Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: chroniony prawami autorskimi moe by reprodukowany wylcznie na uytek wlasny lub domowy. Wszelkie zastosowanie podrcznika inne ni wymienione powyej (wlcznie z konwersj na format cyfrowy, wprowadzaniem zmian, przesylaniem skopiowanych materialów i rozpowszechnianiem w sieci) bez zgody wlaciciela praw autorskich stanowi naruszenie praw wlaciciela lub autora i jest traktowane jako szkody cywilne lub przestpstwo. Podczas kopiowania tego podrcznika naley przestrzega praw autorskich. Zastrzeenie Ten podrcznik zostal zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem naleytej starannoci. Zamieszczone instrukcje i opisy dotyczce przenonego komputera osobistego TOSHIBA Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/ U500D byly aktualne w czasie opracowywania tego podrcznika. Komputer i podrcznik mog ulec modyfikacjom bez powiadomienia. logo AMD oraz ich kombinacje s znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices Inc. ii Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Adobe i Photoshop s zastrzeonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. BluetoothTM jest znakiem towarowym wlaciciela uywanym jest przez firm TOSHIBA na podstawie licencji. ConfigFree jest znakiem towarowym firmy TOSHIBA Corporation. Dolby jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Dolby Laboratories. ExpressCard jest znakiem towarowym firmy PCMCIA. HDMI, logo HDMI i High- Definition Multimedia Interface s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. Memory Stick i Memory Stick PRO s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. MultiMediaCard i MMC s znakami towarowymi firmy MultiMediaCard Association. Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak. Secure Digital i SD s znakami towarowymi firmy SD Card Association. xd-picture Card jest znakiem towarowymi firmy Fuji Photo Film, Co., Ltd. Wi-Fi jest zastrzeonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance. W tym podrczniku mog by równie wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe nie wymienione powyej. Deklaracja zgodnoci ze standardami europejskimi Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firm odpowiedzialn za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzib w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Peln, oficjaln tre Deklaracji zgodnoci ze standardami UE zamieszczono w witrynie firmy TOSHIBA w sieci Web w Internecie. Zgodno ze standardem CE Ten produkt zostal oznaczony znakiem CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi, w szczególnoci dyrektyw dotyczc zgodnoci elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC (komputer przenony i akcesoria elektroniczne wlcznie z dostarczonym zasilaczem), dyrektyw dotyczc wyposaenia radiowego i wyposaenia terminali telekomunikacyjnych 1999/ 5/EC (stosowane akcesoria telekomunikacyjne) oraz dyrektyw dotyczc niskiego napicia 2006/95/EC (dostarczony zasilacz). Podrcznik uytkownika iii Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Ten produkt oraz oryginalne urzdzenia opcjonalne zostaly zaprojektowane w sposób zapewniajcy zgodno z normami EMC (zgodno elektromagnetyczna) oraz standardami bezpieczestwa. Firma TOSHIBA nie gwarantuje jednak zachowania zgodnoci z powyszymi normami, jeeli w komputerze zostan zastosowane urzdzenia dodatkowe lub kable nie wyprodukowane przez firm TOSHIBA. W przypadku podlczenia takich urzdze dodatkowych / kabli naley zagwarantowa, e system (komputer oraz urzdzenia dodatkowe / kable) nadal spelnia wymagane standardy. Przestrzeganie poniszych regul pozwoli unikn problemów zwizanych ze zgodnoci elektromagnetyczn: Do komputera naley podlcza wylcznie urzdzenia opcjonalne oznaczone symbolem CE. Naley stosowa wylcznie ekranowane przewody najlepszej jakoci. rodowisko pracy Ten produkt zostal zaprojektowany w sposób zapewniajcy zgodno ze standardami EMC (zgodno elektromagnetyczna) obowizujcymi dla tzw. rodowiska mieszkalnego, handlu oraz przemyslu lekkiego. Firma TOSHIBA nie zaleca korzystania z tego urzdzenia w rodowisku innym ni wymienione powyej,,rodowisko domowe, handlu oraz przemyslu lekkiego". Miejsca, w których nie naley korzysta z tego urzdzenia: Przemysl (gdzie stosowane jest np. zasilanie trójfazowe, o napiciu wyszym ni 380 V). Ochrona zdrowia Samochód Samolot Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikajce z korzystania z tego produktu w rodowiskach nie zalecanych. Szkody wynikajce z korzystania z tego urzdzenia w rodowisku innym ni zalecane mog obejmowa: wplyw na prac innych urzdze znajdujcych si w pobliu; Nieprawidlowe funkcjonowanie produktu lub utrata danych na skutek zaklóce generowane przez inne urzdzenia znajdujce si w pobliu. Toshiba zaleca zatem sprawdzenie kompatybilnoci elektromagnetycznej tego produktu w niezatwierdzonych rodowiskach roboczych przed jego wykorzystaniem. W przypadku samochodu lub samolotu naley przed uyciem produktu uzyska zgod producenta lub linii lotniczej. Ponadto uwzgldniajc ogólne zasady zachowania bezpieczestwa, uytkowanie tego produktu w rodowiskach, w których wystpuje niebezpieczestwo wybuchu, nie jest dozwolone. iv Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D GOST Uwaga dotyczca modemu Deklaracja zgodnoci Zgodnie z decyzj Rady [Council Decision 98/482/EC -,,TBR 21"] urzdzenie mona podlczy do publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN) na terenie Europy. Uwzgldniajc rónice midzy sieciami tego typu w poszczególnych krajach/regionach, zezwolenie to nie jest jednak zwizane z bezwarunkow gwarancj prawidlowego dzialania urzdzenia po podlczeniu do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W przypadku problemów naley najpierw skontaktowa si z dostawc sprztu. Stwierdzenie zgodnoci z sieciami Ten produkt jest przystosowany do wspólpracy z nastpujcymi sieciami. Zostal sprawdzony pod wzgldem zgodnoci z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie EG Niemcy Grecja Portugalia Hiszpania Szwajcaria Pozostale kraje/ regiony ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 i DE03,04,05,08,09,12,14,17 ATAAB AN005, AN006 oraz GR01,02,03,04 ATAAB AN001,005,006,007,011 i P03,04,08,10 ATAAB AN005,007,012, oraz ES01 ATAAB AN002 ATAAB AN003, 004 Kada sie wymaga okrelonych ustawie przelczników i konfiguracji oprogramowania. Aby uzyska dodatkowe informacje na ten temat, naley przeczyta odpowiednie sekcje Podrcznika uytkownika. Funkcja Hookflash (wywolanie rejestru o cile okrelonym czasie) jest przedmiotem oddzielnego krajowego zatwierdzenia. Nie zostala ona sprawdzona pod wzgldem zgodnoci z krajowymi przepisami i nie mona zagwarantowa prawidlowego dzialania tej funkcji w okrelonych sieciach krajowych. Podrcznik uytkownika v Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Nastpujce informacje dotycz tylko krajów czlonkowskich UE: Likwidacja zuytych produktów Przekrelona ikona kosza w okrgu oznacza, e nie wolno gromadzi i likwidowa zuytych produktów razem z odpadami komunalnymi.

3 Zintegrowane akumulatory mona likwidowa razem ze zuytym produktem. Zostan wyodrbnione w centrum recyklingu. Czarny pasek oznacza, e produkt zostal wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Uczestniczc w programie zbierania zuytych produktów i baterii/akumulatorów, mona przyczyni si do prawidlowej likwidacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wplywu na rodowisko i zdrowie. Aby uzyska wicej szczególowych informacji dotyczcych programów zbierania odpadów i recyklingu dostpnych w danym kraju, odwied nasz witryn w sieci Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktuj si z lokalnym urzdem miasta lub sklepem, w którym produkt zostal zakupiony. Likwidacja zuytych baterii i/lub akumulatorów Przekrelona ikona kosza w okrgu oznacza, e nie wolno gromadzi i likwidowa zuytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Jeeli bateria lub akumulator zawiera olów (Pb), rt (Hg) i/lub kadm (Cd) w iloci wikszej ni okrelona przez dyrektyw dotyczc baterii (2006/66/EC), symbole chemiczne olowiu (Pb), rtci (Hg) i/lub kadmu (Cd) s umieszczane poniej ikony przekrelonego kosza. Uczestniczc w programie zbierania zuytych baterii/akumulatorów, mona przyczyni si do prawidlowej likwidacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wplywu na rodowisko i zdrowie. Aby uzyska wicej szczególowych informacji dotyczcych programów zbierania odpadów i recyklingu dostpnych w danym kraju, odwied nasz witryn w sieci Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktuj si z lokalnym urzdem miasta lub sklepem, w którym produkt zostal zakupiony. Ten symbol moe nie by umieszczony na produkcie zalenie od kraju i regionu, w którym zostal on zakupiony Utylizacja komputera i akumulatorów Komputer naley utylizowa zgodnie z obowizujcymi przepisami i zarzdzeniami. Aby uzyska wicej informacji, naley skontaktowa si z lokalnymi wladzami. Komputer jest wyposaony w akumulator. W przypadku czstego uywania akumulator po pewnym czasie utraci zdolno ladowania i konieczna bdzie jego wymiana. Przepisy obowizujce w niektórych krajach zabraniaj likwidacji zuytych baterii i akumulatorów przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi. vi Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Naley chroni nasze wspólne rodowisko naturalne. Szczególowe informacje na temat miejsca recyklingu lub wlaciwego sposobu utylizacji baterii i akumulatorów uzyskasz u lokalnych wladz. Ze wzgldu na szkodliwo dla rodowiska naturalnego utylizacja tego materialu moe by uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych wladz. Program EnergyStar Komputer moe by zgodny z programem ENERGY STAR. Jeeli zakupiony model jest zgodny z tym programem, jest na nim umieszczone logo ENERGY STAR i obowizuj nastpujce informacje. Firma TOSHIBA jest partnerem programu ENERGY STAR i zaprojektowala ten komputer zgodnie z najnowszymi zaleceniami ENERGY STAR dotyczcymi oszczdzania energii. Komputer jest dostarczany z opcjami zarzdzania energi skonfigurowanymi w sposób zapewniajcy najbardziej stabilne rodowisko operacyjne i optymaln wydajno systemu zarówno dla zasilania sieciowego, jak i akumulatorowego. Aby oszczdnie korzysta z energii, komputer jest przelczany do stanu wstrzymania, w którym system jest zamykany, a wywietlacz jest wylczany po 15 minutach braku aktywnoci w trybie zasilania sieciowego. Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji oszczdzania energii, aby umoliwi najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez komputer. Aby zakoczy stan wstrzymania, naley nacisn przycisk zasilania. Produkty oznaczone symbolem ENERGY STAR zapobiegaj emisji gazów cieplarnianych, poniewa s zgodne z restrykcyjnymi zaleceniami dotyczcymi efektywnego korzystania z energii, okrelonymi przez Agencj Ochrony rodowiska (EPA) USA i Komisj Unii EuropejD Super Multi Double Layer wykorzystuje system laserowy. Aby zapewni prawidlowe korzystanie z tego produktu, naley dokladnie przeczyta i zachowa ten podrcznik. Jeeli konieczna jest konserwacja urzdzenia, naley skontaktowa si z autoryzowanym serwisem. Obsluga, regulacja lub uytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podrczniku moe by przyczyn naraenia na niebezpieczne promieniowanie. Aby unikn bezporedniego naraenia na wizk laserow, nie wolno otwiera obudowy urzdzenia. x Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Zalecenia midzynarodowe PRZESTROGA: Ten produkt jest wyposaony w system laserowy i naley do,,produktów LASEROWYCH KLASY 1". Aby zapewni prawidlowe korzystanie z produktu, Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu i przywracanie preinstalowanego oprogramowania Rozdzial 4 Podstawowe funkcje produktu Korzystanie z plytki dotykowej 4-1 Korzystanie z czujnika linii papilarnych Funkcja wstrzymania i ladowania USB Korzystanie z przycisków funkcyjnych Korzystanie z programu Web Camera Podrcznik uytkownika xiii Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Korzystanie z mikrofonu

4 4-15 Korzystanie z programu Face Recognition 4-15 Korzystanie ze stacji dysków optycznych.4-19 Automatyczna blokada stacji dysków optycznych (dostpna w przypadku niektórych modeli) Nagrywanie dysków CD/DVD przy uyciu stacji DVD Super Multi Double Layer TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA DVD PLAYER Obchodzenie si z dyskami System dwikowy Modem Lczno bezprzewodowa LAN (sie lokalna) 4-41 Przewodnik po bezprzewodowej sieci WAN Czyszczenie komputera.

5 4-47 Przenoszenie komputera 4-47 Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego.4-48 Korzystanie z ekranu dotykowego (dostpny w przypadku niektórych modeli) Gesty zwizane z obslug ekranu dotykowego Rozdzial 5 Klawiatura Klawisze standardowe w ukladzie maszyny do pisania. 5-1 Klawisze funkcyjne F1...F Klawisze programowalne: kombinacje klawisza Fn

6 . 5-2 Emulowanie klawiszy na klawiaturze rozszerzonej Klawisze dostpu..5-3 Klawisze specjalne systemu Windows Mapowanie klawiatury Generowanie znaków ASCII Rozdzial 6 Zasilanie komputera Warunki zasilania..6-1 Wskaniki zasilania Akumulator Wlaciwe korzystanie z akumulatora. 6-5 Wymiana zestawu akumulatorowego 6-10 Uruchamiane komputera przy uyciu hasla Tryby zasilania.

7 Wylczanie i wlczanie zasilania przy uyciu pokrywy komputera Automatyczne wylczanie systemu xiv Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Rozdzial 7 HW Setup Uruchamianie programu HW Setup. 7-1 Okno programu HW Setup Rozdzial 8 Urzdzenia opcjonalne Gniazdo karty ExpressCard Karty pamici SD/SDHC/MMC/MEMORY STICK / MEMORY STICK PRO/xD Rozszerzenie pamici Dodatkowy akumulator Dodatkowy zasilacz Monitor zewntrzny HDMI blokada zabezpieczajca..

8 Rozdzial 9 Rozwizywanie problemów Proces rozwizywania problemów Lista kontrolna sprztu i systemu Pomoc techniczna firmy TOSHIBA Rozdzial 10 Dodatek A Uwagi prawne Specyfikacje Warunki otoczenia..... A-1 Wbudowany modem.... A-2 Dodatek B Dodatek C Sterownik wywietlacza Sterownik wywietlacza B-1 Bezprzewodowa sie LAN Dane techniczne karty C-1 Charakterystyka radiowa..... C-2 Obslugiwane podzakresy czstotliwoci.. C-3 Dodatek D Dodatek E Kabel i gniazda zasilajce Instytucje wystawiajce certyfikaty D-1 TOSHIBA PC Health Monitor Uruchamianie programu TOSHIBA PC Health Monitor E-2 Jeeli zostanie wywietlony komunikat programu TOSHIBA PC Health Monitor..... E-3 Dodatek F Jeeli komputer zostanie skradziony Glosariusz Indeks Podrcznik uytkownika xv Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Wstp Gratulujemy zakupu komputera TOSHIBA Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D. Ten wspanialy notebook wyposaono w wiele opcji umoliwiajcych rozszerzanie systemu (równie o urzdzenia multimedialne). Zostal on zaprojektowany w sposób gwarantujcy niezawodno dzialania przez dlugie lata. W tym podrczniku wyjaniono, jak naley konfigurowa i obslugiwa komputer TOSHIBA Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D. Zamieszczono w nim równie szczególowe informacje dotyczce konfiguracji, podstawowych operacji, prawidlowej eksploatacji sprztu, korzystania z urzdze opcjonalnych oraz rozwizywania problemów. Pocztkujcy uytkownicy

9 komputerów stacjonarnych lub przenonych powinni najpierw dokladnie przeczyta rozdzialy Wprowadzenie i Przewodnik po systemie, aby zapozna si z funkcjami, elementami i akcesoriami komputera. Nastpnie przeczytaj sekcj,,wprowadzenie" zawierajc instrukcje krok po kroku dotyczce konfigurowania komputera. Dowiadczeni uytkownicy komputerów powinni przeczyta t przedmow w celu zaznajomienia si z ukladem podrcznika oraz pokrótce zapozna si z jego treci. Naley te przeczyta sekcj,,specyfikacje" w czci Wprowadzenie, w której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera. Uytkownik zamierzajcy zainstalowa karty PC Card lub podlczy urzdzenia zewntrzne, takie jak monitor, powinien przeczyta rozdzial 8 (Urzdzenia opcjonalne). Zawarto podrcznika Podrcznik uytkownika sklada si z nastpujcych rozdzialów, dodatków, glosariusza oraz indeksu. W rozdziale 1 (Wprowadzenie) omowiono budow, funkcje i akcesoria komputera. W rozdziale 2 (Przewodnik po systemie) opisano elementy komputera i w zwizly sposób wyjaniono ich funkcjonowanie. Rozdzial 3 (Wprowadzenie) zawiera podstawowe informacje potrzebne do rozpoczcia pracy z komputerem oraz wskazówki na temat bezpieczestwa i wlaciwego zaplanowania stanowiska pracy. xvi Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Rozdzial 4 (Podstawowe funkcje produktu) zawiera instrukcje dotyczce korzystania z nastpujcych urzdze: plytki dotykowej, systemu dwikowego, stacji dysków optycznych, modemu, karty komunikacji bezprzewodowej i sieci LAN. Przedstawia take zalecenia zwizane z prawidlow eksploatacj komputera i dysków CD/DVD. W rozdziale 5 (Klawiatura) opisano specjalne funkcje klawiatury, takie jak mapowanie i klawisze dostpu. W rozdziale 6 (Zasilanie komputera) zamieszczono szczególowe informacje dotyczce ródel zasilania komputera i trybów oszczdzania akumulatora. Rozdzial 7 (HW Setup) zawiera opis procedur konfigurowania komputera przy uyciu programu HW Setup. W rozdziale 8 (Urzdzenia opcjonalne) opisano dostpne wyposaenie opcjonalne. Rozdzial 9 (Rozwizywanie problemów) zawiera uyteczne informacje dotyczce sposobu wykonywania niektórych testów diagnostycznych oraz postpowania w przypadku nieprawidlowego funkcjonowania komputera. Rozdzial 10 (Uwagi prawne) zawiera uwagi prawne dotyczce komputera. Dodateki zawieraj dane techniczne komputera. W rozdziale,,glosariusz" zamieszczono definicje ogólnych poj z zakresu terminologii komputerowej, a take list uytych w tekcie akronimów. Rozdzial (Indeks) ulatwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji w podrczniku. Stosowane konwencje Przy opisywaniu, okrelaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podrczniku nastpujce konwencje. Skróty Po terminie pojawiajcym si w tekcie po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelnoci tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przyklad: Read Only Memory (ROM). Skróty uwzgldniono równie w glosariuszu. Ikony/symbole Ikony/symbole slu do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. S równie stosowane na panelu wskaników w celu okrelenia elementów, których dotycz przedstawiane informacje. Klawisze Symbole klawiszy stosowane w tekcie podrcznika slu do opisu wykonywanych operacji.

10 Zostaly one przedstawione w sposób, w jaki s widoczne na klawiaturze, oraz wyrónione specjaln czcionk. Na przyklad Enter odnosi si do klawisza Enter. Podrcznik uytkownika xvii Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagaj jednoczesnego uycia dwóch lub wicej klawiszy. Operacje takie zostaly oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przyklad Ctrl + C oznacza, e naley jednoczenie nacisn klawisz Ctrl i klawisz C. W przypadku trzech klawiszy naley przytrzyma dwa pierwsze i nacisn trzeci ABC Jeeli procedura wymaga operacji np. kliknicia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst s przedstawione czcionk widoczn po lewej stronie. Wywietlacz ABC Tytuly okien, ikony/symbole lub tekst wywietlany na ekranie komputera wyróniono czcionk widoczn po lewej stronie. Komunikaty Celem komunikatów uywanych w podrczniku jest zwrócenie uwagi uytkownika na wane informacje. Kady rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniej. Ostrzeenie! Ostrzeenie informuje uytkownika, e korzystanie ze sprztu w niewlaciwy sposób lub postpowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami moe spowodowa utrat danych lub uszkodzenie komputera. Uwaga. Uwaga zawiera wskazówk lub porad ulatwiajc optymalne korzystanie z wyposaenia. Oznacza potencjalnie niebezpieczn sytuacj, mogc doprowadzi do mierci lub powanego kalectwa, jeeli nie bd przestrzegane ponisze zalecenia. Terminologia Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w nastpujcy sposób: Rozpocznij Okrelenie,,Start" dotyczy przycisku,, Windows. " systemu xviii Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniajcy maksimum bezpieczestwa, minimum zmczenia podczas pracy oraz calkowit zgodno z wymaganiami okrelonymi dla komputerów przenonych. Aby jednak zmniejszy do minimum ryzyko urazów lub uszkodzenia komputera, naley stosowa si do poniszych zalece. Naley zapozna si przedstawionymi poniej ogólnymi zaleceniami dotyczcymi pracy z komputerem, zwracajc równoczenie uwag na zawarte w tekcie ostrzeenia. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji Jeeli zasilanie jest wlczone lub zasilacz jest podlczony do gniazda sieciowego (nawet po przelczeniu komputera do stanu wstrzymania), naley zawsze upewni si, e komputer i zasilacz maj zapewnion wlaciw wentylacj i s chronione przed przegrzaniem. W takiej sytuacji naley przestrzega nastpujcych zalece: Nie naley przykrywa komputera lub zasilacza adnymi przedmiotami. Nie naley umieszcza komputera lub zasilacza w pobliu ródel ciepla, takich jak koce elektryczne i grzejniki. Nie wolno przykrywa lub blokowa szczelin wentylacyjnych, takich jak szczeliny znajdujce si w podstawie komputera. Komputer powinien zawsze by uywany na twardym podlou. Uywanie komputera na dywanie lub mikkim podlou moe powodowa blokowanie szczelin wentylacyjnych. Naley zawsze zachowa odpowiedni ilo wolnego miejsca wokól komputera. Przegrzanie komputera lub zasilacza sieciowego moe by przyczyn awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo poaru i powanego zranienia. Podrcznik uytkownika xix Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Tworzenie wygodnego rodowiska pracy z komputerem Umie komputer na plaskiej powierzchni, wystarczajco duej, aby zmiecil si komputer i wszelkie inne urzdzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Zostaw wystarczajco duo miejsca wokól komputera i sprztu, aby zapewni odpowiedni wentylacj. W przeciwnym wypadku moe nastpi przegrzanie tych elementów. Aby zapewni odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed nastpujcymi czynnikami: Kurz, wilgo i bezporednie wiatlo sloneczne. Sprzt, który generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak gloniki (inne ni gloniki podlczone do komputera) lub telefon glonomówicy. Gwaltowne zmiany temperatury lub wilgotnoci oraz ródla zmian temperatury, takie jak wyloty urzdze klimatyzacyjnych lub grzewczych. Ekstremalne gorco, zimno lub wilgotno. Ciecze i rce chemikalia. Nadwerenia Naley uwanie przeczyta Podrcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. Zamieszczono w nim informacje dotyczce zapobiegania zmczeniu i drtwieniu rk na skutek dlugotrwalego korzystania z klawiatury. Oparzenia Naley unika dlugotrwalego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeeli komputer pozostaje wlczony przez dluszy czas, powierzchnia obudowy moe ulec nagrzaniu. Chocia temperatura sprawdzana dotykowo moe nie wydawa si wysoka, to jednak dlugotrwaly kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) moe spowodowa powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku dlugotrwalego korzystania z komputera zaleca si równie unikanie kontaktu z metalow plytk portów interfejsu, która take moe si silnie nagrzewa. Obudowa zasilacza sieciowego moe nagrzewa si podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie wiadczy o nieprawidlowym funkcjonowaniu. W razie koniecznoci transportu zasilacza naley go wylczy i poczeka a ostygnie. Nie naley umieszcza zasilacza sieciowego na powierzchniach wraliwych na wysok temperatur, poniewa mog ulec zniszczeniu. Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Naley chroni komputer przed nadmiernym naciskiem lub udarami mechanicznymi, które mog by przyczyn uszkodzenia wyposaenia lub nieprawidlowego funkcjonowania komputera. xx Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Przegrzewanie karty ExpressCard Niektóre karty ExpressCard mog nagrzewa si podczas uytkowania przez dluszy czas, a wysza temperatura moe by przyczyn bldów lub niestabilnoci danego urzdzenia. Ponadto, przy wyjmowaniu karty PC lub ExpressCard, która byla uywana dluszy czas, naley zachowa szczególn ostrono. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych moe powodowa zaklócenia dwiku w komputerze. Nie wplywa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca si zachowanie odlegloci min. 30 cm midzy komputerem i uywanym telefonem komórkowym. Podrcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Wszystkie wane informacje dotyczce bezpiecznego i prawidlowego korzystania z komputera zamieszczono w Podrczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Naley uwanie przeczyta ten podrcznik przed rozpoczciem korzystania z komputera. Podrcznik uytkownika xxi Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D xxii Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Rozdzial 1 Wprowadzenie Ten rozdzial zawiera list kontroln wyposaenia komputera oraz opis specjalnych funkcji, opcji i akcesoriów. Niektóre z funkcji opisanych w podrczniku mog dziala nieprawidlowo, jeeli uywany jest inny system operacyjny ni zainstalowany fabrycznie przez firm TOSHIBA.

11 Lista kontrolna wyposaenia Ostronie rozpakuj komputer. Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszloci. Sprzt Sprawd, czy dostarczono wszystkie nastpujce elementy: Przenony komputer osobisty TOSHIBA Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Uniwersalny zasilacz sieciowy oraz przewód zasilajcy. Akumulator (preinstalowany w komputerze) ciereczka do czyszczenia (dostpna w przypadku niektórych modeli) Podrcznik uytkownika 1-1 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Oprogramowanie Nastpujcy system operacyjny Windows i programy narzdziowe s preinstalowane: Windows 7 TOSHIBA Value Added Package TOSHIBA Recovery Media Creator TOSHIBA DVD Player TOSHIBA SD Memory Utilites TOSHIBA Assist TOSHIBA ConfigFreeTM TOSHIBA HDD Protection TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Face Recognition* Program TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility* Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA* TOSHIBA PC Health Monitor Fingerprint Utility (tylko modele wyposaone w czytnik linii papilarnych) Centrum mobilnoci w systemie Windows TOSHIBA Web Camera Application (tylko modele wyposaone w kamer internetow) TOSHIBA Bulletin Board TOSHIBA ReelTime TOSHIBA Service Station TOSHIBA Eco Utility Podrcznik online * Oprogramowanie jest preinstalowane w przypadku niektórych modeli. Dokumentacja Podrcznik uytkownika komputera osobistego Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D Podrcznik Szybkie wprowadzenie komputera osobistego Satellite U500/U500D/Satellite Pro U500/U500D Podrcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera (uwzgldniony w Podrczniku uytkownika) Informacje dotyczce gwarancji Jeeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, naley skontaktowa si ze sprzedawc. 1-2 Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Funkcje Wicej szczególów na temat konfiguracji zakupionego modelu mona znale na lokalnej stronie internetowej firmy. Procesor Wbudowane Typ procesora jest zaleny od modelu. Aby sprawdzi typ procesora zainstalowanego w danym modelu, otwórz program TOSHIBA PC Diagnostic Tool, klikajc Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities -> PC Diagnostic Tool. Pami Gniazda PC GB, 2GB lub 4GB W gniedzie pamici mona zainstalowa moduly pamici o pojemnoci maksymalnie 4GB (lcznie 8GB pamici systemowej). Rzeczywista ilo dostpnej do uytku pamici systemowej bdzie mniejsza ni pojemno zainstalowanych modulów pamici. Uytkownicy korzystajcy z 32-bitowej wersji systemu Windows: Jeeli komputer jest skonfigurowany z iloci pamici wiksz ni 3GB, moe by wywietlana ilo pamici tylko okolo 3GB (zalenie od specyfikacji sprztu komputera). Jest to prawidlowe, poniewa system operacyjny zazwyczaj wywietla dostpn ilo pamici zamiast fizycznej pamici (RAM) zainstalowanej w komputerze. Róne skladniki komputera (takie jak procesory graficzne GPU kart wideo lub urzdzenia PCI np. bezprzewodowej sieci LAN). wymagaj oddzielnego miejsca w pamci. 32-bitowy system operacyjny nie moe adresowa wicej ni 4GB pamici, dlatego zasoby tych systemów nakladaj si na pami fizyczn. Na skutek tego ograniczenia technicznego nakladajca si pami nie jest dostpna dla systemu operacyjnego. Niektóre narzdzia mog wywietla rzeczywist ilo pamici fizycznej zainstalowanej w komputerze, jednak dla systemu operacyjnego wci dostpnych bdzie tylko 3GB. Podrcznik uytkownika 1-3 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Pami RAM wideo Pami karty graficznej komputera jest uywana do przechowywania obrazu wywietlanego na ekranie. Ilo dostpnej pamici RAM wideo jest zalena od pamici systemowej komputera. Start -> Panel sterowania -> Wygld i personalizacja -> Ekran -> Zmie ustawienia ekranu (lewe menu). Ilo pamici RAM wideo mona zweryfikowa, klikajc przycisk Ustawienia zaawansowane w oknie Ustawienia ekranu. Zasilanie Akumulator Komputer jest zasilany za pomoc akumulatora litowo-jonowego. Akumulator zegara Wewntrzny akumulator RTC podtrzymuje czasu rzeczywistego wskazania zegara czasu rzeczywistego i kalendarza. Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy zasila system i doladowuje akumulatory. Jest on dostarczany z odlczanym kablem zasilajcym (wtyczka 2-bolcowa lub 3-bolcowa). Uniwersalny zasilacz moe by zasilany ze ródla prdu zmiennego o napiciu od 100 do 240 V, jednak jego prd wyjciowy jest zaleny od modelu. Uycie nieprawidlowego modelu moe by przyczyn uszkodzenia komputera. Zobacz sekcj,,zasilacz sieciowy" w rozdziale 2 (Przewodnik po systemie). 1-4 Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Dyski Dysk twardy magnetyczny (HDD) lub pólprzewodnikowy (SSD) Ten komputer jest wyposaony w jeden z nastpujcych dysków twardych magnetycznych (HDD) lub pólprzewodnikowych (SSD). Dostpne s róne pojemnoci dysków HDD lub SSD. HDD (Dysk twardy) 120GB 160GB 200GB 250GB 320GB 400GB 500GB SSD 64GB Cz miejsca na dysku twardym magnetycznym lub pólprzewodnikowym jest zarezerwowana dla celów administracyjnych. W przyszloci mog zosta wprowadzone inne modele dysków twardych. W tym podrczniku okrelenie,,hdd" lub,,dysk twardy" dotyczy równie dysku pólprzewodnikowego (SSD), jeeli nie zaznaczono inaczej. Dysk SSD jest nonikiem magazynu o duej pojemnoci, w którym pami pólprzewodnikowa jest wykorzystywana zamiast dysku magnetycznego uywanego w dysku twardym. W wyjtkowych okolicznociach rezygnacja z korzystania z dysku SSD przez dluszy czas i/lub naraenie dysku na oddzialywanie wysokich temperatur moe by przyczyn utraty przechowywanych danych. Podrcznik uytkownika 1-5 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Stacja dysków optycznych Stacja DVD Super Multi (±R DL) Niektóre modele s wyposaone w pelnowymiarowy modul stacji DVD Super Multi (±R DL) umoliwiajcy zapisywanie danych na dyskach CD/DVD przystosowanych do wielokrotnego zapisu i korzystanie z dysków CD/DVD bez adaptera. Stacja odczytuje dyski DVD-ROM z prdkoci maks. 8x i dyski CD-ROM z prdkoci maks. 24x. Stacja zapisuje dyski CD-R z prdkoci maks. 24x, dyski CD-RW z prdkoci maks. 24x, dyski DVD-R z prdkoci maks. 8x, dyski DVD-RW z prdkoci maks. 6x, dyski DVD-RAM z prdkoci maks. 5x, dyski DVD+R z prdkoci maks. 8x, dyski DVD-RW z prdkoci maks. 8x, dyski DVD+R DL z prdkoci maks. 6x i dyski DVD- R DL z prdkoci maks. 6x. Ta stacja obsluguje nastpujce formaty: DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM DVD+R DL DVD-R DL CD-DA CD-Text CD-R CD-RW CD-ROM Mode 1, Mode 2 CD-ROMXA Mode 2 (Form1, Form2) CD-G (tylko Audio CD) Photo CD (jednosesyjne/wielosesyjne) Enhanced CD (CD-EXTRA) Addressing Method 2 Nie mona odczytywa i zapisywa dysków DVD-RAM o pojemnoci 2,6GB i 5,2GB. 1-6 Podrcznik uytkownika Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Wywietlacz Panel LCD komputera obsluguje wywietlanie grafiki wysokiej rozdzielczoci.

Podręcznik użytkownika. Qosmio F750

Podręcznik użytkownika. Qosmio F750 Podręcznik użytkownika Qosmio F750 Spis treści Qosmio F750 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wstęp Informacje ogólne Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia... 1-1 Pierwsze kroki... 1-2 Przewodnik po systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo