Biuletyn Informacyjny 5/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 5/2012"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2012 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy w maju 2012 r Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Transfery z Unią Europejską Inwestycje nierezydentów w Polsce Inwestycje polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy Według opublikowanych przez GUS danych miesięcznych, wzrost produkcji przemysłowej w maju br. wyniósł 4,6% r/r wobec 2,9% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana była wyższa o 3,1% r/r. Wzrost sprzedaży odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o,2% r/r) oraz przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,4% r/r). Spadła natomiast o 9% r/r sprzedaż w przedsiębiorstwach górniczych. Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2011 r. wystąpił w 23 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia 1, wzrosła sprzedaż artykułów spożywczych (o 12,2% r/r), wyrobów z metali (o 8,8% r/r), maszyn i urządzeń (o,1% r/r) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,4% r/r). Spadła natomiast sprzedaż mebli (o 10,3% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,2% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,4% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w maju br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 6,2% wyższa w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 8,1% r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 7,2% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w maju br.,2% r/r wobec 4,4% r/r miesiąc wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o,2% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 7,3% r/r oraz o 0,8% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Według danych GUS dostępnych za kwiecień br. 2, wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia, wzrost cen odnotowano przy produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o,% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o % r/r), maszyn i urządzeń (o 4,9% r/r), artykułów spożywczych (o 4,3% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,3% r/r), mebli (o 2,% r/r) oraz wyrobów z metali (o 1,4% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w maju br. o 0,9% r/r wobec 1,1% r/r w poprzednim miesiącu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w maju br. o 3,6% r/r wobec 4% r/r w poprzednim miesiącu. Usługi transportowe podrożały o 8,1% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 6,6% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 4,7% r/r, opieka zdrowotna o 3,7% r/r, żywność i napoje bezalkoholowe o 2,7% r/r oraz usługi związane z łącznością o 2,3% r/r. Spadły natomiast o 4,6% r/r ceny odzieży i obuwia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w maju br. na poziomie 30 tys. i było o 0,3% (o 16 tys.) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach górniczych (o 1,7% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie 1 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 2 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6% r/r). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy, wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z metali (o 3,2% r/r), maszyny i urządzenia (o 1,4% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 1,3% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,1% r/r) oraz wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie przy produkcji mebli (o 6,1% r/r) oraz artykułów spożywczych (o 3% r/r). 1 Wykres 1.1. Dynamika produktu krajowego brutto I II 2010 III I I II 2011 III I I 2012 Wykres 1.2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Przetwórstwo przemysłowe III IX X XI XII I II III Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę I Wykres 1.3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny /2012

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 1.4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres 1.. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 1.6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia (%) I II III IX X XI XII I II III I 11. Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 1.7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Poza przemysłem, zatrudnienie wzrosło w grupach informacja i komunikacja (o 3,2% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 3% r/r), w budownictwie (o 2,8% r/r) oraz w grupie handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6% r/r). Spadek zatrudnienia o 4,% r/r odnotowano w grupie zakwaterowanie i gastronomia. Na poziomie sprzed roku utrzymało się natomiast zatrudnienie w grupie administrowanie i działalność wspierająca. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w maju br. 2013,9 tys. i była o 1,3 tys. (2,6%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 12,6% o 0,2 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w maju br. na poziomie 3618 zł, tj. o 3,8% wyższym niż rok wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym płace wzrosły średnio o,8% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,1% r/r oraz w przedsiębiorstwach górniczych o 1% r/r. Z pozaprzemysłowych sekcji przedsiębiorstw, wynagrodzenia wzrosły w grupach: administrowanie i działalność wspierająca (o 7,4% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,9% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,8% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 2,2% r/r), w budownictwie (o 1,2% r/r) oraz w grupie: informacja i komunikacja (o 0,3% r/r). W pierwszych pięciu miesiącach br. dochody budżetu państwa wyniosły 113, mld zł przy wydatkach na poziomie 140, mld zł. Dochody i wydatki były wyższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o,2% oraz 6,7%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 38,6% oraz 42,7% planu założonego w ustawie budżetowej na 2012 r. Deficyt budżetowy po maju br. wyniósł 27 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 3 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich przewyższały ubiegłoroczne o 3,1%. Wzrosły również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 16,1%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 4,4%). Biuletyn Informacyjny /2012 7

8 Przegląd monetarny 2 2 Przegląd monetarny Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,2 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,7% w skali rocznej; stopa lombardowa 6,2% w skali rocznej; stopa depozytowa 3,2% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli % w skali rocznej. Uchwała RPP weszła w życie 10 maja br. W majowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej 3 średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 2 punktów bazowych podobnie jak w poprzednim miesiącu. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających, operacji typu repo oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyniosła 88,1 mld zł i była o 3,2 mld zł wyższa niż w poprzednim okresie. Średni poziom operacji otwartego rynku wyniósł 88 mld zł (poprzednio 84,6 mld zł), w tym operacji podstawowych 86,1 mld zł. W majowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie około 0,1 mld zł wobec 0,36 mld zł w poprzednim okresie. W maju br. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wzrosło z 6,7% do 6,9%. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów zwiększył się z 8,9% do 9,2%. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe spadło z 7% do 6,9%; oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych utrzymało się na poziomie 16,1%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło średnie oprocentowanie depozytów złotowych: dla przedsiębiorstw z 4,3% do 4,4%; dla gospodarstw domowych z 4,6% do 4,7%. W maju br. wartość agregatu M3 wzrosła o 13,6 mld zł (1,6%) do 884,2 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1 pkt proc. do 11,3%. Wpływ czynników nietransakcyjnych związanych ze zmianami kursu złotego względem głównych walut był w tym okresie istotny. W wyniku ich działania walutowe komponenty pieniądza wzrosły o około 4,6 mld zł. Tempo zmian komponentów podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład agregatu M1, zwiększyło się o 2 pkt proc. do 3,7% r/r. Tempo pozostałych składników szerokiego pieniądza spadło o 0,2 pkt proc. do 21% r/r. Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami MIF wzrosła w maju br. o 1 mld zł (1%) do 102,3 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1,6 pkt proc. do 9,%. 3 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny Wykres 2.1. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP % 6, 6,0,,0 4, 4,0 3, 2 3,0 2, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 2.2. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych),0 % 4, 4,0 3, 3,0 2, I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.3. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, zwiększył się o 1 pkt proc. do 2,%. Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, spadł o 0, pkt proc. do 22,1%. Biuletyn Informacyjny /2012 9

10 Przegląd monetarny Wykres 2.4. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 2.. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Wykres 2.6. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły w maju br. o 11,3 mld zł (1,%) do 764,8 mld zł. Ich tempo zmian zwiększyło się o 0,8 pkt proc. do 10,8% r/r. Wzrosły depozyty przedsiębiorstw (o 6,6 mld zł, 3,7%), gospodarstw domowych (o 2,7 mld zł, 0,6%), instytucji samorządowych (o 1,4 mld zł,,4%) oraz funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,4 mld zł, 20,3%). Na poziomie z poprzedniego miesiąca pozostały natomiast depozyty niemonetarnych instytucji finansowych. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 2.7. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.8. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Głównym czynnikiem kreacji pieniądza w maju br. były aktywa zagraniczne netto, których wartość wzrosła o 28,4 mld zł (24%) do 146,7 mld zł. Do wzrostu podaży pieniądza przyczynił się również przyrost zadłużenia sektorów krajowych 4 o 1,2 mld zł (1,8%) do 87 mld zł. W kierunku obniżenia zasobów pieniężnych oddziaływał natomiast spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o,4 mld zł (4,6%) do 111,84 mld zł, wzrost długoterminowych zobowiązań finansowych o 3,9 mld zł (1,6%) do 241,9 mld zł oraz wzrost ujemnego salda pozycji netto o 21 mld zł (32,3%) do -86,1 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) wzrosło w maju br. o,6 mld zł (2,2%) do 29,7 mld zł. Wzrost zadłużenia z tytułu różnic kursowych wyniósł 3,9 mld zł. Tempo zadłużenia wzrosło o 0,8 pkt proc. do 14,1% r/r. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym rosły w tempie 8,8% r/r (wzrost tempa o 0,4 pkt proc.); kredyty od 1 roku do lat włącznie wzrosły o 14,2% r/r (spadek tempa o 0,7 pkt proc.); kredyty powyżej lat wzrosły o 18,2% r/r (wzrost tempa o 2,1 pkt proc.). Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF wzrosło w maju br. o 12,9 mld zł (2,4%) do 44,2 mld zł. Wzrost zadłużenia z tytułu różnic kursowych wyniósł 10,4 mld zł. Roczne tempo zmian tej kategorii spadło o 0,3 pkt proc do 9,7%. 4 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Biuletyn Informacyjny /

12 Przegląd monetarny Wykres 2.9. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres Udział agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych w PKB % I II III I I II III I I M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Kredyty bankowe na cele mieszkaniowe rosły w tempie 1,9% r/r (spadek tempa o 0,4 pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych było ujemne na poziomie -2,4% r/r (wzrost ujemnego tempa o 0, pkt proc.). Według danych dostępnych za I kwartał br., spadł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Stosunek zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zmniejszył się w okresie kwartału odpowiednio: o 1,3 pkt proc. do 29,4% oraz o 1,2 pkt proc. do 6,6%. W tym okresie udział zadłużenia sektorów krajowych w PKB spadł o 1,3 pkt proc. do,2%. W maju br. średni kurs złotego w NBP stracił w stosunku do euro,2%, do dolara amerykańskiego 12,3%, do franka szwajcarskiego,2% oraz 6,9% do funta brytyjskiego. Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem kwietnia br. i końcem maja br. w oparciu o średnie kursy NBP. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Bilans płatniczy w maju 2012 r. 3 Bilans płatniczy w maju 2012 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Deficyt rachunku bieżącego w maju 2012 r. wyniósł 81 mln EUR. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1 390 mln EUR) i obrotów towarowych (933 mln EUR) oraz dodatnie salda transferów bieżących (1 192 mln EUR) i usług (316 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 182 mln EUR. Zwiększenie deficytu rachunku bieżącego wynikało, przede wszystkim, z niższego dodatniego salda transferów bieżących. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 6 mln EUR. W maju 2012 r., zarówno wartość eksportu, jak i importu towarów była na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Eksport towarów oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za maj 2011 r. wartość eksportu towarów była niższa o 16 mln EUR, tj. o 0,1%, a import towarów zmniejszył się o 1 mln EUR, tj. o 0,1%. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 933 mln EUR i w porównaniu z majem 2011 r. pogłębiło się o 1 mln EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły mln EUR i, w porównaniu z majem 2011 r., zmniejszyły się o 13 mln EUR, tj. 0,6%. Wartość rozchodów wyniosła mln EUR i była wyższa o 4 mln EUR, tj. o 2,8%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 316 mln EUR, złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (20 mln EUR), podróży zagranicznych (76 mln EUR) i pozostałych usług (3 mln EUR). Ujemne saldo dochodów w maju 2012 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2011 r. było ono również ujemne i wyniosło mln EUR. Na saldo dochodów w maju 2012 r. złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (126 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1 16 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów od inwestycji zadecydowały, w głównej mierze, dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości mln EUR (w tym: wypłacone dywidendy w kwocie 696 mln EUR, reinwestowane zyski w wysokości 207 mln EUR oraz odsetki od dłużnych instrumentów finansowych 199 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu ich inwestycji w dłużne papiery wartościowe (318 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych przez polskie podmioty (213 mln EUR) Transfery z Unią Europejską W maju 2012 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło mln EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem w transferach bieżących nastąpił spadek przychodów o 301 mln EUR (niższy napływ środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz wzrost rozchodów o 77 mln EUR (wyższa składka zapłacona do budżetu Unii Europejskiej). Biuletyn Informacyjny /

14 Bilans płatniczy w maju 2012 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) 3 Wyszczególnienie skumulowane** I* * I I * A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * wstępne. ** skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. Przychody w transferach kapitałowych wzrosły o 61 mln EUR (wyższy niż przez rokiem napływ środków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego) i wyniosły 173 mln EUR. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy w maju 2012 r Inwestycje nierezydentów w Polsce Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 416 mln EUR. Wysokość tego salda została ukształtowana, w głównej mierze, przez napływ netto kapitału zagranicznego w papiery wartościowe wyemitowane przez polskie podmioty. W maju 2012 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło mln EUR. Wynikało ono ze wzrostu zaangażowania nierezydentów w dłużne papiery wartościowe (o mln EUR). Nierezydenci chętnie inwestowali w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane zarówno na rynek krajowy (napływ netto 1 17 mln EUR), jak i na rynkach zagranicznych (napływ netto 04 mln EUR). W maju 2012 r. Ministerstwo Finansów wykupiło obligacje nominowane w CHF oraz wyemitowało obligacje nominowane w JPY i CHF. W tym samym okresie nierezydenci wycofywali się z inwestycji w akcje, gdzie zarejestrowano odpływ netto kapitału w wysokości 94 mln EUR. 3 Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 29 mln EUR. Na saldo to złożył się napływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (472 mln EUR), reinwestowane zyski (207 mln EUR) oraz odpływ netto środków zmniejszający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (384 mln EUR). Zobowiązania polskich podmiotów wobec nierezydentów w kategorii pozostałe inwestycje zmniejszyły się o mln EUR. Na saldo tej pozycji wpłynęło głównie zmniejszenie zobowiązań NBP o mln EUR oraz sektora bankowego o 462 mln EUR (głównie w wyniku spłat kredytów otrzymanych) Inwestycje polskich podmiotów za granicą Polskie inwestycje za granicą zwiększyły się o mln EUR. O wysokości tego salda zadecydował wzrost pozostałych inwestycji (o mln EUR, głównie z tytułu wyższych lokat rezydentów w bankach za granicą w wysokości 2 29 mln EUR). Aktywa rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich zmniejszyły się w omawianym okresie o 429 mln EUR, a z tytułu inwestycji portfelowych spadły o 168 mln EUR. 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 838 mln EUR. Natomiast różnice kursowe oraz zmiany wyceny spowodowały ich wzrost o mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec maja 2012 r. wyniósł 79 1 mln EUR. Biuletyn Informacyjny /2012 1

16 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała nr /2012 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 r Uchwała nr 4/2012 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim. 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Aneks statystyczny Aneks statystyczny BIULETYN INFORMACYJNY /

18 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4 106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 I 7 716,2 114,4 104,1 396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99, ,7 101,4 90,9 836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 I ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 II ,1 104,8 97,3 6 10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 III 6 42,2 9,6 91,2 6 49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7 674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6 023,9 94,4 96,9 9 43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6 264,4 8,4 102,4 4 24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7 180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 I ,0 87,8 93,1 46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99, ,4 94,8 98,2 863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 I ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 II ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, III 66 09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7 33,0 98,7 11,0 7 41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74 4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 I ,4 109,7 90,8 094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101, ,0 113, 101,6 994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 I 82 6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 II ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 III ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99,8 IX ,3 111,8 113,1 8 70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8 403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84 11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 XII ,7 111,4 9, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 110,3 93, ,4 111,0 30,7 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 II ,6 110, 103, ,6 118,7 111, 103,6 100,2 101,4 107, 101,2 III , 106,8 11,2 389,1 124,2 142,4 104,3 100,9 102,3 109, 101,6 I 86 63, 106,7 90,7 912,2 11,6 109,7 104, 100, 102,9 108,8 100, ,1 107,8 102,7 7 44, 123,9 12,9 10,0 100,6 103, 106,3 99,7 I 89 99, 102,0 101, ,6 117,0 117,6 104,2 99,6 103,1 10,6 100,3 II ,6 101,8 94,0 8 10,8 116,4 96, 104,1 99,7 102,8 10,9 100,4 III ,0 107,9 104, ,2 110,8 101, 104,3 100,0 102,7 106,8 100,6 IX ,8 107,4 112, ,0 118,1 118,3 103,9 100,1 102,8 108,4 101,7 X ,1 106,4 97, , 108,9 9,7 104,3 100,7 103, 108, 100,1 XI ,2 108, 100, 9 103,2 113,0 92, 104,8 100,7 104,2 109,1 100,9 XII 9 696,7 107,7 9, ,6 114,6 140,6 104,6 100,4 104,6 108,2 100,4 I ,4 109,1 9,0 4 36,7 132,2 3, 104,1 100,7 100,7 107,9 100,1 II ,2 104,8 99, ,4 112,0 94, 104,3 100,4 101,1 106,0 99, III 99 28,1 100,8 110,7 633,1 103, 131,6 103,9 100, 101,7 104,4 100,1 I 92 80,3 102,8 92, ,1 108,1 114,6 104,0 100,6 102,2 104,4 100, ,3 104,6 104, 7 943,1 106,2 123,7 103,6 100,2 102,4 10,0 100,2 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,6 100, ,6 11,2 3 24, , , ,2 I ,4 100, ,4 11, 2 97,4 22 6, ,1 4 33,7 II 107,0 100, , 11, , , , 33,8 III 106, 100, ,2 10,9 3 12, , 62 86,6 422, I 106,0 100, ,7 10, , , ,3-42,8 10,2 100, ,6 9, , , , ,8 I 104,7 100, ,3 9, , , ,6-3 74,9 II 104,3 100, ,9 9, , , , ,2 III 104,0 100, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100, ,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99, ,8 9, 3 428, , , ,8 I ,4 99, ,4 10,4 3 21, , ,8 800,3 II 101,8 99, ,8 10,9 3 19,6 46 7,0 2 00, ,0 III 101,3 99, ,8 11, , , , ,2 I 100,7 99, ,9 10, , , , ,2 100,3 99, ,4 10, , , , , I 99,9 100, ,7 10, , , , ,7 II 99,6 99, ,1 10, , , , , III 99,3 99, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100, ,9 10, , , , ,8 X 99,1 100, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100, ,7 12,1 3 62, , , - 288,7 I ,3 99, , 12, , , ,7-9 88,6 II 99,4 99, , 13, , ,1 042, ,4 III 99, 100, ,7 13, , , , , I 99,7 100, ,8 12, , , ,6-14 6,9 100,0 100, ,9 12, , , , ,7 I 100,1 100, ,9 11, , , , ,6 II 100,2 99, ,8 11, 3 433, ,2 174, ,9 III 100,2 100, ,2 11, , , , ,2 IX 100,2 100, ,6 11, 3 403, , , ,7 X 100,1 100, ,6 11, 3 440, , , ,0 XI 100,0 100, ,3 11,7 3 2, , , , XII 100,0 100, ,7 12, , , , , I ,3 100, ,0 13, , , , ,6 II 100,4 100, ,2 13, , , , ,0 III 100,6 100, ,9 13, , , , ,0 I 100,6 100, , 12,8 3 97, , , ,1 100,7 100, ,6 12, , , , ,8 I 100,8 100, ,3 11, , , , ,2 II 101,1 100, ,2 11, , , ,2-1 38,4 III 101,4 100, ,3 11,8 3 91, , , ,0 IX 101,6 100, ,7 11,8 3 81, , , , X 101,6 100, ,6 11, , , , ,8 XI 101,7 100, ,9 12, , , , ,8 XII 101,8 100, ,7 12, 4 01, , , ,3 I , 99, , 13, , , , ,8 II 101,4 99, ,2 13, 3 68, , , ,3 III 101,3 100, ,9 13, , , , ,4 I 101,1 100, ,6 12, , , , ,1 100,9 99, ,9 12, , , , , BIULETYN INFORMACYJNY /

20 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ogółem przychody ogółem własny ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw produktów produktów i usług mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6 313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 I I , , ,6 0 31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 II III IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43 49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , I I , , , , , ,3 37 0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 II III IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9 914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4 46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 I I , , , ,9 0 7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,7 II III IX , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI XII , , , , , , , 94,7 4,4 10, , , ,4 I II III , , , , ,4 339, ,8 94,7 4,3 106, , , ,0 I I , , , , , ,3 6 16,0 93,8,2 104, , , ,9 II III IX , , , , ,2 1 37, ,7 94,4 4,7 104, , , ,7 X XI XII , , , , , , ,3 94,6 4, 102, , , ,7 I II III , , , , ,2 349, 23 60,7 9,0 4,1 100, , , ,7 I N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa referencyjna stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej % % % % % % % % % % % mln zł XII 2007,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,2 I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 I,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 II 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 III 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,4 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 I 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 I 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 II 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 III 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,6 IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,9 XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 I 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,8 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 I 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 IX 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 XII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 I ,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 II 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 I 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 4,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 II 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 III 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 IX 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 XI 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 XII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I ,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , III 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , I 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 1 stopy redyskontowe weksli BIULETYN INFORMACYJNY /

22 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 3. Przetargi na bony skarbowe Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,22, ,18 I ,00 0,00 0,00 0, ,43 II 1 00, ,46 00,00, ,22 III , , ,82 6, ,23 I , , ,41 6, , , , ,21 6, ,30 I , , ,17 6, ,99 II , ,9 6 60,1 6, ,94 III , , ,00 6, ,96 IX , , ,89 6, ,40 X , , ,14 6, ,49 XI , , ,93 6, ,3 XII , , ,20 6, ,44 I , , ,00 4, ,93 II , , ,3, ,92 III , , ,01 4, ,73 I , , ,38 4, , , ,8 6 29,10 4, ,04 I 7 400, , ,86 4, ,37 II 4 000, ,39 026,09 4, ,34 III 800, ,38 439,30 4, ,76 IX , , ,74 4,42 73,84 X ,00 4, ,3 4, ,64 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,93 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,16 I , , ,00 3, ,36 II 4 200, ,38 042,44 3, ,42 III 6 700, , ,83 3, ,77 I , ,7 2 86,00 3, , , , 3 330,00 3, ,7 I 4 600, ,9 017,4 3, ,31 II , , ,00 4, ,04 III , , ,29 3, ,9 IX , , ,40 3, ,40 X , ,8 822, 4, ,66 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,66 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,48 I , , ,20 4, ,0 II , ,72 793,4 4, ,00 III , , ,99 4, ,89 I , , ,9 4, , , ,0 2 12,00 4, ,83 I 0 0,00 0,00 0,00 0, ,0 II 0 0,00 0,00 0,00 0, ,90 III 0 0,00 0,00 0,00 0, ,62 IX 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,20 I , ,40 811,32 4, ,31 II , , ,87 4, ,7 III , , ,92 4, ,46 I , , ,11 4, ,46 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 4. Przetargi na bony pieniężne NBP Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,3, ,2 I , , ,40, ,60 II , , ,00, ,22 III , , ,20, ,67 I , , ,70, , , , ,87, ,83 I , , ,40, ,6 II , ,63 732,73 6, ,96 III 9 800, , ,10 6,00 7 1,28 IX 4 400, , ,60 6, ,1 X , , ,10 6, ,86 XI 0, , ,2, ,68 XII 0, , ,11, ,4 I , , ,60 4, ,34 II , , ,61 4, ,0 III , , ,00 3, ,97 I , , ,00 3, , , , ,86 3, ,9 I , , ,31 3, ,11 II 19 00, , ,6 3, ,20 III , , ,47 3, ,94 IX , , ,3 3, ,40 X , ,9 2 7,6 3, ,61 XI , , ,07 3, ,16 XII , , ,63 3, ,8 I , , ,43 3, ,32 II , , ,0 3, ,19 III , , ,94 3, ,94 I , , ,36 3, , , , ,06 3, ,2 I , , ,23 3, ,86 II , , ,62 3, ,39 III , , ,64 3, ,63 IX , , ,6 3, ,0 X , , ,9 3, ,40 XI , , ,31 3, ,46 XII , , ,70 3, ,93 I , , ,8 3, ,34 II , , ,87 3, ,99 III 39 00, , ,78 3, ,49 I , , ,03 3, , , , ,82 4, ,1 I , , ,10 4, ,76 II , , ,13 4, ,63 III , , ,41 4, ,08 IX , , ,86 4, ,49 X , , ,66 4, ,99 XI , , ,83 4, ,64 XII , , ,09 4, ,94 I , , ,48 4, ,18 II , , ,9 4, ,99 III , , ,18 4, ,73 I , , ,1 4, , , , ,39 4, ,6 BIULETYN INFORMACYJNY /

24 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.). Informacje o wynikach sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie Okres liczba spółek na koniec miesiąca kapitalizacja na koniec miesiąca wskaźnik C/Z na koniec miesiąca WIG20 na koniec miesiąca WIG20 średni w miesiącu mwig40 na koniec miesiąca mwig40 średni w miesiącu swig80 na koniec miesiąca 2 swig80 średni w miesiącu 2 obroty w miesiącu wskaźnik obrotu mln zł mln zł % XII ,4 18,8 3 46,1 3 64, , , , , ,6 2,1 I ,2 14,9 2 92, , , , , , ,3 3,1 II ,9 14, , , , , , , ,0 1,7 III ,6 13, , , 3 363, , , , ,2 1, I , 13, , , , , , , ,4 1, ,7 12,7 2 90,3 2 97, , , , , ,2 1,4 I ,1 11,2 2 91, , , , , , ,0 1, II ,8 11,7 2 72, 2 71,8 2 02, , , , ,9 2,1 III ,0 10,6 2 97, , ,2 2 43, , , ,7 1, IX ,0 10, , ,4 2 22, , , , ,2 2,2 X ,6 7,7 1 82, , , , , , 3 07,4 3,7 XI ,6 8, , ,9 1 61,4 1 89, , , ,7 2,6 XII ,3 8, , ,7 1 11,3 1 61,7 6 82, , ,7 2,2 I ,8 7,7 1 94, ,0 1 36,6 1 4, ,9 6 73, ,9 2,2 II ,6 8, , 1 44, 1 243, , , , ,1 6,4 III ,6 10, 1 11, , , , , , ,2 64,4 I , 13, , 1 708, 1 68,0 1 2,3 8 99, 7 967, ,0 79, ,1 24, , , , , , , ,8 62,8 I ,4 2, , , , 1 783, , , ,0 8,7 II ,9 29, 2 137, , 2 042, , , , ,4 7,7 III , 40, , , , , 11 83, , ,3 60,7 IX ,6 46, , , 2 29, , , , , 6,0 X , 47, , , , , , ,6 32 6,8,7 XI ,3 49,2 2 32, , , , ,0 11 1, ,2 6,7 XII , 37, , , , , , , , 2,2 I ,1 42, , , , , , , ,6 44,9 II ,8 22,6 2 26,0 2 24, , ,0 11 9, , ,1 42,4 III ,7 20,8 2 49,6 2 42, , , , ,6 3 61,1 47,3 I ,7 21,0 2 47, 2 3,1 2 48,4 2 27, , , ,4 43, ,8 1, , , ,9 2 43, , , ,7 6,7 I ,0 14, ,0 2 34, 2 373, , , , ,8 43,6 II ,9 1, , , , , , , ,4 39,6 III , 14, , ,6 2 10, , , , ,0 34,3 IX , 17,7 2 61,2 2 4,2 2 63, 2 78, , , ,9 47,7 X , 18,4 2 61, , , , , , , 46,2 XI ,7 16, , , , , , , ,9 3,8 XII ,1 17, 2 744,2 2 71,6 2 80, , , , , 37,4 I ,6 17, , , 2 82, , 12 2, , ,7 49,0 II ,8 17, , , ,6 2 81, , , ,3 47,3 III ,2 1, , , , 2 872, , , ,7 48,9 I ,3 16, , , , , , , ,9 44, ,6 14, ,6 2 80,3 2 99, , , , ,1 49,3 I ,8 14, ,0 2 80,6 2 80, , , , ,8 47,7 II ,1 13, , , , , , , ,6 42, III ,6 10,4 2 41, , , , , 9 41, ,3 6,1 IX ,2 9, , , , 2 170, ,2 8 74, ,6, X ,4 10, , , ,0 2 23,0 9 16, , ,9 3,6 XI ,7 9, ,1 2 27, ,7 2 20, , , ,1 49,4 XII ,2 9, , 2 186, ,9 2 1, , 8 469, 1 084, 41,0 I , 10, , ,8 2 34,0 2 23, , , ,9 47,7 II ,2 9, , , , , , , ,0 44,1 III ,4 9, , 2 300,1 2 03,6 2 00, , , ,4 4,4 I ,1 9, , , ,0 2 44, , , ,3 3, ,8 8, , ,4 2 24, ,2 9 28, , ,2 37,9 2 Od 16 marca 2007 r. indeks WIRR został zastąpiony przez indeks swig N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013 Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8-9 ul.

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych Narodowy Bank Polski Departament Statystyki Zmiany w definicjach agregatów monetarnych wprowadzane począwszy od informacji na koniec marca 2002 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął wdrażanie standardów Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Warszawa, 2008.10.29 Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Wartość aktywów i wyniki z operacji funduszy inwestycyjnych oraz pochodna względem ich pozycji finansowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Wersja z 20121023 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Podstawą opracowania formularzy sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca 215 r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/215 Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2015 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku Narodowy Bank Polski w dniu 30 września br. opublikuje dane bilansu płatniczego i międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Wersja z 20141216 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Podstawę opracowania formularzy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI W I KWARTALE 2009 R.

ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI W I KWARTALE 2009 R. MINISTERSTWO GOSPODARKI ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI W I KWARTALE 2009 R. DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści Synteza... 3 Znaczące spowolnienie wzrostu gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo