Biuletyn Informacyjny 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 1/2011"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2011 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy w styczniu 2011 r Ujemne saldo rachunku bieżącego Ujemne saldo transferów z Unią Europejską Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Wzrost inwestycji polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w IV kwartale 2010 r. produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł realnie o 4,4% r/r wobec 4,2% r/r w poprzednim kwartale oraz o 3,2% r/r rok wcześniej. Relatywnie wysoki wzrost gospodarczy w tym okresie był efektem rosnącego w tempie,6% r/r popytu krajowego. Udział tej pozycji w wielkości przyrostu PKB wyniósł,6 pkt proc. Wśród komponentów popytu krajowego o 4,1% r/r wzrosło spożycie indywidualne oraz o,4% r/r spożycie publiczne. W sumie spożycie ogółem podwyższyło wskaźnik PKB o 3,2 pkt proc., w tym spożycie indywidualne o 2,2 pkt proc. Podobnie jak w poprzednim kwartale, nieznacznie dodatni wpływ na dynamikę wzrostu gospodarczego miały inwestycje. Będące ich miarą nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,9% r/r, co podwyższyło wartość PKB o 0,3 pkt proc. Stopa inwestycji, mierzona relacją nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniosła 27,6% wobec 18,8%. Wzrost udziału inwestycji w PKB w ostatnim kwartale roku wystąpił również w latach ubiegłych 1. Przez cały ubiegły rok firmy stopniowo odbudowywały swoje zapasy. W porównaniu z III kwartałem 2010 r. wpływ tej kategorii na wielkość wzrostu PKB wzrósł z 1,3 do 2,4 pkt proc. Po neutralnym wpływie w poprzednim kwartale, tym razem saldo obrotów handlowych z zagranicą obniżyło wskaźnik PKB o 1,2 pkt proc. Deficyt handlowy był wynikiem szybszego wzrostu importu (o 9,9% r/r) w porównaniu ze wzrostem tempa eksportu (o 6,8% r/r). Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej utrzymała się na poziomie 3,8% r/r. Wzrost odnotowały wszystkie główne sektory gospodarki. Wartość dodana brutto w przemyśle zwiększyła się o 6,2 % r/r, w budownictwie o 6,6 % r/r, w sektorze usług rynkowych o 3,3% r/r oraz o 0,1% r/r w sektorze usług nierynkowych. Początek bieżącego roku przyniósł kontynuację korzystnych tendencji w sferze realnej gospodarki. W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu 2 wzrosła o 10,3% r/r wobec 11,4% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana była wyższa o 8,4% r/r. W przetwórstwie przemysłowym sprzedaż wzrosła o 11,4% r/r, w przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,1% r/r oraz o 11,9% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2010 r. wystąpił w 29 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia 3 wzrosła sprzedaż wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 42,6% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 24,4% r/r), wyrobów z metali (o 22,% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 21,6% r/r), mebli (o 11,6% r/r) oraz artykułów spożywczych (o 8,2% r/r). Spadła natomiast o 18,7% r/r sprzedaż maszyn i urządzeń. 1 W 2009 r. wskaźnik ten wyniósł w III i IV kwartale odpowiednio 19,9% oraz 29,1%. 2 Dane obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 3 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w styczniu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 11,2% wyższa w porównaniu z tym samym miesiącem 2010 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 12,3% r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja wzrosła o 8,7% r/r. 1 Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w styczniu br. 6,1% wobec 6,2% miesiąc wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o,3% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o % r/r oraz o 20,2% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto IV I II III IV I II III IV Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII 2010 VIII IX X XI XII I 2011 Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Wykres 3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII 2010 VIII IX X XI XII I 2011 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny 1/2011

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII 2010 VIII IX X XI XII I 2011 Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII 2010 VIII IX X XI XII I 2011 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia (%) 13, 13,0 12, 12,0 11, 11,0 100 I II III IV V VI VII 2010 VIII IX X XI XII I , Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo I Według danych GUS dostępnych za grudzień 2010 r. 4, wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia wzrost cen odnotowano w przypadku produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,9% r/r), artykułów spożywczych (o 3,7% r/r) oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,7% r/r). Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,6% r/r), maszyn i urządzeń (o 2,1% r/r), mebli (o 0,1% r/r) oraz wyrobów z metali (o 0,1% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w styczniu br. o 0,3% r/r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten ukształtował się na poziomie zerowym. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w styczniu br. o 3,6% r/r wobec 3,1% w poprzednim miesiącu. Usługi transportowe podrożały o 7,% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 6,1% r/r, żywność i napoje bezalkoholowe o 4,6% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 4,% r/r oraz opieka zdrowotna o 3,4% r/r. Obniżki cen objęły odzież i obuwie (o 3,% r/r) oraz usługi związane z łącznością (o 1,% r/r). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w styczniu br. na poziomie 01 tys. i było o 3,8% (o 200 tys.) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego (o 3,2% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o,9% r/r). Spadło natomiast o 6,8% r/r zatrudnienie w górnictwie. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy, wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 12,2% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,3% r/r), wyroby z metali (o 7,8% r/r), artykuły spożywcze (o 3,7% r/r), meble (o 3,% r/r) oraz wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,4% r/r). Spadło natomiast o 12,4% r/r zatrudnienie przy produkcji maszyn i urządzeń. Poza przemysłem zatrudnienie wzrosło w grupach administrowanie i działalność wspierająca (o 10,6% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 10,3% r/r), w budownictwie (o 7,6% r/r), 4 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. Biuletyn Informacyjny 1/2011 7

8 Przegląd gospodarczy 1 w grupach handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 2% r/r) oraz informacja i komunikacja (o 0,7% r/r). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w styczniu br tys. i była o 2, tys. (2,6%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 13% o 0,1 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w styczniu br. na poziomie 3391,6 zł, tj. o % wyższym niż rok wcześniej. Płace wzrosły o,9% r/r w przetwórstwie przemysłowym, o 12% r/r w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz o,2% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Z pozaprzemysłowych sekcji przedsiębiorstw wynagrodzenia wzrosły w grupach transport i gospodarka magazynowa (o 8% r/r), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,% r/r), informacja i komunikacja (o,7% r/r), w budownictwie (o 4,2% r/r) oraz w grupach handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 3,9% r/r) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 1,6% r/r). W styczniu br. dochody budżetu państwa wyniosły 24,6 mld zł przy wydatkach na poziomie 27,4 mld zł. Dochody i wydatki były wyższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 11,% oraz 1,7%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 9% oraz 8,7% planu założonego w ustawie budżetowej na 2011 r. Deficyt budżetowy wyniósł po styczniu br. 2,8 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 40,2 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich przewyższały ubiegłoroczne o 11,9%, z podatku dochodowego od osób prawnych o 43,2% oraz o 4,7% z podatku dochodowego od osób fizycznych. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny 2 Przegląd monetarny 2 Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach stycznia br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,2 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 3,7% w skali rocznej, stopa lombardowa,2% w skali rocznej, stopa depozytowa 2,2% w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 4% w skali rocznej. Uchwała RPP weszła w życie 20 stycznia br. W styczniowym okresie rezerwowym stawka POLONIA charakteryzowała się mniejszym odchyleniem od stopy referencyjnej NBP oraz mniejszą zmiennością w porównaniu z poprzednim miesiącem. Średnie absolutne odchylenie POLONII od stopy referencyjnej NBP wyniosło 9 punktów bazowych 6, zaś zmienność stawki mierzona odchyleniem standardowym różnicy pomiędzy tą stawką a stopą referencyjną NBP 4 punktów bazowych (w poprzednim miesiącu było to odpowiednio: 70 punktów bazowych i 4 punkty bazowe). Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających, operacji typu repo oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyniosła 86,2 mld zł. Płynność zwiększyła się w porównaniu z poprzednim okresem utrzymywania rezerwy obowiązkowej o 1,7 mld zł. Średni poziom operacji otwartego rynku wyniósł 84,9 mld zł, w tym operacji regularnych 82 mld zł. W styczniowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie 1,3 mld zł. Największe jego wykorzystanie wystąpiło w ostatnim operacyjnym dniu okresu utrzymywania rezerwy i wyniosło 9,7 mld zł. W styczniu br. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wzrosło o 0, pkt proc. do 6,% 7. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów był wyższy o 2 pkt proc. Na poziomie 6,1% utrzymało się oprocentowanie kredytów złotowych na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych wzrosło natomiast o 0,2 pkt proc. do 1,1%. W tym okresie banki utrzymały średnie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych na poziomie 3,6% oraz obniżyły do 3% oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw. W styczniu br. wartość agregatu M3 spadła o 13,4 mld zł (1,7%) do 769,1 mld zł. Jego roczne tempo zmian zmniejszyło się o 0, pkt proc. do 8,2% r/r. Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 6 Stawki porównano według jednolitej bazy 36 dni; odchylenia od stopy referencyjnej NBP liczone są w wielkościach absolutnych. 7 Oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych dotyczy nowych umów zawartych w danym miesiącu sprawozdawczym. Poprzez nowe umowy rozumie się również aneksy do już istniejących umów. W przypadku kredytów przedsiębiorstw uwzględniono umowy kredytowe o wysokości od 1 do 4 mln zł włącznie. Sposób wyliczenia średniego oprocentowania został opisany w Instrukcji użytkownika statystyki stóp procentowych na stronie w dziale Statystyka\ Statystyka pieniężna i bankowa\ Statystyka stóp procentowych. Biuletyn Informacyjny 1/2011 9

10 Przegląd monetarny Wykres 8. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP %,,0 4, 2 4,0 3, 3,0 2, 2,0 1, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 9. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych) % % I X II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I XI XII I II III 2009IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2010IV V VI VII VIII IX 2011 X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 10. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wpływ czynników nietransakcyjnych związanych ze zmianami kursu złotego względem głównych walut był w tym okresie umiarkowany. W wyniku ich działania walutowe komponenty pieniądza zmniejszyły się o około 0,7 mld zł. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 11. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % I II III IV V 0 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 12. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 Wykres 13. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wskaźnik zmian komponentów podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład agregatu M1, zmniejszył się o 1,2 pkt proc. do 14,% r/r. Pozostałe składniki szerokiego pieniądza rosły w tempie 0,9% r/r, tj. o 0,4 pkt proc. szybciej niż w poprzednim miesiącu. Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami MIF spadła w styczniu br. o 2,1 mld zł (2,3%) do 90,6 mld zł. Jego roczne tempo zmian zmniejszyło się o 0,2 pkt proc. do 3,1%. Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,7 pkt proc. do 6,7%. Biuletyn Informacyjny 1/

12 Przegląd monetarny Wykres 14. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 1. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, wzrósł o 0,2 pkt proc. do 20,8%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 spadły w styczniu br. o 11,6 mld zł (1,7%) do 670, mld zł. Ich tempo zmian zmniejszyło się o 0, pkt proc. do 8,6% r/r. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych (o 2,6 mld zł, 0,6%) i instytucji samorządowych (o 0, mld zł, 2,2%). Spadły natomiast depozyty przedsiębiorstw (o 13,2 mld zł, 7,3%), funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,7 mld zł, 10,6%) oraz niemonetarnych instytucji finansowych (o 0,3 mld zł, 0,9%). Spadek pieniądza M3 w styczniu br. wynikał z obniżenia wartości: aktywów zagranicznych netto o 7,7 mld zł (8,%) do 83,7 mld zł, zadłużenia sektorów krajowych 8 o 2,6 mld zł (0,3%) do 74,9 mld zł, zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o, mld zł (4,%) do 117,9 mld zł oraz ze wzrostu długoterminowych zobowiązań finansowych o 0,2 mld zł (0,1%) do 196,1 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) wzrosło w styczniu br. o 1,4 mld zł (0,7%) do 216 mld zł. Jego ujemne roczne tempo zmian zmniejszyło się o 0,4 pkt proc. do -0,% r/r. 8 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Przegląd monetarny Wykres 16. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres 17. Udział agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych w PKB % IV I II III IV I II 2010 III IV M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym rosły w tempie 3,3% r/r (wzrost tempa o 2,8 pkt proc.); kredyty od 1 roku do lat włącznie spadły o 11,% r/r (spadek o 2,1 pkt proc.); kredyty powyżej lat wzrosły o 4,1% r/r (wzrost o 0,2 pkt proc.). Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF spadło w styczniu br. o 4 mld zł (0,8%) do 47,8 mld zł. Jego roczne tempo zmian zmniejszyło się o 1, pkt proc. do 12,% r/r. Kredyty bankowe na cele mieszkaniowe rosły w tempie 20,2% r/r (spadek tempa o 2, pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych wyniosło 1% r/r (spadek o 0,8 pkt proc.). Według danych dostępnych za IV kwartał 2010 r., wzrósł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Stosunek zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zwiększył się w okresie kwartału odpowiednio o: 0,4 pkt proc. do 31,8% oraz 1,2 pkt proc. do,4%. W tym okresie udział zadłużenia sektorów krajowych w PKB wzrósł o 0,6 pkt proc. do 3,6%. W styczniu br. średni kurs złotego w NBP 9 zyskał w stosunku do euro 0,7%, do dolara amerykańskiego 2,7%, do franka szwajcarskiego 3,3% oraz 0,4% do funta brytyjskiego. 9 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem grudnia 2010 r. i końcem stycznia 2011 r. w oparciu o średnie kursy NBP. Biuletyn Informacyjny 1/

14 Bilans płatniczy w styczniu 2011 r. 3 Bilans płatniczy w styczniu 2011 r. 3 W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym opóźnieniem NBP informuje, że opóźnienie to było spowodowane koniecznością weryfikacji populacji podmiotów sprawozdawczych. Zgodnie z obowiązującym prawem NBP, po raz pierwszy w historii w ramach nowo uruchomionego systemu sprawozdawczego, zobowiązany był do przeanalizowania populacji sprawozdawczej liczącej podmiotów, przekazującej dane na potrzeby statystyki bilansu płatniczego, tak aby odpowiednie podmioty przekazywały dane z częstotliwością wynikającą z regulacji prawnych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. 184 poz. 1437), rezydenci na koniec roku są obowiązani zweryfikować progi sprawozdawcze (suma zagranicznych aktywów i zobowiązań finansowych). W wyniku tego aktualizowane są informacje dotyczące podziału rezydentów na sprawozdawców miesięcznych i kwartalnych. Zmiana częstotliwości przekazywania danych wymagała indywidualnego kontaktu z podmiotem przekazującym dane do NBP, tak aby poinformować go o zmienionych obowiązkach sprawozdawczych. W celu zapewnienia spójności danych przeprowadzono także ponowną analizę kompletności danych, m.in. wykonując dodatkowe przetwarzanie danych w systemie informatycznym, aby uwzględnić informacje, które z opóźnieniem dotarły do systemów informatycznych NBP. Dodatkowo NBP zwrócił się do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o ponowną weryfikację danych handlu zagranicznego za styczeń br. Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że w styczniu wystąpiło silne osłabienie dynamiki importu w stosunku do obserwowanego trendu, przy utrzymującej się wysokiej dynamice eksportu. Opublikowane przez GUS dane pokazują najniższy od 1994 r. deficyt obrotów towarowych według definicji statystyki handlu zagranicznego. Zbiór danych z zakresu wymiany towarowej z zagranicą (ze zgłoszeń celnych i deklaracji INTRASTAT) ma charakter zbioru otwartego i dane za styczeń br. mogą ulec weryfikacji w wyniku wprowadzanych korekt i deklaracji złożonych z opóźnieniem. Analiza danych dotyczących obrotów towarowych handlu zagranicznego jest prowadzona na bieżąco w GUS. Równocześnie NBP chciałby poinformować, że prowadzone były prace w zakresie weryfikacji rozliczeń transakcji związanych z instrumentami pochodnymi oraz papierami wartościowymi, w związku ze zwiększonym napływem inwestycji nierezydentów w skarbowe papiery wartościowe. W szczególności analizie podlegały ujmowane w danych statystycznych transakcje warunkowe na skarbowych papierach wartościowych. Wszystkie te działania służą poprawie jakości danych i lepiej oddają relacje pomiędzy rezydentami i nierezydentami zachodzące w styczniu 2011 r. Należy jednak podkreślić, że dane miesięczne w znacznej mierze oparte są o szacunki i mogą ulec zmianie po otrzymaniu danych kwartalnych i zweryfikowanych informacji miesięcznych Ujemne saldo rachunku bieżącego W styczniu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 930 mln EUR. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne saldo dochodów (1.30 mln EUR) i transferów bieżących (19 mln 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy w styczniu 2011 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) Wyszczególnienie Dane skumulowane** I XII* I* II 2009 I 2010 II 2010 I 2011* A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * Dane wstępne. ** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. EUR) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (27 mln EUR) i usług (29 mln EUR). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 r. deficyt na rachunku bieżącym pogłębił się o 104 mln EUR. Eksport towarów w styczniu 2011 r. oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za styczeń 2010 r. wartość eksportu towarów była wyższa o mln EUR, tj. o 20,0%, a import towarów zwiększył się o mln EUR, tj. o 1,2%. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 27 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2010 r. saldo było ujemne i wyniosło 109 mln EUR. Biuletyn Informacyjny 1/2011 1

16 Bilans płatniczy w styczniu 2011 r. Przychody z tytułu usług w styczniu 2011 r., w porównaniu ze styczniem 2010 r., zwiększyły się o 477 mln EUR, tj. 32,7%, i wyniosły mln EUR, a wartość rozchodów wzrosła o 327 mln EUR, tj. o 24,2%, i wyniosła mln EUR. Na dodatnie saldo usług (29 mln EUR) złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (224 mln EUR), podróży zagranicznych (68 mln EUR) oraz ujemne saldo pozostałych usług (33 mln EUR). 3 Ujemne saldo dochodów w styczniu 2011 r. wyniosło 1.30 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2010 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 837 mln EUR. Na saldo to w styczniu 2011 r. złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (63 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1.368 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów z inwestycji zadecydowały w głównej mierze dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości 1.06 mln EUR (w tym: reinwestowane zyski 628 mln EUR, dywidendy 291 mln EUR oraz odsetki od dłużnych instrumentów finansowych 146 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych (288 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych (169 mln EUR). Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło mln EUR, natomiast w poprzednim okresie (luty 2009 r. styczeń 2010 r.) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 6.66 mln EUR. W ujęciu płynnego roku ujemne saldo rachunku bieżącego pogłębiło się o.13 mln EUR. Na pogorszenie tego salda wpłynęło przede wszystkim zwiększenie się ujemnego salda obrotów towarowych (z 2.77 mln EUR w poprzednim okresie do.976 mln EUR) i dochodów (z mln EUR do mln EUR), zmniejszenie się dodatniego salda transferów bieżących (z mln EUR do 4.07 mln EUR) i usług (z 3.28 mln EUR do 3.22 mln EUR). Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z poprzednim okresem (luty 2009 r. styczeń 2010 r.) eksport zwiększył się o mln EUR, tj. o 20,7%, a import towarów zwiększył się o mln EUR, tj. o 23,2% Ujemne saldo transferów z Unią Europejską W styczniu 2011 r. saldo transferów z Unią Europejską było ujemne i wyniosło 133 mln EUR. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, wyniósł: w transferach bieżących 24 mln EUR, a w transferach kapitałowych 167 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej 324 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 3.97 mln EUR. Na wysokość tego salda miał wpływ napływ netto kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich, portfelowych, a także pozostałych inwestycji. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło mln EUR. Na saldo to złożyły się: napływ netto środków zwiększających kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (1.3 mln EUR), dodatnie reinwestowane zyski (628 mln EUR) oraz odpływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów finansowych (37 mln EUR). W styczniu 2011 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło mln EUR. O poziomie tej pozycji zadecydowały inwestycje nierezydentów w dłużne papiery wartościowe 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Bilans płatniczy w styczniu 2011 r. emisji polskich podmiotów w wysokości mln EUR, głównie w obligacje sektora rządowego wyemitowane na rynki zagraniczne. Zobowiązania polskich podmiotów wobec zagranicy w kategorii pozostałe inwestycje wzrosły o mln EUR. Na saldo tej pozycji wpłynęło przede wszystkim zwiększenie zobowiązań sektora bankowego o mln EUR (w tym 994 mln EUR z tytułu przyjętych od nierezydentów depozytów). W tym samym czasie sektor przedsiębiorstw zmniejszył swoje zobowiązania wobec zagranicy o 326 mln EUR (głównie z tytułu kredytów handlowych) Wzrost inwestycji polskich podmiotów za granicą W pozycji polskie inwestycje za granicą zanotowano wzrost aktywów o 80 mln EUR. Rezydenci zwiększyli swoje aktywa zagraniczne z tytułu inwestycji bezpośrednich (o 992 mln EUR) i portfelowych (o 8 mln EUR). Aktywa zagraniczne rezydentów z tytułu pozostałych inwestycji zmniejszyły się o 997 mln EUR, głównie z tytułu wycofania przez rezydentów lokat z banków za granicą (spadek aktywów z tego tytułu o mln EUR) Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje własne NBP oraz transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o mln EUR. Różnice kursowe oraz zmiany z wyceny spowodowały ich spadek o 1.04 mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec stycznia 2011 r. wyniósł mln EUR. Biuletyn Informacyjny 1/

18 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała Nr 9/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny Aneks statystyczny BIULETYN INFORMACYJNY 1/

20 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,8 106, 94, ,3 120,3 14,2 101,4 99,8 101,4 102,4 99, I ,9 114,1 99, ,6 14,1 37,8 101,6 100,4 100,4 103,0 100,7 II ,9 112,1 97, , 14,2 110,6 101,9 100,3 100,7 103,4 100,3 III 72.02,4 110,9 114, ,6 139,4 120,4 102, 100, 101,1 103,1 100, IV 66.34, 112, 91,7 4.02,0 136,3 108,9 102,3 100, 101,6 101,9 100,4 V ,6 108,2 102, ,4 11,4 112,7 102,3 100, 102,2 101,9 100,4 VI ,7 10,7 100,1.196,3 104,1 112, 102,6 100,0 102,2 101,3 100, VII ,1 110,6 98,1.297,7 118,9 100,9 102,3 99,7 101,9 100,8 100,2 VIII 68.40,1 108,4 100,1.780,7 114,7 109,0 101, 99,6 101,6 101,4 100,4 IX 71.73,7 10,4 10,6 6.09,0 101,3 104,7 102,3 100,8 102,3 101, 99,9 X 78.43, 110,9 109, ,6 10, 11,0 103,0 100,6 103,0 101,6 99,6 XI ,9 108, 9, ,1 112,1 84,0 103,6 100,7 103,7 102,2 99,9 XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4.106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 IV 7.716,2 114,4 104,1.396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99,8 V 69.21,7 101,4 90,9.836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 VI ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 VII ,1 104,8 97,3 6.10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 VIII 6.42,2 9,6 91,2 6.49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7.674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6.023,9 94,4 96,9 9.43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6.264,4 8,4 102,4 4.24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7.180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 IV ,0 87,8 93,1.46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99,1 V 67.88,4 94,8 98,2.863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 VI ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 VII ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, VIII 66.09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7.33,0 98,7 11,0 7.41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74.4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 IV ,4 109,7 90,8.094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101,4 V ,0 113, 101,6.994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 VI 82.6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 VII ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 VIII ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99,8 IX ,3 111,8 113,1 8.70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8.403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84.11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 XII ,7 111,4 9, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 110,3 93, ,7 111,2 30,8 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,6 100, ,4 14, , , , ,9 I ,0 100, ,8 1, , , , ,8 II 10,6 100, ,1 14, , , , ,0 III 106,4 100, , 14,3 2.82,71.396, 60.73, -2.70,9 IV 107,1 101, ,1 13, , , , 1.319,0 V 107,8 101, ,1 12, , , ,4-89, VI 108,3 100, ,1 12, , , ,3-76,8 VII 108, 100, ,1 12, , , , ,8 VIII 108,4 100, ,9 11,9 2.88, , , ,4 IX 108,1 100, ,8 11,6 2.88, , , ,7 X 107,9 100, ,9 11,3 2.91, , ,3-24,6 XI 107,8 100, ,4 11, , , , ,7 XII 107,6 100, ,6 11,2 3.24, , , ,2 I ,4 100, ,4 11, 2.97,4 22.6, ,1 4.33,7 II 107,0 100, , 11, , , , 33,8 III 106, 100, ,2 10,9 3.12, , 62.86,6 422, IV 106,0 100, ,7 10, , , ,3-42,8 V 10,2 100, ,6 9, , , , ,8 VI 104,7 100, ,3 9, , , ,6-3.74,9 VII 104,3 100, ,9 9, , , , ,2 VIII 104,0 100, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100, ,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99, ,8 9, 3.428, , , ,8 I ,4 99, ,4 10,4 3.21, , ,8 800,3 II 101,8 99, ,8 10,9 3.19,6 46.7,0 2.00, ,0 III 101,3 99, ,8 11, , , , ,2 IV 100,7 99, ,9 10, , , , ,2 V 100,3 99, ,4 10, , , , , VI 99,9 100, ,7 10, , , , ,7 VII 99,6 99, ,1 10, , , , , VIII 99,3 99, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100, ,9 10, , , , ,8 X 99,1 100, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100, ,7 12,1 3.62, , , -.288,7 I ,3 99, , 12, , , ,7-9.88,6 II 99,4 99, , 13, , ,1.042, ,4 III 99, 100, ,7 13, , , , , IV 99,7 100, ,8 12, , , ,6-14.6,9 V 100,0 100, ,9 12, , , , ,7 VI 100,1 100, ,9 11, , , , ,6 VII 100,2 99, ,8 11, 3.433, ,2 174., ,9 VIII 100,2 100, ,2 11, , , , ,2 IX 100,2 100, ,6 11, 3.403, , , ,7 X 100,1 100, ,6 11, 3.440, , , ,0 XI 100,0 100, ,3 11,7 3.2, , , , XII 100,0 100, ,7 12, ,91... I ,2 99, ,0 13, , , , ,2 BIULETYN INFORMACYJNY 1/

22 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres przychody koszty uzyskania przychodów wynik finansowy brutto (saldo) 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw obciążenia wyniku finansowego brutto wynik finansowy netto (saldo) wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wskaźnik rentowności obrotu netto wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe ogółem należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ogółem w tym przychody ze sprzedaży produktów ogółem w tym koszt własny sprzedanych produktów mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,8 94,2 4,7 101, , , ,0 I II III , , , , , , ,4 93,9 4,9 100, , , ,4 IV V VI , , , , , 9.72, ,7 93,,3 99, , , ,6 VII VIII IX , , , , , , ,2 93,6,2 100, , , , X XI XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6.313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 IV V VI , , ,6 0.31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43.49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , IV V VI , , , , , ,3 37.0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 VII VIII IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9.914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4.46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 IV V VI , , , ,9 0.7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI XII I N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy stopa rezerwy od wkładów od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej ogółem na rachunku bieżącym % % % % % % % % % % % mln zł mln zł mln zł XII ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. I ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. IV 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. V 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. VI 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. VII 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VIII 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IX 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. X 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XI,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XII,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. IV,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. V,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. VI 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. VIII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,. X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. IV 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. VI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. VII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VIII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,6. IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,9. XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. IV 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,8. V 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VIII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. IX 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. XII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. I ,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 26.2,6. z tego: stopa referencyjna zadeklarowana kwota gotówki 1 stopy redyskontowe weksli BIULETYN INFORMACYJNY 1/

24 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca ogółem z tego bonów o terminie wykupu: 1- tygodniowym 3- tygodniowym - tygodniowym 6- tygodniowym 13- tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII ,00 0,00 0,00 0, , ,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 IV , ,00 2 0,00 0,00 0,00 00,00 V ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 VI ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 XII ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 bony 2-dniowe 24 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo