Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku"

Transkrypt

1 POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 ) FAX (22) SEKRETARIAT (22) FAX (22) NIP , REGON KRS Otwock, dnia 24 maja 2013 r. Zamówienie Nr 17/2013 Wszyscy Uczestnicy biorących udział w postępowaniu dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowy do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi; Pytanie nr 1; W załączniku nr 5 do SIWZ projekt umowy w 5 ust.2 widnieje zapis: Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą stawki podatku akcyzowego oraz zmianą ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu: Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na modyfikację ww. zapisu. W związku z tym 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Pytanie nr 2; W załączniku nr 5 do SIWZ projekt umowy w 6 ust. 4 widnieje zapis: Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem o możliwości przekroczenia ilości energii elektrycznej szacowanej w Umowie. Z uwagi na fakt, że Zamawiający szacuje wielkość zużycia energii Wykonawca wylicza wartość umowy zgodnie z planowaną przez Zamawiającego ilością energii. W przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponad to ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie przekroczona, może być fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku, Otwock ul. Batorego 44 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS , NIP , REGON , Kapitał Zakładowy ,00 zł

2 na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: W przypadku wykorzystania kwoty o której mowa jest w ust. 1 powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. Zamawiający informuje, że modyfikuje ww. zapis przez co treść 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: W przypadku wykorzystania kwoty o której mowa jest w ust. 1 powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Zamawiającego. W tej sytuacji, Zamawiający złoży Wykonawcy zamówienie uzupełniające w wysokości do 20 % wartości brutto obowiązującej dotychczas umowy. Wykonawca jest zobowiązany to zamówienie przyjąć do realizacji, na warunkach dotychczas obowiązującyc,h a Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. Pytanie Nr 3; W załączniku nr 5 do SIWZ projekt umowy w 7 ust.1 widnieje zapis: Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o określenie terminu płatności od daty wystawienia faktury. Jednocześnie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności faktur. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść zapisu 7 ust. 1 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Wykonawcy. Pytanie Nr 4; W załączniku nr 5 do SIWZ projekt umowy w 8 ust.1 widnieje zapis: Umowa wchodzi w życie z dniem Z uwagi na konieczność rozwiązania aktualnie obowiązujących umów, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz zawarciu nowych umów dystrybucyjnych zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: Umowa wchodzi w życie z dniem., jednakże rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o usunięcie ust. 3. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść zapisu 8 ust.1 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie; Umowa wchodzi w życie z dniem r., jednakże rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że usuwa treść ust. 3 w 8 projektu umowy. Strona 2 z 9

3 Pytanie Nr 5; W załączniku nr 5 do SIWZ projekt umowy w 8 ust.8 widnieje zapis; Sprzedaż energii nie może zostać wstrzymana w żadnych okolicznościach za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej ze względu na prowadzoną obiektach Zamawiającego działalność leczniczą. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia sprzedaży wstrzymanej w wyniku siły wyższej w terminie nie dłuższym niż 24 h. Z uwagi na fakt, iż za dystrybucję energii elektrycznej odpowiada OSD, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający nie może wyrazić zgody na zmianę zapisu, gdyż jest jednostką ochrony zdrowia i wstrzymanie dostawy energii skutkowałoby zagrożeniem życia pacjentów. Pytanie Nr 6; W załączniku nr 5 do SIWZ projekt umowy w 9. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził kary umowne w sposób jednostronny Wykonawca mając na uwadze zasadę ekwiwalentności świadczeń zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z zapisów o których mowa jest w ust. 1, 3-5 oraz o określenie odpowiedzialności stron w ust. 2 jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zapis w ust. 2 powinien otrzymać następujące brzmienie: Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do rzeczywistej szkody (straty). Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Pytanie Nr 7; Informujemy, że wymagany termin zawarcia umowy od r. nie jest możliwy do realizacji. Proces zmiany sprzedawcy trwa 30 dni i najbliższy możliwy termin to r. Zamawiający po uwzględnieniu ww. informacji, zmienia termin zawarcia umowy na r. Pytanie Nr 8; dot. terminu realizacji zamówienia. Zamawiający w rozdz. IV SIWZ wskazuje jako termin rozpoczęcia realizacji kontraktu datę Wykonawca informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, która w przypadku dokonywania pierwszej zmiany trwa 30 dni (tzn. zgłoszenia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej muszą wpłynąć do OSD na minimum 30 dni przed datą rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej) oraz terminem składania ofert wyznaczonym na jak i pozostałymi czynnościami związanymi z postępowaniem przetargowym tj. koniecznością zbadania złożonych ofert, wyłonienia Wykonawcy, podpisaniem umowy, przekazaniem danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy realny termin wejścia w życie kontraktu to W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie stosowanych zmian w SIWZ. Proponowana zmiana: Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych. Strona 3 z 9

4 Zamawiający informuje, że modyfikuje treść zapisu 8 ust.1 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie Umowa wchodzi w życie z dniem r., jednakże rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że usuwa treść ust. 3 w 8 projektu umowy. Pytanie Nr 9; dot. obowiązujących umów. Wykonawca wnosi o podanie informacji o rodzaju aktualnie obowiązujących umów, czy są to umowy kompleksowe czy sprzedażowe? Zamawiający informuje, że aktualne umowy są kompleksowe. Pytanie Nr 10; dot. terminu wypowiedzenia obowiązujących umów. Czy Zamawiający może podać okres wypowiedzeń obowiązujących umów? Zamawiający informuje, że obecne umowy zawarte są na czas określony tj. do r. Pytanie Nr 11; dot. ofert promocyjny/lokalizacyjnych. Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lokalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia? Uzasadnienie: W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi, rozwiązanie takich kontraktów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego. Zamawiający nie przyjął do obecnych umów ofert promocyjnych i lokalizacyjnych. Pytanie Nr 12; dot. zmienności cen. Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy podane w ofercie ceny są cenami stałymi czy będą podlegać zmianą wynikającymi ze zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego oraz z zasad dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wykonawca zwraca uwagę na fakt iż, nie ma on wpływu na możliwość zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na cenę jednostkową w trakcie realizacji kontraktu a w szczególności chodzi o stawkę podatku VAT lub stawkę podatku akcyzowego. Ponadto składnikami cenotwórczymi są: a) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii albo uiszczenia opłaty zastępczej; b) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji gazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej; c) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji niegazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej; d) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z metanu albo uiszczenia opłaty zastępczej; Strona 4 z 9

5 e) certyfikatów wynikających w ustawy z dnia r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551) tzw. białe certyfikaty ; w obowiązkowym udziale wynikającym z treści ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy określonym dla sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Propozycja zmian: Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej czynnej podane w ofercie przetargowej będą stałe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa zmiana stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego lub w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację kontraktu. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść ww. zapisu. W związku z tym 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Pytanie Nr 13; dot. obowiązków Wykonawcy. Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, iż na mocy udzielonego pełnomocnictwa do obowiązków Wykonawcy należeć będzie...nawiązanie nowej umowy dystrybucyjnej. Obowiązkiem będzie doprowadzenia do zawarcia umowy dystrybucyjnej dla Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy niezbędnych danych do nawiązania nowej umowy dystrybucyjnej. Wykonawca wnioskuje o usunięcie powyższych zapisów i ograniczenie ich jedynie do zgłoszenia umowy sprzedaży do OSD. Przedmiotowe zamówienie dot. sprzedaży energii elektrycznej w związku z czym nie obejmuje swoim zakresem spraw związanych z dystrybucją. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięci zapisu. Pytanie Nr 14; dot. niedotrzymania jakościowych standardów obsługi. Zamawiający w 3 ust. 2 pisze: W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. W związku z faktem iż w powołanym przez Zamawiającego akcie prawnym nie widnieją zapisy obligujące Wykonawcę do udzielania upustów, a jedynie mowa jest o przysługujących bonifikatach Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów 3 ust.2 poprzez wykreślenie z w/w zapisu lub upustu. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisów 3 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z w/w zapisu sformułowania lub upustu. Strona 5 z 9

6 Pytanie Nr 15; dot. rozliczeń. Zamawiający w 5 ust. 4 pisze: Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD Wykonawca informuje, iż rozliczenia dokonywane są w oparciu o dane otrzymywane od OSD. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę powyższych zapisów umowy na następujące; Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 4 projektu umowy i wprowadza nowe brzmienie Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Pytanie Nr 16; dot. faktur rozliczeniowych. W 5 ust. 6 Zamawiający pisze: Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. Wykonawca informuje, że faktury rozliczeniowe wystawiane są w oparciu o dane otrzymywane od OSD. W związku z powyższym Zamawiający wnioskuje o zmianę powyższych zapisów na następujące: Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę danych od operatora systemu dystrybucyjnego. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w 5 ust. 6 projektu umowy i wprowadza nowe brzmienie: Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę danych od operatora systemu dystrybucyjnego. Pytanie Nr 17; dot. maksymalnego wynagrodzenia. Czy Zamawiający doda zapisy w 6 wzoru umowy dot. sytuacji przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia umownego? Ponadto Wykonawca wnosi o zapisy obligujące Zamawiającego do odpowiednio wczesnego poinformowania Wykonawcy o zbliżającym się przekroczeniu maksymalnego wynagrodzenia. Propozycje modyfikacji: a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o przewidywanej dacie wyczerpania środków na realizację niniejszej umowy i w dacie tej nastąpi rozwiązanie umowy między stronami. b) Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za następstwa przekroczenia limitów środków, o których mowa w 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy o proponowanej treści. Pytanie Nr 18; dot. maksymalnej ilości energii elektrycznej. Zamawiający w 6 ust. 4 SIWZ wskazuje, że: Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z dwumiesięcznym wypowiedzeniem o możliwości przekroczenia ilości energii elektrycznej szacowanej w Umowie. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie powyższych zapisów. Strona 6 z 9

7 Zamawiający informuje, że modyfikuje ww. zapis przez co treść 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: W przypadku wykorzystania kwoty o której mowa jest w ust. 1 powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Zamawiającego. W tej sytuacji, Zamawiający złoży Wykonawcy zamówienie uzupełniające w wysokości do 20 % wartości brutto obowiązującej dotychczas umowy. Wykonawca jest zobowiązany to zamówienie przyjąć do realizacji, na warunkach dotychczas obowiązujących, a Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. Pytanie Nr 19; dot. rozliczeń. Zamawiający w 7 ust 1 pisze: Należności Wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności określenia czy zasadnym jest naliczanie karnych odsetek za jego niedotrzymanie, co negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. Dodatkowo zgodnie z art. 18 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższych zapisów na następujące: Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Wykonawcy Zamawiający informuje, że modyfikuje treść zapisu 7 ust. 1 projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Wykonawcy. Pytanie Nr 20; dot. kar umownych. Wykonawca wnosi o równość w stosunku cywilnoprawnym obu Stron umowy, w taki sposób aby kary umowne w projekcie umowy działały w obie strony, tj. aby Wykonawca także mógł występować o przedmiotowe kary, w sytuacjach gdy z winy Zamawiającego Wykonawca odstąpi od umowy itd. Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji w 9 wzoru umowy określających możliwość wystąpienia Wykonawcy o przedmiotowe kary. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. Pytanie Nr 21; dot. nienależytego wykonywania umowy. Zamawiający w 9 ust. 1 pkt. a wskazuje, iż Wykonawca jest zobligowany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości do 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1 w razie nienależytego wykonywania umowy. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie jakie działania Zamawiający ma na myśli pisząc: nienależytego wykonywania umowy Zamawiający informuje, że przez "nienależyte wykonanie umowy, rozumie sytuacje, w której wykonane zobowiązania/świadczenia jest spełnione, lecz nie jest ono prawidłowe, gdyż odbiega w większym lub mniejszym stopniu od świadczenia wymaganego treścią kontraktu. Strona 7 z 9

8 Pytanie Nr 22; dot. zwiększenia ilości punktów poboru energii. Zamawiający w 10 ust. 2 przewiduje możliwość zwiększenia ilości PPE. Wykonawca informuje, iż zwiększenie ilości PPE możliwe jest jedynie w sytuacji gdy nowe punktu będą się zaliczać do grup taryfowych objętych zamówieniem. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przywołaną treścią projektu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości PPE, ale nie wymaga. Pytanie Nr 23; dot. procedury zmiany sprzedawcy. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: a) danych: - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki - numer NIP - numer REGON - kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów) - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, kod pocztowy) - przeznaczenie punktu poboru - grupa taryfowa - kod PPE - roczny wolumen energii elektrycznej - numer licznika - numer aktualnie obowiązującej umowy - numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy b) dokumentów: - pełnomocnictwo - dokument nadania numeru NIP - dokument nadania numeru REGON - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa - numer rachunku bankowego. Powyższe dane muszą dotyczyć poszczególnych jednostek objętych zamówieniem. Zamawiający przekaże dane o których mowa w pytaniu. Pytanie Nr 24; dot. grup taryfowych. Czy podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia grupy taryfowe są obowiązującymi grupami czy wymagają zmiany? Zamawiający informuje, że podane grupy taryfowe są obowiązującymi grupami i nie wymagają zmiany. Pytanie Nr 25; dot. wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej. Zamawiający w 8 ust. 8 pisze: Sprzedaż energii nie może zostać wstrzymana w żadnych okolicznościach za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej ze względu na prowadzoną obiektach Zamawiającego działalność leczniczą. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia sprzedaży wstrzymanej w wyniku siły wyższej w terminie nie dłuższym niż 24 h. Strona 8 z 9

9 Wykonawca informuje, iż na mocy Ustawy Prawo Energetyczne rozdz. 2 Art. 6 pkt 3a Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej gdy: odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty za-ległych i bieżących należności. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę powyższych zapisów na następujące: Sprzedaż energii może zostać wstrzymana w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający nie może wyrazić zgody na zmianę zapisu, gdyż jest jednostką ochrony zdrowia i ewentualne wstrzymanie dostawy energii skutkowałoby zagrożeniem życia pacjentów. W imieniu Zamawiającego Piotr Manczur /-/ Dyrektor ds. Finansowych Prokurent Strona 9 z 9

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo