Visual Basic w programie Excel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Visual Basic w programie Excel"

Transkrypt

1 Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA. Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości jakie daje posługiwanie się obiektami w programie Visual Basic. ZAKRES ĆWICZENIA. Obiekty występujące w programie Visual Basic Hierarchia obiektów Możliwości zmiany właściwości obiektów Wykorzystanie narzędzia Przeglądanie obiektów OBIEKTY - WŁAŚCIWOŚCI I METODY Korzystając z języka Visual Basic dla aplikacji można tworzyć procedury kontrolujące niemalże każdy aspekt posługiwania się nie tylko poszczególnymi funkcjami programu Microsoft Excel, lecz również innych aplikacji. Podstawą kontroli tego języka jest jego zdolność do zarządzania różnymi obiektami. Obiekt jest przedmiotem kontrolowanym przez Visual Basic. Excel zawiera ogółem 128 obiektów, które można kontrolować w rozmaity sposób. Obiektem jest na przykład skoroszyt, arkusz, zespół komórek w arkuszu, czy też wykres. Obiekty są zorganizowane w hierarchii. Niektóre obiekty zawierają w sobie inne obiekty. Na przykład sam Excel stanowi obiekt zwany aplikacją. Obiekt aplikacji zawiera w sobie inne obiekty, takie jak skoroszyty czy paski narzędzi. Skoroszyt zaś zawiera inne obiekty, takie jak arkusze czy wykresy. Zbiór podobnych obiektów określa się nazwą kolekcji. Na przykład kolekcja arkuszy obejmuje wszystkie arkusze w danym skoroszycie, a kolekcja pasków narzędzi składa się z różnorodnych przycisków. Kolekcje są również obiektami. Najczęściej używanymi kolekcjami obiektów Excela są: kolekcja Sheets (zawierająca arkusze, moduły, wykresy i kartki dialogu), kolekcja Workbooks, kolekcja Worksheets oraz kolekcja Windows. Każdy obiekt ma charakterystyczne cechy, które czynią ten obiekt użytecznym. Te specjalne cechy obiektu noszą nazwę właściwości. Na przykład obiekt Range ma następujące właściwości: Column, Font, Formula, Name, Row, Style, Value, Worktsheet. Właściwości obiektów można ustawiać lub przekazywać. Właściwości kontrolują wygląd i pozycję obiektu. Najtrudniejszym do zrozumienia aspektem Visual Basica, dotyczącym obiektów i właściwości jest to, że niektóre właściwości mogą być również obiektami. Weźmy pod uwagę na przykład obiekt Range. Chociaż ma on właściwość Font, sam Font jest również obiektem, który ma takie właściwości: Name, Size, Italic, Bold itp.

2 Oprócz właściwości obiekty posiadają również metody. Metody są to czynności, które dany obiekt potrafi zrobić lub wykonać. Każdy obiekt może posługiwać się różnymi metodami. Na przykład obiekt Range ma specjalne metody służące do wymazywania zawartości komórki (ClearContents), wymazywania tylko formatu komórki (ClearFormats), wymazywania wszystkiego w komórce (Clear). Inne metody tego obiektu pozwalają kopiować, przesuwać, wybierać i sortować komórki. Do efektywnej pracy w programie Visual Basic niezbędna jest znajomość hierarchii obiektów. Przypomina ona swoim układem budowę drzewa katalogowego. Jej budowa została przedstawiona poniżej. Rys. 1 Hierarchia obiektów Microsoft Excel. Rys. 2. Hierarchia obiektów WorkSheet

3 Rys. 3. Hierarchia obiektów DialogSheet. Rys. 4. Hierarchia obiektów Chart. Aby dotrzeć do właściwości i metod danego obiektu w Visual Basicu należy podać obiekty znajdujące się na wyższych szczeblach w hierarchii (w podobny sposób określa się położenie pliku w MS-DOS, z tym że znak DOS-a / jest tu zastąpiony przez. )

4 UŻYCIE OBIEKTÓW I KOLEKCJI STANDARDOWYCH. Przy odwoływaniu się do właściwości danego obiektu używa się składni: Object.Property gdzie Object jest nazwą obiektu, a Property jest nazwą właściwości.na przykład można odwołać się do wartości wpisanej w komórce A4 w następujący sposób: Range("A4").Value Należy zwrócić uwagę na kropkę pomiędzy nazwą obiektu i nazwą właściwości. Kiedy chcemy się odwołać do właściwości pewnego obiektu, a obiekt ten jest zawarty wewnątrz kilku innych obiektów, musimy wymienić wszystkie obiekty po kolei, oddzielając ich nazwy również kropkami np. ActiveSheet.Ovals(1).Border.Weight. Ponieważ właściwości można zmieniać i wyświetlać, zmienia się również zapis syntaktyczny poszczególnych instrukcji.. Aby zmienić wartość danej właściwości na inną, używa się następującej składni: Object.Property=value gdzie Object jest nazwą obiektu, Property jest nazwą właściwości, natomiast value jest wartością, która ma zostać użyta. Value może być wartością numeryczną Worksheets("Arkusz1 ").Range("A4").Value = 25 tekstem, wpisanym w cudzysłowie ActiveCell.Font.Name = "Bookman EE" wartością logiczną (True/False) ActiveCell.Font.Bold = True Aby wyświetlić bieżącą wartość (ustawienie) danej właściwości, należy zapisać to w sposób następujący: variable=object. Property, gdzie variable jest nazwą zmiennej. W poniższym przykładzie wartość znajdująca się w komórce A4 jest przechowywana w zmiennej o nazwie cellvalue: cellvalue = Worksheets("Arkusz1").Range("A4").Value Odwoływanie się do metody zależy od tego, czy zawiera ona argumenty. Jeśli metoda nie ma argumentów, zapis syntaktyczny metody jest podobny do zapisu syntaktycznego właściwości: Object.Method Na przykład metoda Add, która dodaje nowy skoroszyt, wygląda następująco.workbooks.add W poniższym przykładzie metoda ClearFormats wymazuje format przypisany komórce A4 w arkuszu Arkusz1: Worksheets("Arkusz1").Range("A4").ClearFormats Jeśli metoda wymaga argumentów, składnia jest następująca: Object.Method(argumentl, argument2,..., argumentn) Na przykład popularna metoda Offset, wyświetlająca komórkę o położeniu wyznaczonym względem bieżącej komórki, wymaga podania dwóch argumentów: indeksu wiersza (rowoffset) oraz indeksu kolumny (columnoffset): ActiveCell.Offset(3,2) W powyższym przykładzie zakładając, że aktywną komórką jest komórka A1, Offset(3, 2) oznacza komórkę znajdującą się trzy wiersze w dół i dwie kolumny w praw o od komórki A1, czyli komórki C4. Ponieważ zapisane w ten sposób argumenty są trudne do zrozumienia, w praktyce programowania często poprzedza się wartości argumentów ich nazwami: ActiveCell.Offset(rowOffset:=3, columnoffset:=2) Użycie nazw argumentów zwalnia z obowiązku wyszczególniania ich po kolei. Nazwanym argumentom przypisuje się wartości za pomocą operatora złożonego z dwukropka i znaku równości ( := )

5 UŻYCIE OKNA PRZEGLĄDANIE OBIEKTÓW (OBJECT BROWSER) Poruszanie się po skomplikowanym zespole elementów Visual Basica jest ułatwione dzięki narzędziu noszącemu nazwę Przeglądanie obiektów. Narzędzie to jest dostępne tylko wówczas, gdy na ekranie jest aktywna kartka modułu. Po otwarciu kartki modułu można uruchomić Przeglądanie obiektów za pomocą klawisza F2 lub przez wybranie z menu Widok polecenia Przeglądanie obiektów. Po wybraniu Excela zostaje przedstawione okno dialogowe widoczne na rysunku 5. Rys. 5. Okno dialogowe Przeglądanie obiektów. U góry okna znajduje się rozwijana lista wymieniająca nazwy wszystkich otwartych bibliotek i skoroszytów. Biblioteka o nazwie Excel zawiera nazwy obiektów występujących tylko w Excelu. Po wybraniu tej biblioteki, po lewej stronie okna będą wyświetlone nazwy obiektów i stałych, po prawej stronie będą przedstawione nazwy właściwości i metod, odpowiadające obiektowi wybranemu po lewej stronie. Możliwe jest tutaj także uzyskanie opisu sposobu użycia każdego z wybranych obiektów. U dołu okna znajduje się przycisk ze znakiem zapytania, który otwiera odpowiednie okno pomocy dotyczące wybranego obiektu. W odróżnieniu od biblioteki Excel, biblioteka VBA wymienia nazwy obiektów występujących we wszystkich wersjach tego języka. PRZEGLĄDANIE OBIEKTÓW (OBJECT BROWSER) W LOKALIZACJI PROCEDUR Oprócz odszukiwania nazw obiektów i identyfikacji właściwych im właściwości i metod, Przeglądanie obiektów jest znakomitym narzędziem służącym do odszukiwania procedur wpisanych w różnych skoroszytach. Aby szybko dowiedzieć się, jakie procedury zostały wpisane do tego momentu w skoroszycie osobistym należy: 1. uruchomić okno Przeglądanie obiektów i wybrać z rozwijanej listy bibliotek nazwę pliku Personal.xls (rysunek 6)

6 Rys. 6. Przeglądanie okien w lokalizacji procedur. Excel przedstawia po lewej stronie okna Przeglądanie obiektów nazwy modułów znajdujących się w wybranym skoroszycie. Po prawej stronie tego okna znajdują się nazwy procedur wpisanych w zaznaczonym po lewej stronie okna k modułu, 2. wybrać nazwę Moduł1 i zaznaczyć nazwę procedury Makro1; 3. kliknąć przycisk Pokaż; 4. nacisnąć klawisz F2 i kliknąć przycisk Opcje; Excel wyświetla to samo okno dialogowe, które dostępne jest z menu po wybraniu polecenia Narzędzia Makro Opcje; 5. kliknąć przycisk Anuluj, a następnie Zamknij. Zadanie Utwórz ramkę tekstową znajdującą się na środku arkusza. Następnie napisz program, który będzie ją przesuwał do górnego lewego rogu arkusza, obramowywał ją i ustalał optymalne rozmiary zależne od znajdującego się w niej tekstu. Wykorzystaj obiekt TextBoxes. 2. Przepisz poniższą tabelkę. Napisz makro tworzące na jej podstawie wykres liniowy. Posłuż się metodami: Range, Select, Add, Chart i Set. A. M. G. R. J. U. E. I Utwórz tabelę dwukolumnową. Komórki pierwszego wiersza połącz ze sobą. Zakładając, że okładka na kasetę audio ma wymiary 12*70*110mm napisz program tworzący na podstawie tej tabeli okładkę na kasetę audio

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

4.2 Program biurowy OpenOffice.org

4.2 Program biurowy OpenOffice.org 4-17 4.2 Program biurowy OpenOffice.org OpenOffice to najczęściej używany w Linuksie program biurowy. Za jego pomocą można: tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, zarządzać danymi w arkuszach kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Dariusz Pietrzyk Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Podstawy programowania operacje na danych w MS Excel ISBN 978-83-912106-8-0 Copyright by Dariusz Pietrzyk & Wydawnictwo Studio em (www.sem.net.pl) Żadna

Bardziej szczegółowo