Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny

2 Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016

3 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Wydał: Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21 tel.: ISSN Copyright 2017

4 Spis treści Rozdział 1. Przegląd gospodarczy 5 Rozdział 2. Przegląd monetarny 11 Rozdział 3. Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2016 r Rachunek bieżący i kapitałowy Rachunek finansowy 22 Rozdział 4. Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 23 Rozdział 5. Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe pozbawione wahań sezonowych Uwagi metodyczne 87

5

6 Rozdział 1 Przegląd gospodarczy

7 Rozdział 1 Przegląd gospodarczy Według opublikowanych przez GUS danych miesięcznych wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł w listopadzie 2016 r. 3,3% r/r wobec spadku o 1,3% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana zwiększyła się o 3,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Sprzedaż wzrosła w sekcji przetwórstwo przemysłowe (o 4,3% r/r). Spadek sprzedaży odnotowano natomiast w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, 1 (o 7,3% r/r) oraz górnictwo i wydobywanie (o 0,5% r/r). Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2015 r. wystąpił w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego istotnych pod względem zatrudnienia 2 wzrost odnotowano dla produkcji mebli (o 12,2% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 10,5% r/r), wyrobów z metali (o 9,0% r/r), artykułów spożywczych (o 8,8% r/r), maszyn i urządzeń (o 6,5% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,6% r/r) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,3% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w listopadzie 2016 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 12,8% niższa w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. Miesiąc wcześniej produkcja zmniejszyła się o 20,1% r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym odnotowano spadek produkcji o 13,2% r/r. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) zwiększyły się w listopadzie 2016 r. o 1,8% r/r wobec 0,6% r/r w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 1,5% r/r) oraz górnictwo i wydobywanie (o 17,3% r/r). Obniżeniu uległy natomiast ceny produkcji w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,9% r/r). Według danych GUS dostępnych za październik 2016 r. 3 wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia wzrost cen odnotowano w produkcji: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,1% r/r), artykułów spożywczych (o 1,3% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,1% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,4% r/r). Spadkowi uległy natomiast ceny w produkcji mebli (o 1,7% r/r), maszyn i urządzeń (o 1,2% r/r) oraz wyrobów z metali (o 1,1% r/r). 1 Znak Δ oznacza, że nazwa została skrócona w stosunku do obowiązującej klasyfikacji według PKD Został on użyty tylko przy pierwszym wystąpieniu skrótu. 2 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 3 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 6

8 Przegląd gospodarczy Wykres 1.1. Dynamika realna produktu krajowego brutto (ceny średnioroczne poprzedniego roku, analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX Wykres 1.2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wykres 1.3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Biuletyn Informacyjny 11/2016 7

9 Rozdział 1 Wykres 1.4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres 1.5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Budownictwo Ceny produkcji budowlano-montażowej utrzymały się w listopadzie 2016 r. na poziomie sprzed roku. W październiku 2016 r. wskaźnik ten wyniósł -0,1% r/r. Zmianie rocznej nie uległy również ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Miesiąc wcześniej ceny obniżyły się o 0,2% r/r. W listopadzie 2016 r. podrożała żywność i napoje bezalkoholowe (o 1,2% r/r) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,9% r/r). Staniała natomiast odzież i obuwie (o 4,7% r/r), opieka zdrowotna (o 1,8% r/r), usługi związane z łącznością (o 0,7% r/r), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,4% r/r) oraz usługi transportowe (o 0,2% r/r). 8

10 Przegląd gospodarczy Wykres 1.6. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 88 % 10, , ,5 9,0 8,5 Stopa bezrobocia 80 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 8,0 Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa oś) Wykres 1.7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Budownictwo Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w listopadzie 2016 r. na poziomie tys. i było o 175 tys. (3,1%) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (o 3,6% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,6% r/r) oraz górnictwo i wydobywanie (o 6,4% r/r). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących meble (o 6,5% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,8% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 5,6% r/r), wyroby z metali (o 5,5% r/r), wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,1% r/r), artykuły spożywcze (o 3,0% r/r) oraz maszyny i urządzenia (o 1,9% r/r). Biuletyn Informacyjny 11/2016 9

11 Rozdział 1 Poza przemysłem zatrudnienie wzrosło w sekcjach informacja i komunikacja (o 9,6% r/r), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,9% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 3,8% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,7% r/r) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,2% r/r). Spadek miejsc pracy wystąpił natomiast w sekcji budownictwo (o 1,5% r/r). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w listopadzie 2016 r ,6 tys. i była o 217,0 tys. (14,2%) niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 8,2% wobec 9,6% w tym samym okresie 2015 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w listopadzie 2016 r PLN, tj. o 4,0% więcej niż rok wcześniej. Wzrost średnich płac odnotowano w sekcjach przetwórstwo przemysłowe (o 4,6% r/r) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,8% r/r). Płace spadły natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 0,5% r/r). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy wzrost przeciętnych wynagrodzeń wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze (o 7,7% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 5,4% r/r), meble (o 4,8% r/r), maszyny i urządzenia (o 4,6% r/r), wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,5% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,2% r/r) oraz wyroby z metali (o 3,2% r/r). W przedsiębiorstwach pozaprzemysłowych wynagrodzenia wzrosły w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia (o 6,9% r/r), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,2% r/r), budownictwo (o 4,9% r/r), informacja i komunikacja (o 3,0% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 2,6% r/r) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 2,6% r/r). W okresie styczeń-listopad 2016 r. dochody budżetu państwa wyniosły 294,5 mld PLN przy wydatkach na poziomie 322,1 mld PLN. Dochody i wydatki były wyższe w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku odpowiednio o 11,6% i 7,4%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 93,8% oraz 87,4% planu założonego w ustawie budżetowej na 2016 r. Deficyt budżetowy po listopadzie 2016 r. ukształtował się na poziomie 27,6 mld PLN przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 54,7 mld PLN. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrosły wpływy z podatków pośrednich do 182,9 mld PLN (o 6,6%), z podatku dochodowego od osób fizycznych do 43,4 mld PLN (o 7,1%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych do 24,2 mld PLN (o 2,0%). 10

12 Rozdział 2 Przegląd monetarny

13 Rozdział 2 Przegląd monetarny W dniach 8 9 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, tj.: stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej, stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej, stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej. W listopadowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej 4 średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 22 punktów bazowych wobec 10 punktów bazowych w poprzednim miesiącu. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających oraz operacji depozytowo- -kredytowych, wyniosła 77,0 mld PLN, tj. o 10,7 mld PLN więcej niż w październiku 2016 r. Średnie saldo operacji NBP osiągnęło wartość 76,4 mld PLN (w poprzednim miesiącu 65,8 mld PLN), w tym operacji podstawowych 75,4 mld PLN. W listopadowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie około 563 mln PLN wobec 454 mln PLN miesiąc wcześniej. W listopadzie 2016 r. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw niefinansowych 5 spadło z 3,7% do 3,5%. Dla przedsiębiorców indywidualnych koszt zaciągniętych kredytów zmniejszył się z 5,4% do 5,2%. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych: z 4,5% do 4,4% spadło oprocentowanie kredytów mieszkaniowych; z 7,8% do 7,7% uległo obniżeniu oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. Na niezmienionym poziomie pozostało średnie oprocentowanie depozytów złotowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw tj. odpowiednio 1,6% i 1,3%. 4 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 5 Oprocentowanie kredytów i depozytów dotyczy nowych i renegocjowanych umów. Szczegółowe informacje o sposobie wyliczania średniego oprocentowania kredytów i depozytów znajdują się na stronie www. nbp.pl, w dziale Statystyka i sprawozdawczość/statystyka monetarna i finansowa/statystyka stóp procentowych/ Nowa statystyka stóp procentowych, w pliku Instrukcja użytkownika statystyki stóp procentowych.pdf. Począwszy od danych za lipiec 2016 r. została poszerzona próba sprawozdawców statystki stóp procentowych. Ich liczebność wzrosła z dotychczasowych 16 do 25 banków. 12

14 Przegląd monetarny Wykres 2.1. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Stawka POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 2.2. Średnie oprocentowanie nowych złotowych umów depozytowych 3,0 % 2,5 2,0 1,5 1,0 XI XII 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe W listopadzie 2016 r. wartość pieniądza M3 wzrosła o 21,4 mld PLN (1,8%) do 1 239,7 mld PLN. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1,0 pkt proc. do 9,7%. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej pieniądza M3 wyniosła 17,6 mld PLN 6. Tempo zmian pieniądza M1, tj. pieniądza o wysokim stopniu płynności, zwiększyło się o 0,5 pkt proc. do 15,9% r/r. Tempo zmian pozostałych składników pieniądza M3 wzrosło o 1,3 pkt proc. do 0,4% r/r. 6 Metoda wyliczania zmian transakcyjnych polega na wyeliminowaniu z różnicy stanów zmian o charakterze nietransakcyjnym, tj. wynikających z różnic kursów walutowych pomiędzy okresami sprawozdawczymi, zmian wyceny, reklasyfikacji i innych korekt, np. błędów w sprawozdaniach przesyłanych przez banki. Szczegółowy opis metodyki znajduje się na stronie w dziale Statystyka i sprawozdawczość/statystyka monetarna i finansowa/podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji, w pliku Metodyka statystyki transakcji.pdf. Biuletyn Informacyjny 11/

15 Udział Rozdział 2 Wykres 2.3. Średnie oprocentowanie nowych złotowych umów kredytowych 12 % XI 2014 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych Wykres 2.4. Udział pieniądza gotówkowego w obiegu i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w pieniądzu M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i agregatu M3-M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 120 % Dynamika XI XII 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 55 M1 M3 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 W listopadzie 2016 r. wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 3,6 mld PLN (2,1%) do 170,5 mld PLN. Jego roczne tempo zmian było wyższe o 1,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosło 16,0%. Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem pieniądza M1, tj. gotówki w obiegu oraz depozytów i innych zobowiązań bieżących, w pieniądzu M3 wzrósł o 1,0 pkt proc. do 63,3%. Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu w pieniądzu M1, obniżył się o 0,3 pkt proc. do 21,7%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły w listopadzie 2016 r. o 18,6 mld PLN (1,8%) do 1 060,7 mld PLN. Ich roczne tempo zmian zwiększyło się 14

16 Przegląd monetarny Wykres 2.5. Udział pieniądza gotówkowego w obiegu w pieniądzu M1 % 22,5 22,0 21,5 21,0 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Wykres 2.6. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przedsiębiorstwa niefinansowe Gospodarstwa domowe o 0,8 pkt proc. do 9,2% r/r. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych (o 10,9 mld PLN, 1,6%), przedsiębiorstw niefinansowych (o 7,0 mld PLN, 2,8%), instytucji samorządowych (o 0,5 mld PLN, 1,6%), funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,2 mld PLN, 4,1%) oraz niemonetarnych instytucji finansowych (o 0,2 mld PLN, 0,3%). Obniżeniu uległy natomiast depozyty instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 0,1 mld PLN, 0,5%). Do wzrostu podaży pieniądza w listopadzie 2016 r. przyczyniły się przyrosty zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego (o 14,1mld PLN, 6,4%), należności monetarnych instytucjach finansowych (MIF) od sektorów krajowych 7 (o 11,7 mld PLN, 1,0%) oraz aktywów zagranicznych netto (o 11,5 mld PLN, 5,4%). Ujemny wpływ na stan podaży pieniądza 7 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Biuletyn Informacyjny 11/

17 Rozdział 2 Wykres 2.7. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przedsiębiorstwa niefinansowe Gospodarstwa domowe Wykres 2.8. Należności MIF od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI 2014 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Wykres 2.9. Należności MIF od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ogółem Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Do 1 roku włącznie (z rachunkami bieżącymi) Powyżej 5 lat 16

18 Przegląd monetarny Wykres Relacja agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych do PKB % VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB miał natomiast przyrost długoterminowych zobowiązań finansowych 8 (o 9,3 mld PLN, 2,4%). Przyrosty nominalne zadłużenia sektorów krajowych i aktywów zagranicznych netto były w części wynikiem osłabienia złotego wobec walut zagranicznych. Zmiany czynników kreacji związane z różnicami kursowymi nie wpłynęły na wielkość podaży pieniądza, a znalazły odzwierciedlenie w spadku salda pozostałych pozycji netto. Należności MIF 9 od przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyły się w listopadzie 2016 r. o 3,8 mld PLN (1,2%) do 320,4 mld PLN. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej tej kategorii wyniosła 1,8 mld PLN. Roczne tempo zmian należności od przedsiębiorstw zwiększyło się o 0,7 pkt proc. do 5,6%. Przyrosły kredyty od 1 roku do 5 lat włącznie (o 6,5% r/r) oraz kredyty powyżej 5 lat (o 9,9% r/r). Spadły natomiast kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym (o 1,2% r/r). Należności MIF od gospodarstw domowych wzrosły w listopadzie 2016 r. o 6,3 mld PLN (1,0%) do 664,8 mld PLN. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej wyniosła 1,8 mld PLN. Roczne tempo zmian należności od gospodarstw domowych zwiększyło się o 0,7 pkt proc. do 5,3%. Kredyty na cele mieszkaniowe wzrosły o 4,9% r/r. Tempo zmian kredytów konsumpcyjnych wyniosło 7,6% r/r. Według danych dostępnych za III kwartał 2016 r. relacja zasobów pieniądza M1 do PKB w ujęciu procentowym zwiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,4 pkt proc. do 40,9%. Nie zmieniły się natomiast w tym czasie wartości wskaźników pieniądza M3 do PKB i zadłużenia sektorów krajowych do PKB, które wyniosły odpowiednio 65,7% i 57,7%. W listopadzie 2016 r. złoty 10 stracił 2,6% w stosunku do euro, 5,7% do dolara amerykańskiego, 3,0% do franka szwajcarskiego oraz 8,4% do funta brytyjskiego. 8 Długoterminowe zobowiązania finansowe obejmują depozyty i inne zobowiązania powyżej 2 lat, emisję dłużnych papierów wartościowych MIF z terminem pierwotnym powyżej 2 lat oraz kapitał i rezerwy. 9 Z wyłączeniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. 10 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem listopada 2016 r. i końcem października 2016 r. w oparciu o bieżące kursy średnie NBP. Biuletyn Informacyjny 11/

19

20 Rozdział 3 Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2016 r.

21 Rozdział 3 Bilans płatniczy polski w listopadzie 2016 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Rachunek bieżący i kapitałowy Saldo rachunku bieżącego w listopadzie 2016 r. było ujemne i wyniosło 1,9 mld PLN. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld PLN) i dochodów wtórnych (0,5 mld PLN) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld PLN) i obrotów towarowych (0,4 mld PLN). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld PLN. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 2,1 mld PLN. W listopadzie 2016 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 69,9 mld PLN, a importu 69,5 mld PLN. Eksport towarów zwiększył się o 5,1 mld PLN, tj. o 7,9%, natomiast import towarów, w porównaniu do listopada 2015 r., wzrósł o 6,2 mld PLN, tj. o 9,8%. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,4 mld PLN, w analogicznym miesiącu 2015 r. było ono także dodatnie i wyniosło 1,5 mld PLN. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,6 mld PLN i, w porównaniu z listopadem 2015 r., wzrosły o 1,8 mld PLN, tj. o 11,5%. Wartość rozchodów wyniosła 13,3 mld PLN i wzrosła o 1,4 mld PLN, tj. o 11,8%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 4,3 mld PLN, złożyły się dodatnie salda usług transportowych (1,8 mld PLN), pozostałych usług (1,3 mld PLN) oraz podróży zagranicznych (1,2 mld PLN). Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,1 mld PLN. W analogicznym miesiącu 2015 r. było ono również ujemne i wyniosło 5,4 mld PLN. O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,3 mld PLN). Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 5,5 mld PLN. Na pozycję tę złożyły się: reinwestowane zyski (3,2 mld PLN), dywidendy (1,5 mld PLN) oraz naliczone odsetki od instrumentów dłużnych (0,8 mld PLN). Na wysokość ujemnego salda dochodów od inwestycji wpłynęły również dochody nierezydentów z inwestycji portfelowych (1,2 mld PLN) oraz naliczone odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach (0,7 mld PLN), w przeważającej części od otrzymanych przez polskie podmioty kredytów. W rachunku bieżącym zarejestrowano napływ środków z Unii Europejskiej w wysokości 0,5 mld PLN, głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Napływ środków z UE ujęty w rachunku kapitałowym wyniósł 4,1 mld PLN (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 20

22 Bilans płatniczy polski w listopadzie 2016 r. Bilans płatniczy (w mln PLN) Dane skumulowane b XI X a a XII 2014 XI XI 2015 XII 2015 XI 2016 a Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport Import Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów pierwotnych Przychody Rozchody Saldo dochodów wtórnych Przychody Rozchody Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody Rachunek finansowy Inwestycje bezpośrednie aktywa Akcje i inne formy udziałów kapitałowych Instrumenty dłużne Inwestycje bezpośrednie pasywa Akcje i inne formy udziałów kapitałowych Instrumenty dłużne Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe s Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa NBP Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa NBP Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe Oficjalne aktywa rezerwowe Saldo błędów i opuszczeń a Dane wstępne. b Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. oraz Fundusz Spójności). Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3,0 mld PLN. Biuletyn Informacyjny 11/

23 Rozdział Rachunek finansowy Inwestycje nierezydentów w Polsce (pasywa) W listopadzie 2016 r. inwestycje nierezydentów w Polsce zmniejszyły się o 11,9 mld PLN. Odpływ kapitału zarejestrowano w inwestycjach portfelowych oraz w pozostałych inwestycjach. Zobowiązania rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich zwiększyły się o 0,8 mld PLN. O wysokości tego salda zadecydowały reinwestycje zysków, które wyniosły 3,2 mld PLN i w całości zrekompensowały odpływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych (1,8 mld PLN) oraz z tytułu akcji i innych udziałów kapitałowych (0,6 mld PLN). W omawianym miesiącu 2016 r. ujemne saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 8,6 mld PLN. Odpływ kapitału netto z tytułu wycofywania się nierezydentów z inwestycji w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim z obligacji skarbowych wyemitowanych na rynek krajowy, wyniósł 7,7 mld PLN. Nierezydenci zmniejszyli również swoje zaangażowanie w udziałowe papiery wartościowe (o 0,8 mld PLN). Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było ujemne i wyniosło 4,2 mld PLN. Największy wpływ na spadek pozostałych inwestycji miały transakcje NBP, który zmniejszył swoje pasywa o 5,0 mld PLN (głównie z tytułu pasywnych transakcji repo). Nieznaczny spadek zobowiązań odnotował również sektor bankowy o 0,7 mld PLN (przede wszystkim z tytułu kredytów otrzymanych). W tym samym czasie sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy i samorządowy zwiększył swoje zobowiązania odpowiednio o 1,0 mld PLN (głównie z tytułu kredytów handlowych) i o 0,5 mld PLN (z tytułu kredytów otrzymanych od organizacji międzynarodowych) Inwestycje polskich podmiotów za granicą (aktywa) Ujemne saldo inwestycji rezydentów za granicą (spadek aktywów) wyniosło 7,0 mld PLN. W inwestycjach bezpośrednich spadek aktywów (napływ kapitału) wyniósł 2,5 mld PLN. Wynikał on zarówno ze spadku należności z tytułu instrumentów dłużnych w wysokości 1,2 mld PLN jak również z wycofania się rezydentów z inwestycji w akcje i inne formy udziałów kapitałowych (1,3 mld PLN). Polskie podmioty zmniejszyły wartość aktywów w postaci inwestycji portfelowych o 0,8 mld PLN, zarówno z tytułu udziałowych jak i dłużnych papierów wartościowych. Saldo pozostałych inwestycji było ujemne (spadek aktywów) i wyniosło 0,8 mld PLN. Największy spadek zanotował sektor przedsiębiorstw (1,8 mld PLN), którego nie zrekompensował wzrost aktywów sektora bankowego i NBP (po 0,5 mld PLN). Transakcje własne NBP oraz transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 3,3 mld PLN. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec listopada 2016 r. wyniósł 462,4 mld PLN. 22

24 Rozdział 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej

25 Rozdział 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Uchwała nr 4/2016 r. Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 r. 24

26 Rozdział 5 Aneks statystyczny

27 Rozdział Tabele Tabela Podstawowe dane statystyczne w cenach bieżących Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = 100 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln PLN % % mln PLN % % % % % % % XII ,8 90,4 87, ,6 75,1 111,5 102,4 100,1 102,4 98,9 99,4 I ,1 100,4 105, ,5 83,9 39,7 101,7 100,1 100,1 98,8 100,0 II ,5 97,9 97, ,2 88,6 99,7 101,3 100,0 100,0 99,7 100,3 III ,2 97,1 109, ,4 81,5 120,9 101,0 100,2 100,2 99,3 99,7 IV ,7 102,8 97, ,7 76,9 107,9 100,8 100,4 100,6 97,9 99,3 V ,0 98,2 99, ,1 72,5 116,3 100,5 99,9 100,5 97,5 100,1 VI ,8 102,8 102, ,1 81,7 119,1 100,2 100,0 100,5 98,7 100,7 VII ,8 106,3 101, ,7 94,8 107,8 101,1 100,3 100,8 99,2 100,2 VIII ,3 102,2 95, ,6 88,9 99,2 101,1 99,7 100,5 98,9 99,7 IX ,5 106,3 109, ,5 95,2 109,4 101,0 100,1 100,5 98,6 100,1 X ,2 104,6 106, ,9 96,8 114,3 100,8 100,2 100,7 98,6 99,3 XI ,4 102,9 93, ,5 97,1 91,1 100,6 99,8 100,5 98,5 99,7 XII ,7 106,7 90, ,6 105,8 121,5 100,7 100,1 100,7 99,0 99,9 I ,9 104,2 103, ,2 96,1 36,0 100,5 100,1 100,1 99,0 100,0 II ,4 105,3 98, ,0 114,4 118,7 100,7 100,1 100,2 98,6 99,9 III ,7 105,5 109, ,6 117,4 124,2 100,7 100,1 100,3 98,7 99,8 IV ,3 105,5 97, ,7 112,2 103,2 100,3 100,0 100,2 99,3 99,8 V ,7 104,4 98, ,1 110,0 114,0 100,2 99,9 100,1 99,0 99,8 VI ,4 101,8 100, ,8 108,0 116,8 100,3 100,0 100,1 98,2 99,9 VII ,8 102,4 102, ,7 101,1 100,9 99,8 99,8 99,9 97,9 99,9 VIII ,6 98,1 91, ,9 96,4 94,6 99,7 99,6 99,5 98,5 100,3 IX ,1 104,2 116, ,4 105,6 119,8 99,7 100,0 99,4 98,4 100,0 X ,1 101,7 103, ,4 99,0 107,2 99,4 100,0 99,5 98,7 99,6 XI ,1 100,3 92, ,8 98,4 90,6 99,4 99,8 99,2 98,4 99,5 XII ,2 108,1 97, ,3 105,0 129,6 99,0 99,7 99,0 97,3 98,8 I ,3 101,6 96, ,5 101,3 34,8 98,6 99,8 99,8 97,2 99,9 II ,1 105,0 101, ,3 99,7 116,7 98,4 99,9 99,6 97,2 99,9 III ,8 108,8 113, ,1 102,9 128,2 98,5 100,2 99,8 97,5 100,1 IV ,5 102,4 92, ,0 108,5 108,7 98,9 100,4 100,3 97,3 99,6 V ,0 102,8 98, ,3 101,3 106,4 99,1 100,0 100,3 97,9 100,4 VI ,2 107,4 104, ,4 97,5 112,5 99,2 100,0 100,3 98,6 100,6 VII ,2 103,8 98, ,8 99,9 103,4 99,3 99,9 100,2 98,2 99,6 VIII ,1 105,3 92, ,0 104,8 99,2 99,4 99,6 99,9 97,3 99,3 IX ,0 104,0 115, ,1 97,5 111,6 99,2 99,7 99,6 97,2 99,9 X ,3 102,4 101, ,4 94,8 104,2 99,3 100,1 99,7 97,7 100,1 XI ,0 107,8 97, ,4 101,2 96,6 99,4 99,9 99,6 98,2 100,0 XII ,1 106,7 96, ,2 99,6 127,7 99,5 99,8 99,5 99,2 99,8 I ,6 101,3 91, ,4 91,4 31,9 99,1 99,5 99,5 98,8 99,5 II ,8 106,8 106, ,8 89,5 114,3 99,2 99,9 99,4 98,5 99,6 III ,2 100,7 107, ,8 84,2 120,6 99,1 100,1 99,5 98,1 99,7 IV ,6 106,0 96, ,4 85,1 109,9 98,9 100,3 99,8 98,8 100,3 V ,5 103,2 96, ,4 86,3 107,8 99,1 100,1 99,9 99,6 101,2 VI ,3 106,0 107, ,4 87,0 113,4 99,2 100,2 100,1 99,2 100,2 VII ,5 96,6 90, ,6 81,2 96,6 99,1 99,7 99,8 99,5 99,9 VIII ,2 107,5 103, ,2 79,5 97,2 99,2 99,8 99,5 99,9 99,6 IX ,0 103,2 110, ,0 84,7 118,7 99,5 100,0 99,5 100,2 100,3 X ,7 98,7 97, ,4 79,9 98,3 99,8 100,5 100,1 100,6 100,5 XI ,1 103,3 101, ,2 87,2 105,4 100,0 100,1 100,2 101,7 101,1 26

28 Aneks statystyczny. Tabele Tabela Podstawowe dane statystyczne (cd.) Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw dochody budżetu państwa Wyniki finansowe budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln PLN mln PLN mln PLN XII ,7 99, ,8 13, , , , ,5 I ,6 99, ,7 14, , , , ,0 II 98,4 99, ,7 14, , , , ,5 III 98,2 99, ,5 14, , , , ,9 IV 98,1 99, ,7 14, , , , ,7 V 98,0 99, ,3 13, , , , ,9 VI 98,0 99, ,1 13, , , , ,5 VII 98,1 99, ,1 13, , , , ,8 VIII 98,1 99, ,2 13, , , , ,6 IX 98,2 99, ,1 13, , , , ,6 X 98,2 99, ,2 13, , , , ,1 XI 98,3 99, ,0 13, , , , ,2 XII 98,3 99, ,9 13, , , , ,4 I ,3 99, ,7 13, , , , ,5 II 98,4 99, ,9 13, , , , ,3 III 98,5 99, ,2 13, , , , ,0 IV 98,5 99, ,0 13, , , , ,1 V 98,6 100, ,7 12, , , , ,9 VI 98,7 100, ,5 12, , , , ,4 VII 98,8 100, ,5 11, , , , ,7 VIII 99,1 100, ,2 11, , , , ,1 IX 99,2 100, ,9 11, , , , ,8 X 99,3 100, ,8 11, , , , ,6 XI 99,4 99, ,8 11, , , , ,4 XII 99,2 99, ,2 11, , , , ,6 I ,5 99, ,6 11, , , , ,7 II 99,6 99, ,7 11, , , , ,0 III 99,7 100, ,6 11, , , , ,1 IV 99,7 100, ,2 11, , , , ,9 V 99,7 99, ,1 10, , , , ,4 VI 99,6 100, ,3 10, , , , ,1 VII 99,6 99, ,7 10, , , , ,3 VIII 99,4 99, ,5 9, , , , ,1 IX 99,4 99, ,4 9, , , , ,7 X 99,3 99, ,9 9, , , , ,7 XI 99,3 99, ,6 9, , , , ,2 XII 99,1 99, ,3 9, , , , ,9 I ,3 99, ,5 10, , , , ,1 II 99,3 99, ,7 10, , , , ,4 III 99,2 99, ,5 9, , , , ,1 IV 99,3 100, ,8 9, , , , ,3 V 99,4 100, ,9 9, , , , ,1 VI 99,5 100, ,5 8, , , , ,8 VII 99,6 100, ,5 8, , , , ,8 VIII 99,8 100, ,9 8, , , , ,3 IX 99,8 100, ,1 8, , , , ,5 X 99,9 100, ,0 8, , , , ,9 XI 100,0 100, ,6 8, ,37... Biuletyn Informacyjny 11/

29 Rozdział 5 Tabela Podstawowe dane statystyczne (cd.) Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu ogółem przychody ogółem własny (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw i usług produktów produktów mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN % % % mln PLN mln PLN mln PLN XII , , , , , , ,9 95,8 3,4 97, , , ,3 I II III , , , , , , ,8 96,0 3,2 98, , , ,2 IV V VI , , , , , , ,0 95,3 4,0 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,5 95,3 4,0 98, , , ,0 X XI XII , , , , , , ,4 95,5 3,8 96, , , ,8 I II III , , , , , , ,9 95,5 3,8 100, , , ,1 IV V VI , , , , , , ,0 95,3 3,9 100, , , ,5 VII VIII IX , , , , , , ,0 95,2 4,2 102, , , ,0 X XI XII , , , , , , ,6 95,7 3,7 102, , , ,8 I II III , , , , , , ,8 95,2 3,9 104, , , ,2 IV V VI , , , , , , ,6 94,7 4,5 101, , , ,6 VII VIII IX , , , , , , ,2 95,4 3,9 103, , , ,4 X XI XII , , , , , , ,1 95,7 3,6 101, , , ,9 I II III , , , , , , ,1 94,9 4,2 102, , , ,7 IV V VI , , , , , , ,4 94,3 4,9 101, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,6 4,7 104, , , ,5 X XI

30 Aneks statystyczny. Tabele Tabela Rynek finansowy podstawowe informacje stopa referencyjna stopa lombardowa Stopy procentowe NBP stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od wkładów w walutach obcych (równowartość w PLN) płatnych na każde żądanie Rezerwy obowiązkowe banków terminowych stopa rezerwy od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej % % % % % % % % % % % mln PLN XII ,25 5,75 2,75 4,50. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 I ,00 5,50 2,50 4,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 II 3,75 5,25 2,25 4,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 III 3,25 4,75 1,75 3,50. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 IV 3,25 4,75 1,75 3,50. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 V 3,00 4,50 1,50 3,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,2 VI 2,75 4,25 1,25 3,00. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,2 VII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 VIII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 IX 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 X 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 XI 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 XII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 I ,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,4 II 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 III 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 IV 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 V 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 VI 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 VII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 VIII 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 IX 2,50 4,00 1,00 2,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 X 2,00 3,00 1,00 2,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,0 XI 2,00 3,00 1,00 2,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,0 XII 2,00 3,00 1,00 2,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 I ,00 3,00 1,00 2,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 II 2,00 3,00 1,00 2,25. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 III 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 IV 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 V 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,8 VI 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,0 VII 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 VIII 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 IX 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 X 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 XI 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 XII 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,2 I ,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,2 II 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,7 III 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 IV 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,5 V 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 VI 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 VII 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 VIII 1,50 2,50 0,50 1,75 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,9 IX 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,3 X 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,6 XI 1,50 2,50 0,50 1,75. 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,9 a ,1 a Stopy redyskonta weksli; od 9 października 2014 stopy referencyjnej NBP. Biuletyn Informacyjny 11/

31 Rozdział 5 Tabela Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) Przetargi na bony skarbowe liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetargów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln PLN mln PLN mln PLN % mln PLN XII ,00 0,00 0,00 0, ,74 I , , ,53 3, ,42 II , , ,84 3, ,43 III , , ,50 3, ,08 IV 0 0,00 0,00 0,00 0, ,08 V 0 0,00 0,00 0,00 0, ,75 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I , , ,30 1, ,09 II , , ,00 1, ,07 III , , ,00 1, ,79 IV 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 V 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,70 IX 0 0,00 0,00 0,00 0, ,72 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,72 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30

32 Aneks statystyczny. Tabele Tabela Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) Przetargi na bony pieniężne NBP liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetargów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln PLN mln PLN mln PLN % mln PLN XII , , ,92 4, ,34 I , , ,49 4, ,84 II , , ,61 3, ,06 III , , ,59 3, ,39 IV , , ,51 3, ,18 V , , ,77 3, ,21 VI , , ,97 2, ,65 VII , , ,42 2, ,59 VIII , , ,67 2, ,02 IX , , ,96 2, ,43 X , , ,57 2, ,76 XI , , ,47 2, ,58 XII , , ,90 2, ,77 I , , ,08 2, ,15 II , , ,86 2, ,52 III , , ,23 2, ,09 IV , , ,09 2, ,11 V , , ,93 2, ,22 VI , , ,79 2, ,85 VII , , ,34 2, ,35 VIII , , ,19 2, ,07 IX , , ,34 2, ,51 X , , ,65 2, ,91 XI , , ,04 2, ,96 XII , , ,46 2, ,65 I , , ,38 2, ,79 II , , ,14 2, ,38 III , , ,04 1, ,16 IV , , ,70 1, ,31 V , , ,03 1, ,94 VI , , ,73 1, ,12 VII , , ,11 1, ,93 VIII , , ,64 1, ,38 IX , , ,53 1, ,66 X , , ,65 1, ,49 XI , , ,13 1, ,79 XII , , ,82 1, ,32 I , , ,77 1, ,55 II , , ,77 1, ,73 III , , ,29 1, ,07 IV , , ,38 1, ,15 V , , ,55 1, ,88 VI , , ,40 1, ,53 VII , , ,04 1, ,70 VIII , , ,70 1, ,19 IX , , ,00 1, ,02 X , , ,20 1, ,19 XI , , ,00 1, ,44 Biuletyn Informacyjny 11/

33 Rozdział 5 Tabela Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) Informacje o wynikach sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie liczba spółek na koniec miesiąca kapitalizacja na koniec miesiąca wskaźnik C/Z na koniec miesiąca WIG20 na koniec miesiąca WIG20 średni w miesiącu mwig40 na koniec miesiąca mwig40 średni w miesiącu swig80 na koniec miesiąca swig80 średni w miesiącu obroty w miesiącu wskaźnik obrotu mln PLN mln PLN % XII ,2 12, , , , , , , ,0 42,6 I ,0 12, , , , , , , ,8 45,5 II ,0 13, , , , , , , ,1 39,2 III ,3 15, , , , , , , ,7 46,1 IV ,5 15, , , , , , , ,0 43,9 V ,1 17, , , , , , , ,8 40,3 VI ,5 16, , , , , , , ,2 54,3 VII ,8 17, , , , , , , ,9 34,1 VIII ,4 17, , , , , , , ,0 37,9 IX ,3 16, , , , , , , ,7 44,9 X ,6 17, , , , , , , ,2 40,6 XI ,7 18, , , , , , , ,0 36,3 XII ,5 17, , , , , , , ,3 39,8 I ,0 17, , , , , , , ,0 41,4 II ,1 19, , , , , , , ,2 37,6 III ,1 17, , , , , , , ,2 46,6 IV ,2 16, , , , , , , ,1 30,6 V ,8 17, , , , , , , ,3 33,4 VI ,0 17, , , , , , , ,3 34,4 VII ,2 19, , , , , , , ,5 29,0 VIII ,3 20, , , , , , , ,0 35,8 IX ,1 21, , , , , , , ,3 37,6 X ,2 21, , , , , , , ,9 34,4 XI ,7 20, , , , , , , ,1 31,0 XII ,9 19, , , , , , , ,4 36,3 I ,6 20, , , , , , , ,1 40,1 II ,9 21, , , , , , , ,3 33,3 III ,9 22, , , , , , , ,1 37,8 IV ,6 22, , , , , , , ,3 34,1 V ,5 21, , , , , , , ,1 34,4 VI ,1 20, , , , , , , ,1 32,9 VII ,1 16, , , , , , , ,7 33,7 VIII ,5 15, , , , , , , ,5 38,1 IX ,8 19, , , , , , , ,3 35,7 X ,2 19, , , , , , , ,0 37,7 XI ,1 18, , , , , , , ,7 35,3 XII ,2 18, , , , , , , ,8 41,8 I ,7 16, , , , , , , ,8 39,1 II ,8 17, , , , , , , ,6 34,2 III ,1 41, , , , , , , ,2 39,2 IV ,2 44, , , , , , , ,6 30,1 V ,7 53, , , , , , , ,2 31,0 VI ,1 53, , , , , , , ,9 35,8 VII ,5 51, , , , , , , ,8 41,4 VIII ,3 37, , , , , , , ,9 34,5 IX ,7 35, , , , , , , ,1 37,4 X ,7 34, , , , , , , ,0 37,0 XI ,1 36, , , , , , , ,7 45,0 32

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo