Katowice dnia r. OG/328/2012 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice dnia 02.10.2012 r. OG/328/2012 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI"

Transkrypt

1 OG/328/2012 Katowice dnia r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 tekst jednolity z późn. zmianami) na wykonanie zadania pn: Fizyczna ochrona mienia obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na rok 2012/2013 wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy. Kod CPV: Usługi ochroniarskie Nr postępowania: OG/322/35/2012 Działając na podstawie Rozdz.VI pkt 3 i pkt.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Górnośląskie przedsiębiorstwo wodociągów Spółka Akcyjna informuje, Ŝe otrzymała zapytania dotyczące treści SIWZ, na które udziela następujących wyjaśnień: Pytanie 1 1.Jakie są wszystkie składniki wynagrodzenia brutto poszczególnych osób które Zamawiający wskaŝe do przejęcia? Prosimy o określenie poszczególnych składników wynagrodzenia brutto (np. wynagrodzenia zasadniczego,dodatków funkcyjnych,premii regulaminowe i uznaniowej,nagród specjalnych,dodatków staŝowych,ekwiwalentów za pranie odzieŝy roboczej, itp.) Wyjaśnienie 1 Na wynagrodzenie brutto (kol. 13 w Wykazie ) składa się: - wynagrodzenie zasadnicze (kol. 9 ) - premia regulaminowa (kol. 12 ) - dodatek funkcyjny (kol.10 ) - dodatek za pracę w porze nocnej ( kol.11) PowyŜsze informacje znajdują się w zaktualizowanym w dniu r. Wykazie pracowników WSO do Składniki wynagrodzenia przysługują pracownikowi zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, - Układ Zbiorowy zostanie udostępniony Wykonawcy w Siedzibie Zamawiającego Ekwiwalent za pranie odzieŝy roboczej wynosi 45,- zł na trzy miesiące. Wartość ta nie jest doliczana w Wykazie do wynagrodzenia brutto. Pytanie 2 2.Czy pracownicy otrzymają dodatek za pracę w godzinach nocnych, w jakiej wysokości? W jakich godzinach obowiązuje pora nocna u Zamawiającego Wyjaśnienie 2 Ad.2. Pracownicy otrzymują dodatek za kaŝdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy). W Wykazie przyjęto średni dodatek w wysokości 100,- zł/miesiąc Pora nocna obowiązuje w godzinach: do 6.00 Zgodnie z Regulaminem Pracy. Regulamin pracy zostanie udostępniony w siedzibie Zamawiającego. Pytanie 3 3.Czy pracownicy otrzymują premię? JeŜeli tak, to jak jest ona obliczana? Wyjaśnienie 3 Ad.3. Pracownicy otrzymują miesięczną premię regulaminową obliczaną jako 10% przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego. 1

2 Pytanie 4 4.Co stanowi podstawę naliczenia nagrody jubileuszowej? Czy jest to płaca zasadnicza? Wyjaśnienie 4 Ad.4. Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w chwili nabycia prawa do nagrody, a o ile jest to korzystniejsze dla pracownika w chwili wypłaty nagrody. Wysokość nagrody jubileuszowej określa ZUZP. Wysokość odprawy pienięŝnej wynosi: Po 10 latach pracy - 100% podstawy wymiaru Po 15 latach - 200% podstawy wymiaru Po 20 latach - 300% podstawy wymiaru Po 25 latach - 400% podstawy wymiaru Po 30 latach - 500% podstawy wymiaru Po 35 latach - 600% podstawy wymiaru Po 40 latach - 700% podstawy wymiaru Po 45 latach - 700% podstawy wymiaru Po 50 latach - 700% podstawy wymiaru Pytanie 5 5. Czy przekazywani pracownicy oprócz nagród jubileuszowych otrzymują inne nagrody np.nagrody roczne? Wyjaśnienie 5 Ad.5. Pracownikom mogą być przyznane nagrody z funduszu załogi tworzone z zysku do podziału. Pytanie 6 6.W jakiej wysokości obliczane są u Państwa odprawy emerytalne? Wyjaśnienie 6 Ad.6. Wysokość odprawy emerytalnej wynosi: Do 15 lat pracy - 100% podstawy wymiaru Po 15 latach - 150% podstawy wymiaru Po 20 latach - 200% podstawy wymiaru Po 25 latach - 300% podstawy wymiaru Po 30 latach - 350% podstawy wymiaru Po 35 latach - 400% podstawy wymiaru Po 40 latach - 450% podstawy wymiaru Po 45 latach - 450% podstawy wymiaru Po 50 latach - 450% podstawy wymiaru Podstawę wymiaru odprawy określa ZUZP. Podstawą wymiaru jednorazowej odprawy pienięŝnej jest: a)za okres pracy w poprzednich zakładach pracy oraz jeśli okres zatrudnienia w GPW Katowice wynosi mniej niŝ 5 lat minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu przejścia na emeryturę,rentę lub świadczenie przedemerytalne. b)za okres zatrudnienia w GPW Katowice, jeŝeli okres ten wynosi co najmniej 5 lat aktualne wynagrodzenie zasadnicze. Pytanie 7 7. W jakiej wysokości obliczane są u Państwa odprawy pośmiertne? Wyjaśnienie 7 Ad.7. Odprawa pośmiertna przysługuje na zasadach określonych w kodeksie pracy, z zastrzeŝeniem, iŝ jeŝeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy, to przysługuje mu ona w pełnej wysokości. Pytanie 8 8. W jakim okresie przypada termin wypłaty wynagrodzenia pracownikom? Wyjaśnienie 8 Ad.8. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu, do 10-go dnia kaŝdego miesiąca za poprzedni miesiąc (zgodnie z Regulaminem Pracy). 2

3 Pytanie 9 9.W jakiej wysokości naleŝałoby wypłacić odprawy dla przekazywanych pracowników z tytułu rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę (zwolnienia grupowe), czy są one w wyŝszej wysokości niŝ gwarantuje to Ustawa o zwolnieniach grupowych z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz.844 ze zm.) Wyjaśnienie 9 Ad.9. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn nie dotyczących pracowników stosuje się ustawę z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Wysokość odprawy naliczana jest zgodnie z ww. ustawą. Pytanie Czy kolumna miesięczna wartość wynagrodzenia w wykazie pracowników WSO do przekazania na mocy 23 1 KP otrzymanego w dniu r. jest wynagrodzeniem brutto otrzymanym w ostatnim miesiącu wypłaty wynagrodzenia tj. IX 2012 r), czy jest przeciętnym wynagrodzeniem brutto liczonym z ostatnich trzech miesięcy (VII,VIII,IX 2012r.)? Wyjaśnienie 10 Ad.10. Kolumna miesięczna wartość wynagrodzenia jest równa wynagrodzeniu miesięcznemu w ostatnim miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Pytanie Prosimy o podanie wszystkich składników wynagrodzenia ujmowanych w wykazie pracowników WSO do przekazania na mocy art KP otrzymanego w dniu r. w kolumnie miesięczna wartość wynagrodzenia (kolumna stawka + kolumna dodatek funkcyjny nie dają sumy kolumny miesięczna wartość wynagrodzenia ) Wyjaśnienie 11 Ad.11. Wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w porze nocnej, wyszczególnione zostały w Wykazie pracowników wskazanych do przejęcia Pytanie Co zawiera kolumna stawka w wykazie pracowników WSO do przekazania na mocy 23 1 KP otrzymanego w dniu Wyjaśnienie 12 Ad.12. Kolumna stawka w wykazie z dnia r. oznacza wynagrodzenie zasadnicze. Pytanie Czy przekazywani pracownicy wykonują pracę w warunkach szkodliwych i uciąŝliwych i otrzymują z tego tytułu dodatek? Wyjaśnienie 13 Ad.13. Pracownicy nie wykonują pracy w warunkach szkodliwych bądź uciąŝliwych Pytanie Jakie świadczenia socjalne będą przysługiwały przejętym pracownikom? (np. wczasy pod gruszą,zapomogi losowe,bony towarowe, itp.) Wyjaśnienie 14 Ad.14. Świadczenia socjalne będą przysługiwały poszczególnym pracownikom zgodnie Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostanie udostępniony Wykonawcy w Siedzibie Zamawiającego 3

4 Pytanie Czy okres ochrony przejmowanych pracowników jest dłuŝszy od określonego w Kodeksie Pracy? Wyjaśnienie 15 Ad.15. Okres ochronny nie jest dłuŝszy niŝ określony w kodeksie pracy. Pytanie Czy wśród pracowników do przejęcia są osoby chronione w związku z warunkami szczególnymi,które otrzymują dodatkowe świadczenia? JeŜeli tak to proszę określić jakie? Wyjaśnienie 16 Ad.16. Wśród pracowników wskazanych do przejęcia nie ma osób chronionych w związku z warunkami szczególnymi. Pytanie Czy pracownicy wskazani do przejęcia od dotychczasowego wykonawcy na podstawie art KP posiadają orzeczenie o niepełnosprawności? Jeśli tak,prosimy o wskazanie ile jest takich osób wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności oraz terminem waŝności orzeczenia o niepełnosprawności. Wyjaśnienie 17 Ad.17. śaden z pracowników wskazanych do przejęcia nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Pytanie Prosimy o informację ilu przekazywanym pracownikom kończy się waŝność okresowych szkoleń BHP, badań lekarskich z zakresu Medycyny pracy oraz badań lekarskich i psychologicznych dla pracowników posiadających licencje POF. Wyjaśnienie 18 Ad.18. Informacja o terminie waŝności: - szkoleń BHP zawarta jest w Wykazie kolumna 19, - badań lekarskich kolumna 20, - badań psychologicznych - kolumna 21. Pytanie Czy przekazywani pracownicy zobowiązani są do ponoszenia we własnym zakresie kosztów badań lekarskich i psychologicznych w związku z posiadaniem licencji POF, czy zobowiązany jest finansować je pracodawca? Wyjaśnienie 19 Ad. 19. Koszty badań lekarskich i psychologicznych pokrywa pracodawca. Pytanie Czy przekazywani pracownicy otrzymują dodatek za posiadanie licencji POF, w jakiej wysokości? Wyjaśnienie 20 Ad.20. Pracownicy wskazani do przejęcia nie otrzymują dodatku za posiadanie licencji POF. Pytanie Czy przekazywani pracownicy od dnia r. wykorzystają zaległe urlopy wypoczynkowe? Wyjaśnienie 21 Ad.21. Ilość dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania na dzień r. przez pracowników wskazanych do przejęcia zawarta jest w Wykazie kolumna 22. Pytanie Czy przekazywani pracownicy posiadają dodatkowe ubezpieczenie grupowe np. PZU Wyjaśnienie 22 Ad.22. Pracownicy wskazani do przejęcia posiadają ubezpieczenie grupowe w PZU Wykaz -kolumna 23. 4

5 Pytanie Czy przekazywani pracownicy korzystają z pracowniczej zakładowej kasy zapomogowo poŝyczkowej działającej na terenie GPW S.A. Wyjaśnienie 23 Ad. 23. Pracownicy wskazani do przejęcia korzystają z pracowniczej kasy zapomogowo-poŝyczkowej Wykaz kolumna 24. Pytanie Czy przekazywani pracownicy naleŝą do Związków Zawodowych działających na terenie GPW S.A. Wyjaśnienie 24 Ad.24. Pracodawca nie posiada informacji o przynaleŝności związkowej pracowników wskazanych do przejęcia. Pytanie Czy przekazywani pracownicy posiadają zadłuŝenia do spłaty w GPW S.A. np. z tytułu zaciągniętej poŝyczki mieszkaniowej ( jeŝeli takie świadczenie jest udzielane prze GPW S.A.) Wyjaśnienie 25 Ad.25. Wykaz pracowników posiadających zadłuŝenie do spłaty z tytułu zaciągniętej poŝyczki mieszkaniowej stanowi w Wykazie kolumna 25. Pytanie W związku z zapisem z rozdziału V ustęp 3 dotyczącym przejęcia 50 pracowników w trybie art.23 Kodeksu Pracy i zapewnienia im wynagrodzenia obowiązującego u dotychczasowego pracodawcy( art.241 ustęp 8 Kodeksu Pracy), prosimy o podanie wysokości funduszu płac, który zostanie przekazany nowemu wykonawcy usługi w celu wyliczenia wartości oferty dla obiektów obowiązkowo chronionych (SUFO) Wyjaśnienie 26 Informacje dot. funduszu płac znajdują się w zaktualizowanym w dniu Wykazie pracowników WSO do Zamawiający dodał do Wykazu pracowników WSO do dodatkowe informacje wynikające z zapytań. Zaktualizowany w dniu Wykaz pracowników WSO do przekazania na mocy art Kodeksu Pracy oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Osoba upowaŝniona przez Wykonawcę,której zostaną udostępnione dane pracowników przewidzianych do przejęcia oraz w/w dokumenty winna zgłosić się do Wydziału Zamówień Publicznych pok.52b ul. Wojewódzka 19, Katowice z wnioskiem o udostępnienie danych,oryginałem pełnomocnictwa oraz kserokopią KRS i podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności. 5

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ

ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ MILOG Opracowanie dla COS ZMPD : Anna Piotrkiewicz Materiały w zakresie MiLoG przygotowane w oparciu o komunikaty przekazywane do przewoźników przez ZMPD, tekst

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Co to jest wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa tel. (22) 474 46 50 faks: (22) 474 14 96 Postępowanie nr: PBL3-0241-P/66/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia Szymany, dnia 10 lutego 2014 r. Numer Postępowania: WIM.261.3.2.2014 Wykonawcy Ubiegający się o udzielenie zamówienia Zamawiający, działając na zasadzie art. 41 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo