KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298

2 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń realizowane przez ministrów, Zestawienie funkcjonujących na terenie kraju systemów monitorowania zagrożeń, wykorzystywanych metod, źródeł i przeznaczenia pozyskanych informacji opracowano w uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich wojewodów oraz ministrów (zainteresowanych kierowników urzędów centralnych). W odniesieniu do zakresu kompetencji i zadań realizowanych w warunkach sytuacji kryzysowej kierowano się m.in. postanowieniami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. zm.). MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej krajowe systemy energetyczne z uwzględnieniem zasad wykorzystania energii atomowej Prezes Głównego Urzędu Miar Prezes Urzędu Regulacji Energetyki gospodarka kontrola obrotu z zagranicą towarami i technologiami wprowadzanie zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Dozoru Technicznego Agencja Rezerw Materiałowych przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowaniu systemów energetycznych utrzymywanie rezerw strategicznych Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, paliw i gazu system rezerw strategicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 299

3 Monitorowanie zagrożeń systemu energetycznego Podstawa prawna ustawa Prawo energetyczne ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej Podmiot odpowiedzialny Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Podlegają monitoringowi dostawy energii elektrycznej poziom zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw Wykorzystywane metody/bazy analiza bieżących informacji rejestr producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów Rodzaj i częstotliwość zbierania danych zarządzanie i rozdział przepustowości połączeń bilansowanie systemu elektroenergetyczne go naprawy sieci comiesięczne informacje dot. poziomu zapasów w kategoriach: ropa naftowa i poszczególne gatunki paliw ilości, struktury i lokalizacji zapasów Źródła informacji służby dyspozytorskie operatorów podmioty obowiązane do tworzenia zapasów Sposób wykorzystania informacji roczne sprawozdanie dla ministra właściwego ds. gospodarki cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w Prezes Agencji Rynku Energii S.A. poziom zaopatrzenia rynku w produkty naftowe baza danych ARES modele prognostyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Argonne National bieżące informacje dot. poziomu produkcji poziomu przywozu i wywozu paliw producenci paliw podmioty uprawnione do handlu paliwami przedsiębiorstwa energetyczne cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki 300

4 sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej Laboratory USA dane GUS i URE ustawa prawo energetyczne Prezes OGP Gaz-System S.A. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego analiza własnych informacji zdolność przesyłowa sieci jakość i poziom utrzymania sieci działania na rzecz pokrycia szczytowego zapotrzebowania na gaz Oddziały terenowe OGP Gaz-System S.A. coroczna informacja dot. bezpieczeństwa systemu gazowego dla ministra właściwego ds. gospodarki 301

5 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej oświata i wychowanie kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej organizacje dziecięce i młodzieżowe, w tym system dofinansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży międzynarodowa współpraca dzieci i młodzieży upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych realizacja programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dla dzieci i młodzieży udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach opracowywanie i wdrażanie rozwiązań prawnoorganizacyjne dot. funkcjonowania systemu oświaty w warunkach sytuacji kryzysowych (stanów nadzwyczajnych) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu oświaty Nie prowadzi się monitorowania zagrożeń w obszarze działania ministra 302

6 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDŻETU, FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI FINANSOWYCH Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budżet finanse publiczne opracowywanie i kontrola budżetu państwa przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej kredytowej i płatniczej z zagranicą finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego rachunkowość i rewizja finansowa bilans sektora finansów publicznych i prognozowanie bilansu płatniczego zapewnienie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz płynności złotowej i walutowej budżetu państwa, a także zarządzanie długiem Skarbu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Generalny Inspektor Informacji Finansowej przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe obywateli i instytucji publicznych planowanie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycie dodatkowych kosztów działań służb przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych i towarów znajdujących się na listach towarów podwójnego zastosowania przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz towarów i technologii o znaczeniu strategicznym Zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe 303

7 Państwa instytucje finansowe funkcjonowanie rynku finansowego w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku Monitorowanie zagrożeń w obszarze finansowym Podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o służbie celnej ustawa o kontroli skarbowej Podmiot odpowiedzialny Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Podlegają monitoringowi zagrożenia: organizacyjne prawne rynkowe Wykorzystywane metody określone w procedurach planu reagowania kryzysowego Służby Celnej i Administracji Podatkowej analiza zasobów własnych baz danych Rodzaj i częstotliwość zbierania danych bieżące informacje/meldun ki okresowe dane z komórek org. MF Źródła informacji jednostki organizacyjne resortu finansów komórki org. MF Sposób wykorzystania informacji raporty dobowe dla kierownictwa aktualizacja procedur reagowania kryzysowego ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu decyzja Rady UE 2000/642/JHA z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw Generalny Inspektor Informacji Finansowej pranie pieniędzy finansowanie terroryzmu analiza uzyskanych informacji o transakcjach finansowych bieżące informacje instytucje obowiązane (w tym banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa faktoringowe i leasingowe, osoby wykonujące zawody prawnicze, informacje do Prokuratury i organów ścigania informacje do zagranicznych jednostek analityki finansowej sprawozdanie roczne Generalnego Inspektora dla Prezesa Rady Ministrów 304

8 członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji międzynarodowe porozumienia dwustronne organizacje nonprofit, pośrednicy wartości majątkowych, Poczta Polska) jednostki współpracujące (organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, NBP, KNF, NIK) instytucje zagraniczne 305

9 Dział MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ, GOSPODARKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa architektura, budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany zagospodarowanie przestrzenne wspieranie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej i rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zachowanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących zachowania bezpieczeństwa w trakcie budowy i użytkowania obiektów użyteczności publicznej gospodarka morska transport transport morski i żegluga morska obszary morskie porty i przystanie morskie ochrona środowiska morskiego infrastruktura transportu (drogi publiczne, koleje, lotniska i porty lotnicze) ruch drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żegluga śródlądowa przewóz osób i rzeczy środkami Urząd Morski w Szczecinie, Słupsku, Gdyni Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na morzu i wodach śródlądowych system poszukiwania i ratownictwa morskiego ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej kolejowej i lotniskowej Zapewnienie funkcjonowania transportu morskiego, w tym na potrzeby Sił Zbrojnych RP i służb. Zarządzanie ruchem na drogach krajowych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania transportu drogowego. Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu 306

10 transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej publiczny transport zbiorowy Główny Inspektor Transportu Drogowego Transportowy Dozór Techniczny Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Monitorowanie zagrożeń w transporcie i gospodarce morskiej zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na potrzeby Sił Zbrojnych i służb Podstawa prawna ustawa o drogach publicznych ustawa Prawo o ruchu drogowym ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu, zarządzenia Generalnego Dyrektora DKiA Podmiot odpowiedzialny Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Główny Inspektor Transportu Drogowego Podlegają monitoringowi sieć zarządzanych dróg krajowych, w zakresie zagrożeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym kryzysowych zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia Wykorzystywane metody/bazy patrolowanie dróg przez terenowych pracowników GDDKiA monitoring wizyjny telewizja CCTV (kamery drogowe) drogowe stacje meteorologiczne (stacje pogodowe) bazy danych: bank danych drogowych (BDD)-informacja o sieci drogowej - inwentaryzacja infrastruktury drogowej, system gospodarki mostowej (SGM)-informacja o obiektach inżynierskich, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich, Rodzaj i częstotliwość zbierania danych rodzaj zbierania danych: informacje bieżące, patrolowanie dróg, inwentaryzacja sieci drogowej, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich. częstotliwość zbierania danych: patrolowanie dróg: 2 x dziennie autostrady i drogi ekspresowe, Źródła informacji monitoring wizyjny (kamery drogowe); informacje bieżące otrzymane od: terenowych pracowników GDDKiA inspektorów transportu drogowego, Policji Państwowej Straży Pożarnej Straży Granicznej pogotowia ratunkowego mediów przewoźników użytkowników dróg Sposób wykorzystania informacji dane z monitoringu: wspomagają zarządzanie siecią w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wspomagają planowanie wykonywania zabiegów utrzymaniowych na sieci zarządzanych dróg, udostępniane są społeczeństwu (internet, telefon, radio, TV) 307

11 załącznik Nr 13 ICAO do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym wymagania Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL Dyrektywa 2003/42 WE Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego bezpieczeństwo w ruchu lotniczym: akty bezprawnej ingerencji eksploatacja statków powietrznych, urządzeń naziemnych i lotnisk system oceny stanu nawierzchni (SOSN)- inwentaryzacja stanu nawierzchni (nakładka na BDD), system oceny poboczy i odwodnienia (SOPO)- inwentaryzacja poboczy i rowów przydrożnych (nakładka na BDD), stanie (aktualnego i prognozowanego) nawierzchni dróg, liczbie zaangażowanych pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zdarzeniach na drogach, katalog prowadzonych remontów nawierzchni drogowej. inspekcje w portach lotniczych i na pokładzie statków powietrznych, lotnisk i sprzętu lotniczego wymiana informacji z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami kontrola licencji lotniczych i certyfikatów urządzeń lotniczych; bazy danych ECCAIRS 1 x dziennie; drogi główne ruchu przyśpieszonego, 2 x w tygodniu pozostałe drogi, 1 x w miesiącu w porze nocnej; inwentaryzacja SOSN-2 x w roku; inwentaryzacja SOPO-2 x w roku; przeglądy obiektów inżynierskich: raz na kwartał, bieżące, raz w roku, podstawowe. informacje bieżące tygodniowe meldunki od zarządzających portami lotniczymi i przewoźników meldunki w terminie 15 dni od zaistnienia zdarzenia od przewoźnika lotniczego przewoźnicy lotniczy zarządzający lotniskiem komórki org. innych ministrów Prezesa PAA, GIS właściwe komórki org. Unii Europejskiej, ICAO i ECAC oraz ich państw członkowskich oddziały celne informacje do bieżącej działalności lotniczej raporty dla Organizacji Międzynarodoweg o Lotnictwa Cywilnego (ICAO) roczne raporty Komisji Badania Wypadków 308

12 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. ustawa Prawo lotnicze rozporządzenia Rady Ministrów oraz ministra właściwego ds. transportu ustawa o żegludze śródlądowej rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu Konwencja SOLAS z 1980 r. Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego Kodeks ISPS z 2002 r. rozporządzenie nr 725/2004 (WE) Parlamentu Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Gdyni, Słupsku (Regionalne Punkty Kontaktowe ds. Konwencji SOLAS- Kodeksu ISPS) Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) bezpieczeństwo żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w tym zdarzenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych bezpieczeństwo żeglugi i ochrony środowiska morskiego, w tym: zagrożenia na morzu, w porcie i w strefie brzegowej, powódź morska, zagrożenie sztormowe, i Komisji Badania Wypadków Lotniczych (informacje o zdarzeniach lotniczych), baza danych międzynarodowego systemu satelitarnego ratownictwa lądowego, powietrznego i morskiego Cospas-Sarsat ; inspekcje statków rejestr statków żeglugi śródlądowej rejestr świadectw dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych informacje bieżące monitoring satelitarny i lotniczy zanieczyszczeń inspekcyjne jednostki pływające systemy: zarządzania ruchem statków rejestracji radarowy TV przemysłowej hydro-meteo i zarządzającego lotniskiem informacje bieżące informacje bieżące inspektorzy żeglugi śródlądowej regionalne zarządy gospodarki wodnej Policja komórki ds. zarządzania kryzysowego administracji publicznej służba dyżurna urzędów morskich (regionalnych punktów kontaktowych służba VTS) służba dyżurna kapitanatów portów armatorzy kapitanowie statków operatorzy i właściciele obiektów portowych Marynarka Wojenna Lotniczych, ECCAIRS i Cospas-Sarsat raporty (kilka razy w roku) dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i transportu oraz dla armatorów raporty bieżące dla Straży Granicznej, ABW, Izby Celnej raporty roczne dla Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie: Konwencji MARPOL 73/78 (zanieczyszczenia morza przez statki); 309

13 Europejskiego i Rady Europy w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa ustawa o bezpieczeństwie morskim rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej ustawa o transporcie kolejowym - ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych - regulamin dla Kierownictwo spółek biorących udział w realizacji procesu eksploatacyjnoprzewozowego (koordynacja PKP PLK S.A. Centrum erozja brzegu morskiego, zanieczyszczeni e środowiska morskiego zagrożenia terrorystyczne zakłócenia porządku publicznego (np. blokada portu przez jednostki rybackie) nielegalne przewiezienie na teren portu broni, materiałów wybuchowych środków promieniotwórc zych, materiałów żrących, toksycznych itp. na obszarach kolejowych: wypadki z udziałem ludzi kradzieże, napady i rozboje monitorowania statków z ładunkiem niebezpiecznym PHICS (System Kontrolno- Informacyjny dla Portów Polskich) CleanSeaNet (satelitarny monitoring zanieczyszczeń) Program SWIBŻ i Gatehouse (monitoring bezpieczeństwa ruchu morskiego) SingleHulTankers (monitoring tankowców jednokadłubowych) SafeSeaNet (informacja o statkach) patrole Straży Ochrony Kolei dozorowanie sieci kolejowej przez pracowników zakładów linii kolejowych monitorowanie pracy eksploatacyjnej przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. - informacje bieżące o zdarzeniach na sieci kolejowej pochodzące z jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. oraz RP Straż Graniczna Policja Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku i Szczecinie Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku i Szczecinie Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu i brzegowe stacje ratownicze - patrole SOK, służba dyżurna SOK - dyżurni ruchu i pion dyspozytorski PKP PLK S.A. - drużyna pociągowa oraz pion zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji - raz na dobę (godz. 8:00) przekazywanie informacji o sytuacji w sieci kolejowej Członkowi Zarządu 310

14 międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) - załącznik 2 do umowy o międzynarodowej komunikacji kolejowej (SMGS) rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu Zarządzania Ruchem Kolejowym) wypadki, przestoje, opóźnienia, odwołania pociągów awarie techniczne, katastrofy naturalne przewóz towarów niebezpiecznych analiza danych wprowadzanych do Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) meldunki i informacje przekazywane przez służby dyspozytorskie spółek uczestniczących w procesie eksploatacyjnoprzewozowym patrole Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, straży miejskich ze spółek uczestniczących w procesie eksploatacyjnoprzewozowym - raz na dobę (godz. 8:00) meldunki przekazywane przez kierownictwo zakładów linii kolejowych do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym poprzez Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, - raz na dobę meldunki przekazywane przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. (zakłady linii kolejowych i Główna Dyspozytura SOK) do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym - raz w tygodniu (poniedziałek) telekonferencja z dyspozytorski przewoźników kolejowych - pion dyspozytorski spółek utrzymaniowonaprawczych oraz zarządcy dworców kolejowych. PKP PLK S.A. - w czasie zaistnienia poważnych utrudnień w procesie eksploatacyjnoprzewozowym przekazanie informacji poprzez wiadomości tekstowe GSM (SMS) osobom upoważnionym (MI, Zarząd PKP PLK S.A., kierownicy biur Centrali PKP PLK S.A., Prezes Zarządu PKP S.A., rzecznicy prasowi), - w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych składanie bieżących meldunków o sytuacji w sieci kolejowej do ministra właściwego ds. transportu, - bieżące analizowanie informacji o zagrożeniach przy 311

15 udziałem kierowników jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. pod kierownictwem Głównego Dyspozytora PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym - raz w tygodniu telekonferencje pomiędzy zakładami linii kolejowych a Ekspozyturami Zarządzania Ruchem Kolejowym wykorzystaniu SEPE - wprowadzanie informacji o utrudnieniach do systemu SITKOL (Internetowy System Rozkładu Jazdy informacje dla podróżnych) oraz do systemu SKRJ (System Konstrukcji Rozkładów Jazdy informacje dla przewoźników) Monitorowanie zagrożeń budowlanych Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody/bazy Rodzaj i częstotliwość zbierania danych Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji ustawa prawo budowlane ustawa o wyrobach budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych Baza danych katastrof obiektów budowlanych Kontrole: - robot budowlanych i utrzymania obiektów, - instalacji gazowych, - przewodów kominowych, Informacje bieżące Wyniki kontroli własnych Powiatowi i wojewódzcy inspektorzy budowlani Własne raporty dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 312

16 - obiektów wielkopowierzchniowych, - budowli piętrzących wodę MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozwój i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, miejsc pamięci narodowej, edukacji kulturalnej, organizacji i stowarzyszeń społecznokulturalnych itp. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń (w tym zagrożeń militarnych) Zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń Monitorowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego i archiwów Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Biura Administracyjno- Budżetowego MKiDN kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych Podlegają monitoringowi zagrożenia mające wpływ na dziedzictwo kulturowe i jego ochronę Wykorzystywane metody analiza powszechnie dostępnych informacji Rodzaj i częstotliwość zbierania danych w zależności od potrzeb Źródła informacji komunikaty IMGW informacje uzyskiwane od służb (w zależności od rozwoju sytuacji) oraz kierowników podległych/nadzorow anych jednostek Sposób wykorzystania informacji opracowania dla kierownictwa MKiDN (w tym na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego) 313

17 MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej nauka szkolnictwo wyższe nauka, w tym badania naukowe i prace rozwojowe szkolnictwo wyższe, w tym określone w odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi oraz sprawy finansowania nauki w szkołach wyższych - uczelnie publiczne (wymienione w obwieszczeniu w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych), - uczelnie niepubliczne, - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, - Narodowe Centrum Nauki, - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie, - Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie, - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie Rozwiązania systemowe w zakresie organizacji i funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych, finansowania nauki, w sytuacji kryzysowej oraz po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Zarządzanie realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Zapewnienie ciągłości finansowania badań naukowych i prac rozwojowych. Wspieranie władz uczelni w organizowaniu wznowienia funkcjonowania placówek szkolnictwa wyższego w warunkach sytuacji kryzysowych. Podstawa prawna - ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym Monitorowanie danych o cudzoziemcach podejmujących kształcenie w Polsce w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich Podmiot odpowiedzialny minister właściwy do spraw Podlegają monitoringowi - przyjęcie na studia Wykorzystywane metody analiza informacji Rodzaj i częstotliwość zbierania danych Przyjęcie na studia, niepodjęcie Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji Informacje dla Komendanta 314

18 art. 43 ust. 6a UWAGA: Dotyczy cudzoziemców podejmujących kształcenie w Polsce w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. szkolnictwa wyższego cudzoziemca, - niepodjęcie kształcenia przez cudzoziemca, - skreślenie cudzoziemca z listy studentów, - dane dotyczące kierunku i roku studiów oraz nazwy jednostki organizacyjnej uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także warunki finansowe kształcenia przekazanych przez rektorów uczelni kształcenia oraz skreślenie cudzoziemca z listy studentów - niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. Wykaz dotyczący studentów cudzoziemców kształcących się na uczelni - do 15 stycznia każdego roku, sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. rektorzy uczelni Głównego Straży Granicznej o przyjęciu na studia, niepodjęciu kształcenia oraz skreśleniu cudzoziemca z listy studentów (przekazywane przez rektorów uczelni). - ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym art. 229 ust. 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego - decyzje rektorów uczelni o czasowym zawieszeniu zajęć w uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych z analiza informacji (decyzji z uzasadnieniem) przekazanych przez rektorów uczelni Decyzje rektorów wraz z uzasadnieniem - niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. rektorzy uczelni Przygotowanie dla Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MNiSW opinii lub informacji o zagrożeniach - na 315

19 powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, podstawie analizy decyzji i uzasadnień rektorów uczelni. - decyzje rektorów uczelni o zamknięciu uczelni lub jej jednostki organizacyjnej z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach 316

20 MINISTER OBRONY NARODOWEJ Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej obrona narodowa sprawy obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych RP udział RP w międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowych Agencja Mienia Wojskowego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zgodnie z obwieszczeniem MON z dnia 6 grudnia 2007 r. przygotowanie potencjału Sił Zbrojnych do działania w przypadku zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa przygotowanie wydzielonych komponentów Sił Zbrojnych do wsparcia działań innych służb w warunkach sytuacji kryzysowych Zapewnienie nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej i wsparcie działań innych organów w przypadku wystąpienia zagrożeń pozamilitarnych Podstawa prawna ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych ustawa o ochronie granicy państwowej Podmiot odpowiedzialny Szef Służby Wywiadu Wojskowego Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Monitorowanie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa Podlegają monitoringowi stan bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i PKW stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i zdolności SZ RP Wykorzystywane metody/bazy Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Rodzaj i częstotliwość zbierania danych informacje bieżące raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne informacje bieżące, raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne Źródła informacji źródła własne, SKW, ZAWiR-P2, inne źródła źródła własne, SWW, AWiR-P2, inne źródła Sposób wykorzystania informacji informacje dla MON i organów władzy państwowej informacje dla MON i organów władzy państwowej 317

21 ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa o bezpieczeństwie morskim rozporządzenie RM w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju rozporządzenie RM w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - rozporządzenie RM w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej Szef CZK MON Dowódca Centrum Operacji Powietrznych Dowódca Centrum Operacji Morskich Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa sytuacja w przestrzeni powietrznej i na obszarze morskim RP zagrożenia niemilitarne: użycie BMR uwolnienie środków promieniotw., chemicznych i biologicznych Zbieranie informacji, przygotowywanie analiz i raportów System DUNAJ System ŁEBA współpraca międzynarodowa analiza zdarzeń i meldunków - analiza zdarzeń i meldunków otrzymanych w ramach: Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP, DSO IWSZdr. oraz układu pozamilitarnego Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania bazy danych o: TŚP informacje bieżące i okresowe informacje bieżące (całodobowo) raporty miesięczne informacje bieżące (całodobowo) informacje bieżące z PAA meldunki miesięczne ZAWiR - P2, DO SZ, ŻW, SKW, SWW, CAT ABW, KG NATO, SHAPE, UE, Ataszaty wojskowe informacje z własnych systemów obserwacji oraz innych państw członkowskich NATO Centralny Ośrodek Analizy Skażeń: - punkt kierowania Systemem Wykrywania Skażeń SZ RP (PK SWS SZ RP) - ośrodki Analizy Skażeń RSZ/IWsp.SZ - pozostałe elementy SWS SZ RP (laboratoria informacja dla MON, RCB i organów władzy państwowej. informacje dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP wymiana informacji w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO wymiana informacji z państwami nadbałtyckimi meldunki dobowe dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP 318

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne

Rozdział VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne Rozdział VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne Przedstawienie planów finansowych niżej opisanych jednostek ma na celu lepszą przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo