KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO"

Transkrypt

1 Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL /12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Imię i nazwisko:.. Numer Indentyfikacyjny Potencjalnego UP:. Data wpływu Formularza Rekrutacyjnego:..

2 Strona2 Deklaracja poufności i bezstronności członka Komisji Rekrutacyjnej: Niniejszym oświadczam, że: 1. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany(-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z potencjalnym uczestnikiem projektu, z jego zastępcami prawnymi. 2. Nie pozostaję z potencjalnym uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 3. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji i wytycznymi realizacji POKL Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu oceny wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe potencjalnych uczestników projektu. Data i Podpis

3 Strona3 I. OCENA FORMALNA Lp. INFORMACJE O BENEFICJENCIE TAK NIE UWAGI 1. Formularz rekrutacyjny został złożony w terminie podanym w ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu 2. Formularz rekrutacyjny został wypełniony na odpowiednim wzorze (zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Rekrutacji) 3. Formularz Rekrutacyjny został wypełniony w języku polskim : komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami w kolorze niebieskim 4. Wszystkie pola Formularza Rekrutacyjnego (za wyjątkiem pól zaznaczonych kolorem szarym) są wypełnione 5. Formularz Rekrutacyjny został czytelnie podpisany i parafowany na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę 6. Formularz zawiera wszystkie niezbędne załączniki (uzupełnione i podpisane)w tym: 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 2 W tym: Kandydat deklaruje, że jest osobą niepełnosprawną? Kandydat deklaruje, że jest osobą bezrobotną? Kandydat deklaruje, że zamieszkuje na terenie jednego z wymienionych powiatów: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński? Kandydat deklaruje, że zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego? 8. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej Załącznik nr 3 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe Załącznik nr Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Załącznik nr Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty Załącznik nr Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy Załącznik nr Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

4 Strona4 Załącznik nr Informacja o uzyskanej pomocy de minimis Załącznik nr Formularz rekrutacyjny został trwale spięty /wpięty do skoroszytu 17. Czy Kandydat przedstawił oświadczenie o niepełnosprawności wraz z decyzją Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności? 18. Czy Kandydat przedstawił zaświadczenie z właściwego PUP potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej? 1 Uzupełnia się w przypadku gdy Kandydat otrzymał pomoc de minimis

5 Strona5 Wniosek rekomendowany: - do oceny merytorycznej TAK NIE - do poprawy uchybień formalnych (w przypadku niespełnienia kryteriów w TAK NIE pkt. 4-6) - do odrzucenia (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt. 1-3 oraz 7-18 TAK NIE oceny formalnej) W przypadku uchybień formalnych w pkt. 4-7 należy wskazać ich dokładny zakres pozwalający na poprawę wniosku przez potencjalnego uczestnika projektu: Uzasadnienie (minimum 5 zdań uzasadnienia):. Miejscowość i data Podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej

6 Strona6 Lp. II. PONOWNA OCENA FORMALNA (dotyczy wniosków skierowanych do uzupełnienia) 1. Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybień formalnych TAK NIE 2. Wniosek rekomendowany do oceny merytorycznej TAK NIE W przypadku ponownych uchybień formalnych wniosek podlega odrzuceniu bez możliwości ponownego odwołania. Uzasadnienie (minimum 5 zdań uzasadnienia):. Miejscowość i data Podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej

7 Strona7 II. OCENA MERYTORYCZNA Lp. INFORMACJE O BENEFICJENCIE Maksymal na liczba Liczba uzyskanych CZĘŚĆ I. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI Opis planowanego przedsięwzięcia: realność przedsięwzięcia. (Powody decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej, rodzaj planowanej działalności gospodarczej. Faktyczna możliwość zaistnienia na rynku, trwałość planowanego przedsięwzięcia) CZĘŚĆ II. FUNKCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI Opis rynku na którym ma funkcjonować przedsiębiorstwo. (Określenie zasięgu terytorialnego na którym działać będzie przedsiębiorstwo, wskazanie usług/produktów/towarów jakie oferować będzie przedsiębiorstwo, kto będzie ich odbiorcą, wskazanie zapotrzebowania rynku na oferowany produkt/usługę) CZĘŚĆ III. SZANSE/ZAGROŻENIA DLA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 4. Opis planowanego przedsięwzięcia: określenie potencjału/szansy na przetrwanie firmy na rynku przez minimum 1 rok (Mocne strony przedsięwzięcia; szansa na rozwój)

8 Strona8 Lp. INFORMACJE O BENEFICJENCIE Maksymal na liczba Liczba uzyskanych CZĘŚĆ IV. FINANSOWANIE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI Ocena planowanych wydatków z dotacji oraz Ocena zaangażowania środków własnych (Specyfikacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania, uzasadnienie konieczności dokonania wymienionych zakupów, wskazanie sposobu ich wykorzystania w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wskazanie posiadanych zasobów). CZĘŚĆ V. KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE Zgodność wykształcenia z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej. (Ukończone szkoły, kursy, wyuczony zawód, szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, doświadczenie zawodowe). CZĘŚĆ VI. ROZMOWA Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ I TEST KOMPETENCJI Ocena motywacji do udziału w projekcie (Poprawa sytuacji finansowej, pewność zatrudnienia, niezależność, elastyczność, satysfakcja z pracy dla siebie, a nie dla kogoś; możliwość łączenia pracy z życiem osobistym; chęć bycia indywidualną jednostką i osobą społeczną; zmiana hobby na biznes; satysfakcja z tworzenia nowych rzecz; chęć osiągnięcia celu)) Ocena na podstawie testu Ocena na podstawie rozmowy kompetencji rekrutacyjnej Max. 7 pkt. Max. 3 pkt.

9 Strona9 Lp. INFORMACJE O BENEFICJENCIE Maksymal na liczba Liczba uzyskanych CZĘŚĆ VII. ROZMOWA Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ I TEST KOMPETENCJI Ocena umiejętności i predyspozycji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgodności wykształcenia z profilem planowanej działalności (Samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego). Ocena na podstawie testu Ocena na podstawie rozmowy kompetencji rekrutacyjnej 20 pkt. CZĘŚĆ VII. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY PRIORYTETOWEJ Osoba długotrwale bezrobotna Osoba z terenów wiejskich 20 pkt. Łączna liczba otrzymanych Minimalna liczba wymaganych do zakwalifikowania Kandydata do udziału w Projekcie Łączna maksymalna liczba 100 Uzasadnienie (minimum 5 zdań uzasadnienia): Miejscowość i data.... Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Załącznik nr 5 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ KARTY REKRUTACYJNEJ Imię (imiona) i nazwisko kandydata do udziału w projekcie: Numer identyfikacyjny I. Wypełnia specjalista ds. rozwoju zawodowego: Czy kandydat

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo