REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA URZĘDNIK@ 1 Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie naleŝy przez to rozumieć projekt Akademia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2. Liderze naleŝy przez to rozumieć Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną przy ul. Tuwima 22/26, Łódź. 3. Partnerze projektu naleŝy przez to rozumieć Jednostkę Samorządu Terytorialnego, która podpisała z Liderem projektu umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu. W projekcie Akademia Partnerami są: Urząd Miasta Sieradz przy Placu Wojewódzkim 1, Sieradz i Urząd Miasta Radomsko przy ul. Tysiąclecia 5, Radomsko. 4. Uczestniku projektu naleŝy przez to rozumieć pracownika jednostki samorządu terytorialnego, który bierze udział w szkoleniu przeprowadzonym w ramach Projektu. 5. Biurze Projektu naleŝy przez to rozumieć biuro zlokalizowane w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. przy ul. Tuwima 22/26, Łódź. 6. Regulaminie naleŝy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Akademia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2 Informacja o projekcie 1. Projekt Akademia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2. Głównym celem projektu jest podniesienie do końca 2010r., przez pracowników dwóch urzędów z terenu województwa łódzkiego miasta Sieradz i Radomsko, jakości świadczonych usług z wykorzystaniem narzędzi e-administracji. 3. Cel główny projektu będzie moŝliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Podniesienie jakości i efektywności obsługi Klienta poprzez: zmianę podejścia urzędników do wykonywanej pracy, wdroŝenie systemu monitorowania poziomu 1

2 satysfakcji klientów, wdroŝenie kodeksu etycznego, wdroŝenie procedur konsultacji społecznych i zarządzania jakością. Podniesienie jakości obsługi klienta poprzez umiejętność posługiwania się językiem angielskim i migowym. Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przez urzędników przy wykorzystaniu tradycyjnych i innowacyjnych szkoleń celem: zmniejszenia wskaźnika decyzji administracyjnych wydawanych po terminie i uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zwiększenie motywacji do pracy dzięki skutecznemu zarządzaniu i podniesieniu wiary we własne umiejętności, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawa, opracowanie i usprawnienia procedur opisu w BIP, BOK Zdobycie nowych umiejętności korzystania z narzędzi teleinformatycznych niezbędnych do funkcjonowania e-urzędu przy wykorzystaniu ogólnych (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) i specjalistycznych szkoleń informatycznych (MS Projekt, FINN). 4. Realizatorem oraz liderem Projektu jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 5. Partnerami Projektu są Gmina Miasto Sieradz oraz Gmina Miasto Radomsko. 6. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy Urzędu Miasta Sieradza i Urzędu Miasta Radomsko. 7. Okres realizacji projektu: do W ramach projektu w jednostkach samorządu terytorialnego zostaną zrealizowane następujące szkolenia: Zarządzanie jakością szkolenie 3-dniowe, 24 godz. Obsługa klienta szkolenie 3-dniowe, 24 godz. Teczka urzędnika szkolenie 2-dniowe, 16 godz. Język migowy 60 godz. Język angielski 80 godz. Pomoc publiczna szkolenie 3-dniowe, 24 godz. Umiejętności kierownicze szkolenie 1-dniowe, 8 godz. Rozwój osobisty szkolenie 2-dniowe, 16 godz. Kodeks postępowania administracyjnego szkolenie 2-dniowe, 16 godz. Państwo Prawa I szkolenie 7-dniowe, 56 godz. Państwo Prawa II szkolenie 7-dniowe, 56 godz. Microsoft Word szkolenie 3-dniowe, 24 godz. (dotyczy tylko Urzędu Miasta Radomsko) Microsoft Excel szkolenie 3-dniowe, 24 godz. Microsoft Powerpoint szkolenie 2-dniowe, 16 godz. Microsoft Projekt szkolenie 3-dniowe, 24 godz. FINN 8SQL 3 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Szkolenia, warsztaty i konsultacje poszkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Urzędów Miast Radomsko i Sieradz. 2

3 2. Uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach projektu muszą pozostawać zatrudnieni w ramach umowy o pracę. 3. Warunkiem przystąpienia do szkoleń wskazanych w 2 ust. 8 jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Zgłoszenie uczestnika musi być uzyskać akceptację oraz potwierdzenie ze strony stosownego kierownika oraz Sekretarza Miasta. 5. Dana osoba moŝe wziąć udział w więcej niŝ jednym szkoleniu. 6. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą Ŝadnych kosztów uczestnictwa w projekcie. 7. Wkład własny, którego wysokość określono w stosownej umowie o współpracy zawartej pomiędzy Liderem a Partnerami ma charakter niepienięŝny i jest rozliczany w postaci wynagrodzenia pracownika skierowanego do udziału w danym szkoleniu. 4 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w kaŝdym Urzędzie z osobna przy współpracy osób odpowiedzialnych za realizację projektu ze strony Partnerów. 2. Za nabór uczestników na szkolenia odpowiadać będzie specjalista ds. organizacyjnych, zatrudniony lub wyznaczony do realizacji Projektu w ramach kaŝdego z Urzędów. 3. Dane kontaktowe do specjalistów ds. organizacyjnych (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres ) przekazane zostaną kierownikom poszczególnych działów w kaŝdym z Urzędów objętym wsparciem. 4. Nabór uczestników do udziału w projekcie odbywał się będzie poprzez wypełnienie i złoŝenie na ręce Specjalisty ds. organizacyjnych Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Wzór Formularza Zgłoszeniowego będzie dostępny: na stronie internetowej za pośrednictwem właściwego dla danego Urzędu Specjalisty ds. organizacyjnych w biurze projektu Akademia w Łodzi przy ulicy Tuwima 22/26, pokój 808, Łódź 6. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń oraz kwalifikacji osób na poszczególne szkolenia dokonuje właściwy dla danego Urzędu Specjalista ds. organizacyjnych. 7. Ostateczną decyzję o udziale danego pracownika na szkoleniu podejmuje Sekretarz, poprzez sygnowanie Formularza Zgłoszeniowego. 8. Wstępna rekrutacja na szkolenia będzie przeprowadzona do końca lutego 2010 r. 9. Po wstępnej rekrutacji do Projektu zostanie utworzona Lista Rezerwowa. 10. Ostateczna Lista osób zgłoszonych na szkolenie wraz ze stosownymi oświadczeniami podpisanymi przez uczestnika szkolenia oraz osobę upowaŝnioną do reprezentowania danego Urzędu zostanie przekazana Liderowi na 4 dni przed rozpoczęciem szkoleń. 11. Wzór Listy osób zgłoszonych na szkolenie wraz z oświadczeniami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 12. Nadzór nad właściwym procesem rekrutacji sprawuje MenedŜer Projektu. 3

4 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu naleŝy poinformować właściwego dla danego urzędu Specjalistę ds. organizacyjnych nie później niŝ 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 2. Dopuszcza się moŝliwość rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika w trakcie jego trwania wyłącznie w przypadku zaistnienia bardzo waŝnych przyczyn, niemoŝliwych do przewidzenia podczas procesu rekrutacji. W takiej sytuacji uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie do złoŝenia oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 do udziału w szkoleniu zostanie wyznaczony uczestnik z Listy Rezerwowej spełniający kryteria udziału w Projekcie. 4. Decyzję o wyborze osoby z Listy Rezerwowej do udziału w szkoleniu podejmuje Sekretarz Miasta właściwy dla danego urzędu wraz ze Specjalistą ds. organizacyjnych i w porozumieniu z kierownikami poszczególnych działów w kaŝdym z Urzędów objętym wsparciem. 6 Organizacja zajęć szkoleniowych 1. Zajęcia szkoleniowe odbywały się będą w terminach i miejscach uzgodnionych między Liderem a Partnerami projektu zgodnie z przyjętym Harmonogramem szkoleń. 2. Harmonogram szkoleń będzie dostępny u właściwego dla danego urzędu Specjalisty ds. organizacyjnych oraz w siedzibie Lidera. 3. Za obsługę organizacyjną bloków szkoleniowych odpowiadają Specjaliści ds. organizacyjnych w kaŝdym z Urzędów objętym wsparciem. 4. Zajęcia będą się odbywały w salach szkoleniowych Partnerów oraz salach szkoleniowych wynajętych na potrzeby realizacji projektu. 7 Obowiązki i prawa Uczestnika projektu 1. Udział w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szkolenia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych oraz nowoczesnych metod nauczania. 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do udziału w minimum 85% przewidzianego programem szkolenia, na które dokonał zgłoszenia. 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do potwierdzenia kaŝdorazowo swojej obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i punktualnego stawienia się na zajęcia. 5. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność uczestnika spowodowaną chorobą lub waŝnymi okolicznościami na zasadzie przepisów kodeksu pracy. O zaistniałej sytuacji naleŝy poinformować właściwego dla danego urzędu Specjalistę ds. organizacyjnych. 6. Uczestnik otrzymuje: 4

5 komplet materiałów szkoleniowych bezpłatny poczęstunek w przypadku szkoleń trwających powyŝej 6 godzin certyfikat zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 7. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania listy obecności oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących poszczególne formy wsparcia prowadzone w ramach projektu, a takŝe do potwierdzania otrzymania materiałów szkoleniowych i skorzystania z cateringu. 8. Uczestnik zobowiązuje się podać dane niezbędne Liderowi do wypełnienia kwestionariusza PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS, oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań po zakończeniu. 9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr. 133 poz 883) uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawienia. 8 Zasady wnoszenia wkładu własnego do projektu 1. Celem opracowania zasad wnoszenia wkładu własnego przez jednostkę samorządu terytorialnego jest określenie wysokości i zasad wnoszenia wkładu własnego za udział zatrudnionych pracowników w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Akademia 2. Podstawą pozyskania wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1 są: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania POKL Dokumentacja ogłoszona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursu nr 2/POKL/5.2.1/ Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część deklaracji podpisywanej przez uczestników szkoleń. 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Lider projektu. 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 4. Lider projektu zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w czasie trwania projektu za pisemnym powiadomieniem Partnerów projektu oraz uczestników szkoleń. 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU: Nowa jakość administracji publicznej w samorządach woj. podkarpackiego ISO narzędziem zarządzania i badania poziomu www.iso.podkarpacie.com.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno - organizacyjne mazowieckich NGOs 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skonfigurowani @dministratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo