Biuletyn Informacyjny 5/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 5/2012"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2012 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy w maju 2012 r Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Transfery z Unią Europejską Inwestycje nierezydentów w Polsce Inwestycje polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy Według opublikowanych przez GUS danych miesięcznych, wzrost produkcji przemysłowej w maju br. wyniósł 4,6% r/r wobec 2,9% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana była wyższa o 3,1% r/r. Wzrost sprzedaży odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o,2% r/r) oraz przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,4% r/r). Spadła natomiast o 9% r/r sprzedaż w przedsiębiorstwach górniczych. Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2011 r. wystąpił w 23 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia 1, wzrosła sprzedaż artykułów spożywczych (o 12,2% r/r), wyrobów z metali (o 8,8% r/r), maszyn i urządzeń (o,1% r/r) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,4% r/r). Spadła natomiast sprzedaż mebli (o 10,3% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,2% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,4% r/r). Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w maju br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 6,2% wyższa w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 8,1% r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 7,2% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w maju br.,2% r/r wobec 4,4% r/r miesiąc wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o,2% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 7,3% r/r oraz o 0,8% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Według danych GUS dostępnych za kwiecień br. 2, wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia, wzrost cen odnotowano przy produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o,% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o % r/r), maszyn i urządzeń (o 4,9% r/r), artykułów spożywczych (o 4,3% r/r), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,3% r/r), mebli (o 2,% r/r) oraz wyrobów z metali (o 1,4% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w maju br. o 0,9% r/r wobec 1,1% r/r w poprzednim miesiącu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w maju br. o 3,6% r/r wobec 4% r/r w poprzednim miesiącu. Usługi transportowe podrożały o 8,1% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 6,6% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 4,7% r/r, opieka zdrowotna o 3,7% r/r, żywność i napoje bezalkoholowe o 2,7% r/r oraz usługi związane z łącznością o 2,3% r/r. Spadły natomiast o 4,6% r/r ceny odzieży i obuwia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w maju br. na poziomie 30 tys. i było o 0,3% (o 16 tys.) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach górniczych (o 1,7% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie 1 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 2 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6% r/r). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy, wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z metali (o 3,2% r/r), maszyny i urządzenia (o 1,4% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 1,3% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,1% r/r) oraz wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie przy produkcji mebli (o 6,1% r/r) oraz artykułów spożywczych (o 3% r/r). 1 Wykres 1.1. Dynamika produktu krajowego brutto I II 2010 III I I II 2011 III I I 2012 Wykres 1.2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Przetwórstwo przemysłowe III IX X XI XII I II III Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę I Wykres 1.3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny /2012

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 1.4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres 1.. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 1.6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia (%) I II III IX X XI XII I II III I 11. Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 1.7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX X XI XII I II III I Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Poza przemysłem, zatrudnienie wzrosło w grupach informacja i komunikacja (o 3,2% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 3% r/r), w budownictwie (o 2,8% r/r) oraz w grupie handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6% r/r). Spadek zatrudnienia o 4,% r/r odnotowano w grupie zakwaterowanie i gastronomia. Na poziomie sprzed roku utrzymało się natomiast zatrudnienie w grupie administrowanie i działalność wspierająca. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w maju br. 2013,9 tys. i była o 1,3 tys. (2,6%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 12,6% o 0,2 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w maju br. na poziomie 3618 zł, tj. o 3,8% wyższym niż rok wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym płace wzrosły średnio o,8% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,1% r/r oraz w przedsiębiorstwach górniczych o 1% r/r. Z pozaprzemysłowych sekcji przedsiębiorstw, wynagrodzenia wzrosły w grupach: administrowanie i działalność wspierająca (o 7,4% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,9% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,8% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 2,2% r/r), w budownictwie (o 1,2% r/r) oraz w grupie: informacja i komunikacja (o 0,3% r/r). W pierwszych pięciu miesiącach br. dochody budżetu państwa wyniosły 113, mld zł przy wydatkach na poziomie 140, mld zł. Dochody i wydatki były wyższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o,2% oraz 6,7%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 38,6% oraz 42,7% planu założonego w ustawie budżetowej na 2012 r. Deficyt budżetowy po maju br. wyniósł 27 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 3 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich przewyższały ubiegłoroczne o 3,1%. Wzrosły również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 16,1%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 4,4%). Biuletyn Informacyjny /2012 7

8 Przegląd monetarny 2 2 Przegląd monetarny Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,2 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,7% w skali rocznej; stopa lombardowa 6,2% w skali rocznej; stopa depozytowa 3,2% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli % w skali rocznej. Uchwała RPP weszła w życie 10 maja br. W majowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej 3 średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 2 punktów bazowych podobnie jak w poprzednim miesiącu. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających, operacji typu repo oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyniosła 88,1 mld zł i była o 3,2 mld zł wyższa niż w poprzednim okresie. Średni poziom operacji otwartego rynku wyniósł 88 mld zł (poprzednio 84,6 mld zł), w tym operacji podstawowych 86,1 mld zł. W majowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie około 0,1 mld zł wobec 0,36 mld zł w poprzednim okresie. W maju br. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wzrosło z 6,7% do 6,9%. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów zwiększył się z 8,9% do 9,2%. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe spadło z 7% do 6,9%; oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych utrzymało się na poziomie 16,1%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło średnie oprocentowanie depozytów złotowych: dla przedsiębiorstw z 4,3% do 4,4%; dla gospodarstw domowych z 4,6% do 4,7%. W maju br. wartość agregatu M3 wzrosła o 13,6 mld zł (1,6%) do 884,2 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1 pkt proc. do 11,3%. Wpływ czynników nietransakcyjnych związanych ze zmianami kursu złotego względem głównych walut był w tym okresie istotny. W wyniku ich działania walutowe komponenty pieniądza wzrosły o około 4,6 mld zł. Tempo zmian komponentów podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład agregatu M1, zwiększyło się o 2 pkt proc. do 3,7% r/r. Tempo pozostałych składników szerokiego pieniądza spadło o 0,2 pkt proc. do 21% r/r. Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami MIF wzrosła w maju br. o 1 mld zł (1%) do 102,3 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 1,6 pkt proc. do 9,%. 3 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny Wykres 2.1. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP % 6, 6,0,,0 4, 4,0 3, 2 3,0 2, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 2.2. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych),0 % 4, 4,0 3, 3,0 2, I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.3. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, zwiększył się o 1 pkt proc. do 2,%. Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, spadł o 0, pkt proc. do 22,1%. Biuletyn Informacyjny /2012 9

10 Przegląd monetarny Wykres 2.4. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 2.. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Wykres 2.6. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły w maju br. o 11,3 mld zł (1,%) do 764,8 mld zł. Ich tempo zmian zwiększyło się o 0,8 pkt proc. do 10,8% r/r. Wzrosły depozyty przedsiębiorstw (o 6,6 mld zł, 3,7%), gospodarstw domowych (o 2,7 mld zł, 0,6%), instytucji samorządowych (o 1,4 mld zł,,4%) oraz funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,4 mld zł, 20,3%). Na poziomie z poprzedniego miesiąca pozostały natomiast depozyty niemonetarnych instytucji finansowych. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 2.7. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.8. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Głównym czynnikiem kreacji pieniądza w maju br. były aktywa zagraniczne netto, których wartość wzrosła o 28,4 mld zł (24%) do 146,7 mld zł. Do wzrostu podaży pieniądza przyczynił się również przyrost zadłużenia sektorów krajowych 4 o 1,2 mld zł (1,8%) do 87 mld zł. W kierunku obniżenia zasobów pieniężnych oddziaływał natomiast spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o,4 mld zł (4,6%) do 111,84 mld zł, wzrost długoterminowych zobowiązań finansowych o 3,9 mld zł (1,6%) do 241,9 mld zł oraz wzrost ujemnego salda pozycji netto o 21 mld zł (32,3%) do -86,1 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) wzrosło w maju br. o,6 mld zł (2,2%) do 29,7 mld zł. Wzrost zadłużenia z tytułu różnic kursowych wyniósł 3,9 mld zł. Tempo zadłużenia wzrosło o 0,8 pkt proc. do 14,1% r/r. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym rosły w tempie 8,8% r/r (wzrost tempa o 0,4 pkt proc.); kredyty od 1 roku do lat włącznie wzrosły o 14,2% r/r (spadek tempa o 0,7 pkt proc.); kredyty powyżej lat wzrosły o 18,2% r/r (wzrost tempa o 2,1 pkt proc.). Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF wzrosło w maju br. o 12,9 mld zł (2,4%) do 44,2 mld zł. Wzrost zadłużenia z tytułu różnic kursowych wyniósł 10,4 mld zł. Roczne tempo zmian tej kategorii spadło o 0,3 pkt proc do 9,7%. 4 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Biuletyn Informacyjny /

12 Przegląd monetarny Wykres 2.9. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) I II III IX 2010 X XI XII I II III I I II III IX X XI XII I II III I Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres Udział agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych w PKB % I II III I I II III I I M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Kredyty bankowe na cele mieszkaniowe rosły w tempie 1,9% r/r (spadek tempa o 0,4 pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych było ujemne na poziomie -2,4% r/r (wzrost ujemnego tempa o 0, pkt proc.). Według danych dostępnych za I kwartał br., spadł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Stosunek zasobów pieniądza M1 i M3 do PKB w ujęciu procentowym zmniejszył się w okresie kwartału odpowiednio: o 1,3 pkt proc. do 29,4% oraz o 1,2 pkt proc. do 6,6%. W tym okresie udział zadłużenia sektorów krajowych w PKB spadł o 1,3 pkt proc. do,2%. W maju br. średni kurs złotego w NBP stracił w stosunku do euro,2%, do dolara amerykańskiego 12,3%, do franka szwajcarskiego,2% oraz 6,9% do funta brytyjskiego. Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem kwietnia br. i końcem maja br. w oparciu o średnie kursy NBP. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Bilans płatniczy w maju 2012 r. 3 Bilans płatniczy w maju 2012 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Deficyt rachunku bieżącego w maju 2012 r. wyniósł 81 mln EUR. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1 390 mln EUR) i obrotów towarowych (933 mln EUR) oraz dodatnie salda transferów bieżących (1 192 mln EUR) i usług (316 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 182 mln EUR. Zwiększenie deficytu rachunku bieżącego wynikało, przede wszystkim, z niższego dodatniego salda transferów bieżących. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 6 mln EUR. W maju 2012 r., zarówno wartość eksportu, jak i importu towarów była na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Eksport towarów oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za maj 2011 r. wartość eksportu towarów była niższa o 16 mln EUR, tj. o 0,1%, a import towarów zmniejszył się o 1 mln EUR, tj. o 0,1%. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 933 mln EUR i w porównaniu z majem 2011 r. pogłębiło się o 1 mln EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły mln EUR i, w porównaniu z majem 2011 r., zmniejszyły się o 13 mln EUR, tj. 0,6%. Wartość rozchodów wyniosła mln EUR i była wyższa o 4 mln EUR, tj. o 2,8%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 316 mln EUR, złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (20 mln EUR), podróży zagranicznych (76 mln EUR) i pozostałych usług (3 mln EUR). Ujemne saldo dochodów w maju 2012 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2011 r. było ono również ujemne i wyniosło mln EUR. Na saldo dochodów w maju 2012 r. złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (126 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1 16 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów od inwestycji zadecydowały, w głównej mierze, dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości mln EUR (w tym: wypłacone dywidendy w kwocie 696 mln EUR, reinwestowane zyski w wysokości 207 mln EUR oraz odsetki od dłużnych instrumentów finansowych 199 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu ich inwestycji w dłużne papiery wartościowe (318 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych przez polskie podmioty (213 mln EUR) Transfery z Unią Europejską W maju 2012 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło mln EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem w transferach bieżących nastąpił spadek przychodów o 301 mln EUR (niższy napływ środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz wzrost rozchodów o 77 mln EUR (wyższa składka zapłacona do budżetu Unii Europejskiej). Biuletyn Informacyjny /

14 Bilans płatniczy w maju 2012 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) 3 Wyszczególnienie skumulowane** I* * I I * A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * wstępne. ** skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. Przychody w transferach kapitałowych wzrosły o 61 mln EUR (wyższy niż przez rokiem napływ środków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego) i wyniosły 173 mln EUR. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy w maju 2012 r Inwestycje nierezydentów w Polsce Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 416 mln EUR. Wysokość tego salda została ukształtowana, w głównej mierze, przez napływ netto kapitału zagranicznego w papiery wartościowe wyemitowane przez polskie podmioty. W maju 2012 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło mln EUR. Wynikało ono ze wzrostu zaangażowania nierezydentów w dłużne papiery wartościowe (o mln EUR). Nierezydenci chętnie inwestowali w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane zarówno na rynek krajowy (napływ netto 1 17 mln EUR), jak i na rynkach zagranicznych (napływ netto 04 mln EUR). W maju 2012 r. Ministerstwo Finansów wykupiło obligacje nominowane w CHF oraz wyemitowało obligacje nominowane w JPY i CHF. W tym samym okresie nierezydenci wycofywali się z inwestycji w akcje, gdzie zarejestrowano odpływ netto kapitału w wysokości 94 mln EUR. 3 Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 29 mln EUR. Na saldo to złożył się napływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (472 mln EUR), reinwestowane zyski (207 mln EUR) oraz odpływ netto środków zmniejszający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (384 mln EUR). Zobowiązania polskich podmiotów wobec nierezydentów w kategorii pozostałe inwestycje zmniejszyły się o mln EUR. Na saldo tej pozycji wpłynęło głównie zmniejszenie zobowiązań NBP o mln EUR oraz sektora bankowego o 462 mln EUR (głównie w wyniku spłat kredytów otrzymanych) Inwestycje polskich podmiotów za granicą Polskie inwestycje za granicą zwiększyły się o mln EUR. O wysokości tego salda zadecydował wzrost pozostałych inwestycji (o mln EUR, głównie z tytułu wyższych lokat rezydentów w bankach za granicą w wysokości 2 29 mln EUR). Aktywa rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich zmniejszyły się w omawianym okresie o 429 mln EUR, a z tytułu inwestycji portfelowych spadły o 168 mln EUR. 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 838 mln EUR. Natomiast różnice kursowe oraz zmiany wyceny spowodowały ich wzrost o mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec maja 2012 r. wyniósł 79 1 mln EUR. Biuletyn Informacyjny /2012 1

16 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała nr /2012 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 r Uchwała nr 4/2012 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim. 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Aneks statystyczny Aneks statystyczny BIULETYN INFORMACYJNY /

18 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4 106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 I 7 716,2 114,4 104,1 396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99, ,7 101,4 90,9 836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 I ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 II ,1 104,8 97,3 6 10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 III 6 42,2 9,6 91,2 6 49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7 674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6 023,9 94,4 96,9 9 43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6 264,4 8,4 102,4 4 24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7 180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 I ,0 87,8 93,1 46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99, ,4 94,8 98,2 863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 I ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 II ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, III 66 09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7 33,0 98,7 11,0 7 41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74 4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 I ,4 109,7 90,8 094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101, ,0 113, 101,6 994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 I 82 6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 II ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 III ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99,8 IX ,3 111,8 113,1 8 70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8 403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84 11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 XII ,7 111,4 9, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 110,3 93, ,4 111,0 30,7 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 II ,6 110, 103, ,6 118,7 111, 103,6 100,2 101,4 107, 101,2 III , 106,8 11,2 389,1 124,2 142,4 104,3 100,9 102,3 109, 101,6 I 86 63, 106,7 90,7 912,2 11,6 109,7 104, 100, 102,9 108,8 100, ,1 107,8 102,7 7 44, 123,9 12,9 10,0 100,6 103, 106,3 99,7 I 89 99, 102,0 101, ,6 117,0 117,6 104,2 99,6 103,1 10,6 100,3 II ,6 101,8 94,0 8 10,8 116,4 96, 104,1 99,7 102,8 10,9 100,4 III ,0 107,9 104, ,2 110,8 101, 104,3 100,0 102,7 106,8 100,6 IX ,8 107,4 112, ,0 118,1 118,3 103,9 100,1 102,8 108,4 101,7 X ,1 106,4 97, , 108,9 9,7 104,3 100,7 103, 108, 100,1 XI ,2 108, 100, 9 103,2 113,0 92, 104,8 100,7 104,2 109,1 100,9 XII 9 696,7 107,7 9, ,6 114,6 140,6 104,6 100,4 104,6 108,2 100,4 I ,4 109,1 9,0 4 36,7 132,2 3, 104,1 100,7 100,7 107,9 100,1 II ,2 104,8 99, ,4 112,0 94, 104,3 100,4 101,1 106,0 99, III 99 28,1 100,8 110,7 633,1 103, 131,6 103,9 100, 101,7 104,4 100,1 I 92 80,3 102,8 92, ,1 108,1 114,6 104,0 100,6 102,2 104,4 100, ,3 104,6 104, 7 943,1 106,2 123,7 103,6 100,2 102,4 10,0 100,2 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,6 100, ,6 11,2 3 24, , , ,2 I ,4 100, ,4 11, 2 97,4 22 6, ,1 4 33,7 II 107,0 100, , 11, , , , 33,8 III 106, 100, ,2 10,9 3 12, , 62 86,6 422, I 106,0 100, ,7 10, , , ,3-42,8 10,2 100, ,6 9, , , , ,8 I 104,7 100, ,3 9, , , ,6-3 74,9 II 104,3 100, ,9 9, , , , ,2 III 104,0 100, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100, ,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99, ,8 9, 3 428, , , ,8 I ,4 99, ,4 10,4 3 21, , ,8 800,3 II 101,8 99, ,8 10,9 3 19,6 46 7,0 2 00, ,0 III 101,3 99, ,8 11, , , , ,2 I 100,7 99, ,9 10, , , , ,2 100,3 99, ,4 10, , , , , I 99,9 100, ,7 10, , , , ,7 II 99,6 99, ,1 10, , , , , III 99,3 99, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100, ,9 10, , , , ,8 X 99,1 100, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100, ,7 12,1 3 62, , , - 288,7 I ,3 99, , 12, , , ,7-9 88,6 II 99,4 99, , 13, , ,1 042, ,4 III 99, 100, ,7 13, , , , , I 99,7 100, ,8 12, , , ,6-14 6,9 100,0 100, ,9 12, , , , ,7 I 100,1 100, ,9 11, , , , ,6 II 100,2 99, ,8 11, 3 433, ,2 174, ,9 III 100,2 100, ,2 11, , , , ,2 IX 100,2 100, ,6 11, 3 403, , , ,7 X 100,1 100, ,6 11, 3 440, , , ,0 XI 100,0 100, ,3 11,7 3 2, , , , XII 100,0 100, ,7 12, , , , , I ,3 100, ,0 13, , , , ,6 II 100,4 100, ,2 13, , , , ,0 III 100,6 100, ,9 13, , , , ,0 I 100,6 100, , 12,8 3 97, , , ,1 100,7 100, ,6 12, , , , ,8 I 100,8 100, ,3 11, , , , ,2 II 101,1 100, ,2 11, , , ,2-1 38,4 III 101,4 100, ,3 11,8 3 91, , , ,0 IX 101,6 100, ,7 11,8 3 81, , , , X 101,6 100, ,6 11, , , , ,8 XI 101,7 100, ,9 12, , , , ,8 XII 101,8 100, ,7 12, 4 01, , , ,3 I , 99, , 13, , , , ,8 II 101,4 99, ,2 13, 3 68, , , ,3 III 101,3 100, ,9 13, , , , ,4 I 101,1 100, ,6 12, , , , ,1 100,9 99, ,9 12, , , , , BIULETYN INFORMACYJNY /

20 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ogółem przychody ogółem własny ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw produktów produktów i usług mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6 313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 I I , , ,6 0 31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 II III IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43 49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , I I , , , , , ,3 37 0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 II III IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9 914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4 46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 I I , , , ,9 0 7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,7 II III IX , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI XII , , , , , , , 94,7 4,4 10, , , ,4 I II III , , , , ,4 339, ,8 94,7 4,3 106, , , ,0 I I , , , , , ,3 6 16,0 93,8,2 104, , , ,9 II III IX , , , , ,2 1 37, ,7 94,4 4,7 104, , , ,7 X XI XII , , , , , , ,3 94,6 4, 102, , , ,7 I II III , , , , ,2 349, 23 60,7 9,0 4,1 100, , , ,7 I N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa referencyjna stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej % % % % % % % % % % % mln zł XII 2007,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,2 I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 I,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 II 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 III 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,4 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 I 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 I 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 II 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 III 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,6 IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,9 XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 I 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,8 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 I 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 IX 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 XII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 I ,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 II 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 I 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 4,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 II 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 III 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 IX 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 XI 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 XII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I ,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , III 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , I 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 1 stopy redyskontowe weksli BIULETYN INFORMACYJNY /

22 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 3. Przetargi na bony skarbowe Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,22, ,18 I ,00 0,00 0,00 0, ,43 II 1 00, ,46 00,00, ,22 III , , ,82 6, ,23 I , , ,41 6, , , , ,21 6, ,30 I , , ,17 6, ,99 II , ,9 6 60,1 6, ,94 III , , ,00 6, ,96 IX , , ,89 6, ,40 X , , ,14 6, ,49 XI , , ,93 6, ,3 XII , , ,20 6, ,44 I , , ,00 4, ,93 II , , ,3, ,92 III , , ,01 4, ,73 I , , ,38 4, , , ,8 6 29,10 4, ,04 I 7 400, , ,86 4, ,37 II 4 000, ,39 026,09 4, ,34 III 800, ,38 439,30 4, ,76 IX , , ,74 4,42 73,84 X ,00 4, ,3 4, ,64 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,93 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,16 I , , ,00 3, ,36 II 4 200, ,38 042,44 3, ,42 III 6 700, , ,83 3, ,77 I , ,7 2 86,00 3, , , , 3 330,00 3, ,7 I 4 600, ,9 017,4 3, ,31 II , , ,00 4, ,04 III , , ,29 3, ,9 IX , , ,40 3, ,40 X , ,8 822, 4, ,66 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,66 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,48 I , , ,20 4, ,0 II , ,72 793,4 4, ,00 III , , ,99 4, ,89 I , , ,9 4, , , ,0 2 12,00 4, ,83 I 0 0,00 0,00 0,00 0, ,0 II 0 0,00 0,00 0,00 0, ,90 III 0 0,00 0,00 0,00 0, ,62 IX 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,20 I , ,40 811,32 4, ,31 II , , ,87 4, ,7 III , , ,92 4, ,46 I , , ,11 4, ,46 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 4. Przetargi na bony pieniężne NBP Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,3, ,2 I , , ,40, ,60 II , , ,00, ,22 III , , ,20, ,67 I , , ,70, , , , ,87, ,83 I , , ,40, ,6 II , ,63 732,73 6, ,96 III 9 800, , ,10 6,00 7 1,28 IX 4 400, , ,60 6, ,1 X , , ,10 6, ,86 XI 0, , ,2, ,68 XII 0, , ,11, ,4 I , , ,60 4, ,34 II , , ,61 4, ,0 III , , ,00 3, ,97 I , , ,00 3, , , , ,86 3, ,9 I , , ,31 3, ,11 II 19 00, , ,6 3, ,20 III , , ,47 3, ,94 IX , , ,3 3, ,40 X , ,9 2 7,6 3, ,61 XI , , ,07 3, ,16 XII , , ,63 3, ,8 I , , ,43 3, ,32 II , , ,0 3, ,19 III , , ,94 3, ,94 I , , ,36 3, , , , ,06 3, ,2 I , , ,23 3, ,86 II , , ,62 3, ,39 III , , ,64 3, ,63 IX , , ,6 3, ,0 X , , ,9 3, ,40 XI , , ,31 3, ,46 XII , , ,70 3, ,93 I , , ,8 3, ,34 II , , ,87 3, ,99 III 39 00, , ,78 3, ,49 I , , ,03 3, , , , ,82 4, ,1 I , , ,10 4, ,76 II , , ,13 4, ,63 III , , ,41 4, ,08 IX , , ,86 4, ,49 X , , ,66 4, ,99 XI , , ,83 4, ,64 XII , , ,09 4, ,94 I , , ,48 4, ,18 II , , ,9 4, ,99 III , , ,18 4, ,73 I , , ,1 4, , , , ,39 4, ,6 BIULETYN INFORMACYJNY /

24 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.). Informacje o wynikach sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie Okres liczba spółek na koniec miesiąca kapitalizacja na koniec miesiąca wskaźnik C/Z na koniec miesiąca WIG20 na koniec miesiąca WIG20 średni w miesiącu mwig40 na koniec miesiąca mwig40 średni w miesiącu swig80 na koniec miesiąca 2 swig80 średni w miesiącu 2 obroty w miesiącu wskaźnik obrotu mln zł mln zł % XII ,4 18,8 3 46,1 3 64, , , , , ,6 2,1 I ,2 14,9 2 92, , , , , , ,3 3,1 II ,9 14, , , , , , , ,0 1,7 III ,6 13, , , 3 363, , , , ,2 1, I , 13, , , , , , , ,4 1, ,7 12,7 2 90,3 2 97, , , , , ,2 1,4 I ,1 11,2 2 91, , , , , , ,0 1, II ,8 11,7 2 72, 2 71,8 2 02, , , , ,9 2,1 III ,0 10,6 2 97, , ,2 2 43, , , ,7 1, IX ,0 10, , ,4 2 22, , , , ,2 2,2 X ,6 7,7 1 82, , , , , , 3 07,4 3,7 XI ,6 8, , ,9 1 61,4 1 89, , , ,7 2,6 XII ,3 8, , ,7 1 11,3 1 61,7 6 82, , ,7 2,2 I ,8 7,7 1 94, ,0 1 36,6 1 4, ,9 6 73, ,9 2,2 II ,6 8, , 1 44, 1 243, , , , ,1 6,4 III ,6 10, 1 11, , , , , , ,2 64,4 I , 13, , 1 708, 1 68,0 1 2,3 8 99, 7 967, ,0 79, ,1 24, , , , , , , ,8 62,8 I ,4 2, , , , 1 783, , , ,0 8,7 II ,9 29, 2 137, , 2 042, , , , ,4 7,7 III , 40, , , , , 11 83, , ,3 60,7 IX ,6 46, , , 2 29, , , , , 6,0 X , 47, , , , , , ,6 32 6,8,7 XI ,3 49,2 2 32, , , , ,0 11 1, ,2 6,7 XII , 37, , , , , , , , 2,2 I ,1 42, , , , , , , ,6 44,9 II ,8 22,6 2 26,0 2 24, , ,0 11 9, , ,1 42,4 III ,7 20,8 2 49,6 2 42, , , , ,6 3 61,1 47,3 I ,7 21,0 2 47, 2 3,1 2 48,4 2 27, , , ,4 43, ,8 1, , , ,9 2 43, , , ,7 6,7 I ,0 14, ,0 2 34, 2 373, , , , ,8 43,6 II ,9 1, , , , , , , ,4 39,6 III , 14, , ,6 2 10, , , , ,0 34,3 IX , 17,7 2 61,2 2 4,2 2 63, 2 78, , , ,9 47,7 X , 18,4 2 61, , , , , , , 46,2 XI ,7 16, , , , , , , ,9 3,8 XII ,1 17, 2 744,2 2 71,6 2 80, , , , , 37,4 I ,6 17, , , 2 82, , 12 2, , ,7 49,0 II ,8 17, , , ,6 2 81, , , ,3 47,3 III ,2 1, , , , 2 872, , , ,7 48,9 I ,3 16, , , , , , , ,9 44, ,6 14, ,6 2 80,3 2 99, , , , ,1 49,3 I ,8 14, ,0 2 80,6 2 80, , , , ,8 47,7 II ,1 13, , , , , , , ,6 42, III ,6 10,4 2 41, , , , , 9 41, ,3 6,1 IX ,2 9, , , , 2 170, ,2 8 74, ,6, X ,4 10, , , ,0 2 23,0 9 16, , ,9 3,6 XI ,7 9, ,1 2 27, ,7 2 20, , , ,1 49,4 XII ,2 9, , 2 186, ,9 2 1, , 8 469, 1 084, 41,0 I , 10, , ,8 2 34,0 2 23, , , ,9 47,7 II ,2 9, , , , , , , ,0 44,1 III ,4 9, , 2 300,1 2 03,6 2 00, , , ,4 4,4 I ,1 9, , , ,0 2 44, , , ,3 3, ,8 8, , ,4 2 24, ,2 9 28, , ,2 37,9 2 Od 16 marca 2007 r. indeks WIRR został zastąpiony przez indeks swig N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo