Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY 9/1999

2 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane dane statystyczne, w tym dzienne kursy walut i stopy procentowe, a tak e kalendarz udostêpniania danych, publikowane s¹ na stronie internetowej NBP: Serwis internetowy Narodowego Banku Polskiego zawiera równie Biuletyn Informacyjny NBP. Wyda³: Gabinet Prezesa NBP Wydzia³ Promocji i Informacji Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21 tel , , fax , , tlx Copyright by Narodowy Bank Polski, 1999 ISSN

3 SPIS TREŒCI TABELE STATYSTYCZNE INFORMACJE O GOSPODARCE Podstawowe dane statystyczne RYNEK FINANSOWY Rynek finansowy podstawowe informacje Kursy dzienne PLN do USD i EUR Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów z³otowych w wybranych bankach komercyjnych Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych w wybranych bankach komercyjnych BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Bilans Narodowego Banku Polskiego aktywa i pasywa SEKTOR BANKOWY Banki komercyjne aktywa i pasywa Narodowy Bank Polski aktywa i pasywa System bankowy: banki komercyjne i NBP aktywa i pasywa PRZEGL D PIENIÊ NY Miary pieni¹dza Bilans skonsolidowany systemu bankowego Pieni¹dz rezerwowy i czynniki jego kreacji SEKTOR ZAGRANICZNY Bilans p³atniczy RP na bazie p³atnoœci Rezerwy oficjalne brutto Zad³u enie zagraniczne Polski WYKRESY WskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych Realna dynamika produkcji sprzedanej przemys³u Gie³da Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie rynek podstawowy Operacje otwartego rynku Stopy procentowe T/N Miary pieni¹dza Kurs PLN do USD Kurs PLN do EUR Obroty towarowe Salda komponentów rachunku bie ¹cego Salda komponentów rachunku kapita³owego i finansowego UWAGI METODYCZNE

4

5 TABELE STATYSTYCZNE

6 vacat

7 INFORMACJE O GOSPODARCE

8 TABELA 1 Podstawowe dane statystyczne Wyszczególnienie Jednostka IX X 1998 XI XII 1. Produkcja sprzedana przemys³u a) w cenach bie ¹cych b) w cenach sta³ych - ten sam miesi¹c poprzedniego roku = poprzedni miesi¹c = Sprzeda produkcji budowlano-monta owej a) w cenach bie ¹cych b) w cenach sta³ych - ten sam miesi¹c poprzedniego roku = poprzedni miesi¹c = WskaŸniki cen towarów i us³ug konsumpcyjnych a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = 100 c) grudzieñ poprzedniego roku = WskaŸniki cen produkcji sprzedanej przemys³u a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = WskaŸniki cen produkcji budowlano-monta owej a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = Pracuj¹cy w sektorze przedsiêbiorstw ogó³em 7. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw ogó³em 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciêtne wynagrodzenia miesiêczne brutto w sektorze przedsiêbiorstw 11. Wyniki finansowe bud etu pañstwa a) dochody bud etu pañstwa b) wydatki bud etu pañstwa c) wynik bud etu pañstwa i saldo kredytów zagranicznych 12. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw a) przychody ogó³em w tym przychody ze sprzeda y produktów b) koszty uzyskania przychodów ogó³em w tym koszt w³asny sprzedanych produktów c) wynik finansowy brutto (saldo) d) obci¹ enia wyniku finansowego brutto e) wynik finansowy netto (saldo) f) wskaÿnik poziomu kosztów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci g) wskaÿnik rentownoœci obrotu netto h) wskaÿnik p³ynnoœci II stopnia i) maj¹tek obrotowy ogó³em j) nale noœci i roszczenia z tytu³u dostaw i us³ug k) zobowi¹zania krótkoterminowe z tytu³u dostaw i us³ug tys. osób tys. osób tys. osób z³ , , , ,5 101,4 98,8 98,6 97,8 107,8 99,8 93,1 102, , , , ,4 109,2 105,5 105,4 102,5 107,7 109,9 77,1 140,9 110,6 109,9 109,2 108,6 100,8 100,6 100,5 100,4 106,9 107,6 108,1 108,6 106,4 105,8 105,1 104,8 100,6 100,3 100,1 100,1 112,4 111,7 111,1 110,6 100,5 100,6 100,4 100, , , , ,4 9,6 9,7 9,9 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 97,4 97,3 97,6 98,1 1,3 1,3 1,2 0,6 85,5 85,7 86,0 83, , , , , , , , , , , , ,9 8

9 1999 I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , ,9 94,9 94,4 103,5 100,3 102,3 101,0 101,5 107,4 108,9 89,1 99,6 122,0 93,0 101,3 100,0 98,1 104,9 109,5 Informacje o gospodarce 2.322, , , , , , , , ,2 104,0 96,9 101,1 102,5 104,2 104,9 99,5 104,2 105,2 45,2 105,7 119,0 109,9 110,8 109,6 99,3 106,3 108,8 106,9 105,6 106,2 106,3 106,4 106,5 106,3 107,2 108,0 101,5 100,6 101,0 100,8 100,7 100,2 99,7 100,6 101,4 101,5 102,1 103,1 103,9 104,6 104,8 104,5 105,1 106,6 103,9 103,7 104,7 105,0 105,2 105,2 105,5 105,9 105,9 100,4 100,6 101,1 100,6 100,5 100,1 100,5 100,9 100,7 109,9 109,4 109,0 108,6 108,4 108,1 107,8 107,8 108,3 101,7 100,9 100,7 100,5 100,6 100,3 100,3 100,6 100, , , , , , , , , ,8 11,4 11,9 12,1 11,8 11,6 11,6 11,8 11,9 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0.. 98, ,4.. 0, ,0.. 80, , , , , , ,7... 9

10

11 RYNEK FINANSOWY

12 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka IX X 1998 XI XII 1. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego 2. Stopa redyskonta weksli 3. Stopa oprocentowania kredytu refinansowego 4. Minimalna stopa rentownoœci 28-dniowych operacji otwartego rynku 5. Tempo miesiêcznej dewaluacji z³otego w stosunku do koszyka walut 6. Stopy oprocentowania kredytów z³otowych w g³ównych bankach komercyjnych a) od kredytów udzielanych na okres 1 roku b) stopa dyskontowa weksli 7. Stopy oprocentowania depozytów z³otowych w g³ównych bankach komercyjnych a) a vista b) rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych c) 1-miesiêcznych d) 3-miesiêcznych e) 6-miesiêcznych f) 12-miesiêcznych g) 24-miesiêcznych h) 36-miesiêcznych 8. Stopy oprocentowania œrodków na rachunkach walutowych w bankach komercyjnych a) a vista b) 3-miesiêcznych c) 6-miesiêcznych d) 12-miesiêcznych e) 24-miesiêcznych 24,0 22,0 22,0 20,0 21,5 20,0 20,0 18,3 24,0/25,0 22,0/23,0 22,0/23,0 20,0/21,0 18,0 17,0 17,0 15,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18, , ,4-25,7 15, , ,5-25,5 16,7-25,5 16,3-23,5 5-12,5 5-12, , , ,3-16,5 13,8-15, ,4 14,7-17, ,5-16,3 11,6-15,1 14,7-18,3 13,3-17,5 11, , ,5 8,7-15,4 12,5-20,7 12,5-20,7 11, ,5-16,3 14, , ,8-17,9 12,4-16,3 2,3-4,2 2,3-4 2,3-4 2,3-3,8 3,3-5 3,3-5 3,3-4,7 3,3-4,7 3,6-4,9 3,6-4,9 3,5-4,9 3,5-4,9 3,8-4,8 3,7-5 3,8-5 3, ,3 3,6-5,3 3,8-5,3 3,9-5,3 12

13 1999 I II III IV V VI VII VIII IX 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 17,0/18,0 17,0/18,0 17,0/18,0 17,0/18,0 17,0/18,0 17,0/18,0 17,0/18,0 17,0/18,0 17,0/18,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Rynek finansowy 13,1-23,6 12,9-22,5 12,9-22,5 13,8-22,5 13,9-22,5 13,8-22,5 13,8-22,5 13,4-22,5 13,8-19,1 13, , ,7-20,5 13,8-20,5 13,8-20,5 13,8-20,5 13,8-20,5 14,0-20,5 15,4-21,5 3,5-9 3,5-7 3,5-7 3,5-7 3,5-8 3,5-7 3,5-7 3,5-7 3, ,5 7-11,1 7-9,7 7-9,7 7-9,7 7-9,7 7-9,7 7-9,7 7-9,7 9,4-13,9 9,3-11,8 9,3-11,8 9,3-11,8 9,3-11,8 9,3-11,8 9,3-11,8 9,3-11,8 9,3-11,8 9-14, ,4-12 9,4-12 9,4-12 9,4-12 8,6-14,5 7,5-12,3 7,5-12,3 7,5-12,3 7,5-12,3 7,5-12,3 7,5-12,3 7,5-12,3 7,5-12,3 8,7-15,4 7,5-12,6 7,5-12,5 7,5-12,5 7,5-12,5 7,5-12,5 7,5-12,5 7,5-12,5 7,5-12, ,3 9-13,3 9-13,3 9-13,3 9-13,3 9-13,3 10,3-13,3 10,3-13,3 10,4-16,3 10,9-13,6 10,9-13,3 10,9-13,3 10,9-13,3 10,9-13,3 10,9-13,3 10,9-13,3 10,9-13,3 2,3-3,8 2,3-3,8 2,3-3,8 2,3-3,8 2,3-3,8 2,3-4 2,3-4 2,3-4,3 2,3-4,3 3,3-4,7 3,3-4,7 3,3-4,7 3,3-4,6 3,3-4,7 3,3-4,8 3,3-4,8 3,3-5,1 3,3-5,1 3,5-4,7 3,5-4,7 3,5-4,7 3,5-4,7 3,5-4,8 3,5-5 3,5-5 3,5-5,5 3,5-5,5 3,8-4,8 3,7-4,9 3,8-4,9 3,7-4,9 3,7-5,1 3,8-5,3 3,8-5,3 3,8-5,7 3,8-5,7 3,9-5 3,9-5 3,9-5 3,9-5 3,9-5 3,9-5 3, ,1 4-5,1 13

14 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka IX X 1998 XI XII 9. Lokaty dobrowolne na rynku miêdzybankowym a) stan na koniec miesi¹ca w tym udzia³ lokat: 0-1-miesiêcznych 1-2-miesiêcznych 2-3-miesiêcznych 3-6-miesiêcznych 6-12-miesiêcznych miesiêcznych b) œredni wa ony okres deponowania lokat (wed³ug stanu na koniec miesi¹ca) c) œrednia wa ona stopa procentowa lokat (wed³ug stanu na koniec miesi¹ca) w tym lokat: 0-1-miesiêcznych 1-2-miesiêcznych 2-3-miesiêcznych 3-6-miesiêcznych 6-12-miesiêcznych miesiêcznych 10. Stopa rezerw obowi¹zkowych od: miesi¹ce , , , ,8 45,4 45,1 43,8 33,3 5,8 12,8 7,8 19,7 3,9 2,3 5,9 7,7 13,2 10,8 10,6 8,5 9,7 9,4 9,3 12,4 9,8 8,8 11,1 15,6 9,1 8,1 8,8 4,6 18,8 18,3 17,7 16,5 18,1 17,7 17,2 15,9 18,7 18,1 17,1 16,4 19,0 17,9 17,0 16,1 20,0 19,4 18,7 18,5 21,7 20,9 20,5 19,9 18,8 18,8 18,0 14,2 a) wk³adów z³otowych - p³atnych na ka de ¹danie - terminowych b) wk³adów w walutach obcych (równowartoœæ w z³otych) - p³atnych na ka de ¹danie - terminowych 11. Wielkoœæ rezerwy obowi¹zkowej ogó³em a) na rachunku bie ¹cym b) zadeklarowana kwota gotówki 12. Przetargi na bony skarbowe a) liczba przetargów w ci¹gu miesi¹ca b) wartoœæ bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym 14 20,0 20,0 20,0 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400,00 700,00 400,00-900,00 600,00 200, , ,00 300, , , , ,00

15 cd I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , ,4 47,1 52,5 32,2 48,6 39,9 49,6 37,0 32,3 47,4 11,1 5,1 17,5 7,2 15,9 8,4 14,4 16,3 6,3 6,4 7,8 8,1 5,2 3,9 2,7 4,1 4,1 3,9 9,7 8,2 10,2 9,0 8,6 8,9 8,8 9,9 10,0 12,9 18,5 12,1 11,5 12,0 10,5 11,8 10,9 9,8 10,6 6,3 17,6 16,3 17,4 17,5 20,9 24,4 20,3 3,8 3,8 4,7 4,4 4,5 4,3 5,2 5,2 5,0 14,6 14,5 14,0 13,5 13,5 13,3 13,3 12,8 13,4 12,9 13,7 13,1 13,1 13,3 13,1 13,2 12,9 14,0 15,3 13,8 13,5 13,8 13,9 14,3 13,3 13,3 13,3 15,2 14,6 14,0 13,6 13,5 13,7 13,2 13,2 13,3 18,6 18,3 16,9 15,8 13,9 13,6 13,1 13,1 13,4 18,1 15,8 17,1 15,5 15,0 14,6 15,7 13,6 13,5 12,6 12,9 12,3 12,4 12,2 12,1 12,1 11,9 12,0 Rynek finansowy 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 5,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 983, , , , , , , , , ,00-200,00 400, ,00 400,00-800,00 500, ,00 900, ,00 700,00 800,00 900,00 800,00 600,00 200, ,00 500,00 800,00 600,00 600,00 200, , , , , , ,00 700,00 600, ,00 15

16 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka IX X 1998 XI XII c) popyt zg³oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym d) sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym e) œrednia wa ona stopa dyskonta przyjêtych ofert z tego dla bonów o terminie wykupu: - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym f) œredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym g) stan na koniec miesi¹ca bonów pochodz¹cych z przetargów i bêd¹cych w obiegu (wed³ug kosztów zakupu) 13. Przetargi na bony pieniê ne NBP a) liczba przetargów w ci¹gu miesi¹ca b) wartoœæ bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym 8.619, , , , , ,45 605, , , , , ,20 446, , , , , , , , ,63 400,00 700,00 400,00-882,15 600,00 200, , ,96 230, , , , ,79 15,02 14,46 12,55 11,67 16,05 16,08 15,04-16,53 15,51 13,44 13, ,34 12, ,85 13,31 11,62 10,96 16,53 15,82 13,74 12,75 16,47 16,49 15,40-17,25 16,14 13,90 13, ,30 13, ,11 15,38 13,17 12, , , , , , , , , , , , ,

17 cd I II III IV V VI VII VIII IX 9.318, , , , , , , , ,72-382,36 591, ,93 803, ,31 945, , , , , , , , ,15 470, , , ,43 992,52 694,29 293, , , , , , ,74 932,56 564,19 757, , , , , , , , , ,71-200,00 400, ,30 413,15-779,95 510, ,00 848,62 993,76 700,00 808,43 787,89 859,56 600,00 196, ,33 455,07 729,67 515,62 505,08 134, , , , , , ,16 577,55 235,76 488,15 11,41 10,62 11,24 11,11 11,29 11,26 11,64 12,00 11,71 Rynek finansowy - 11,57 12, ,13 12,29-13,13 11,65 12,01 11,99 11,88 11,88 11,96 12,16 12,00 12,24 11,17 11,76 11,52 11,63 11,58 11,75 11, ,58 10,14 10,75 10,73 10,85 10,82 10,88 10,99 11,20 12,42 11,51 12,22 12,13 12,23 12,20 12,34 12,53 12,47-11,78 12, ,36 12,53-13,58 12,01 12,39 12,36 12,24 12,25 12,33 12,55 12,38 13,05 11,83 12,50 12,23 12,35 12,30 12,49 12, ,85 11,29 12,06 12,04 12,18 12,15 12,23 12,37 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka IX X 1998 XI XII c) popyt zg³oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym d) sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym e) œrednia wa ona stopa dyskonta przyjêtych ofert z tego dla bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym f) œredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym dniowym dniowym g) stan na koniec miesi¹ca bonów pochodz¹cych z przetargów i bêd¹cych w obiegu (wed³ug kosztów zakupu) , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 17,78 16,93 16, ,41 17,78 16,93 16, ,68 18,03 17,15 16, ,68 18,03 17,15 16, , , , ,62 18

19 cd I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rynek finansowy 15,13 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 13, ,13 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 13, ,31 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13, ,31 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13, , , , , , , , , ,88 19

20 TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka IX X 1998 XI XII 14. Informacje o wynikach sesji na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie - rynek podstawowy a) liczba spó³ek notowanych na gie³dzie b) œrednia wartoœæ rynkowa spó³ek notowanych na gie³dzie c) wartoœæ obrotów w ci¹gu miesi¹ca d) Warszawski Indeks Gie³dowy - œredni w miesi¹cu - na ostatniej sesji w miesi¹cu e) wskaÿnik C/Z f) wskaÿnik obrotu 15. Informacje o wynikach sesji na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie - rynek równoleg³y a) liczba spó³ek notowanych na gie³dzie b) œrednia wartoœæ rynkowa spó³ek notowanych na gie³dzie c) wartoœæ obrotów w ci¹gu miesi¹ca d) Warszawski Indeks Rynku Równoleg³ego - œredni w miesi¹cu - na ostatniej sesji w miesi¹cu e) wskaÿnik C/Z f) wskaÿnik obrotu , , , , , , , , , , , , , , , ,6 10,4 10,4 13,3 14,1 3,7 3,7 3,0 2, , , , ,3 193,2 125,7 145,0 131, , , , , , , , ,5 7,9 6,9 7,5 8,2 8,5 6,5 7,2 6,0 20

21 cd I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 19,2 20,2 19,5 24,1 26,9 29,7 30,6 28,3 27,3 3,1 2,5 2,6 2,3 1,8 2,1 2,4 1,4 1, , , , , , , , , ,4 118,5 101,7 121,1 177,9 175,7 151,8 125,3 71,9 116,7 Rynek finansowy 1.573, , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 8,8 8,7 9,3 13,8 15,5 15,6 15,3 15,6 16,6 5,1 4,3 4,8 6,1 5,3 4,4 3,6 2,1 3,3 21

22 22 TABELA 3 Kursy dzienne PLN do USD i EUR Czerwiec kurs œredni NBP (fixing) Dni PLN/USD PLN/EUR relacja USD/1EUR przeciêtny w ci¹gu miesi¹ca 1,0428 1,0381 1,0381 1,0318 1,0318 1,0318 1,0292 1,0388 1,0447 1,0491 1,0515 1,0515 1,0515 1,0466 1,0387 1,0386 1,0346 1,0314 1,0314 1,0314 1,0393 1,0342 1,0308 1,0357 1,0463 1,0463 1,0463 1,0408 1,0350 1,0330 x 4,1520 4,1460 4,1460 4,1365 4,1365 4,1365 4,1235 4,1302 4,1380 4,1281 4,1252 4,1252 4,1252 4,1182 4,0942 4,0777 4,0570 4,0408 4,0408 4,0408 4,0625 4,0458 4,0350 4,0476 4,0979 4,0979 4,0979 4,0796 4,0665 4,0593 4,0969 3,9815 3,9940 3,9940 4,0090 4,0090 4,0090 4,0065 3,9761 3,9608 3,9348 3,9230 3,9230 3,9230 3,9349 3,9417 3,9263 3,9214 3,9176 3,9176 3,9176 3,9088 3,9121 3,9143 3,9081 3,9164 3,9164 3,9164 3,9197 3,9290 3,9297 3,9431 Lipiec kurs œredni NBP (fixing) PLN/USD PLN/EUR relacja USD/1EUR 4,0472 4,0099 4,0099 4,0099 4,0123 4,0041 4,0048 3,9718 3,9819 3,9819 3,9819 3,9760 3,9802 3,9906 3,9940 3,9684 3,9684 3,9684 3,9595 3,9875 4,0240 4,0288 4,0350 4,0350 4,0350 4,0418 4,0667 4,0732 4,0994 4,1340 4,1340 4,0166 3,9097 3,9175 3,9175 3,9175 3,9182 3,9190 3,9079 3,8976 3,9091 3,9091 3,9091 3,9127 3,9286 3,9250 3,9084 3,8903 3,8903 3,8903 3,9007 3,8442 3,8440 3,8396 3,8430 3,8430 3,8430 3,8250 3,8175 3,8302 3,8370 3,8600 3,8600 3,8827 1,0352 1,0236 1,0236 1,0236 1,0240 1,0217 1,0248 1,0190 1,0186 1,0186 1,0186 1,0162 1,0131 1,0167 1,0219 1,0201 1,0201 1,0201 1,0151 1,0373 1,0468 1,0493 1,0500 1,0500 1,0500 1,0567 1,0653 1,0634 1,0684 1,0710 1,0710 x

23 Rynek finansowy 23 Sierpieñ Wrzesieñ kurs œredni NBP (fixing) relacja 3,8600 3,8821 3,9485 3,9213 3,9503 3,9599 3,9599 3,9599 3,9647 3,9460 3,9405 3,9270 3,9149 3,9149 3,9149 3,9424 3,9622 3,9597 3,9664 3,9614 3,9614 3,9614 3,9624 3,9730 3,9758 3,9780 3,9807 3,9807 3,9807 3,9876 3,9810 3,9510 4,1340 4,1321 4,2060 4,2267 4,2533 4,2478 4,2478 4,2478 4,2389 4,2351 4,2230 4,1772 4,1772 4,1772 4,1772 4,1739 4,1656 4,1703 4,1802 4,2290 4,2290 4,2290 4,2212 4,1563 4,1639 4,1513 4,1647 4,1647 4,1647 4,1748 4,1936 4,1946 1,0710 1,0644 1,0652 1,0779 1,0767 1,0727 1,0727 1,0727 1,0692 1,0733 1,0717 1,0637 1,0670 1,0670 1,0670 1,0587 1,0513 1,0532 1,0539 1,0676 1,0676 1,0676 1,0653 1,0461 1,0473 1,0436 1,0462 1,0462 1,0462 1,0469 1,0534 x 3,9724 4,0357 4,0349 4,0349 4,0349 4,0718 4,0870 4,1112 4,0702 4,0092 4,0092 4,0092 4,0813 4,1220 4,1592 4,1503 4,1218 4,1218 4,1218 4,0921 4,1020 4,0898 4,0773 4,0865 4,0865 4,0865 4,0871 4,0985 4,1178 4,1141 4,0799 4,2177 4,2878 4,3204 4,3204 4,3204 4,3139 4,3068 4,3649 4,3197 4,2189 4,2189 4,2189 4,2103 4,2607 4,3048 4,3260 4,2793 4,2793 4,2793 4,2705 4,2780 4,3056 4,2658 4,2857 4,2857 4,2857 4,2727 4,2933 4,3353 4,3977 4,2881 1,0618 1,0625 1,0708 1,0708 1,0708 1,0595 1,0538 1,0617 1,0613 1,0523 1,0523 1,0523 1,0316 1,0336 1,0350 1,0423 1,0382 1,0382 1,0382 1,0436 1,0429 1,0528 1,0462 1,0487 1,0487 1,0487 1,0454 1,0475 1,0528 1,0689 x PLN/USD PLN/USD PLN/EUR PLN/EUR USD/1EUR USD/1EUR kurs œredni NBP (fixing) relacja

24 TABELA 4 Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów na dzieñ 30 wrzeœnia 1999 r. (w w stosunku rocznym) Nazwa banku Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 1 roku 2 lat Powszechna Kasa Oszczêdnoœci bank pañstwowy 11,4 + mar a 11,4 + mar a od 3 pkt. proc. od 3,3 pkt. proc. 14,59 + mar a 14,59 + mar a 0,5 pkt. proc. od 0,8 pkt. proc. Bank Handlowy w Warszawie SA (od 14,25) (negocjowana) od 14,75-15,68 od 14,75-15,68 Bank Œl¹ski SA 17,8 + 1 pkt proc. 17,8 + 1,5 pkt. proc. Bank Przemys³owo-Handlowy SA 15,4-18,4 16,4-19,4 Wielkopolski Bank Kredytowy SA (od 17,98) od 16,53 od 16,53 Powszechny Bank Kredytowy SA (od 16) od 16 od 16 Bank Zachodni SA 19,08 19,8 Bank Rozwoju Eksportu SA 14,8-18,5 14,8-18,5 BIG Bank Gdañski SA od 16,9 od 16,9 Bank Polska Kasa Opieki SA (13,75; 18) od 15,25; 18 (13,75; 18) od 15,25; 18 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 24

25 z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 3 lat 5 lat powy ej 5 lat Stopa dyskontowa weksli 11,4 + mar a 11,4 + mar a 11,4 + mar a od 3,3 pkt. proc. od 4,2 pkt. proc. od 4,2 pkt. proc ,59 + mar a 14,59 + mar a 14,59 + mar a od 0,8 pkt. proc. 1,7 pkt. proc. 1,7 pkt. proc. (negocjowana) (negocjowana) (negocjowana) (od 15,68) od 14,75-15,68 od 14,75-15,68 od 14,75-15,68 17,8 + 1,5 pkt. proc. 17,8 + 1,5 pkt. proc. 17,8 + 1,5 pkt. proc. (17) (17,5) Rynek finansowy 16,4-19,4 16,4-19,4 16,4-19,4 (16,82-21,32) (17,48-21,48) od 16,53 od 16,53 od 16,53 (od 16,13) od 16 od 16 od 16 (od 16) 19,8 19,8 19,8 16,86-18,42 14,8-18,5 14,8-18,5 14,8-18,5 (15,5) 15,41-19,76 od 16,9 od 16,9 od 16,9 16,9 (13,75; 18) od 15,25; 18 (13,75; 18) od 15,25; 18 (13,75; 18) od 15,25; 18 (15,5) od 16,

26 TABELA 5 Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów na dzieñ 30 wrzeœnia 1999 r. (w w stosunku rocznym) Rachunki Depozyty, bony lokacyjne Nazwa banku Depozyty a vista oszczêdnoœciowo rozliczeniowe 1 miesi¹ca 3 miesiêcy (ROR) Powszechna Kasa Oszczêdnoœci bank pañstwowy (9,45-9,75) (9,4-9,7) Bank Handlowy w Warszawie SA 6,5 - (10,1-11,1) (10,1-11,1) 10,75-11,5 Bank Œl¹ski SA - 7 (9,8) (10) 10,1 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 6 7,5 (9,5) (10) Wielkopolski Bank Kredytowy SA 5 7 (9,5) (10) Powszechny Bank Kredytowy SA 3,5 8 (9,45-9,75) 10-10,3 9,45-9,75 Bank Zachodni SA - 7,92 (9,84) (11,16) 11,16 Bank Rozwoju Eksportu SA 5,5 - (10,71; 11,65) (10,88; 11,75) 11,64 BIG Bank Gdañski SA 6 9 (10,75) 10,75 (10,75) 11 Bank Polska Kasa Opieki SA 4,5 7 (9,25) (9,75) 9,75 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 7 9,7 10,25-10,3 10,5-11,05 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 26

27 z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu i wk³ady oszczêdnoœciowe trzymane na okres: 6 miesiêcy 12 miesiêcy 24 miesiêcy 36 miesiêcy (9,2-9,5) 10,9-11,2 11,3-11,6 11,5-11,8 10,2-10,5 (10-11) 10,85-11,6 10,85-11,6 10,95-11,7 10,75-11,5 Rynek finansowy (10) 7,5 (7,5) 7,5 10,9-10,2; 10,3; 10,9 10,6; 10,9; 11,3 10,75 11,25 11,5 11,75 (10) 10,5 (10) 11 (10,25) 11-10,5-10,8 10,9-11,2 10,9-11,2 10,9-11,2 (11,04) 11,64 12,3 12,9 13,26 (11,05; 11,8) (10,37; 11,1) ,81 11,81 (10) 11,25 (10) 11,5 11,5 11,5 (10,5) 10,25 10, ,25-11,3 11,5-11,55 13,25 13,25 27

28

29 BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

30 TABELA 6 Bilans Narodowego Banku Polskiego aktywa i pasywa (w ) Wyszczególnienie 1998 IX X XI XII AKTYWA I. Aktywa podstawowe ogó³em 1. Z³oto 2. Wartoœci dewizowe i gotówka w walutach obcych 3. Udzia³ Rzeczypospolitej Polskiej w MFW 4. Udzia³ Rzeczypospolitej Polskiej w MBOiR 5. Lokaty w walutach obcych w bankach krajowych 6. Kredyty refinansowe banków 7. Kredyty redyskontowe 8. Kredyty lombardowe 9. Pozosta³e nale noœci od banków 10. Zad³u enie bud etu pañstwa oraz inne nale noœci od bud etu 11. Rz¹dowe papiery wartoœciowe II. Pozosta³e aktywa ogó³em 1. Pozosta³e po yczki i kredyty 2. Rzeczowy i obrotowy maj¹tek trwa³y oraz wartoœci niematerialne i prawne 3. Udzia³y i akcje 4. Pozosta³e nale noœci i zapasy 5. Podzia³ wyniku finansowego 6. Rozliczenia miêdzyokresowe AKTYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4,4 4,4 4,4 4, , , ,7 405, , , , ,3 3,6 53,4 142,2 202,1 26,7 16,2 15,9 11,2 480,0 473,5 470,0 456, , , , , , , , , , , , ,6 61,5 61,3 61,3 59,7 575,3 581,0 581,4 574,8 121,5 120,8 120,3 120,9 710,7 954,3 762,1 674,4 18,0 24,0 24,0 667,2 254,9 156,8 112,9 264, , , , ,7 PASYWA I. Pieni¹dz gotówkowy w obiegu II. Papiery wartoœciowe NBP w obiegu III. Depozyty 1. Banków krajowych 2. Banków i innych jednostek zagranicznych 3. Bud etu pañstwa 4. Pozosta³ych podmiotów IV. Pozosta³e zobowi¹zania i przychody przysz³ych okresów 1. Zobowi¹zania wobec jednostek zagranicznych i inne zobowi¹zania zagraniczne 2. Ró ne zobowi¹zania 3. Przychody przysz³ych okresów V. Fundusze i rezerwy PASYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 465,3 448,5 563,6 465, , , ,5 549, , , , , , , , , , , , ,7 30

31 1999 I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 412,4 445,8 455,8 410,8 414,3 411,8 395,9 410,4 426, , , , , , , , , ,9 199,3 163,2 185,8 203,5 186,5 146,2 118,7 110,7 74,3 10, ,1 10,2 1,6 1,4 1,1 0,8 0,6 0,0 426,0 436,9 435,9 425,7 423,4 414,7 409,2 411,6 416, , , , , , , , ,9 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 60,7 64,1 65,6 65,7 66,2 67,2 67,1 68,7 70,9 562,3 560,2 561,7 580,7 579,9 579,3 584,1 587,1 590,8 173,0 170,2 169,8 167,9 167,5 168,2 170,8 204,5 211,3 619,9 705,0 868,7 847,9 832,4 852,7 826,4 847,8 891,2 518,9 517,2 667,2 667,2 667,2 667,2 0,0 0,0 0,0 201,9 156,5 390,7 362,7 342,3 856,8 820,5 823, , , , , , , , , , ,1 Bilans Narodowego Banku Polskiego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 780, , , , , , , , , ,3 544,6 515,9 502,0 495,4 616,7 467,6 542,4 481,2 484, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 31

32

33 SEKTOR BANKOWY

34 TABELA 7 Banki komercyjne aktywa (w ) Wyszczególnienie 1998 IX X XI XII Aktywa zagraniczne Nale noœci od banków gotówka w kasach banków nale noœci od NBP nale noœci od innych banków Nale noœci od niebankowych instytucji finansowych Nale noœci od sektora bud etowego od bud etu pañstwa od bud etów terenowych od funduszy celowych Nale noœci od sektora niefinansowego od podmiotów gospodarczych od osób prywatnych Nale noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartoœciowe emitowane przez banki emitowane przez niebankowe instytucje finansowe emitowane przez sektor bud etowy w tym: emitowane przez Skarb Pañstwa emitowane przez sektor niefinansowy œwiadectwa udzia³owe, prawa poboru i jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych Pozosta³e aktywa AKTYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 12,8 13,2 15,5 14, , , , , , , , , , , , ,0 272, ,2 366,8 422, , , , , , , , ,9 382,1 463,6 476,1 521, , , , , , , , , , , , ,0 108,6 110,0 109,8 107, , , , , , , , ,2 34

35 1999 I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Sektor bankowy 2.885, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 13,8 8,2 740,8 748,1 748,8 755,2 923, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 358,1 178,5 53,1 23,6 579,5 827,0 317,4 358,4 786, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 520,4 541,9 627,1 505,2 565,7 570,3 578,1 577,2 637, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 98,4 107,0 136,2 137,0 153,6 153,6 153,1 145,8 142, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 35

36 TABELA 7 Banki komercyjne pasywa (w ) Wyszczególnienie 1998 IX X XI XII Pasywa zagraniczne Zobowi¹zania wobec banków wobec NBP wobec innych banków Zobowi¹zania wobec niebankowych instytucji finansowych Zobowi¹zania wobec sektora bud etowego wobec bud etu pañstwa wobec bud etów terenowych wobec funduszy celowych Zobowi¹zania z³otowe wobec sektora niefinansowego wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania walutowe wobec sektora niefinansowego wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowi¹zania z tytu³u emisji papierów wartoœciowych Fundusze w³asne podstawowe Fundusze w³asne uzupe³niaj¹ce Pozosta³e pasywa PASYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 371, ,1 486,5 259,6 808,3 814,2 801,0 882, , , , , , , , , , , , , , , , ,2 36

37 1999 I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Sektor bankowy 4.845, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 379,3 286,9 127,1 102,5 607,6 954,8 500,0 542, ,9 823,2 899,3 897,7 863,3 853,4 884,3 738,1 745,9 829, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 37

38 TABELA 8 Narodowy Bank Polski aktywa (w ) Wyszczególnienie 1998 IX X XI XII Aktywa zagraniczne Nale noœci od banków lokaty kredyty udzielone z zagranicznych linii kredytowych kredyty refinansowe redyskontowe lombardowe celowe na inwestycje centralne inne operacje otwartego rynku (kredyt aukcyjny) kredyty niesp³acone w terminie Nale noœci od niebankowych instytucji finansowych Nale noœci od bud etu pañstwa Nale noœci od sektora niefinansowego od podmiotów gospodarczych od osób prywatnych Papiery wartoœciowe emitowane przez banki emitowane przez Skarb Pañstwa Pozosta³e aktywa AKTYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , ,0 393,5 135,0 128,3 127,0 128, , , , ,6 3,6 53,4 142,2 202,1 26,7 16,2 15,9 11,2 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,9 61,5 61,3 61,3 59,7 35,4 35,4 35,4 34,0 26,1 25,9 25,9 25, , , , ,2 419,6 419,6 417,2 403, , , , , , , , , , , , ,5 38

39 1999 I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 410,9 442,4 450,3 403,7 405,3 401,2 394,1 406,4 420,0 111,2 121,9 121,0 112,8 112,9 109,0 104,9 106,6 111, , , , , , , , , ,2 199,3 163,2 185,8 203,5 186,5 146,2 118,7 110,7 74,3 10, ,1 10,2 1,6 1,4 1,1 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Sektor bankowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , ,9 0,0 60,7 64,0 65,6 65,7 66,2 67,2 67,1 68,7 70,9 35,5 38,2 38,9 38,4 38,5 39,1 38,6 39,8 41,5 25,2 25,7 26,7 27,3 27,7 28,1 28,5 28,9 29, , , , , , , , , ,7 389,3 389,4 389,1 387,2 384,6 380,0 379,0 376,6 376, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 39

40 TABELA 8 Narodowy Bank Polski pasywa (w ) Wyszczególnienie 1998 IX X XI XII Pasywa zagraniczne Pieni¹dz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) Zobowi¹zania wobec banków - rachunki bie ¹ce - rezerwy obowi¹zkowe - operacje otwartego rynku (lokaty aukcyjne) - pozosta³e zobowi¹zania Zobowi¹zania wobec niebankowych instytucji finansowych Zobowi¹zania wobec sektora bud etowego - wobec bud etu pañstwa - wobec funduszy celowych bud etu pañstwa Zobowi¹zania z³otowe wobec sektora niefinansowego - wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe - wobec osób prywatnych Zobowi¹zania z tytu³u emisji papierów wartoœciowych Fundusz statutowy i rezerwowy Pozosta³e pasywa PASYWA OGÓ EM 8.317, , , , , , , , , , , , , , , ,7 11,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 2,9 1,8 2, , , , , , , , , , , , ,4 60,9 20,9 10,5 7,6 2,9 2,8 2,3 4,2 2,9 2,8 2,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 18,1 8,3 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 40

41 1999 I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Sektor bankowy , , , , , , , , ,6 1,0 1,7 1,9 1,6 1,2 1,2 1,3 4,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 20,4 37,5 120,3 143,3 92,4 8,5 5,5 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 879,1 919,5 870,9 620,4 26,2 49,4 56,5 66,0 57,2 34,3 29,4 36,1 35,9 23,6 46,2 53,4 63,1 54,5 31,7 26,8 33,5 33,5 23,6 46,2 53,4 63,1 54,5 31,7 26,8 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 3,2 3,2 2,9 2,7 2,7 2,5 2,6 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 41

42 TABELA 9 System bankowy: banki komercyjne i NBP aktywa (w ) Wyszczególnienie 1998 IX X XI XII Aktywa zagraniczne Nale noœci od banków - gotówka w kasach banków - nale noœci banków od NBP - nale noœci banków od innych banków - nale noœci NBP od banków Nale noœci od niebankowych instytucji finansowych - nale noœci banków - nale noœci NBP Nale noœci od sektora bud etowego - od bud etu pañstwa - od bud etów terenowych - od funduszy celowych Nale noœci od sektora niefinansowego - od podmiotów gospodarczych - od osób prywatnych Nale noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartoœciowe - emitowane przez banki - emitowane przez niebankowe instytucje finansowe - emitowane przez sektor bud etowy w tym: emitowane przez Skarb Pañstwa - emitowane przez sektor niefinansowy - œwiadectwa udzia³owe, prawa poboru i jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych Pozosta³e aktywa AKTYWA OGÓ EM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , ,2 12,8 13,2 15,5 14, , , , , , , , , , , , ,7 272, ,2 366,8 422, , , , , , , , ,8 382,1 463,6 476,1 521, , , , , , , , , , , , ,0 108,6 110,0 109,8 107, , , , , , , , ,7 42

43 1999 I II III IV V VI VII VIII IX , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Sektor bankowy 3.613, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 13,8 8,2 740,8 748,1 748,8 755,2 923, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 358,1 178,5 53,1 23,6 579,5 827,0 317,4 358,4 786, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 520,4 541,9 627,1 505,2 565,7 570,3 578,1 577,2 637, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 98,4 107,0 136,2 137,0 153,6 153,6 153,1 145,8 142, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 43

44 TABELA 9 System bankowy: banki komercyjne i NBP pasywa (w ) Pasywa zagraniczne Wyszczególnienie Pieni¹dz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) Zobowi¹zania wobec banków - zobowi¹zania banków wobec NBP - zobowi¹zania banków wobec innych banków - zobowi¹zania NBP wobec banków Zobowi¹zania wobec niebankowych instytucji finansowych - zobowi¹zania banków - zobowi¹zania NBP Zobowi¹zania wobec sektora bud etowego - wobec bud etu pañstwa - wobec bud etów terenowych - wobec funduszy celowych Zobowi¹zania z³otowe wobec sektora niefinansowego - wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe - wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania walutowe wobec sektora niefinansowego - wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe - wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowi¹zania z tytu³u emisji papierów wartoœciowych Fundusze w³asne podstawowe Fundusze w³asne uzupe³niaj¹ce Pozosta³e pasywa PASYWA OGÓ EM 1998 IX X XI XII , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4,2 2,9 1,8 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 371, ,1 486,5 259, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 44

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 8/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 10/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 1 2/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych

5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych BIULETYN INFORMACYJNY 1 2/2000 ANEKS STATYSTYCZNY........................................................................5 TABELE...................................................................................7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2001 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2000 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 10-11/2001 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26

SPIS TREŒCI. 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych. w wybranych bankach komercyjnych... 26 BIULETYN INFORMACYJNY 10-11/2000 SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2002 SPIS TREÂCI TABELE.................................................................................. 5 INFORMACJE O GOSPODARCE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-231 - poz. 9 Nazwa i numer banku Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 3/2002 Zarz¹du NBP z dnia 15 lutego 2002 r. (poz.9) F-1a AKTYWA Gotówka w kasach banku B1 C1 D1 E1 gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2010 r. OBWIESZCZENIA:

Warszawa, dnia 9 września 2010 r. OBWIESZCZENIA: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 9 września 2010 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIA: 11 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia bilansu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 88/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.04.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 38/16 z dnia 31.03.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 08.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 3/2001 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2001 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP Korekta: Korekta tekstów KORAD NBP INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2000 SPIS TREŒCI G OWNE TENDENCJE OBSERWOWANE W 2000 R...............................................3 SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA KRAJU (PROCESY REALNE)...................................

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2000 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 16.06.2016r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/2000 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO 00-916 Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) 694-57-97 Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE I. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ dla kredytów udzielonych przed 04.08.2014 r. (pane stawki obowiązują 01.02.2015 r.) Stopa procentowa* Obrotowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Tekst jednolity z dnia 05 stycznia 2016r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek objętych konsolidacją. Lp Nazwa jednostki konsolidowanej Metoda konsolidacji 1 2 Jednostki budżetowe 1 2 3 4 5 6

Wykaz jednostek objętych konsolidacją. Lp Nazwa jednostki konsolidowanej Metoda konsolidacji 1 2 Jednostki budżetowe 1 2 3 4 5 6 Załącznik Nr 1.1 Wykaz jednostek objętych konsolidacją rok Lp Nazwa jednostki konsolidowanej Metoda konsolidacji 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 Zakłady Instytucje kultury Załącznik Nr 1.2 Wykaz spółek prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 339 544,92 7 207 769,54 1. Lokaty 4 339 544,92 7 207 769,54 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

al. Jana Paw a II 23, Warszawa infolinia:

al. Jana Paw a II 23, Warszawa infolinia: al. Jana Paw a II 23, 00-854 Warszawa infolinia: 0-801 888 444 www.cu.com.pl 234151616 567444462890 56770098789 67900098 199990087265 1000065 6000067000 2002 199990087265 0087587624367900098 0007655555551

Bardziej szczegółowo