Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Projekt realizowany jest przez Łódź Art Center na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL /13-00 zawartej pomiędzy WUP w Łodzi a Łódź Art Center. 3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Łódź Art Center, przy ul. Tymienieckiego 3, Łódź. 2 Słownik pojęć 1. Projekt projekt Kreatywna przedsiębiorczość realizowany przez Łódź Art Center w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Realizator Projektu (Realizator) Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi. 3. Strona Projektu strona internetowa Projektu o domenie 4. Kandydat osoba fizyczna biorąca udział w procesie rekrutacji do Projektu. 5. Uczestnik Projektu osoba fizyczna, która podpisała Deklarację uczestnictwa w Projekcie, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymująca wsparcie od Realizatora Projektu w wyniku realizacji Projektu. 6. Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst. jedn. Dz. U. 2010, Nr 220, poz z późn. zm.) (dalej: u.s.d.g.). 7. Komisja Rekrutacyjna zespół ekspertów powołany przez Realizatora Projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji do Projektu. 8. Beneficjent pomocy Uczestnik Projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie realizacji Projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną w ramach Projektu. 1

2 9. Pomoc de minimis szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo, które ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Pomoc ta nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Maksymalny, dopuszczalny pułap pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać podwyższą pomoc, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość w złotych wspomnianych 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 3 Formy wsparcia przewidziane w ramach Projektu 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące: a) szkolenie dla 40 Uczestników Projektu w wymiarze 60 godzin na Uczestnika Projektu, b) doradztwo indywidualne dla 40 Uczestników Projektu w wymiarze 8 godzin na Uczestnika Projektu. 2. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej dla 34 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie zł na Uczestnika Projektu. 3. Wsparcie pomostowe obejmujące: a) podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla 34 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie 1600 zł / miesiąc, wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla 10 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie 1600 zł / miesiąc, wypłacane przez okres od 7. do 12. miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane w ramach Projektu pod warunkiem, iż stan prawny będzie umożliwiał udzielenie pomocy de minimis po 30 czerwca 2014 r., c) wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze indywidualne specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w celu efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej dla 34 Uczestników Projektu w wymiarze do 20 godzin na Uczestnika Projektu (lub do wykorzystania maksymalnie 1500 zł na Uczestnika). 2

3 4 Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która: a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową); b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni mieszkaniowych jeżeli członek nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa); c) jest osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed rozpoczęciem realizacji projektu) u Realizatora, partnera, wykonawcy albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorem i/lub pracownikiem Realizatora, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; d) korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów; e) otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2); f) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); g) posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest przeciw niej prowadzona egzekucja; h) planuje rozpocząć działalność podlegającą wykluczeniu z udzielenia pomocy de minimis na podstawie 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm); i) była karana zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4), j) jest osobą uczącą się / studiującą w trybie dziennym; 3

4 k) jest rolnikiem lub domownikiem rolnika na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, (Dz. U.2008, Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). 2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba fizyczna pozostająca bez zatrudnienia, która: a) do dnia przystępowania do Projektu (tj. dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie) nie ukończyła / nie ukończy 30 roku życia 1, b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) 2 na terenie miasta Łodzi, d) nie ma możliwości założenia działalności gospodarczej bez otrzymania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, e) planuje prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie miasta Łodzi, f) złożyła w określonym przez Realizatora Projektu terminie Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem wymaganych oświadczeń. 3. Przez osobę pozostającą bez zatrudnienia rozumie się osobę w wieku powyżej 15 roku życia niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 4. Priorytetowo traktowani będą Kandydaci, których można zakwalifikować do co najmniej jednej z następujących grup: a) z wykształceniem poniżej średniego, b) bez stażu zawodowego, c) osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bezrobotne pozostające w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego, d) osoby, których pomysł na biznes kwalifikuje się do przemysłów kreatywnych, tj. do następujących sektorów 3 : reklama, film i wideo, 1 Szacowany przez Realizatora Projektu najwcześniejszy termin podpisania Deklaracji uczestnictwa to ostatni tydzień stycznia 2014 r. 2 Art. 25 Kodeksu cywilnego mówi, iż Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 3 Za: 4

5 architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, projektowanie mody. 5 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w siedzibie Realizatora i rozpocznie się 12 listopada 2013 r. o godz. 9: Na przebieg rekrutacji do Projektu składają się następujące etapy: a) nabór zgłoszeń, b) ocena formalna Formularzy, c) ocena merytoryczna Formularzy, d) analiza predyspozycji Kandydatów testy kompetencji i rozmowy kwalifikacyjne, e) ogłoszenie wyników, f) procedura odwoławcza. 3. Na wszystkich etapach rekrutacji Kandydaci będą dzieleni ze względu na płeć i wiek w następujący sposób: Grupa A kobiety w wieku poniżej 25 lat, Grupa B mężczyźni w wieku poniżej 25 lat, Grupa C kobiety w wieku od 25 do poniżej 30 lat, Grupa D mężczyźni w wieku od 25 do poniżej 30 lat. 5

6 6 Nabór zgłoszeń 1. Osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania wsparcia w ramach projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie składa wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny (załącznik nr 1), którego wzór dostępny jest w Biurze Projektu oraz na Stronie Projektu. 3. Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą lub kurierem w terminie od 12 listopada 2013 od godziny 9:00 do 28 listopada 2013 roku do godziny 16:00, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. W przypadku przesłania drogą pocztową lub kurierem decyduje data wpływu Formularza do Realizatora Projektu. 4. Poza podpisaną wersją papierową Realizator Projektu, w celu usprawnienia procesu rekrutacji, zaleca przesłanie również tożsamej wersji elektronicznej Formularza (w formacie doc/docx/pdf) na adres Przesłanie wersji elektronicznej nie jest obowiązkowe. Fakt oraz data przesłania elektronicznej wersji Formularza do Realizatora Projektu nie mają żadnego znaczenia dla procesu oceny Kandydata. 5. Kolejność składania Formularzy Rekrutacyjnych nie ma znaczenia dla ich oceny. Jednakże Realizator Projektu przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia naboru, jeżeli liczba złożonych Formularzy osiągnie Formularz, który wpłynie po terminie lub po zamknięciu naboru ze względu na wpłynięcie co najmniej 120 Formularzy Rekrutacyjnych nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 7. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń nabór zostanie przedłużony. 8. Każdy Kandydat może złożyć wyłącznie jeden Formularz Rekrutacyjny. 7 Ocena formalna Formularzy 1. Ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych prowadzona będzie na bieżąco przez pracownika Projektu wyznaczonego przez Koordynatora Projektu i zakończy się najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru. 2. W trakcie oceny weryfikowane będą tzw. twarde kryteria [tj. konieczne do spełnienia opisane w 4 ust. 1 i 4 ust. 2 punkty a)-e)] oraz tzw. kryteria miękkie (tj. dotyczące aspektów, które mogą zostać jednokrotnie uzupełnione). 3. Do kryteriów miękkich zaliczają się: 6

7 a) Formularz Rekrutacyjny musi być kompletny (w tym musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia) i mieć ponumerowane strony, b) musi być parafowany na każdej stronie oraz czytelnie podpisany na ostatniej stronie przez Kandydata (obowiązkowo imię i nazwisko) wraz z datą we wskazanym miejscu, c) musi być złożony w oryginale rozumie się przez to zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów. Ponadto Formularz Rekrutacyjny musi być własnoręcznie, oryginalnie podpisany przez Kandydata, d) musi być wypełniony w języku polskim komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami. 4. W razie uchybień w zakresie kryteriów miękkich Kandydat będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia Formularza Rekrutacyjnego we wskazanym zakresie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Kandydata o uchybieniach. 5. O uchybieniach w Formularzu Rekrutacyjnym Realizator informuje Kandydata drogą elektroniczną lub telefonicznie. 6. Uzupełniony Formularz zostanie poddany ponownej ocenie formalnej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia go przez Kandydata. 7. Niespełnienie wymań odnośnie kryteriów twardych lub nieuzupełnienie Formularza Rekrutacyjnego w terminie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia na etapie oceny formalnej. Powody odrzucenia na etapie oceny formalnej są jawne i zostaną przekazane danemu Kandydatowi pisemnie. 8. Złożone w ramach rekrutacji Formularze nie podlegają zwrotowi. 9. Ostateczne listy Kandydatów z podziałem na wiek i płeć, którzy pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną udostępnione w Biurze oraz na Stronie Projektu w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 10. Tylko Formularze poprawne pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 11. Do oceny formalnej służy Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego (załącznik nr 2 do Regulaminów). 12. Bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej rozpocznie się ocena merytoryczna. 8 Ocena merytoryczna 1. Aplikacja oceniana jest przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Koordynatora Projektu (na etapie oceny merytorycznej w skład Komisji wejdą 7

8 eksperci z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi), w oparciu o następujące kryteria podstawowe: a) pomysł na biznes w skali od 0 do 30 punktów, b) kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie kandydata w skali od 0 do 30 punktów, c) znajomość branży w skali od 0 do 20 punktów, d) adekwatność działań i kosztów inwestycyjnych w skali od 0 do 15 punktów, e) kreatywność i innowacyjność przedsięwzięcia w skali od 0 do 15 punktów. 2. Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. Z dwóch niezależnych ocen wyciągana jest średnia arytmetyczna, będąca finalnym wynikiem oceny. W sytuacji gdy różnica pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej będzie większa niż 30 punktów, oceny Formularza dokonuje Koordynator Projektu. W takiej sytuacji finalnym wynikiem oceny jest średnia arytmetyczna z oceny dokonanej przez Koordynatora Projektu oraz oceny członka KR, którego ocena jest bliższa ocenie Koordynatora Projektu. 3. Dodatkowe punkty (przyznawane jedynie w momencie uzyskania przez Kandydata w finalnej ocenie co najmniej sumy 55 punktów oraz 50% możliwych do zdobycia punktów w każdym z kryteriów wskazanych w ust. 1) zostaną przyznane osobom: a) z wykształceniem poniżej średniego 5 punktów, b) bez stażu zawodowego 5 punktów, c) długotrwale bezrobotnym 10 punktów, d) których pomysł na biznes kwalifikuje się do przemysłów kreatywnych 10 punktów. 4. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać podczas oceny merytorycznej wynosi 140 punktów, w tym 110 punktów za ocenę podstawową oraz 30 punktów za przynależność do grupy priorytetowej. Za ocenę pozytywną uznaje się minimum 55 punktów z oceny podstawowej oraz uzyskanie minimum 50% możliwych punktów z każdego kryterium podstawowego. Uzyskanie oceny pozytywnej jest warunkiem koniecznym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji. 5. Członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć, z osobą której aplikację ocenia, stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą, której aplikację on ocenia związek z tytułu: a) małżeństwa, b) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, c) przysposobienia, opieki lub kurateli. 6. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 5 członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do wyłączenia się z oceny aplikacji, której okoliczność dotyczy. 8

9 7. Członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną aplikacji oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 8. Przed przystąpieniem do oceny aplikacji członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 9. Ocena Formularza dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego (załącznik nr 3). 10. Ocena każdego kryterium jest uzasadniana pisemnie, opisem zawierającym co najmniej 5 zdań. 11. Osoba, której Formularz został oceniony ma prawo wglądu w treść Karty oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego bez ujawniania danych pozwalających na identyfikację członków KR. 12. Osobę, której Formularz został oceniony negatywnie należy pisemnie powiadomić o przyczynach odrzucenia jej aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny. 13. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę 80 Kandydatów z najwyższymi wynikami w swoich grupach, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie rekrutacji (z podziałem na wiek i płeć po 20 osób z najlepszymi wynikami w każdej z następujących grup: Grupa A kobiety w wieku poniżej 25 lat, Grupa B mężczyźni w wieku do 25 lat, Grupa C kobiety w wieku od 25 do poniżej 30 lat, Grupa D mężczyźni w wieku od 25 do poniżej 30 lat.). Do następnego etapu może zakwalifikować się więcej Kandydatów w sytuacji, gdy uzyskają oni taką samą liczbę punktów, jak osoby z pozycji nr 20 na ww. listach. 14. Kandydaci o wynikach oceny merytorycznej oraz dokładnych terminach kolejnego etapu (analizy predyspozycji) zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub telefonicznie. 15. Ostateczne listy Kandydatów z podziałem na wiek i płeć, którzy pozytywnie przejdą ocenę merytoryczną oraz zostaną zakwalifikowani do następnego etapu, zostaną udostępnione w Biurze oraz na Stronie Projektu w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna Formularzy będzie trwała do 10 dni roboczych. 16. W przypadku zakwalifikowania się mniejszej liczby Kandydatów niż 80, decyzję o ewentualnym dodatkowym naborze podejmie Koordynator Projektu w porozumieniu z WUP w Łodzi. 9 Analiza predyspozycji Kandydatów testy kompetencji i rozmowy kwalifikacyjne 1. Analizy predyspozycji Kandydatów rozpoczną się w terminie najpóźniej 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników oceny merytorycznej. Analiza predyspozycji Kandydatów będzie trwała do 10 dni roboczych. 9

10 2. Testy kompetencji oraz rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej w zespole psycholog i doradca zawodowy. Będą to inni członkowie KR niż członkowie odpowiedzialni za ocenę merytoryczną. 3. Analiza predyspozycji Kandydatów oceniana będzie w oparciu o następujące kryteria: a) wykonalność przedsięwzięcia w skali od 0 do 20 punktów oceniane w ramach rozmowy przez doradcę zawodowego, b) motywacja w skali od 0 do 20 punktów oceniane w ramach rozmowy przez psychologa, c) przedsiębiorczość w skali od 0 do 10 punktów oceniane w ramach testu kompetencji, d) samodzielność w skali od 0 do 10 punktów oceniane w ramach testu kompetencji, e) zdolności organizacyjno-analityczne w skali od 0 do 10 punktów oceniane w ramach testu kompetencji. 4. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać podczas oceny analizy predyspozycji Kandydata wynosi 70 punktów. Aby ocena została uznana za pozytywną Kandydat musi uzyskać co najmniej 35 punktów oraz minimum 50% punktów w każdym z ocenianych kryteriów. 5. Analiza predyspozycji Kandydata prowadzona jest przez członków Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Koordynatora Projektu. 6. Członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć, z osobą, którą ocenia, stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą, której aplikację on ocenia związek z tytułu: a) małżeństwa, b) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, c) przysposobienia, opieki lub kurateli. 7. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do wyłączenia się z oceny predyspozycji osoby, której okoliczność dotyczy. 8. Członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną predyspozycji Kandydata oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 9. Przed przystąpieniem do oceny predyspozycji Kandydata członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 10. Rozmowa kwalifikacyjna oraz test kompetencji oceniane będą na Karcie oceny predyspozycji Kandydata (załącznik nr 4). 11. W ramach analizy predyspozycji Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów z testu oraz maksymalnie po 20 punktów za rozmowę od każdego z dwóch oceniających. Wynik finalny analizy predyspozycji to suma tych trzech powyższych ocen. 10

11 10 Ogłoszenie wyników 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia analizy predyspozycji Kandydata. 2. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie decyduje suma liczby przyznanych punktów w ocenie merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego oraz liczby punktów wynikających z analizy predyspozycji Kandydata (rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 210 punktów. Za ocenę pozytywną w procesie rekrutacji uznaje się minimum 55 punktów z oceny podstawowej merytorycznej oraz uzyskanie minimum 50% możliwych punktów z każdego kryterium podstawowego, a także co najmniej 35 punktów oraz minimum 50% punktów w każdym z ocenianych kryteriów w ramach analizy predyspozycji kandydatów (test oraz rozmowa kwalifikacyjna). 3. Stworzone zostaną listy rankingowe w podziale na wiek i płeć. Powstaną 4 grupy: Grupa A kobiety w wieku poniżej 25 lat, Grupa B mężczyźni w wieku poniżej 25 lat, Grupa C kobiety w wieku od 25 do poniżej 30 lat, Grupa D mężczyźni w wieku od 25 do poniżej 30 lat. 4. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 30 Kandydatów: a) 9 osób z największą sumą punktów z Grupy A, b) 6 osób z największą sumą punktów z Grupy B, c) 9 osób z największą sumą punktów z Grupy C, d) 6 osób z największą sumą punktów z Grupy D. 5. W przypadku gdyby taką samą liczbę punktów uzyskało kilku Kandydatów w ramach danej listy, o kolejności na liście decydować będzie liczba punktów z oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego pierwszeństwo będą mieć Kandydaci, którzy uzyskali większa liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej. Gdyby i to nie wystarczyło pierwszeństwo będą mieli ci Kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę punków w ramach przynależności do grup priorytetowych. 6. Osoby nieznajdujące się wśród 30 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (wskazanych w 10 ust. 4), które uzyskały pozytywną ocenę (wskazaną w 10 ust. 2) zostaną wpisane na listy rezerwowe w poszczególnych grupach zgodnie z uzyskaną sumą punktów w kolejności od największej do najmniejszej. Osoby te będą mogły wziąć udział w procedurze odwoławczej opisanej w Kandydaci o wynikach rekrutacji (w tym o liczbie punktów w ramach każdego ocenianego kryterium wraz z uzasadnieniem) zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub telefonicznie. Osoby znajdujące się na listach rezerwowych oraz osoby z negatywnymi ocenami z oceny merytorycznej zostaną pouczone o możliwości wniesienia odwołania. 11

12 8. Wstępne (przed odwołaniami i zatwierdzeniem przez WUP w Łodzi) listy Kandydatów zakwalifikowanych do Projektu oraz Kandydatów będących na listach rezerwowych, zostaną udostępnione w Biurze oraz na Stronie Projektu. 12

13 11 Procedura odwoławcza 1. Kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wskazanych w 10 ust 6. mają prawo wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania list rankingowych Kandydatów zakwalifikowanych oraz list rezerwowych. Ponowna ocena w ramach procedury odwoławczej będzie trwała do 5 dni roboczych. 2. Odwołanie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej w Biurze Projektu, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu odwołania do Realizatora Projektu. 3. Kandydat w odwołaniu wskazuje konkretne kryteria oceny, z którymi się nie zgadza oraz uzasadnia swoje stanowisko w ich zakresie. Odwołanie można złożyć jedynie do podstawowych kryteriów oceny merytorycznej wskazanych w 8 ust Odwołanie wniesione po terminie lub w inny sposób niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. 5. Odwołania złożone w sposób prawidłowy z zachowaniem terminu rozpatrywane są przez dwóch innych członków Komisji Rekrutacyjnej niż członkowie oceniający zgłoszenie Kandydata we wcześniejszych etapach rekrutacji. 6. Wymagania w zakresie bezstronności członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach procedury odwoławczej pozostają analogiczne jak we wcześniejszych etapach rekrutacji. 7. W ramach procedury odwoławczej rozpatrywane są jedynie te kryteria oceny, co do których Kandydat wniósł zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. 8. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej podjęte w ramach procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich kolejne odwołania. 9. Po zakończeniu oceny w ramach procedury odwoławczej, spośród Kandydatów znajdujących się na wstępnych listach rezerwowych wskazanych w 10 ust 6. do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 10 kolejnych Kandydatów: a) 3 osoby z największą sumą punktów z Grupy A, b) 2 osoby z największą sumą punktów z Grupy B, c) 3 osoby z największą sumą punktów z Grupy C, d) 2 osoby z największą sumą punktów z Grupy D. 10. Realizator Projektu, po zakończonej procedurze odwoławczej, przekazuje ostateczne listy rankingowe Kandydatów zakwalifikowanych do Projektu oraz ostateczne listy rezerwowe do zatwierdzenia przez WUP w Łodzi. 11. Po zatwierdzeniu list przez WUP w Łodzi, Realizator publikuje listy rankingowe zawierające wyniki rekrutacji w siedzibie Biura projektu oraz na Stronie Projektu. Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 13

14 12. Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do Formularza Rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym. 13. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w ciągu 5 dni roboczych od dnia publikacji ostatecznych list rankingowych podpisuje Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Umowę o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (załącznik nr 5). 14. Dzień podpisania Deklaracji wskazanej w ust. 13. traktowany jest jako dzień przystąpienia do Projektu, tj. rozpoczęcia udziału w Projekcie. 15. Niepodpisanie dokumentów, o których mowa powyżej w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata z udziału w Projekcie. W takim przypadku Kandydat zostaje przez Realizatora Projektu skreślony z listy osób zakwalifikowanych do Projektu. W przypadku skreślenia z listy Kandydata zakwalifikowanego do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej tej samej grupy, do której należał skreślony Kandydat, a w razie braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej. 12 Postanowienia końcowe 1. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz środków budżetu państwa (15%). 2. Kandydat a następnie Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie, w Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach projektu oraz w zawartych w ramach Projektu umowach. Kandydat (Uczestnik Projektu) ma obowiązek powiadomienia Realizatora Projektu o wszystkich zmianach w danych personalnych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego. 3. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu będzie podstawą do skreślenia z listy Kandydatów Projektu. 4. Kandydat (Uczestnik Projektu) zobowiązany jest do dobrowolnego poddania się procesowi monitoringu, kontroli i ewaluacji, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz prawidłowej realizacji postanowień zawartych w ramach Regulaminów oraz umów wynikających z Projektu. 5. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie, jak i Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach projektu, w tym kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji Projektu, rozstrzygane są przez Realizatora Projektu (Koordynatora Projektu). 6. Realizator Projektu w swym postępowaniu opiera się na powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności dotyczących Działania 6.2 POKL. 14

15 7. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji Projektu. 8. Realizator Projektu zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu (oraz załączników). Zmiany będą ogłaszane na Stronie Projektu. Każda zmiana Regulaminu Projektu wymaga akceptacji WUP w Łodzi. 9. WUP w Łodzi ma prawo udziału w procesie rekrutacji tj. może delegować obserwatora, któremu należy umożliwić wgląd w proces naboru uczestników oraz umożliwić dostęp do dokumentów mających znaczenie w procesie naboru. 15

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

do projektu " Nasze wsparcie twój biznes"

do projektu  Nasze wsparcie twój biznes Załącznik nr do regulaminu projektu Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu " Nasze wsparcie twój biznes" realizowanego w ramach Działania 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MŁODY BIZNES realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do regulaminu projektu Regulamin rekrutacji do projektu Nasze wsparcie twój biznes 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki naboru uczestników do projektu Nasze wsparcie twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik 1 Regulaminu rekrutacji uczestników Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Aktywny, młody przedsiębiorca nr POKL.06.02.00-10-002/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes

Projekt Dojrzały biznes Załącznik nr 1 Ankieta Rekrutacyjna Numer referencyjny Ankiety Podpis osoby oceniającej Ankieta Rekrutacyjna Projekt Dojrzały biznes Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach I edycji

Regulamin rekrutacji w ramach I edycji Regulamin rekrutacji w ramach I edycji I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu "Sposób na Biznes. 2. Czas realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 31.10.2018

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MAM POMYSŁ NA BIZNES

MAM POMYSŁ NA BIZNES Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 10.4.1 RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:.. OCENIAJACY:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL /12. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL /12. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL.06.02.00-10-048/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę i kryteria rekrutacji w ramach projektu Młodzi na start, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PROJEKT PT. DOTACJA NA START w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/ 2016 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2016 r. Regulamin rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1: Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Regulamin rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 1) Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Czas na biznes

Regulamin rekrutacji do projektu Czas na biznes Regulamin rekrutacji do projektu Czas na biznes I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu Czas na biznes. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania VIII.3.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01 26 0046/15 160 FIRM NA START. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE!. 2. Realizatorem projektu jest Centrum Edukacji i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji

Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji REGULAMIN REKRUTACJI (rekrutacja dodatkowa) Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy regulamin określa zasady/kryteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin rekrutacji uczestników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 0.4. RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w ramach projektu Miasta Nowego Sącza Sądeckiego Urzędu Pracy, pn. Nowy Sącz Nowa firma współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMINU REKRUTACJI

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMINU REKRUTACJI REGULAMINU REKRUTACJI Obowiązujący do projektu pn. Dojrzały biznes, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU WŁASNY BIZNES DLA 50+ Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU WŁASNY BIZNES DLA 50+ Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU WŁASNY BIZNES DLA 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji w ramach Projektu Własny Biznes dla 50+ (projekt nr WND-RPLD.08.03.01-10-0044/15),

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ Projekt Moja Firma Moją Szansa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. 1 Postanowienia ogólne

Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. 1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin rekrutacji uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Czas na biznes! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny nr. (wypełnia pracownik Projektu)

Formularz rekrutacyjny nr. (wypełnia pracownik Projektu) Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny nr. (wypełnia pracownik Projektu) Dane kandydata Dane osobowe Imię (imiona) Nazwisko PESEL Płeć K / M Data urodzenia Numer i rodzaj dokumentu tożsamości Numer Identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy!

Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy! Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy! Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Youth and Women s Entrepreneurship in Creative Industries REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE YOUTH AND WOMEN S ENTREPRENEURHSIP IN CREATIVE INDUSTRIES

Youth and Women s Entrepreneurship in Creative Industries REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE YOUTH AND WOMEN S ENTREPRENEURHSIP IN CREATIVE INDUSTRIES REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE YOUTH AND WOMEN S ENTREPRENEURHSIP IN CREATIVE INDUSTRIES 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Youth and Women s Entrepreneurship in Creative Industries realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Lider Projektu realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0078/16 SAMOZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Projekt SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE realizowany w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY!

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! REGULAMIN REKRUTACJI Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00 Wyższa Szkoła Bankowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu: Droga do sukcesu-program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą. 1 Postanowienia ogólne 1. ENTERPRISE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes!

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Czas na własny biznes! 1 Postanowienia ogólne 1. Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. realizuje Projekt nr RPWS.10.04.01-26-0013/15.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo o nr WND-POKL.09.05.00-20-D33/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH Strona1 Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH Beneficjent Numer konkursu Tytuł projektu Nr umowy o dofinansowanie projektu Nr formularza rekrutacyjnego Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Pomysł - samozatrudnienie realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości

Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości REGULAMIN PROJEKTU Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości nr RPLD.09.01.01-10-B024/15 Oś Priorytetowa IX Wyłączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. 2 Miejsce i termin realizacji projektu

Postanowienia Ogólne. 2 Miejsce i termin realizacji projektu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo