Usługa przygotowania w zakresie merytorycznym i technologicznym 2 kursów e-learningowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa przygotowania w zakresie merytorycznym i technologicznym 2 kursów e-learningowych"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr ZK.ORE_II Usługa przygotowania w zakresie merytorycznym i technologicznym 2 kursów e-learningowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL /12, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, Wrocław, pok. 5, parter. 3. Opis przedmiotu zamówienia Usługa przygotowania w zakresie merytorycznym i technologicznym 2 kursów e-learningowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV): (usługi e-learning) (usługi opracowywania programów szkoleniowych) 3.1. Informacje o projekcie, w ramach którego realizowane będą kursy e-learningowe Tytuł projektu: Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap Cel projektu: wzmocnienie strategicznej roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, a w szczególności opracowanie i upowszechnianie modeli planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli JST przez system szkoleń i dostarczenie fachowych publikacji, w tym zawierających przykłady dobrych praktyk. Grupa docelowa: kursy e-learningowe są skierowane do przedstawicielek/przedstawicieli JST (gmin, miast i powiatów). Strona 1 z 9

2 3.2. Wymagania techniczne 1. Kursy zostaną umieszczone na platformie typu open source (np. moodle), umożliwiającej ich dostępność dla użytkowników minimum do r. 2. Wykonawca zapewni odrębne okno do rejestracji/logowania się do kursów e-learning w ramach projektu 3. W ramach rejestracji użytkownicy będą podawać imię i nazwisko, które będą stanowić ich login dostępowy, oraz hasło (indywidualnie ustalane przez użytkowników) 4. Warunkiem zakończenia rejestracji musi być zaznaczenie opcji potwierdzenia oświadczenia o przynależności do grupy docelowej projektu (opisanej w specyfikacji). Dokładną treść oświadczenia dostarczy Zamawiający 5. Platforma zapewni możliwość przerwania kursu w dowolnym momencie i późniejszego kontynuowania od miejsca przerwania (lub od początku do wyboru przez użytkownika) 6. Kurs będzie mógł być odtwarzany dowolną ilość razy przez jednego użytkownika 7. Platforma musi zapewnić możliwość jednoczesnego przebywania co najmniej 100 użytkowników, ich komfort pracy (brak zerwania połączenia z serwerem, płynne odtwarzanie filmów) 8. Platforma powinna być osadzona na serwerze z łączem o przepustowości co najmniej 100 Mbps 9. Struktura treści na platformie powinna zostać tak dostosowana, aby zachować jej przejrzystość i widoczność dla użytkownika wyłącznie opcji dostępnych dla niego (nie: szerokiego zakresu wszystkich możliwości platformy) 10. Platforma musi spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 11. Platforma musi być odporna na następujące zagrożenia: a. Ataki semantyczne na adres URL b. Ataki związane z ładowaniem plików c. Ataki typu cross-site scripting d. Ataki typu CSRF e. Podrabianie zatwierdzenia formularza f. Sfałszowanie żądania HTTP g. Ujawnienie uwierzytelnień dostępu h. Wstrzykiwanie kodu SQL i. Ujawnienie danych przechowywanych w bazie j. Kradzież cookies k. Przechwytywanie, wstrzykiwanie lub zafiksowanie sesji l. Trawersowanie katalogów m. Wstrzykiwanie poleceń systemowych Strona 2 z 9

3 n. Ujawnianie kodu źródłowego, np. plików.inc, template, itp. 12. Kursy będą zgodne z przeglądarkami internetowymi (co najmniej w wersji): Firefox 4, Chrome 11, Internet Explorer 9, Safari Oferent zapewni Zamawiającemu dostęp administracyjny do kursów 14. Wykonawca zdefiniuje na platformie szablon raportu z aktywności użytkowników kursów, zawierający minimum: a. Liczbę osób zarejestrowanych w danym miesiącu b. Liczbę osób które ukończyły kurs w danym miesiącu (w podziale na tematykę) c. Łączną liczbę godzin spędzonych przez użytkowników na platformie w danym miesiącu d. Wszystkie powyższe dane kumulatywnie od początku 15. Wizualizacja strony do logowania oraz poszczególnych kursów będzie spełniać wymogi wizualizacji projektu przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL 3.3. Wymagania merytoryczne 1. Usługa przygotowania kursów e-learningowych rozpocznie się od opracowania scenariuszy kursów e- learningowych na podstawie materiału merytorycznego (tekst, filmy) dostarczonego przez Zamawiającego 2. Scenariusze e-learningowe będą oparte o fabułę, bohaterów, akcję (ekrany fabularyzowane z symulacjami dyskusji, ruchomymi postaciami - tj. m.in. chodzącymi, mówiącymi, gestykulującymi). Ich wybór musi być adekwatny do grupy odbiorców, a także do realiów świata rzeczywistego, musi odnosić się bezpośrednio do prezentowanej treści i/lub tematyki. 3. Scenariusze e-learningowe będą zawierały opisy poszczególnych ekranów, w tym: a. tekstu znajdującego się na danym ekranie b. ilustracji prezentującej treści danego ekranu c. tekstu wygłaszanego przez lektora/lektorów d. prezentacji wideo (grafika) e. poleceń dla uczących się f. sposobu działania ćwiczeń, quizów, testów g. planowanych interakcji h. numeru ekranu i. stron tytułowych j. dodatków, słowników, definicji k. pomocy dla użytkownika 4. Scenariusze e-learningowe wymagają akceptacji Zamawiającego 5. Każdy z kursów będzie obejmował 150 ekranów Strona 3 z 9

4 6. Materiały w ramach każdego kursu będą wykorzystywać różnorodne formy i metody podawania i przyswajania wiedzy (np. wykorzystywanie tekstów, prezentacji multimedialnych, linków do stron internetowych, plików audio i video, zadań itp.) 7. Każdy kurs e-learning będzie się kończył testem wiedzy automatycznie generującym wynik jego wypełnienia 8. Każdy uczestnik, który ukończy kurs (z wynikiem powyżej 80% na teście końcowym), będzie miał możliwość pobrania (format PDF) zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie będzie automatycznie generowane na platformie. Wzór zaświadczenia dostarczy Zamawiający. 9. W kursach zostaną zastosowane różne typy ćwiczeń/quizów samosprawdzających, między innymi: a. ćwiczenia typu jednokrotny wybór uczestnik może wybrać jedną odpowiedź; b. ćwiczenia typu wielokrotny wybór uczestnik może wybrać kilka odpowiedzi; c. ćwiczenia typu lista rozwijana uczestnik może wybrać jedną odpowiedź z wyświetlanej listy. d. ćwiczenie typu uzupełnij zdanie uczestnik może wpisać odpowiedź tekstową. e. ćwiczenie przeciągnij i upuść uczestnik przesuwa wybrane elementy zadania w odpowiednie miejsca. f. ćwiczenia typu prawda-fałsz uczestnik zaznacza, która odpowiedź jest prawdziwa, a która fałszywa. g. ćwiczenie typu połącz uczestnik łączy liniami wybrane elementy zadania 10. Kursy zostaną opracowane wg metodologii SCORM 11. Przynajmniej 50% ekranów kursów ma zawierać interakcje w postaci: animacji, filmów, infografik 12. Do każdego ekranu zawierającego treść powinno być przygotowane nagrania lektora zaakceptowanego przez Zamawiającego 13. Każdy kurs musi zawierać minimum 10 ekranów quizowych 3.4. Prawa autorskie 1. Wykonawca (podpisując umowę dot. realizacji usługi) oświadczy, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 2. Wykonawca oświadczy, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) do wyników usługi w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób Strona 4 z 9

5 3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wyników prac przygotowanych przez niego w ramach realizacji usługi 4. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa powyżej, nastąpi z chwilą podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i obejmie wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, b. wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji, c. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, d. prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, e. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji Termin wykonania zamówienia Od dnia podpisania umowy do r Warunki płatności 1. Płatności dokonane zostaną na podstawie faktur wystawionych po odebraniu przez Zamawiającego poszczególnych kursów, w terminie płatności do 21 dni. 2. Wystawienie faktury musi być poprzedzone podpisaniem przez każdą ze stron protokołu zdawczoodbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie usługi. Strona 5 z 9

6 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące Oferenta 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy w formularzu ofertowym w części doświadczenie wykażą przynajmniej 1 usługę i dołączą do oferty referencje dot. tej usługi 3. Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 5. Kryteria oceny oferty 1. Cena brutto a. maksymalna liczba punktów: 55 b. Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: (najniższa cena brutto / cena brutto oferty badanej) x 55 = liczba punktów 2. Jakość max 30 punktów Ocena jakości odbywać się będzie na podstawie przedstawionej przez Oferenta próbki lekcji e- learningowej (max. 10 ekranów) przygotowanej na podstawie wybranego fragmentu publikacji Zarządzać czy administrować oświatą? stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego. Ocena zostanie przeprowadzona według kryteriów jakości: a. Przystępność / intuicyjność obsługi lekcji przez użytkownika: przyznane zostaną punkty całkowite w skali od 0 do 5 punktów b. Estetyka obrazu, użytej grafiki: przyznane zostaną punkty całkowite w skali od 0 do 5 punktów c. Estetyka dźwięku oraz jego jakość (np. czystość, jednakowy poziom głośności, efekty akustyczne): przyznane zostaną punkty całkowite w skali od 0 do 5 punktów Strona 6 z 9

7 d. Adekwatność merytoryczna lekcji w odniesieniu do wybranego przez Oferenta fragmentu publikacji Zarządzać czy administrować oświatą? : przyznane zostaną punkty całkowite w skali od 0 do 5 punktów e. Atrakcyjność fabuły lekcji e-learningowej: przyznane zostaną punkty całkowite w skali od 0 do 5 punktów f. Interaktywność, różnorodność zastosowanych narzędzi (animacje, quizy, ćwiczenia): zostaną przyznane punkty całkowite w skali od 0 do 5 punktów Próbka lekcji e-learningowej nie może przekraczać 10 ekranów przesłanie próbki o większej liczbie ekranów będzie podstawą do odrzucenia oferty. Za każde z wymienionych kryteriów jakości Oferent otrzyma 0-5 punktów (wyłącznie punkty całkowite) od każdego z członków komisji oceniającej (min.3 osoby). Ostateczna ocena danego Oferenta w obrębie każdego pojedynczego kryterium jakości będzie średnią z ocen przyznanych przez każdego z członków komisji (w tym kryterium jakości). Zdobycie przez Oferenta mniej niż 3 punkty w którymkolwiek kryterium jakości spowoduje odrzucenie oferty jako oznaczającej niższą jakość niż oczekiwana przez Zamawiającego. 3. Portfolio a. maksymalna ilość punktów: 15 b. Punkty zostaną przyznane na podstawie załączonych dokumentów (referencje). Dokonana zostanie ocena doświadczenia Oferenta w produkcji kursów e-learningowych o zawartości min.80 ekranach każdy, wyprodukowanych w okresie ostatnich trzech lat (od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego). Za każde wykazane doświadczenie w produkcji ww. kursów e-learningowych Oferent otrzyma 5 punktów, jednak nie więcej niż 15 punktów. 3. Sposób przygotowania oferty 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu ofertowym (np. z podpisaną kopią zapytania ofertowego). 4. KAŻDA STRONA FORMULARZA OFERTOWEGO MUSI BYĆ ZAPARAFOWANA PRZEZ OFERENTA SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ! 5. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz będzie miał również prawo wezwać Oferentów do uzupełnienia wymaganych i dodatkowych dokumentów pod warunkiem że nie upłynie termin złożenia oferty. Strona 7 z 9

8 6. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 4 możliwych sposobów): a. drogą elektroniczną (skan) na adres b. faksem na numer c. osobiście na adres biura projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, Wrocław, pok. 5 d. pocztą lub kurierem na adres biura projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, Wrocław z dopiskiem ZO ZK 7. Termin złożenia oferty: r. do godziny (liczy się data i godzina wpływu do biura projektu). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. 4. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego i podpisanie umowy 1. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego: w ciągu 5 dni roboczych od terminu końcowego nadsyłania ofert. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego b. zostanie złożona przez Oferenta niespełniającego warunków dostępu do udziału w postępowaniu c. zostanie złożona po upływie terminu składania ofert 3. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 4. W ramach zapytania wybrany zostanie 1 Wykonawca, który otrzyma największą sumę punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny oferty. W przypadku jeśli oferty kilku Oferentów zostaną ocenione na taką samą (najwyższą) liczbę punktów, zostaną z tymi Oferentami podjęte negocjacje w celu ustalenia korzystniejszej oferty cenowej. W sytuacji kiedy podjęte negocjacje nie przyniosą efektu (tj. nie zróżnicują Oferentów pod względem wartości otrzymanych przez nich punktów podczas oceny ofert), zostanie wybrany ten Oferent, którego oferta wpłynęła najwcześniej (data i godzina wpływu). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony. 6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił / uchyla się od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. 5. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie zwraca nadesłanych ofert. Strona 8 z 9

9 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty. 3. Zapytanie ofertowe sporządził/a (imię, nazwisko, stanowisko pracownika): Agnieszka Krażewska, koordynatorka projektu. 6. Kontakt z Zamawiającym: Osoba do kontaktu: Agnieszka Krażewska Koordynatorka Projektu VULCAN sp. z o.o. tel , Strona 9 z 9

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter.

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter. Zapytanie ofertowe nr 11.04.2015.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku materiałów szkoleniowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego Zapytanie ofertowe nr 100.11.2014.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo