Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Projekt realizowany jest przez Łódź Art Center na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA POKL /13 00 zawartej pomiędzy WUP w Łodzi a Łódź Art Center. 3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Łódź Art Center, przy ul. Tymienieckiego 3, Łódź. 2 Słownik pojęć 1. Projekt projekt Kreatywna przedsiębiorczość realizowany przez Łódź Art Center w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Realizator Projektu (Realizator) Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi. 3. Strona Projektu strona internetowa Projektu o domenie 4. Kandydat osoba fizyczna biorąca udział w procesie rekrutacji do Projektu. 5. Uczestnik Projektu osoba fizyczna, która podpisała Deklarację uczestnictwa w Projekcie, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymująca wsparcie od Realizatora Projektu w wyniku realizacji Projektu. 6. Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst. jedn. Dz. U. 2010, Nr 220, poz z późn. zm.) (dalej: u.s.d.g.). 7. Komisja Rekrutacyjna zespół ekspertów powołany przez Realizatora Projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji do Projektu. 8. Beneficjent pomocy Uczestnik Projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie realizacji Projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną w ramach Projektu. 9. Pomoc de minimis szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo, które ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Pomoc ta nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Maksymalny, dopuszczalny pułap pomocy de minimis wynosi 1

2 200 tys. euro. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać podwyższą pomoc, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość w złotych wspomnianych 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 3 Formy wsparcia przewidziane w ramach Projektu 1. Wsparcie szkoleniowo doradcze obejmujące: a) szkolenie dla 40 Uczestników Projektu w wymiarze 60 godzin na Uczestnika Projektu, b) doradztwo indywidualne dla 40 Uczestników Projektu w wymiarze 8 godzin na Uczestnika Projektu. 2. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej dla 34 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie zł na Uczestnika Projektu. 3. Wsparcie pomostowe obejmujące: a) podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla 34 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie 1600 zł / miesiąc, wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla 10 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie 1600 zł / miesiąc, wypłacane przez okres od 7. do 12. miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane w ramach Projektu pod warunkiem, iż stan prawny będzie umożliwiał udzielenie pomocy de minimis po 30 czerwca 2014 r., c) wsparcie pomostowe szkoleniowo doradcze indywidualne specjalistyczne wsparcie szkoleniowo doradcze w celu efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej dla 34 Uczestników Projektu w wymiarze do 20 godzin na Uczestnika Projektu (lub do wykorzystania maksymalnie 1500 zł na Uczestnika). 4 Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która: a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową); b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni 2

3 mieszkaniowych jeżeli członek nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa); c) jest osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed rozpoczęciem realizacji projektu) u Realizatora, partnera, wykonawcy albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorem i/lub pracownikiem Realizatora, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; d) korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów; e) otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2); f) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); g) posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest przeciw niej prowadzona egzekucja; h) planuje rozpocząć działalność podlegającą wykluczeniu z udzielenia pomocy de minimis na podstawie 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm); i) była karana zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4), j) jest osobą uczącą się / studiującą w trybie dziennym; k) jest rolnikiem lub domownikiem rolnika na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, (Dz. U.2008, Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). 2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba fizyczna pozostająca bez zatrudnienia, która: a) do dnia przystępowania do Projektu (tj. dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie) nie 1 ukończyła / nie ukończy 30 roku życia, b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2 c) zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie miasta Łodzi, d) nie ma możliwości założenia działalności gospodarczej bez otrzymania wsparcia z Europejskiego 1 Szacowany przez Realizatora Projektu najwcześniejszy termin podpisania Deklaracji uczestnictwa to ostatni tydzień stycznia 2014 r. 2 Art. 25 Kodeksu cywilnego mówi, iż Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 3

4 Funduszu Społecznego, e) planuje prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie miasta Łodzi, f) złożyła w określonym przez Realizatora Projektu terminie Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem wymaganych oświadczeń. 3. Przez osobę pozostającą bez zatrudnienia rozumie się osobę w wieku powyżej 15 roku życia niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 4. Priorytetowo traktowani będą Kandydaci, których można zakwalifikować do co najmniej jednej z następujących grup: a) z wykształceniem poniżej średniego, b) bez stażu zawodowego, c) osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bezrobotne pozostające w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego, d) osoby, których pomysł na biznes kwalifikuje się do przemysłów kreatywnych, tj. do następujących sektorów 3 : reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, projektowanie mody. 3 Za: kreatywne.html 4

5 5 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w siedzibie Realizatora i rozpocznie się 12 listopada 2013 r. o godz. 9: Na przebieg rekrutacji do Projektu składają się następujące etapy: a) nabór zgłoszeń, b) ocena formalna Formularzy, c) ocena merytoryczna Formularzy, d) analiza predyspozycji Kandydatów testy kompetencji i rozmowy kwalifikacyjne, e) ogłoszenie wyników, f) procedura odwoławcza. 3. Na wszystkich etapach rekrutacji Kandydaci będą dzieleni ze względu na płeć i wiek w następujący sposób: Grupa A kobiety w wieku poniżej 25 lat, Grupa B mężczyźni w wieku poniżej 25 lat, Grupa C kobiety w wieku od 25 do poniżej 30 lat, Grupa D mężczyźni w wieku od 25 do poniżej 30 lat. 6 Nabór zgłoszeń 1. Osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania wsparcia w ramach projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie składa wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny (załącznik nr 1), którego wzór dostępny jest w Biurze Projektu oraz na Stronie Projektu. 3. Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą lub kurierem w terminie od 12 listopada 2013 od godziny 9:00 do 28 listopada 2013 roku do godziny 16:00, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. W przypadku przesłania drogą pocztową lub kurierem decyduje data wpływu Formularza do Realizatora Projektu. 4. Poza podpisaną wersją papierową Realizator Projektu, w celu usprawnienia procesu rekrutacji, zaleca przesłanie również tożsamej wersji elektronicznej Formularza (w formacie doc/docx/pdf) na adres e mail: Przesłanie wersji elektronicznej nie jest obowiązkowe. Fakt oraz data przesłania elektronicznej wersji Formularza do Realizatora Projektu nie mają żadnego znaczenia dla procesu oceny Kandydata. 5. Kolejność składania Formularzy Rekrutacyjnych nie ma znaczenia dla ich oceny. Jednakże Realizator Projektu przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia naboru, jeżeli liczba 5

6 złożonych Formularzy osiągnie Formularz, który wpłynie po terminie lub po zamknięciu naboru ze względu na wpłynięcie co najmniej 120 Formularzy Rekrutacyjnych nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 7. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń nabór zostanie przedłużony. 8. Każdy Kandydat może złożyć wyłącznie jeden Formularz Rekrutacyjny. 7 Ocena formalna Formularzy 1. Ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych prowadzona będzie na bieżąco przez pracownika Projektu wyznaczonego przez Koordynatora Projektu i zakończy się najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru. 2. W trakcie oceny weryfikowane będą tzw. twarde kryteria [tj. konieczne do spełnienia opisane w 4 ust. 1 i 4 ust. 2 punkty a) e)] oraz tzw. kryteria miękkie (tj. dotyczące aspektów, które mogą zostać jednokrotnie uzupełnione). 3. Do kryteriów miękkich zaliczają się: a) Formularz Rekrutacyjny musi być kompletny (w tym musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia) i mieć ponumerowane strony, b) musi być parafowany na każdej stronie oraz czytelnie podpisany na ostatniej stronie przez Kandydata (obowiązkowo imię i nazwisko) wraz z datą we wskazanym miejscu, c) musi być złożony w oryginale rozumie się przez to zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów. Ponadto Formularz Rekrutacyjny musi być własnoręcznie, oryginalnie podpisany przez Kandydata, d) musi być wypełniony w języku polskim komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami. 4. W razie uchybień w zakresie kryteriów miękkich Kandydat będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia Formularza Rekrutacyjnego we wskazanym zakresie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Kandydata o uchybieniach. 5. O uchybieniach w Formularzu Rekrutacyjnym Realizator informuje Kandydata drogą elektroniczną lub telefonicznie. 6. Uzupełniony Formularz zostanie poddany ponownej ocenie formalnej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia go przez Kandydata. 7. Niespełnienie wymań odnośnie kryteriów twardych lub nieuzupełnienie Formularza Rekrutacyjnego w terminie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia na etapie oceny formalnej. Powody odrzucenia na etapie oceny formalnej są jawne i zostaną przekazane danemu Kandydatowi pisemnie. 8. Złożone w ramach rekrutacji Formularze nie podlegają zwrotowi. 9. Ostateczne listy Kandydatów z podziałem na wiek i płeć, którzy pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną udostępnione w Biurze oraz na Stronie Projektu w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 6

7 10. Tylko Formularze poprawne pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 11. Do oceny formalnej służy Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego (załącznik nr 2 do Regulaminów). 12. Bezpośrednio po zakończeniu oceny formalnej rozpocznie się ocena merytoryczna. 8 Ocena merytoryczna 1. Aplikacja oceniana jest przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Koordynatora Projektu (na etapie oceny merytorycznej w skład Komisji wejdą eksperci z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi), w oparciu o następujące kryteria podstawowe: a) pomysł na biznes w skali od 0 do 30 punktów, b) kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie kandydata w skali od 0 do 30 punktów, c) znajomość branży w skali od 0 do 20 punktów, d) adekwatność działań i kosztów inwestycyjnych w skali od 0 do 15 punktów, e) kreatywność i innowacyjność przedsięwzięcia w skali od 0 do 15 punktów. 2. Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. Z dwóch niezależnych ocen wyciągana jest średnia arytmetyczna, będąca finalnym wynikiem oceny. W sytuacji gdy różnica pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej będzie większa niż 30 punktów, oceny Formularza dokonuje Koordynator Projektu. W takiej sytuacji finalnym wynikiem oceny jest średnia arytmetyczna z oceny dokonanej przez Koordynatora Projektu oraz oceny członka KR, którego ocena jest bliższa ocenie Koordynatora Projektu. 3. Dodatkowe punkty (przyznawane jedynie w momencie uzyskania przez Kandydata w finalnej ocenie co najmniej sumy 55 punktów oraz 50% możliwych do zdobycia punktów w każdym z kryteriów wskazanych w ust. 1) zostaną przyznane osobom: a) z wykształceniem poniżej średniego 5 punktów, b) bez stażu zawodowego 5 punktów, c) długotrwale bezrobotnym 10 punktów, d) których pomysł na biznes kwalifikuje się do przemysłów kreatywnych 10 punktów. 4. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać podczas oceny merytorycznej wynosi 140 punktów, w tym 110 punktów za ocenę podstawową oraz 30 punktów za przynależność do grupy priorytetowej. Za ocenę pozytywną uznaje się minimum 55 punktów z oceny podstawowej oraz uzyskanie minimum 50% możliwych punktów z każdego kryterium podstawowego. Uzyskanie oceny pozytywnej jest warunkiem koniecznym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji. 5. Członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć, z osobą której aplikację ocenia, stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą, której aplikację on ocenia 7

8 związek z tytułu: a) małżeństwa, b) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, c) przysposobienia, opieki lub kurateli. 6. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 5 członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do wyłączenia się z oceny aplikacji, której okoliczność dotyczy. 7. Członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną aplikacji oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 8. Przed przystąpieniem do oceny aplikacji członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 9. Ocena Formularza dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego (załącznik nr 3). 10. Ocena każdego kryterium jest uzasadniana pisemnie, opisem zawierającym co najmniej 5 zdań. 11. Osoba, której Formularz został oceniony ma prawo wglądu w treść Karty oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego bez ujawniania danych pozwalających na identyfikację członków KR. 12. Osobę, której Formularz został oceniony negatywnie należy pisemnie powiadomić o przyczynach odrzucenia jej aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny. 13. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę 80 Kandydatów z najwyższymi wynikami w swoich grupach, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie rekrutacji (z podziałem na wiek i płeć po 20 osób z najlepszymi wynikami w każdej z następujących grup: Grupa A kobiety w wieku poniżej 25 lat, Grupa B mężczyźni w wieku do 25 lat, Grupa C kobiety w wieku od 25 do poniżej 30 lat, Grupa D mężczyźni w wieku od 25 do poniżej 30 lat.). Do następnego etapu może zakwalifikować się więcej Kandydatów w sytuacji, gdy uzyskają oni taką samą liczbę punktów, jak osoby z pozycji nr 20 na ww. listach. 14. Kandydaci o wynikach oceny merytorycznej oraz dokładnych terminach kolejnego etapu (analizy predyspozycji) zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub telefonicznie. 15. Ostateczne listy Kandydatów z podziałem na wiek i płeć, którzy pozytywnie przejdą ocenę merytoryczną oraz zostaną zakwalifikowani do następnego etapu, zostaną udostępnione w Biurze oraz na Stronie Projektu w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna Formularzy będzie trwała do 10 dni roboczych. 16. W przypadku zakwalifikowania się mniejszej liczby Kandydatów niż 80, decyzję o ewentualnym dodatkowym naborze podejmie Koordynator Projektu w porozumieniu z WUP w Łodzi. 9 Analiza predyspozycji Kandydatów testy kompetencji i rozmowy kwalifikacyjne 8

9 1. Analizy predyspozycji Kandydatów rozpoczną się w terminie najpóźniej 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników oceny merytorycznej. Analiza predyspozycji Kandydatów będzie trwała do 10 dni roboczych. 2. Testy kompetencji oraz rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej w zespole psycholog i doradca zawodowy. Będą to inni członkowie KR niż członkowie odpowiedzialni za ocenę merytoryczną. 3. Analiza predyspozycji Kandydatów oceniana będzie w oparciu o następujące kryteria: a) wykonalność przedsięwzięcia w skali od 0 do 20 punktów oceniane w ramach rozmowy przez doradcę zawodowego, b) motywacja w skali od 0 do 20 punktów oceniane w ramach rozmowy przez psychologa, c) przedsiębiorczość w skali od 0 do 10 punktów oceniane w ramach testu kompetencji, d) samodzielność w skali od 0 do 10 punktów oceniane w ramach testu kompetencji, e) zdolności organizacyjno analityczne w skali od 0 do 10 punktów oceniane w ramach testu kompetencji. 4. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać podczas oceny analizy predyspozycji Kandydata wynosi 70 punktów. Aby ocena została uznana za pozytywną Kandydat musi uzyskać co najmniej 35 punktów oraz minimum 50% punktów w każdym z ocenianych kryteriów. 5. Analiza predyspozycji Kandydata prowadzona jest przez członków Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Koordynatora Projektu. 6. Członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć, z osobą, którą ocenia, stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą, której aplikację on ocenia związek z tytułu: a) małżeństwa, b) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, c) przysposobienia, opieki lub kurateli. 7. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do wyłączenia się z oceny predyspozycji osoby, której okoliczność dotyczy. 8. Członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną predyspozycji Kandydata oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 9. Przed przystąpieniem do oceny predyspozycji Kandydata członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 10. Rozmowa kwalifikacyjna oraz test kompetencji oceniane będą na Karcie oceny predyspozycji Kandydata (załącznik nr 4). 11. W ramach analizy predyspozycji Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów z testu oraz maksymalnie po 20 punktów za rozmowę od każdego z dwóch oceniających. Wynik finalny analizy predyspozycji to suma tych trzech powyższych ocen. 10 9

10 Ogłoszenie wyników 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia analizy predyspozycji Kandydata. 2. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie decyduje suma liczby przyznanych punktów w ocenie merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego oraz liczby punktów wynikających z analizy predyspozycji Kandydata (rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 210 punktów. Za ocenę pozytywną w procesie rekrutacji uznaje się minimum 55 punktów z oceny podstawowej merytorycznej oraz uzyskanie minimum 50% możliwych punktów z każdego kryterium podstawowego, a także co najmniej 35 punktów oraz minimum 50% punktów w każdym z ocenianych kryteriów w ramach analizy predyspozycji kandydatów (test oraz rozmowa kwalifikacyjna). 3. Stworzone zostaną listy rankingowe w podziale na wiek i płeć. Powstaną 4 grupy: Grupa A kobiety w wieku poniżej 25 lat, Grupa B mężczyźni w wieku poniżej 25 lat, Grupa C kobiety w wieku od 25 do poniżej 30 lat, Grupa D mężczyźni w wieku od 25 do poniżej 30 lat. 4. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 30 Kandydatów: a) 9 osób z największą sumą punktów z Grupy A, b) 6 osób z największą sumą punktów z Grupy B, c) 9 osób z największą sumą punktów z Grupy C, d) 6 osób z największą sumą punktów z Grupy D. 5. W przypadku gdyby taką samą liczbę punktów uzyskało kilku Kandydatów w ramach danej listy, o kolejności na liście decydować będzie liczba punktów z oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego pierwszeństwo będą mieć Kandydaci, którzy uzyskali większa liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej. Gdyby i to nie wystarczyło pierwszeństwo będą mieli ci Kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę punków w ramach przynależności do grup priorytetowych. 6. Osoby nieznajdujące się wśród 30 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (wskazanych w 10 ust. 4), które uzyskały pozytywną ocenę (wskazaną w 10 ust. 2) zostaną wpisane na listy rezerwowe w poszczególnych grupach zgodnie z uzyskaną sumą punktów w kolejności od największej do najmniejszej. Osoby te będą mogły wziąć udział w procedurze odwoławczej opisanej w Kandydaci o wynikach rekrutacji (w tym o liczbie punktów w ramach każdego ocenianego kryterium wraz z uzasadnieniem) zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub telefonicznie. Osoby znajdujące się na listach rezerwowych oraz osoby z negatywnymi ocenami z oceny merytorycznej zostaną pouczone o możliwości wniesienia odwołania. 8. Wstępne (przed odwołaniami i zatwierdzeniem przez WUP w Łodzi) listy Kandydatów zakwalifikowanych do Projektu oraz Kandydatów będących na listach rezerwowych, zostaną udostępnione w Biurze oraz na Stronie Projektu. 11 Procedura odwoławcza 10

11 1. Kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wskazanych w 10 ust 6. mają prawo wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania list rankingowych Kandydatów zakwalifikowanych oraz list rezerwowych. Ponowna ocena w ramach procedury odwoławczej będzie trwała do 5 dni roboczych. 2. Odwołanie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej w Biurze Projektu, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu odwołania do Realizatora Projektu. 3. Kandydat w odwołaniu wskazuje konkretne kryteria oceny, z którymi się nie zgadza oraz uzasadnia swoje stanowisko w ich zakresie. Odwołanie można złożyć jedynie do podstawowych kryteriów oceny merytorycznej wskazanych w 8 ust Odwołanie wniesione po terminie lub w inny sposób niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. 5. Odwołania złożone w sposób prawidłowy z zachowaniem terminu rozpatrywane są przez dwóch innych członków Komisji Rekrutacyjnej niż członkowie oceniający zgłoszenie Kandydata we wcześniejszych etapach rekrutacji. 6. Wymagania w zakresie bezstronności członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach procedury odwoławczej pozostają analogiczne jak we wcześniejszych etapach rekrutacji. 7. W ramach procedury odwoławczej rozpatrywane są jedynie te kryteria oceny, co do których Kandydat wniósł zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. 8. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej podjęte w ramach procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich kolejne odwołania. 9. Po zakończeniu oceny w ramach procedury odwoławczej, spośród Kandydatów znajdujących się na wstępnych listach rezerwowych wskazanych w 10 ust 6. do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 10 kolejnych Kandydatów: a) 3 osoby z największą sumą punktów z Grupy A, b) 2 osoby z największą sumą punktów z Grupy B, c) 3 osoby z największą sumą punktów z Grupy C, d) 2 osoby z największą sumą punktów z Grupy D. 10. Realizator Projektu, po zakończonej procedurze odwoławczej, przekazuje ostateczne listy rankingowe Kandydatów zakwalifikowanych do Projektu oraz ostateczne listy rezerwowe do zatwierdzenia przez WUP w Łodzi. 11. Po zatwierdzeniu list przez WUP w Łodzi, Realizator publikuje listy rankingowe zawierające wyniki rekrutacji w siedzibie Biura projektu oraz na Stronie Projektu. Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 12. Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do Formularza Rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym. 13. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w ciągu 5 dni roboczych od dnia publikacji ostatecznych list rankingowych podpisuje Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Umowę 11

12 o udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego (załącznik nr 5). 14. Dzień podpisania Deklaracji wskazanej w ust. 13. traktowany jest jako dzień przystąpienia do Projektu, tj. rozpoczęcia udziału w Projekcie. 15. Niepodpisanie dokumentów, o których mowa powyżej w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata z udziału w Projekcie. W takim przypadku Kandydat zostaje przez Realizatora Projektu skreślony z listy osób zakwalifikowanych do Projektu. W przypadku skreślenia z listy Kandydata zakwalifikowanego do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej tej samej grupy, do której należał skreślony Kandydat, a w razie braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej. 12 Postanowienia końcowe 1. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz środków budżetu państwa (15%). 2. Kandydat a następnie Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie, w Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach projektu oraz w zawartych w ramach Projektu umowach. Kandydat (Uczestnik Projektu) ma obowiązek powiadomienia Realizatora Projektu o wszystkich zmianach w danych personalnych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego. 3. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu będzie podstawą do skreślenia z listy Kandydatów Projektu. 4. Kandydat (Uczestnik Projektu) zobowiązany jest do dobrowolnego poddania się procesowi monitoringu, kontroli i ewaluacji, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz prawidłowej realizacji postanowień zawartych w ramach Regulaminów oraz umów wynikających z Projektu. 5. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie, jak i Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach projektu, w tym kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji Projektu, rozstrzygane są przez Realizatora Projektu (Koordynatora Projektu). 6. Realizator Projektu w swym postępowaniu opiera się na powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności dotyczących Działania 6.2 POKL. 7. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji Projektu. 8. Realizator Projektu zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu (oraz załączników). Zmiany będą ogłaszane na Stronie Projektu. Każda zmiana Regulaminu Projektu wymaga akceptacji WUP w Łodzi. 9. WUP w Łodzi ma prawo udziału w procesie rekrutacji tj. może delegować obserwatora, któremu należy umożliwić wgląd w proces naboru uczestników oraz umożliwić dostęp do dokumentów mających znaczenie w procesie naboru. 12

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo