Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia"

Transkrypt

1 WSS/KG/1067 /DZP/ 438 / 11 Tychy, dn r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę utrzymania czystości z uwzględnianiem dezynfekcji w obiektach szpitala, transportu wewnątrzszpitalnego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymanie porządku na terenach zielonych okalających budynki, drogach dojazdowych i chodnikach wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego na podstawie art. 23' KP w obiektach szpitalnych WSS Nr 1 w Tychach.(2/11/DZP/39) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez wykonawców wyjaśnia: Pytanie nr 1 Wykonawca wnosi o przedstawienie danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę w układzie: ogólny staż pracy, staż pracy u Zamawiającego, wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (np. stażowy, premia regulaminowa), ZUS pracodawcy, średnio miesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty. Wszystkie dane pracowników mające wpływ na ustalenie ceny oferty zostały przekazane w załączniku nr 2 do SIWZ. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników w razie rozwiązania kontraktu przez każdą ze stron? Tak, Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników w razie rozwiązania kontraktu przez każdą ze stron. Pytanie nr 3 Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty brutto przypadającej na jednego pracownika oraz o informacje, czy kwota jest uwzględniana w płacy zasadniczej, czy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia? Zamawiający informuje, iż z dniem r. uchylona została ustawa z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)

2 Pytanie nr 4 Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? Zamawiający informuje, iż z dniem r. uchylona została ustawa z dn r. o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm). Pytanie nr 5 Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm). Zamawiający informuje, iż wyżej wymieniona ustawa nie dotyczy SP ZOZ. Pytanie nr 6 Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? Zamawiający informuje, iż wyżej wymieniona ustawa nie dotyczy SP ZOZ. Pytanie nr 7 Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? Tak, przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie powyższej ustawy. Pytanie nr 8 W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? Zamawiający informuje, iż Ustawa nie nakłada na Zamawiającego obowiązku podwyżki płac dla każdego pracownika. Pytanie nr 9 Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr,149 poz. 1076)? Zamawiający informuje, iż nie ma zaległości. Pytanie nr 10 Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? Nie, Zamawiający nie wypowiedział pracownikom warunków umowy w części dotyczącej wynagrodzeń. Pytanie nr 11 Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)?

3 Zamawiający informuje, iż z dniem r. uchylona została ustawa z dn r. o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) Pytanie nr 12 Prosimy o udostępnienie aktów wewnętrznych mających wpływ na ustalenie warunków pracy i płacy przejmowanych pracowników tj. Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS, etc. Powyższe dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego na pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy. Pytanie nr 13 Czy przeciwko Zamawiającemu toczą się pracownicze procesy sądowe, wszczęte przez pracowników przeznaczonych do przejęcia? Jeżeli tak, to, w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie rozpoznania? Nie, przeciw Zamawiającemu nie toczą się żadne pracownicze procesy sądowe wszczęte przez pracowników przeznaczonych do przejęcia. Pytanie nr 14 Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ k.p. powstałe przed dniem przekazania, w szczególności z tytułu art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) oraz ustawy, z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz z późn. zm.)? Zamawiający, informuje, iż z dniem r. uchylona została ustawa z dn r. o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U r. Nr 160, poz z późn. zm.) nie dotyczy SP ZOZ. Pytanie nr 15 Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Inaczej czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy? Nie, Zamawiający informuje, iż nie zawarto odrębnego porozumienia. Pytanie nr 16 Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni w związku z ochroną związkową oraz przedemerytalną? Dane na temat działających związków zawodowych. Tak, w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy objęci ochroną przed emerytalną. Pytanie nr 17 Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli tak, to, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności: niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, itp.).

4 Zamawiający nie widzi związku pytania z prowadzonym postępowaniem. Pytanie nr 18 Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (w szczególności: z powodu chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, czy mają zaległy urlop (wykaz na dzień przejęcia)? Nie, wśród pracowników nie ma osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i posiadających zaległy urlop. Pytanie nr 19 Jaki jest stopień niepełnosprawności przejmowanych pracowników. Zamawiający informuje, iż jest 1 osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności. Pytanie nr 20 Czy Zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie Regulaminu do wglądu. Tak, Zamawiający tworzy ZFŚS. Wysokość zgodnie z ustawą o ZFŚS. Regulamin do wglądu w siedzibie Zamawiającego na pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy. Pytanie nr 21 Czy Zamawiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości? Nie, Zamawiający nie posiada zgromadzonych środków finansowych na ZFŚS. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi pracownikami niewykorzystane do dnia przekazania pracowników, środki z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego art.23¹kp pracownika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników (np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący przekazywanych środków na podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS. Tak, Zamawiający przekaże środki za rok 2011 proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracowników w 2011r. u Zamawiającego (proporcja w funkcji daty przejęcia pracowników). Pytanie nr 23 Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i wielkości udzielonych pożyczek? Nie, pracownikom nie są udzielone pożyczki z ZFŚS. Pytanie nr 24 Czy spłaty pożyczek mają spływać po przekazaniu pracowników na konto Zamawiającego, czy Wykonawcy? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię. Zamawiający nie widzi związku pytania z prowadzonym postępowaniem. Pytanie nr 25 Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych? Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często? Zamawiający informuje, iż zapomogi w roku 2011 przyznawane będą uprawnionym pracownikom Szpitala zgodnie ze wskazaniami Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jednakże z tego świadczenia będą mogli skorzystać pracownicy, których przychód brutto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 750,-złotych, natomiast w przypadku osób samotnych i samotnie wychowujących dzieci przychód brutto nie może przekroczyć kwoty 1.200,00 złotych/1 osobę. Wnioski

5 o przyznanie zapomóg będą rozpatrywane indywidualnie. Wysokość kwoty przyznanej zapomogi nie powinna przekroczyć łącznie 800,-złotych brutto w ciągu całego 2011 roku. W wyjątkowych potrzebach kwota ta może ulec podwyższeniu. Bez względu na wysokość przychodu w rodzinie przyznawane będą zapomogi w przypadku indywidualnych, udokumentowanych zdarzeń losowych. Wymagany dokument: zaświadczenie z instytucji rozpatrującej zdarzenie losowe. Świadczenia finansowe do indywidualnego wypoczynku dla pracowników / tzw.grusza/ -o dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku w roku 2011 / tzw.grusza/ mogą ubiegać się wszyscy pracownicy Szpitala, którzy będą przebywać na wypoczynku w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik może zadysponować swoją dotację na konto instytucji organizującej wypoczynek dla dziecka do lat 18, lub ubiegać się o zwrot za wypoczynek dziecka do lat 18 na podstawie oryginału rachunku faktury, dowodu wpłaty wystawionego przez organizatora wypoczynku, jednak kwotę nie większą, niż należną pracownikowi oraz nie większa niż 95% wartości skierowania. Wysokość tzw. grusza dla ubiegających się uprawnionych pracowników, przy przychodzie brutto w rodzinie /średni przychód brutto z 3-miesięcy przed złożeniem wniosku: - przy przychodzie do 1.000,-zł.brutto/ na 1 osobę w rodzinie świadczenie będzie wynosiło 1.200,00 zł brutto - przy przychodzie powyżej 1.000,00 zł. do 2.500,- złotych brutto/ na 1 osobę w rodzinie świadczenie będzie wynosiło 950,00 zł brutto. - przy przychodzie powyżej 2.500,00 zł. brutto/ na 1 osobę w rodzinie świadczenie nie będzie należne. Przychód brutto na jedną osobę w rodzinie musi być stosownie udokumentowany. Pytanie nr 26 Czy do dnia przejęcia Zamawiający posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np: wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, paczki świąteczne, bony )? Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości? Nie, Zamawiający ureguluje ewentualne zobowiązania wobec przekazywanych pracowników do dnia ich przejścia na nowego pracodawcę. Pytanie nr 27 Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u Zamawiającego prawo do wypłaty obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości? Zamawiający ureguluje ewentualne zobowiązania wobec przekazywanych pracowników do dnia ich przejścia na nowego pracodawcę. Pytanie nr 28 Czy pracownicy z obecnie nieczynnych oddziałów (np: oddział urazowo- ortopedyczny) znajdują się w grupie pracowników wskazanych do przejęcia? Prosimy o wskazanie w/w pracowników. Zamawiający nie widzi związku pytania z prowadzonym postępowaniem. Ponadto, Zamawiający informuje, iż sprzątaczki oraz salowe zatrudnione w tutejszym szpitalu na umowy o pracę są przypisane na podstawie tych umów do pracy na konkretnych Oddziałach. W związku z dużą ilością zapytań Zamawiający, działając na podstawie art. 12a pkt 2 ust.1 oraz 12a pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert tj.: Termin składania ofert: r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: r. godz. 12:00 Zamianie ulega także termin związania ofertą. p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych Leszek Bajorski

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo