Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniŝej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.); c. Premium SMS -usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyŝszej niŝ standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Konkurs - konkurs opisany w 2; e. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; f. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; g. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; h. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; i. SMS Aktywujący to wiadomość SMS o treści: VIDEO, którą Uczestnik przesyła na podany numer Premium SMS; j. Tydzień konkursowy- okres od soboty od godziny 0:00:00 do piątku do godziny 0:00:00; k. Koordynator- Firma MediaS Mobile z siedzibą w Łodzi opisana w 2 punkt 2.2. Koordynator rozpatruje wszelkie reklamacje związane z techniczną stroną Konkursu; l. Komisja Konkursowa- zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora i jeden przedstawiciel Koordynatora; m. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem konkursu Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz jest firma Video World Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki 25 - zwana dalej Organizatorem Czynności związane z obsługą Konkursu Organizator powierzył firmie pod nazwą: MediaS Mobile z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rzepakowej 22, Łódź, zwanej dalej "Koordynatorem" Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01 marca 2008 r. do 25 kwietnia 2008 r. przy czym dzień zakończenia konkursu jest dniem wydania ostatniej nagrody. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1

2 3.1. Z zastrzeŝeniem art. 3.2 poniŝej uczestnikiem niniejszego Konkursu SMS owego moŝe być kaŝda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. Jest osobą pełnoletnią. d. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej, telefon komórkowy. e. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Koordynatora. Zakaz dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje konkursu oraz którzy pracowali nad projektem i wdroŝeniem konkursu a takŝe ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małŝonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. W celu wzięcia udziału w konkursie SMS uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. Dokonać zakupu lub wypoŝyczenia w jednej z wypoŝyczalni Video Word; b. Wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści: VIDEO WORLD na numer 7135 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie kaŝdego SMS-a na numer 7135 wynosi 1 zł netto / 1,22 zł z VAT); c. Zachować paragon/dowód zakupu oraz opakowanie produktu objętego niniejszym Konkursem do weryfikacji przy wydaniu nagrody; d. Po przesłaniu SMS -a zgłoszeniowego uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej; e. Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu oraz wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z punktem niniejszego regulaminu; f. SMS -y konkursowe mogą być wysyłane w okresie od 01 marca 2008 r. od godziny 00:00 do 25 kwietnia 2008 r. do godziny 23:59 roku włącznie. SMS-y moŝna przesyłać w powyŝszych dniach od godziny 00:00 do godziny 23:59; 2

3 4.2. Konkurs został podzielony na 3 Etapy: a. Etap pierwszy- Etap Dzienny; b. Etap drugi- Etap Tygodniowy; c. Etap trzeci- Wielki Finał Pierwszy Etap konkursu to Etap Dzienny, który podzielono na 56 dziennych części. W kaŝdym dniu w okresie opisanym w punkcie 4.1.f. wyłonionych zostanie 12 zwycięzców co daje łączną sumę 672 (słownie: sześciuset siedemdziesięciu dwóch) zwycięzców w Pierwszym Etapie. W kaŝdym dniu konkursu 12 zwycięzców zostanie wyłonionych wg następującej procedury: a. Zadaniem uczestnika w Etapie Dziennym dokonanie zakupu lub wypoŝyczenie w jednym z salonów sieci Video Word oraz wysłanie SMS-a zgłoszeniowego o którym mowa w punkcie 4.1.b. niniejszego Regulaminu najbliŝej po danej Godzinie konkursowej. W kaŝdym z 56 dni konkursu Organizator ustalił 12 Godzin konkursowych, które opisane zostały w punkcie b. b. 10:00:00; 11:00:00; 12:00:00; 13:00:00; 14:00:00, 15:00:00, 16:00:00; 17:00:00; 18:00:00; 19:00:00; 20:00:00; 21:00:00; 22:00:00. c. W czasie Konkursu W Etapie Dziennym Organizator będzie przyznawał nagrodę temu zgłoszeniu spośród innych zgłoszeń (SMS), które jako pierwsze zostanie zarejestrowane przez system teleinformatyczny Koordynatora obsługujący Konkurs w czasie najbliŝszym po kaŝdej z godzin zegarowych określonych w punkcie b Drugi Etap Konkursu to Etap Tygodniowy. Etap Tygodniowy podzielony został na 8 równych części, z których kaŝda składa się z 7 dziennych części zgodnie z punktem W kaŝdym poszczególnym Etapie Tygodniowym nagrodzonych zostanie 6 (słownie: sześciu) uczestników wg następującej procedury: a. Po zakończeniu danego Tygodnia konkursowego tj. okresu od soboty od godziny 0:00:00 do piątku do godziny 23:59:59 począwszy od 01 marca 2008 w kaŝdą następującą po danym tygodniu środę do wszystkich uczestników, którzy w danym Tygodniu konkursowym zostanie wysłany SMS z informacją o finale tygodnia wraz z pytaniem konkursowym. Osoba, której czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na przesłane przez Koordynatora pytanie do finału tygodnia będzie najkrótszy spośród wszystkich innych poprawnych odpowiedzi w danym finale tygodnia, otrzyma jedną Nagrodę Tygodnia I stopnia opisaną w punkcie 5.1.c. Następne 5 osób wg kolejności czasów udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie w finale tygodnia otrzyma po jednej Nagrodzie Tygodnia II stopnia opisanej w punkcie 5.1.d. b. KaŜda osoba, która w okresie opisanym w punkcie 4.1.f. wyśle SMS-a zgłoszeniowego o którym mowa w punkcie 4.1.b. otrzyma Nagrodę Niespodziankę na telefon komórkowy z którego dokonała zgłoszenia do konkursu przy zastrzeŝeniu, Ŝe: c.1. W kaŝdym nieparzystym Etapie Tygodniowym nagrodę niespodziankę stanowić będzie 10 % zniŝki na wypoŝyczenie dowolnego filmu w kategorii A-D opisana w punkcie 5.1.e. c.2. W kaŝdym parzystym Etapie Tygodniowym nagrodę niespodziankę stanowić będzie tapeta na telefon komórkowy przesłana na telefon uczestnika za 3

4 pośrednictwem zakładki WAP (przy załoŝeniu, Ŝe telefon uczestnika będzie posiadał prawidłowo skonfigurowany telefon komórkowy przystosowany do odbierania wiadomości WAP); Trzeci Etap Konkursu to Wielki Finał. Dnia 30 kwietnia 2008 r. do wszystkich osób, które od 01 marca 2008 r. od godziny 00:00 do 25 kwietnia 2008 r. do godziny 23:59 roku włącznie wysłały SMS pod numer 7135 wpisując w treści: VIDEO WORLD, bez względu na to czy w Etapie Dziennym odpowiedziały na pytanie poprawnie czy teŝ nie, zostanie wysłany SMS z informacją o Wielkim Finale Konkursu w którym podana zostanie instrukcja co do numeru i treści SMS-a zgłoszeniowego do Wielkiego Finału. W dniu finałowym, czyli 30 kwietnia 2008 r., do wszystkich uczestników, którzy wyślą SMS-a zgłoszeniowego do Wielkiego Finału zostaną przesłane 4 pytania konkursowe jedno po drugim. Po przesłaniu przez Uczestnika poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie system zada kolejne pytanie. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi Uczestnik zostanie o tym poinformowany za pomocą SMS-a zwrotnego. Po udzieleniu przez uczestnika poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania w finale uczestnik otrzyma SMS-a zwrotnego, Ŝe jego udział w finale został zakończony. W Wielkim Finale nagrodzonych zostanie 10 uczestników wg następującej kolejności: a. Osoba, która w najkrótszym czasie spośród wszystkich innych biorących udział w finale uczestników prawidłowo odpowie na wszystkie pytania, wygrywa Nagrodę Główną I stopnia w postaci wycieczki do Włoch opisaną w punkcie 5.1.a b. Osoba z drugim najszybszym zarejestrowanym przez Koordynatora czasem udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie konkursowe otrzyma nagrodę w postaci konsoli do gier Sony PS 3 opisaną w punkcie 5.1.b 4.3. KaŜdy Uczestnik promocji moŝe nadesłać dowolną ilość zgłoszeń, jednak w Etapie Tygodniowym oraz w Wielkim Finale jedna osoba i jedno gospodarstwo domowe moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę. Wygrana w Etapie Dziennym i Tygodniowym Konkursu nie wyklucza Uczestnika z gry o nagrodę w trzecim etapie- Wielkim Finale. Dotyczy to równieŝ sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia z róŝnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej aniŝeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych Uczestników, którzy mieli najkrótszy czas odpowiedzi, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą a kolejna zostanie przekazana następnej w kolejności czasu udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane przez system SMS pytanie/a Osoba, która w danym etapie Konkursu udzieli w najkrótszym czasie prawidłowych odpowiedzi na pytanie/a zadane poprzez SMS-y zwrotne wygra jedną z nagród wymienionych w punkcie W pierwszym etapie Konkursu Koordynator zarejestruje czas pomiędzy jedną z pełnych godzin konkursowych zgodnie z punktem b. a nadesłanym przez uczestnika SMS-em zgłoszeniowym. Czas zarejestrowany przez system Koordynatora jako najbliŝszy po jednej z 12 godzin konkursowych w danym dniu konkursu będzie brany pod uwagę przy weryfikacji zwycięzców w Pierwszym i Drugim Etapie konkursu W trzecim etapie Konkursu czas między otrzymaniem pierwszego SMS-a z pytaniem i udzieleniem odpowiedzi na ostatnie (czwarte) pytanie nie moŝe być krótszy niŝ 21 sekund. Uczestnicy Konkursu, którzy osiągną czas poniŝej 21 sekund zostaną zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagród w drugim etapie konkursu JeŜeli czas odpowiedzi na pytania konkursowe w Trzecim Etapie Konkursu będzie identyczny u kilku Uczestników, wówczas jako pierwsza pod uwagę będzie brana ta osoba, która wysłała jako pierwsza SMS-a zgłoszeniowego, a gdyby i ten czas był identyczny elementem decydującym będzie suma trzech ostatnich cyfr numerów 4

5 telefonów Uczestników- nagrodę otrzyma Uczestnik, którego suma trzech ostatnich cyfr numeru telefonu będzie najniŝsza Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi na kolejno zadawane pytanie/a. W trzecim etapie Konkursu ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi i ich czas odnotowany przez centralny system Koordynatora to kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród Czas odpowiedzi będzie rejestrowany przez centralny komputer Koordynatora z dokładnością do 0,00001 sekundy i liczony od chwili wysłania pierwszego pytania do chwili udzielenia prawidłowej odpowiedzi na ostatnie pytanie Nagrodami w konkursie są 5.NAGRODY a. Nagroda Główna I stopnia: 2- osobowe wczasy we Włoszech o wartości 2700,00 zł brutto opis stanowi załącznik nr 1 b. Nagroda Główna II stopnia: Konsola do gier Sony Play Station 3 o wartości 1500,00 zł brutto; c. Nagroda Tygodnia I stopnia: 8 odtwarzaczy DVD o wartości 200,00 zł brutto kaŝdy; d. Nagroda Tygodnia II stopnia: 40 Filmów DVD o wartości 60,00 zł brutto kaŝdy e. Nagrody Dzienne: 672 Złote karty o wartości 50,00 zł brutto kaŝda opis stanowi załącznik nr 2 f. Nagrody Niespodzianki: f.1. W nieparzyste Etapy Tygodniowe (1,3,5,7)- ZniŜka 10% na wypoŝyczenie dowolnego filmu w kategorii A-D w sieci Video World do wykorzystania w ciągu 10 dni od daty otrzymania SMS-a informującego o Nagrodzie Niespodziance przesłanego przez Koordynatora na telefon uczestnika, z którego uczestnik wysłał SMS-a zgłoszeniowego; f.2. W parzyste Etapy Tygodniowe (2,4,6,8)- Tapeta na telefon komórkowy o wartości 4,88 zł z VAT z zastrzeŝeniem, Ŝe telefon uczestnika jest przystosowany do odbioru wiadomości WAP oraz posiada kolorowy wyświetlacz w odpowiedniej rozdzielczości; 5.2. Łączna pula nagród wynosi ,00 zł brutto Wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.). Nagrody nie podlegające zwolnieniu z podatku od nagród zostaną wydane po wpłacie przez Laureata na rachunek Organizatora kwoty stanowiącej 10% wartości nagrody na naleŝny podatek Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 5

6 5.5. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pienięŝnego lub rzeczowego. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w art. 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora z czego dwóch członków Komisji reprezentuje Organizatora a trzeci członek jest reprezentantem Koordynatora Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z 3 i 4 oraz kryterium czasu odnotowanego przez centralny system komputerowy Koordynatora i prawidłowości udzielonych odpowiedzi na wszystkie pytania. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Etapu Dziennego poprzez przesłanie SMS informującego o wygranej na bieŝąco podczas trwania konkursu, najpóźniej do 7 dni po zakończeniu danego Tygodnia konkursowego na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym Ponadto, laureaci Nagród Tygodnia zostaną poinformowani o nagrodzie poprzez przesłanie SMS informującego o wygranej na bieŝąco podczas trwania konkursu, najpóźniej do 7 dni po dniu w którym odbył się finał danego Tygodnia konkursowego na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym Ponadto, laureaci Nagród Tygodnia oraz laureat Nagrody Głównej zostaną poinformowani o wygranych telefonicznie W przypadku niemoŝności skontaktowania się z laureatem konkursu w ciągu 2 dni następujących po dniu wysłania SMS-a informującego o wygranej, nagroda przepada i przypada uczestnikowi następnemu w kolejności zarejestrowanego czasu odpowiedzi. Procedura ta będzie ponawiana aŝ do wyłonienia uczestnika, z którym kontakt zostanie nawiązany w terminie nieprzekraczalnym do 30 maja 2008 r Zwycięzca, który otrzymał informację o wygranej, powinien podać swoje dane osobowe zgodnie z instrukcjami wysłanymi przez Organizatora w SMS-ie informującym o wytypowaniu do nagrody w konkursie w następującym formacie: PREFIKS. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania z kodem pocztowym, nr PESEL w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej Zwycięzca, który poda dane określone w punkcie 7.5. wyraŝa zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora (www.videoworld.pl). 6

7 8. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Wszystkie nagrody w konkursie zostaną wydane laureatom przez Organizatora osobiście w wypoŝyczalniach sieci Video Word lub za pośrednictwem poczty kurierskiej do dnia 15 czerwca 2008 r., po uprzednim ustaleniu miejsca i sposobu wydania nagrody telefonicznie. Datą wydania nagrody jest dzień nadania przesyłki Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie na adres Organizatora: Video World Sp. z o.o., ul. Szarotki 25, Bielsko-Biała kserokopii dowodu osobistego Laureata oraz paragonu/dowodu zakupu w jednej z sieci wypoŝyczalni Video Word w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o wygranej W przypadku niespełnienia powyŝszego warunku (punkt 8.2) laureat traci prawo do nagrody i przypada ona następnemu uczestnikowi w kolejności zarejestrowanego czasu odpowiedzi Uczestnicy z punktu 8.3. podlegają takiej samej procedurze weryfikacyjnej jak laureaci z punktu 8.2. Procedura ta będzie ponawiana aŝ do wyłonienia uczestnika, który spełni warunek określony w punkcie ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym, w czasie trwania Konkursu, jednakŝe nie później niŝ do dnia 20 maja 2008 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora KaŜda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak równieŝ dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Video World Sp. z o.o., ul. Szarotki 25, Bielsko-Biała z dopiskiem- Sms-a wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 9.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niŝ do dnia 10 czerwca 2008 r Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiąŝąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niŝ do dnia 15 czerwca 2008 r Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Reklamacje dotyczące technicznej działalności serwisu SMS-owego Organizatora mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty wydania nagród na adres Koordynatora oraz na adres poczty elektronicznej: 9.7. Reklamacje dotyczące wysyłki nagród w Konkursie mogą być zgłaszane w terminie 20 dni od daty otrzymania SMS-a informującego o nagrodzie na adres Organizatora. 7

8 9.8. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lista zwycięzców konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora konkursu i na stronie internetowej Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest firma MediaS Mobile z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzepakowej 22. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. KaŜdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za błędy Uczestników spowodowanie nie zastosowaniem się do instrukcji zawartych w SMS-ach zwrotnych przesyłanych przez Organizatora/Koordynatora do Uczestników, w tym błędne zdefiniowanie prefiksu oraz numeru SMS przez Uczestnika, a takŝe za ewentualne problemy będące konsekwencją pomyłki Uczestnika, w tym otrzymywanie przez Uczestnika wiadomości SMS nie związanych z niniejszym Konkursem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzaleŝniona jest realizacja nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŝenia czasu trwania Konkursu. W takim przypadku regulamin moŝe ulec zmianie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeŝeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji i Konkursie. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę Regulamin promocji będzie dostępny na stronach oraz w siedzibie Organizatora Wszyscy zwycięzcy Konkursu SMS -owego zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród przez otrzymanie SMS-a zwrotnego, na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli: a. odbiór nagrody jest niemoŝliwy z przyczyn leŝących po stronie laureata Konkursu; b. za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej za pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród Nagrody nieodebrane przez laureatów z przyczyn leŝących po stronie laureatów w terminie do 15 czerwca 2008 r., przepadają. 8

9 Konkurs jest dostępny dla wszystkich sieci GSM typu post-paid i pre-paid w Polsce Organizator ma prawo w kaŝdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak równieŝ odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem pytania konkursowego Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 9

10 Załącznik nr 1 konkursu sms Nagroda Główna: 2- osobowe wczasy we Włoszech miejscowość Gatteo a Mare, 15 km od Rimini. Gwarantowane: wyŝywienie 2 x dziennie, kuchnia polsko-włoska, śniadanie, dwudaniowa obiadokolacja + bar sałatkowy, deser, woda mineralna, 9 noclegów. Hotel Augustus***, usytuowany w centrum miejscowości, ok. 200 m od prywatnej plaŝy, w kaŝdym pokoju telefon, TV Sat, klimatyzacja. Klimatyzacja dodatkowo płatna 3 Euro/dzień. Transport we własnym zakresie. Koszt transportu autokarem 300 zł. Do wyboru 7 terminów pomiędzy ustalane z biurem podróŝy LEVEL Sp. z o.o. Al.Korfantego 70, Katowice tel:. +48 (32) , fax: +48 (32) Cena nagrody 2690 zł 10

11 Załącznik nr 2 konkursu sms Złota karta Zwycięzca otrzymuje status złotej karty na okres tygodnia. Status złotej karty uprawnia zwycięzcę do 25 % rabatu na wszystkie filmy z kaŝdej kategorii. Od momentu otrzymania sms-a zwrotnego z informacją o wygranej uczestnik ma do dyspozycji 10 dni w ciągu których moŝe wykorzystać 7 kolejnych dni do zrealizowania nagrody. 11

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo