Biuletyn Informacyjny 7/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 7/2010"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2010 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy w lipcu 2010 r Ujemne saldo rachunku bieżącego Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Spadek inwestycji polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w II kwartale br. produkt krajowy brutto 1 (PKB) wzrósł realnie o 3,% r/r wobec 3% r/r w I kwartale br. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, który zwiększył się o 3,9% r/r. Wśród komponentów popytu krajowego o 3% r/r wzrosło spożycie indywidualne oraz o 2,2% r/r spożycie publiczne. W sumie spożycie ogółem podwyższyło wskaźnik PKB o 2,2 pkt proc., w tym spożycie indywidualne o 1,8 pkt proc. Nadal negatywny wpływ na dynamikę wzrostu gospodarczego miały inwestycje. Będące ich miarą nakłady brutto na środki trwałe spadły o 1,7% r/r, co obniżyło wartość PKB o 0,3 pkt proc. W I kwartale br. tempo spadku inwestycji było wyraźnie wyższe i wyniosło 12,4% r/r. Stopa inwestycji, mierzona relacją nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących, była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem 17,8% wobec 12%. Po kolejnych kwartałach dodatniego wpływu na wzrost gospodarczy saldo obrotów handlowych z zagranicą obniżyło wskaźnik PKB o 0,3 pkt proc. Deficyt handlowy był wynikiem szybszego wzrostu importu (o 18,2% r/r) w porównaniu ze wzrostem tempa eksportu (o 17% r/r). Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wyniosła 3% r/r. Wzrost odnotowały przedsiębiorstwa przemysłowe (o 13,1% r/r), budownictwo (o 4% r/r) i sektor usług rynkowych (o 0,3% r/r). Spadek wartości dodanej wystąpił natomiast w sektorze usług nierynkowych (o 0,4% r/r). W lipcu br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 10,% r/r wobec 14,3% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana wzrosła o 11,3% r/r. W przetwórstwie przemysłowym sprzedaż zwiększyła się o 11,1% r/r, w przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 4,6% r/r oraz o 8,6% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2009 r. wystąpił w 2 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego, liczących się pod względem zatrudnienia 2, wzrosła sprzedaż wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,2% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,3% r/r), wyrobów z metali (o 1,2% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 12% r/r) oraz artykułów spożywczych (o,4% r/r). Spadła natomiast sprzedaż mebli (o 7,7% r/r) oraz maszyn i urządzeń (o 0,8% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w lipcu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 0,8% wyższa w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 9,6%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja spadła o 1,% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w lipcu br. 3,8% wobec 2,1% miesiąc wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 2,% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 4,2% r/r oraz o 19,9% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. 1 PKB niewyrównany sezonowo, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego. 2 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy Według danych GUS, dostępnych za czerwiec br. 3, wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia, spadek cen odnotowano w przypadku produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 6,% r/r), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o,6% r/r), maszyn i urządzeń (o 4,7% r/r), wyrobów z metali (o 2,9% r/r), mebli (o 2,9% r/r) oraz artykułów spożywczych (o 2,1% r/r). Wzrosły natomiast ceny produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,1% r/r). 1 Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto II III IV I II III IV I II Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV Produkcja sprzedana przemys u ogó em Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemys owe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, par wodnà i goràcà wod V VI VII Wykres 3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 3 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. Biuletyn Informacyjny 7/2010

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia (%) 13, 13,0 12, 12,0 11, 11,0 100 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 10, Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. wzrosły o 0,2% r/r wobec 0,1% r/r miesiąc wcześniej. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w lipcu br. o 2% r/r wobec 2,3% w poprzednim miesiącu. Najbardziej podrożało użytkowanie mieszkania i nośniki energii (o 3,7% r/r), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,6% r/r) oraz usługi transportowe (o 3% r/ r). Wzrosły również ceny opieki zdrowotnej (o 2,9% r/r) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,4% r/r). Obniżki cen objęły odzież i obuwie (o 3,% r/r) oraz usługi związane z łącznością (o 1,6% r/r). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w lipcu br. na poziomie 30 tys. i było o 1,4% (o 77 tys.) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego (o 0,7% r/r). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zatrudnienie zmniejszyło się o 1,7% r/r. Zmianie nie uległa natomiast liczba zatrudnionych w górnictwie. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy, wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o,6% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o,4% r/r), wyroby z metali (o 3,7% r/r), artykuły spożywcze (o 2,7% r/r), wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,% r/r) oraz meble (o 0,2% r/r). Spadło natomiast o 9,2% r/r zatrudnienie przy produkcji maszyn i urządzeń. Poza przemysłem zatrudnienie wzrosło w grupach administrowanie i działalność wspierająca (o 14,2% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,1% r/r), w budownictwie (o 1,9% r/r) oraz w grupie informacja i komunikacja (o 0,9% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie w grupach transport i gospodarka magazynowa (o 13,6% r/r) oraz handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1% r/r). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w lipcu br. 1812,8 tys. i była o 136,7 tys. (8,2%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 11,4% o 0,7 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w lipcu br. na poziomie 3433,3 zł, tj. o 2,1% wyższym niż rok wcześniej. Płace wzrosły o 4% r/r w przetwórstwie przemysłowym oraz o 9,2% r/r w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie Biuletyn Informacyjny 7/2010

8 Przegląd gospodarczy 1 w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Spadek przeciętnych płac o 2,1% r/r odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach górniczych. Z pozaprzemysłowych sekcji przedsiębiorstw wzrosły wynagrodzenia w grupach informacja i komunikacja (o,9% r/r), administrowanie i działalność wspierająca (o 4,3% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,3% r/r) oraz w budownictwie (o 1,3% r/r). Spadły natomiast o 7% r/r płace w grupie transport i gospodarka magazynowa. Po 7 miesiącach br. dochody budżetu państwa wyniosły 139,6 mld zł przy wydatkach na poziomie 174, mld zł. Dochody i wydatki były niższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 12,8% oraz 0,3%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 6,1% oraz 7,9% planu założonego w ustawie budżetowej na 2010 r. Deficyt budżetowy wyniósł po lipcu br. 34,9 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 2,2 mld zł. Niższe od ubiegłorocznych były wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 23,%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 4,6%). Wzrost dochodów odnotowano natomiast w przypadku podatków pośrednich (o 6,7%). N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny 2 Przegląd monetarny 2 Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na posiedzeniu w dniach czerwca br. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 3,% w skali rocznej; stopa lombardowa % w skali rocznej; stopa depozytowa 2% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 3,7% w skali rocznej. W lipcowym okresie rezerwowym 4 stawka POLONIA charakteryzowała się większym odchyleniem od stopy referencyjnej NBP oraz większą zmiennością w porównaniu z miesiącem poprzednim. Średnie absolutne odchylenie POLONII od stopy referencyjnej NBP wyniosło 69 pb, zaś zmienność stawki mierzona odchyleniem standardowym różnicy pomiędzy tą stawką a stopą referencyjną NBP 47 pb (w marcu br. odpowiednio: 3 pb i 26 pb). W omawianym okresie średnia wartość regularnych operacji otwartego rynku była niższa niż w poprzednim miesiącu 74,9 mld zł wobec 7,7 mld zł; saldo podstawowych i dostrajających operacji NBP wyniosło 72,4 mld zł wobec 71, mld zł w czerwcu br. NBP przeprowadził w tym czasie jedną operację zasilającą repo 3-miesięczną (w dniu 13 lipca), określając podaż w wysokości 100 mln zł. Popyt wyniósł 39 mln zł. Saldo operacji repo osiągnęło w lipcu wartość 2, mld zł wobec 4,2 mld zł miesiąc wcześniej. Przez cały okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie 1,1 mld zł. W czerwcu br. było to 0,9 mld zł. W lipcu br. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wzrosło o 0,2 pkt proc. do 6,6% 6. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów był wyższy o 1,7 pkt proc. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych złotowych dla gospodarstw domowych spadło o 0,4 pkt proc. do 1,6%. Obniżeniu o 0,1 pkt proc. uległo oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe w tym kredytów złotowych do 6,6% oraz denominowanych we frankach szwajcarskich do 3%. W tym okresie banki zmniejszyły o 0,1 pkt proc. do 3,6% średnie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych oraz o 0,2 pkt proc. do 2,9% oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw. W lipcu br. wartość agregatu M3 wzrosła o 0, mld zł (0,1%) do 743,3 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 0,7 pkt proc. do 7,8% r/r. 4 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od do Stawki porównano według jednolitej bazy 36 dni; odchylenia od stopy referencyjnej NBP liczone są w wielkościach absolutnych. 6 Oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych dotyczy nowych umów, zawartych w danym miesiącu sprawozdawczym. Poprzez nowe umowy rozumie się również aneksy do już istniejących umów. W przypadku kredytów przedsiębiorstw uwzględniono umowy kredytowe o wysokości do 4 mln zł włącznie. Sposób wyliczenia średniego oprocentowania został opisany w Instrukcji użytkownika statystyki stóp procentowych na stronie w dziale Statystyka\ Statystyka pieniężna i bankowa\ Statystyka stóp procentowych. Biuletyn Informacyjny 7/2010

10 Przegląd monetarny Wykres 8. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP %,,0 4, 2 4,0 3, 3,0 2, 2,0 1, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytow Wykres 9. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych) 7 % VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 10. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsi biorstw Wpływ czynników nietransakcyjnych, związanych ze zmianami kursu złotego względem głównych walut, był w tym okresie istotny. W wyniku ich działania walutowe komponenty pieniądza zmniejszyły się o ok. 2,9 mld zł. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 11. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 12. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Wykres 13. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wskaźnik zmian komponentów podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład agregatu M1, zwiększył się o 2 pkt proc. do 14% r/r. Pozostałe składniki szerokiego pieniądza rosły w tempie 0,9% r/r, tj. o 0, pkt proc. wolniej niż w poprzednim miesiącu. Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami MIF wzrosła w lipcu br. o 0,1 mld zł (0,2%) do 93,2 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1 pkt proc. do 1,8%. Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 pkt proc. do,8%. Biuletyn Informacyjny 7/

12 Przegląd monetarny Wykres 14. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 1. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, zwiększył się o 0,1 pkt proc. do 22,%. Depozyty i inne zobowiązania, zaliczane do pieniądza M3, spadły w lipcu br. o 2,1 mld zł (0,3%) do 641,2 mld zł. Ich tempo zmian zwiększyło się o 0,4 pkt proc. do 8,% r/r. Depozyty przedsiębiorstw spadły o,1 mld zł (3%) oraz o 0,3 mld zł (0,8%) zmniejszyły się depozyty niemonetarnych instytucji finansowych. Wzrosła natomiast wielkość środków na rachunkach gospodarstw domowych (o 1,7 mld zł, tj. 0,4%), funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,9 mld zł, tj. 16,%) oraz instytucji samorządowych (o 0,3 mld zł, tj. 1,3%). W lipcu br. w kierunku obniżenia zasobów pieniężnych oddziaływał spadek zadłużenia sektorów krajowych 7 o 11,2 mld zł (1,%) do 718,7 mld zł, spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 7,2 mld zł (6,3%) do 107, mld zł, spadek aktywów zagranicznych netto o 2, mld zł (2,3%) do 109,1 mld zł oraz wzrost długoterminowych zobowiązań finansowych o 3,7 mld zł (1,9%) do 19,7 mld zł. Zmiany te zostały zrównoważone obniżeniem się ujemnego salda pozycji netto o 23,6 mld zł (30,3%) do -4,1 mld zł. 7 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Przegląd monetarny Wykres 16. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Ogó em Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres 17. Udział agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych w PKB % II III IV I II III IV I 2010 II M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) spadło w lipcu br. o 2, mld zł (1,1%) do 21 mld zł. Jego ujemne roczne tempo zmian zmniejszyło się o 0,9 pkt proc. do -3,% r/r. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym spadły o 1,7% r/r; kredyty od 1 roku do lat włącznie spadły o 12,6% r/r; wzrosły natomiast o 1,7% r/r kredyty powyżej lat. W poprzednim miesiącu roczne wskaźniki zmian tych kategorii wyniosły odpowiednio -3,7%, -11,4% oraz +0,3%. Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF spadło w lipcu br. o, mld zł (1,2%) do 44,1 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 0,6 pkt proc. do 13,7% r/r. Kredyty bankowe na cele mieszkaniowe rosły w tempie 19,6% r/r (wzrost o 2 pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych wyniosło,4% r/r (spadek o 1,1 pkt proc.). Według danych dostępnych za II kwartał br. wzrósł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Stosunek zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zwiększył się w okresie kwartału odpowiednio: o 1, pkt proc. do 30,2% oraz o 0,9 pkt proc. do 4%. W tym okresie udział zadłużenia sektorów krajowych w PKB wzrósł o 2,1 pkt proc. do 3%. W lipcu br. średni kurs złotego w NBP 8 zyskał w stosunku do euro 3,3%, do dolara amerykańskiego 9,%, do funta brytyjskiego 2,7% oraz 7,1% do franka szwajcarskiego. 8 Zmiany kursowe, liczone w okresie pomiędzy końcem czerwca i końcem lipca 2010 r. w oparciu o średnie kursy NBP. Biuletyn Informacyjny 7/

14 Bilans płatniczy w lipcu 2010 r. 3 Bilans płatniczy w lipcu 2010 r. 3 Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą oraz z badań statystyki publicznej. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Ujemne saldo rachunku bieżącego W lipcu 2010 r. ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 1.39 mln EUR. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne saldo dochodów (1.376 mln EUR) i obrotów towarowych (86 mln EUR) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (406 mln EUR) i usług (296 mln EUR). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2009 r. deficyt na rachunku bieżącym pogłębił się o 763 mln EUR, co było wynikiem wyższego ujemnego salda dochodów i obrotów towarowych. Eksport towarów w lipcu 2010 r. oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za lipiec 2009 r. wartość eksportu towarów była wyższa o mln EUR, tj. o 16,0%, a import towarów zwiększył się o mln EUR, tj. o 20,0%. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 86 mln EUR i było o 420 mln EUR niższe niż w analogicznym okresie 2009 r. Przychody z tytułu usług w lipcu 2010 r. w porównaniu z lipcem 2009 r. zwiększyły się o 97 mln EUR, tj.,1% i wyniosły mln EUR, a wartość rozchodów zwiększyła się o 23 mln EUR, tj. o 1,4% i wyniosła mln EUR. Saldo usług w omawianym okresie było dodatnie i wyniosło 296 mln EUR. Na wartość salda usług złożyły się: dodatnie salda usług transportowych (230 mln EUR), podróży zagranicznych (60 mln EUR) oraz pozostałych usług (6 mln EUR). Ujemne saldo dochodów w lipcu 2010 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2009 r. saldo to również było ujemne i wynosiło 818 mln EUR. W lipcu 2010 r. na saldo to złożyło się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (243 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1.619 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów od inwestycji w omawianym miesiącu w głównej mierze zadecydowały uzyskane przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich dochody z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości mln EUR (w tym: wypłacone dywidendy w wysokości 73 mln EUR, reinwestowane zyski w wysokości 377 mln EUR oraz zapłacone odsetki od kredytów otrzymanych 103 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również zapłacone inwestorom portfelowym dywidendy (291 mln EUR) i odsetki od dłużnych papierów wartościowych (17 mln EUR) oraz zapłacone wierzycielom zagranicznym odsetki od kredytów otrzymanych (130 mln EUR). Dla ostatnich 12 miesięcy (tj. od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło mln EUR, natomiast w poprzednim okresie (sierpień 2008 lipiec 2009) deficyt rachunku bieżącego wyniósł mln EUR. W ujęciu płynnego roku ujemne saldo rachunku bieżącego zmniejszyło się o mln EUR. Poprawa ta była wynikiem zmniejszenia ujemnego salda obrotów towarowych (z 9.69 mln EUR w poprzednim okresie do 4.10 mln EUR). W tym samym czasie ujemne saldo dochodów pogłębiło się (z mln EUR do mln EUR) oraz zmniejszyło się dodatnie saldo usług (z 3.64 mln EUR do mln EUR). Dodatnie saldo transferów bieżących nieznacznie wzrosło (z.111 mln EUR do.120 mln EUR). 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy w lipcu 2010 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) Wyszczególnienie Dane skumulowane** VII VI* VII* VIII 2008 VII 2009 VIII 2009 VII 2010* A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa NBP Sektor rządowy Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa NBP Sektor rządowy Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * Dane wstępne. ** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. Skumulowany eksport towarów w ostatnich 12 miesiącach wyniósł mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z poprzednim okresem (sierpień 2008 lipiec 2009) eksport zwiększył się o 7.79 mln EUR, tj. o 7,%, a import towarów zwiększył się o mln EUR, tj. o 2,1%). Biuletyn Informacyjny 7/2010 1

16 Bilans płatniczy w lipcu 2010 r Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską Saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i w lipcu 2010 r. wyniosło 96 mln EUR. Napływ środków z Unii Europejskiej w ujęciu bilansu płatniczego wyniósł: w transferach bieżących 26 mln EUR, a w transferach kapitałowych 92 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła 216 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło.46 mln EUR. O wysokości tego salda zadecydował przede wszystkim napływ netto kapitału z tytułu inwestycji portfelowych oraz pozostałych inwestycji. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 14 mln EUR. Złożyły się na nie: dodatnie reinwestowane zyski (377 mln EUR), odpływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów finansowych (164 mln EUR) oraz odpływ netto środków zmniejszających kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (9 mln EUR). W lipcu 2010 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 3.29 mln EUR. Nierezydenci zainwestowali netto w udziałowe papiery wartościowe 624 mln EUR. W omawianym okresie napływ netto kapitału w dłużne papiery wartościowe emisji polskich podmiotów wyniósł 2.63 mln EUR. Były to przede wszystkim inwestycje w obligacje Skarbu Państwa, wyemitowane zarówno na rynek krajowy, jak i na rynki zagraniczne. Zobowiązania polskich podmiotów wobec zagranicy w kategorii pozostałe inwestycje zwiększyły się o 2.02 mln EUR. Na saldo tej pozycji wpłynęły: wzrost zobowiązań zagranicznych NBP (o 1.11 mln EUR) głównie z tytułu pasywnych transakcji repo, wzrost zobowiązań rządu z tytułu kredytów otrzymanych (o 994 mln EUR), wzrost zobowiązań zagranicznych systemu bankowego, wynikający z tytułu przyrostu depozytów nierezydentów w polskich bankach (o 780 mln EUR) oraz spadek zobowiązań sektora przedsiębiorstw (o 634 mln EUR), przede wszystkim z tytułu kredytów handlowych Spadek inwestycji polskich podmiotów za granicą W polskich inwestycjach za granicą zanotowano spadek aktywów o 297 mln EUR. Rezydenci zmniejszyli swoje aktywa w kategorii pozostałe inwestycje o 2 mln EUR. Jednocześnie w kategorii inwestycje portfelowe i bezpośrednie miał miejsce odpływ kapitału (wzrost aktywów) odpowiednio o 16 mln EUR i 72 mln EUR. 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje własne NBP oraz transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 3.79 mln EUR. Różnice kursowe oraz zmiany z wyceny spowodowały ich spadek o mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec lipca 2010 r. wyniósł mln EUR. 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP 1. Uchwała Nr 9/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim. 4 Biuletyn Informacyjny 7/

18 Aneks statystyczny Aneks statystyczny 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,0 109,6 98,7.774,0 108,2 11, 100,7 99,8 100,7 100,2 99,3 I ,4 109,8 92, ,9 92,2 27,8 100,6 100,2 100,2 100,3 100,2 II 4.3,3 110,2 100, ,3 96, 113,1 100,7 100,0 100,2 100,7 99,9 III ,0 116,4 116,4 2.43,4 11, 134,0 100,4 99,9 100,1 100,9 100,7 IV 8.06,7 10,7 90, ,3 104,1 112,4 100,7 100,7 100,8 101,7 101, V ,4 119,1 107, ,1 113,4 133,3 100,9 100, 101,3 102,3 100,4 VI ,7 112,2 102, ,0 11,7 124,6 100,8 99,7 101,0 103,0 100,9 VII ,7 114,3 93, , 104,9 88,8 101,1 100,0 101,0 103, 100,7 VIII ,6 112,7 102, ,9 114,8 112,9 101,6 100,3 101,3 103,0 99,8 IX 67.42,6 111,4 108,6.46,6 122,7 118, 101,6 100,2 101, 103,4 99,9 X ,6 114,0 104, ,8 129,8 110, 101,2 100,1 101,6 102,9 99,4 XI ,8 111,2 97, 4.883,9 12,4 79,1 101,4 100,0 101,6 102,2 99,3 XII ,8 106, 94, ,3 120,3 14,2 101,4 99,8 101,4 102,4 99, I ,9 114,1 99, ,6 14,1 37,8 101,6 100,4 100,4 103,0 100,7 II ,9 112,1 97, , 14,2 110,6 101,9 100,3 100,7 103,4 100,3 III 72.02,4 110,9 114, ,6 139,4 120,4 102, 100, 101,1 103,1 100, IV 66.34, 112, 91,7 4.02,0 136,3 108,9 102,3 100, 101,6 101,9 100,4 V ,6 108,2 102, ,4 11,4 112,7 102,3 100, 102,2 101,9 100,4 VI ,7 10,7 100,1.196,3 104,1 112, 102,6 100,0 102,2 101,3 100, VII ,1 110,6 98,1.297,7 118,9 100,9 102,3 99,7 101,9 100,8 100,2 VIII 68.40,1 108,4 100,1.780,7 114,7 109,0 101, 99,6 101,6 101,4 100,4 IX 71.73,7 10,4 10,6 6.09,0 101,3 104,7 102,3 100,8 102,3 101, 99,9 X 78.43, 110,9 109, ,6 10, 11,0 103,0 100,6 103,0 101,6 99,6 XI ,9 108, 9, ,1 112,1 84,0 103,6 100,7 103,7 102,2 99,9 XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4.106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 IV 7.716,2 114,4 104,1.396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99,8 V 69.21,7 101,4 90,9.836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 VI ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 VII ,1 104,8 97,3 6.10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 VIII 6.42,2 9,6 91,2 6.49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7.674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6.023,9 94,4 96,9 9.43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6.264,4 8,4 102,4 4.24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7.180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 IV ,0 87,8 93,1.46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99,1 V 67.88,4 94,8 98,2.863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 VI ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 VII ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, VIII 66.09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7.33,0 98,7 11,0 7.41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74.4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112,3 118, ,7 89,2 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 IV ,4 109,9 90,9.094,6 93,9 118,0 102,4 100,4 101,6 99,6 101,4 V ,0 114,0 102,0.994,8 102,3 117,6 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 VI 82.6,0 114, 107, ,8 109,6 124,4 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 VII ,2 110,3 93, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,9 100,3 BIULETYN INFORMACYJNY 7/

20 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,3 100, , , ,0 17, , , , ,2 I ,3 100,1.049, , ,7 18, , , , ,4 II 102,2 100,1.09, ,0 2.86,9 18,0 2.26, , , ,7 III 102,2 100,2.071, , ,0 17, , , , ,4 IV 102,2 100,3.088, , ,6 17,2 2.70, , , ,0 V 102,3 100,3.108, ,0 2.83,0 16, 2.49, , , , VI 102, 100,4.126, , ,6 1, , , , ,1 VII 102,6 100,4.134, , ,4 1, , , , ,7 VIII 103,2 100,6.149, , ,6 1, 2.611, , , ,9 IX 103,8 100,7.19,0 4.97, ,6 1, , , ,9-9.44,9 X 104,3 100,6.178, , ,8 14,9 2.67, , , ,8 XI 104,4 100,3.19, , ,3 14,8 2.79, , ,3-12.0,0 XII 104,6 100,4.171,0 4.99, ,4 14, , , , ,9 I ,0 100,.23,0.048,0 2.36,8 1, , , , ,8 II 10,6 100,7.271,0.070, ,1 14, , , , ,0 III 106,4 100,9.294,0.089, , 14,3 2.82,71.396, 60.73, -2.70,9 IV 107,1 101,0.303,0.10, ,1 13, , , , 1.319,0 V 107,8 101,0.320,0.116,0 1.98,1 12, , , ,4-89, VI 108,3 100,9.342,0.144,0 1.89,1 12, , , ,3-76,8 VII 108, 100,6.36,0.160,0 1.86,1 12, , , , ,8 VIII 108,4 100,.381,0.182, ,9 11,9 2.88, , , ,4 IX 108,1 100,4.38,0.192, ,8 11,6 2.88, , , ,7 X 107,9 100,4.417,0.220, ,9 11,3 2.91, , ,3-24,6 XI 107,8 100,2.431,0.233, ,4 11, , , , ,7 XII 107,6 100,2.407,0.237, ,6 11,2 3.24, , , ,2 I ,4 100,3.37,0.339, ,4 11, 2.97,4 22.6, ,1 4.33,7 II 107,0 100,4.63,0.363, , 11, , , , 33,8 III 106, 100,4.70,0.376, ,2 10,9 3.12, , 62.86,6 422, IV 106,0 100,.79,0.382,0 1.60,7 10, , , ,3-42,8 V 10,2 100,3.77,0.383,0 1.2,6 9, , , , ,8 VI 104,7 100,3.81,0.383,0 1.4,3 9, , , ,6-3.74,9 VII 104,3 100,3.87,0.392, ,9 9, , , , ,2 VIII 104,0 100,2.78,0.391, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100,1.88,0.39, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100,1.90,0.397,0 1.32,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100,0.72,0.386, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99,9.17,0.33, ,8 9, 3.428, , , ,8 I ,4 99,9.47,0.374, ,4 10,4 3.21, , ,8 800,3 II 101,8 99,8.27,0.32, ,8 10,9 3.19,6 46.7,0 2.00, ,0 III 101,3 99,9.498,0.32,0 1.78,8 11, , , , ,2 IV 100,7 99,9.487,0.309, ,9 10, , , , ,2 V 100,3 99,8.472,0.292, ,4 10, , , , , VI 99,9 100,0.463,0.280,0 1.68,7 10, , , , ,7 VII 99,6 99,9.43,0.273, ,1 10, , , , , VIII 99,3 99,9.40,0.270, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100,0.40,0.267,0 1.71,9 10, , , , ,8 X 99,1 100,1.449,0.267, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100,1.449,0.26, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100,0.418,0.2, ,7 11,9 3.62, , , -.288,7 I ,3 99,8.474,0.301,0 2.02, 12, , , ,7-9.88,6 II 99,4 99,9.468,0.293, , 13, , ,1.042, ,4 III 99, 100,0.478,0.294, ,7 12, , , , , IV 99,7 100,1.49,0.308, ,8 12, , , ,6-14.6,9 V 100,0 100,1.0,0.320, ,9 11, , , , ,7 VI 100,1 100,1.23,0.336, ,9 11, , , , ,6 VII 100,2 99,9.33,0.30, ,8 11, , , , ,9 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres przychody koszty uzyskania przychodów wynik finansowy brutto (saldo) 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw obciążenia wyniku finansowego brutto wynik finansowy netto (saldo) wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wskaźnik rentowności obrotu netto wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe ogółem należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ogółem w tym przychody ze sprzedaży produktów ogółem w tym koszt własny sprzedanych produktów mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII , , , , ,8 13.4, ,7 9,1 3,9 97, , , , I II III , , , , , , ,4 9,2 3,6 100, , , ,0 IV V VI 691.8, , , , , , ,9 94,4 4, 99, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,2 4,7 103, , , ,3 X XI XII , , , , , , ,8 94,2 4,7 101, , , ,0 I II III , , , , , , ,4 93,9 4,9 100, , , ,4 IV V VI , , , , , 9.72, ,7 93,,3 99, , , ,6 VII VIII IX , , , , , , ,2 93,6,2 100, , , , X XI XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6.313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 IV V VI , , ,6 0.31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43.49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , IV V VI , , , , , ,3 37.0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 VII VIII IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9.914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4.46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 IV V VI , , , , , , ,7 9,0 4,1 103, , , ,3 VII BIULETYN INFORMACYJNY 7/

22 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy stopa rezerwy od wkładów od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej ogółem na rachunku bieżącym % % % % % % % % % % % mln zł mln zł mln zł XII 200 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. I ,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. III 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IV 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. VI 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , 12.98,. VII 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. VIII 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. IX 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. X 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. XI 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. XII 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. I ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. IV 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. V 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. VI 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. VII 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VIII 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IX 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. X 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XI,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XII,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. IV,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. V,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. VI 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. VIII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,. X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. IV 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. VI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. VII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VIII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,6. IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,9. XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. IV 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,8. V 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. z tego: stopa referencyjna zadeklarowana kwota gotówki 1 stopy redyskontowe weksli 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele cd. 0,00 tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca ogółem z tego bonów o terminie wykupu: 1-tygodniowym 2-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 8-tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 I ,00 0,00 0, ,00. 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 VI ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 XII ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 IV , ,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 bony 2-dniowe BIULETYN INFORMACYJNY 7/

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo