Biuletyn Informacyjny 3/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 3/2011"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2011 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy w marcu 2011 r Ujemne saldo rachunku bieżącego Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Wzrost inwestycji polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy W dniu 31 marca br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna). Zgodnie z dokumentem, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku ukształtował się na poziomie 111,1 mld zł, co stanowi -7,9% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 778,2 mld zł, tj.,0% PKB. Dług publiczny, liczony metodologią krajową, do której odnoszą się progi ostrożnościowe 1, zawarte w ustawie o finansach publicznych, ukształtował się na poziomie 3%. Spośród opublikowanych przez GUS danych miesięcznych, produkcja przemysłowa wzrosła w marcu br. o 7% r/r wobec 10,7% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana była wyższa o,3% r/r. Wzrost sprzedaży odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 7,% r/r) oraz w przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,7% r/r). Spadła natomiast sprzedaż w przedsiębiorstwach górniczych (o 0,3% r/r). Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2010 r. wystąpił w 22 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia 2, wzrosła sprzedaż mebli (o 28% r/r), wyrobów z metali (o 20,6% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,3% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 18,% r/r) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 17,2% r/r). Spadła natomiast sprzedaż maszyn i urządzeń (o 10,9% r/r) oraz artykułów spożywczych (o 2,% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w marcu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 24,2% wyższa w porównaniu z tym samym okresem 2010 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 23% r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja wzrosła o 1,2% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w marcu br. 9,% wobec 7,% miesiąc wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 9,% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 3,7% r/r oraz o 22,4% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Według danych GUS dostępnych za luty 2011 r. 3, wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia, wzrost cen odnotowano w przypadku produkcji artykułów spożywczych (o 8,2% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,3% r/r) wyrobów z metali (o 2,1% r/r) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,8% r/r). Spadły ceny produkcji maszyn i urządzeń (o 1% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,9% r/r) oraz mebli (o 0,2% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w marcu br. o 0,6% r/r wobec 0,4% r/r w poprzednim miesiącu. 1 W ustawie o finansach publicznych zapisane są 3 tzw. progi ostrożnościowe dotyczące wysokości długu publicznego w relacji do PKB: 0, i 60%. W przypadku utrzymania relacji państwowego długu publicznego do PKB w zakresie od 0 do %, deficyt projektowanego budżetu nie może być wyższy od deficytu budżetowego w danym roku. 2 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 3 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w marcu br. o 4,3% r/r wobec 3,6% r/r w poprzednim miesiącu. Usługi transportowe podrożały o 7,3% r/r, żywność i napoje bezalkoholowe o 6,8% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o,6% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 3,1% r/r oraz opieka zdrowotna o 3,% r/r. Obniżki cen objęły odzież i obuwie (o 1,8% r/r) oraz usługi związane z łącznością (o 0,8% r/r). 1 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w marcu br. na poziomie 09 tys. i było o 4,1% (o 21 tys.) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle, wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego (o 3,8% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o,% r/r). Spadło natomiast o 7,1% r/r zatrudnienie w górnictwie. Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto IV I II III IV I II III IV Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII 2010 IX X XI XII I II 2011 III Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Wykres 3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII 2010 IX X XI XII I II 2011 III Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny 3/2011

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII 2010 IX X XI XII I II 2011 III Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII 2010 IX X XI XII I II 2011 III Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 6. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Stopa bezrobocia (%) 13, 13,0 12, 12,0 11, 11,0 100 III IV V VI VII VIII 2010 IX X XI XII I II 2011 III 10, Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo III 1 Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy, wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 9,1% r/r), meble (o 7,3% r/r), wyroby z metali (o 7% r/r), artykuły spożywcze (o 4,3% r/r) oraz wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,7% r/r). Spadło natomiast o 7,4% r/r zatrudnienie przy produkcji maszyn i urządzeń. Poza przemysłem, zatrudnienie wzrosło w grupie zakwaterowanie i gastronomia (o 9,2% r/r), w budownictwie (o 8,7% r/r), w grupach administrowanie i działalność wspierająca (o 8,1% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,9% r/r), informacja i komunikacja (o 2,4% r/r) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 1,7% r/r). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w marcu br. 2133,9 tys. i była o 7,2 tys. (2,8%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 13,1% o 0,1 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w marcu br. na poziomie 3633, zł, tj. o 4% wyższym niż rok wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym płace wzrosły o % r/r oraz o,1% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Spadły natomiast o 6,% r/r w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Z pozaprzemysłowych sekcji przedsiębiorstw, wynagrodzenia wzrosły w grupach transport i gospodarka magazynowa (o 9,7% r/r), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 4,6% r/r), w budownictwie (o 4,3% r/r) oraz w grupach informacja i komunikacja (o 3,2% r/r), oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 3,2% r/r). W pierwszych trzech miesiącach br. dochody budżetu państwa wyniosły 62,7 mld zł przy wydatkach na poziomie 80 mld zł. Dochody i wydatki były wyższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 10,1% oraz 0,%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 23% oraz 2,% planu założonego w ustawie budżetowej na 2011 r. Deficyt budżetowy wyniósł po marcu br. 17,3 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 40,2 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich przewyższały ubiegłoroczne o 10,7%. Wzrosły również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 21,9%) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 4,8%). Biuletyn Informacyjny 3/2011 7

8 Przegląd monetarny 2 2 Przegląd monetarny Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 1-2 marca br. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 3,7% w skali rocznej; stopa lombardowa,2% w skali rocznej; stopa depozytowa 2,2% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 4% w skali rocznej. W marcowym okresie rezerwowym 4 stawka POLONIA charakteryzowała się niższym odchyleniem od stopy referencyjnej NBP oraz podobną zmiennością w porównaniu z miesiącem poprzednim. Średnie absolutne odchylenie POLONII od stopy referencyjnej NBP wyniosło 31 punktów bazowych, zaś zmienność stawki mierzona odchyleniem standardowym różnicy pomiędzy tą stawką a stopą referencyjną NBP 19 punktów bazowych (w poprzednim miesiącu było to odpowiednio: 63 i 20 punktów bazowych). Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających, operacji typu repo oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyniosła 9,6 mld zł. Płynność zwiększyła się w porównaniu z poprzednim okresem utrzymywania rezerwy obowiązkowej o,2 mld zł. Średni poziom operacji otwartego rynku wyniósł 9 mld zł (poprzednio 89, mld zł), w tym operacji podstawowych 94,7 mld zł. W marcowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie ok. 0,6 mld zł. Największe jego wykorzystanie wystąpiło w dniu 28 marca i wyniosło 10,7 mld zł. W marcu br. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw spadło o 0,4 pkt proc. do 6% 6. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów był wyższy o 2,7 pkt proc. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych, oprocentowanie kredytów mieszkaniowych wzrosło o 0,2 pkt proc. do 6,4%; spadło natomiast o 0,1 pkt proc. do 1,% oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. W tym okresie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych wzrosło średnio o 0,1 pkt proc. do 3,8% oraz o 0,2 pkt proc. do 3,4% zwiększyło się oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw. W marcu br. wartość agregatu M3 wzrosła o 2,2 mld zł (3,3%) do 800,2 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 2,6 pkt proc. do 10,9% r/r. Wpływ czynników nietransakcyjnych związanych ze zmianami kursu złotego względem głównych walut nie był w tym okresie istotny. 4 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. Stawki porównano według jednolitej bazy 36 dni; odchylenia od stopy referencyjnej NBP liczone są w wielkościach absolutnych. 6 Oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych dotyczy nowych umów zawartych w danym miesiącu sprawozdawczym. Poprzez nowe umowy rozumie się również aneksy do już istniejących umów. W przypadku kredytów przedsiębiorstw uwzględniono umowy kredytowe o wysokości od 1 do 4 milionów zł włącznie. Sposób wyliczenia średniego oprocentowania został opisany w Instrukcji użytkownika statystyki stóp procentowych na stronie w dziale Statystyka\ Statystyka pieniężna i bankowa\ Statystyka stóp procentowych. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny Wykres 8. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP %,,0 4, 4,0 3, 3,0 2, 2 2,0 1, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 9. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych) 7 7 % % III II IV V III IV VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX V VI 2009VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 2010VII VIII Przedsiębiorstwa X IX XI XII I II III X XI XII 2011 I II 2011 Gospodarstwa domowe Wykres 10. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2011 III Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wskaźnik zmian komponentów podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład agregatu M1, zwiększył się o 1,9 pkt proc. do 17,8% r/r. Pozostałe składniki szerokiego pieniądza wzrosły o 2,8% r/r wobec spadku o 0,4% r/r w poprzednim miesiącu. Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami MIF wzrosła w marcu br. o 0,8 mld zł (0,8%) do 92,2 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 0,1 pkt proc. do 4%. Biuletyn Informacyjny 3/2011 9

10 Przegląd monetarny Wykres 11. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 12. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2011 Wykres 13. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2011 III Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, pozostał na poziomie z poprzedniego miesiąca, tj. 7,3%. Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, spadł o 0, pkt proc. do 20,1%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły w marcu br. o 23 mld zł (3,4%) do 700, mld zł. Ich tempo zmian zwiększyło się o 3, pkt proc. do 12,2% r/r. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 14. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2011 III Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 1. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2011 Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Wzrosły depozyty niemonetarnych instytucji finansowych (o 17,8 mld zł, 0,6%), gospodarstw domowych (o 3,3 mld zł, 0,8%), przedsiębiorstw (o 2 mld zł, 1,2%) oraz instytucji samorządowych (o 0,8 mld zł, 3,3%). Spadły natomiast o 1,1 mld zł (18,7%) depozyty funduszy ubezpieczeń społecznych. Głównym czynnikiem kreacji pieniądza w marcu br. był wzrost aktywów zagranicznych netto o 1 mld zł (17%) do 103,4 mld zł. Do wzrostu pieniądza przyczynił się również przyrost zadłużenia sektorów krajowych 7 o 6,3 mld zł (0,8%) do 767, mld zł oraz przyrost zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 0,2 mld zł (0,2%) do 118,4 mld zł. W kierunku obniżenia zasobów pieniężnych oddziaływał natomiast wzrost o 1, mld zł (0,8%) do 200,6 mld zł długoterminowych zobowiązań finansowych. Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) zwiększyło się w marcu br. o 2,8 mld zł (1,3%) do 220,6 mld zł. Jego tempo wzrosło o 3,2 pkt proc. do 3,6% r/r. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym rosły w tempie 7,2% r/r (wzrost tempa o 4,2 pkt proc.); kredyty od 1 roku do lat włącznie spadły o 7% r/r (spadek ujemnego tempa o 3,1 pkt proc.); kredyty powyżej lat wzrosły o 8,1% r/r (wzrost o 2, pkt proc.). 7 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Biuletyn Informacyjny 3/

12 Przegląd monetarny Wykres 16. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2011 III Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres 17. Udział agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych w PKB % IV I II III IV I II 2010 III IV M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF wzrosło w marcu br. o 2,3 mld zł (0,%) do 481,9 mld zł. Jego roczne tempo zmian zmniejszyło się o 0,4 pkt proc. do 13,3% r/r. Kredyty bankowe na cele mieszkaniowe rosły w tempie 22,6% r/r (wzrost tempa o 0,1 pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych było ujemne na poziomie -0,4% r/r (spadek o 1,1 pkt proc.). Według danych dostępnych za IV kwartał 2010 r., wzrósł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Stosunek zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zwiększył się w okresie kwartału odpowiednio: o 0,4 pkt proc. do 31,8% oraz o 1,2 pkt proc. do,4%. W tym okresie udział zadłużenia sektorów krajowych w PKB wzrósł o 0,6 pkt proc. do 3,6%. W marcu br. średni kurs złotego w NBP 8 zyskał w stosunku do dolara amerykańskiego 1,9%, do franka szwajcarskiego 0,7% oraz 2,3% do funta brytyjskiego. Stracił natomiast 0,9% do euro. 8 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem lutego i końcem marca 2011 r. w oparciu o średnie kursy NBP. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Bilans płatniczy w marcu 2011 r. 3 Bilans płatniczy w marcu 2011 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą oraz z badań statystyki publicznej. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Ujemne saldo rachunku bieżącego W marcu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło mln EUR. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne salda dochodów (1.327 mln EUR) i obrotów towarowych (71 mln EUR) oraz dodatnie salda usług (386 mln EUR) i transferów bieżących (280 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2010 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 821 mln EUR. Eksport towarów w marcu 2011 r. oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za marzec 2010 r. wartość eksportu towarów zwiększyła się o 01 mln EUR, tj. o 4,7%, a import towarów wzrósł o 797 mln EUR, tj. o 7,2%. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 71 mln EUR i w porównaniu z marcem 2010 r. pogłębiło się o 296 mln EUR. Przychody z tytułu usług w marcu 2011 r., w porównaniu z marcem 2010 r., zwiększyły się o 216 mln EUR, tj. 11,6%, i wyniosły mln EUR, a wartość rozchodów wzrosła o 148 mln EUR, tj. o 9,6%, i wyniosła mln EUR. Na dodatnie saldo usług złożyły się: dodatnie salda usług transportowych (211 mln EUR), podróży zagranicznych (13 mln EUR) i pozostałych usług (40 mln EUR). Ujemne saldo dochodów w marcu 2011 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2010 r. było ono również ujemne i wyniosło mln EUR. Na saldo to w marcu 2011 r. złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (98 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1.42 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów od inwestycji zadecydowały w głównej mierze dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości mln EUR (w tym: reinwestowane zyski 717 mln EUR, dywidendy 242 mln EUR oraz odsetki od dłużnych instrumentów finansowych 14 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych (278 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych (191 mln EUR). Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło mln EUR, natomiast w poprzednim okresie (kwiecień 2009 r. marzec 2010 r.) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 7.10 mln EUR. W ujęciu płynnego roku ujemne saldo rachunku bieżącego pogłębiło się o 7.24 mln EUR. Na pogorszenie tego salda wpłynęło przede wszystkim zwiększenie się ujemnego salda obrotów towarowych (z mln EUR w poprzednim okresie do mln EUR) i dochodów (z mln EUR do mln EUR) oraz zmniejszenie się dodatniego salda transferów bieżących (z mln EUR do mln EUR) i usług (z mln EUR do mln EUR). Biuletyn Informacyjny 3/

14 Bilans płatniczy w marcu 2011 r. Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z poprzednim okresem (kwiecień 2009 marzec 2010) eksport zwiększył się o mln EUR, tj. o 18,8%, a import towarów zwiększył się o mln EUR, tj. o 21,4% Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską 3 W marcu 2011 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 346 mln EUR. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, wyniósł: w transferach bieżących 347 mln EUR, a w transferach kapitałowych 211 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła 212 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło mln EUR. O wysokości tego salda zadecydował głównie napływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.48 mln EUR. Na saldo to złożyły się: napływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów finansowych (787 mln EUR), dodatnie reinwestowane zyski (717 mln EUR) oraz odpływ netto środków zmniejszających kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (46 mln EUR). W marcu 2011 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło 1.78 mln EUR. Inwestycje nierezydentów w udziałowe papiery wartościowe emisji polskich podmiotów zwiększyły się o 363 mln EUR (napływ netto kapitału). W omawianym okresie odnotowano również napływ netto kapitału z tytułu dłużnych papierów wartościowych w wysokości mln EUR. O wysokości tej pozycji zadecydował przede wszystkim zakup przez nierezydentów obligacji Skarb Państwa wyemitowanych na rynek krajowy. Zobowiązania polskich podmiotów wobec zagranicy w kategorii pozostałe inwestycje wzrosły o mln EUR. Na saldo tej pozycji wpłynęło przede wszystkim zwiększenie zobowiązań pozostałych sektorów o.082 mln EUR. W tym samym czasie zmniejszyły się zobowiązania sektora bankowego o mln EUR, głównie z tytułu wycofania przez nierezydentów lokat z polskich banków Wzrost inwestycji polskich podmiotów za granicą W pozycji polskie inwestycje za granicą zanotowano wzrost aktywów o mln EUR. Rezydenci zwiększyli swoje aktywa zagraniczne z tytułu pozostałych inwestycji o mln EUR (w głównej mierze wzrost lokat polskich banków za granicą), inwestycji bezpośrednich (o 838 mln EUR) oraz portfelowych (o 223 mln EUR). 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje własne NBP oraz transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 1.8 mln EUR. Różnice kursowe oraz zmiany z wyceny spowodowały spadek rezerw o mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec marca 2011 r. wyniósł mln EUR. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy w marcu 2011 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) Wyszczególnienie Dane skumulowane** III II* III* IV III 2010 IV III 2011* A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * Dane wstępne. ** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. Biuletyn Informacyjny 3/2011 1

16 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała Nr 9/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Aneks statystyczny Aneks statystyczny BIULETYN INFORMACYJNY 3/

18 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,8 106, 94, ,3 120,3 14,2 101,4 99,8 101,4 102,4 99, I ,9 114,1 99, ,6 14,1 37,8 101,6 100,4 100,4 103,0 100,7 II ,9 112,1 97, , 14,2 110,6 101,9 100,3 100,7 103,4 100,3 III 72 02,4 110,9 114, ,6 139,4 120,4 102, 100, 101,1 103,1 100, IV 66 34, 112, 91,7 4 02,0 136,3 108,9 102,3 100, 101,6 101,9 100,4 V ,6 108,2 102, ,4 11,4 112,7 102,3 100, 102,2 101,9 100,4 VI ,7 10,7 100,1 196,3 104,1 112, 102,6 100,0 102,2 101,3 100, VII ,1 110,6 98,1 297,7 118,9 100,9 102,3 99,7 101,9 100,8 100,2 VIII 68 40,1 108,4 100,1 780,7 114,7 109,0 101, 99,6 101,6 101,4 100,4 IX 71 73,7 10,4 10,6 6 09,0 101,3 104,7 102,3 100,8 102,3 101, 99,9 X 78 43, 110,9 109, ,6 10, 11,0 103,0 100,6 103,0 101,6 99,6 XI ,9 108, 9, ,1 112,1 84,0 103,6 100,7 103,7 102,2 99,9 XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4 106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 IV 7 716,2 114,4 104,1 396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99,8 V 69 21,7 101,4 90,9 836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 VI ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 VII ,1 104,8 97,3 6 10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 VIII 6 42,2 9,6 91,2 6 49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7 674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6 023,9 94,4 96,9 9 43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6 264,4 8,4 102,4 4 24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7 180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 IV ,0 87,8 93,1 46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99,1 V 67 88,4 94,8 98,2 863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 VI ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 VII ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, VIII 66 09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7 33,0 98,7 11,0 7 41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74 4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 IV ,4 109,7 90,8 094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101,4 V ,0 113, 101,6 994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 VI 82 6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 VII ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 VIII ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99,8 IX ,3 111,8 113,1 8 70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8 403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84 11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 XII ,7 111,4 9, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 110,3 93, ,7 111,2 30,8 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 II ,6 110, 103, ,1 123,0 11,4 103,6 100,2 101,4 107, 101,2 III , 107,0 11,3 389,1 124,2 142,4 104,3 100,9 102,3 109,3 101,4 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,6 100, ,4 14, , , , ,9 I ,0 100, ,8 1, , , , ,8 II 10,6 100, ,1 14, , , , ,0 III 106,4 100, , 14,3 2.82,71.396, 60.73, -2.70,9 IV 107,1 101, ,1 13, , , , 1.319,0 V 107,8 101, ,1 12, , , ,4-89, VI 108,3 100, ,1 12, , , ,3-76,8 VII 108, 100, ,1 12, , , , ,8 VIII 108,4 100, ,9 11,9 2.88, , , ,4 IX 108,1 100, ,8 11,6 2.88, , , ,7 X 107,9 100, ,9 11,3 2.91, , ,3-24,6 XI 107,8 100, ,4 11, , , , ,7 XII 107,6 100, ,6 11,2 3.24, , , ,2 I ,4 100, ,4 11, 2.97,4 22.6, ,1 4.33,7 II 107,0 100, , 11, , , , 33,8 III 106, 100, ,2 10,9 3.12, , 62.86,6 422, IV 106,0 100, ,7 10, , , ,3-42,8 V 10,2 100, ,6 9, , , , ,8 VI 104,7 100, ,3 9, , , ,6-3.74,9 VII 104,3 100, ,9 9, , , , ,2 VIII 104,0 100, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100, ,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99, ,8 9, 3 428, , , ,8 I ,4 99, ,4 10,4 3 21, , ,8 800,3 II 101,8 99, ,8 10,9 3 19,6 46 7,0 2 00, ,0 III 101,3 99, ,8 11, , , , ,2 IV 100,7 99, ,9 10, , , , ,2 V 100,3 99, ,4 10, , , , , VI 99,9 100, ,7 10, , , , ,7 VII 99,6 99, ,1 10, , , , , VIII 99,3 99, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100, ,9 10, , , , ,8 X 99,1 100, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100, ,7 12,1 3 62, , , - 288,7 I ,3 99, , 12, , , ,7-9 88,6 II 99,4 99, , 13, , ,1 042, ,4 III 99, 100, ,7 13, , , , , IV 99,7 100, ,8 12, , , ,6-14 6,9 V 100,0 100, ,9 12, , , , ,7 VI 100,1 100, ,9 11, , , , ,6 VII 100,2 99, ,8 11, 3 433, ,2 174, ,9 VIII 100,2 100, ,2 11, , , , ,2 IX 100,2 100, ,6 11, 3 403, , , ,7 X 100,1 100, ,6 11, 3 440, , , ,0 XI 100,0 100, ,3 11,7 3 2, , , , XII 100,0 100, ,7 12, , , , ,7 I ,3 100, ,0 13, , , , ,6 II 100,4 100, ,2 13, , , , ,0 III 100,6 100, ,9 13, , , , ,7 BIULETYN INFORMACYJNY 3/

20 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ogółem przychody ogółem własny ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw produktów produktów i usług mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,8 94,2 4,7 101, , , ,0 I II III , , , , , , ,4 93,9 4,9 100, , , ,4 IV V VI , , , , , 9.72, ,7 93,,3 99, , , ,6 VII VIII IX , , , , , , ,2 93,6,2 100, , , , X XI XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6.313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 IV V VI , , ,6 0.31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43 49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , IV V VI , , , , , ,3 37 0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 VII VIII IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9 914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4 46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 IV V VI , , , ,9 0 7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,7 VII VIII IX , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI XII , , , , , , , 94,7 4,4 10, , , ,4 I II III N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy stopa rezerwy od wkładów od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej ogółem na rachunku bieżącym % % % % % % % % % % % mln zł mln zł mln zł XII ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. I ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. IV 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. V 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1 10,8. VI 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1 10,8. VII 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VIII 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IX 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. X 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XI,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XII,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. IV,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. V,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. VI 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. VIII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,. X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. IV 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. VI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. VII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VIII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,6. IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,9. XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. IV 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,8. V 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VIII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. IX 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. XII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. I ,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 26 2,6. II 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. z tego: stopa referencyjna zadeklarowana kwota gotówki 1 stopy redyskontowe weksli BIULETYN INFORMACYJNY 3/

22 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca ogółem z tego bonów o terminie wykupu: 1-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 13-tygodniowym 2-tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. V 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VI 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VII 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VIII 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XII ,00 0,00 0,00 0, , ,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. II 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. III ,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00. IV , ,00 2 0,00 0,00 0,00 00,00. V ,00 0, ,00 0,00 0, ,00. VI ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. VII ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. X ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. XI ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. XII ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VI 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 bony 2-dniowe 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres 3. Przetargi na bony skarbowe wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 26-tygodniowym 27-tygodniowym 28-tygodniowym 39-tygodniowym 48-tygodniowym 49-tygodniowym 0-tygodniowym 1-tygodniowym 2-tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII ,00.. 0, ,00 I ,00.. 0, ,00 II 0,00.. 0, ,00 III 0,00.. 0, ,00 IV 0,00.. 0, ,00 V 0,00.. 0, ,00 VI 0,00.. 0, ,00 VII 0,00.. 0, ,00 VIII 0,00.. 0, ,00 IX 0,00.. 0, ,00 X 0,00.. 0, ,00 XI 0,00.. 0, ,00 XII 0, , ,00 I ,00.. 0, ,00 II 0,00.. 0, ,00 III 0,00.. 0, ,00 IV 1 000,00.. 0, ,00 V 1 00,00.. 0, ,00 VI 0,00.. 0, ,00 VII 2 000,00.. 0, ,00 VIII 2 400,00.. 0, ,00 IX 1 800,00.. 0, ,00 X 0,00.. 0, ,00 XI 0, , ,00 XII 1 00, , ,00 I , , ,00 II 0,00.. 0, ,00 III 400,00.. 0, ,00 IV 0, ,00 0, ,00 V 0,00. 0,00 0, ,00 VI 0,00. 0,00 0, ,00 VII 0,00. 0,00 0, , ,00 VIII 0,00. 0,00 0,00. 0, ,00 IX 0,00. 0,00 0,00. 0, ,00 X 0,00. 0,00 0,00. 0, ,00 XI 0,00. 0,00 0,00. 0,00.. 0,00 XII 0,00. 0,00 0,00. 0,00.. 0,00 I ,00. 0,00 0,00. 0, ,00 II 0,00. 0,00 0,00. 0, ,00 III 0,00. 0, ,00. 0, ,00 IV 0,00. 0,00 0,00. 0, ,00 V 0,00. 0,00 0, ,00 0, ,00 VI 0,00. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VII 0,00. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VIII 0,00. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 IX 0,00. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 X 0,00. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 XI 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00.. 0,00 XII 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00.. 0,00 I , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 III 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 900, ,00 BIULETYN INFORMACYJNY 3/

24 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres ogółem 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: 1-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 13-tygodniowym 2-tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII ,16 0,00 0, ,88 0,00 0,00. I ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. II 3 420,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. III 2 761,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IV 2 694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. V 1 342,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VI 1 930,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VII 1 113,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. VIII 1 108,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IX 3 883,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. X 2 418,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XI 1 61,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. XII ,11 0,00 0,00 0, , 1 668,7. I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. II 1 967,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. III 6 734,32 0,00 0, ,00 0,00 0,00. IV 20 81, ,00 2 0,00 0,00 0, ,6. V 1 036,1 0, ,70 0,00 0, ,90. VI ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,93. VII ,9 0,00 0,00 0,00 0, ,20. VIII ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IX ,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. X 9 694,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7,71. XI ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,73. XII 2 36,28 0,00 0,00 0,00 0, ,4. I ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. II ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. III ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. IV ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. V ,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 VI ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 11 28,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 1 124,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 9 179,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 13 76,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 1 646,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V 9 649, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI ,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 4 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1 837,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 1 411,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 bony 2-dniowe 24 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo