Biuletyn Informacyjny 10/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 10/2012"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2013 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy Polski w październiku 2012 r Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Transfery z Unią Europejską Inwestycje nierezydentów w Polsce Inwestycje polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w III kwartale 2012 r. produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł realnie 1,4% r/r wobec 2,3% r/r w poprzednim kwartale oraz 4,1% r/r rok wcześniej. Odnotowany wzrost gospodarczy był efektem dodatniego salda obrotów handlowych z zagranicą, na który złożył się dodatni przyrost eksportu (o 0,7% r/r) przy malejącym imporcie (o 3,7% r/r). Wpływ tej kategorii na wielkość wzrostu PKB wyniósł 2,1 pkt proc. wobec 2,7 pkt proc. w poprzednim kwartale. Drugi kwartał z rzędu odnotowano spadek popytu krajowego. Jego tempo wzrostu wyniosło -0,7% r/r, co w efekcie spowodowało obniżenie wskaźnika wzrostu PKB o 0,7 pkt proc. Wśród komponentów popytu krajowego o 0,1% r/r wzrosło spożycie indywidualne oraz o 0,2% r/r spożycie publiczne. W rezultacie spożycie ogółem podwyższyło wskaźnik wzrostu PKB o 0,1 pkt proc. Po raz pierwszy od II kwartału 2010 r. odnotowano spadek inwestycji. Będące ich miarą nakłady brutto na środki trwałe spadły o 1,% r/r, co obniżyło wartość wskaźnika PKB o 0,3 pkt proc. Stopa inwestycji, mierzona relacją nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących, wyniosła 18,8% wobec 18,1% w II kwartale 2012 r. i 19,7% rok wcześniej. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła o 1,4% r/r, w tym w przemyśle o 0,9% r/r. Poza przemysłem wzrost wartości dodanej brutto zaobserwowano w grupach: transport i gospodarka magazynowa (o 9,7% r/r), informacja i komunikacja (o 3,7% r/r), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 3% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2% r/r) oraz handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 1,1% r/r). Spadek wartości dodanej brutto o,8% r/r odnotowano natomiast w budownictwie. Według opublikowanych przez GUS danych miesięcznych wzrost produkcji przemysłowej wyniósł w październiku 2012 r. 4,6% r/r wobec spadku o,2% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana była wyższa o 0,6% r/r. Wzrost sprzedaży odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 4,7% r/r), w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1% r/r) oraz w przedsiębiorstwach górniczych (o 11,3% r/r). Zwiększenie produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2011 r. wystąpiło w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego istotnych pod względem zatrudnienia 1 wzrost sprzedaży odnotowano w produkcji artykułów spożywczych (o 8,8% r/r), wyrobów z metali (o 6,6% r/r), maszyn i urządzeń (o 4,1% r/r) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,1% r/r). Spadła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,9% r/r), mebli (o 4,% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,7% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w październiku 2012 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 3,6% niższa w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł -17,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja spadła o 7% r/r. 1 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w październiku 2012 r. 1% r/r wobec 1,8% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost cen produkcji odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 0,4% r/r) oraz w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o,8% r/r). Spadek cen o 0,6% r/r wystąpił w przedsiębiorstwach górniczych. 1 Według danych GUS dostępnych za wrzesień 2012 r. 2 wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia wzrost cen odnotowano w produkcji artykułów 2 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. Wykres 1.1. Dynamika realna produktu krajowego brutto (ceny średnioroczne poprzedniego roku; analogiczny okres poprzedniego roku = 100) III 2010 IV I II 2011 III IV I II 2012 III Wykres 1.2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Przetwórstwo przemysłowe VII Górnictwo i kopalnictwo VIII Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę IX X Wykres 1.3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny 10/2012

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 1.4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres 1.. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 1.6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia (%) 13, 13,0 12, ,0 100 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 11, Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 1.7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo spożywczych (o 3,7% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2% r/r), mebli (o 1,3% r/r) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,7% r/r). Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,8% r/r), wyrobów z metali (o 1,7% r/r) oraz maszyn i urządzeń (o 0,3% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły w październiku 2012 r. o 0,9% r/r wobec 0,7% r/r w poprzednim miesiącu. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w październiku 2012 r. 3,4% r/r wobec 3,8% r/r w poprzednim miesiącu. Usługi transportowe podrożały o 6% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o,1% r/r, żywność i napoje bezalkoholowe o 4,7% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 3,7% r/r oraz opieka zdrowotna o 3,2% r/r. Potaniały natomiast ceny odzieży i obuwia o 4,6% r/r oraz usługi związane z łącznością o 0,1% r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w październiku 2012 r. na poziomie 14 tys. podobnie jak rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach górniczych (o 0,% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 0,% r/r) oraz w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,2% r/r). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy zwiększenie przeciętnego zatrudnienia wystąpiło w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z metali (o 3,2% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 2,9% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,4% r/r) oraz maszyny i urządzenia (o 0,1% r/r). Zmniejszenie zatrudnienia odnotowano przy produkcji mebli (o 4,8% r/r), artykułów spożywczych (o 2,2% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,3% r/r). Poza przemysłem zatrudnienie wzrosło w grupach: informacja i komunikacja (o 3,6% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 2,7% r/r) oraz handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 0,8% r/r). Spadek zatrudnienia odnotowano natomiast w grupach: zakwaterowanie i gastronomia (o,7% r/r), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,% r/r) oraz w budownictwie (o 0,9% r/r). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w październiku 2012 r ,9 tys. i była o 127,3 tys. (6,8%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 12,%, czyli o 0,7 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Biuletyn Informacyjny 10/2012 7

8 Przegląd gospodarczy 1 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 2012 r ,2 zł, tj. o 2,1% więcej niż rok wcześniej. Wzrost średnich płac odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 4,1% r/r), w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,3% r/r) oraz w przedsiębiorstwach górniczych (o 8% r/r). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy wzrost przeciętnego wynagrodzenia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o,3% r/r), meble (o 4,7% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,4% r/r), maszyny i urządzenia (o 3,4% r/r), wyroby z metali (o 2,6% r/r), artykuły spożywcze (o 1,4% r/r) oraz pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 0,4% r/r). W pozaprzemysłowych sekcjach przedsiębiorstw wynagrodzenia wzrosły w grupach: administrowanie i działalność wspierająca (o 6,6% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,9% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 1,7% r/r) oraz handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 1,% r/r). Spadek wynagrodzeń odnotowano w budownictwie (o 1,1% r/r) oraz w sekcji: informacja i komunikacja (o 0,9% r/r). W okresie styczeń-październik 2012 r. dochody budżetu państwa wyniosły 238,1 mld zł przy wydatkach na poziomie 272,2 mld zł. Dochody i wydatki były wyższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 2,7% oraz 7%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 81,1% oraz 82,8% planu założonego w ustawie budżetowej na 2012 r. Deficyt budżetowy po październiku 2012 r. wyniósł 34,1 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 3 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich były niższe od ubiegłorocznych o 0,8%. Wzrosły natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 8%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (o,7%). 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny 2 Przegląd monetarny 2 Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 2 3 października 2012 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,7% w skali rocznej; stopa lombardowa 6,2% w skali rocznej; stopa depozytowa 3,2% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli % w skali rocznej. W październikowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej 3 średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 22 punkty bazowe wobec 11 punktów bazowych w poprzednim miesiącu. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyniosła w październiku 2012 r. 104,7 mld zł i była o 1,4 mld zł wyższa niż w poprzednim miesiącu. Średni poziom operacji otwartego rynku wyniósł 104,4 mld zł (we wrześniu 2012 r. 102,8 mld zł), w tym operacji podstawowych 102,3 mld zł. W październikowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie około 283 mln zł wobec 420 mln zł miesiąc wcześniej. W październiku 2012 r. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw 4 wyniosło podobnie jak miesiąc wcześniej 6,8%. Dla przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów zmniejszył się z 9,7% do 9,2%. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe spadło z 7,1% do 7%, a oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych wzrosło z 16,2% do 16,7%. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadło średnie oprocentowanie depozytów złotowych dla przedsiębiorstw z 4,6% do 4,%; oprocentowanie depozytów złotowych dla gospodarstw domowych pozostało na poziomie 4,8%. W październiku 2012 r. wartość pieniądza M3 wzrosła o 9,8 mld zł (1,1%) do 902,4 mld zł. Jego roczne tempo zwiększyło się o 0,4 pkt proc. do 8%. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej pieniądza M3 wyniosła 9, mld zł. Tempo zmian składników podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład pieniądza M1, zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4 pkt proc. 3 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 4 Oprocentowanie kredytów i depozytów dotyczy nowych umów. Szczegółowe informacje o sposobie wyliczania średniego oprocentowania kredytów i depozytów znajdują się na stronie w dziale Statystyka i sprawozdawczość/statystyka monetarna i finansowa/statystyka stóp procentowych/nowa statystyka stóp procentowych, w dokumencie Instrukcja użytkownika statystyki stóp procentowych. Metoda wyliczania zmian transakcyjnych polega na wyeliminowaniu z różnicy stanów zmian o charakterze nietransakcyjnym, tj. wynikających z różnic kursów walutowych pomiędzy okresami sprawozdawczymi, zmian wyceny, reklasyfikacji i innych korekt, np. błędów w sprawozdaniach przesyłanych przez banki. Szczegółowy opis metodyki znajdują się na stronie w dziale Statystyka i sprawozdawczość/statystyka monetarna i finansowa/podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji, w dokumencie Metodyka statystyki transakcji.pdf. Biuletyn Informacyjny 10/2012 9

10 Przegląd monetarny Wykres 2.1. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP % 6, 6,0, 2,0 4, 4,0 3, 3, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 2.2. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych),0 % 4, 4,0 3, 3,0 2, X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.3. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw do 2,4% r/r. Tempo pozostałych składników szerokiego pieniądza wzrosło o 1,1 pkt proc. do 14,2% r/r. Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu spadła w październiku 2012 r. o 0, mld zł (0,%) do 102,7 mld zł. Jego roczne tempo zmian zmniejszyło się o 0,7 pkt proc. do 3,2%. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 2.4. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 2012 VII VIII IX X 0 M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 2.. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % 23,0 22, 22,0 21, 21,0 20, 20,0 X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Wykres 2.6. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, obniżył się o 1,1 pkt proc. do 0,2%. Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, zwiększył się o 0,1 pkt proc. do 22,7%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły w październiku 2012 r. o 4,9 mld zł (0,6%) do 776,3 mld zł. Ich tempo zmian zwiększyło się o 0,2 pkt proc. do 8,1% r/r. Biuletyn Informacyjny 10/

12 Przegląd monetarny Wykres 2.7. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.8. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Wzrosły depozyty przedsiębiorstw (o 3,3 mld zł, 1,9%), gospodarstw domowych (o 2,3 mld zł, 0,%), instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 0,4 mld zł, 2,6%) oraz funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,2 mld zł, 7,8%). Spadła natomiast wartość środków na rachunkach niemonetarnych instytucji finansowych (o 0,7 mld zł, 1,4%) oraz instytucji samorządowych (o 0,6 mld zł, 2,1%). Po stronie czynników kreacji pieniądza wzrosła wartość: aktywów zagranicznych netto o 6,3 mld zł (3,9%) do 167,6 mld zł, zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 2,2 mld zł (2,6%) do 88,2 mld zł oraz należności od sektorów krajowych 6 o 1, mld zł (0,2%) do 912,6 mld zł. Dodatni wpływ na podaż pieniądza miał również spadek długoterminowych zobowiązań finansowych o 0,1 mld zł (0,03%) do 2,9 mld zł. Należności monetarnych instytucji finansowych 7 (MIF) od przedsiębiorstw spadły w październiku 2012 r. o 1,7 mld zł (0,7%) do 260,8 mld zł. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej tej kategorii wyniosła -1,9 mld zł. Roczne tempo należności od przedsiębiorstw spadło o 1,3 pkt proc. do 6,%. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym zwiększyły się o 1,8% r/r (spadek tempa o 2,4 pkt proc.); kredyty od 1 roku do lat włącznie wzrosły o 4,6% r/r (spadek tempa o 3,1 pkt proc.); kredyty powyżej lat wzrosły o 11,1% r/r (wzrost tempa o 0,7 pkt proc.). 6 Kategoria obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych: dłużnych, z prawem do kapitału i udziałów oraz z tytułu innych należności, tj. skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. 7 Z wyłączeniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Przegląd monetarny Wykres 2.9. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (włącznie z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres Relacja agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych do PKB % III IV I II III IV I II III M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Należności MIF od gospodarstw domowych wzrosły w październiku 2012 r. o 2,4 mld zł (0,%) do 39,8 mld zł. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej wyniosła 1,4 mld zł. Roczne tempo wzrostu należności od gospodarstw domowych zwiększyło się o 0,6 pkt proc. do 1,8%. Kredyty na cele mieszkaniowe rosły w tempie 3,% r/r (wzrost tempa o 1 pkt proc.). Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych było ujemne i wyniosło -4,8% r/r wobec -4,9% r/r miesiąc wcześniej. Według dostępnych danych za III kwartał 2012 r. spadł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Stosunek zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zmniejszył się w III kwartale 2012 r. odpowiednio: o 0,7 pkt proc. do 28,9% oraz o 0,1 pkt proc. do 6,4%. W tym okresie relacja zadłużenia sektorów krajowych do PKB spadła o 0,4 pkt proc. do,3%. W październiku 2012 r. złoty 8 stracił 0,% w stosunku do euro, 0,1% do dolara amerykańskiego oraz 0,7% do franka szwajcarskiego. Umocnił się natomiast o 0,6% względem funta brytyjskiego. 8 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem września i końcem października 2012 r. w oparciu o średnie kursy NBP. Biuletyn Informacyjny 10/

14 Bilans płatniczy Polski w październiku 2012 r. 3 Bilans płatniczy Polski w październiku 2012 r. 3 Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Deficyt rachunku bieżącego w październiku 2012 r. wyniósł 60 mln EUR. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1 293 mln EUR) oraz dodatnie salda usług (36 mln EUR), obrotów towarowych (22 mln EUR) i transferów bieżących (3 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło mln EUR. Na zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego istotnie wpłynęło dodatnie saldo obrotów towarów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 987 mln EUR. Eksport towarów w październiku 2012 r. oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za październik 2011 r. wartość eksportu towarów była wyższa o mln EUR, tj. o 1,%, natomiast import towarów zwiększył się o 984 mln EUR, tj. o 7,6%. W porównaniu z miesiącami w II i III kwartale 2012 r. oznacza to duży wzrost dynamiki obrotów zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Wzrost ten wynika jednak w znacznej mierze ze zjawisk sezonowych i jednorazowych. W omawianym okresie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 22 mln EUR, podczas gdy w październiku 2011 r. było ono ujemne i wyniosło 69 mln EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły mln EUR i, w porównaniu z październikiem 2011 r., zwiększyły się o 37 mln EUR, tj. 1,%. Wartość rozchodów wyniosła mln EUR i była wyższa o 174 mln EUR, tj. o 8,2%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 36 mln EUR, złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (338 mln EUR) i podróży zagranicznych (198 mln EUR) oraz ujemne saldo pozostałych usług (171 mln EUR). Ujemne saldo dochodów w październiku 2012 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2011 r. było ono również ujemne i wyniosło mln EUR. Na saldo dochodów w październiku 2012 r. złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (123 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1 416 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów z inwestycji zadecydowały, w głównej mierze, dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości 1 03 mln EUR (w tym: dodatnie reinwestowane zyski w wysokości 797 mln EUR, wypłacone dywidendy w kwocie 33 mln EUR oraz zapłacone odsetki od dłużnych instrumentów 223 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu ich inwestycji portfelowych w papiery wartościowe (37 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych przez polskie podmioty (208 mln EUR) Transfery z Unią Europejską W październiku 2012 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło mln EUR. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, w transferach 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy Polski w październiku 2012 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) Wyszczególnienie skumulowane** X IX* X* XI 2010 X 2011 XI 2011 X 2012* A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * wstępne. ** skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. bieżących wyniósł w 13 mln EUR i, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększył się o 113 mln EUR (wyższy napływ środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Napływ środków w transferach kapitałowych wyniósł mln EUR i zwiększył się o 3 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła 291 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich. Biuletyn Informacyjny 10/2012 1

16 Bilans płatniczy Polski w październiku 2012 r Inwestycje nierezydentów w Polsce Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 942 mln EUR. Wysokość tego salda została ukształtowana przez napływ netto kapitału zagranicznego z tytułu inwestycji bezpośrednich i portfelowych oraz odpływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji. 3 Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło mln EUR. Na saldo to złożył się napływ netto środków zwiększający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (48 mln EUR), dodatnie reinwestowane zyski (797 mln EUR) oraz napływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (141 mln EUR). W październiku 2012 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 1 03 mln EUR. Wynikało ono, przede wszystkim, z inwestycji nierezydentów w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane na rynki zagraniczne. Napływ netto kapitału z tego tytułu wyniósł mln EUR. W tym samym czasie nierezydenci wycofali się z inwestycji w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane na rynek krajowy (odpływ netto w wysokości 386 mln EUR). Zobowiązania polskich podmiotów wobec nierezydentów w kategorii pozostałe inwestycje zmniejszyły się o 1 97 mln EUR. O wysokości salda tej pozycji zadecydował spadek zobowiązań wszystkich sektorów. Zobowiązania przedsiębiorstw były niższe o 726 mln EUR (przede wszystkim zmniejszyły się zobowiązania z tytułu kredytów handlowych), zobowiązania NBP spadły o 633 mln EUR (głównie z tytułu pasywnych transakcji repo), a zobowiązania sektora bankowego zmniejszyły się o 233 mln EUR (w zdecydowanej części był to spadek depozytów nierezydentów w bankach polskich) Inwestycje polskich podmiotów za granicą Polskie inwestycje za granicą wzrosły o mln EUR. O wysokości tego salda zadecydowały pozostałe inwestycje. Pozostałe inwestycje za granicą polskich podmiotów wzrosły o mln EUR. Aktywa sektora bankowego zwiększyły się o 79 mln EUR (głównie w wyniku wzrostu wartości lokat w bankach za granicą), natomiast aktywa przedsiębiorstw wzrosły o 21 mln EUR W tym samym czasie rezydenci zwiększyli swoje inwestycje portfelowe (odpływ kapitału netto) o 226 mln EUR. Jednocześnie inwestycje bezpośrednie polskich podmiotów za granicą zmniejszyły się (napływ netto kapitału) o 122 mln EUR. 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 419 mln EUR, podczas gdy różnice kursowe oraz zmiany wyceny spowodowały ich spadek o 646 mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec października 2012 r. wyniósł mln EUR. 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Uchwała nr 7/2012 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych. 4 Biuletyn Informacyjny 10/

18 Aneks statystyczny Aneks statystyczny 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4 106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 IV 7 716,2 114,4 104,1 396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99,8 V 69 21,7 101,4 90,9 836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 VI ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 VII ,1 104,8 97,3 6 10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 VIII 6 42,2 9,6 91,2 6 49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7 674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6 023,9 94,4 96,9 9 43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6 264,4 8,4 102,4 4 24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7 180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 IV ,0 87,8 93,1 46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99,1 V 67 88,4 94,8 98,2 863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 VI ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 VII ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, VIII 66 09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7 33,0 98,7 11,0 7 41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74 4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 IV ,4 109,7 90,8 094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101,4 V ,0 113, 101,6 994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 VI 82 6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 VII ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 VIII ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99,8 IX ,3 111,8 113,1 8 70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8 403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84 11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 XII ,7 111,4 9, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 110,3 93, ,4 111,0 30,7 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 II ,6 110, 103, ,6 118,7 111, 103,6 100,2 101,4 107, 101,2 III , 106,8 11,2 389,1 124,2 142,4 104,3 100,9 102,3 109, 101,6 IV 86 63, 106,7 90,7 912,2 11,6 109,7 104, 100, 102,9 108,8 100,7 V ,1 107,8 102,7 7 44, 123,9 12,9 10,0 100,6 103, 106,3 99,7 VI 89 99, 102,0 101, ,6 117,0 117,6 104,2 99,6 103,1 10,6 100,3 VII ,6 101,8 94,0 8 10,8 116,4 96, 104,1 99,7 102,8 10,9 100,4 VIII ,0 107,9 104, ,2 110,8 101, 104,3 100,0 102,7 106,8 100,6 IX ,8 107,4 112, ,0 118,1 118,3 103,9 100,1 102,8 108,4 101,7 X ,1 106,4 97, , 108,9 9,7 104,3 100,7 103, 108, 100,1 XI ,2 108, 100, 9 103,2 113,0 92, 104,8 100,7 104,2 109,1 100,9 XII 9 696,7 107,7 9, ,6 114,6 140,6 104,6 100,4 104,6 108,2 100,4 I ,4 109,1 9,0 4 36,7 132,2 3, 104,1 100,7 100,7 107,9 100,1 II ,2 104,8 99, ,4 112,0 94, 104,3 100,4 101,1 106,0 99, III 99 28,1 100,8 110,7 633,1 103, 131,6 103,9 100, 101,7 104,4 100,1 IV 92 80,3 102,8 92, ,1 108,1 114,6 104,0 100,6 102,2 104,4 100,7 V ,3 104,3 104, ,1 106,2 123,7 103,6 100,2 102,4 10,2 100,4 VI , 101,2 98, ,3 94,8 10,0 104,3 100,2 102,6 104,4 99, VII 92 23,4 10,4 97, ,7 91,3 92,9 104,0 99, 102,1 103,6 99,6 VIII ,2 100,6 99, , 9,0 10,7 103,8 99,7 101,8 103,0 100,0 IX ,3 94,8 106, ,2 82,1 102,2 103,8 100,1 101,9 101,8 100, X ,3 104,6 107, ,1 96,4 112,4 103,4 100,4 102,3 101,0 99,3 BIULETYN INFORMACYJNY 10/

20 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,6 100, ,6 11,2 3 24, , , ,2 I ,4 100, ,4 11, 2 97,4 22 6, ,1 4 33,7 II 107,0 100, , 11, , , , 33,8 III 106, 100, ,2 10,9 3 12, , 62 86,6 422, IV 106,0 100, ,7 10, , , ,3-42,8 V 10,2 100, ,6 9, , , , ,8 VI 104,7 100, ,3 9, , , ,6-3 74,9 VII 104,3 100, ,9 9, , , , ,2 VIII 104,0 100, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100, ,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99, ,8 9, 3 428, , , ,8 I ,4 99, ,4 10,4 3 21, , ,8 800,3 II 101,8 99, ,8 10,9 3 19,6 46 7,0 2 00, ,0 III 101,3 99, ,8 11, , , , ,2 IV 100,7 99, ,9 10, , , , ,2 V 100,3 99, ,4 10, , , , , VI 99,9 100, ,7 10, , , , ,7 VII 99,6 99, ,1 10, , , , , VIII 99,3 99, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100, ,9 10, , , , ,8 X 99,1 100, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100, ,7 12,1 3 62, , , - 288,7 I ,3 99, , 12, , , ,7-9 88,6 II 99,4 99, , 13, , ,1 042, ,4 III 99, 100, ,7 13, , , , , IV 99,7 100, ,8 12, , , ,6-14 6,9 V 100,0 100, ,9 12, , , , ,7 VI 100,1 100, ,9 11, , , , ,6 VII 100,2 99, ,8 11, 3 433, ,2 174, ,9 VIII 100,2 100, ,2 11, , , , ,2 IX 100,2 100, ,6 11, 3 403, , , ,7 X 100,1 100, ,6 11, 3 440, , , ,0 XI 100,0 100, ,3 11,7 3 2, , , , XII 100,0 100, ,7 12, , , , , I ,3 100, ,0 13, , , , ,6 II 100,4 100, ,2 13, , , , ,0 III 100,6 100, ,9 13, , , , ,0 IV 100,6 100, , 12,8 3 97, , , ,1 V 100,7 100, ,6 12, , , , ,8 VI 100,8 100, ,3 11, , , , ,2 VII 101,1 100, ,2 11, , , ,2-1 38,4 VIII 101,4 100, ,3 11,8 3 91, , , ,0 IX 101,6 100, ,7 11,8 3 81, , , , X 101,6 100, ,6 11, , , , ,8 XI 101,7 100, ,9 12, , , , ,8 XII 101,8 100, ,7 12, 4 01, , , ,3 I , 99, , 13, , , , ,8 II 101,4 99, ,2 13,4 3 68, , , ,3 III 101,3 100, ,9 13, , , , ,4 IV 101,1 100, ,6 12, , , , ,1 V 100,9 99, ,9 12, ,98 113, , ,1 VI 100, 99, ,4 12,3 3 74, , ,4-6 46, VII 100,1 99, ,2 12, , , , ,8 VIII 99,7 99, ,7 12, , , ,4-7 19,4 IX 99,3 99, ,0 12, , , , ,3 X 99,1 99, ,9 12, 3 718, , , ,3 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ogółem przychody ogółem własny ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw produktów produktów i usług mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6 313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 IV V VI , , ,6 0 31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43 49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , IV V VI , , , , , ,3 37 0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 VII VIII IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9 914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4 46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 IV V VI , , , ,9 0 7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,7 VII VIII IX , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI XII , , , , , , , 94,7 4,4 10, , , ,4 I II III , , , , ,4 339, ,8 94,7 4,3 106, , , ,0 IV V VI , , , , , ,3 6 16,0 93,8,2 104, , , ,9 VII VIII IX , , , , ,2 1 37, ,7 94,4 4,7 104, , , ,7 X XI XII , , , , , , ,3 94,6 4, 102, , , ,7 I II III , , , , ,2 349, 23 60,7 9,0 4,1 100, , , ,7 IV V VI , , , ,9 631,1 9 43, , 9,2 4,0 97, , , ,9 VII VIII IX , , , , , , ,6 9,4 3,8 97, , , ,2 X BIULETYN INFORMACYJNY 10/

22 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa referencyjna stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej % % % % % % % % % % % mln zł XII 2007,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,2 I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 IV,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 V,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 VI 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 VII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 VIII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,4 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 IV 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 V 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 VI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 VII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 VIII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,6 IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,9 XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 IV 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,8 V 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 VI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 VII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 VIII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 IX 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 XII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 I ,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 II 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 IV 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 V 4,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 VI 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 VII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 VIII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 IX 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 XI 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 XII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I ,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , III 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , IV 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 V 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 VI 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 VII 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , VIII 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 IX 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 X 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,4 1 stopy redyskontowe weksli 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 3. Przetargi na bony skarbowe Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,22, ,18 I ,00 0,00 0,00 0, ,43 II 1 00, ,46 00,00, ,22 III , , ,82 6, ,23 IV , , ,41 6, ,0 V , , ,21 6, ,30 VI , , ,17 6, ,99 VII , ,9 6 60,1 6, ,94 VIII , , ,00 6, ,96 IX , , ,89 6, ,40 X , , ,14 6, ,49 XI , , ,93 6, ,3 XII , , ,20 6, ,44 I , , ,00 4, ,93 II , , ,3, ,92 III , , ,01 4, ,73 IV , , ,38 4, ,26 V , ,8 6 29,10 4, ,04 VI 7 400, , ,86 4, ,37 VII 4 000, ,39 026,09 4, ,34 VIII 800, ,38 439,30 4, ,76 IX , , ,74 4,42 73,84 X ,00 4, ,3 4, ,64 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,93 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,16 I , , ,00 3, ,36 II 4 200, ,38 042,44 3, ,42 III 6 700, , ,83 3, ,77 IV , ,7 2 86,00 3, ,43 V , , 3 330,00 3, ,7 VI 4 600, ,9 017,4 3, ,31 VII , , ,00 4, ,04 VIII , , ,29 3, ,9 IX , , ,40 3, ,40 X , ,8 822, 4, ,66 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,66 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,48 I , , ,20 4, ,0 II , ,72 793,4 4, ,00 III , , ,99 4, ,89 IV , , ,9 4, ,33 V , ,0 2 12,00 4, ,83 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,0 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,90 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,62 IX 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,20 I , ,40 811,32 4, ,31 II , , ,87 4, ,7 III , , ,92 4, ,46 IV , , ,11 4, ,46 V 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,8 IX 0 0,00 0,00 0,00 0, ,8 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,8 BIULETYN INFORMACYJNY 10/

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo