Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniŝej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.); c. Premium SMS -usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyŝszej niŝ standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Konkurs - konkurs opisany w 2; e. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; f. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; g. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; h. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; i. SMS Aktywujący to wiadomość SMS o treści: VIDEO, którą Uczestnik przesyła na podany numer Premium SMS; j. Tydzień konkursowy- okres od soboty od godziny 0:00:00 do piątku do godziny 0:00:00; k. Koordynator- Firma MediaS Mobile z siedzibą w Łodzi opisana w 2 punkt 2.2. Koordynator rozpatruje wszelkie reklamacje związane z techniczną stroną Konkursu; l. Komisja Konkursowa- zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora i jeden przedstawiciel Koordynatora; m. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem konkursu Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz jest firma Video World Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki 25 - zwana dalej Organizatorem Czynności związane z obsługą Konkursu Organizator powierzył firmie pod nazwą: MediaS Mobile z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rzepakowej 22, Łódź, zwanej dalej "Koordynatorem" Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01 marca 2008 r. do 25 kwietnia 2008 r. przy czym dzień zakończenia konkursu jest dniem wydania ostatniej nagrody. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1

2 3.1. Z zastrzeŝeniem art. 3.2 poniŝej uczestnikiem niniejszego Konkursu SMS owego moŝe być kaŝda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. Jest osobą pełnoletnią. d. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej, telefon komórkowy. e. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Koordynatora. Zakaz dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje konkursu oraz którzy pracowali nad projektem i wdroŝeniem konkursu a takŝe ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małŝonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. W celu wzięcia udziału w konkursie SMS uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. Dokonać zakupu lub wypoŝyczenia w jednej z wypoŝyczalni Video Word; b. Wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści: VIDEO WORLD na numer 7135 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie kaŝdego SMS-a na numer 7135 wynosi 1 zł netto / 1,22 zł z VAT); c. Zachować paragon/dowód zakupu oraz opakowanie produktu objętego niniejszym Konkursem do weryfikacji przy wydaniu nagrody; d. Po przesłaniu SMS -a zgłoszeniowego uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej; e. Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu oraz wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z punktem niniejszego regulaminu; f. SMS -y konkursowe mogą być wysyłane w okresie od 01 marca 2008 r. od godziny 00:00 do 25 kwietnia 2008 r. do godziny 23:59 roku włącznie. SMS-y moŝna przesyłać w powyŝszych dniach od godziny 00:00 do godziny 23:59; 2

3 4.2. Konkurs został podzielony na 3 Etapy: a. Etap pierwszy- Etap Dzienny; b. Etap drugi- Etap Tygodniowy; c. Etap trzeci- Wielki Finał Pierwszy Etap konkursu to Etap Dzienny, który podzielono na 56 dziennych części. W kaŝdym dniu w okresie opisanym w punkcie 4.1.f. wyłonionych zostanie 12 zwycięzców co daje łączną sumę 672 (słownie: sześciuset siedemdziesięciu dwóch) zwycięzców w Pierwszym Etapie. W kaŝdym dniu konkursu 12 zwycięzców zostanie wyłonionych wg następującej procedury: a. Zadaniem uczestnika w Etapie Dziennym dokonanie zakupu lub wypoŝyczenie w jednym z salonów sieci Video Word oraz wysłanie SMS-a zgłoszeniowego o którym mowa w punkcie 4.1.b. niniejszego Regulaminu najbliŝej po danej Godzinie konkursowej. W kaŝdym z 56 dni konkursu Organizator ustalił 12 Godzin konkursowych, które opisane zostały w punkcie b. b. 10:00:00; 11:00:00; 12:00:00; 13:00:00; 14:00:00, 15:00:00, 16:00:00; 17:00:00; 18:00:00; 19:00:00; 20:00:00; 21:00:00; 22:00:00. c. W czasie Konkursu W Etapie Dziennym Organizator będzie przyznawał nagrodę temu zgłoszeniu spośród innych zgłoszeń (SMS), które jako pierwsze zostanie zarejestrowane przez system teleinformatyczny Koordynatora obsługujący Konkurs w czasie najbliŝszym po kaŝdej z godzin zegarowych określonych w punkcie b Drugi Etap Konkursu to Etap Tygodniowy. Etap Tygodniowy podzielony został na 8 równych części, z których kaŝda składa się z 7 dziennych części zgodnie z punktem W kaŝdym poszczególnym Etapie Tygodniowym nagrodzonych zostanie 6 (słownie: sześciu) uczestników wg następującej procedury: a. Po zakończeniu danego Tygodnia konkursowego tj. okresu od soboty od godziny 0:00:00 do piątku do godziny 23:59:59 począwszy od 01 marca 2008 w kaŝdą następującą po danym tygodniu środę do wszystkich uczestników, którzy w danym Tygodniu konkursowym zostanie wysłany SMS z informacją o finale tygodnia wraz z pytaniem konkursowym. Osoba, której czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na przesłane przez Koordynatora pytanie do finału tygodnia będzie najkrótszy spośród wszystkich innych poprawnych odpowiedzi w danym finale tygodnia, otrzyma jedną Nagrodę Tygodnia I stopnia opisaną w punkcie 5.1.c. Następne 5 osób wg kolejności czasów udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie w finale tygodnia otrzyma po jednej Nagrodzie Tygodnia II stopnia opisanej w punkcie 5.1.d. b. KaŜda osoba, która w okresie opisanym w punkcie 4.1.f. wyśle SMS-a zgłoszeniowego o którym mowa w punkcie 4.1.b. otrzyma Nagrodę Niespodziankę na telefon komórkowy z którego dokonała zgłoszenia do konkursu przy zastrzeŝeniu, Ŝe: c.1. W kaŝdym nieparzystym Etapie Tygodniowym nagrodę niespodziankę stanowić będzie 10 % zniŝki na wypoŝyczenie dowolnego filmu w kategorii A-D opisana w punkcie 5.1.e. c.2. W kaŝdym parzystym Etapie Tygodniowym nagrodę niespodziankę stanowić będzie tapeta na telefon komórkowy przesłana na telefon uczestnika za 3

4 pośrednictwem zakładki WAP (przy załoŝeniu, Ŝe telefon uczestnika będzie posiadał prawidłowo skonfigurowany telefon komórkowy przystosowany do odbierania wiadomości WAP); Trzeci Etap Konkursu to Wielki Finał. Dnia 30 kwietnia 2008 r. do wszystkich osób, które od 01 marca 2008 r. od godziny 00:00 do 25 kwietnia 2008 r. do godziny 23:59 roku włącznie wysłały SMS pod numer 7135 wpisując w treści: VIDEO WORLD, bez względu na to czy w Etapie Dziennym odpowiedziały na pytanie poprawnie czy teŝ nie, zostanie wysłany SMS z informacją o Wielkim Finale Konkursu w którym podana zostanie instrukcja co do numeru i treści SMS-a zgłoszeniowego do Wielkiego Finału. W dniu finałowym, czyli 30 kwietnia 2008 r., do wszystkich uczestników, którzy wyślą SMS-a zgłoszeniowego do Wielkiego Finału zostaną przesłane 4 pytania konkursowe jedno po drugim. Po przesłaniu przez Uczestnika poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie system zada kolejne pytanie. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi Uczestnik zostanie o tym poinformowany za pomocą SMS-a zwrotnego. Po udzieleniu przez uczestnika poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania w finale uczestnik otrzyma SMS-a zwrotnego, Ŝe jego udział w finale został zakończony. W Wielkim Finale nagrodzonych zostanie 10 uczestników wg następującej kolejności: a. Osoba, która w najkrótszym czasie spośród wszystkich innych biorących udział w finale uczestników prawidłowo odpowie na wszystkie pytania, wygrywa Nagrodę Główną I stopnia w postaci wycieczki do Włoch opisaną w punkcie 5.1.a b. Osoba z drugim najszybszym zarejestrowanym przez Koordynatora czasem udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie konkursowe otrzyma nagrodę w postaci konsoli do gier Sony PS 3 opisaną w punkcie 5.1.b 4.3. KaŜdy Uczestnik promocji moŝe nadesłać dowolną ilość zgłoszeń, jednak w Etapie Tygodniowym oraz w Wielkim Finale jedna osoba i jedno gospodarstwo domowe moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę. Wygrana w Etapie Dziennym i Tygodniowym Konkursu nie wyklucza Uczestnika z gry o nagrodę w trzecim etapie- Wielkim Finale. Dotyczy to równieŝ sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia z róŝnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej aniŝeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych Uczestników, którzy mieli najkrótszy czas odpowiedzi, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą a kolejna zostanie przekazana następnej w kolejności czasu udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane przez system SMS pytanie/a Osoba, która w danym etapie Konkursu udzieli w najkrótszym czasie prawidłowych odpowiedzi na pytanie/a zadane poprzez SMS-y zwrotne wygra jedną z nagród wymienionych w punkcie W pierwszym etapie Konkursu Koordynator zarejestruje czas pomiędzy jedną z pełnych godzin konkursowych zgodnie z punktem b. a nadesłanym przez uczestnika SMS-em zgłoszeniowym. Czas zarejestrowany przez system Koordynatora jako najbliŝszy po jednej z 12 godzin konkursowych w danym dniu konkursu będzie brany pod uwagę przy weryfikacji zwycięzców w Pierwszym i Drugim Etapie konkursu W trzecim etapie Konkursu czas między otrzymaniem pierwszego SMS-a z pytaniem i udzieleniem odpowiedzi na ostatnie (czwarte) pytanie nie moŝe być krótszy niŝ 21 sekund. Uczestnicy Konkursu, którzy osiągną czas poniŝej 21 sekund zostaną zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagród w drugim etapie konkursu JeŜeli czas odpowiedzi na pytania konkursowe w Trzecim Etapie Konkursu będzie identyczny u kilku Uczestników, wówczas jako pierwsza pod uwagę będzie brana ta osoba, która wysłała jako pierwsza SMS-a zgłoszeniowego, a gdyby i ten czas był identyczny elementem decydującym będzie suma trzech ostatnich cyfr numerów 4

5 telefonów Uczestników- nagrodę otrzyma Uczestnik, którego suma trzech ostatnich cyfr numeru telefonu będzie najniŝsza Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi na kolejno zadawane pytanie/a. W trzecim etapie Konkursu ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi i ich czas odnotowany przez centralny system Koordynatora to kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród Czas odpowiedzi będzie rejestrowany przez centralny komputer Koordynatora z dokładnością do 0,00001 sekundy i liczony od chwili wysłania pierwszego pytania do chwili udzielenia prawidłowej odpowiedzi na ostatnie pytanie Nagrodami w konkursie są 5.NAGRODY a. Nagroda Główna I stopnia: 2- osobowe wczasy we Włoszech o wartości 2700,00 zł brutto opis stanowi załącznik nr 1 b. Nagroda Główna II stopnia: Konsola do gier Sony Play Station 3 o wartości 1500,00 zł brutto; c. Nagroda Tygodnia I stopnia: 8 odtwarzaczy DVD o wartości 200,00 zł brutto kaŝdy; d. Nagroda Tygodnia II stopnia: 40 Filmów DVD o wartości 60,00 zł brutto kaŝdy e. Nagrody Dzienne: 672 Złote karty o wartości 50,00 zł brutto kaŝda opis stanowi załącznik nr 2 f. Nagrody Niespodzianki: f.1. W nieparzyste Etapy Tygodniowe (1,3,5,7)- ZniŜka 10% na wypoŝyczenie dowolnego filmu w kategorii A-D w sieci Video World do wykorzystania w ciągu 10 dni od daty otrzymania SMS-a informującego o Nagrodzie Niespodziance przesłanego przez Koordynatora na telefon uczestnika, z którego uczestnik wysłał SMS-a zgłoszeniowego; f.2. W parzyste Etapy Tygodniowe (2,4,6,8)- Tapeta na telefon komórkowy o wartości 4,88 zł z VAT z zastrzeŝeniem, Ŝe telefon uczestnika jest przystosowany do odbioru wiadomości WAP oraz posiada kolorowy wyświetlacz w odpowiedniej rozdzielczości; 5.2. Łączna pula nagród wynosi ,00 zł brutto Wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.). Nagrody nie podlegające zwolnieniu z podatku od nagród zostaną wydane po wpłacie przez Laureata na rachunek Organizatora kwoty stanowiącej 10% wartości nagrody na naleŝny podatek Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 5

6 5.5. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pienięŝnego lub rzeczowego. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w art. 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora z czego dwóch członków Komisji reprezentuje Organizatora a trzeci członek jest reprezentantem Koordynatora Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z 3 i 4 oraz kryterium czasu odnotowanego przez centralny system komputerowy Koordynatora i prawidłowości udzielonych odpowiedzi na wszystkie pytania. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Etapu Dziennego poprzez przesłanie SMS informującego o wygranej na bieŝąco podczas trwania konkursu, najpóźniej do 7 dni po zakończeniu danego Tygodnia konkursowego na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym Ponadto, laureaci Nagród Tygodnia zostaną poinformowani o nagrodzie poprzez przesłanie SMS informującego o wygranej na bieŝąco podczas trwania konkursu, najpóźniej do 7 dni po dniu w którym odbył się finał danego Tygodnia konkursowego na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym Ponadto, laureaci Nagród Tygodnia oraz laureat Nagrody Głównej zostaną poinformowani o wygranych telefonicznie W przypadku niemoŝności skontaktowania się z laureatem konkursu w ciągu 2 dni następujących po dniu wysłania SMS-a informującego o wygranej, nagroda przepada i przypada uczestnikowi następnemu w kolejności zarejestrowanego czasu odpowiedzi. Procedura ta będzie ponawiana aŝ do wyłonienia uczestnika, z którym kontakt zostanie nawiązany w terminie nieprzekraczalnym do 30 maja 2008 r Zwycięzca, który otrzymał informację o wygranej, powinien podać swoje dane osobowe zgodnie z instrukcjami wysłanymi przez Organizatora w SMS-ie informującym o wytypowaniu do nagrody w konkursie w następującym formacie: PREFIKS. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania z kodem pocztowym, nr PESEL w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej Zwycięzca, który poda dane określone w punkcie 7.5. wyraŝa zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora (www.videoworld.pl). 6

7 8. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Wszystkie nagrody w konkursie zostaną wydane laureatom przez Organizatora osobiście w wypoŝyczalniach sieci Video Word lub za pośrednictwem poczty kurierskiej do dnia 15 czerwca 2008 r., po uprzednim ustaleniu miejsca i sposobu wydania nagrody telefonicznie. Datą wydania nagrody jest dzień nadania przesyłki Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie na adres Organizatora: Video World Sp. z o.o., ul. Szarotki 25, Bielsko-Biała kserokopii dowodu osobistego Laureata oraz paragonu/dowodu zakupu w jednej z sieci wypoŝyczalni Video Word w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o wygranej W przypadku niespełnienia powyŝszego warunku (punkt 8.2) laureat traci prawo do nagrody i przypada ona następnemu uczestnikowi w kolejności zarejestrowanego czasu odpowiedzi Uczestnicy z punktu 8.3. podlegają takiej samej procedurze weryfikacyjnej jak laureaci z punktu 8.2. Procedura ta będzie ponawiana aŝ do wyłonienia uczestnika, który spełni warunek określony w punkcie ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym, w czasie trwania Konkursu, jednakŝe nie później niŝ do dnia 20 maja 2008 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora KaŜda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak równieŝ dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Video World Sp. z o.o., ul. Szarotki 25, Bielsko-Biała z dopiskiem- Sms-a wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 9.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niŝ do dnia 10 czerwca 2008 r Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiąŝąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niŝ do dnia 15 czerwca 2008 r Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Reklamacje dotyczące technicznej działalności serwisu SMS-owego Organizatora mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty wydania nagród na adres Koordynatora oraz na adres poczty elektronicznej: 9.7. Reklamacje dotyczące wysyłki nagród w Konkursie mogą być zgłaszane w terminie 20 dni od daty otrzymania SMS-a informującego o nagrodzie na adres Organizatora. 7

8 9.8. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lista zwycięzców konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora konkursu i na stronie internetowej Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest firma MediaS Mobile z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzepakowej 22. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. KaŜdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za błędy Uczestników spowodowanie nie zastosowaniem się do instrukcji zawartych w SMS-ach zwrotnych przesyłanych przez Organizatora/Koordynatora do Uczestników, w tym błędne zdefiniowanie prefiksu oraz numeru SMS przez Uczestnika, a takŝe za ewentualne problemy będące konsekwencją pomyłki Uczestnika, w tym otrzymywanie przez Uczestnika wiadomości SMS nie związanych z niniejszym Konkursem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzaleŝniona jest realizacja nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŝenia czasu trwania Konkursu. W takim przypadku regulamin moŝe ulec zmianie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeŝeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji i Konkursie. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę Regulamin promocji będzie dostępny na stronach oraz w siedzibie Organizatora Wszyscy zwycięzcy Konkursu SMS -owego zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród przez otrzymanie SMS-a zwrotnego, na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli: a. odbiór nagrody jest niemoŝliwy z przyczyn leŝących po stronie laureata Konkursu; b. za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej za pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród Nagrody nieodebrane przez laureatów z przyczyn leŝących po stronie laureatów w terminie do 15 czerwca 2008 r., przepadają. 8

9 Konkurs jest dostępny dla wszystkich sieci GSM typu post-paid i pre-paid w Polsce Organizator ma prawo w kaŝdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak równieŝ odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem pytania konkursowego Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 9

10 Załącznik nr 1 konkursu sms Nagroda Główna: 2- osobowe wczasy we Włoszech miejscowość Gatteo a Mare, 15 km od Rimini. Gwarantowane: wyŝywienie 2 x dziennie, kuchnia polsko-włoska, śniadanie, dwudaniowa obiadokolacja + bar sałatkowy, deser, woda mineralna, 9 noclegów. Hotel Augustus***, usytuowany w centrum miejscowości, ok. 200 m od prywatnej plaŝy, w kaŝdym pokoju telefon, TV Sat, klimatyzacja. Klimatyzacja dodatkowo płatna 3 Euro/dzień. Transport we własnym zakresie. Koszt transportu autokarem 300 zł. Do wyboru 7 terminów pomiędzy ustalane z biurem podróŝy LEVEL Sp. z o.o. Al.Korfantego 70, Katowice tel:. +48 (32) , fax: +48 (32) Cena nagrody 2690 zł 10

11 Załącznik nr 2 konkursu sms Złota karta Zwycięzca otrzymuje status złotej karty na okres tygodnia. Status złotej karty uprawnia zwycięzcę do 25 % rabatu na wszystkie filmy z kaŝdej kategorii. Od momentu otrzymania sms-a zwrotnego z informacją o wygranej uczestnik ma do dyspozycji 10 dni w ciągu których moŝe wykorzystać 7 kolejnych dni do zrealizowania nagrody. 11

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych.

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych. Regulamin Konkursu Ty sprzedajesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Magiczny świat Sagi (dalej: Konkurs) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem SMS-owego konkursu (zwanego dalej Konkurs ). Konkurs przeprowadzany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga (zwanego dalej Konkursem) jest spólka MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach 1 Warunki ogólne 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Walentynkowym Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu " Latem czuje się piękna, gdyż. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu  Latem czuje się piękna, gdyż. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu " Latem czuje się piękna, gdyż 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem SMS-owego i Internetowego konkursu pt. " Latem czuje się piękna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piłkarski konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku, zwanego dalej Konkursem, jest Point4Art Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Svensk- smak Szwecji

Regulamin Konkursu Svensk- smak Szwecji Regulamin Konkursu Svensk- smak Szwecji I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu pod nazwą Svensk smak Szwecji jest firma Carey Agri International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu SMS Somersby 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Regulamin Konkursu Wiosenna Krzyżówka 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Wiosenna Krzyżówka, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-023, ul. Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY SERW

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY SERW REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY SERW 1. Konkurs ZŁOTY SERW" ( Konkurs ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację Huberta Jerzego Wagnera z siedzibą w Olsztynie, ul. Westerplatte

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Wygraj pobyt w Hotelu Spa (zwanym dalej "Konkursem"). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Regulamin Konkursu: Świąteczny stół 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Świąteczny stół, zwanego dalej Konkursem, jest Lemon Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin. 1 Definicje

REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin. 1 Definicje REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin 1 Definicje 1. Regulamin - niniejszy dokument, szczegółowo określający zasady Konkursu. 2. Konkurs - konkurs SMS, którego szczegółowe zasady określa

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jan Blond (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje od dnia r.

REGULAMIN KONKURSU Jan Blond (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje od dnia r. REGULAMIN KONKURSU Jan Blond (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje od dnia 05.11.2007 r. I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Konkurs jest oparty na grze Jan Blond, która nie jest grą losową w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY Pt, AKCJA LICYTACJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna Art. Media Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w Gdyni 81-350,przy ulicy Pl. Kaszubski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

strona 1 Regulamin Konkursu

strona 1 Regulamin Konkursu Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs TRZY MINUTY" ( Konkurs ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez MNI Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs

REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs 1. ORGANIZATOR KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs, zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamy Eura7 z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sklep z Prezentami. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Sklep z Prezentami. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Sklep z Prezentami 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Sklep z Prezentami ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Złap swój budzik przed jesienią z dnia 5.10.2011 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Złap swój budzik przed jesienią, (zwanym dalej Konkurs ) jest InPost Sp.

Bardziej szczegółowo