UMOWA-ZGŁOSZENIE WARUNKI PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA-ZGŁOSZENIE WARUNKI PROJEKTU"

Transkrypt

1 UMOWA-ZGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORCA Pełna nazwa firmy... Adres: ul...nr... nr lokalu... kod... miejscowość miasto/wieś* Nazwa i numer rejestru (KRS lub inny rejestr właściwy)... Numer REGON... Charakterystyka (Typ) prowadzonej działalności* Obiekt noclegowy hotel, pensjonat, zajazd, motel, ośrodek; Gastronomia restauracja, karczma, zajazd, kawiarnia, pub; Inwestor developer, firma budowlana, inwestor prywatny; biuro podróŝy; atrakcja turystyczna; stowarzyszenie, inne (jakie).... Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie szkolenia... tel.: (0-...)... fax: akceptuję warunki oferty szkoleniowej Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. (PART), szczegółowo opisane na stronie internetowej oraz w 1 niniejszej umowy. 1 WARUNKI PROJEKTU 1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie-Zgłoszenie PART zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić dla zgłoszonych Przedsiębiorstw, pracowników Przedsiębiorstw cykl szkoleń o następujących tematach:. a. Większa sprzedaŝ - Nowoczesne podejście do sprzedaŝy poprzez systemy rezerwacyjne (działanie platform rezerwacyjnych, hotelowe programy rezerwacji on-line) b. Sprawne zarządzanie - PMS elektroniczne systemy zarządzania hotelem, obiektem turystycznym i obiektem gastronomicznym c. Zadowolony klient - Przewodowa i bezprzewodowa komunikacja w hotelu d. Skuteczna promocja - Promocja i wizerunek w mediach elektronicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii e. Finansowanie rozwoju - Jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na finansowanie turystyki i wdroŝenie innowacyjnych rozwiązań? f. Kucharz Zastosowanie nowoczesnych technologii i nowe trendy w sztuce kulinarnej na przykładzie przygotowania stołów bankietowych g. Kelner Podnoszenie jakości w obsłudze klientów w obiekcie gastronomicznym poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwój umiejętności zawodowych h. MenedŜer gastronomii Nowe trendy i wykorzystanie nowoczesnych technologii w gastronomii i hotelu 2. Szkolenie jest organizowane przez PART w ramach Projektu: Rozwój przemysłu hotelarskoturystycznego poprzez szkolenie kadr w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, na mocy umowy nr SPORZL/2.3A /0507, wchodzącego w zakres Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3, schemat a, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Instytucją wdraŝającą Projekt jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (zwana dalej PARP ). 1

2 3. PART realizuje Projekt na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. (Dz. U ) w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO RZL , zwanego dalej Rozporządzeniem. 4. Przedsiębiorca oświadcza, Ŝe ma świadomość faktu, iŝ udział jego lub jego pracowników w szkoleniach organizowanych przez PART na podstawie niniejszej umowy stanowi formę pomocy publicznej udzielonej Przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej. 5. Pomoc zostanie udzielona wyłącznie dla podmiotów określonych w 6 ust.1 i 2 Rozporządzenia oraz przy spełnieniu warunków określonych w 12 ust.1 pkt.1 lit. a Rozporządzenia. 6. Przedsiębiorca oświadcza, Ŝe nie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy do PART, pomocy de minimis przekraczającej euro, co jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. 7. Koszt całkowity szkolenia (rozumiany jako 100 % ceny szkolenia: składającej się z wkładu prywatnego, pomocy publicznej, pomocy pozostałej) wynosi w module tematycznym: Większa SprzedaŜ, Sprawne Zarządzanie, Zadowolony Klient, Skuteczna Promocja, Finansowanie Rozwoju, Kucharz, Kelner, MenedŜer Gastronomii zł, z czego ponad 80% zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostała część zostanie sfinansowana w ramach wkładu prywatnego Przedsiębiorcy. 8. Wkład prywatny Przedsiębiorcy wynosi, w zaleŝności od wybranego modułu: Moduły: Większa SprzedaŜ, Sprawne Zarządzanie, Zadowolony Klient, Skuteczna Promocja, Finansowanie Rozwoju: a. 360 zł przy szkoleniu obejmującym 3 dni zajęć w podziale na 2 dni szkolenia podstawowego i 1 dzień szkolenia uzupełniającego oraz następujące materiały i świadczenia: materiał wprowadzający, materiał szkoleniowy na szkolenie podstawowe, materiał szkoleniowy na szkolenie uzupełniające, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, 1 nocleg w pokoju 2-osobowym podczas szkolenia 2-dniowego, wyŝywienie obejmujące: obiad i kolację w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiad w dniu wyjazdu, poczęstunek podczas przerw kawowych b. 340 zł przy szkoleniu obejmującym 3 dni zajęć w podziale na 2 dni szkolenia podstawowego i 1 dzień szkolenia uzupełniającego oraz następujące materiały i świadczenia: materiał wprowadzający, materiał szkoleniowy na szkolenie podstawowe, materiał szkoleniowy na szkolenie uzupełniające, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dwa obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych (bez noclegu, śniadania i kolacji). Moduł: Kucharz: c. 360 zł przy szkoleniu obejmującym 3 dni zajęć oraz następujące materiały i świadczenia: materiał szkoleniowy praktyczny na szkolenie, materiał drukowany, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, 1 nocleg w pokoju 2-osobowym podczas szkolenia, wyŝywienie obejmujące: 3 obiady, 1 kolację, 1 śniadanie, poczęstunek podczas przerw kawowych podczas 3 dni szkoleniowych, salę specjalistyczną. Moduł: Kelner: d. 360 zł przy szkoleniu obejmującym 3 dni zajęć oraz następujące materiały i świadczenia: materiał szkoleniowy praktyczny, materiał szkoleniowy drukowany, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, 1 nocleg w pokoju 2-osobowym podczas szkolenia, wyŝywienie obejmujące: 3 obiady, 1 kolację, 1 śniadanie, poczęstunek podczas przerw kawowych podczas 3 dni szkoleniowych. e. 340 zł przy szkoleniu obejmującym 3 dni zajęć oraz następujące materiały i świadczenia: materiał szkoleniowy praktyczny, materiał szkoleniowy drukowany, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, trzy obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych (bez noclegu, śniadania i kolacji). Moduł: MenedŜer Gastronomii: f. 360 zł przy szkoleniu obejmującym 3 dni zajęć oraz następujące materiały i świadczenia: materiał szkoleniowy drukowany, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, 1 nocleg w pokoju 2-osobowym podczas szkolenia, wyŝywienie obejmujące: 3 obiady, 1 kolację, 1 śniadanie, poczęstunek podczas przerw kawowych podczas 3 dni szkoleniowych g. 340 zł przy szkoleniu obejmującym 3 dni zajęć oraz następujące materiały i świadczenia: materiał szkoleniowy drukowany, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, trzy obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych (bez noclegu, śniadania i kolacji). 2

3 2 BENEFICJENCI PROJEKTU Przedsiębiorca zgłasza następujących pracowników (zwanych dalej beneficjentami ) do udziału w szkoleniu/szkoleniach, o którym mowa w 1: 1. Kod szkolenia *** Adres zamieszkania: ul....nr lokalu... Wykształcenie: niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, policealne, 3

4 2. Kod szkolenia *** Adres zamieszkania: ul....nr lokalu... Wykształcenie: niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, policealne, 3. Kod szkolenia ***... 4

5 ... Adres zamieszkania: ul....nr lokalu... Wykształcenie: niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, policealne, 4. Kod szkolenia ***

6 Adres zamieszkania: ul....nr lokalu... Wykształcenie: niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, policealne, 5. Kod szkolenia *** Adres zamieszkania: ul....nr lokalu... 6

7 Wykształcenie: niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, policealne, Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami Beneficjenci mają prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania. 3 ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY 1. Przedsiębiorca oświadcza, Ŝe jest mikroprzedsiębiorcą*, małym*, średnim* przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz ze zm.) działającym na rynku do 6 miesięcy*, powyŝej 6 miesięcy*. 2. Przedsiębiorca zobowiązuje się, Ŝe pracownicy wskazani w 2: a. Będą uczestniczyć w szkoleniu zadeklarowanym w zgłoszeniu zawartym w 2 oraz będą obecni na 2 lub 3 dniowym szkoleniu podstawowym w zaleŝności od wybranego modułu szkoleniowego, 1 dniowym szkoleniu uzupełniającym (jeśli dotyczy), a takŝe podpiszą listy obecności kaŝdego dnia; 7

8 b. WyraŜą pisemną zgodę na wprowadzanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w oświadczeniu osoby skierowanej na szkolenie zawartym w Nie dopełnienie obowiązku określonego w 3 ust. 2 podpunkt a. i b. skutkuje obowiązkiem uiszczenia przez Przedsiębiorcę pełnego kosztu szkolenia, o którym mowa w 1 ust.7 umowy. 4. Przedsiębiorca moŝe odwołać rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej nie później niŝ 20 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Późniejsza rezygnacja nie zwalnia z pokrycia całkowitego kosztu szkolenia (100% ceny szkolenia), o którym mowa w 1 ust W przypadku odwołania rezerwacji nie później niŝ 20 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, PART zobowiązany jest zwrócić Przedsiębiorcy dokonaną przez niego wpłatę w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: a. dokonanie wpłaty wkładu prywatnego o którym mowa w 1 ust. 8 umowy. Wysokość wkładu zaleŝy od modułu tematycznego oraz od liczby zgłaszanych beneficjentów, wymienionych w 2 na konto nr: w terminie 3 dni roboczych od dnia złoŝenia rezerwacji i niezwłoczne przesłanie dowodu wpłaty faxem na nr b. przesłanie listem poleconym na adres PART S.A. ul. Stawki 2, Warszawa w terminie do 14 dni od dokonania płatności następujących dokumentów: wypełniona i podpisana przez Przedsiębiorcę niniejsza umowa-zgłoszenia, kwestionariusz Zestawienie informacji dotyczących uzyskania przez przedsiębiorców objętych wsparciem pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niŝ pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy dowód wpłaty wkładu prywatnego, o którym mowa w 1 ust. 8 kopia KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej 2. PART moŝe odwołać szkolenie najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć bez podania przyczyn. 3. W przypadku odwołania szkolenia PART niezwłocznie zwróci Przedsiębiorcy wpłaconą zaliczkę, chyba Ŝe Przedsiębiorca wyrazi zgodę na udział swoich pracowników w innym szkoleniu, pod warunkiem, Ŝe PART będzie dysponował wolnymi miejscami. 5 PROCES MONITORINGU I OCENY 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy beneficjenci podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny beneficjenci Projektu zobowiązani są do udzielania informacji (w okresie 6-miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie), na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie. 6 POZOSTAŁE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Projektu oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby PART. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności.... Data i miejsce pieczęć firmowa podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy 8

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, 50-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo