie 2. Wartoœci niematerialne i prawne 3. Finansowy maj¹tek trwa³y 4. Rozliczenia miêdzyokresowe czynne 5. Ró nice z wyceny 6. Nale noœci ró ne i zapasy 7. Podzia³ wyniku finansowego AKTYWA OGÓ EM 2000 I IV V , , , , , , , , , , , ,3 478,9 478,2 457,1 457, , , , , , , , , , , , ,8 638,5 639,3 639,4 640,4 15,1 14,4 13,7 12,8 212,0 211,2 211,8 204,3 934, , , , , , , , ,6 984, , , , , , ,0 PASYWA I. Pieni¹dz gotówkowy w obiegu. Papiery wartoœciowe NBP w obiegu I. Zobowi¹zania w walucie polskiej, z wyj¹tkiem wymienionych w pozycji I i 1. Zobowi¹zania wobec banków krajowych 2. Zobowi¹zania wobec sektora rz¹dowego 3. Zobowi¹zania wobec instytucji krajowych 4. Zobowi¹zania wobec instytucji zagranicznych IV. Zobowi¹zania w walutach obcych, z wyj¹tkiem wymienionych w poz. 1. Zobowi¹zania wobec instytucji krajowych 2. Zobowi¹zania wobec instytucji zagranicznych V. Inne pasywa 1. Rozliczenia miêdzyokresowe 2. Fundusze specjalne 3. Zobowi¹zania ró ne 4. Ró nice z wyceny VI. Rezerwy 1. Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu z³otego do walut obcych 2. Rezerwy celowe V. Fundusze podstawowe 1. Fundusz statutowy 2. Fundusz rezerwowy VI. Wynik finansowy 1. Zysk / Strata (-) PASYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 811,5 796,0 660,5 658, , , , , , , , ,6 497,5 469,2 538,3 521, , , , , , , , , , , , ,9 32,3 35,8 26,8 26,2 47,0 34,4 45,1 35, , , , , , , , , , , , , , , , ,2 400,0 400,0 400,0 400, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1 Nale noœci od krajowego sektora rz¹dowego obejmuj¹ce jednostki rozrachunkowe wykazywa³y w 1999 r. stan zerowy, ze wzglêdu na przeprowadzon¹ we wrzeœniu 1999 r. konwersjê zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa.

39 VI V VI IX X XI X I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 462,0 437,7 442,1 459,2 416,7 402,9 377,1 353,1 351, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 644,4 645,2 648,3 654,4 659,1 671,0 693,1 692,5 687,3 11,7 10,7 9,7 8,6 8,1 7,4 14,6 13,9 13,0 205,4 204,1 203,3 219,0 218,8 218,3 245,4 244,9 461, ,8 0,3 0,4 0,9 1,1 1,5 3,3 267,3 159, , , ,6 911,6 794,3 532,1 269,0 228,8 167, ,9 992,9 970,0 964,7 954,1 907,3 856,6 847,9 801, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 519,4 544,1 660,8 616,6 553,6 678, ,0 603, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 603,3 710, ,2 747, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 33,7 24,5 24,6 24,2 12,9 12,7 11,8 1,9 6,1 48,2 38,8 34,7 39,6 52,8 46,6 47,5 77,1 45, , , , , , ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Bilans Narodowego Banku Polskiego 39

40 VACAT

41 SEKTOR BANKOWY

42 TABELA 9 Banki komercyjne aktywa (w ) Wyszczególnienie 2000 I IV V Aktywa zagraniczne Nale noœci od banków gotówka w kasach banków nale noœci od NBP nale noœci od innych banków Nale noœci od niebankowych instytucji finansowych Nale noœci od sektora bud etowego od bud etu pañstwa od bud etów terenowych od funduszy celowych Nale noœci od sektora niefinansowego od podmiotów gospodarczych od osób prywatnych Nale noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartoœciowe emitowane przez banki emitowane przez niebankowe instytucje finansowe emitowane przez sektor bud etowy w tym: emitowane przez Skarb Pañstwa emitowane przez sektor niefinansowy prawa poboru i jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych Pozosta³e aktywa AKTYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 377,9 489,6 206,7 636, , , , , , , , ,2 680,2 703,7 649,5 779, , , , , , , , , , , , ,8 169,5 161,6 165,3 234, , , , , , , , ,4 42

43 VI V VI IX X XI X I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Sektor bankowy 8.602, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 923, , , ,4 970,6 926, , , , , , , , , , , , , , , ,1 589,1 816,0 465, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 563,2 271, ,3 689,4 398, ,7 420,5 94,4 736, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 884,3 910, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 287,0 348,4 568, , , ,1 708,8 276,2 277, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 43

44 TABELA 9 Banki komercyjne pasywa (w ) Wyszczególnienie 2000 I IV V Pasywa zagraniczne Zobowi¹zania wobec banków wobec NBP wobec innych banków Zobowi¹zania wobec niebankowych instytucji finansowych Zobowi¹zania wobec sektora bud etowego wobec bud etu pañstwa wobec bud etów terenowych wobec funduszy celowych Zobowi¹zania z³otowe wobec sektora niefinansowego wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania walutowe wobec sektora niefinansowego wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowi¹zania z tytu³u emisji papierów wartoœciowych Fundusze w³asne podstawowe Fundusze w³asne uzupe³niaj¹ce Pozosta³e pasywa PASYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 429,9 584,6 243,9 749, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 44

45 2000 VI V VI IX X XI X I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Sektor bankowy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 728,7 440, ,7 868,0 566, ,1 323,0 70,5 734, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 45

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 10-11/2001 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych

5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych BIULETYN INFORMACYJNY 1 2/2000 ANEKS STATYSTYCZNY........................................................................5 TABELE...................................................................................7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 10-11/2000 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2000 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 1 2/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 8/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 10/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2002 SPIS TREÂCI TABELE.................................................................................. 5 INFORMACJE O GOSPODARCE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-231 - poz. 9 Nazwa i numer banku Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 3/2002 Zarz¹du NBP z dnia 15 lutego 2002 r. (poz.9) F-1a AKTYWA Gotówka w kasach banku B1 C1 D1 E1 gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2010 r. OBWIESZCZENIA:

Warszawa, dnia 9 września 2010 r. OBWIESZCZENIA: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 9 września 2010 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIA: 11 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia bilansu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 88/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.04.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 3/2001 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2000 SPIS TREŒCI G OWNE TENDENCJE OBSERWOWANE W 2000 R...............................................3 SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA KRAJU (PROCESY REALNE)...................................

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2001 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP Korekta: Korekta tekstów KORAD NBP INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 38/16 z dnia 31.03.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 08.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 16.06.2016r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Tekst jednolity z dnia 05 stycznia 2016r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/2000 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2000 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Maz. z dnia 06.04.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Tabela 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2015r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI Tabela 1: Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE I. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ dla kredytów udzielonych przed 04.08.2014 r. (pane stawki obowiązują 01.02.2015 r.) Stopa procentowa* Obrotowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek objętych konsolidacją. Lp Nazwa jednostki konsolidowanej Metoda konsolidacji 1 2 Jednostki budżetowe 1 2 3 4 5 6

Wykaz jednostek objętych konsolidacją. Lp Nazwa jednostki konsolidowanej Metoda konsolidacji 1 2 Jednostki budżetowe 1 2 3 4 5 6 Załącznik Nr 1.1 Wykaz jednostek objętych konsolidacją rok Lp Nazwa jednostki konsolidowanej Metoda konsolidacji 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 Zakłady Instytucje kultury Załącznik Nr 1.2 Wykaz spółek prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo