Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward."

Transkrypt

1 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0369, kurs realizacji: 4,0369, kurs realizacji: 4,0369, kurs realizacji: 4,0384,

2 2. Udzielone pożyczki Spółka wg stanu na 30 czerwca 2005r. nie posiada pożyczek udzielonych Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej, jak również spółkom zależnym. Spółka wg stanu na dzień 30 czerwca 2005r. posiada pożyczkę udzieloną pozostałym podmiotom w wartości 100 tys. zł. 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Spółka wg stanu na dzień 30 czerwca 2005r. nie posiada zobowiązań z wymienionych tytułów. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. W okresie do r. Spółka nie zaniechała żadnej z prowadzonych form działalności gospodarczej, nie przewiduje też tego w następnym okresie obrotowym. 5. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. W I półroczu 2005r. Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. 6. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. W I półroczu nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wpływające na bieżącą sytuację finansową Spółki. 7. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. - na początku lipca 2005 r. na konto Emitenta wpłynęły środki z emisji akcji serii C, które w części pozostałej po dokonanej spłacie kredytu inwestycyjnego walutowego na zakup udziałów w spółkach Trans Sp. z o.o. i Optimal Sp. z o.o. zasilą aktywa obrotowe Emitenta; - Emitent dokonał całościowej spłaty (lipiec br.) kredytu inwestycyjnego walutowego udzielonego na zakup udziałów w spółkach Trans Sp. z o.o. i Optimal Sp. z o.o. - od 01 lipca 2005 w spółkach Trans sp. z o.o. oraz Optimal sp. z o.o. rozpoczął działanie system informatyczny funkcjonujący aktualnie w Spółce Decora S.A. Wdrożenie to w znaczący sposób wpłynie na poprawę wymiany informacji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. 8. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem Emitenta a Emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów. Dnia r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, zostało zarejestrowane przekształcenie DECORA Sp. z o.o. w DECORA Spółka Akcyjna, na podstawie

3 przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdział 1 i 4 ustawy z dnia r. Kodeksu Spółek Handlowych mocą Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki DECORA Sp. z o.o. z dnia r. Wszystkie aktywa i pasywa poprzednika prawnego zostały przejęte przez DECORA S.A. 9. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji Z uwagi na fakt, że ostatnie 3 lata działalności Spółki przypadały na okres charakteryzujący się wskaźnikiem inflacji skumulowanej poniżej 100%, nie przedstawiono sprawozdania finansowego skorygowanego o wskaźnik inflacji. 10. Dokonane korekty błędów podstawowych. Spółka w okresie I półrocza 2005r. nie dokonała korekty błędów podstawowych. 11. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. Spółka nie dokonywała zmian w sprawozdaniach finansowych wcześniej sporządzonych i opublikowanych. 12. Informacje dotyczące łączenia spółek. W okresie I półrocza 2005 r. nie nastąpiło łączenia spółek. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych spółek połączonych. 13. Skutki, jakie spowodowałoby zastosowanie metody wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych metodą praw własności oraz wpływ na wynik finansowy Decora stosuje do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych metodę ceny nabycia. Wartość udziałów jednostek podporządkowanych wycenianych metodą ceny nabycia wyniosła: - na dzień r tys. zł. - na dzień r. 54 tys. zł. Zastosowanie do wyceny udziałów jednostek podporządkowanych metody praw własności spowodowałoby, iż wartość bilansowa tych udziałów wyniosłaby: - na dzień r tys. zł. - na dzień r. 0 tys. zł. Natomiast wyniki finansowe zostałyby skorygowane: - za okres r tys. zł. - za okres r. bez zmian

4 14. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych, których sprawozdania na r. podlegały konsolidacji. DECORA TRANS OPTIMAL Należności Zobowiązania Przychody Koszty Decora Trans Optimal Decora Trans Optimal Decora Trans Optimal Decora Trans Optimal Inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego: - wartość firmy Trans i Optimal wykazana w aktywach trwałych: tys. zł. - cena nabycia udziałów wyłączana z aktywów trwałych: tys. zł. - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dot. niezrealizowanych zysków na zapasach sprzedawanych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej, a niesprzedanych poza Grupę Kapitałową na dzień r.: 24 tys. zł. - wartość zapasów pochodzących ze sprzedaży pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej pozostających na ich stanie na dzień r.: 128 tys. zł. - wyłączenia dot. kapitału własnego spółek zależnych: tys. zł. - Emitent może być zobowiązanych do zapłaty Ceny Dodatkowej za nabyte udziały w spółkach Trans Sp. z o.o. i Optimal Sp. z o.o. po spełnieniu określonych w Umowie Sprzedaży Udziałów warunków. W związku z tym w kolejnych okresach sprawozdawczych może wystąpić zmiana ceny nabycia przyjęta do konsolidacji. 15. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienia od konsolidacji. Spółka konsoliduje sprawozdania finansowe jednostek zależnych: Trans Sp. z o.o. i Optimal Sp. z o.o. Spółka odstąpiła od konsolidacji sprawozdania finansowego spółki zależnej Decora Nova, na podstawie art.58 ust.1 Ustawy o rachunkowości. Dane finansowe jednostki zależnej Decora Nova uznano za nieistotne dla realizacji obowiązku przedstawienia w sprawozdaniu finansowym sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w sposób rzetelny i jasny. Dane finansowe Decory Novej za I półrocze 2005r. przedstawiają się następująco: a) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych: tys. zł. b) Wynik finansowy netto: 68 tys. zł.

5 c) Wartość kapitału własnego: - kapitał własny: (-) 667 tys. zł. - kapitał zakładowy: 54 tys. zł. - straty z lat ubiegłych: (-) 791 tys. zł. - zysk netto: 68 tys. zł. d) Wartość aktywów trwałych: 52 tys. zł. e) Przeciętne zatrudnienie: 9 etató

6

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BAKALLAND S.A. za okres 01-07-2007 do 31-12-2007 Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych Aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Kwota pozycji pozabilansowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 424 tys. zł, w tym:

Kwota pozycji pozabilansowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 424 tys. zł, w tym: 1. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na

Bardziej szczegółowo

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOELNER SA 1 INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH. Wyszczególnienie Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Wrocław, 18.03.2014 Wyszczególnienie 1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego RDM Wealth Management SA Warszawa ul Nowogrodzka 47a Warszawa 10.02.2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEŻELI JEST

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Marian Owerko Prezes Zarządu

Marian Owerko Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Bakalland S.A. ma za sobą kolejny rok działalności. Był to jeden z najcięższych okresów w historii naszej firmy, charakteryzujący się ogromem inwestycji i włożonej pracy. Na rentowność

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY

GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOOCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo