Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu w Opolu pomiędzy: Projektantami Kariery Dawid Seifert z siedzibą przy ul. Drzymały 20/1, Opole, REGON: , NIP: , reprezentowaną przez Dawida Seifert zwaną dalej Wykonawcą a z siedzibą w NIP REGON o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem / zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem reprezentowaną przez zwanym dalej Przedsiębiorcą o następującej treści: 1 Niniejsza umowa dotyczy uczestnictwa w projekcie nr: POKL /13-00 Nowy Wymiar Zarządzania, zwanym dalej Projektem Głównym celem projektu jest rozwinięcie postaw i zachowań przywódczych oraz wzrost kompetencji biznesowych 40 osób z terenu województwa opolskiego. 2. Okres realizacji projektu: od 01 marca 2014 do 31 stycznia Projekt przewiduje 4 edycje szkoleń o charakterze zamkniętym. Szkolenie składa się z 112 godzin szkoleniowych 7 zjazdów po 2 dni na jeden moduł szkoleniowy. Szkolenia będą się odbywały w trybie weekendowym (łącznie 7 spotkań+ egzamin). Dzień szkoleniowy będzie trwał 8 godzin szkoleniowych+ przerwy kawowe i obiadowa. Zajęcia będą odbywać się w grupach 10 osobowych. Szkolenia będą prowadzone w formie: mini wykładów, warsztatów, ćwiczeń i dostarczą aktualnej wiedzy oraz niezbędnych narzędzi do efektywnego zarządzania. Oprócz szkoleń odbywać się będzie wsparcie indywidualne (element szkolenia zawodowego)w ilości około 8 spotkań po 1 godz./ jednego uczestnika projektu.

2 4. Program obejmuje następujące moduły szkoleniowe: I. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE- nauka z wykorzystaniem gry symulacyjnej oraz warsztat praca nad strategią własnej firmy praca nad strategią przedsiębiorstwa II. LIDERSHIP kierunek przywództwo III. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ- dystrybuowanie wiedzy wewnątrz organizacji, wdrażanie rozwiązań zatrzymywania wiedzy w organizacji niezależnie od procesów kadrowych. IV. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ- jako szansa i mocna strona zespołu, jak poprzez różnorodność uzyskać efekt V. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ- przeprowadzanie zespołów, firmy przez zmianę z wykorzystaniem gry symulacyjnej VI. MOTYWOWANIE- indywidualne podejście do motywowania VII. COACHING NARZĘDZIOWY, jako skuteczne narzędzie menadżera. Praca na doświadczeniu uczestników szkolenia. Video-trening. 5. W ramach projektu opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania w zakresie nowoczesnych metod zarządzania jest to efekt współpracy z Partnerem z Hiszpanii. 6. Wyjazdy studyjne do Hiszpanii, które zostały zaplanowane dla Uczestników, obejmują wizyty w przedsiębiorstwach oraz wykłady tematyczne i panele dyskusyjne, dzięki którym możliwa będzie wymiana cennych doświadczeń, wiedzy, poglądów i dobrych praktyk. 7. Projektanci Kariery Dawid Seifert zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w przyjętym harmonogramie, w przypadku wprowadzenia zmian uczestnicy danego szkolenia zostaną o tym fakcie poinformowani. 8. Organizator zapewnia w ramach szkoleń nieodpłatnie: materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodnie z warunkami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych zawierające informacje dotyczącą zakresu szkoleń i liczby godzin, 3 Przedsiębiorca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r zgodnie z załącznikiem nr Na mocy niniejszej Umowy Przedsiębiorca zgłasza do udziału w projekcie następującego pracownika: Imię i Nazwisko: 2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie od.. 201_ do _ w wymiarze 120 godzin. 3. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia. 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie szkolenia.

3 5 Kryteria uczestnictwa 1. Beneficjentami Projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają swoją jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego oraz ich pracownicy pracujący lub zamieszkujący na terenie Województwa Opolskiego. 2. W szkoleniach mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej, usługowej oraz nie korzystały do dnia roku ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w województwie opolskim w ramach działania 8.1. POKL. 3. Do projektu przyjmowani będą zarówno pracownicy zatrudnieni w zawodach wskazanych w tematyce szkoleń zawodowych jak i kadra zarządzająca lub osoby, które mają w perspektywie pracę na wyższych szczeblach. 6 Zobowiązania Do obowiązków Przedsiębiorstwa w ramach realizacji niniejszej umowy należy: 1. Uzupełnienie i doręczenie Organizatorowi do Biura Projektu wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniem i jego realizacją: a. Umowa szkoleniowa; b. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu; c. Załącznik nr 3 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie; d. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; e. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu do dnia ze wsparcia w ramach działania 8.1. PO KL; f. Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz przedstawienie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy obowiązek prowadzenia sprawozdań); g. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku obowiązku składanie sprawozdania finansowego h. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis; i. Załącznik nr 9 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa; j. Kserokopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy poświadczona za zgodność z oryginałem i potwierdzoną aktualnością danych. Przedsiębiorca zobowiązuje się do doręczenia Organizatorowi do Biura Projektu osobiście lub listem poleconym kompletnych, poprawnie wypełnionych oryginałów dokumentów w wersji papierowej co najmniej na 3 dni przed datą szkolenia. 2. Zapewnienia wykonania przez uczestników szkolenia, coachingu, wyjazdu studyjnego, egzaminu zobowiązań nakładanych przez nich w związku z realizacją szkolenia, w szczególności dotyczy to: a. obecności na wszystkich zajęciach;

4 b. podpisywania list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu; c. wypełniania ankiet dotyczących szkolenia (w jego trakcie, jak i po szkoleniu); d. składania oświadczeń zawierających zgodę uczestnika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych. 7 Rezygnacje 1. Rezygnację ze szkolenia można złożyć jedynie w formie pisemnej nie później niż 1 dzień przed terminem rozpoczęcia cyklu szkoleniowego, na który składa się 7 modułów szkoleniowych. W przypadku nieuzasadnionej, późniejszej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztów udziału Uczestnika w projekcie. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić udział Uczestnika w szkoleniach w dniach realizacji oraz poinformować Uczestnika szkolenia o konsekwencjach wynikających z jego nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 20% całego czasu szkolenia. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z przyczyn losowych (choroba, wypadek), uniemożliwiających udział Uczestnika w szkoleniu, Przedsiębiorca zobowiązany jest do uzgodnienia z Organizatorem warunków rezygnacji z niniejszej Umowy. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu lub miejsca. Powodem takiej sytuacji może być np. niewystarczająca ilość Uczestników szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu lub miejsca zostanie przekazana telefonicznie oraz zostanie przesłana mailem na adres Uczestnika szkolenia niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. Przedsiębiorstwo nie może domagać się rekompensaty za szkody, w tym utracone korzyści, wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu lub miejsca szkolenia. 4. Jeżeli Organizator poniesie szkodę wyższą niż wysokość zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. 5. Kara umowna równa się wysokości kosztów przypadających na 1 uczestnika: 7235 PLN brutto. 8 Proces monitoringu i oceny 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy szkoleń podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 9 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej Umowy, strony postarają się rozwiązać polubownie. 3. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 4. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. podpis Przedsiębiorcy podpis Organizatora Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr.1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr: POKL /13-00 pn. Nowy wymiar zarządzania. 2. Załącznik nr. 2 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu. 3. Załącznik nr. 3 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie. 4. Załącznik nr. 4 - Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Załącznik nr. 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu do dnia r ze wsparcia w ramach działania 8.1. PO KL. 6. Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz przedstawienie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych. 8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis. 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa. 10. Kserokopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy poświadczona za zgodność z oryginałem i potwierdzoną aktualnością danych.

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu.

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bartniczej 5, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE

UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: SuperMemo World sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zrównoważony rozwój kadr menedżerskich zachodniopomorskich firm ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Zielona Firma, realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni podkarpaccy programiści z certyfikatem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: ASPEKTY PRAWNO- FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: ASPEKTY PRAWNO- FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: ASPEKTY PRAWNO- FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Efektywny Manager IT WND-POKL.08.01.01-24-335/13. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kompetentni i konkurencyjni. Program wsparcia kadr opolskich przedsiębiorstw" 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kompetentni i konkurencyjni. Program wsparcia kadr opolskich przedsiębiorstw 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompetentni i konkurencyjni. " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetentni i konkurencyjni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Organizatorem projektu Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 (zwanego dalej projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:

2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: Umowa nr.../2014/lubsus na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu Lubelska Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych zawarta w Lublinie w dniu 2014 r. pomiędzy: Altkom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowych dla potrzeb realizacji Projektu

Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowych dla potrzeb realizacji Projektu Załącznik nr 9 Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowych dla potrzeb realizacji Projektu Dotyczy projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie pomiędzy: Powiatem Łukowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie z siedzibą w Łukowie 21-400, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo