Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Magiczny świat Sagi (dalej: Konkurs) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 24 sierpnia 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, które są właścicielami karty SIM lub, które zostały upoważnione przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie używając należącego do nich numeru telefonu W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie oraz pracownicy spółek Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever Poland Services Sp. z o.o. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie rodzin osób o których mowa powyżej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) dokonanie zakupu 2 opakowań Sagi owocowej czy 2 opakowań Sagi zielonej na terenie sieci sklepów REAL w terminie od dnia 24 sierpnia 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku. b) zachowanie dowodu zakupu towaru w ramach konkursu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Data i godzina zakupu towaru umieszczona na dowodzie zakupu musi być wcześniejsza aniżeli data i godzina wysłanego zgłoszenia SMS. 2. Każdy uczestnik konkursu, który dokonał zakupów 2 opakowań marki Saga, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 powinien wysłać zgłoszenie uczestnictwa w konkursie za pomocą wiadomości SMS o treści: SAGA na numer lub zarejestrować się przez stronę Data wysłania SMS-a oraz rejestracji internetowej nie może być wcześniejsza niż data zakupu produktów objętych promocją. 3. Zadaniem uczestników Konkursu jest zarejestrowanie swojego zgłoszenia w dniach od 24 sierpnia 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku włącznie, najbliżej pełnej godziny każdego dnia. Czas rejestracji brany pod uwagę będzie odczytywany zgodnie z zegarem serwera przyjmującego zgłoszenia SMS -owe oraz zgłoszenia internetowe Organizatora konkursu dokładnością do jednej milionowej części sekundy. Wysłanie SMS- a zawierającego zgłoszenie, jak najbliżej pełnej godziny 12:00 jest zadaniem, które zależy od indywidualnych umiejętności każdego z uczestników. 4. Wszyscy Uczestnicy konkursu przesyłający zgłoszenia udziału w konkursie z terenu całej Polski biorą udział w walce o możliwość wygrania nagród głównych oraz nagród dodatkowych o których mowa w pkt. 4 ppkt Zgłoszenia w postaci SMS lub zarejestrowane przez stronę internetową należy przesyłać w terminie od dnia 24 sierpnia 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku. 6. Po wysłaniu SMS -a zgłoszeniowego lub zarejestrowaniu przez stronę internetową uczestnik jest zobowiązany do zachowania dowodu dokonania zakupu towaru w sklepie REAL. 7. Sprzedażą promocyjną w ramach konkursu objęte będą wszystkie sklepy REAL na terenie RP o każdej powierzchni. W konkursie nie biorą udziału sklepy najemców znajdujących się na terenie REAL. 8. Ważne są jedynie zgłoszenia wysłane SMS -em na numer Koszt przesłania wiadomości SMS wynosi 0,50 zł netto + 23% VAT (0,62 zł z VAT). 9. Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem wiadomości SMS powinno zawierać treść zgodną z podaną wyżej w pkt W odpowiedzi na wiadomość SMS przesłaną na wskazany numer SMS, Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie, za pomocą zwrotnej wiadomości SMS z informacją, że jego zgłoszenie zostało zarejestrowane. Każde przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS -em zwrotnym. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2 10. Zgłoszenie zarejestrowane za pośrednictwem strony internetowej powinno zawierać numer telefonu uczestnika konkursu. W odpowiedzi na rejestrację zgłoszenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie, za pomocą zwrotnej wiadomości SMS z informacją, że jego zgłoszenie zostało zarejestrowane. Każde zarejestrowane zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS -em zwrotnym. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 11. Każde przesłane zgłoszenie, w formie SMS a lub zarejestrowane przez stronę internetową będzie rejestrowane przez centralny komputer Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. 12. Każdy uczestnik Konkursu, który wyśle SMS lub zarejestruje się przez stronę internetową w terminie od dnia 24 sierpnia 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową podczas trwania całego konkursu. Uczestnik definiowany będzie na podstawie numeru telefonu i danych osobowych oraz danych adresowych. 13. W dniu 31 sierpnia 2011 roku odbędzie się finał konkursu w którym, zostanie wyłoniony Laureat nagrody głównej oraz Laureaci nagród dodatkowych. 14. W konkursie uwzględniane będą jedynie SMS -y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS -y wysyłane za pomocą Internetu. 15. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS -a lub rejestracji za pomocą strony internetowej do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS -a lub zgłoszenia internetowego na centralny komputer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenia w imieniu Organizatora, o których mowa w Regulaminie. 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM oraz dostępu do Internetu, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają zgłoszenia udziału w konkursie. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS oraz łącza internetowe, treści przesyłane SMS -em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz komputerów sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych oraz operatorów łączy internetowych. 18. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami Regulaminu. 19. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej. Administrator danych osobowych powierzy Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Podłęknickiej 30. przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie miało charakter doraźny i dane te zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu Konkursu i wydaniu nagród. 4. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są: a) jedna nagroda główna w postaci ipada marki Apple o wartości zł wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 333 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od nagród, która zostanie pobrana od Laureata na poczet zapłaty podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody głównej wynosi zł brutto. b) siedem nagród dodatkowych w postaci ipoda Nano marki Apple o wartości 400 zł każdy. Łączna wartość nagrody dodatkowych wynosi zł brutto. 2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi zł brutto. 3. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD 1. Wyłonienie zwyciezcy nagrody głownej oraz zwyciezców nagród dodatkowych nastąpi, przez komputerowy

3 program zawierający aplikację umożliwiającą wyłonienie zwycięzców za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, zapewniających wyłonienie laureatów, którzy wysłali zgłoszenia jak najbliżej godziny 12:00, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania zwycięzców, spośród numerów telefonów uczestniczących w Konkursie. 2. W dniu 31 sierpnia 2011 roku odbędzie się finał konkursu w którym, zostanie nagrodzony jeden Laureat nagrody głównej oraz siedmiu Laureatów nagród dodatkowych. Do wszystkich uczestników Konkursu, którzy wysłali zgłoszenia za pomocą systemu SMS lub strony internetowej w dniach od 24 sierpnia 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku najbliżej pełnej godziny zostanie wysłane jedno pytanie finałowe o znacznym stopniu trudności, w tym samym czasie do wszystkich zarejestrowanych Uczestników konkursu. Pierwsza osoba, która uzyska najkrótszy czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, wygrywa nagrodę główną, opisaną w punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu. Następne siedem osób, które uzyska najkrótszy czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, wygrywa nagrody dodatkowe opisane w punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega, iż czas udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe nie może być krótszy niż 5 sekund, wszystkie zgłoszenia przesłane poniżej tego czasu zostaną automatycznie usunięte i nie będą brane pod uwagę przez Organizatora przy wyłanianiu Zwycięzcy nagrody głównej ora nagród dodatkowych. 3. Zwycięzca nagrody głównej oraz zwycięzcy nagród dodatkowych zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS, w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia, pod numerem telefonu, za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość SMS lub dokona rejestracja przez stronę internetową. 4. Zwycięzcy, którzy otrzymają informację o wygranej, powinni podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, datę urodzenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, za pośrednictwem wiadomości SMS z numeru telefonu komórkowego, z którego dokonywał zgłoszenia i odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych osobowych w terminie 3 dni, nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora. Podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). na cele związane z otrzymaniem nagród w konkursie oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. 5. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów o wygraniu nagrody głównej oraz nagród dodatkowych, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody. 6. Dane zwycięzcy nagrody głównej oraz zwycięzców nagród dodatkowych będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. 7. Zgłoszenie za pomocą wiadomości SMS lub strony internetowej Uczestnicy mogą wysyłać za każdym razem, kiedy dokonają zakupu produktu objętego promocją. Na każdy przesłany SMS lub rejestrację przez stronę internetową Uczestnik konkursu musi posiadać indywidualny dowód zakupu produktu objętego promocją. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. Organem pełniącym nadzór nad przebiegiem oraz prawidłowością konkursu jest Komisja Konkursowa 2. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem. 3. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. 7. WYDANIE NAGRÓD 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej lub Poczty Polskiej nie później niż do dnia 31 października 2011 roku, po uprzednim ustaleniu miejsca i sposobu wydania nagrody ze zgłoszenia przesłanego pocztą. Zaznacza się, że dostarczanie nagród będzie realizowane tylko na terenie Polski. 2.Warunkiem wydania każdej nagrody jest przesłanie przez Laureata w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej pod adres Organizatora z dopiskiem Saga pisemną informację zawierającą: - imię i nazwisko Laureata, - adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) Laureata, - oświadczenie, że jest osobą pełnoletnią oraz, że nie jest pracownikiem i przedstawicielem Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów o których mowa w ust Regulaminu. - ksero paragonu lub faktury VAT zakupu produktów objętych promocyjną sprzedażą w sieci REAL opisaną w punkcie podpisaną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych o treści:

4 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Unilever Polska Sp. z o.o. oraz Media Contact Sp. z o.o. w celach związanych z otrzymaniem nagrody w konkursie. W przypadku braku podania, albo podania niepełnych danych, Uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostanie w dyspozycji Organizatora. 3. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody wysłanej zgodnie z postanowieniami punktu 7.1. nagroda ulega przepadkowi i pozostaje w dyspozycji Organizatora. 4. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru lub protokole przekazania nagrody. W razie wątpliwości osoba doręczająca przesyłkę może poprosić Uczestnika o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość celem sprawdzenia tożsamości i wieku Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik okaże się osobą niepełnoletnią, nagroda przepada. 5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność dostarczenia nagrody. 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatecznego wydania nagród tj. 31 października 2011 roku, na adres Organizatora. Prawo złożenia reklamacji mają jedynie Uczestnicy Konkursu. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS -a, datę i godzinę wysłanego SMS -a. 3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 9. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nie dostarczone lub opóźnione z powodu działania operatorów sieci komórkowych. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za działalność osób trzecich. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS -a lub stronę internetową przez osoby nieuprawnione. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Konkursie. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: a) jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, b) za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej za pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 7. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie oraz 2.Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Konkursu. 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeśli powziął uzasadnione podejrzenie, że taki Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu przez Uczestnika ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem pytania konkursowego.

5 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu X-Brand

Regulamin konkursu X-Brand Regulamin konkursu X-Brand 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu X-Brand jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo