Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: chroniony prawami autorskimi moe by reprodukowany wylcznie na uytek wlasny lub domowy. Wszelkie zastosowanie podrcznika inne ni wymienione powyej (wlcznie z konwersj na format cyfrowy, wprowadzaniem zmian, przesylaniem skopiowanych materialów i rozpowszechnianiem w sieci) bez zgody wlaciciela praw autorskich stanowi naruszenie praw wlaciciela lub autora i jest traktowane jako szkody cywilne lub przestpstwo. Podczas kopiowania tego podrcznika naley przestrzega praw autorskich. Zastrzeenie Ten podrcznik zostal zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem naleytej starannoci. Zamieszczone instrukcje i opisy dotyczce przenonego komputera osobistego TOSHIBA Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/ U500D byly aktualne w czasie opracowywania tego podrcznika. Komputer i podrcznik mog ulec modyfikacjom bez powiadomienia. logo AMD oraz ich kombinacje s znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices Inc. ii Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Adobe i Photoshop s zastrzeonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. BluetoothTM jest znakiem towarowym wlaciciela uywanym jest przez firm TOSHIBA na podstawie licencji. ConfigFree jest znakiem towarowym firmy TOSHIBA Corporation. Dolby jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Dolby Laboratories. ExpressCard jest znakiem towarowym firmy PCMCIA. HDMI, logo HDMI i High- Definition Multimedia Interface s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. Memory Stick i Memory Stick PRO s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. MultiMediaCard i MMC s znakami towarowymi firmy MultiMediaCard Association. Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak. Secure Digital i SD s znakami towarowymi firmy SD Card Association. xd-picture Card jest znakiem towarowymi firmy Fuji Photo Film, Co., Ltd. Wi-Fi jest zastrzeonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance. W tym podrczniku mog by równie wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe nie wymienione powyej. Deklaracja zgodnoci ze standardami europejskimi Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firm odpowiedzialn za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzib w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Peln, oficjaln tre Deklaracji zgodnoci ze standardami UE zamieszczono w witrynie firmy TOSHIBA w sieci Web w Internecie. Zgodno ze standardem CE Ten produkt zostal oznaczony znakiem CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi, w szczególnoci dyrektyw dotyczc zgodnoci elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC (komputer przenony i akcesoria elektroniczne wlcznie z dostarczonym zasilaczem), dyrektyw dotyczc wyposaenia radiowego i wyposaenia terminali telekomunikacyjnych 1999/ 5/EC (stosowane akcesoria telekomunikacyjne) oraz dyrektyw dotyczc niskiego napicia 2006/95/EC (dostarczony zasilacz). Podrcznik uytkownika iii Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Ten produkt oraz oryginalne urzdzenia opcjonalne zostaly zaprojektowane w sposób zapewniajcy zgodno z normami EMC (zgodno elektromagnetyczna) oraz standardami bezpieczestwa. Firma TOSHIBA nie gwarantuje jednak zachowania zgodnoci z powyszymi normami, jeeli w komputerze zostan zastosowane urzdzenia dodatkowe lub kable nie wyprodukowane przez firm TOSHIBA. W przypadku podlczenia takich urzdze dodatkowych / kabli naley zagwarantowa, e system (komputer oraz urzdzenia dodatkowe / kable) nadal spelnia wymagane standardy. Przestrzeganie poniszych regul pozwoli unikn problemów zwizanych ze zgodnoci elektromagnetyczn: Do komputera naley podlcza wylcznie urzdzenia opcjonalne oznaczone symbolem CE. Naley stosowa wylcznie ekranowane przewody najlepszej jakoci. rodowisko pracy Ten produkt zostal zaprojektowany w sposób zapewniajcy zgodno ze standardami EMC (zgodno elektromagnetyczna) obowizujcymi dla tzw. rodowiska mieszkalnego, handlu oraz przemyslu lekkiego. Firma TOSHIBA nie zaleca korzystania z tego urzdzenia w rodowisku innym ni wymienione powyej,,rodowisko domowe, handlu oraz przemyslu lekkiego". Miejsca, w których nie naley korzysta z tego urzdzenia: Przemysl (gdzie stosowane jest np. zasilanie trójfazowe, o napiciu wyszym ni 380 V). Ochrona zdrowia Samochód Samolot Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikajce z korzystania z tego produktu w rodowiskach nie zalecanych. Szkody wynikajce z korzystania z tego urzdzenia w rodowisku innym ni zalecane mog obejmowa: wplyw na prac innych urzdze znajdujcych si w pobliu; Nieprawidlowe funkcjonowanie produktu lub utrata danych na skutek zaklóce generowane przez inne urzdzenia znajdujce si w pobliu. Toshiba zaleca zatem sprawdzenie kompatybilnoci elektromagnetycznej tego produktu w niezatwierdzonych rodowiskach roboczych przed jego wykorzystaniem. W przypadku samochodu lub samolotu naley przed uyciem produktu uzyska zgod producenta lub linii lotniczej. Ponadto uwzgldniajc ogólne zasady zachowania bezpieczestwa, uytkowanie tego produktu w rodowiskach, w których wystpuje niebezpieczestwo wybuchu, nie jest dozwolone. iv Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D GOST Uwaga dotyczca modemu Deklaracja zgodnoci Zgodnie z decyzj Rady [Council Decision 98/482/EC -,,TBR 21"] urzdzenie mona podlczy do publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN) na terenie Europy. Uwzgldniajc rónice midzy sieciami tego typu w poszczególnych krajach/regionach, zezwolenie to nie jest jednak zwizane z bezwarunkow gwarancj prawidlowego dzialania urzdzenia po podlczeniu do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W przypadku problemów naley najpierw skontaktowa si z dostawc sprztu. Stwierdzenie zgodnoci z sieciami Ten produkt jest przystosowany do wspólpracy z nastpujcymi sieciami. Zostal sprawdzony pod wzgldem zgodnoci z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie EG Niemcy Grecja Portugalia Hiszpania Szwajcaria Pozostale kraje/ regiony ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 i DE03,04,05,08,09,12,14,17 ATAAB AN005, AN006 oraz GR01,02,03,04 ATAAB AN001,005,006,007,011 i P03,04,08,10 ATAAB AN005,007,012, oraz ES01 ATAAB AN002 ATAAB AN003, 004 Kada sie wymaga okrelonych ustawie przelczników i konfiguracji oprogramowania. Aby uzyska dodatkowe informacje na ten temat, naley przeczyta odpowiednie sekcje Podrcznika uytkownika. Funkcja Hookflash (wywolanie rejestru o cile okrelonym czasie) jest przedmiotem oddzielnego krajowego zatwierdzenia. Nie zostala ona sprawdzona pod wzgldem zgodnoci z krajowymi przepisami i nie mona zagwarantowa prawidlowego dzialania tej funkcji w okrelonych sieciach krajowych. Podrcznik uytkownika v Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Nastpujce informacje dotycz tylko krajów czlonkowskich UE: Likwidacja zuytych produktów Przekrelona ikona kosza w okrgu oznacza, e nie wolno gromadzi i likwidowa zuytych produktów razem z odpadami komunalnymi.

3 Zintegrowane akumulatory mona likwidowa razem ze zuytym produktem. Zostan wyodrbnione w centrum recyklingu. Czarny pasek oznacza, e produkt zostal wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Uczestniczc w programie zbierania zuytych produktów i baterii/akumulatorów, mona przyczyni si do prawidlowej likwidacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wplywu na rodowisko i zdrowie. Aby uzyska wicej szczególowych informacji dotyczcych programów zbierania odpadów i recyklingu dostpnych w danym kraju, odwied nasz witryn w sieci Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktuj si z lokalnym urzdem miasta lub sklepem, w którym produkt zostal zakupiony. Likwidacja zuytych baterii i/lub akumulatorów Przekrelona ikona kosza w okrgu oznacza, e nie wolno gromadzi i likwidowa zuytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Jeeli bateria lub akumulator zawiera olów (Pb), rt (Hg) i/lub kadm (Cd) w iloci wikszej ni okrelona przez dyrektyw dotyczc baterii (2006/66/EC), symbole chemiczne olowiu (Pb), rtci (Hg) i/lub kadmu (Cd) s umieszczane poniej ikony przekrelonego kosza. Uczestniczc w programie zbierania zuytych baterii/akumulatorów, mona przyczyni si do prawidlowej likwidacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wplywu na rodowisko i zdrowie. Aby uzyska wicej szczególowych informacji dotyczcych programów zbierania odpadów i recyklingu dostpnych w danym kraju, odwied nasz witryn w sieci Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktuj si z lokalnym urzdem miasta lub sklepem, w którym produkt zostal zakupiony. Ten symbol moe nie by umieszczony na produkcie zalenie od kraju i regionu, w którym zostal on zakupiony Utylizacja komputera i akumulatorów Komputer naley utylizowa zgodnie z obowizujcymi przepisami i zarzdzeniami. Aby uzyska wicej informacji, naley skontaktowa si z lokalnymi wladzami. Komputer jest wyposaony w akumulator. W przypadku czstego uywania akumulator po pewnym czasie utraci zdolno ladowania i konieczna bdzie jego wymiana. Przepisy obowizujce w niektórych krajach zabraniaj likwidacji zuytych baterii i akumulatorów przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi. vi Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Naley chroni nasze wspólne rodowisko naturalne. Szczególowe informacje na temat miejsca recyklingu lub wlaciwego sposobu utylizacji baterii i akumulatorów uzyskasz u lokalnych wladz. Ze wzgldu na szkodliwo dla rodowiska naturalnego utylizacja tego materialu moe by uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych wladz. Program EnergyStar Komputer moe by zgodny z programem ENERGY STAR. Jeeli zakupiony model jest zgodny z tym programem, jest na nim umieszczone logo ENERGY STAR i obowizuj nastpujce informacje. Firma TOSHIBA jest partnerem programu ENERGY STAR i zaprojektowala ten komputer zgodnie z najnowszymi zaleceniami ENERGY STAR dotyczcymi oszczdzania energii. Komputer jest dostarczany z opcjami zarzdzania energi skonfigurowanymi w sposób zapewniajcy najbardziej stabilne rodowisko operacyjne i optymaln wydajno systemu zarówno dla zasilania sieciowego, jak i akumulatorowego. Aby oszczdnie korzysta z energii, komputer jest przelczany do stanu wstrzymania, w którym system jest zamykany, a wywietlacz jest wylczany po 15 minutach braku aktywnoci w trybie zasilania sieciowego. Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji oszczdzania energii, aby umoliwi najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez komputer. Aby zakoczy stan wstrzymania, naley nacisn przycisk zasilania. Produkty oznaczone symbolem ENERGY STAR zapobiegaj emisji gazów cieplarnianych, poniewa s zgodne z restrykcyjnymi zaleceniami dotyczcymi efektywnego korzystania z energii, okrelonymi przez Agencj Ochrony rodowiska (EPA) USA i Komisj Unii EuropejD Super Multi Double Layer wykorzystuje system laserowy. Aby zapewni prawidlowe korzystanie z tego produktu, naley dokladnie przeczyta i zachowa ten podrcznik. Jeeli konieczna jest konserwacja urzdzenia, naley skontaktowa si z autoryzowanym serwisem. Obsluga, regulacja lub uytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podrczniku moe by przyczyn naraenia na niebezpieczne promieniowanie. Aby unikn bezporedniego naraenia na wizk laserow, nie wolno otwiera obudowy urzdzenia. x Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Zalecenia midzynarodowe PRZESTROGA: Ten produkt jest wyposaony w system laserowy i naley do,,produktów LASEROWYCH KLASY 1". Aby zapewni prawidlowe korzystanie z produktu, Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu i przywracanie preinstalowanego oprogramowania Rozdzial 4 Podstawowe funkcje produktu Korzystanie z plytki dotykowej 4-1 Korzystanie z czujnika linii papilarnych Funkcja wstrzymania i ladowania USB Korzystanie z przycisków funkcyjnych Korzystanie z programu Web Camera Podrcznik uytkownika xiii Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Korzystanie z mikrofonu

4 4-15 Korzystanie z programu Face Recognition 4-15 Korzystanie ze stacji dysków optycznych.4-19 Automatyczna blokada stacji dysków optycznych (dostpna w przypadku niektórych modeli) Nagrywanie dysków CD/DVD przy uyciu stacji DVD Super Multi Double Layer TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA DVD PLAYER Obchodzenie si z dyskami System dwikowy Modem Lczno bezprzewodowa LAN (sie lokalna) 4-41 Przewodnik po bezprzewodowej sieci WAN Czyszczenie komputera.

5 4-47 Przenoszenie komputera 4-47 Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego.4-48 Korzystanie z ekranu dotykowego (dostpny w przypadku niektórych modeli) Gesty zwizane z obslug ekranu dotykowego Rozdzial 5 Klawiatura Klawisze standardowe w ukladzie maszyny do pisania. 5-1 Klawisze funkcyjne F1...F Klawisze programowalne: kombinacje klawisza Fn

6 . 5-2 Emulowanie klawiszy na klawiaturze rozszerzonej Klawisze dostpu..5-3 Klawisze specjalne systemu Windows Mapowanie klawiatury Generowanie znaków ASCII Rozdzial 6 Zasilanie komputera Warunki zasilania..6-1 Wskaniki zasilania Akumulator Wlaciwe korzystanie z akumulatora. 6-5 Wymiana zestawu akumulatorowego 6-10 Uruchamiane komputera przy uyciu hasla Tryby zasilania.

7 Wylczanie i wlczanie zasilania przy uyciu pokrywy komputera Automatyczne wylczanie systemu xiv Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Rozdzial 7 HW Setup Uruchamianie programu HW Setup. 7-1 Okno programu HW Setup Rozdzial 8 Urzdzenia opcjonalne Gniazdo karty ExpressCard Karty pamici SD/SDHC/MMC/MEMORY STICK / MEMORY STICK PRO/xD Rozszerzenie pamici Dodatkowy akumulator Dodatkowy zasilacz Monitor zewntrzny HDMI blokada zabezpieczajca..

8 Rozdzial 9 Rozwizywanie problemów Proces rozwizywania problemów Lista kontrolna sprztu i systemu Pomoc techniczna firmy TOSHIBA Rozdzial 10 Dodatek A Uwagi prawne Specyfikacje Warunki otoczenia..... A-1 Wbudowany modem.... A-2 Dodatek B Dodatek C Sterownik wywietlacza Sterownik wywietlacza B-1 Bezprzewodowa sie LAN Dane techniczne karty C-1 Charakterystyka radiowa..... C-2 Obslugiwane podzakresy czstotliwoci.. C-3 Dodatek D Dodatek E Kabel i gniazda zasilajce Instytucje wystawiajce certyfikaty D-1 TOSHIBA PC Health Monitor Uruchamianie programu TOSHIBA PC Health Monitor E-2 Jeeli zostanie wywietlony komunikat programu TOSHIBA PC Health Monitor..... E-3 Dodatek F Jeeli komputer zostanie skradziony Glosariusz Indeks Podrcznik uytkownika xv Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Wstp Gratulujemy zakupu komputera TOSHIBA Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D. Ten wspanialy notebook wyposaono w wiele opcji umoliwiajcych rozszerzanie systemu (równie o urzdzenia multimedialne). Zostal on zaprojektowany w sposób gwarantujcy niezawodno dzialania przez dlugie lata. W tym podrczniku wyjaniono, jak naley konfigurowa i obslugiwa komputer TOSHIBA Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D. Zamieszczono w nim równie szczególowe informacje dotyczce konfiguracji, podstawowych operacji, prawidlowej eksploatacji sprztu, korzystania z urzdze opcjonalnych oraz rozwizywania problemów. Pocztkujcy uytkownicy

9 komputerów stacjonarnych lub przenonych powinni najpierw dokladnie przeczyta rozdzialy Wprowadzenie i Przewodnik po systemie, aby zapozna si z funkcjami, elementami i akcesoriami komputera. Nastpnie przeczytaj sekcj,,wprowadzenie" zawierajc instrukcje krok po kroku dotyczce konfigurowania komputera. Dowiadczeni uytkownicy komputerów powinni przeczyta t przedmow w celu zaznajomienia si z ukladem podrcznika oraz pokrótce zapozna si z jego treci. Naley te przeczyta sekcj,,specyfikacje" w czci Wprowadzenie, w której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera. Uytkownik zamierzajcy zainstalowa karty PC Card lub podlczy urzdzenia zewntrzne, takie jak monitor, powinien przeczyta rozdzial 8 (Urzdzenia opcjonalne). Zawarto podrcznika Podrcznik uytkownika sklada si z nastpujcych rozdzialów, dodatków, glosariusza oraz indeksu. W rozdziale 1 (Wprowadzenie) omowiono budow, funkcje i akcesoria komputera. W rozdziale 2 (Przewodnik po systemie) opisano elementy komputera i w zwizly sposób wyjaniono ich funkcjonowanie. Rozdzial 3 (Wprowadzenie) zawiera podstawowe informacje potrzebne do rozpoczcia pracy z komputerem oraz wskazówki na temat bezpieczestwa i wlaciwego zaplanowania stanowiska pracy. xvi Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Rozdzial 4 (Podstawowe funkcje produktu) zawiera instrukcje dotyczce korzystania z nastpujcych urzdze: plytki dotykowej, systemu dwikowego, stacji dysków optycznych, modemu, karty komunikacji bezprzewodowej i sieci LAN. Przedstawia take zalecenia zwizane z prawidlow eksploatacj komputera i dysków CD/DVD. W rozdziale 5 (Klawiatura) opisano specjalne funkcje klawiatury, takie jak mapowanie i klawisze dostpu. W rozdziale 6 (Zasilanie komputera) zamieszczono szczególowe informacje dotyczce ródel zasilania komputera i trybów oszczdzania akumulatora. Rozdzial 7 (HW Setup) zawiera opis procedur konfigurowania komputera przy uyciu programu HW Setup. W rozdziale 8 (Urzdzenia opcjonalne) opisano dostpne wyposaenie opcjonalne. Rozdzial 9 (Rozwizywanie problemów) zawiera uyteczne informacje dotyczce sposobu wykonywania niektórych testów diagnostycznych oraz postpowania w przypadku nieprawidlowego funkcjonowania komputera. Rozdzial 10 (Uwagi prawne) zawiera uwagi prawne dotyczce komputera. Dodateki zawieraj dane techniczne komputera. W rozdziale,,glosariusz" zamieszczono definicje ogólnych poj z zakresu terminologii komputerowej, a take list uytych w tekcie akronimów. Rozdzial (Indeks) ulatwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji w podrczniku. Stosowane konwencje Przy opisywaniu, okrelaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podrczniku nastpujce konwencje. Skróty Po terminie pojawiajcym si w tekcie po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelnoci tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przyklad: Read Only Memory (ROM). Skróty uwzgldniono równie w glosariuszu. Ikony/symbole Ikony/symbole slu do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. S równie stosowane na panelu wskaników w celu okrelenia elementów, których dotycz przedstawiane informacje. Klawisze Symbole klawiszy stosowane w tekcie podrcznika slu do opisu wykonywanych operacji.

10 Zostaly one przedstawione w sposób, w jaki s widoczne na klawiaturze, oraz wyrónione specjaln czcionk. Na przyklad Enter odnosi si do klawisza Enter. Podrcznik uytkownika xvii Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagaj jednoczesnego uycia dwóch lub wicej klawiszy. Operacje takie zostaly oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przyklad Ctrl + C oznacza, e naley jednoczenie nacisn klawisz Ctrl i klawisz C. W przypadku trzech klawiszy naley przytrzyma dwa pierwsze i nacisn trzeci ABC Jeeli procedura wymaga operacji np. kliknicia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst s przedstawione czcionk widoczn po lewej stronie. Wywietlacz ABC Tytuly okien, ikony/symbole lub tekst wywietlany na ekranie komputera wyróniono czcionk widoczn po lewej stronie. Komunikaty Celem komunikatów uywanych w podrczniku jest zwrócenie uwagi uytkownika na wane informacje. Kady rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniej. Ostrzeenie! Ostrzeenie informuje uytkownika, e korzystanie ze sprztu w niewlaciwy sposób lub postpowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami moe spowodowa utrat danych lub uszkodzenie komputera. Uwaga. Uwaga zawiera wskazówk lub porad ulatwiajc optymalne korzystanie z wyposaenia. Oznacza potencjalnie niebezpieczn sytuacj, mogc doprowadzi do mierci lub powanego kalectwa, jeeli nie bd przestrzegane ponisze zalecenia. Terminologia Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w nastpujcy sposób: Rozpocznij Okrelenie,,Start" dotyczy przycisku,, Windows. " systemu xviii Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniajcy maksimum bezpieczestwa, minimum zmczenia podczas pracy oraz calkowit zgodno z wymaganiami okrelonymi dla komputerów przenonych. Aby jednak zmniejszy do minimum ryzyko urazów lub uszkodzenia komputera, naley stosowa si do poniszych zalece. Naley zapozna si przedstawionymi poniej ogólnymi zaleceniami dotyczcymi pracy z komputerem, zwracajc równoczenie uwag na zawarte w tekcie ostrzeenia. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji Jeeli zasilanie jest wlczone lub zasilacz jest podlczony do gniazda sieciowego (nawet po przelczeniu komputera do stanu wstrzymania), naley zawsze upewni si, e komputer i zasilacz maj zapewnion wlaciw wentylacj i s chronione przed przegrzaniem. W takiej sytuacji naley przestrzega nastpujcych zalece: Nie naley przykrywa komputera lub zasilacza adnymi przedmiotami. Nie naley umieszcza komputera lub zasilacza w pobliu ródel ciepla, takich jak koce elektryczne i grzejniki. Nie wolno przykrywa lub blokowa szczelin wentylacyjnych, takich jak szczeliny znajdujce si w podstawie komputera. Komputer powinien zawsze by uywany na twardym podlou. Uywanie komputera na dywanie lub mikkim podlou moe powodowa blokowanie szczelin wentylacyjnych. Naley zawsze zachowa odpowiedni ilo wolnego miejsca wokól komputera. Przegrzanie komputera lub zasilacza sieciowego moe by przyczyn awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo poaru i powanego zranienia. Podrcznik uytkownika xix Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Tworzenie wygodnego rodowiska pracy z komputerem Umie komputer na plaskiej powierzchni, wystarczajco duej, aby zmiecil si komputer i wszelkie inne urzdzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Zostaw wystarczajco duo miejsca wokól komputera i sprztu, aby zapewni odpowiedni wentylacj. W przeciwnym wypadku moe nastpi przegrzanie tych elementów. Aby zapewni odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed nastpujcymi czynnikami: Kurz, wilgo i bezporednie wiatlo sloneczne. Sprzt, który generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak gloniki (inne ni gloniki podlczone do komputera) lub telefon glonomówicy. Gwaltowne zmiany temperatury lub wilgotnoci oraz ródla zmian temperatury, takie jak wyloty urzdze klimatyzacyjnych lub grzewczych. Ekstremalne gorco, zimno lub wilgotno. Ciecze i rce chemikalia. Nadwerenia Naley uwanie przeczyta Podrcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. Zamieszczono w nim informacje dotyczce zapobiegania zmczeniu i drtwieniu rk na skutek dlugotrwalego korzystania z klawiatury. Oparzenia Naley unika dlugotrwalego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeeli komputer pozostaje wlczony przez dluszy czas, powierzchnia obudowy moe ulec nagrzaniu. Chocia temperatura sprawdzana dotykowo moe nie wydawa si wysoka, to jednak dlugotrwaly kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) moe spowodowa powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku dlugotrwalego korzystania z komputera zaleca si równie unikanie kontaktu z metalow plytk portów interfejsu, która take moe si silnie nagrzewa. Obudowa zasilacza sieciowego moe nagrzewa si podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie wiadczy o nieprawidlowym funkcjonowaniu. W razie koniecznoci transportu zasilacza naley go wylczy i poczeka a ostygnie. Nie naley umieszcza zasilacza sieciowego na powierzchniach wraliwych na wysok temperatur, poniewa mog ulec zniszczeniu. Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Naley chroni komputer przed nadmiernym naciskiem lub udarami mechanicznymi, które mog by przyczyn uszkodzenia wyposaenia lub nieprawidlowego funkcjonowania komputera. xx Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Przegrzewanie karty ExpressCard Niektóre karty ExpressCard mog nagrzewa si podczas uytkowania przez dluszy czas, a wysza temperatura moe by przyczyn bldów lub niestabilnoci danego urzdzenia. Ponadto, przy wyjmowaniu karty PC lub ExpressCard, która byla uywana dluszy czas, naley zachowa szczególn ostrono. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych moe powodowa zaklócenia dwiku w komputerze. Nie wplywa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca si zachowanie odlegloci min. 30 cm midzy komputerem i uywanym telefonem komórkowym. Podrcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Wszystkie wane informacje dotyczce bezpiecznego i prawidlowego korzystania z komputera zamieszczono w Podrczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Naley uwanie przeczyta ten podrcznik przed rozpoczciem korzystania z komputera. Podrcznik uytkownika xxi Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D xxii Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Rozdzial 1 Wprowadzenie Ten rozdzial zawiera list kontroln wyposaenia komputera oraz opis specjalnych funkcji, opcji i akcesoriów. Niektóre z funkcji opisanych w podrczniku mog dziala nieprawidlowo, jeeli uywany jest inny system operacyjny ni zainstalowany fabrycznie przez firm TOSHIBA.

11 Lista kontrolna wyposaenia Ostronie rozpakuj komputer. Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszloci. Sprzt Sprawd, czy dostarczono wszystkie nastpujce elementy: Przenony komputer osobisty TOSHIBA Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Uniwersalny zasilacz sieciowy oraz przewód zasilajcy. Akumulator (preinstalowany w komputerze) ciereczka do czyszczenia (dostpna w przypadku niektórych modeli) Podrcznik uytkownika 1-1 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Oprogramowanie Nastpujcy system operacyjny Windows i programy narzdziowe s preinstalowane: Windows 7 TOSHIBA Value Added Package TOSHIBA Recovery Media Creator TOSHIBA DVD Player TOSHIBA SD Memory Utilites TOSHIBA Assist TOSHIBA ConfigFreeTM TOSHIBA HDD Protection TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Face Recognition* Program TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility* Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA* TOSHIBA PC Health Monitor Fingerprint Utility (tylko modele wyposaone w czytnik linii papilarnych) Centrum mobilnoci w systemie Windows TOSHIBA Web Camera Application (tylko modele wyposaone w kamer internetow) TOSHIBA Bulletin Board TOSHIBA ReelTime TOSHIBA Service Station TOSHIBA Eco Utility Podrcznik online * Oprogramowanie jest preinstalowane w przypadku niektórych modeli. Dokumentacja Podrcznik uytkownika komputera osobistego Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D Podrcznik Szybkie wprowadzenie komputera osobistego Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D Podrcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera (uwzgldniony w Podrczniku uytkownika) Informacje dotyczce gwarancji Jeeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, naley skontaktowa si ze sprzedawc. 1-2 Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Funkcje Wicej szczególów na temat konfiguracji zakupionego modelu mona znale na lokalnej stronie internetowej firmy. Procesor Wbudowane Typ procesora jest zaleny od modelu. Aby sprawdzi typ procesora zainstalowanego w danym modelu, otwórz program TOSHIBA PC Diagnostic Tool, klikajc Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities -> PC Diagnostic Tool. Pami Gniazda PC GB, 2GB lub 4GB W gniedzie pamici mona zainstalowa moduly pamici o pojemnoci maksymalnie 4GB (lcznie 8GB pamici systemowej). Rzeczywista ilo dostpnej do uytku pamici systemowej bdzie mniejsza ni pojemno zainstalowanych modulów pamici. Uytkownicy korzystajcy z 32-bitowej wersji systemu Windows: Jeeli komputer jest skonfigurowany z iloci pamici wiksz ni 3GB, moe by wywietlana ilo pamici tylko okolo 3GB (zalenie od specyfikacji sprztu komputera). Jest to prawidlowe, poniewa system operacyjny zazwyczaj wywietla dostpn ilo pamici zamiast fizycznej pamici (RAM) zainstalowanej w komputerze. Róne skladniki komputera (takie jak procesory graficzne GPU kart wideo lub urzdzenia PCI np. bezprzewodowej sieci LAN). wymagaj oddzielnego miejsca w pamci. 32-bitowy system operacyjny nie moe adresowa wicej ni 4GB pamici, dlatego zasoby tych systemów nakladaj si na pami fizyczn. Na skutek tego ograniczenia technicznego nakladajca si pami nie jest dostpna dla systemu operacyjnego. Niektóre narzdzia mog wywietla rzeczywist ilo pamici fizycznej zainstalowanej w komputerze, jednak dla systemu operacyjnego wci dostpnych bdzie tylko 3GB. Podrcznik uytkownika 1-3 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Pami RAM wideo Pami karty graficznej komputera jest uywana do przechowywania obrazu wywietlanego na ekranie. Ilo dostpnej pamici RAM wideo jest zalena od pamici systemowej komputera. Start -> Panel sterowania -> Wygld i personalizacja -> Ekran -> Zmie ustawienia ekranu (lewe menu). Ilo pamici RAM wideo mona zweryfikowa, klikajc przycisk Ustawienia zaawansowane w oknie Ustawienia ekranu. Zasilanie Akumulator Komputer jest zasilany za pomoc akumulatora litowo-jonowego. Akumulator zegara Wewntrzny akumulator RTC podtrzymuje czasu rzeczywistego wskazania zegara czasu rzeczywistego i kalendarza. Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy zasila system i doladowuje akumulatory. Jest on dostarczany z odlczanym kablem zasilajcym (wtyczka 2-bolcowa lub 3-bolcowa). Uniwersalny zasilacz moe by zasilany ze ródla prdu zmiennego o napiciu od 100 do 240 V, jednak jego prd wyjciowy jest zaleny od modelu. Uycie nieprawidlowego modelu moe by przyczyn uszkodzenia komputera. Zobacz sekcj,,zasilacz sieciowy" w rozdziale 2 (Przewodnik po systemie). 1-4 Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Dyski Dysk twardy magnetyczny (HDD) lub pólprzewodnikowy (SSD) Ten komputer jest wyposaony w jeden z nastpujcych dysków twardych magnetycznych (HDD) lub pólprzewodnikowych (SSD). Dostpne s róne pojemnoci dysków HDD lub SSD. HDD (Dysk twardy) 120GB 160GB 200GB 250GB 320GB 400GB 500GB SSD 64GB Cz miejsca na dysku twardym magnetycznym lub pólprzewodnikowym jest zarezerwowana dla celów administracyjnych. W przyszloci mog zosta wprowadzone inne modele dysków twardych. W tym podrczniku okrelenie,,hdd" lub,,dysk twardy" dotyczy równie dysku pólprzewodnikowego (SSD), jeeli nie zaznaczono inaczej. Dysk SSD jest nonikiem magazynu o duej pojemnoci, w którym pami pólprzewodnikowa jest wykorzystywana zamiast dysku magnetycznego uywanego w dysku twardym. W wyjtkowych okolicznociach rezygnacja z korzystania z dysku SSD przez dluszy czas i/lub naraenie dysku na oddzialywanie wysokich temperatur moe by przyczyn utraty przechowywanych danych. Podrcznik uytkownika 1-5 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Stacja dysków optycznych Stacja DVD Super Multi (±R DL) Niektóre modele s wyposaone w pelnowymiarowy modul stacji DVD Super Multi (±R DL) umoliwiajcy zapisywanie danych na dyskach CD/DVD przystosowanych do wielokrotnego zapisu i korzystanie z dysków CD/DVD bez adaptera. Stacja odczytuje dyski DVD-ROM z prdkoci maks. 8x i dyski CD-ROM z prdkoci maks. 24x. Stacja zapisuje dyski CD-R z prdkoci maks. 24x, dyski CD-RW z prdkoci maks. 24x, dyski DVD-R z prdkoci maks. 8x, dyski DVD-RW z prdkoci maks. 6x, dyski DVD-RAM z prdkoci maks. 5x, dyski DVD+R z prdkoci maks. 8x, dyski DVD-RW z prdkoci maks. 8x, dyski DVD+R DL z prdkoci maks. 6x i dyski DVD- R DL z prdkoci maks. 6x. Ta stacja obsluguje nastpujce formaty: DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM DVD+R DL DVD-R DL CD-DA CD-Text CD-R CD-RW CD-ROM Mode 1, Mode 2 CD-ROMXA Mode 2 (Form1, Form2) CD-G (tylko Audio CD) Photo CD (jednosesyjne/wielosesyjne) Enhanced CD (CD-EXTRA) Addressing Method 2 Nie mona odczytywa i zapisywa dysków DVD-RAM o pojemnoci 2,6GB i 5,2GB. 1-6 Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Wywietlacz Panel LCD komputera obsluguje wywietlanie grafiki wysokiej rozdzielczoci.

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367908

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367908 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE L500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367580

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE L500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367580 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE L500. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE L350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367474

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE L350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367474 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE L350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE P300-1H7 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367730

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE P300-1H7 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367730 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE P300-1H7. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 470 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Moc, wydajność i łatwa obsługa

Moc, wydajność i łatwa obsługa Moc, wydajność i łatwa obsługa www.sony-europe.com 1 Dane techniczne Środowisko pracy System operacyjny Oryginalny Windows 7 Home Premium (64 bity) Architektura Chipset Intel HM55 Express Kolor Kolor pokrywy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Moc, wydajność i łatwa obsługa

Moc, wydajność i łatwa obsługa Moc, wydajność i łatwa obsługa www.sony-europe.com 1 Dane techniczne Środowisko pracy System operacyjny Oryginalny Windows 7 Home Premium (64 bity) Architektura Chipset Intel HM55 Express Kolor Kolor pokrywy

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 270S. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 270S. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 270S Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/144/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z systemem

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 270 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 4A do SIWZ DZP-0431-2006/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Intel Core i5-430m 2,26/2,53 Turbo

Bardziej szczegółowo

Idealne źródło rozrywki HD

Idealne źródło rozrywki HD Idealne źródło rozrywki HD www.sony-europe.com 1 Dane techniczne System operacyjny System operacyjny Oryginalny Windows 7 Home Premium (64 bity) Architektura Chipset Intel PM55 Express Kolor Kolor pokrywy

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Bardziej szczegółowo

Studio Full HD o najwyższym standardzie

Studio Full HD o najwyższym standardzie Studio Full HD o najwyższym standardzie www.sony-europe.com 1 Dane techniczne Środowisko pracy System operacyjny Oryginalny Windows 7 Home Premium (64 bity) Architektura Chipset Intel PM55 Express Kolor

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1861/2010 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU y przenośne Zadanie nr 1 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Intel Core i5-430m 2,26/2,53 Turbo GHz, 3 MB

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 5470 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE A500-18T

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE A500-18T Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE A500-18T. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 396848-241 Marzec 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Produkty Dystrybutorzy Pomoc Club VAIO. Oryginalny Windows Vista Home Premium 1. Platforma Technologia procesorowa Intel Centrino 2 Intel PM45 Express

Produkty Dystrybutorzy Pomoc Club VAIO. Oryginalny Windows Vista Home Premium 1. Platforma Technologia procesorowa Intel Centrino 2 Intel PM45 Express Produkty Dystrybutorzy Pomoc Club VAIO VAIO zaleca system Windows Vista Home Premium. VGN-NS2Z/S Nowość Naturalna elegancja Elegancki laptop z bardzo szybką technologią procesorową Intel Centrino 2 Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6540. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Latitude E6540. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Latitude E6540 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex 9020 AlO

Dell OptiPlex 9020 AlO Dell OptiPlex 9020 AlO Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP MINI 1199EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP MINI 1199EA (informacje,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika L350/L350D computers.toshiba-europe.com Prawa autorskie Zastrzeżenie Znaki towarowe 2008 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 430222-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych (tylko w wybranych modelach)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 3360 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 210-3025SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4146829

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 210-3025SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4146829 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP MINI 210-3025SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP MINI 210-3025SA (informacje,

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION G6-1080SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4160366

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION G6-1080SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4160366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION G6-1080SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION G6-1080SA

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex XE2. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell OptiPlex XE2. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell OptiPlex XE2 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo