KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298

2 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń realizowane przez ministrów, Zestawienie funkcjonujących na terenie kraju systemów monitorowania zagrożeń, wykorzystywanych metod, źródeł i przeznaczenia pozyskanych informacji opracowano w uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich wojewodów oraz ministrów (zainteresowanych kierowników urzędów centralnych). W odniesieniu do zakresu kompetencji i zadań realizowanych w warunkach sytuacji kryzysowej kierowano się m.in. postanowieniami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. zm.). MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej krajowe systemy energetyczne z uwzględnieniem zasad wykorzystania energii atomowej Prezes Głównego Urzędu Miar Prezes Urzędu Regulacji Energetyki gospodarka kontrola obrotu z zagranicą towarami i technologiami wprowadzanie zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Dozoru Technicznego Agencja Rezerw Materiałowych przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowaniu systemów energetycznych utrzymywanie rezerw strategicznych Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, paliw i gazu system rezerw strategicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 299

3 Monitorowanie zagrożeń systemu energetycznego Podstawa prawna ustawa Prawo energetyczne ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej Podmiot odpowiedzialny Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Podlegają monitoringowi dostawy energii elektrycznej poziom zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw Wykorzystywane metody/bazy analiza bieżących informacji rejestr producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów Rodzaj i częstotliwość zbierania danych zarządzanie i rozdział przepustowości połączeń bilansowanie systemu elektroenergetyczne go naprawy sieci comiesięczne informacje dot. poziomu zapasów w kategoriach: ropa naftowa i poszczególne gatunki paliw ilości, struktury i lokalizacji zapasów Źródła informacji służby dyspozytorskie operatorów podmioty obowiązane do tworzenia zapasów Sposób wykorzystania informacji roczne sprawozdanie dla ministra właściwego ds. gospodarki cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w Prezes Agencji Rynku Energii S.A. poziom zaopatrzenia rynku w produkty naftowe baza danych ARES modele prognostyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Argonne National bieżące informacje dot. poziomu produkcji poziomu przywozu i wywozu paliw producenci paliw podmioty uprawnione do handlu paliwami przedsiębiorstwa energetyczne cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki 300

4 sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej Laboratory USA dane GUS i URE ustawa prawo energetyczne Prezes OGP Gaz-System S.A. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego analiza własnych informacji zdolność przesyłowa sieci jakość i poziom utrzymania sieci działania na rzecz pokrycia szczytowego zapotrzebowania na gaz Oddziały terenowe OGP Gaz-System S.A. coroczna informacja dot. bezpieczeństwa systemu gazowego dla ministra właściwego ds. gospodarki 301

5 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej oświata i wychowanie kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej organizacje dziecięce i młodzieżowe, w tym system dofinansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży międzynarodowa współpraca dzieci i młodzieży upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych realizacja programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dla dzieci i młodzieży udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach opracowywanie i wdrażanie rozwiązań prawnoorganizacyjne dot. funkcjonowania systemu oświaty w warunkach sytuacji kryzysowych (stanów nadzwyczajnych) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu oświaty Nie prowadzi się monitorowania zagrożeń w obszarze działania ministra 302

6 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDŻETU, FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI FINANSOWYCH Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budżet finanse publiczne opracowywanie i kontrola budżetu państwa przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej kredytowej i płatniczej z zagranicą finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego rachunkowość i rewizja finansowa bilans sektora finansów publicznych i prognozowanie bilansu płatniczego zapewnienie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz płynności złotowej i walutowej budżetu państwa, a także zarządzanie długiem Skarbu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Generalny Inspektor Informacji Finansowej przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe obywateli i instytucji publicznych planowanie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycie dodatkowych kosztów działań służb przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych i towarów znajdujących się na listach towarów podwójnego zastosowania przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz towarów i technologii o znaczeniu strategicznym Zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe 303

7 Państwa instytucje finansowe funkcjonowanie rynku finansowego w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku Monitorowanie zagrożeń w obszarze finansowym Podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o służbie celnej ustawa o kontroli skarbowej Podmiot odpowiedzialny Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Podlegają monitoringowi zagrożenia: organizacyjne prawne rynkowe Wykorzystywane metody określone w procedurach planu reagowania kryzysowego Służby Celnej i Administracji Podatkowej analiza zasobów własnych baz danych Rodzaj i częstotliwość zbierania danych bieżące informacje/meldun ki okresowe dane z komórek org. MF Źródła informacji jednostki organizacyjne resortu finansów komórki org. MF Sposób wykorzystania informacji raporty dobowe dla kierownictwa aktualizacja procedur reagowania kryzysowego ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu decyzja Rady UE 2000/642/JHA z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw Generalny Inspektor Informacji Finansowej pranie pieniędzy finansowanie terroryzmu analiza uzyskanych informacji o transakcjach finansowych bieżące informacje instytucje obowiązane (w tym banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa faktoringowe i leasingowe, osoby wykonujące zawody prawnicze, informacje do Prokuratury i organów ścigania informacje do zagranicznych jednostek analityki finansowej sprawozdanie roczne Generalnego Inspektora dla Prezesa Rady Ministrów 304

8 członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji międzynarodowe porozumienia dwustronne organizacje nonprofit, pośrednicy wartości majątkowych, Poczta Polska) jednostki współpracujące (organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, NBP, KNF, NIK) instytucje zagraniczne 305

9 Dział MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ, GOSPODARKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa architektura, budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany zagospodarowanie przestrzenne wspieranie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej i rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zachowanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących zachowania bezpieczeństwa w trakcie budowy i użytkowania obiektów użyteczności publicznej gospodarka morska transport transport morski i żegluga morska obszary morskie porty i przystanie morskie ochrona środowiska morskiego infrastruktura transportu (drogi publiczne, koleje, lotniska i porty lotnicze) ruch drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żegluga śródlądowa przewóz osób i rzeczy środkami Urząd Morski w Szczecinie, Słupsku, Gdyni Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na morzu i wodach śródlądowych system poszukiwania i ratownictwa morskiego ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej kolejowej i lotniskowej Zapewnienie funkcjonowania transportu morskiego, w tym na potrzeby Sił Zbrojnych RP i służb. Zarządzanie ruchem na drogach krajowych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania transportu drogowego. Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu 306

10 transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej publiczny transport zbiorowy Główny Inspektor Transportu Drogowego Transportowy Dozór Techniczny Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Monitorowanie zagrożeń w transporcie i gospodarce morskiej zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na potrzeby Sił Zbrojnych i służb Podstawa prawna ustawa o drogach publicznych ustawa Prawo o ruchu drogowym ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu, zarządzenia Generalnego Dyrektora DKiA Podmiot odpowiedzialny Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Główny Inspektor Transportu Drogowego Podlegają monitoringowi sieć zarządzanych dróg krajowych, w zakresie zagrożeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym kryzysowych zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia Wykorzystywane metody/bazy patrolowanie dróg przez terenowych pracowników GDDKiA monitoring wizyjny telewizja CCTV (kamery drogowe) drogowe stacje meteorologiczne (stacje pogodowe) bazy danych: bank danych drogowych (BDD)-informacja o sieci drogowej - inwentaryzacja infrastruktury drogowej, system gospodarki mostowej (SGM)-informacja o obiektach inżynierskich, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich, Rodzaj i częstotliwość zbierania danych rodzaj zbierania danych: informacje bieżące, patrolowanie dróg, inwentaryzacja sieci drogowej, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich. częstotliwość zbierania danych: patrolowanie dróg: 2 x dziennie autostrady i drogi ekspresowe, Źródła informacji monitoring wizyjny (kamery drogowe); informacje bieżące otrzymane od: terenowych pracowników GDDKiA inspektorów transportu drogowego, Policji Państwowej Straży Pożarnej Straży Granicznej pogotowia ratunkowego mediów przewoźników użytkowników dróg Sposób wykorzystania informacji dane z monitoringu: wspomagają zarządzanie siecią w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wspomagają planowanie wykonywania zabiegów utrzymaniowych na sieci zarządzanych dróg, udostępniane są społeczeństwu (internet, telefon, radio, TV) 307

11 załącznik Nr 13 ICAO do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym wymagania Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL Dyrektywa 2003/42 WE Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego bezpieczeństwo w ruchu lotniczym: akty bezprawnej ingerencji eksploatacja statków powietrznych, urządzeń naziemnych i lotnisk system oceny stanu nawierzchni (SOSN)- inwentaryzacja stanu nawierzchni (nakładka na BDD), system oceny poboczy i odwodnienia (SOPO)- inwentaryzacja poboczy i rowów przydrożnych (nakładka na BDD), stanie (aktualnego i prognozowanego) nawierzchni dróg, liczbie zaangażowanych pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zdarzeniach na drogach, katalog prowadzonych remontów nawierzchni drogowej. inspekcje w portach lotniczych i na pokładzie statków powietrznych, lotnisk i sprzętu lotniczego wymiana informacji z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami kontrola licencji lotniczych i certyfikatów urządzeń lotniczych; bazy danych ECCAIRS 1 x dziennie; drogi główne ruchu przyśpieszonego, 2 x w tygodniu pozostałe drogi, 1 x w miesiącu w porze nocnej; inwentaryzacja SOSN-2 x w roku; inwentaryzacja SOPO-2 x w roku; przeglądy obiektów inżynierskich: raz na kwartał, bieżące, raz w roku, podstawowe. informacje bieżące tygodniowe meldunki od zarządzających portami lotniczymi i przewoźników meldunki w terminie 15 dni od zaistnienia zdarzenia od przewoźnika lotniczego przewoźnicy lotniczy zarządzający lotniskiem komórki org. innych ministrów Prezesa PAA, GIS właściwe komórki org. Unii Europejskiej, ICAO i ECAC oraz ich państw członkowskich oddziały celne informacje do bieżącej działalności lotniczej raporty dla Organizacji Międzynarodoweg o Lotnictwa Cywilnego (ICAO) roczne raporty Komisji Badania Wypadków 308

12 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. ustawa Prawo lotnicze rozporządzenia Rady Ministrów oraz ministra właściwego ds. transportu ustawa o żegludze śródlądowej rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu Konwencja SOLAS z 1980 r. Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego Kodeks ISPS z 2002 r. rozporządzenie nr 725/2004 (WE) Parlamentu Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Gdyni, Słupsku (Regionalne Punkty Kontaktowe ds. Konwencji SOLAS- Kodeksu ISPS) Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) bezpieczeństwo żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w tym zdarzenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych bezpieczeństwo żeglugi i ochrony środowiska morskiego, w tym: zagrożenia na morzu, w porcie i w strefie brzegowej, powódź morska, zagrożenie sztormowe, i Komisji Badania Wypadków Lotniczych (informacje o zdarzeniach lotniczych), baza danych międzynarodowego systemu satelitarnego ratownictwa lądowego, powietrznego i morskiego Cospas-Sarsat ; inspekcje statków rejestr statków żeglugi śródlądowej rejestr świadectw dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych informacje bieżące monitoring satelitarny i lotniczy zanieczyszczeń inspekcyjne jednostki pływające systemy: zarządzania ruchem statków rejestracji radarowy TV przemysłowej hydro-meteo i zarządzającego lotniskiem informacje bieżące informacje bieżące inspektorzy żeglugi śródlądowej regionalne zarządy gospodarki wodnej Policja komórki ds. zarządzania kryzysowego administracji publicznej służba dyżurna urzędów morskich (regionalnych punktów kontaktowych służba VTS) służba dyżurna kapitanatów portów armatorzy kapitanowie statków operatorzy i właściciele obiektów portowych Marynarka Wojenna Lotniczych, ECCAIRS i Cospas-Sarsat raporty (kilka razy w roku) dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i transportu oraz dla armatorów raporty bieżące dla Straży Granicznej, ABW, Izby Celnej raporty roczne dla Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie: Konwencji MARPOL 73/78 (zanieczyszczenia morza przez statki); 309

13 Europejskiego i Rady Europy w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa ustawa o bezpieczeństwie morskim rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej ustawa o transporcie kolejowym - ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych - regulamin dla Kierownictwo spółek biorących udział w realizacji procesu eksploatacyjnoprzewozowego (koordynacja PKP PLK S.A. Centrum erozja brzegu morskiego, zanieczyszczeni e środowiska morskiego zagrożenia terrorystyczne zakłócenia porządku publicznego (np. blokada portu przez jednostki rybackie) nielegalne przewiezienie na teren portu broni, materiałów wybuchowych środków promieniotwórc zych, materiałów żrących, toksycznych itp. na obszarach kolejowych: wypadki z udziałem ludzi kradzieże, napady i rozboje monitorowania statków z ładunkiem niebezpiecznym PHICS (System Kontrolno- Informacyjny dla Portów Polskich) CleanSeaNet (satelitarny monitoring zanieczyszczeń) Program SWIBŻ i Gatehouse (monitoring bezpieczeństwa ruchu morskiego) SingleHulTankers (monitoring tankowców jednokadłubowych) SafeSeaNet (informacja o statkach) patrole Straży Ochrony Kolei dozorowanie sieci kolejowej przez pracowników zakładów linii kolejowych monitorowanie pracy eksploatacyjnej przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. - informacje bieżące o zdarzeniach na sieci kolejowej pochodzące z jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. oraz RP Straż Graniczna Policja Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku i Szczecinie Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku i Szczecinie Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu i brzegowe stacje ratownicze - patrole SOK, służba dyżurna SOK - dyżurni ruchu i pion dyspozytorski PKP PLK S.A. - drużyna pociągowa oraz pion zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji - raz na dobę (godz. 8:00) przekazywanie informacji o sytuacji w sieci kolejowej Członkowi Zarządu 310

14 międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) - załącznik 2 do umowy o międzynarodowej komunikacji kolejowej (SMGS) rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu Zarządzania Ruchem Kolejowym) wypadki, przestoje, opóźnienia, odwołania pociągów awarie techniczne, katastrofy naturalne przewóz towarów niebezpiecznych analiza danych wprowadzanych do Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) meldunki i informacje przekazywane przez służby dyspozytorskie spółek uczestniczących w procesie eksploatacyjnoprzewozowym patrole Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, straży miejskich ze spółek uczestniczących w procesie eksploatacyjnoprzewozowym - raz na dobę (godz. 8:00) meldunki przekazywane przez kierownictwo zakładów linii kolejowych do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym poprzez Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, - raz na dobę meldunki przekazywane przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. (zakłady linii kolejowych i Główna Dyspozytura SOK) do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym - raz w tygodniu (poniedziałek) telekonferencja z dyspozytorski przewoźników kolejowych - pion dyspozytorski spółek utrzymaniowonaprawczych oraz zarządcy dworców kolejowych. PKP PLK S.A. - w czasie zaistnienia poważnych utrudnień w procesie eksploatacyjnoprzewozowym przekazanie informacji poprzez wiadomości tekstowe GSM (SMS) osobom upoważnionym (MI, Zarząd PKP PLK S.A., kierownicy biur Centrali PKP PLK S.A., Prezes Zarządu PKP S.A., rzecznicy prasowi), - w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych składanie bieżących meldunków o sytuacji w sieci kolejowej do ministra właściwego ds. transportu, - bieżące analizowanie informacji o zagrożeniach przy 311

15 udziałem kierowników jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. pod kierownictwem Głównego Dyspozytora PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym - raz w tygodniu telekonferencje pomiędzy zakładami linii kolejowych a Ekspozyturami Zarządzania Ruchem Kolejowym wykorzystaniu SEPE - wprowadzanie informacji o utrudnieniach do systemu SITKOL (Internetowy System Rozkładu Jazdy informacje dla podróżnych) oraz do systemu SKRJ (System Konstrukcji Rozkładów Jazdy informacje dla przewoźników) Monitorowanie zagrożeń budowlanych Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody/bazy Rodzaj i częstotliwość zbierania danych Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji ustawa prawo budowlane ustawa o wyrobach budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych Baza danych katastrof obiektów budowlanych Kontrole: - robot budowlanych i utrzymania obiektów, - instalacji gazowych, - przewodów kominowych, Informacje bieżące Wyniki kontroli własnych Powiatowi i wojewódzcy inspektorzy budowlani Własne raporty dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 312

16 - obiektów wielkopowierzchniowych, - budowli piętrzących wodę MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozwój i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, miejsc pamięci narodowej, edukacji kulturalnej, organizacji i stowarzyszeń społecznokulturalnych itp. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń (w tym zagrożeń militarnych) Zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń Monitorowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego i archiwów Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Biura Administracyjno- Budżetowego MKiDN kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych Podlegają monitoringowi zagrożenia mające wpływ na dziedzictwo kulturowe i jego ochronę Wykorzystywane metody analiza powszechnie dostępnych informacji Rodzaj i częstotliwość zbierania danych w zależności od potrzeb Źródła informacji komunikaty IMGW informacje uzyskiwane od służb (w zależności od rozwoju sytuacji) oraz kierowników podległych/nadzorow anych jednostek Sposób wykorzystania informacji opracowania dla kierownictwa MKiDN (w tym na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego) 313

17 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej nauka szkolnictwo wyższe nauka, w tym badania naukowe i prace rozwojowe szkolnictwo wyższe, w tym określone w odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi oraz sprawy finansowania nauki w szkołach wyższych - uczelnie publiczne (wymienione w obwieszczeniu w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych), - uczelnie niepubliczne, - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, - Narodowe Centrum Nauki, - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie, - Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie, - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie Rozwiązania systemowe w zakresie organizacji i funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych, finansowania nauki, w sytuacji kryzysowej oraz po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Zarządzanie realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Zapewnienie ciągłości finansowania badań naukowych i prac rozwojowych. Wspieranie władz uczelni w organizowaniu wznowienia funkcjonowania placówek szkolnictwa wyższego w warunkach sytuacji kryzysowych. Podstawa prawna - ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym Monitorowanie danych o cudzoziemcach podejmujących kształcenie w Polsce w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich Podmiot odpowiedzialny minister właściwy do spraw Podlegają monitoringowi - przyjęcie na studia Wykorzystywane metody analiza informacji Rodzaj i częstotliwość zbierania danych Przyjęcie na studia, niepodjęcie Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji Informacje dla Komendanta 314

18 art. 43 ust. 6a UWAGA: Dotyczy cudzoziemców podejmujących kształcenie w Polsce w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. szkolnictwa wyższego cudzoziemca, - niepodjęcie kształcenia przez cudzoziemca, - skreślenie cudzoziemca z listy studentów, - dane dotyczące kierunku i roku studiów oraz nazwy jednostki organizacyjnej uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także warunki finansowe kształcenia przekazanych przez rektorów uczelni kształcenia oraz skreślenie cudzoziemca z listy studentów - niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. Wykaz dotyczący studentów cudzoziemców kształcących się na uczelni - do 15 stycznia każdego roku, sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. rektorzy uczelni Głównego Straży Granicznej o przyjęciu na studia, niepodjęciu kształcenia oraz skreśleniu cudzoziemca z listy studentów (przekazywane przez rektorów uczelni). - ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym art. 229 ust. 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego - decyzje rektorów uczelni o czasowym zawieszeniu zajęć w uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych z analiza informacji (decyzji z uzasadnieniem) przekazanych przez rektorów uczelni Decyzje rektorów wraz z uzasadnieniem - niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. rektorzy uczelni Przygotowanie dla Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MNiSW opinii lub informacji o zagrożeniach - na 315

19 powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, podstawie analizy decyzji i uzasadnień rektorów uczelni. - decyzje rektorów uczelni o zamknięciu uczelni lub jej jednostki organizacyjnej z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach 316

20 MINISTER OBRONY NARODOWEJ Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej obrona narodowa sprawy obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych RP udział RP w międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowych Agencja Mienia Wojskowego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zgodnie z obwieszczeniem MON z dnia 6 grudnia 2007 r. przygotowanie potencjału Sił Zbrojnych do działania w przypadku zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa przygotowanie wydzielonych komponentów Sił Zbrojnych do wsparcia działań innych służb w warunkach sytuacji kryzysowych Zapewnienie nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej i wsparcie działań innych organów w przypadku wystąpienia zagrożeń pozamilitarnych Podstawa prawna ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych ustawa o ochronie granicy państwowej Podmiot odpowiedzialny Szef Służby Wywiadu Wojskowego Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Monitorowanie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa Podlegają monitoringowi stan bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i PKW stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i zdolności SZ RP Wykorzystywane metody/bazy Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Rodzaj i częstotliwość zbierania danych informacje bieżące raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne informacje bieżące, raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne Źródła informacji źródła własne, SKW, ZAWiR-P2, inne źródła źródła własne, SWW, AWiR-P2, inne źródła Sposób wykorzystania informacji informacje dla MON i organów władzy państwowej informacje dla MON i organów władzy państwowej 317

21 ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa o bezpieczeństwie morskim rozporządzenie RM w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju rozporządzenie RM w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - rozporządzenie RM w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej Szef CZK MON Dowódca Centrum Operacji Powietrznych Dowódca Centrum Operacji Morskich Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa sytuacja w przestrzeni powietrznej i na obszarze morskim RP zagrożenia niemilitarne: użycie BMR uwolnienie środków promieniotw., chemicznych i biologicznych Zbieranie informacji, przygotowywanie analiz i raportów System DUNAJ System ŁEBA współpraca międzynarodowa analiza zdarzeń i meldunków - analiza zdarzeń i meldunków otrzymanych w ramach: Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP, DSO IWSZdr. oraz układu pozamilitarnego Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania bazy danych o: TŚP informacje bieżące i okresowe informacje bieżące (całodobowo) raporty miesięczne informacje bieżące (całodobowo) informacje bieżące z PAA meldunki miesięczne ZAWiR - P2, DO SZ, ŻW, SKW, SWW, CAT ABW, KG NATO, SHAPE, UE, Ataszaty wojskowe informacje z własnych systemów obserwacji oraz innych państw członkowskich NATO Centralny Ośrodek Analizy Skażeń: - punkt kierowania Systemem Wykrywania Skażeń SZ RP (PK SWS SZ RP) - ośrodki Analizy Skażeń RSZ/IWsp.SZ - pozostałe elementy SWS SZ RP (laboratoria informacja dla MON, RCB i organów władzy państwowej. informacje dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP wymiana informacji w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO wymiana informacji z państwami nadbałtyckimi meldunki dobowe dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP 318

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego w 2012 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 2 marca 2012 r. Określone w ustawie wydatki części 85/08 województwo lubuskie wynoszą 786.981 tys.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943. USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943. USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943 USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zakres działów administracji rządowej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Polska Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Według metodologii MFW GFSM 2001 Warszawa, Luty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego Spis treści Rozdział I. Prawo geodezyjne i kartograficzne 9 1. Kwestie ogólne 9 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna 10 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 11 4. Ewidencja gruntów i budynków 12 5. Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 217 15286 Poz. 1431 1431 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZAM: Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26.11.2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 279/13 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2013 r. STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MSiT Projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna WARSZAWA 2013 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA (IK) Przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 11 września 2012 r.

Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 11 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r.

Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r. Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r. Data zawarcia Tytuł Komórka właścicielska uwagi 1. 2. 3. 24.12.2014 25.11.2014 24.11.2014 Porozumienie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

W styczniowym Biuletynie przedstawiliśmy zarys zmian dotyczących tej klasyfikacji, w tym numerze podajemy więcej szczegółów.

W styczniowym Biuletynie przedstawiliśmy zarys zmian dotyczących tej klasyfikacji, w tym numerze podajemy więcej szczegółów. W styczniowym Biuletynie przedstawiliśmy zarys zmian dotyczących tej klasyfikacji, w tym numerze podajemy więcej szczegółów. W dniu 29 grudnia 2008 r. opublikowano Dziennik Ustaw Nr 229, w którym znajdują

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo