REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU"

Transkrypt

1 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Aktywny, młody przedsiębiorca nr POKL /13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1 Definicje Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) PO KL (Instytucja Wdrażająca) w województwie łódzkim rolę tę dla Priorytetu VI i VII PO KL pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL, będące przedmiotem umowy między Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) a beneficjentem.. Beneficjent podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, określany także terminem realizator projektu. Uczestnik projektu osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymująca wsparcie od beneficjenta w wyniku realizacji projektu. Beneficjent pomocy uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną (bezpośredni odbiorca pomocy). 2 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pt. Aktywny, młody przedsiębiorca nr POKL /13, realizowanego przez Vision Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13/10, Kraków. 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cztery powiaty województwa łódzkiego: kutnowski, łowicki, łęczycki i skierniewicki. 3. Czas realizacji projektu: r r. 4. Biuro projektu mieści się przy ul. Trzcińska 21/23, Skierniewice. 5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób spełniających kryteria grupy docelowej, o których mowa w 3 niniejszego regulaminu. 7. Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie poprzez pomoc szkoleniowo-doradczo-finansową, wykorzystaną przez min. 90% osób w grupie 40 osób (w tym 24 Kobiety) pozostających bez zatrudnienia (w tym 24 osoby zarejestrowane jako bezrobotni), wyłącznie w wieku do 30 roku życia (w tym 24 osoby poniżej 25 roku życia), 16 osób nieaktywnych zawodowo, które jednocześnie są osobami uczącymi się lub kształcącymi, z wyłączeniem osób uczących się w trybie dziennym (10 Kobiet i 6 Mężczyzn), zamierzających rozpocząć prowadzenie Działalności Gospodarczej, które uczą się lub zamieszkują wg KC na terenie województwa łódzkiego (powiat: skierniewicki, łowicki, łęczycki lub kutnowski) od do

2 Strona2 3 Kryteria kwalifikowalności uczestników 1. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do Projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa) spełnia łącznie następujące warunki: a) zamieszkuje (zgodnie z KC) lub uczy się na terenie jednego z poniższych powiatów województwa łódzkiego: kutnowski, łowicki, łęczycki, skierniewicki; b) jest osobą pozostającą bez zatrudnienia 1 ; c) jest osobą w wieku do 30 roku życia; d) jest osobą fizyczną zamierzającą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej; e) nie była zarejestrowana w Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; f) posiada pełną zdolności do czynności prawnych. 2. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która: a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni mieszkaniowych jeżeli członek nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa), c) jest osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed rozpoczęciem realizacji projektu) u Beneficjenta, partnera, wykonawcy albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, d) korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów, e) otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2), f) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), g) posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest przeciw niej prowadzona egzekucja. 1 Przez osobę pozostającą bez zatrudnienia rozumie się osobę w wieku powyżej 15 roku życia niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

3 Strona3 4 Wyłączenia z możliwości udzielania pomocy de minimis Istnieją ograniczenia co do możliwości udzielania pomocy de minimis. Ograniczenia wymienione są w art. 1 ust. 1 lit. a-h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Zgodnie z tym rozporządzeniem pomoc de minimis nie może stanowić: 1. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; 2. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; 3. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; 4. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów; 5. tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 6. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 7. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; 8. pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; 9. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji; 10. podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym); 11. na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy. 5 Wsparcie przewidziane w projekcie Wsparcie przewidziane w projekcie,,aktywny, młody przedsiębiorca obejmuje: Wsparcie szkoleniowo-doradcze: 1. IPD Doradztwo spotkania indywidualne, 4 godziny dydaktyczne, na 1 Uczestnika Projektu; 2. IPD Doradztwo spotkania grupowe - 4 godziny dydaktyczne, na 1 grupę; 3. Szkolenie z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej - 60 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnikom Projektu będzie przysługiwał zwrot kosztów dojazdu w wysokości 14,00 zł brutto dziennie. Wsparcie finansowe: 1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie zł, dla max.38 Uczestników Projektu; 2. Podstawowe wsparcie pomostowe - udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, wypłacane miesięcznie w wysokości max zł brutto/ miesiąc (dla max. 38 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą);

4 Strona4 3. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, wypłacane miesięcznie w wysokości max zł brutto/ miesiąc (dla max. 4 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą). 6 Etapy pozyskiwania wsparcia finansowego przez uczestników projektu 1. Rekrutacja uczestników projektu. 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie. 3. Podpisanie umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 4. Realizacja wsparcia szkoleniowo doradczego: a) IPD Indywidualne Doradztwo spotkania indywidualne (4 h), b) IPD Indywidualne Doradztwo spotkania grupowe (4 h), c) Szkolenie z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (60 h). 5. Sporządzenie przez Uczestników Projektu Biznes planów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 6. Złożenie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.. 7. Ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.. 8. Decyzja odnośnie Uczestników Projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 9. Zarejestrowanie działalności gospodarczej / Rozpoczęcie działalności gospodarczej. 10. Dostarczenie wymaganych załączników. 11. Podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 12. Złożenie wniosków o przyznanie Podstawowego wsparcia pomostowego. 13. Ocena wniosków o przyznanie Podstawowego wsparcia pomostowego. 14. Decyzja odnośnie uczestników projektu, którzy otrzymają Podstawowe wsparcie pomostowe. 15. Podpisanie umowy o udzielenie Podstawowego wsparcia pomostowego. 16. Wypłata 100% wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej dla max. 38 Uczestników Projektu. 17. Wypłata Podstawowego wsparcia pomostowego dla max. 38 Uczestników Projektu (wsparcie pomostowe wypłacane jest przez okres 6 miesięcy w max. kwocie 1600 brutto/ miesiąc). 18. Rozliczenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 19. Co miesięczne rozliczenie Podstawowego wsparcia pomostowego. 20. Złożenie wniosków o przyznanie Przedłużonego wsparcia pomostowego. 21. Ocena wniosków o przyznanie Przedłużonego wsparcia pomostowego. 22. Decyzja odnośnie uczestników projektu, którzy otrzymają Przedłużone wsparcie pomostowe. 23. Podpisanie umowy o udzielenie Przedłużonego wsparcia pomostowego. 24. Wypłata Przedłużonego wsparcia pomostowego dla max. 4 osób (wsparcie pomostowe wypłacane jest przez okres 6 miesięcy w max. kwocie 1600 brutto/miesiąc). 25. Co miesięczne rozliczenie Przedłużonego wsparcia pomostowego. 7 Rekrutacja 1. Rekrutacja w ramach projektu,,aktywny, młody przedsiębiorca zostanie przeprowadzona w terminie od r. do r. w godz. od 8.00 do

5 2. Osoba przystępująca do projektu zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 3. Rekrutacja przeprowadzana zostanie w 5 etapach. 4. Etapy rekrutacji: Etap I -Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych. Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata podlega ocenie 2 członków Komisji Rekrutacyjnej. Ocena zostanie dokonana na podstawie karty oceny formularza rekrutacyjnego wg skali 0-1, spełnia/nie spełnia. Etap II Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego. Ocena dokonana zostanie na karcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego. Etap III -Test kompetencji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej Warunkiem przystąpienia do rozmowy rekrutacyjnej jest pozytywne zaliczenie testu kompetencji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Etap IV Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym. Doradca zawodowy przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną, którą oceni na podstawie karty oceny rozmowy rekrutacyjnej. Etap V Czynności związane z ostatecznym zakwalifikowaniem Kandydatów. 5. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych poniższych dokumentów rekrutacyjnych: 1) formularz rekrutacyjny; 2) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie. 6. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu,,Aktywny, młody przedsiębiorca ul. Trzcińska 21/23, Skierniewice oraz na stronie internetowej: 7. Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie powinny zostać uzupełnione i podpisane czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem. 8. Dokumenty nieczytelne, będą odrzucane. 9. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe mogą być składane osobiście w Biurze Projektu w terminie od r. do r. w godz. od 8.00 do lub przesłane pocztą na adres biura projektu: Biuro Projektu,,Aktywny, młody przedsiębiorca ul. Trzcińska 21/23, Skierniewice. 10. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty, za termin złożenia uważa się termin wpływu dokumentów do biura projektu. 11. Ostateczny termin składania dokumentów upływa r. godz Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po ww. terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 13. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych formularzy, wymaganej liczby Uczestników Projektodawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu. 14. Osoba, która zakwalifikuje się do udziału w projekcie podpisuje deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 15. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie. 16. Osoba przystępująca do projektu deklaruje udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia. Strona5

6 Strona6 17. UP, którzy otrzymają wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, będą zobowiązani do rejestracji Działalności Gospodarczej na terenie województwa łódzkiego i prowadzenia jej przez minimum 12 m-cy. 8 Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej 1. Beneficjent powoła najpóźniej w dniu zakończenia naboru Komisję rekrutacyjną, która wybierze Uczestników Projektu. 2. W skład Komisji Komisja Rekrutacyjnej wejdą min. 3 osoby: Przewodniczący Komisji: Menadżer Projektu, Członek Komisji: Doradca Zawodowy, Członek Komisji: Ekspert ds. Rozliczeń. 3. Członka komisji rekrutacyjnej nie może łączyć, z osobą której aplikację ocenia, stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą, której aplikację on ocenia związek z tytułu: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 3, członek Komisji rekrutacyjnej zobowiązany będzie do wyłączenia się z oceny aplikacji, której okoliczność dotyczy. 5. Członek Komisji rekrutacyjnej zobowiązani będą do nie ujawniania informacji związanych z oceną aplikacji oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 6. Przewodniczący Komisji będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg pracy Komisji. 7. Członkowie Komisji odpowiedzialni będą za prawidłową weryfikację dokumentów rekrutacyjnych. 8. W pracach Komisji Rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej II stopnia w roli obserwatora. 9. Przed przystąpieniem do oceny aplikacji członek Komisji rekrutacyjnej zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 10. Ocena merytoryczna formularza dokonywana będzie na Kartach oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego. 9 I Etap rekrutacji Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych 1. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia naboru formularzy rekrutacyjnych przez Beneficjenta. 2. Ocena formalna zostanie dokonana na podstawie karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego wg skali 0-1, spełnia/nie spełnia. 3. Aplikacja oceniana jest przez dwóch członków Komisji rekrutacyjnej w oparciu o następujące kryteria: Kryteria formalne: 1) Czy formularz rekrutacyjny został złożony w terminie rekrutacji? 2) Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola formularza rekrutacyjnego? 3) Czy do formularza rekrutacyjnego dołączono wszystkie wymagane i podpisane załączniki? Kryteria kwalifikacyjne: 1) Czy kandydat zamieszkuje (zgodnie z KC) lub uczy się na terenie jednego z poniższych powiatów: kutnowski, łowicki, łęczycki, skierniewicki?

7 2) Czy kandydat jest osobą pozostającą bez zatrudnienia? 3) Czy kandydat jest osobą w wieku do 30 roku życia? 4) Czy kandydat jest osobą fizyczną zamierzającą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej? 5) Czy kandydat nie był zarejestrowany w Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadził działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu? 6) Czy kandydat posiada pełną zdolności do czynności prawnych? 7) Czy kandydat nie jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem spółdzielni? 8) Czy kandydat nie był osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed rozpoczęciem realizacji projektu) u beneficjenta, partnera, wykonawcy oraz w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi oraz czy nie łączy lub łączył go z beneficjentem i/lub pracownikiem beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów : związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli? 9) Czy kandydat nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów? 10) Czy kandydat nie otrzymał wcześniej wsparcia finansowego na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2)? 11) Czy kandydat nie ma wobec siebie orzeczonego zakazu dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769)? 12) Czy kandydat nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest przeciw niemu prowadzona egzekucja? 13) Czy kandydat nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych? 14) Czy w przypadku przyznania Kandydatowi wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej wartość pomocy de minims, jaką otrzymał w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, nie przekroczy równowartości w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro? 15) Czy kandydat zapoznał się z kryteriami kwalifikacyjnymi do udziału w projekcie zamieszczonymi w regulaminie rekrutacji uczestników oraz kryteriami oceny biznes planu zamieszczonymi w regulaminie przyznawania środków finansowych stosowanymi w projekcie Aktywny, młody przedsiębiorca realizowanym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2.,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia? Strona7

8 Strona8 4. W razie wykrycia pomyłek lub braków w formularzach rekrutacyjnych, kandydat zostanie poinformowany o możliwości uzupełnienia, bądź wprowadzenia korekt w ciągu 2 dni roboczych od dnia uzyskania powyższej informacji. 5. W przypadku niespełnienia choćby jednego z kryteriów oceny formalnej, formularz zostanie oceniony negatywnie i nie będzie oceniany pod względem merytorycznym. 6. Formularz, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną zostanie poddany ocenie merytorycznej, która stanowi II etap rekrutacji. 10 II Etap rekrutacji Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego 1. Po spełnieniu kryteriów formalnych Komisja Rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego. 2. Ocena merytoryczna zostanie dokonana na karcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego. 3. Aplikacja oceniana jest przez dwóch członków Komisji rekrutacyjnej w oparciu o następujące kryteria: Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego Kryterium 1. Przedmiot działalności a) Innowacyjność, sprecyzowany pomysł (0-10) b) Analiza otoczenia rynkowego (grupa odbiorców, klienci, dostawcy itp.) (0-10) c) Analiza konkurencji (0-10) 2.Opis szans i zagrożeń a) Ocena szans na długotrwałe funkcjonowanie firmy i jej możliwości(0-15) b) Ocena zagrożeń i ryzyka funkcjonowania działalności gospodarczej w okresie 12miesięcy (0-15 pkt.) 3. Efektywność kosztowa a) Ocena racjonalności wstępnych założeń budżetowych (0-25) b) Możliwość zaangażowania własnych środków (0-5) 4.Przygotowanie kandydata a) Doświadczenia zawodowe (0-10) b) Znajomość branży, dodatkowe kwalifikacje (0-10) c) Adekwatność wykształcenia (0-10) Punkty max. 120 punktów 4. Każdemu formularzowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznotechnicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 0 do 30 w zgodzie z następującymi wskazaniami: 0- bardzo niska, 30 bardzo wysoka. 5. Ocena każdego kryterium jest uzasadniana pisemnie, opisem zawierającym co najmniej 5 zdań. 6. Każdy formularz może otrzymać maksymalnie 120 punktów. 7. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do kolejnego, III etapu rekrutacji (Test kompetencji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej) wynosi 60% maksymalnej ilości punktów do uzyskania, tj.: 72 pkt..

9 Strona9 8. Obliczając średnią ocenę w ramach każdego z kryteriów, a następnie sumując wszystkie średnie oceny uzyskamy ocenę końcową formularza rekrutacyjnego. 9. Osoba, której formularz został oceniony ma prawo wglądu w treść Karty oceny formularza rekrutacyjnego. 10. Osoba, której formularz został oceniony negatywnie zostanie pisemnie powiadomiona o przyczynach odrzucenia jej aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny. 11. Osoby, których formularze zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym zostaną zaproszone na spotkanie, na którym podejdą do III etapu rekrutacji (Test kompetencji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej). 11 III Etap rekrutacji Test kompetencji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 1. Potencjalni Uczestnicy Projektu wypełnią Test kompetencji i predyspozycji do prowadzenia Działalności Gospodarczej, który oceni Doradca zawodowy. 2. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może otrzymać w wyniku oceny testu predyspozycji wynosi 100 pkt. 3. Minimalna liczba punktów umożliwiających przejście do kolejnego IV etapu rekrutacji wynosi 60% tj.: 60 pkt.. 4. Osoby, które zdobędą minimum punktowe wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. 12 IV Etap rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna 1. Doradca zawodowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokona oceny w oparciu o kartę oceny merytorycznej formularza poprzez przyznanie punktów za następujące elementy: Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej Kryterium Punkty przedsiębiorczość 1-10 samodzielność 1-10 odpowiedzialność 1-10 spójność przedstawienia prezentacji pomysłu z opisem w 1-10 formularzu umiejętność planowania i myślenia analitycznego 1-10 sumienność 1-10 odporność na stres 1-10 autoprezentacja 1-10 max. 80 punktów 2. Ocena dotycząca każdego z kryteriów, zostanie uzasadniona pisemnie. 3. Każdemu Kandydatowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznotechnicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 10 w zgodzie z następującymi wskazaniami: 1-bardzo niska, 10 bardzo wysoka. 4. W wyniku oceny rozmowy kwalifikacyjnej, każdy Kandydat może otrzymać maksymalnie 80 punktów.

10 Strona10 5. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do dalszego V etapu rekrutacji (Czynności związane z ostatecznym zakwalifikowaniem Kandydatów) wynosi 60% maksymalnej ilości punktów do uzyskania, tj.: 48 pkt.. 13 V Etap rekrutacji Czynności związane z ostatecznym zakwalifikowaniem Kandydatów 1. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje suma przyznanych punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Suma punktów jaką Kandydaci uzyskają w wyniku oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy rekrutacyjnej będzie podstawą do ułożenia list rankingowych, oddzielnych dla Kobiet i Mężczyzn. 3. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów, przy uwzględnieniu założeń projektu: 40 osób (w tym 24 Kobiety) pozostających bez zatrudnienia (w tym 24 osoby zarejestrowane jako bezrobotni), wyłącznie w wieku do 30 roku życia (w tym 24 osoby poniżej 25 roku życia), 16 osób nieaktywnych zawodowo, które jednocześnie są osobami uczącymi się lub kształcącymi (10 Kobiet i 6 Mężczyzn). 4. Po ułożeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna wskazuje Kandydatów, którzy w wyniku rekrutacji otrzymali co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania tj.:72 pkt. 5. Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym. 6. Kandydaci zostaną uszeregowani na listach rankingowych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 7. O wstępnym wyborze Uczestników zdecyduje pozycja na liście rankingowej. 8. Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru 48 uczestników z najwyższą liczbą punktów (29 Kobiet i 19 Mężczyzn). 9. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostanie 40 osób z najwyższą liczbą punktów z zachowaniem zasady równości szans (60% - kobiety). 10. Osoby od pozycji 30 wzwyż na liście Kobiet oraz osoby od pozycji 20 na liście Mężczyzn będą stanowiły listy rezerwowe. 11. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonych prac. 12. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilka osób, o zakwalifikowaniu decydować będzie status na rynku pracy. Priorytetowo będą traktowane osoby bezrobotne, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne. 13. Beneficjent pisemnie poinformuje osoby ubiegające się o udział w projekcie o wynikach procesu rekrutacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). Powiadomienie będzie zawierało dane uczestnika oraz informację o przyznanej punktacji. 14. Decyzja negatywna w przedmiocie przyjęcia do projektu będzie sporządzona na piśmie zawierającym informację o przyczynach odrzucenia, oraz ilość przyznanych punktów (oddzielnie dla każdego kryterium rekrutacyjnego). 15. Uczestnik rekrutacji będzie miał prawo wglądu do karty oceny, która go dotyczy. 16. Realizator projektu nie przewiduje możliwości wnoszenia odwołania od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 17. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować następną osobę z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej.

11 Strona O wystąpieniu powyższej sytuacji Beneficjent ma obowiązek poinformować kolejnego na liście rezerwowej Kandydata i wyznaczyć mu termin do podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowych. 19. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkoleń lub w początkowej fazie trwania projektu). 20. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowani i zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnictwa i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 21. Beneficjenci będą na każdym etapie realizacji projektu umieszczać odpowiednie dane na stronie internetowej projektu 14 Postanowienia końcowe 1. Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta w przypadku zmiany w danych przekazanych podczas procesu rekrutacji Kandydatów do udziału w Projekcie, a zwłaszcza o zmianie swojego statusu na rynku pracy. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, w szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu rekrutacji Kandydatów. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora Projektu czyli Vision Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Wolnica 13/10 w oparciu o wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim oraz w porozumieniu z WUP w Łodzi. 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Vision Consulting Sp. z o.o. w oparciu o wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim wersja 07, luty Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

do projektu " Nasze wsparcie twój biznes"

do projektu  Nasze wsparcie twój biznes Załącznik nr do regulaminu projektu Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu " Nasze wsparcie twój biznes" realizowanego w ramach Działania 6.2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do regulaminu projektu Regulamin rekrutacji do projektu Nasze wsparcie twój biznes 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki naboru uczestników do projektu Nasze wsparcie twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MŁODY BIZNES realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 0.4. RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes

Projekt Dojrzały biznes Załącznik nr 1 Ankieta Rekrutacyjna Numer referencyjny Ankiety Podpis osoby oceniającej Ankieta Rekrutacyjna Projekt Dojrzały biznes Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 10.4.1 RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:.. OCENIAJACY:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach I edycji

Regulamin rekrutacji w ramach I edycji Regulamin rekrutacji w ramach I edycji I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu "Sposób na Biznes. 2. Czas realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 31.10.2018

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA.4.1 RPO WŚ PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: AMD GROUP

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

MAM POMYSŁ NA BIZNES

MAM POMYSŁ NA BIZNES Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Lider Projektu realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0078/16 SAMOZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik 1 Regulaminu rekrutacji uczestników Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Projekt MŁODY BIZNES. Nr formularza kwalifikacyjnego:. Data wpływu formularza kwalifikacyjnego:..

Projekt MŁODY BIZNES. Nr formularza kwalifikacyjnego:. Data wpływu formularza kwalifikacyjnego:.. Nr formularza kwalifikacyjnego:. Załącznik nr 1 Data wpływu formularza kwalifikacyjnego:.. FORMULARZ KWALIFIKACYJNY Projekt MŁODY BIZNES Projekt Młody biznes współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy!

Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy! Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy! Spotkanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin rekrutacji uczestników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Czas na biznes! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Strona1 Załącznik nr 2. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY!

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! REGULAMIN REKRUTACJI Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00 Wyższa Szkoła Bankowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu: Droga do sukcesu-program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą. 1 Postanowienia ogólne 1. ENTERPRISE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL /12. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL /12. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL.06.02.00-10-048/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę i kryteria rekrutacji w ramach projektu Młodzi na start, który

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes!

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Czas na własny biznes! 1 Postanowienia ogólne 1. Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. realizuje Projekt nr RPWS.10.04.01-26-0013/15.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI AKTYWNI W BIZNESIE DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE

REGULAMIN REKRUTACJI AKTYWNI W BIZNESIE DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE REGULAMIN REKRUTACJI AKTYWNI W BIZNESIE DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE 1 Postanowienia ogólne 1. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Lider Projektu realizuje Projekt nr.. Aktywni w biznesie dziś, jutro, zawsze

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość Załącznik nr 1 do Wytycznych REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. realizuje Projekt,, Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01 26 0046/15 160 FIRM NA START. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii PRACA NA WŁASNY RACHUNEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Pomysł - samozatrudnienie realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza młodzież Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza młodzież Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku z dnia 31.07.2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza młodzież Działanie 6.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo