KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298

2 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń realizowane przez ministrów, Zestawienie funkcjonujących na terenie kraju systemów monitorowania zagrożeń, wykorzystywanych metod, źródeł i przeznaczenia pozyskanych informacji opracowano w uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich wojewodów oraz ministrów (zainteresowanych kierowników urzędów centralnych). W odniesieniu do zakresu kompetencji i zadań realizowanych w warunkach sytuacji kryzysowej kierowano się m.in. postanowieniami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. zm.). MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej krajowe systemy energetyczne z uwzględnieniem zasad wykorzystania energii atomowej Prezes Głównego Urzędu Miar Prezes Urzędu Regulacji Energetyki gospodarka kontrola obrotu z zagranicą towarami i technologiami wprowadzanie zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Dozoru Technicznego Agencja Rezerw Materiałowych przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowaniu systemów energetycznych utrzymywanie rezerw strategicznych Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, paliw i gazu system rezerw strategicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 299

3 Monitorowanie zagrożeń systemu energetycznego Podstawa prawna ustawa Prawo energetyczne ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej Podmiot odpowiedzialny Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Podlegają monitoringowi dostawy energii elektrycznej poziom zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw Wykorzystywane metody/bazy analiza bieżących informacji rejestr producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów Rodzaj i częstotliwość zbierania danych zarządzanie i rozdział przepustowości połączeń bilansowanie systemu elektroenergetyczne go naprawy sieci comiesięczne informacje dot. poziomu zapasów w kategoriach: ropa naftowa i poszczególne gatunki paliw ilości, struktury i lokalizacji zapasów Źródła informacji służby dyspozytorskie operatorów podmioty obowiązane do tworzenia zapasów Sposób wykorzystania informacji roczne sprawozdanie dla ministra właściwego ds. gospodarki cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w Prezes Agencji Rynku Energii S.A. poziom zaopatrzenia rynku w produkty naftowe baza danych ARES modele prognostyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Argonne National bieżące informacje dot. poziomu produkcji poziomu przywozu i wywozu paliw producenci paliw podmioty uprawnione do handlu paliwami przedsiębiorstwa energetyczne cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki 300

4 sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej Laboratory USA dane GUS i URE ustawa prawo energetyczne Prezes OGP Gaz-System S.A. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego analiza własnych informacji zdolność przesyłowa sieci jakość i poziom utrzymania sieci działania na rzecz pokrycia szczytowego zapotrzebowania na gaz Oddziały terenowe OGP Gaz-System S.A. coroczna informacja dot. bezpieczeństwa systemu gazowego dla ministra właściwego ds. gospodarki 301

5 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej oświata i wychowanie kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej organizacje dziecięce i młodzieżowe, w tym system dofinansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży międzynarodowa współpraca dzieci i młodzieży upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych realizacja programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dla dzieci i młodzieży udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach opracowywanie i wdrażanie rozwiązań prawnoorganizacyjne dot. funkcjonowania systemu oświaty w warunkach sytuacji kryzysowych (stanów nadzwyczajnych) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu oświaty Nie prowadzi się monitorowania zagrożeń w obszarze działania ministra 302

6 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDŻETU, FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI FINANSOWYCH Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budżet finanse publiczne opracowywanie i kontrola budżetu państwa przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej kredytowej i płatniczej z zagranicą finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego rachunkowość i rewizja finansowa bilans sektora finansów publicznych i prognozowanie bilansu płatniczego zapewnienie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz płynności złotowej i walutowej budżetu państwa, a także zarządzanie długiem Skarbu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Generalny Inspektor Informacji Finansowej przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe obywateli i instytucji publicznych planowanie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycie dodatkowych kosztów działań służb przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych i towarów znajdujących się na listach towarów podwójnego zastosowania przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz towarów i technologii o znaczeniu strategicznym Zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe 303

7 Państwa instytucje finansowe funkcjonowanie rynku finansowego w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku Monitorowanie zagrożeń w obszarze finansowym Podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o służbie celnej ustawa o kontroli skarbowej Podmiot odpowiedzialny Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Podlegają monitoringowi zagrożenia: organizacyjne prawne rynkowe Wykorzystywane metody określone w procedurach planu reagowania kryzysowego Służby Celnej i Administracji Podatkowej analiza zasobów własnych baz danych Rodzaj i częstotliwość zbierania danych bieżące informacje/meldun ki okresowe dane z komórek org. MF Źródła informacji jednostki organizacyjne resortu finansów komórki org. MF Sposób wykorzystania informacji raporty dobowe dla kierownictwa aktualizacja procedur reagowania kryzysowego ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu decyzja Rady UE 2000/642/JHA z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw Generalny Inspektor Informacji Finansowej pranie pieniędzy finansowanie terroryzmu analiza uzyskanych informacji o transakcjach finansowych bieżące informacje instytucje obowiązane (w tym banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa faktoringowe i leasingowe, osoby wykonujące zawody prawnicze, informacje do Prokuratury i organów ścigania informacje do zagranicznych jednostek analityki finansowej sprawozdanie roczne Generalnego Inspektora dla Prezesa Rady Ministrów 304

8 członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji międzynarodowe porozumienia dwustronne organizacje nonprofit, pośrednicy wartości majątkowych, Poczta Polska) jednostki współpracujące (organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, NBP, KNF, NIK) instytucje zagraniczne 305

9 Dział MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ, GOSPODARKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa architektura, budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany zagospodarowanie przestrzenne wspieranie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej i rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zachowanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących zachowania bezpieczeństwa w trakcie budowy i użytkowania obiektów użyteczności publicznej gospodarka morska transport transport morski i żegluga morska obszary morskie porty i przystanie morskie ochrona środowiska morskiego infrastruktura transportu (drogi publiczne, koleje, lotniska i porty lotnicze) ruch drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żegluga śródlądowa przewóz osób i rzeczy środkami Urząd Morski w Szczecinie, Słupsku, Gdyni Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na morzu i wodach śródlądowych system poszukiwania i ratownictwa morskiego ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej kolejowej i lotniskowej Zapewnienie funkcjonowania transportu morskiego, w tym na potrzeby Sił Zbrojnych RP i służb. Zarządzanie ruchem na drogach krajowych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania transportu drogowego. Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu 306

10 transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej publiczny transport zbiorowy Główny Inspektor Transportu Drogowego Transportowy Dozór Techniczny Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Monitorowanie zagrożeń w transporcie i gospodarce morskiej zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na potrzeby Sił Zbrojnych i służb Podstawa prawna ustawa o drogach publicznych ustawa Prawo o ruchu drogowym ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu, zarządzenia Generalnego Dyrektora DKiA Podmiot odpowiedzialny Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Główny Inspektor Transportu Drogowego Podlegają monitoringowi sieć zarządzanych dróg krajowych, w zakresie zagrożeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym kryzysowych zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia Wykorzystywane metody/bazy patrolowanie dróg przez terenowych pracowników GDDKiA monitoring wizyjny telewizja CCTV (kamery drogowe) drogowe stacje meteorologiczne (stacje pogodowe) bazy danych: bank danych drogowych (BDD)-informacja o sieci drogowej - inwentaryzacja infrastruktury drogowej, system gospodarki mostowej (SGM)-informacja o obiektach inżynierskich, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich, Rodzaj i częstotliwość zbierania danych rodzaj zbierania danych: informacje bieżące, patrolowanie dróg, inwentaryzacja sieci drogowej, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich. częstotliwość zbierania danych: patrolowanie dróg: 2 x dziennie autostrady i drogi ekspresowe, Źródła informacji monitoring wizyjny (kamery drogowe); informacje bieżące otrzymane od: terenowych pracowników GDDKiA inspektorów transportu drogowego, Policji Państwowej Straży Pożarnej Straży Granicznej pogotowia ratunkowego mediów przewoźników użytkowników dróg Sposób wykorzystania informacji dane z monitoringu: wspomagają zarządzanie siecią w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wspomagają planowanie wykonywania zabiegów utrzymaniowych na sieci zarządzanych dróg, udostępniane są społeczeństwu (internet, telefon, radio, TV) 307

11 załącznik Nr 13 ICAO do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym wymagania Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL Dyrektywa 2003/42 WE Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego bezpieczeństwo w ruchu lotniczym: akty bezprawnej ingerencji eksploatacja statków powietrznych, urządzeń naziemnych i lotnisk system oceny stanu nawierzchni (SOSN)- inwentaryzacja stanu nawierzchni (nakładka na BDD), system oceny poboczy i odwodnienia (SOPO)- inwentaryzacja poboczy i rowów przydrożnych (nakładka na BDD), stanie (aktualnego i prognozowanego) nawierzchni dróg, liczbie zaangażowanych pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zdarzeniach na drogach, katalog prowadzonych remontów nawierzchni drogowej. inspekcje w portach lotniczych i na pokładzie statków powietrznych, lotnisk i sprzętu lotniczego wymiana informacji z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami kontrola licencji lotniczych i certyfikatów urządzeń lotniczych; bazy danych ECCAIRS 1 x dziennie; drogi główne ruchu przyśpieszonego, 2 x w tygodniu pozostałe drogi, 1 x w miesiącu w porze nocnej; inwentaryzacja SOSN-2 x w roku; inwentaryzacja SOPO-2 x w roku; przeglądy obiektów inżynierskich: raz na kwartał, bieżące, raz w roku, podstawowe. informacje bieżące tygodniowe meldunki od zarządzających portami lotniczymi i przewoźników meldunki w terminie 15 dni od zaistnienia zdarzenia od przewoźnika lotniczego przewoźnicy lotniczy zarządzający lotniskiem komórki org. innych ministrów Prezesa PAA, GIS właściwe komórki org. Unii Europejskiej, ICAO i ECAC oraz ich państw członkowskich oddziały celne informacje do bieżącej działalności lotniczej raporty dla Organizacji Międzynarodoweg o Lotnictwa Cywilnego (ICAO) roczne raporty Komisji Badania Wypadków 308

12 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. ustawa Prawo lotnicze rozporządzenia Rady Ministrów oraz ministra właściwego ds. transportu ustawa o żegludze śródlądowej rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu Konwencja SOLAS z 1980 r. Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego Kodeks ISPS z 2002 r. rozporządzenie nr 725/2004 (WE) Parlamentu Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Gdyni, Słupsku (Regionalne Punkty Kontaktowe ds. Konwencji SOLAS- Kodeksu ISPS) Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) bezpieczeństwo żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w tym zdarzenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych bezpieczeństwo żeglugi i ochrony środowiska morskiego, w tym: zagrożenia na morzu, w porcie i w strefie brzegowej, powódź morska, zagrożenie sztormowe, i Komisji Badania Wypadków Lotniczych (informacje o zdarzeniach lotniczych), baza danych międzynarodowego systemu satelitarnego ratownictwa lądowego, powietrznego i morskiego Cospas-Sarsat ; inspekcje statków rejestr statków żeglugi śródlądowej rejestr świadectw dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych informacje bieżące monitoring satelitarny i lotniczy zanieczyszczeń inspekcyjne jednostki pływające systemy: zarządzania ruchem statków rejestracji radarowy TV przemysłowej hydro-meteo i zarządzającego lotniskiem informacje bieżące informacje bieżące inspektorzy żeglugi śródlądowej regionalne zarządy gospodarki wodnej Policja komórki ds. zarządzania kryzysowego administracji publicznej służba dyżurna urzędów morskich (regionalnych punktów kontaktowych służba VTS) służba dyżurna kapitanatów portów armatorzy kapitanowie statków operatorzy i właściciele obiektów portowych Marynarka Wojenna Lotniczych, ECCAIRS i Cospas-Sarsat raporty (kilka razy w roku) dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i transportu oraz dla armatorów raporty bieżące dla Straży Granicznej, ABW, Izby Celnej raporty roczne dla Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie: Konwencji MARPOL 73/78 (zanieczyszczenia morza przez statki); 309

13 Europejskiego i Rady Europy w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa ustawa o bezpieczeństwie morskim rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej ustawa o transporcie kolejowym - ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych - regulamin dla Kierownictwo spółek biorących udział w realizacji procesu eksploatacyjnoprzewozowego (koordynacja PKP PLK S.A. Centrum erozja brzegu morskiego, zanieczyszczeni e środowiska morskiego zagrożenia terrorystyczne zakłócenia porządku publicznego (np. blokada portu przez jednostki rybackie) nielegalne przewiezienie na teren portu broni, materiałów wybuchowych środków promieniotwórc zych, materiałów żrących, toksycznych itp. na obszarach kolejowych: wypadki z udziałem ludzi kradzieże, napady i rozboje monitorowania statków z ładunkiem niebezpiecznym PHICS (System Kontrolno- Informacyjny dla Portów Polskich) CleanSeaNet (satelitarny monitoring zanieczyszczeń) Program SWIBŻ i Gatehouse (monitoring bezpieczeństwa ruchu morskiego) SingleHulTankers (monitoring tankowców jednokadłubowych) SafeSeaNet (informacja o statkach) patrole Straży Ochrony Kolei dozorowanie sieci kolejowej przez pracowników zakładów linii kolejowych monitorowanie pracy eksploatacyjnej przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. - informacje bieżące o zdarzeniach na sieci kolejowej pochodzące z jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. oraz RP Straż Graniczna Policja Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku i Szczecinie Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku i Szczecinie Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu i brzegowe stacje ratownicze - patrole SOK, służba dyżurna SOK - dyżurni ruchu i pion dyspozytorski PKP PLK S.A. - drużyna pociągowa oraz pion zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji - raz na dobę (godz. 8:00) przekazywanie informacji o sytuacji w sieci kolejowej Członkowi Zarządu 310

14 międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) - załącznik 2 do umowy o międzynarodowej komunikacji kolejowej (SMGS) rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu Zarządzania Ruchem Kolejowym) wypadki, przestoje, opóźnienia, odwołania pociągów awarie techniczne, katastrofy naturalne przewóz towarów niebezpiecznych analiza danych wprowadzanych do Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) meldunki i informacje przekazywane przez służby dyspozytorskie spółek uczestniczących w procesie eksploatacyjnoprzewozowym patrole Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, straży miejskich ze spółek uczestniczących w procesie eksploatacyjnoprzewozowym - raz na dobę (godz. 8:00) meldunki przekazywane przez kierownictwo zakładów linii kolejowych do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym poprzez Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, - raz na dobę meldunki przekazywane przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. (zakłady linii kolejowych i Główna Dyspozytura SOK) do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym - raz w tygodniu (poniedziałek) telekonferencja z dyspozytorski przewoźników kolejowych - pion dyspozytorski spółek utrzymaniowonaprawczych oraz zarządcy dworców kolejowych. PKP PLK S.A. - w czasie zaistnienia poważnych utrudnień w procesie eksploatacyjnoprzewozowym przekazanie informacji poprzez wiadomości tekstowe GSM (SMS) osobom upoważnionym (MI, Zarząd PKP PLK S.A., kierownicy biur Centrali PKP PLK S.A., Prezes Zarządu PKP S.A., rzecznicy prasowi), - w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych składanie bieżących meldunków o sytuacji w sieci kolejowej do ministra właściwego ds. transportu, - bieżące analizowanie informacji o zagrożeniach przy 311

15 udziałem kierowników jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. pod kierownictwem Głównego Dyspozytora PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym - raz w tygodniu telekonferencje pomiędzy zakładami linii kolejowych a Ekspozyturami Zarządzania Ruchem Kolejowym wykorzystaniu SEPE - wprowadzanie informacji o utrudnieniach do systemu SITKOL (Internetowy System Rozkładu Jazdy informacje dla podróżnych) oraz do systemu SKRJ (System Konstrukcji Rozkładów Jazdy informacje dla przewoźników) Monitorowanie zagrożeń budowlanych Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody/bazy Rodzaj i częstotliwość zbierania danych Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji ustawa prawo budowlane ustawa o wyrobach budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych Baza danych katastrof obiektów budowlanych Kontrole: - robot budowlanych i utrzymania obiektów, - instalacji gazowych, - przewodów kominowych, Informacje bieżące Wyniki kontroli własnych Powiatowi i wojewódzcy inspektorzy budowlani Własne raporty dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 312

16 - obiektów wielkopowierzchniowych, - budowli piętrzących wodę MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozwój i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, miejsc pamięci narodowej, edukacji kulturalnej, organizacji i stowarzyszeń społecznokulturalnych itp. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń (w tym zagrożeń militarnych) Zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń Monitorowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego i archiwów Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Biura Administracyjno- Budżetowego MKiDN kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych Podlegają monitoringowi zagrożenia mające wpływ na dziedzictwo kulturowe i jego ochronę Wykorzystywane metody analiza powszechnie dostępnych informacji Rodzaj i częstotliwość zbierania danych w zależności od potrzeb Źródła informacji komunikaty IMGW informacje uzyskiwane od służb (w zależności od rozwoju sytuacji) oraz kierowników podległych/nadzorow anych jednostek Sposób wykorzystania informacji opracowania dla kierownictwa MKiDN (w tym na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego) 313

17 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej nauka szkolnictwo wyższe nauka, w tym badania naukowe i prace rozwojowe szkolnictwo wyższe, w tym określone w odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi oraz sprawy finansowania nauki w szkołach wyższych - uczelnie publiczne (wymienione w obwieszczeniu w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych), - uczelnie niepubliczne, - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, - Narodowe Centrum Nauki, - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie, - Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie, - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie Rozwiązania systemowe w zakresie organizacji i funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych, finansowania nauki, w sytuacji kryzysowej oraz po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Zarządzanie realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Zapewnienie ciągłości finansowania badań naukowych i prac rozwojowych. Wspieranie władz uczelni w organizowaniu wznowienia funkcjonowania placówek szkolnictwa wyższego w warunkach sytuacji kryzysowych. Podstawa prawna - ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym Monitorowanie danych o cudzoziemcach podejmujących kształcenie w Polsce w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich Podmiot odpowiedzialny minister właściwy do spraw Podlegają monitoringowi - przyjęcie na studia Wykorzystywane metody analiza informacji Rodzaj i częstotliwość zbierania danych Przyjęcie na studia, niepodjęcie Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji Informacje dla Komendanta 314

18 art. 43 ust. 6a UWAGA: Dotyczy cudzoziemców podejmujących kształcenie w Polsce w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. szkolnictwa wyższego cudzoziemca, - niepodjęcie kształcenia przez cudzoziemca, - skreślenie cudzoziemca z listy studentów, - dane dotyczące kierunku i roku studiów oraz nazwy jednostki organizacyjnej uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także warunki finansowe kształcenia przekazanych przez rektorów uczelni kształcenia oraz skreślenie cudzoziemca z listy studentów - niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. Wykaz dotyczący studentów cudzoziemców kształcących się na uczelni - do 15 stycznia każdego roku, sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. rektorzy uczelni Głównego Straży Granicznej o przyjęciu na studia, niepodjęciu kształcenia oraz skreśleniu cudzoziemca z listy studentów (przekazywane przez rektorów uczelni). - ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym art. 229 ust. 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego - decyzje rektorów uczelni o czasowym zawieszeniu zajęć w uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych z analiza informacji (decyzji z uzasadnieniem) przekazanych przez rektorów uczelni Decyzje rektorów wraz z uzasadnieniem - niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. rektorzy uczelni Przygotowanie dla Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MNiSW opinii lub informacji o zagrożeniach - na 315

19 powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, podstawie analizy decyzji i uzasadnień rektorów uczelni. - decyzje rektorów uczelni o zamknięciu uczelni lub jej jednostki organizacyjnej z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach 316

20 MINISTER OBRONY NARODOWEJ Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej obrona narodowa sprawy obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych RP udział RP w międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowych Agencja Mienia Wojskowego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zgodnie z obwieszczeniem MON z dnia 6 grudnia 2007 r. przygotowanie potencjału Sił Zbrojnych do działania w przypadku zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa przygotowanie wydzielonych komponentów Sił Zbrojnych do wsparcia działań innych służb w warunkach sytuacji kryzysowych Zapewnienie nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej i wsparcie działań innych organów w przypadku wystąpienia zagrożeń pozamilitarnych Podstawa prawna ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych ustawa o ochronie granicy państwowej Podmiot odpowiedzialny Szef Służby Wywiadu Wojskowego Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Monitorowanie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa Podlegają monitoringowi stan bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i PKW stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i zdolności SZ RP Wykorzystywane metody/bazy Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Rodzaj i częstotliwość zbierania danych informacje bieżące raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne informacje bieżące, raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne Źródła informacji źródła własne, SKW, ZAWiR-P2, inne źródła źródła własne, SWW, AWiR-P2, inne źródła Sposób wykorzystania informacji informacje dla MON i organów władzy państwowej informacje dla MON i organów władzy państwowej 317

21 ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa o bezpieczeństwie morskim rozporządzenie RM w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju rozporządzenie RM w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - rozporządzenie RM w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej Szef CZK MON Dowódca Centrum Operacji Powietrznych Dowódca Centrum Operacji Morskich Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa sytuacja w przestrzeni powietrznej i na obszarze morskim RP zagrożenia niemilitarne: użycie BMR uwolnienie środków promieniotw., chemicznych i biologicznych Zbieranie informacji, przygotowywanie analiz i raportów System DUNAJ System ŁEBA współpraca międzynarodowa analiza zdarzeń i meldunków - analiza zdarzeń i meldunków otrzymanych w ramach: Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP, DSO IWSZdr. oraz układu pozamilitarnego Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania bazy danych o: TŚP informacje bieżące i okresowe informacje bieżące (całodobowo) raporty miesięczne informacje bieżące (całodobowo) informacje bieżące z PAA meldunki miesięczne ZAWiR - P2, DO SZ, ŻW, SKW, SWW, CAT ABW, KG NATO, SHAPE, UE, Ataszaty wojskowe informacje z własnych systemów obserwacji oraz innych państw członkowskich NATO Centralny Ośrodek Analizy Skażeń: - punkt kierowania Systemem Wykrywania Skażeń SZ RP (PK SWS SZ RP) - ośrodki Analizy Skażeń RSZ/IWsp.SZ - pozostałe elementy SWS SZ RP (laboratoria informacja dla MON, RCB i organów władzy państwowej. informacje dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP wymiana informacji w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO wymiana informacji z państwami nadbałtyckimi meldunki dobowe dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP 318

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego w 2012 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 2 marca 2012 r. Określone w ustawie wydatki części 85/08 województwo lubuskie wynoszą 786.981 tys.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne ORGANIZACJA CENTRALNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Centralna administracja rządowa Schemat organizacji administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja rządowa. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne

Centralna administracja rządowa. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne Centralna administracja rządowa Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne Centralna administracja rządowa ORGANIZACJA CENTRALNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Schemat organizacji administracji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1018 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 105 6089 Poz. 617 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA SPO-13 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy Określenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Inne organy w systemie państwa poziom centralny

Inne organy w systemie państwa poziom centralny Inne organy w systemie państwa poziom centralny Maciej M. Sokołowski WPiA UW KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.

Bardziej szczegółowo

2/2 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP

2/2 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 167 614 30 000 1 050 128 464 8 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 137 614 1 050 128 464 8 100 75101 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Polska Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Według metodologii MFW GFSM 2001 Warszawa, Luty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Jakubowski, Anna Kowalska. Struktura nadzoru weterynaryjnego w Unii Europejskiej

Tadeusz Jakubowski, Anna Kowalska. Struktura nadzoru weterynaryjnego w Unii Europejskiej Tadeusz Jakubowski, Anna Kowalska Struktura nadzoru weterynaryjnego w Unii Europejskiej Od wielu lat prowadzona jest w naszym środowisku dyskusja o zasadach funkcjonowania nadzoru weterynaryjnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78. ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78. ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78 ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie planowania osłony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943. USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943. USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943 USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zakres działów administracji rządowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 217 15286 Poz. 1431 1431 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo