Biuletyn Informacyjny 8/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 8/2011"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2011 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy w sierpniu 2011 r Ujemne saldo rachunku bieżącego Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską Wzrost zobowiązań z tytułu inwestycji nierezydentów w Polsce Spadek inwestycji polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy W sierpniu br. produkcja przemysłowa wzrosła o 8,1% r/r wobec 1,8% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana była wyższa o,4% r/r. Wzrost sprzedaży o 9,3% r/r odnotowano w przetwórstwie przemysłowym. Spadła natomiast sprzedaż w przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,3% r/r) oraz w przedsiębiorstwach górniczych (o 0,6% r/r). Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2010 r. wystąpił w 2 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia 1 wzrosła sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 23,2% r/r), wyrobów z metali (o 17,9% r/r), mebli (o 16,2% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 14,3% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 10,% r/r), artykułów spożywczych (o 9% r/r) oraz maszyn i urządzeń (o 1,% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w sierpniu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 10,8% wyższa w porównaniu z tym samym okresem 2010 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 16,4% r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 13,7% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w sierpniu br. 6,8% wobec,9% miesiąc wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 6,6% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 3,8% r/r oraz o 16,2% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Według danych GUS dostępnych za lipiec br. 2, wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia, wzrost cen odnotowano przy produkcji artykułów spożywczych (o 9,6% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,7% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2% r/r), mebli (o 1,% r/r), wyrobów z metali (o 1,2% r/r) oraz maszyn i urządzeń (o 0,4% r/r). W tym okresie spadły o 0,% r/r ceny produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w sierpniu br. o 1,4% r/r wobec 1,1% r/r w poprzednim miesiącu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w sierpniu br. o 4,3% r/r wobec 4,1% r/r w poprzednim miesiącu. Usługi transportowe podrożały o 7,9% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 6,6% r/r, żywność i napoje bezalkoholowe o 4,% r/r, opieka zdrowotna o 4,3% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 4,1% r/r oraz usługi związane z łącznością o 0,6% r/r. Spadły natomiast o 0,9% r/r ceny odzieży i obuwia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w sierpniu br. na poziomie 20 tys. i było o 3,1% (o 168 tys.) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego (o 2,3% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9% r/r). Spadło natomiast o 6,2% r/r zatrudnienie w górnictwie. 1 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 2 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy, wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 7,6% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o,9% r/r), wyroby z metali (o,2% r/r), artykuły spożywcze (o 2,8% r/r), meble (o 2,6% r/r) oraz wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,3% r/r). Spadło natomiast o,9% r/r zatrudnienie przy produkcji maszyn i urządzeń. 1 Poza przemysłem, zatrudnienie wzrosło w grupie zakwaterowanie i gastronomia (o 9% r/r), w budownictwie (o 7,3% r/r), w grupach informacja i komunikacja (o 4,4% r/r), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,1% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,% r/r) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 1,8% r/r). Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto II III IV I II III IV I 2011 II Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X 2010 XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Wykres 3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X 2010 XI XII I II III IV 2011 V VI VII VIII Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny 8/2011

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X 2010 XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X 2010 XI XII I II III IV 2011 V VI VII VIII Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia (%) 13, 13,0 12, 12,0 11, 11,0 100 VIII IX X 2010 XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII 10, Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X 2010 XI XII Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe IV V 2011 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo I II III VI VII VIII 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w sierpniu br. 18,3 tys. i była o,1 tys. (3,1%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 11,8% o 0,4 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w sierpniu br. na poziomie 391,2 zł, tj. o,4% wyższym niż rok wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym płace wzrosły o,3% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 10,6% r/r oraz o 1,2% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Z pozaprzemysłowych sekcji przedsiębiorstw, wynagrodzenia wzrosły w grupach administrowanie i działalność wspierająca (o 9,3% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 4,6% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 4,% r/r), w budownictwie (o 4,3% r/r) oraz w grupach zakwaterowanie i gastronomia (o 3,4% r/r) oraz informacja i komunikacja (o 3,1% r/r). W pierwszych ośmiu miesiącach br. dochody budżetu państwa wyniosły 181,2 mld zł przy wydatkach na poziomie 201,9 mld zł. Dochody i wydatki były wyższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 13,1% oraz 2,4%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 66,3% oraz 64,4% planu założonego w ustawie budżetowej na 2011 r. Deficyt budżetowy wyniósł po sierpniu br. 20,7 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 40,2 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich przewyższały ubiegłoroczne o 10,4%. Wzrosły również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 18,8%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 7,%). Biuletyn Informacyjny 8/2011 7

8 Przegląd monetarny 2 2 Przegląd monetarny Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach -6 lipca br. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, tj.: stopa referencyjna 4,% w skali rocznej; stopa lombardowa 6% w skali rocznej; stopa depozytowa 3% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 4,7% w skali rocznej. W sierpniowym okresie rezerwowym 3 średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 27 punktów bazowych wobec 30 punktów bazowych w lipcu, osiągając najniższy poziom od września 2008 r. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających, operacji typu repo oraz operacji depozytowo-kredytowych, utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniosła 101,7 mld zł. Średni poziom operacji otwartego rynku wyniósł 101,4 mld zł (poprzednio 101, mld zł), w tym operacji podstawowych 100,9 mld zł. W sierpniowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie około 0,3 mld zł (poprzednio 0,1 mld zł). W sierpniu br. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wzrosło o 0,1 pkt proc. do 6,7% 4. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów zmniejszył się o 0,1 pkt proc. do 8,7%. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych: o 0,1 pkt proc. do 6,7% spadło oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe; o 0,1 pkt proc. do 1,6% obniżyło się oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło średnie oprocentowanie depozytów złotowych: dla gospodarstw domowych o 0,1 pkt proc. do 4,3% oraz o tyle samo do 4,2% dla przedsiębiorstw. W sierpniu br. wartość agregatu M3 wzrosła o 17,7 mld zł (2,2%) do 81,8 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1,4 pkt proc. do 8,8% r/r. Wpływ czynników nietransakcyjnych związanych ze zmianami kursu złotego względem głównych walut był w tym okresie istotny. W wyniku ich działania walutowe komponenty pieniądza zwiększyły się o około 1,8 mld zł. Wskaźnik zmian komponentów podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład agregatu M1, zwiększył się o 0,4 pkt proc. do 6,7% r/r. Tempo zmian pozostałych składników szerokiego pieniądza wzrosło o 2,8 pkt proc. do 11,6% r/r. 3 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od do Oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych dotyczy nowych umów zawartych w danym miesiącu sprawozdawczym. Poprzez nowe umowy rozumie się również aneksy do już istniejących umów. Sposób wyliczenia średniego oprocentowania został opisany w Instrukcji użytkownika statystyki stóp procentowych na stronie statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/instrukcja_mir.pdf 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny Wykres 8. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP % 6,0,,0 4, 4,0 3, 3,0 2 2, 2, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 9. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych) 7 % VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 10. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami MIF wzrosła w sierpniu br. o 0, mld zł (0,6%) do 97,2 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1 pkt proc. do 4,8%. Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, zmniejszył się o 0,1 pkt proc. do,1%. Biuletyn Informacyjny 8/2011 9

10 Przegląd monetarny Wykres 11. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 0 M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 12. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2011 Wykres 13. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, spadł o 0,3 pkt proc. do 21,6%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły w sierpniu br. o 12,2 mld zł (1,8%) do 703 mld zł. Ich tempo zmian zwiększyło się o 1,1 pkt proc. do 8,8% r/r. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych (o,2 mld zł, 1,2%), niemonetarnych instytucji finansowych (o 3,6 mld zł, 9,9%) oraz przedsiębiorstw (o 3, mld zł, 2%). Spadły natomiast depo- 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 14. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 1. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne zyty funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,2 mld zł, 6,2%) oraz instytucji samorządowych (o 0,2 mld zł, 0,9%). Głównym czynnikiem wzrostu podaży pieniądza w sierpniu br. były aktywa zagraniczne netto, które zwiększyły się o 17,9 mld zł (21,3%) do 102 mld zł. Do kreacji pieniądza przyczynił się również wzrost zadłużenia sektorów krajowych o 9,8 mld zł (1,2%) do 82,8 mld zł. W kierunku obniżenia zasobów pieniężnych oddziaływał natomiast wzrost ujemnego salda pozycji netto o 10,6 mld zł (31,2%) do 44,6 mld zł, spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 0, mld zł (0,6%) do 9,1 mld zł oraz wzrost długoterminowych zobowiązań finansowych o 0,9 mld zł (0,4%) do 226,6 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) zwiększyło się w sierpniu br. o 1,9 mld zł (0,8%) do 236, mld zł, z czego 1,7 mld zł wynikało z deprecjacji złotego w stosunku do głównych walut. Tempo zadłużenia wzrosło o 0, pkt proc. do 9,6% r/r. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym rosły w tempie 12,3% r/r (podobnie jak w poprzednim miesiącu); kredyty od 1 roku do lat włącznie wzrosły o 6,2% r/r (spadek tempa o 0,4 pkt proc.); kredyty powyżej lat wzrosły o 9,6% r/r (wzrost o 1,3 pkt proc.). Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Biuletyn Informacyjny 8/

12 Przegląd monetarny Wykres 16. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 2011 VI VII VIII Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres 17. Udział agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych w PKB % II III 2009 IV I II III IV I II M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF wzrosło w sierpniu br. o,6 mld zł (1,1%) do 21,8 mld zł, z czego 2,3 mld zł wynikało z deprecjacji złotego w stosunku do głównych walut. Roczne tempo zmian zadłużenia gospodarstw domowych zmniejszyło się o 1,6 pkt proc. do 12,1%. Kredyty bankowe na cele mieszkaniowe rosły w tempie 19,8% r/r (spadek tempa o 3,4 pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych było ujemne na poziomie -1,4% r/r (spadek ujemnego tempa o 0, pkt proc.). Według danych dostępnych za II kwartał br., wskaźniki określające stopień monetyzacji gospodarki wykazały różne kierunki zmian. Stosunek zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zmniejszył się w okresie kwartału odpowiednio: o 1,1 pkt proc. do 30,8% oraz o 1,3 pkt proc. do 4,3%. W tym okresie udział zadłużenia sektorów krajowych w PKB wzrósł o 1,2 pkt proc. do 4,%. W sierpniu br. średni kurs złotego w NBP 6 stracił w stosunku do euro 3,3%, do dolara amerykańskiego 2,1%, do franka szwajcarskiego 0,8% oraz 2,1% do funta brytyjskiego. 6 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem lipca i końcem sierpnia br. w oparciu o średnie kursy NBP. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Bilans płatniczy w sierpniu 2011 r. 3 Bilans płatniczy w sierpniu 2011 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Ujemne saldo rachunku bieżącego W sierpniu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło mln EUR. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1.674 mln EUR) i obrotów towarowych (70 mln EUR) oraz dodatnie salda transferów bieżących (43 mln EUR) i usług (29 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2010 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło mln EUR. W sierpniu 2011 r. odnotowano wzrost dynamiki zarówno po stronie eksportu, jak i importu towarów. Eksport towarów oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za sierpień 2010 r. wartość eksportu towarów zwiększyła się o mln EUR, tj. o 17,1%, a import towarów wzrósł o mln EUR, tj. o 11,7%. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 70 mln EUR i w porównaniu z sierpniem 2010 r. poprawiło się o 400 mln EUR. Natomiast w porównaniu z danymi za lipiec br. dynamika eksportu zwiększyła się o 6,7%, a importu o 2,%. Przychody z tytułu usług w sierpniu 2011 r., w porównaniu z sierpniem 2010 r., zwiększyły się o 130 mln EUR, tj. 6,1%, i wyniosły 2.27 mln EUR, a wartość rozchodów zmniejszyła się o 112 mln EUR, tj. o,3%, i wyniosła mln EUR. Na dodatnie saldo usług w wysokości 29 mln EUR złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (239 mln EUR), podróży zagranicznych (12 mln EUR) i pozostałych usług (8 mln EUR). Ujemne saldo dochodów w sierpniu 2011 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2010 r. było ono również ujemne i wyniosło mln EUR. Na saldo to w sierpniu 2011 r. złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (10 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1.779 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów od inwestycji zadecydowały w głównej mierze dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości mln EUR (w tym: reinwestowane zyski w wysokości 894 mln EUR, wypłacone dywidendy 17 mln EUR oraz odsetki od dłużnych instrumentów finansowych 17 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu ich inwestycji w udziałowe i dłużne papiery wartościowe (80 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych (19 mln EUR) Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską W sierpniu 2011 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 694 mln EUR. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, wyniósł: w transferach bieżących Biuletyn Informacyjny 8/

14 Bilans płatniczy w sierpniu 2011 r. 1 mln EUR, a w transferach kapitałowych 404 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła 22 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich Wzrost zobowiązań z tytułu inwestycji nierezydentów w Polsce 3 Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 891 mln EUR. O wysokości tego salda zadecydował głównie napływ netto kapitału zarówno z tytułu inwestycji portfelowych, jak i bezpośrednich. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło mln EUR. Na saldo to złożyły się: reinwestowane zyski (894 mln EUR), napływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (373 mln EUR) oraz odpływ netto środków zmniejszający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przede wszystkim wypłaty zysków z lat ubiegłych (244 mln EUR). W sierpniu 2011 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło mln EUR. Inwestycje nierezydentów w dłużne papiery wartościowe wyniosły mln EUR. O wysokości tej pozycji zadecydował przede wszystkim zakup przez nierezydentów obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych na rynek krajowy (2.78 mln EUR). W omawianym okresie nierezydenci wycofali się z udziałowych papierów wartościowych emisji polskich podmiotów na kwotę 194 mln EUR. Zobowiązania polskich podmiotów wobec zagranicy w kategorii pozostałe inwestycje zmniejszyły się o mln EUR. Na saldo tej pozycji wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie zobowiązań systemu bankowego o 2.06 mln EUR, głównie z tytułu wycofania przez nierezydentów depozytów z polskich banków (spadek o mln EUR). Zmniejszyły się również zobowiązania NBP (o 14 mln EUR), głównie z tytułu pasywnych transakcji repo oraz zobowiązania przedsiębiorstw (o 393 mln EUR), głównie z tytułu spłat pozostałych kredytów i pożyczek Spadek inwestycji polskich podmiotów za granicą Polskie inwestycje za granicą zmniejszyły się o 90 mln EUR. Rezydenci, przede wszystkim, zmniejszyli swoje inwestycje portfelowe w zagraniczne papiery wartościowe o 30 mln EUR. Spadek ten nie został zrekompensowany wzrostem aktywów zagranicznych z tytułu pozostałych inwestycji o 41 mln EUR (w głównej mierze przez złożone przez polskie banki lokaty w bankach za granicą). 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 91 mln EUR. Różnice kursowe oraz zmiany wyceny spowodowały dalszy spadek ich wartości o 6 mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec sierpnia 2011 r. wyniósł mln EUR. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy w sierpniu 2011 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) Wyszczególnienie Dane skumulowane** VIII VII* VIII* IX VIII 2010 IX VIII 2011* A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * Dane wstępne. ** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. Biuletyn Informacyjny 8/2011 1

16 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała Nr 9/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Aneks statystyczny Aneks statystyczny BIULETYN INFORMACYJNY 8/

18 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,8 106, 94, ,3 120,3 14,2 101,4 99,8 101,4 102,4 99, I ,9 114,1 99, ,6 14,1 37,8 101,6 100,4 100,4 103,0 100,7 II ,9 112,1 97, , 14,2 110,6 101,9 100,3 100,7 103,4 100,3 III 72 02,4 110,9 114, ,6 139,4 120,4 102, 100, 101,1 103,1 100, IV 66 34, 112, 91,7 4 02,0 136,3 108,9 102,3 100, 101,6 101,9 100,4 V ,6 108,2 102, ,4 11,4 112,7 102,3 100, 102,2 101,9 100,4 VI ,7 10,7 100,1 196,3 104,1 112, 102,6 100,0 102,2 101,3 100, VII ,1 110,6 98,1 297,7 118,9 100,9 102,3 99,7 101,9 100,8 100,2 VIII 68 40,1 108,4 100,1 780,7 114,7 109,0 101, 99,6 101,6 101,4 100,4 IX 71 73,7 10,4 10,6 6 09,0 101,3 104,7 102,3 100,8 102,3 101, 99,9 X 78 43, 110,9 109, ,6 10, 11,0 103,0 100,6 103,0 101,6 99,6 XI ,9 108, 9, ,1 112,1 84,0 103,6 100,7 103,7 102,2 99,9 XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4 106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 IV 7 716,2 114,4 104,1 396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99,8 V 69 21,7 101,4 90,9 836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 VI ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 VII ,1 104,8 97,3 6 10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 VIII 6 42,2 9,6 91,2 6 49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7 674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6 023,9 94,4 96,9 9 43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6 264,4 8,4 102,4 4 24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7 180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 IV ,0 87,8 93,1 46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99,1 V 67 88,4 94,8 98,2 863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 VI ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 VII ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, VIII 66 09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7 33,0 98,7 11,0 7 41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74 4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 IV ,4 109,7 90,8 094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101,4 V ,0 113, 101,6 994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 VI 82 6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 VII ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 VIII ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99,8 IX ,3 111,8 113,1 8 70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8 403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84 11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 XII ,7 111,4 9, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 110,3 93, ,4 111,0 30,7 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 II ,6 110, 103, ,6 118,7 111, 103,6 100,2 101,4 107, 101,2 III , 106,8 11,2 389,1 124,2 142,4 104,3 100,9 102,3 109, 101,6 IV 86 63, 106,7 90,7 912,2 11,6 109,7 104, 100, 102,9 108,8 100,7 V ,1 107,8 102,7 7 44, 123,9 12,9 10,0 100,6 103, 106,3 99,7 VI 89 99, 102,0 101, ,6 117,0 117,6 104,2 99,6 103,1 10,6 100,3 VII ,6 101,8 94,0 8 10,8 116,4 96, 104,1 99,7 102,8 10,9 100,4 VIII ,0 107,9 104, ,2 110,8 101, 104,3 100,0 102,7 106,8 100,6 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,6 100, ,4 14, , , , ,9 I ,0 100, ,8 1, , , , ,8 II 10,6 100, ,1 14, , , , ,0 III 106,4 100, , 14,3 2 82,71 396, 60 73, -2 70,9 IV 107,1 101, ,1 13, , , , 1 319,0 V 107,8 101, ,1 12, , , ,4-89, VI 108,3 100, ,1 12, , , ,3-76,8 VII 108, 100, ,1 12, , , , ,8 VIII 108,4 100, ,9 11,9 2 88, , , ,4 IX 108,1 100, ,8 11,6 2 88, , , ,7 X 107,9 100, ,9 11,3 2 91, , ,3-24,6 XI 107,8 100, ,4 11, , , , ,7 XII 107,6 100, ,6 11,2 3 24, , , ,2 I ,4 100, ,4 11, 2 97,4 22 6, ,1 4 33,7 II 107,0 100, , 11, , , , 33,8 III 106, 100, ,2 10,9 3 12, , 62 86,6 422, IV 106,0 100, ,7 10, , , ,3-42,8 V 10,2 100, ,6 9, , , , ,8 VI 104,7 100, ,3 9, , , ,6-3 74,9 VII 104,3 100, ,9 9, , , , ,2 VIII 104,0 100, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100, ,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99, ,8 9, 3 428, , , ,8 I ,4 99, ,4 10,4 3 21, , ,8 800,3 II 101,8 99, ,8 10,9 3 19,6 46 7,0 2 00, ,0 III 101,3 99, ,8 11, , , , ,2 IV 100,7 99, ,9 10, , , , ,2 V 100,3 99, ,4 10, , , , , VI 99,9 100, ,7 10, , , , ,7 VII 99,6 99, ,1 10, , , , , VIII 99,3 99, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100, ,9 10, , , , ,8 X 99,1 100, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100, ,7 12,1 3 62, , , - 288,7 I ,3 99, , 12, , , ,7-9 88,6 II 99,4 99, , 13, , ,1 042, ,4 III 99, 100, ,7 13, , , , , IV 99,7 100, ,8 12, , , ,6-14 6,9 V 100,0 100, ,9 12, , , , ,7 VI 100,1 100, ,9 11, , , , ,6 VII 100,2 99, ,8 11, 3 433, ,2 174, ,9 VIII 100,2 100, ,2 11, , , , ,2 IX 100,2 100, ,6 11, 3 403, , , ,7 X 100,1 100, ,6 11, 3 440, , , ,0 XI 100,0 100, ,3 11,7 3 2, , , , XII 100,0 100, ,7 12, , , , , I ,3 100, ,0 13, , , , ,6 II 100,4 100, ,2 13, , , , ,0 III 100,6 100, ,9 13, , , , ,0 IV 100,6 100, , 12,8 3 97, , , ,1 V 100,7 100, ,6 12, , , , ,8 VI 100,8 100, ,3 11, , , , ,2 VII 101,1 100, ,2 11, , , ,2-1 38,4 VIII 101,4 100, ,3 11,8 3 91, , , ,0 BIULETYN INFORMACYJNY 8/

20 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ogółem przychody ogółem własny ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw produktów produktów i usług mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,8 94,2 4,7 101, , , ,0 I II III , , , , , , ,4 93,9 4,9 100, , , ,4 IV V VI , , , , , 9 72, ,7 93,,3 99, , , ,6 VII VIII IX , , , , , , ,2 93,6,2 100, , , , X XI XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6 313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 IV V VI , , ,6 0 31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43 49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , IV V VI , , , , , ,3 37 0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 VII VIII IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9 914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4 46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 IV V VI , , , ,9 0 7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,7 VII VIII IX , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI XII , , , , , , , 94,7 4,4 10, , , ,4 I II III , , , , ,4 339, ,8 94,7 4,3 106, , , ,0 IV V VI , , , , , ,3 6 16,0 93,8,2 104, , , ,9 VII VIII N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy stopa rezerwy od wkładów od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej ogółem na rachunku bieżącym % % % % % % % % % % % mln zł mln zł mln zł XII ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. I ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. IV 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. V 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1 10,8. VI 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1 10,8. VII 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VIII 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IX 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. X 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XI,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XII,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. IV,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. V,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. VI 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. VIII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,. X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. IV 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. VI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. VII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VIII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,6. IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,9. XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. IV 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,8. V 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VIII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. IX 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. XII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. I ,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 26 2,6. II 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IV 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 4,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. VI 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. VII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. VIII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. z tego: stopa referencyjna zadeklarowana kwota gotówki 1 stopy redyskontowe weksli BIULETYN INFORMACYJNY 8/

22 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 3. Przetargi na bony skarbowe wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca ogółem z tego bonów o terminie wykupu: 1-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 13-tygodniowym 2-tygodniowym 26-tygodniowym 27-tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00. 0,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. V 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. VI 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. VII 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. VIII 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. XI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. XII ,00 0,00 0,00 0, , ,00. 0,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. II 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. III ,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00. 0,00. IV , ,00 2 0,00 0,00 0,00 00, ,00. V ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00. VI ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. 0,00. VII ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00. VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. X ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. 0,00. XI ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. 0,00. XII ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00. V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00. VI 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VII 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VIII 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. II 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. III 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VI 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 bony 2-dniowe 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) Okres 3. Przetargi na bony skarbowe wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 28-tygodniowym 39-tygodniowym 44-tygodniowym 4-tygodniowym 46-tygodniowym 48-tygodniowym 49-tygodniowym 0-tygodniowym 1-tygodniowym 2-tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII , ,00 I , ,00 II. 0, ,00 III. 0, ,00 IV. 0, ,00 V. 0, ,00 VI. 0, ,00 VII. 0, ,00 VIII. 0, ,00 IX. 0, ,00 X. 0, ,00 XI. 0, ,00 XII , ,00 I , ,00 II. 0, ,00 III. 0, ,00 IV. 0, ,00 V. 0, ,00 VI. 0, ,00 VII. 0, ,00 VIII. 0, ,00 IX. 0, ,00 X. 0, ,00 XI. 700, ,00 XII , ,00 I , ,00 II. 0, ,00 III. 0, ,00 IV 1 000,00 0, ,00 V 0,00 0, ,00 VI 0,00 0, ,00 VII 0,00 0, , ,00 VIII 0,00 0, , ,00 IX 0,00 0, , ,00 X 0,00 0, , ,00 XI 0,00 0, ,00.. 0,00 XII 0,00 0, ,00.. 0,00 I ,00 0, , ,00 II 0,00 0, , ,00 III 0, , , ,00 IV 0,00 0, , ,00 V 0,00 0, ,00 0, ,00 VI 0,00 0, ,00 0, ,00 VII 0,00 0, ,00 0, ,00 VIII 0,00 0, ,00 0, ,00 IX 0,00 0, ,00 0, ,00 X 0,00 0, ,00 0, ,00 XI 0,00 0, ,00 0,00.. 0,00 XII 0,00 0, ,00 0,00.. 0,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 II 0,00 0, , , , , ,00 III 0,00 0, , , ,00 900, ,00 IV 0,00 0, , ,00 600, ,00 0,00 V 0,00 0, , ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIULETYN INFORMACYJNY 8/

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo