Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Urzdzenie to generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o czstotliwoci radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami moe powodowa uciliwe zaklócenia komunikacji radiowej. Jednake, nie gwarantuje si, e zaklócenia nie wystpi w danej instalacji. Jeeli urzdzenie to powoduje uciliwe zaklócenia odbioru radia i telewizji, co mona sprawdzi poprzez wlczenie i wylczenie sprztu, uytkownik moe podj prób usunicia zaklóce poprzez jeden lub wicej nastpujcych rodków: Zmiana kierunku lub poloenia anteny odbiorczej. Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem i odbiornikiem. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Zgodno z CE dla krajów Europejskich Urzdzenie jest zgodne z Dyrektyw EMC 2004/108/EC i Dyrektyw niskonapiciow 2006/95/EC. Nastpujce informacje s przeznaczone wylcznie dla krajów czlonkowskich UE: Symbol ten oznacza zgodno z Dyrektyw 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive [Zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne]). Symbol ten oznacza wymaganie, aby NIE wyrzuca tego urzdzenia, bez sortowania ze mieciami miejskimi, wlcznie ze zuytymi i rozladowanymi bateriami lub akumulatorami, ale przekaza je do dostpnego systemu zbiórki. Jeli na bateriach, akumulatorach i bateriach pastylkowych znajdujcych si w tym urzdzeniu, znajduje si symbol chemiczny Hg, Cd lub Pb, oznacza to, e baterie zawieraj ilo metali cikich przekraczajc 0,0005% dla rtci lub 0,002% dla kadmu lub 0,004% dla olowiu. ViewSonic Pro8400 i Instrukcje dotyczce bezpieczestwa Przeczytaj te instrukcje. Zachowaj te instrukcje. Zastosuj si do wszystkich ostrzee. Wykonaj wszystkie instrukcje. Nie naley uywa tego urzdzenia w pobliu wody. Urzdzenie naley oczyci mikk, such szmatk. Nie naley blokowa adnych szczelin wentylacyjnych. Urzdzenie naley zainstalowa zgodnie z instrukcjami producenta. Nie naley instalowa w pobliu ródel ciepla, takich jak grzejniki, mierniki ciepla, piece lub inne urzdzenia (wlcznie ze wzmacniaczami), które wytwarzaj cieplo. Nie mona próbowa zmienia polcze zabezpieczajcych wtyczki spolaryzowanej lub wyposaonej w styk uziemiajcy. Wtyczka spolaryzowana posiada dwa bolce o rónej szerokoci. Wtyczka z uziemieniem posiada dwa takie same bolce i gniazdo uziemienia. Szerszy bolec oraz gniazdo uziemienia s stosowane w celach bezpieczestwa. Jeli wtyczka nie pasuje do gniazda, naley skorzysta z pomocy elektryka w celu wymiany przestarzalego gniazda. Przewód zasilajcy naley chroni przed przydeptywaniem lub przyciskaniem, szczególnie wtyczek. Naley zwraca uwag na poloenie gniazd i miejsca wychodzenia kabli z urzdzenia. Naley upewni si, czy gniazdko znajduje si w pobliu urzdzenia i czy jest latwo dostpne. Naley korzysta wylcznie z urzdze dodatkowych/ akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urzdzenie mona instalowa wylcznie na wózkach, podstawach, statywach, wspornikach lub na stolikach okrelonych przez producenta lub sprzedawanych z urzdzeniem. Gdy uywany jest wózek naley zachowa ostrono, podczas przesuwania kombinacji wózek/urzdzenie, aby unikn obrae spowodowanych przewróceniem. Urzdzenie naley odlczy, gdy nie bdzie uywane przez dlugi czas. Wszelkie naprawy naley zleca wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Naprawa urzdzenia jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, na przyklad w przypadku: uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilajcego, zalania urzdzenia ciecz, upadku na urzdzenie dowolnego przedmiotu, wystawieniu na dzialanie deszczu lub wilgoci, upuszczeniu lub przy nieprawidlowym dzialaniu urzdzenia Deklaracja zgodnoci RoHS Produkt ten zostal zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektyw 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urzdzeniach elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa RoHS), w zwizku z czym jest zgodny z podan poniej list maksymalnych wartoci koncentracji sporzdzon przez TAC (European Technical Adaptation Committee [Europejski Komitet Dostosowania Technicznego]): Proponowana maksymalna koncentracja 0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1% Rzeczywista koncentracja < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% Substancja Olów (Pb) Rt (Hg) Kadm (Cd) Chrom szeciowartociowy (Cr6+) Polibromowane bifenyle (PBB) Polibromowane difenyloetery (PBDE) Niektóre okrelone powyej komponenty produktów nie s objte ograniczeniem na podstawie Aneksu do Dyrektyw RoHS, co stwierdzono poniej: Przyklady wylczonych komponentów: 1. Rt w kompaktowych lampach jarzeniowych w iloci nieprzekraczajcej 5 mg na lamp i w innych lampach nieokrelonych dokladnie w Aneksie do Dyrektywy RoHS. 2. Olów w szklanych kineskopach katodowych, w komponentach elektronicznych, lampach jarzeniowych i elektronicznych czciach ceramicznych (np. urzdzenia piezoelektroniczne). 3. Olów w wysoko-temperaturowych lutach (tj. stopy olowiowe zawierajce wagowo 85% lub wicej olowiu). 4. Olów w stopach stali zawierajcych wagowo do 0,35% olowiu, aluminium zawierajce wagowo do 0,4% olowiu oraz stopy miedzi zawierajce wagowo do 4% olowiu. ViewSonic Pro8400 iii Oswiadczenia o zgodnosci z przepisami Copyright ViewSonic Corporation, Wszelkie prawa zastrzeone. Macintosh i Power Macintosh s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. ViewSonic, logo z trzema ptakami, OnView, ViewMatch i ViewMeter s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy ViewSonic Corporation. VESA jest zastrzeonym znakiem towarowym organizacji Video Electronics Standards Association. DPMS i DDC s znakami towarowymi organizacji VESA. Ograniczenie odpowiedzialnoci: Firma ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne i drukarskie oraz przeoczenia wystpujce w niniejszym podrczniku ani za przypadkowe szkody wynikajce z wykorzystania niniejszych materialów oraz dzialania produktu lub korzystania z niego. W ramach dbaloci o cigl popraw jakoci produktów firma ViewSonic Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji mog ulec zmianie bez powiadomienia. adna cz niniejszej dokumentacji nie moe by kopiowana, odtwarzana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób w adnym celu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ViewSonic Corporation. Rejestracja produktu Aby móc w przyszloci realizowa swoje potrzeby i otrzymywa dodatkowe informacje dotyczce produktu w miar ich publikowania, zarejestruj produkt w Internecie pod adresem: Dysk CD-ROM ViewSonic Wizard umoliwia równie wydrukowanie formularza rejestracyjnego, który mona wysla poczt lub faksem do firmy ViewSonic.

3 Dane zakupionego produktu Nazwa produktu: Numer modelu: Numer dokumentu: Numer seryjny: Data zakupu: Pro8400 ViewSonic DLP Projector VS13647 Pro8400_UG_POL Rev. 1A Usuwanie produktu po zakoczeniu uytecznoci Lampa tego produktu zawiera rt, która moe by niebezpieczna dla uytkownika i dla rodowiska naturalnego. Naley zachowa ostrono i usun j zgodnie z prawem lokalnym, stanowym i federalnym. Firma ViewSonic szanuje rodowisko naturalne i jest wspiera prac i ycie w sposób zgodny ze rodowiskiem naturalnym. Dzikujemy za wspóluczestnictwo w mdrzejszym i bardziej zgodnym ze rodowiskiem naturalnym przetwarzaniu komputerowym. Dalsze informacje mona uzyska na stronie sieci web ViewSonic. USA: Europa: viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/ Tajwan: ViewSonic Pro8400 iv SPIS TRECI Wprowadzenie 5 Funkcje projektora... 5 Zawarto opakowania Przegld projektora Instalacja przy montau sufitowym.57 Dodatek Komunikaty wskaników LED Tryby zgodnoci Rozwizywanie problemów Komendy i konfiguracja RS Kod sterowania podczerwieni.. 64 Uywanie produktu 10 Panel sterowania Porty polcze Pilot Instalacja baterii Dzialanie pilota zdalnego sterowania 16 Podlczenie Podlczanie komputera lub monitora 18 Podlczanie urzdze ródla wideo 19 Operacje..

4 .22 Wlczanie/wylczanie projektora Regulacja wysokoci projektora 23 Regulacja powikszenia i ostroci projektora Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu Blokada przycisków sterowania 25 Dzialanie menu Sterowanie projektorem przez sie LAN Sterowanie projektorem przez przegldark sieci web Wywietlanie obrazów przez pwpresenter Wywietlanie obrazów z urzdzeniem pamici USB Konserwacja urzdzenia Czyszczenie obiektywu Czyszczenie obudowy projektora Czyszczenie pokrywy filtra Wymiana lampy Specyfikacje Wymiary..

5 ViewSonic Pro8400 Wprowadzenie Funkcje projektora Projektor posiada wysokiej jakoci system optyczny i przyjazn dla uytkownika konstrukcj, co zapewnia niezawodno i latwo uytkowania. Projektor oferuje nastpujce funkcje: Technologia DLP single chip 0,65" Texas Instruments 1080p (1920 x 1080 pikseli) Zgodno z komputerami Macintosh Zgodno z NTSC, PAL, SECAM i HDTV 15-pinowe zlcze D-Sub do analogowych polcze wideo Przyjazne dla uytkownika, wielojzyczne menu ekranowe Zaawansowana elektroniczna korekcja keystone Zlcze RS-232 do sterowania szeregowego Zgodno z HDMI Zgodno z PJLinkTM Wywietlacz LAN do kontroli sieci i serwera sieci web Wywietlacz LAN 4-1 (maksymalnie 4 komputery PC/wywietlacz NB do 1 projektora) Funkcja zdalnego pulpitu dla wywietlacza LAN i USB 1-M (maksymalnie 1PC/ NB moe w tym samym czasie wywietla do 8 projektorów) Wywietlacz USB obsluguje polczenie z komputerem przez kabel USB typu mini-b do A Czytnik USB obsluguje napd flash USB poprzez zlcze USB typu A Zuycie energii w trybie oczekiwania mneijsze ni 1 W Informacje w tym podrczniku mog zosta zmienione bez powiadomienia. Zabrania si powielania, transferu lub kopiowania wszystkich lub dowolnej czci tego dokumentu bez wyranego, pisemnego pozwolenia. ViewSonic Pro Zawarto opakowania Po rozpakowaniu projektora naley sprawdzi, czy dostpne s wszystkie te komponenty: HDMI1 HDMI2 Compo Video PC Swap Default Projektor z nasadk obiektywu Przewód zasilajcy prdu zmiennego Pilot zdalnego sterowania (podczerwie) i baterie ViewSonic Kabel tego gniazda mona podlczy sygnal wejcia obrazu (analogowy RGB lub component). Wejcie 2 komputera Do tego gniazda mona podlczy sygnal wejcia obrazu (analogowy RGB lub component) ViewSonic Pro Pilot 1 2 Zasilanie Wlczenie lub wylczenie projektora. HDMI 1 Wywietlenie sygnalu HDMI 1. HDMI1 HDMI2 Compo Wideo Przelczanie ródla wejcia na Composite/S-Video, wedlug kolejnoci. W gór/glono +, W dól/ Glono Jeli nie jest aktywne menu ekranowe (OSD), element ten umoliwia regulacj poziomu glonoci dwiku. W lewo/wycisz Jeli nie jest aktywne menu ekranowe (OSD), ten przycisk jest uywany do uaktywniania funkcji wyciszenia. Menu Wywietlanie menu ekranowych. Uytkownik1 Przywoluje ustawienia dostosowane,ne. 1 lub Kabel VGA (D-Sub do D-Sub) Kabel VGA do DVI-A Kabel USB (typ mini-b do A) Kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) Kabel Component Video Kabel audio L/R Kabel S-Video Kabel Composite Video Kabel audio Kabel HDMI Kabel mikrofonu 3,5 mini jack Napd USB flash Wane Niektóre pokazane powyej polczenia wykorzystuj kable, które nie s dolczone do zestawu projektora (patrz "Zawarto opakowania" na stronie 6). S one ogólnie dostpne w sklepach z elektronik. Pokazane powyej ilustracje polcze slu wylcznie jako odniesienie. Tylne gniazda polcze projektora zale od modelu projektora. Szczególowe informacje o metodach polcze, znajduj si na stronach ViewSonic Pro Podlczanie komputera lub monitora Podlczenie komputera Projektor zostal wyposaony w gniazdo wejcia VGA, które umoliwia podlczenie go zarówno do komputerów kompatybilnych z IBM, jak i komputerów Macintosh. Adapter do komputerów Mac jest wymagany, podczas podlczania do starszych wersji komputerów Macintosh. Aby podlczy projektor do komputera przenonego lub stacjonarnego: Podlcz jeden koniec dolczonego kabla VGA do gniazda wyjcia D-Sub komputera. Podlcz drugi koniec kabla VGA do gniazda wejcia Wejcie 1 komputera lub Wejcie 2 komputera projektora. Wane Wiele komputerów notebook, po podlczeniu do projektora nie wlcza zewntrznych portów wideo. Zazwyczaj zewntrzny ekran mona wlczy i wylczy kombinacj klawiszy, tak jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajd na komputerze notebook przycisk funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub przycisk z symbolem monitora. Nacinij jednoczenie przycisk FN i odpowiednio oznaczony klawisz funkcyjny. Sprawd dokumentacj komputera notebook, aby odszuka informacj o kombinacji przycisków. Podlczanie monitora Jeli niezalenie od wywietlania prezentacji na duym ekranie istnieje potrzeba jej podgldu na osobnym monitorze, mona podlczy gniazdo sygnalu wyjcia Monitor Out (Wyjcie monitora) projektora do zewntrznego monitora za pomoc kabla VGA, zgodnie z instrukcjami poniej: Aby podlczy projektor do monitora: Podlcz projektor do komputera zgodnie z instrukcj w czci "Podlczenie komputera" na stronie 18. Podlcz odpowiedni kabel VGA (dolczony do zestawu) do gniazda wejcia D-Sub monitora wideo. Lub, jeli monitor wyposaony jest w gniazdo DVI, podlcz koniec DVI kabla VGA do DVI-A do gniazda DVI monitora wideo.

6 Podlcz drugi koniec kabla do gniazda Wyjcie monitora projektora. Wane Wyjcie monitora dziala wylcznie wtedy, gdy podlczone zostalo do projektora wejcie Wejcie 1 komputera lub Wejcie 2 komputera. 3. ViewSonic Pro Podlczanie urzdze ródla wideo Projektor mona podlczy do rónych ródel wideo wyposaonych w jedno z nastpujcych gniazd wyjcia: Component Video S-Video Video (composite) Naley podlczy projektor do ródla wideo wykorzystujc jedn z powyszych metod, z których kada oferuje inn jako obrazu. Wybrana metoda zalee bdzie od dostpnoci odpowiednich gniazd w projektorze i urzdzeniu ródla wideo, zgodnie z opisem poniej: Najlepsza jako wideo Najlepsza dostpna metoda polczenia wideo to Component Video (niepolczony z composite Video). Cyfrowe tunery TV i odtwarzacze DVD domylnie uywaj wyjcia Component Video, wic jeli jest ono dostpne w danym urzdzeniu, powinno stanowi preferowan metod polczenia. Patrz "Podlczanie do urzdzenia ródla Component Video" na stronie 20 w celu uzyskania informacji o podlczaniu projektora do urzdzenia component video. Lepsza jako wideo S-Video oferuje dobr jako wideo analogowego, w porównaniu ze standardowym composite Video. W przypadku urzdzenia wideo wyposaonego w gniazda wyjciowe Video i S-Video, preferowanym wyjciem powinno by S-Video. Patrz "Podlczanie urzdzenia ródla S-Video" na stronie 20, aby uzyska informacje o podlczaniu projektora do urzdzenia S-Video. Najnisza jako wideo Composite Video to analogowy sygnal wideo zapewniajcy wystarczajce, ale nie optymalne wyniki, poniewa sporód metod tu opisanych metod zapewnia najnisz jako sygnalu wideo. Patrz "Podlczanie do ródla composite Video" na stronie 21, aby uzyska informacje o podlczaniu projektora do urzdzenia composite Video. ViewSonic Pro Podlczanie do urzdzenia ródla Component Video Sprawd ródlo sygnalu wideo, aby upewni si, e jest wyposaone w wolne gniazda wyjcia Component Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podlczenia urzdzenia. Aby podlczy projektor do ródla Component Video: 1. We kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA), kabel Component Video lub kabel adaptera Component Video do VGA (D-Sub) i podlcz koniec z 3 zlczami RCA do gniazd wyjcia Component Video urzdzenia ródla Video. Dopasuj kolory wtyczek gniazd: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i czerwony do czerwonego. Jeli uywany jest kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) i adapter Component Video do VGA (D-Sub), podlcz drugi koniec kabla (ze zlczem D-Sub) do gniazda Wejcie 1 komputera lub Wejcie 2 komputera projektora. Jeli uywany jest kabel Component Video, podlcz drugi koniec z 3 zlczami RCA do gniazd Y Cb/Pb Cr/Pr projektora. Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wlczeniu projektora, a zostalo wybrane prawidlowe ródlo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wlczone idziala prawidlowo. Upewnij si take, czy s prawidlowo podlczone kable sygnalowe. Adapter RGB do component (ViewSonic P/N: J ) 2. Podlczanie urzdzenia ródla S-Video Sprawd, czy urzdzenie video posiada wolne gniazdo wyjcia S-Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podlczenia urzdzenia. Aby podlczy projektor do ródla S-Video: Podlcz jeden koniec kabla S-Video do wyjcia S-Video urzdzenia wideo. Podlcz drugi koniec kabla S-Video do gniazda wejcia sygnalu S-Video projektora. ViewSonic Pro Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wlczeniu projektora, a zostalo wybrane prawidlowe ródlo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wlczone i dziala prawidlowo. Upewnij si take, czy s prawidlowo podlczone kable sygnalowe. Jeli ju wykonano polczenie Component Video pomidzy projektorem a tym ródlem sygnalu S- Video przy pomocy polcze Component Video, naley podlczy to urzdzenie poprzez S-Video, poniewa pierwsze polczenie jest niepotrzebne i daje gorsz jako obrazu. Szczególowe informacje znajduj si w czci "Podlczanie urzdze ródla wideo" na stronie 19. Podlczanie do ródla composite Video Sprawd urzdzenie ródla wideo i okrel, czy posiada ono wolne gniazda wyjcia composite Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podlczenia urzdzenia. Aby podlczy projektor do urzdzenia ródla composite Video: Podlcz kabel wideo do gniazda wyjcia composite Video urzdzenia ródla wideo. Podlcz drugi koniec kabla wideo do gniazda wejcia sygnalu Video projektora. Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wlczeniu projektora, a zostalo wybrane prawidlowe ródlo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wlczone i dziala prawidlowo. Upewnij si take, czy s prawidlowo podlczone kable sygnalowe. Z polczenia composite Video mona korzysta tylko wtedy, jeli nie s dostpne wejcia Component Video i S-Video. Szczególowe informacje znajduj si w czci "Podlczanie urzdze ródla wideo" na stronie 19. ViewSonic Pro Operacje Wlczanie/wylczanie projektora Wlczanie projektora: Zdejmij oslon obiektywu projektora. Wykonaj podlczenie przewodu zasilajcego prdu zmiennego i kablowe polczenia sygnalowe urzdze peryferyjnych. Nacinij w celu wlczenia projektora. Przez okolo minut projektor bdzie si rozgrzewal. Wlcz ródlo (komputer, notebook, DVD, itd.). Projektor automatycznie wykryje ródlo. Przy jednoczesnym podlczeniu do projektora wielu ródel, nacinij?ródlo na projektorze, aby wybra wymagany sygnal lub nacinij wymagany przycisk sygnalu na pilocie zdalnego sterowania. Ostrzeenie Przed wlczeniem zasilania naley zdj nasadk obiektywu. Nigdy nie naley zaglda w obiektyw, gdy jest wlczona lampa. Moe to spowodowa obraenia oczu. W punkcie ogniskowej koncentruje si wysoka temperatura. Nie naley umieszcza w pobliu adnego obiektu, aby unikn niebezpieczestwa poaru. Nacinij w celu wylczenia lampy projektora. Na ekranie pojawi si komunikat "Wylczenie? Naci. pon. zas. ". Nacinij ponownie w celu potwierdzenia. Wentylator bdzie kontynuowal dzialanie w celu wykonania cyklu chlodzenia. Gdy zacznie miga dioda LED lampy, oznacza to, e projektor przeszedl do trybu wstrzymania. Aby z powrotem wlczy projektor naley zaczeka na zakoczenie przez projektor cyklu chlodzenia i przejcie do trybu wstrzymania. Po przejciu do trybu wstrzymania, wystarczy nacisn, aby ponownie uruchomi projektor. Odlcz przewód zasilajcy prdu zmiennego od gniazdka elektrycznego i od projektora. Nie naley wlcza projektora zaraz po wylczeniu zasilania. Wylczanie projektora: ViewSonic Pro Regulacja wysokoci projektora Nóka regulacji nachylenia feet Tilt-adjustment Nóka foot Elevator podnoszenia Przycisk podnoszenia Elevator button Projektor jest wyposaony w nók podnoszenia do regulacji wysokoci obrazu. Aby podnie lub opuci obraz: Aby podnie lub opuci obraz, nacinij przycisk podnoszenia i podnie lub opu przód projektora.

7 Zwolnij przycisk w celu blokady regulacji. Aby wyrówna obraz na ekranie, obró nóki regulacji w celu dokladnej regulacji wysokoci. Aby unikn uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem projektora w torbie do przenoszenia naley sprawdzi, czy nóka podnoszenia i nóki regulacji nachylenia s w pelni wysunite. Regulacja powikszenia i ostroci projektora Pokrtloring Zoom powikszenia Pokrtlo powikszenia Pokrtlo ring Focus ostroci Ustaw ostro obrazu za pomoc piercienia ostroci. Do ustawienia ostroci zaleca si uycie nieruchomego obrazu. Wyreguluj wielko obrazu przesuwajc pokrtlo powikszenia. ViewSonic Pro Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu Sprawd wykres i tabel poniej, aby okreli rozmiar ekranu i odleglo projekcji. Maksymalne powikszenie Minimalne powikszenie Ekran rodek obiektywu Przesunicie pionowe Odleglo projekcji Rozmiar ekranu Przektna [cale (cm)] 30 (76) 40 (102) 50 (127) 60 (152) 80 (203) 100 (254) 120 (305) 150 (381) 200 (508) 220 (559) 250 (635) 300 (762) 16 : 9 Ekran Odleglo projekcji [cale (m)] Wysoko obrazu (min. (maks. [cale (cm)] powikszenie) powikszenie) 35 (0,89) 48 (1,21) 60 (1,52) 72 (1,83) 97 (2,46) 122 (3,09) 146 (3,72) 183 (4,66) 246 (6,24) 270 (6,87) 307 (7,81) 369 (9,38) 55 (1,39) 74 (1,87) 93 (2,35) 111 (2,83) 149 (3,79) 187 (4,75) 224 (5,7) 281 (7,14) 376 (9,54) 413 (10,5) 470 (11,94) 564 (14,33) 14,7 (37) 19,6 (50) 24,5 (62) 29,4 (75) 39,2 (100) 49 (125) 58,8 (149) 73,5 (187) 98,1 (249) 107,9 (274) 122,6 (311) 147,1 (374) Przesunicie pionowe [cale (cm)] 5,0 (12,8) 6,7 (17,1) 8,4 (21,4) 10,1 (25,6) 13,5 (34,2) 16,8 (42,7) 20,2 (51,3) 25,2 (64,1) 33,6 (85,4) 37,0 (94,0) 42,0 (106,8) 50,5 (128,2) Ustaw projektor w pozycji poziomej; inne pozycje mog powodowa gromadzenie si ciepla i uszkodzenie projektora. Zachowaj odleglo 30 cm lub wicej pomidzy bokami projektora. Nie naley uywa projektora w zadymionych miejscach. Na krytycznych czciach moe osadza si dym i spowodowa uszkodzenie lub pogorszenie dzialania projektora. Naley skonsultowa z dostawc specjalne instalacje, takie jak zawieszenie pod sufitem. ViewSonic Pro Blokada przycisków sterowania Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, mona zapobiec przypadkowym zmianom ustawie projektora, np. przez dzieci. Przy wlczeniu funkcji Blokada klawiszy panelu, nie bdzie dzialal aden przycisk na projektorze, za wyjtkiem przycisku Power Zasilanie. Nacinij przycisk na projektorze lub pilocie. 2. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby potwierdzi. Aby zwolni blokad przycisków panela, nacinij i na projektorze. przytrzymaj przez 3 sekundy 1. HDMI1 HDMI2 Compo Video PC Swap Default Wane Przyciski pilota nadal dzialaj po wlczeniu blokady przycisków panela. Nacinicie Zasilanie w celu wylczenia projektora bez wylczenia blokady przycisków panela powoduje, e po nastpnym wlczeniu projektora blokada pozostanie wlczona. ViewSonic Pro Dzialanie menu Projektor posiada wielojzyczne menu ekranowe, które umoliwia wykonanie regulacji i zmian rónych ustawie. Jasno, Standardowy, Kino 1, Kino 2, ViewMatch, Uytkownik1, Uytkownik2 Obraz Tryb kolorów Jasno Kontrast ródlo wideo Nasycenie Ostro Odcie Ustaw. kolor. Temp. kol. Wzmocnienie czerwonego Wzmocnienie zielonego Wzmocnienie niebieskiego Uytkownik, NIS, R., WYS Cze, Ziel., Niebieski, Cyj., Purpur., ólty Kolor uytkownika Kolor Barwa Nasycenie Wzmocnienie Wideo/Audio Czstotl.*1 ledzen.*1 Polo. poz.*1 Pol. pion.*1 Overscan Redukcja szumu Ustaw. dwiku % - 10% Wyl., NIS, R., WYS. Komputer 1 Komputer 2 ródlo wideo HDMI 1 HDMI 2 Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3 Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3 Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3 Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3, HDMI Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3, HDMI Glono mikrofonu Glono glonika Wycisz Wl., Wyl. ViewSonic Pro Ustaw. Auto kor.trap Korekcja trapezowa Format obrazu Projekcja Oszcz. ener. Auto ródlo Typ sygnalu Tryb EKO Tryb filtra*2 Dua wysoko Szybkie wl. zasilania Szybkie wyl. zasilania Przel. prdu stalego 12V Wl., Wyl Autom., 4:3, 16:9, 16:10, ANAMORFICZNY 1, ANAMORFICZNY 2 Przód stól, Przód sufit, Tyl stól, Tyl sufit 0-60 min Wl., Wyl. Autom., RGB, YCbCr/YPbPr Wl., Wyl. Wl., Wyl. Wl., Wyl. Wl., Wyl. Wl., Wyl. Wl., Wyl. Opcja Haslo Haslo Wprowad haslo Usu haslo Tak, Nie Tak, Nie Pusty ekran Ustawienie OSD Czarny, Cze, Ziel., Niebieski, Cyj., ólty, Purpur., Bialy Poloenie menu Zak. wyw. OSD Przezroczysto OSD Lewy górny, Lewy dolny, rodek, Prawy górny, Prawy dolny , 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Ukryte napisy Inne Wyl., CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2 Komunikat Powikszenie DCR Wzorzec testowy Typ wywietlacza Zamie Funkcja*3 Wyl, PIP, POP Tak, Nie ViewSonic Pro Sie Przewodowa sie LAN Stan DHCP Adres IP Maska podsieci Domylna bramka DNS Zastosuj Rozlcz, Polcz Wl., Wyl. Bezprzewod. sie LAN Stan SSID Wywietlacz SSID Tryb polczenia DHCP Adres IP Maska podsieci Zastosuj Rozlcz, Polcz Wl., Wyl. AP, Infrastruktura Wl., Wyl. Ponowne uruchomienie sieci Tak, Nie Informacje ródlo wejcia Rozdzielczo Czstotliwo pozioma Czstotliwo pionowa Adres MAC Godziny filtra*2 Resetowanie godzin filtra*2 Godz. lamp Wyz. godz. lamp Domylne fabrycz. Komputer 1, Komputer 2, Component, Composite, S-Video, HDMI, USB 1, USB 2 Tak, Nie Tak, Nie Tak, Nie Jzyk *1 Zakres regulacji i domylne ustawienia zale od typu sygnalu. *2 Ta funkcja jest dostpna wylcznie wtedy, gdy projektor jest zainstalowany z opcjonaln pokryw filtra. *3 Lista funkcji z moliwoci wyboru obejmuje takie funkcje jak Tryb kolorów, Gamma, Overscan, Redukcja szumu, Korekcja trapezowa oraz Tryb filtra. ViewSonic Pro Jak uywa Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby wywietli menu OSD. Po wywietleniu OSD, uyj / do wyboru dowolnej funkcji w menu glównym. Po wybraniu wymaganego elementu menu glównego, nacinij, aby przej do podmenu w celu ustawienia funkcji. Uyj / w celu wybrania wymaganego elementu i wyreguluj ustawienia poprzez /. Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby powróci do menu glównego. Aby opuci OSD, ponownie nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania. Nastpi zamknicie menu OSD, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia. Obraz Tryb kolorów Dostpnych jest wiele fabrycznych ustawie wstpnych, zoptymalizowanych dla rónych typów obrazów. Jasno : Dla najbardziej jasnego rodowiska. Standardowy : Dla komputera lub notebooka. Kino 1 : Do kina domowego.

8 Kino 2 : Do kina domowego. ViewMatch : Dla uzyskania dokladnych kolorów. Uytkownik 1 : Zapamitanie zdefiniowanych ustawie uytkownika 1. Uytkownik 2 : Zapamitanie zdefiniowanych ustawie uytkownika 2. Jasno Rozjanienie lub przyciemnienie obrazu. Kontrast Ustawienie rónicy pomidzy jasnymi i ciemnymi miejscami. ródlo wideo Umoliwia przejcie do menu ródlo wideo. Nasycenie: Regulacja obrazu wideo z czarno-bialego do w pelni nasyconych kolorów. Ostro: Wyostrzenie lub zmikczenie obrazu. Odcie: Przelczenie kolorów w kierunku czerwonego lub zielonego. Ustaw. kolor. Regulacja temperatury barwowej Przy wyszej temperaturze ekran wyglda chlodniej; przy niszej temperaturze ekran wyglda cieplej. Po wybraniu Uytkownik, mona zmieni intensywno kadego z 3 kolorów (Cze, Ziel., Niebieski) w celu dostosowania temperatury barwowej. Kolor uytkownika Opcja Kolor uytkownika pozwala na regulacj szeciu kolorów (RGBCMY). Po wybraniu jednego koloru, mona niezalenie regulowa jego zakres i nasycenie, zgodnie z preferencjami. Gamma Efekt reprezentacji ciemnej scenerii. Przy wyszej wartoci gamma, ciemna sceneria wyglda janiej. ViewSonic Pro Wideo/Audio Czstotl Regulacja taktowania projektora w stosunku do komputera. ledzen. Regulacja fazy projektora w stosunku do komputera. Polo. poz. (Pozycja pozioma) Regulacja obrazu w lewo lub w prawo w obrbie obszaru projekcji. Pol. pion. (Pozycja pionowa) Regulacja obrazu w gór lub w dól w obrbie obszaru projekcji. Overscan Usuwanie zaklóce obrazu wideo. Redukcja szumu Redukcja tymczasowych i/lub przestrzennych zaklóce obrazu. Ustaw. dwiku Umoliwia przejcie do menu Ustaw. dwiku. Komputer 1: Wybór wejcia audio dla sygnalu Komputer in 1 (Wejcie 1 komputera). Po wlczeniu Audio in 1, zostan automatycznei wylczone Audio in 2 i Audio in 3. Komputer 2: Wybór wejcia audio dla sygnalu Komputer in 2 (Wejcie 2 komputera). Po wlczeniu Audio in 2, zostan automatycznie wylczone Audio in 1 i Audio in 3. ródlo wideo: Wybór wejcia audio dla ródla wideo. Po wlczeniu Audio in 3, zostan automatycznie wylczone Audio in 1 i Audio in 2. HDMI 1: Wybór wejcia audio dla sygnalu HDMI 1. 2: Wybór wejcia audio dla sygnalu HDMI 2. mikrofonu Regulacja poziomu glonoci mikrofonu. Glono glonika Regulacja poziomu glonoci projektora. obrazu Wybór dopasowania obrazu do ekranu: Autom. zamiana lub odwrócenie obrazu. Oszcz. ener. Jeli w okrelonym czasie nie zostanie wykonana adna operacja, projektor wylczy si automatycznie. funkcja jest niedostpna, po wlczeniu funkcji DCR. wl. wyl. zasilania Ustawienie szybkiego wylczania projektora. Przel. OSD Umoliwia przejcie do menu Ustawienie OSD. Poloenie menu: Wybór lokalizacji menu na wywietlonym ekranie. Zak. wyw. Umoliwia przejcie do menu Inne. Powikszanie i zmniejszanie obrazów. wplywa na ywotno lampy i zaklócenia systemu. Wzorzec testowy: Wywietlanie wbudowanego wzorca testowego. Wywietla stan projektora. IP: Adres numeryczny umoliwiajcy identyfikacj komputerów sieciowych. Funkcja ta moe by uywana wylcznie po ustawieniu DHCP na Nie. Adres IP to numer, który identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie mog istnie dwa urzdzenia z takimi samymi adresami IP. Nie mona ustawia adresu IP " ". Maska podsieci: Warto numeryczna definiujca liczb bitów uywanych dla adresu sieciowego podzielonej sieci (lub podsieci) w adresie IP. Funkcja ta moe by uywana wylcznie po ustawieniu DHCP na Nie. Nie mona ustawia maski podsieci " ". Domylna bramka: Serwer (lub router) do komunikacji w sieciach (podsieciach) podzielonych przez mask podsieci. Funkcja ta moe by uywana wylcznie po ustawieniu DHCP na Nie. DNS: Adres ustawie serwera DNS, przy wylczonym DHCP. Zastosuj: Zapisanie i wykonanie ustawie przewodowej sieci LAN. Bezprzewod. sie LAN Umoliwia konfiguracj ustawie bezprzewodowej sieci LAN. Stan: Wywietla stan projektora. SSID: Wywietla informacj o SSID projektora. Wywietlacz SSID: Wybór wywietlania SSID projektora. Tryb polczenia: Metody polczenia z sieciami bezprzewodowymi z wlczonymi urzdzeniami Wi-Fi. AP: Projektor jest podlczony kablem do sieci przewodowej, aby umoliwi dostp innym klientom sieci bezprzewodowej. Projektor obsluguje take sterowanie z sieci lub z serwera sieci web. Infrastruktura: Mosty sieci bezprzewodowej (wzly) lczce sie bezprzewodow z przewodow sieci Ethernet. ViewSonic Pro IP: Adres numeryczny umoliwiajcy identyfikacj komputerów sieciowych. Funkcja ta moe by uywana wylcznie po ustawieniu DHCP na Nie. Adres IP to numer, który identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie mog istnie dwa urzdzenia z takimi samymi adresami IP. Nie mona ustawia adresu IP " ". Maska podsieci: Warto numeryczna definiujca liczb bitów uywanych dla adresu sieciowego podzielonej sieci (lub podsieci) w adresie IP. Funkcja ta moe by uywana wylcznie po ustawieniu DHCP na Nie. Nie mona ustawia maski podsieci " ". Zastosuj: Zapisanie i wykonanie ustawie bezprzewodowej sieci LAN. Informacje ródlo wejcia Wywietlanie informacji o biecym ródle wejcia. Rozdzielczo Wywietlanie informacji o biecej rozdzielczoci ródla wejcia. Czstotliwo pozioma Wywietlanie informacji o biecej czstotliwoci poziomej obrazu. Czstotliwo pionowa Wywietlanie informacji o biecej czstotliwoci pionowej obrazu. Adres MAC Skrót od Media Access Control Address (Adres kontroli dostpu do mediów). Adres MAC, to unikatowy numer ID przydzielany kademu adapterowi sieciowemu. Godziny filtra Wywietlenie pozostalego czasu dzialania filtra (w godzinach). Po wlczeniu Tryb filtra, take wlczana jest automatycznie funkcja Godziny filtra. Resetowanie godzin filtra Wyzerowanie godzin filtra na 0 godzin. Godz. lamp Wywietlenie pozostalego czasu dzialania lampy (w godzinach). Wyz. godz. lamp Wyzerowanie godzin lampy na 0 godzin. Domylne fabrycz. Przywrócenie domylnych ustawie fabrycznych. ViewSonic Pro Jzyk Wybór jzyka uywanego przez menu ekranowe. ViewSonic Pro Sterowanie projektorem przez sie LAN Projektorem mona zarzdza lub sterowa z jednego lub wielu zdalnych komputerów, gdy s one prawidlowo podlczone do tej samej lokalnej sieci. Polczenie przewodowe Internet Router IP Praca w rodowisku DHCP: Podlcz jeden koniec kabla RJ45 do gniazda wejcia RJ45 LAN projektora, a drugi koniec do portu RJ45 Ethernet lub routera. 2. Nacinij MENU/ZAKOCZ na projektorze lub Menu na pilocie zdlanego sterowania, a nastpnie nacinij /, a do podwietlenia menu Sie. 3. Podwietl Przewodowa sie LAN i nacinij ENTER na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania. 4. Upewnij si, e Stan wskazuje Polcz. 5. Nacinij, aby podwietli DHCP i nacinij /, aby wybra Wl adres IP wywietlony w wierszu Adres IP.

9 w rodowisku innym ni DHCP: Powtórz czynnoci 1-4 powyej. Nacinij, aby podwietli DHCP i nacinij /, aby wybra Wyl.. ViewSonic Pro /, aby przesun kursor i wprowadzi warto. polczy si z projektorem w trybie oczekiwania projektora naley sprawdzi, czy wybrano RJ45 i uzyska informacje Adres IP, Maska podsieci, Domylna bramka oraz DNS, przy wlczonym projektorze. ViewSonic Pro Polczenie bezprzewodowe ViewSonic klucz polczenia bezprzewodowego W celu bezprzewodowego polczenia z projektorem naley podlczy klucz polczenia bezprzewodowego ViewSonic (opcjonalny) do zlcza typu A USB projektora, a nastpnie wykona kilka niezbdnych czynnoci konfiguracji OSD Upewnij si, e projektor jest wlczony. Nacinij MENU/ZAKOCZ na projektorze lub Menu na pilocie zdlanego sterowania, a nastpnie nacinij /, a do podwietlenia menu Sie. Podwietl Bezprzewod. sie LAN i nacinij ENTER na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania. Upewnij si, e Stan wskazuje Polcz. Upewnij si, e wywietlana jest informacja SSID. Nacinij, aby podwietli Tryb polczenia i nacinij /, aby wybra AP lub Infrastruktura. W trybie AP naley skorzysta z programu narzdziowego polczenia bezprzewodowego komputera, do wyszukania SSID projektorów i do polczenia z nimi. Nastpnie mona wyszuka projektor z pwpresenter. Aby uy tryb Infrastruktura naley podlczy komputer i projektor do tego samego routera AP i utworzy polczenia z adresem IP. Wane Dalsze informacje dotyczce trybów AP oraz Infrastruktura znajduj si w dokumentacji uytkownika routerów bezprzewodowych zwykle dostpnych w sklepach 3C. ViewSonic Pro Sterowanie projektorem przez przegldark sieci web Po ustawieniu w projektorze prawidlowego adresu IP oraz, gdy projektor jest wlczony lub znajduje si w trybie oczekiwania, do sterowania projektorem mona uy dowolny komputer w tej samej lokalnej sieci komputerowej. Wane Jeli uywana jest przegldarka Microsoft Internet Explorer naley sprawdzi, czy jest ona w wersji 7.0 lub wyszej. Pokazane w tym podrczniku ilustracje ekranów slu wylcznie jako odniesienie i w rzeczywistoci mog wyglda inaczej. 1. Wprowad adres projektora na pasku adresu przegldarki i nacinij Enter. 2. Pojawi si glowna strona sieci web systemu sterowania ViewSonic Aby zmieni jzyk stron sieci web, kliknij strzalk w dól, aby pokaza rozwijan list i wybra wymagany jzyk. Aby pobra pwpresenter, kliknij Download (Pobierz). Szczególowe informacje znajduj si w czci "Wywietlanie obrazów przez pwpresenter" na stronie 45. Aby uzyska najlepsze dzialanie, pobierz i zainstaluj sterownik wywietlania lustrzanego. Aby pobra sterownik LAN USB, kliknij Download (Pobierz). ViewSonic Pro W celu uzyskania dostpu do strony Admin naley wprowadzi haslo. Domylne haslo to "0000". System Status (Stan systemu): Wywietla informacje o systemie. General Setup (Ustawienia ogólne): Umoliwia zmian hasla dla strony Admin. Picture Setup/Image Setup (Ustawienia obrazu): Udostpnia elementy OSD do regulacji projektowanych obrazów. Alert Setup (Ustawienia alarmu)/smtp Mail Setup (Ustawienia poczty SMTP): Umoliwia ustawienie serwera poczty i wyslanie komunikatów bldu systemu do administratora ITS. Network Setup (Ustawienia sieci): Udostpnia ustawienia sieci przewodowej i bezprzewodowej. Presenter Setup (Ustawienia prezentera): Umoliwia zmian hasel Admin i User do sterowania przez sie web. Reset to Default (Resetuj na domylne): Umoliwia przywrócenie fabrycznych domylnych ustawie urzdzenia. Reboot System (Uruchom ponownie system): Umoliwia natychmiastowe ponowne uruchomienie urzdzenia. ViewSonic Pro Strona Crestron (econtrol) wywietla interfejs uytkownika Crestron econtrol. Strona econtrol udostpnia róne klucze wirtualne do sterowania projektorem lub do regulacji obrazów projektora. i ii i Aby odsloni wicej przycisków, mona nacisn /. i iii Te przyciski dzialaj w taki sam sposób jak przyciski w menu OSD lub przyciski na pilocie zdalnego sterowania. ii. Aby przelczy pomidzy sygnalami wejcia, kliknij wymagany sygnal. iii. Aby zmieni jzyk strony Crestron, kliknij strzalk w dól, aby pokaza rozwijan list i wybra wymagany jzyk. Wane Przycisk Menu mona take wykorzysta do przechodzenia do poprzednich menu OSD, wychodzenia i zapisywania ustawie menu. Lista ródel zaley od dostpnych zlczy projektora. Gdy do zmiany ustawie OSD uywany jest panel sterowania projektora lub pilot zdalnego sterowania, synchronizacja zmian w projektorze przez przegldark sieci web, moe troch potrwa. i. ViewSonic Pro Strona narzdzi umoliwia zarzdzanie projektorem, konfiguracj ustawie sterowania LAN i zabezpieczenie dostpu do zdalnego dzialania sieciowego tego projektora. iv vi viii v vii ix x Ta cz jest uywana wylcznie z Crestron Control System (Systemem sterowania Crestron). Skontaktuj si z Creston lub sprawd podrcznik uytkownika w celu uzyskania informacji o ustawieniach. v. Kliknij strzalk w dól, aby odsloni rozwijan list i wybra domylny jzyk. vi. Mona nada nazw projektorowi, zapisa informacje o lokalizacji i o osobie odpowiedzialnej materialnie. vii. Mona dopasowa ustawienia sterowania przez sie LAN. viii. Pom ustawieniu, dostp do zdalnego sieciowego dzialania tego projektora jest zabezpieczony haslem. ix. Po ustawieniu, dostp do strony narzdzi jest zabezpieczony haslem. Wane Aby zapobiec bldom, na stronie narzdzi mona wprowadza jedynie znaki angielskiego alfabetu i cyfry. Po wykonaniu regulacji, nacinij przycisk Send (Wylij), po czym zostan zapisane dane dla projektora. x. Nacinij Exit (Zakocz), aby przej z powrotem na stron zdalnych operacji sieciowych. iv. ViewSonic Pro Naley zwraca uwag na ograniczenie dlugoci wprowadzania (wlcznie ze spacjami i innymi znakami interpunkcyjnymi) na licie poniej: Element kategorii Dlugo wprowadzania Crestron Control (Sterowanie IP Address (Adres IP) Crestron) IP ID (ID IP) Port Projector (Projektor) Projector Name (Nazwa projektora) Location (Lokalizacja) Assigned to (Przydzial) Network Configuration DHCP (Enabled) (DHCP (Konfiguracja sieci) (Wlczone)) IP Address (Adres IP) Subnert Mask (Maska podsieci) Default Gateway (Domylna brama) DNS Server (Serwer DNS) User Password (Haslo Enabled (Wlczone) uytkownika) New Password (Nowe haslo) Confirm (Potwierd) Admin Password (Haslo Enabled (Wlczone) administratora) New Password (Nowe haslo) Confirm (Potwierd) Maksymalna liczba znaków (nie dotyczy) (nie dotyczy) 20 2 (nie dotyczy) ViewSonic Pro Strona informacji wywietla informacje o stanie tego projektora. Nacinij Exit (Zakocz), aby przej z powrotem na stron zdalnych operacji sieciowych. Po naciniciu przycisku "Contact IT Help (Kontact z pomoc IT)", pojawi si okno HELP DESK w prawym, górnym rogu ekranu.

10 Administratorom/uytkownikom oprogramowania RoomView, podlczonym do tej samej sieci lokalnej bdzie mona dostarcza wiadomoci. Dalsze informacje mona uzyska pod adresem i ViewSonic Pro Wywietlanie obrazów przez pwpresenter Pobieranie i instalacja pwpresenter pwpresenter to aplikacja dzialajca w komputerze PC. Pomaga ona w podlczeniu komputera do dostpnego projektora sieciowego i przeniesieniu zawartoci pulpitu do projektora sieciowego przez polczenie z sieci lokaln Przejd na stron glówn sterowania przez sie. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz czynnoci 1-2 na stronie 39. Pobierz pwpresenter. Po zakoczeniu pobierania, zainstaluj oprogramowanie w komputerze, klikajc plik exe. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoczenia instalacji. Uruchom pwpresenter. Uywanie pwpresenter &5 1. Strona Search (Szukaj) umoliwia wyszukanie i polczenie z projektorem. i iii ii i. ii. iii. W celu polczenia z projektorem, wybierz Directly (Bezporednio), a nastpnie wpisz adres IP projektora i kliknij Connect (Polcz). Aby wyszuka projektory, wystarczy klikn Search (Szukaj), aby wywietli wszystkie projektory w tej samej sieci lokalnej. Kliknij wymagane projektory na licie wyników wyszukiwania i kliknij Connect (Polcz) bezporednio. Mona take wpisa wymagan nazw projektora i klikn Search (Szukaj). Mona polczy si z systemem sterowania poprzez sie web ViewSonic w page 39. ViewSonic Pro Ekran Capture (Przechwy) umoliwia uruchomienie lub wstrzymanie ekranu przechwytywania. 3. Mona tu wybra tryb przechwytywania. i ii iii i. ii. iii. Aby wywietli pelny ekran, kliknij FullScreen (Pelny ekran). Aby wywietli czciowy ekran, kliknij FixedSize (Stala wielko). Na ekranie pojawi si kwadrat. Mona go umieci w miejscu do projekcji. Aby zmieni kwadrat, kliknij Alterable (Moliwo zmiany). ViewSonic Pro Strona Basic Setting (Ustawienia podstawowe) umoliwia konfiguracj pwpresenter. i ii iii iv v i. ii. iii. iv. v. Aby zmieni jzyk interfejsu pwpresenter, kliknij strzalk w dól, aby pokaza rozwijan list i wybierz wymagany jzyk. Kliknij Apply (Zastosuj). Uytkownicy mog zmienia parametry rozmiarów ramki w trybie przechwytywania FixedSize, poprzez modyfikacj szerokoci i wysokoci na tej stronie i kliknicie Apply (Zastosuj) w celu wdroenia zmian. Jeli w systemie zainstalowany zostal sterownik obrazów lustrzanych, uytkownik moe wykorzysta sterownik obrazów lustrzanych do przechwyconego obrazu prezentera. Aby zezwoli na pokazywanie powiadomie, kliknij Yes (Tak). Kliknij Apply (Zastosuj). Na tej stronie s dostpne informacje o oprogramowaniu. ViewSonic Pro Strona Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) umoliwia konfiguracj pwpresenter. i ii iii i. ii. iii. Aby zmieni jako obrazu, kliknij strzalk w dól, aby pokaza rozwijan list i wybierz wymagany poziom jakoci. Kliknij Apply (Zastosuj). Aby wyregulowa szybko przechwytywania, przesu suwak. Szeroko pasma sieci take moe wplywa na jako dzialania. Ustawienie portu sieci na typm staly lub rczny. ViewSonic Pro Network Display management (Zarzdzanie wywietlaczem sieciowym) pokazuje informacje o Device Management (Zarzdzaniu urzdzeniem) i pwpresenter Management (Zarzdzaniu pwpresenter). Device Management (Zarzdzaniu urzdzeniem) umoliwia zmian ustawie urzdzenia. i ii iii iv v i. ii. iii. iv. v. Click to change display port (Kliknij, aby zmieni port wywietlacza), umoliwia wybór lokalizacji wywietlacza ekranu. Change password (Zmie haslo) umoliwia zmian hasla dla typu uytkownika. Disconnect (Rozlcz) umoliwia odlczenie projektora od sieci. Access device via webpage (Dostp do urzdzenia przez stron sieci web), umoliwia dostp do strony sieci web systemu sterowania ViewSonic. View device status (Widok stanu urzdzenia) wywietla informacje o ustawieniach i umoliwia przejcie do trybu sterowania konferencj. ViewSonic Pro pwpresenter Management (Zarzdzaniu pwpresenter) umoliwia wybór podlczonego komputera i transfer zawartoci pulpitu do projektora sieciowego. 7. Disconnect (Rozlcz) umoliwia odlczenie od projektora(ów) poprzez kliknicie ikony Disconnect (Rozlcz). Wane Przed uyciem pwpresenter naley sprawdzi, czy wylczona jest inna sie wirtualna. ViewSonic Pro Wywietlanie obrazów z urzdzeniem pamici USB Wbudowana aplikacja ImageViewer umoliwia wywietlanie obrazów zapisanych w urzdzeniu pamici USB (np. napd USB flash i dysk USB), w aparacie cyfrowym lub w innym urzdzeniu. Do projektora mona podlczy urzdzenie pamici USB. 1. Podlacz wiksze zlcze kabla USB do gniazda USB A projektora, a mniejsze do portu USB urzdzenia. Jeli uywany jest napd flash USB, podlcz go bezporednio do gniazda USB A. Projektor automatycznie wywietli miniaturki. Mona rcznie wybra Czytnik USB z paska wyboru ródla. Wywietlony jest i gotowy do uycia glówny ekran ImageView. Glówny ekran jest wywietlany w trybie wywietlania miniaturek, który pokazuje nastpujce cztery czci: i ii iii iv 4. i. Bieca cieka, nazwa urzdzenia pamici USB i numer strony ii. Wywietlenie nazwy pliku i foldera (i18n, wielojzyczne) iii. Obrazy miniaturek (Obrazy 120 x 120 pikseli) iv. Interfejs uytkownika operacji Uyj czterech przycisków kierunkowych lub przycisku strona w gór/w dól, do przechodzenia pomidzy stronami/folderami. Nacinij i przytrzymaj Menu, a nastpnie nacinij Enter, aby wywietli interfejs uytkownika operacji. Uyj /, aby wybra wymagany element i wyregulwoa ustawienia przez /. Aby potwierdzi wybór nacinij Enter. W interfejsie uytkownika obslugiwane s nastpujce przyciski. ViewSonic Pro Next (Nastpna): Wywietla nastpn stron. Previous (Poprzednia): Wywietla poprzedni stron. Thumbnail (Miniaturki)/Slide show (Pokaz slajdów)/display (Wywietlanie): Wywietlenie miniaturek, uruchomienie pokazu slajdów lub wywietlenie wybranego obrazu. Name Order (Kolejno wedlug nazw)/extend Order (Kolejno wedlug rozszerzenia)/size Order (Kolejno wedlug wielkoci)/time Order (Kolejno wedlug czasu): Wybierz ustawienie kolejnoci wedlug nazwy pliku/foldera, rozszerzenia nazwy pliku, wielkoci obrazu lub czasu. EXIF ON/EXIF OFF (WLCZENIE EXIF/WYLCZENIE EXIF): Wywietlanie lub brak wywietlania informacji Exif obrazu. File Name On (Wlczenie nazwy pliku)/file Name Off (Wylczenie nazwy pliku): Wywietlanie lub brak wywietlania nazwy pliku. Projektor obsluguje nastpujce formaty obrazów: JPEG (JPG) Bitmap (BMP) Portable Network Graphic (PNG) Graphics Interchange Format (GIF) Tagged Image File Format (TIFF) ViewSonic Pro Konserwacja urzdzenia Projektor wymaga prawidlowej konserwacji. Obiektyw naley czyci z kurzu, brudu lub plam, które s wywietlane na ekranie i pogarszaj jako obrazu. Jeli jakiekolwiek inne czci wymagaj wymiany naley skonatktowa si z dostawc lub wykwalifikowanym personelem serwisu.

11 Podczas czyszczenia jakichkolwiek czci projektora naley go zawsze wylczy i odlczy od zasilania. Ostrzeenie Nigdy nie naley otwiera adnych pokryw projektora. Niebezpieczne napicie prdu elektrycznego wewntrz projektora moe spowodowa powane obraenia. Nie naley próbowa naprawia tego produktu samodzielnie. Tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu upowanieni s do wykonywania wszelkich napraw. Czyszczenie obiektywu Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywów. Nie naley dotyka obiektywu rkami. Czyszczenie obudowy projektora Czyszczenie pokrywy filtra Delikatnie wytrzyj mikk szmatk. Jeli nie mona latwo usun brudu i plam naley uy mikkiej szmatki zwilonej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz wytrze mikk, such szmatk. Pokryw filtra, znajdujc si z boku projektora naley czyci co 100 godzin uywania. Jeli nie zostanie wykonane okresowe czyszczenie, moe to spowodowa zapchanie kurzem i uniemoliwienie prawidlowej wentylacji projektora. Moe to spowodowa przegrzanie i uszkodzenie projektora. W celu oczyszczenia pokrywy: Wylcz projektor i odlcz przewód zasilajcy prdu zmiennego od gniazdka ciennego. Zdejmij filtra pokrywy wedlug instrukcji na ilustracji. Oczy pokryw filtra. Do oczyszczenia pokrywy filtra zaleca si uywanie malego odkurzacza przeznaczonego do komputerów i innego sprztu biurowego. Jesli pokrywa filtra zostala rozerwana naley j wymieni. Zaló z powrotem pokryw filtra. Zamocuj pokryw filtra. Podlcz z powrotem zasilanie projektora. Przed rozpoczciem prac konserwacyjnych wylcz projektor i odlcz przewód prdu zmiennego od gniazda zasilania. Przed czyszczeniem upewnij si, e obiektyw nie jest gorcy. Nie naley uywa detergentów lub rodków chemicznych innych ni wskazane powyej. Nie naley uywa benzenu lub rozpuszczalników. Nie naley uywa rodków chemicznych w aerozolu. Naley uywa wylcznie mikkiej szmatki lub papieru do czyszczenia obiektywu ViewSonic Pro Wymiana lampy Poniewa projektor dlugo pracuje, jego jasno stopniowo si zmniejsza, a lampa staje si bardziej podatna na pknicie. Zalecamy wymian lampy, jeli pojawi si komunikat z ostrzeeniem. Nie naley próbowa wymienia lampy samodzielnie. W celu wymiany naley skontaktowa si z wykwalifikowanym personelem serwisu. Zaraz po wylczeniu projektora lampa jest bardzo gorca. Jej dotknicie moe spowodowa poparzenie palców. Podczas wymiany lampy naley zaczeka co najmniej 45 minut na jej ostygnicie. Nigdy nie naley doytka szkla lampy. Nieprawidlowa obsluga lampy, wlcznie z dotykaniem szkla, moe spowodowa jej eksplozj. ywotno lampy zaley od konkretnej lampy i od miejsca jej uywania. Nie gwarantuje si takiej samej ywotnoci kadej lampy. Niektóre lampy mog ulec awarii lub zakoczy swoj przydatno wczeniej ni inne, podobne lampy. Lampa moe eksplodowa w wyniku wibracji, drga lub zuycia wynikajcego z dlugotrwalego uywania przy zblianiu si lampy do koca przydatnoci. Niebezpieczestwo eksplozji zaley od rodowiska lub warunków uywania projektora i lampy. Podczas mocowania lub odlczania lampy naley zaklada rkawice ochronne i okulary. Czste cykle wlczania - wylczania, mog uszkodzi lamp i skróci czas jej przydatnoci. Naley zaczeka okolo 5 minut na wylczenie projektora po wlczeniu zasilania. Nie naley uywa lampy w pobliu papieru, szmat lub innego palnego materialu, ani przykrywa jej takimi materialami. Nie naley uywa lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak rozpuszczalnik. Podczas uywania lampy w atmosferze zawierajcej tlen (w powietrzu) naley dokladnie wywietrzy miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu moe spowodowa bóle glowy, mdloci, omdlenia i inne symptomy. W lampie znajduje si nieorganiczna rt. Jeli lampa pknie, rt z lampy moe wydosta si na zewntrz. Aby unikn wdychania oparów rtci, jeli lampa stlucze si naley bezzwlocznie opuci to miejsce i wentylowa je przez co najmniej 30 minut. W przeciwnym razie wdychanie moe by szkodliwe dla zdrowia uytkownika. ViewSonic Pro Wylczenie projektora. Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go Odlcz przewód zasilajcy. Poluzuj rub z boku pokrywy lampy i zdejmij pokryw. Odkr ruby z modulu lampy, podnie uchwyt i wycignij modul. Wló do projektora nowy modul lampy i dokr ruby. Zaló ponownie pokryw lampy i dokr rub. Wlcz projektor. Jeli po rozgrzaniu lampa nie uruchamia si, spróbuj przeinstalowa lamp. Wyzeruj godziny lampy. Sprawd menu Informacje. Zuyt lamp naley usun w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Upewnij si, e ruby s dokrcone prawidlowo. Niedokrcenie rub do koca moe spowodowa obraenia lub wypadki. Poniewa lampa jest wykonana ze szkla naley uwaa, aby nie upuci urzdzenia i nie zarysowa szkla. Nie naley uywa ponownie starej lampy. Moe to spowodowa jej eksplozj. Przed wymian lampy naley upewni si, e projektor jest wylczony i odlczy przewód zasilajcy prdu zmiennego. Nie naley uywa projektora ze zdjt pokryw lampy. ViewSonic Pro Specyfikacje System wywietlania Rozdzielczo Powikszenie F/Nr Dlugo ogniskowej Rozmiar ekranu Lampa Zlcze wejcia Panel DLP Single 0,65" 1080p (1920 x 1080 pikseli) 1,5X 2,41-2,97 20,72-31mm 30" - 300" 280W 15-pinowe D-Sub x 2, S-Video x 1, Video x 1, Wejcie sygnalu audio (3,5 mm stereo mini jack) x 2, HDMI x 2, gniazdo Component RCA x 1, gniazdo audio RCA (L/R) x 1, 3,5 mm wejcie mikrofonu x1, USB typ A x 1 (obsluguje aktualizacji firmware, wywietlacz napdu flash USB i klucz polczenia bezprzewodowego wywietlacza USB), USB typ mini-b x1 Zlcze wyjcia Zlcze sterowania Glonik Zgodno wideo (obsluga wywietlacza USB) 15 pinowe D-Sub x 1, wyjcie sygnalu audio (3,5 mm stereo mini jack) x 1 RS-232 x 1, wyjcie wyzwalacza prdu stalego 12-V x 1,, RJ45 x 1 10 wat x 2 NTSC, NTSC PAL, PAL-N, PAL M SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), Composite video Czstotliwo skanowania Czstotliwo pozioma Czstotliwo pionowa rodowisko Wymagania dotyczce zasilania Zuycie energii 390 W Wymiary (S x G x W) 334,6 x 264,5 x 109,5 mm Waga 3,63 kg (8 funtów) Uwaga: Konstrukcje i specyfikacje mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia KHz Hz Dzialanie: Temperatura: 0 C do 40 C Wilgotno: 10%-80% Przechowywanie: Temperatura: -20 C do 60 C Wilgotno: 30%-85% Prd zmienny V, Hz, 3,8A ViewSonic Pro Wymiary 334,6 mm (S) x 264,5 mm (G) x 109,5 mm (W) 334,6 264,5 109,5 64,5 84,9 Instalacja przy montau sufitowym 227 ruby do montau sufitowego: M4 x 8 (Maks. L = 8 mm) Jednostka: mm ViewSonic Pro Dodatek Komunikaty wskaników LED Typ LED Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Kolor Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Status Stale Migajce Migajce Stale Wyl.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wyl. Migajce Wyl. Wyl. Stale Wyl. Wyl. Stale Wyl. Wyl. Migajce Wyl. Wyl. Stale Stale Migajce Stale Stale Wyl. Znaczenie Koniec ywotnoci lampy Tryb wstrzymania, po wlczeniu trybu oszczdzania energii. Tryb wstrzymania, po wylczeniu trybu oszczdzania energii. Uruchamianie Normalna praca Wylczanie zasilania (Projektor wymaga chlodzenia przez 35 sekund po wylczeniu zasilania.) System projektora napotkal problemy z wentylatorami, dlatego projektor nie moe si uruchomi. Lampa osignla koniec okresu przydatnoci i wkrótce naley j wymieni. Lampa bdzie kontynuowala dzialanie, a do awarii. Zmie lamp. Jeli lampa jest wylczona, moe le dziala balast. Za wysoka temperatura. Lampa wylczy si. Silnik wentylatora chlodzi lamp. Nie powiodlo si zapalenie lampy. Jeli temperatura jest za wysoka, wentylatory wykonaj chlodzenie lampy. Projektor po wylczeniu wymaga 90 sekund na ochlodzenie. Przy próbie wlczenia wylczy si ponownie. Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Dioda LED zasilania Dioda LED lampy Dioda LED temperatury Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Stale Migajce Wyl. Wyl. Stale Stale Migajce Stale Wyl. ViewSonic Pro Tryby zgodnoci Komputer: Zgodno VGA Rozdzielczo 640 x 480 Synchronizacja pozioma [khz] 24,69 31,5 37,9 37,5 43,3 30,99 35,2 37,9 48,1 46,9 53,7 39,63 48,4 56, , ,72 60,24 33,75 28,13 31,47 31, ,5 67,5 56,25 Synchronizacja pionowa [Hz] , SVGA 800 x 600 XGA 1024 x 768 SXGA UXGA Mac 13 Mac 16 Mac i i25 480p 576p 720p60 720p p p x x x x x x x x x x x x x 1080 ViewSonic Pro Wideo: Zgodno 1080p 1080p 1080i 1080i 720p 720p 576p 576i 480p 480i Rozdzielczo 1920 x x x x x x x x x x 480 Synchronizacja pozioma [khz] 67,5 56,3 33,8 28, ,5 31,3 15,6 31,5 15,8 Synchronizacja pionowa [Hz] ViewSonic Pro Rozwizywanie problemów Przed wyslaniem projektora do naprawy naley sprawdzi symptomy i przedstawione poniej rozwizania. Jeli problem utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym sprzedawc lub punktem serwisowym. Sprawd take cz "Komunikaty wskaników LED". Problemy ze startem Jeli nie wieci si adne wiatlo: Sprawd, czy przewód zasilajcy jest pewnie podlczony do projektora oraz, e drugi koniec jest podlczony do gniazdka zasilania. Ponownie nacinij przycisk zasilania. Odlcz przewód zasilajcy i zaczekaj chwil, a nastpnie podlcz go i ponownie nacinij przycisk zasilania. Problemy z obrazem Jesli wywietla si ródlo wyszukiwania: Nacinij SOURCE (?RÓDLO) na projektorze, aby wybra aktywne ródlo wejcia. Upewnij si, e jest wlczone i podlczone zewntrzne ródlo. W celu polczenia z komputerem, upewnij si, e jest wlczony zewntrzny port wideo komputera notebook. Sprawd informacje w podrczniku komputera. Brak ostroci obrazu: Upewnij si, e zdjta zostala pokrywa obiektywu. Podczas wywietlania menu ekranowego, wyreguluj pokrtlo ostroci. (Rozmiar obrazu nie powinien si zmienia; jeli si zmienia, regulowane jest powikszenie, a nie ostro). Sprawd, czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia. pilota zdalnego sterowania z odlegloci efektywnego polczenia. Wykieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub w tyl projektora. WYL. DCR WL. ECO WYL. Naley przygotowa numer seryjny produktu. Kraj/Region Polska i inne kraje Europy Centralnej Witryna internetowa Telefon support/call-desk/ viewsoniceurope.com www. viewsoniceurope.com/pl/ ViewSonic Pro Ograniczona gwarancja PROJEKTOR VIEWSONIC Zakres gwarancji: Firma ViewSonic gwarantuje, e przy normalnym uytkowaniu, w okresie gwarancji jej produkty bd wolne od defektów materialowych i wad wytwarzania. Jeeli w okresie gwarancyjnym wystapi defekty materialowe lub wady wytwarzania produktu, firma ViewSonic wedlug wlasnego uznania, naprawi lub wymieni produkt na inny podobny. Wymieniony produkt lub jego podzespoly, mog zawiera czci lub elementy wyremontowane lub odnowione. Okres wanoci gwarancji: Ameryka Pólnocna i Poludniowa: 3 lata na wszystkie czci poza lamp, 3 lata na robocizn, 1 rok na oryginaln lamp, liczc od daty pierwszego zakupienia przez klienta. wylcznie lamp zainstalowanych przez producenta. dotyczy gwarancja: Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwszego nabywc. Elementy nie objte gwarancj: 1. Wszelkie produkty z uszkodzonym, zmienionym lub usunitym numerem seryjnym. 2. Uszkodzenia, pogorszenie dzialania lub niewlaciwe dzialanie, spowodowane nastpujcymi przyczynami: a. Przypadkowe uszkodzenie, niewlaciwe uytkowanie, zaniedbanie, poar, zamoczenie, poraenie piorunem lub dzialanie innej sily przyrody, nieautoryzowana modyfikacja lub nieprzestrzeganie dolczonej do wyrobu instrukcji. b. Naprawa lub usilowanie naprawy przez osoby nieupowanione przez ViewSonic. c. Wszelkie uszkodzenia wyrobu w transporcie. d. Usunicie lub instalacja produktu. e. Przyczyny zewntrzne takie jak wahania napicia lub awaria zasilania. f. Stosowanie materialów lub czci nie spelniajcych specyfikacji technicznych ViewSonic. g. Normalne zuycie. h. Wszelkie inne przyczyny nie zwizane z defektem produktu. 3. Dowolnego produktu, którego dzialanie wykazuje stan znany jako,,wypalenie ekranu", bdcy wynikiem dlugiego wywietlania na ekranie statycznego obrazu. 4. Oplaty za deinstalacj, instalacj, transport, ubezpieczenie i konfiguracj. ViewSonic Pro Uzyskiwanie uslugi: 1. Informacje dotyczce uzyskiwania uslugi gwarancyjnej, mona uzyska w dziale obslugi klientów ViewSonic (sprawd informacje na stronie pomocy technicznej klienta). Konieczne jest podanie numeru seryjnego produktu. 2. W celu uzyskania uslugi gwarancyjnej naley przedstawi (a) oryginalny dowód sprzeday z dat sprzeday, (b) imi i nazwisko, (c) adres, (d) opis problemu oraz (e) numer seryjny produktu. 3. Produkt naley zanie lub wysla w oryginalnym opakowaniu, po oplaceniu kosztów przesylki, do autoryzowanego punktu serwisowego ViewSonic lub do firmy ViewSonic. 4. Dodatkowe informacje lub nazw najbliszego punktu serwisowego ViewSonic mona uzyska po skontaktowaniu si z firm ViewSonic. Ograniczenia domniemanych gwarancji: Nie udziela si adnych gwarancji wyranych ani domniemanych, w tym gwarancji sprzedawalnoci ani przydatnoci do okrelonego celu, wykraczajcych poza tu opisane. Wylczenie odpowiedzialnoci cywilnej: Odpowiedzialno cywilna firmy viewsonic ogranicza si do kosztów naprawy lub wymiany wyrobu. Viewsonic nie przyjmuje odpowiedzialnoci za: 1. Szkody wyrzdzone w stosunku do innego mienia, spowodowane przez usterki wyrobu, szkody polegajce na niewygodzie, niemonoci uytkowania wyrobu, stracie czasu, zysków, moliwoci gospodarczych, dobrego imienia, zaklóceniu stosunków gospodarczych lub na innej stracie handlowej, nawet jeeli firma viewsonic zostala powiadomiona o moliwoci takich strat.

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PJD7583W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3760230

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PJD7583W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3760230 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

PJD5353 DLP Projektor

PJD5353 DLP Projektor PJD5353 DLP Projektor - - - - - i ii - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - PJD5353 ViewSonic DLP Projector VS14116 PJD5353_UG_POL Rev. 1A 05-23-11 - - 2 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 1 cz zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/Specyfikacja techniczna na dostaw cyfrowego aparatu fotograficznego: Symbol CPV 33451000-6 Aparaty fotograficzne Aparat cyfrowy I

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Urządzenie może być konfigurowane przy użyciu Internet Explorera 6.x lub wyższego DCS-5300G Bezprzewodowa kamera internetowa IP z ruchomą głowicą Zanim zaczniesz Musisz posiadać następujące elementy: Windows

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo