LO-1/1/11 Rymanów Zdrój r. Do wszystkich Wykonawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców"

Transkrypt

1 LO-1/1/11 Rymanów Zdrój r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat od dnia podpisania umowy Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści: 1. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), 2. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn.zm.), Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? 3. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników? 4. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z poz. zm.) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? 5. Czy Zamawiający wypłacił powyższe świadczenia przysługujące pracownikom za rok 2011 lub zamierza je wypłacić przed przekazaniem pracowników? 6. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? 7. Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U, Nr,149 poz. 1076)? 8. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 9. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z późn._z_m..)? 10. Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art k.p. powstałe przed dniem przekazania, w szczególności z tytułu art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym syst emie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z póź. zm.) oraz ustawy z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.)? 11. Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników w razie rozwiązania lub wygaśnięcia kontraktu? 12. Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany z e związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Inaczej - czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy? 13. Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, w szczególności: z powodu chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, czy mają zaległy urlop (wykaz na dzień przejęcia)? 14. Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być

2 przejęci przez Wykonawcę w układzie: stanowisko, rodzaj umowy o pracę, wiek pracownika,ogólny, staż..pracy,.:staż..pracy u Zamawiającego, etat, wynagrodzenie zasadnicze; stałe dodatki {np. stażowy, premia regulaminowa), wynagrodzenie brutto, średniomiesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty 15. Prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników, tj. zaległych i bieżących. 16. Czy wszyscy pracownicy wykonują aktualnie pracę, czy korzystają z urlopów wypoczynkowych, przebywają na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub bezpłatnym? Prosimy o ewentualny wykaz osób nie wykonujących aktualnie pracę z podaniem terminów czasowej nieobecności 17. Czy wszyscy posiadają książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami wymagalnymi w placówkach służby zdrowia wraz z wpisami dotyczącymi wykonywania szczepień przeciw WZW 18. Czy wśród tych pracowników są osoby niepełnosprawne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności i wymiarów etatów 19. Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni? (dotyczy związków zawodowych) Jeżeli tak to prosimy o podanie ich liczby oraz jakiego rodzaju przysługuje im ochrona. 20. Prosimy o podanie informacji dotyczących stażu pracy, dodatkowych uprawnień? 21. Czy pracownicy przeznaczeni do przejęcia są członkami związków zawodowych, w tym członkami zarządów tych związków, lub zostali objęci obroną związku zawodowego? 22. Prosimy o podanie wieku pracowników. Czy pracownicy są lub będą w okresie wykonywania zamówienia objęci ochroną w rozumieniu art. 39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym). Jeśli tak prosimy o podanie ilości tych pracowników 23. Czy przez byłych pracowników bądź aktualnie realizujących przedmiot niniejszego zamówienia zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe? Jeżeli tak, to w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile pozostaje w trakcie rozpoznania? 24. W związku z tym, że Zamawiający przekażę pracowników na mocy art. 23' KP przyszłemu Wykonawcy, prosimy o podanie jednomiesięcznego odpisu na jednego pracownika na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jaki dotyczy pracowników przekazanych do przejęcia w ramach art. 23'KP. 25. Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli tak, to, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności: niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, itp.) 26. Czy Zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie Regulaminu do wglądu 27. Czy Zamawiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości? 28. Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z... przekazywanymi: pracownikami niewykorzystane do dnia przekazania pracowników, środki z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego art.23 1 kp pracownika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników { np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący przekazywanych środków na podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS. 29. Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i wielkości udzielonych pożyczek? 30. Czy spłaty pożyczek mają spływać po przekazaniu pracowników na konto Zamawiającego, czy Wykonawcy? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię. 31. Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych? Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często? " 32. Czy do dnia przejęcia Zamawiający posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np.: "wczasy pod gruszą", dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, paczki świąteczne", bony")? Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości? 33. Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u Zamawiającego prawo do wypłaty obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości? 34. Zamawiający proszony jest o załączenie do przesyłanych odpowiedzi następujących obowiązujących u Zamawiającego dokumentów: - Regulamin pracy, - Regulamin wynagrodzeń lub Układ Zbiorowy Pracy,

3 - Obowiązujące porozumienia ze związkami zawodowymi, - Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 35. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia budynków objętych zamówieniem w maty, jeśli tak to w jakich ilościach oraz jakich rozmiarach? Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi: Ad.1. Ustawa z dnia r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z póżn. zm.) nie obowiązuje od dnia r., w związku z czym brak uprawnień przejmowanych pracowników do przyrostu wynagrodzenia w oparciu o jej art. 4a. Ad.2. Ustawa z dnia r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z póżn. zm.) nie obowiązuje od dnia r., w związku z czym brak po stronie Zamawiającego zaległości wynikających z jej art. 4a. Ad.3. Zamawiający nie należy do jednostek sfery budżetowej, w związku z czym przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z jej przepisów. Ad.4., Ad.5. Zamawiający nie należy do jednostek sfery budżetowej, w związku z czym nie istnieją jakichkolwiek zaległości wobec pracowników wynikające z jej przepisów. Ad.6. Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076). Ad.7. Nie istnieją po stronie Zamawiającego zaległości wynikające z ustawy z dnia r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076). Ad.8. Przejmowanym pracownikom nie zostały wypowiedziane warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzeń. Ad.9. Ustawa z dnia r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z póżn. zm.) nie obowiązuje od dnia r., w związku z czym wypowiedzenie podwyżki wynikającej z jej art. 4a nie dotyczy Zamawiającego. Ad.10. Zasady odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed datą przejścia reguluje przepis art KP. Nie istnieją po stronie Zamawiającego zobowiązania wobec przekazywanych pracowników wynikające z przepisów ustawy dnia r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz z późn. zm.). Ad.11. O tym kto będzie w przyszłości pracodawcą dla osób zatrudnionych w grupie sprzątających decydować będzie to, kto będzie prowadził działalność związaną ze sprzątaniem obiektów Spółki w oparciu o jej majątek. Umowy cywilne nie mogą regulować tej kwestii odmiennie od przepisu art. 231 Kodeksu pracy. Ad.12. Pracownicy nie są objęci żadnymi pakietami socjalnymi, gwarancjami w zakresie ich zatrudnienia i wynagrodzenia, które uniemożliwiałyby modyfikację stosunków pracy. Ad.13. Wśród pracowników nie występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

4 Ad.14. Wszyscy pracownicy przeznaczeni do przekazania w trybie art KP są zatrudnieni: - na stanowiskach Sprzątające, - na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, - w pełnym wymiarze czasu pracy - nie otrzymują żadnych stałych dodatków do wynagrodzenia. Stanowisko nr Zakładowy staż pracy (lata-miesiące-dni) Ogólny staż pracy (lata-miesiące-dni) Wynagrodzenie podstawowe brutto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 , , , , , ,00 Nagrody jubileuszowe Stanowisko Rok nabycia uprawnienia Wysokość w zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Odprawy emerytalne:

6 Stanowisko Rok nabycia uprawnienia Wysokość w zł , ,00 Ad.15. Na dzień r. łączny stan urlopów wypoczynkowych pracowników objętych przejęciem wynosi 273 dni. Urlopy wypoczynkowe są cały czas w trakcie wykorzystywania. Ad.16. Wszyscy pracownicy aktualnie wykonują pracę. Ad.17. Pracownicy Zamawiającego przewidziani do przekazania Wykonawcy na mocy art KP posiadają aktualne Książeczki Zdrowia do Celów Sanitarnych. Spośród 31 osób 19 posiada pełne szczepienia p/wzw-b., udokumentowane m.in. wpisem do Książeczki Zdrowia. Ad.18. Brak osób niepełnosprawnych w grupie pracowników podlegających przejęciu w trybie art KP. Ad.19. Brak pracowników szczególnie chronionych w grupie pracowników podlegających przejęciu w trybie art KP. Ad.20. Staż pracy patrz ad. 14. Brak dodatkowych uprawnień w grupie pracowników podlegających przejęciu trybie art KP. Ad.21. Zamawiający nie posiada informacji na temat przynależności do związków zawodowych pracowników podlegających przejęciu. Pracownicy ci nie są objęci ochroną związku zawodowego. Ad.22. Średnia wieku pracowników podlegających przejęciu wynosi 44 lata. Dwóch pracowników podlega ochronie przewidzianej w art. 39 KP. W okresie trwania zamówienia żaden z pracowników nie nabędzie prawa do ochrony przewidzianej w powołanym przepisie. Ad.23. Przeciwko Zamawiającemu nie toczą się jakiekolwiek pracownicze procesy sądowe Ad.24. Odpisu na ZFŚS dokonuje się rocznie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Wysokość odpisu rocznego na jednego zatrudnionego u Zamawiającego pracownika wynosi w 2011 r ,00 zł. Ad.25. Zamawiający nie przewiduje na dzień przekazania pracowników nieuregulowanych należności związanych ze stosunkiem pracy. Ad.26. Wysokość ZFŚS patrz ad. 24. Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi załącznik nr do niniejszej odpowiedzi. Ad.27. Patrz ad. 24. Ad.28. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3b ustawy z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) fundusz pracodawcy który przejmie pracowników Spółki zwiększy się, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników, o równowartość środków pieniężnych Funduszu Spółki, skorygowanych odpowiednio o wierzytelności i zobowiązania Funduszu - według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście. Spółka przekaże na ZFŚS u pracodawcy przejmującego środki z ZFŚS obliczone zgodnie z cyt. przepisem i na zasadach zawartego porozumienia. Ad.29. Pracownikom są udzielone pożyczki z ZFŚS.

7

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 Zawartość ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 DANE O PRACOWNIKACH... 14 ZAŁOŻENIA AKTUARIALNE... 17 METODA SZACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ZPSM nr 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 23 września 2014 r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 16/2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo