REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )"

Transkrypt

1 A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej Black Red White [dalej Gazeta ] 2. Krzyżówka, jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 52 (zwaną dalej Organizatorem ). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Krzyżówki. 3. Fundatorem nagród jest firma Black Red White S.A. 4. W Krzyżówce mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem: a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora; b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Krzyżówki; c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. B. Czas trwania Krzyżówki Krzyżówka organizowana przez Organizatora trwać będzie od do [dalej Czas Trwania Krzyżówki ], tj. w tym okresie możliwe będzie przesyłanie Organizatorowi prawidłowego hasła głównego krzyżówki. C. Komisja Krzyżówki Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję krzyżówki [dalej Komisja Krzyżówki ]. D. Nagrody 1. W Krzyżówce przewidziane są następujące nagrody (dalej: Nagroda): a) NR 1 1 x lampa wisząca Glow Purple śr. 40 cm b) NR 2 2 x komplet pościeli Princess 160x x70x cm c) NR 3 4 x gazetownik z uchwytem, kolor brązowy, wym. 40x20x31 cm 2. Uczestnik wskazuje w przesyłanym sms-ie, zgodnie z wzorem przedstawionym w punkcie E.5., nagrodę, w której losowaniu chce wziąć udział. 3. Uczestnikom Krzyżówki nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu jeżeli przyznane im nagrody będą nagrodami rzeczowymi. 4. Uczestnikom Krzyżówki nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. 5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Krzyżówki z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 1

2 E. Przebieg Krzyżówki 1. Krzyżówka oraz informacje dot. Krzyżówki każdorazowo będą publikowane na łamach Gazety. 2. Zadaniem uczestnika będzie rozwiązać krzyżówkę zamieszczoną na łamach Gazetki promocyjnej poprzez wpisanie wszystkich haseł i uzyskanie w ten sposób rozwiązania czyli hasła głównego. 3. Warunkiem uczestnictwa w Krzyżówce jest przesłanie prawidłowego hasła głównego oraz prefiksu BRW i numeru wybranej przez siebie nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS (dalej Wiadomość SMS ) 4. Wiadomość SMS powinna być przesłana na numer Koszt przesłania wiadomości SMS wynosi 2 zł netto + 23% VAT (2,46 z VAT) niezależnie od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Krzyżówce. 5. Wiadomość SMS należy przesłać w Czasie trwania Krzyżówki według następującego wzoru: BRW.HASŁO KRZYŻÓWKI.NUMER NAGRODY 6. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie do Krzyżówki tylko jednego uczestnika. Uczestnik ten może wysłać kilka sms-ów. 7. Przez wysłanie SMS pod numer 72150, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu Krzyżówki i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w tym Regulaminie Krzyżówki. 8. Po zakończeniu Czasu Trwania Krzyżówki spośród wszystkich osób które nadesłały do danej krzyżówki w prawidłowy sposób właściwe hasło główne, wylosowani zostaną Laureaci Krzyżówki. Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu tylko tej nagrody, którą wskazał w przesłanej treści sms-a. W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie wskaże danej nagrody, nagroda taka nie jest losowana. 9. O wynikach Krzyżówki Laureaci zostaną powiadomieni drogą sms-ową. Organizator prześle do wylosowanych Laureatów smsa z informacją o wygranej oraz prośbą podania danych adresowych. Powiadomienie wysłane do Laureata będzie następującej treści: Gratulujemy wygranej! NAGRODA jest Twoja. Wyślij dane wg schematu, który zaraz dostaniesz. Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska i BRW (fundator nagród) Schemat: Pod (2,46zl z VAT) slij: DANE.BRW.imie.nazwisko.ulica.nr/m.nr.kod.miejscowosc. Czekamy do , potem nagroda przepada 10. Laureat jest zobowiązany do przesłania smsa według wskazanego powyżej schematu. Jeżeli pomimo podjęcia próby powiadomienia Laureata, nie uda się uzyskać odpowiedzi w terminie 3 dni, kwalifikacja Laureata będzie anulowana a wszelkie jego roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem nagrody zostaną uznane za wygasłe. W takiej sytuacji Organizatorowi przysługuje prawo wylosowania innego Laureata. 2

3 11. Ponadto na stronie w dniu opublikowana zostanie lista Laureatów. F. Odbiór Nagród. 1. Warunkiem wydania nagród Laureatom, jest przesłanie w sms swoich danych. 2. Wysłanie nagrody nastąpi w terminie 60 dni, od ogłoszenia wyników na stronie 3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do Laureata pocztą kurierską pod adres wskazany przez Laureata. 4. Nagrody, wysłane na potwierdzony adres, uważa się za skutecznie przekazane. 5. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa podatkowego. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 7. W przypadku określonym w pkt 6 powyżej Organizator poinformuje zwycięzcę o obowiązku podatkowym listem poleconym, który zostanie wysłany po wyłonieniu zwycięzców. 8. Organizator poinformuje listem poleconym o sposobie przekazania pieniędzy na konto Organizatora w celu zapłaty podatku. Przekazanie pieniędzy na konto Organizatora powinno nastąpić w terminie 7 dni od momentu otrzymania listu poleconego. 9. W przypadku odmowy przekazania kwoty wynikającej z obowiązku podatkowego przez Laureata traci on prawo do Nagrody. G. Postanowienia końcowe. 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Krzyżówki spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Krzyżówki, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Krzyżówki lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Krzyżówki i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 2. Dane osobowe Uczestników Krzyżówki są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Krzyżówki, w tym wyłonienia Laureatów Krzyżówki, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Krzyżówki jest Organizator Ringier Axel Springer Polska Sp.z o.o.. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia. 3

4 3. W celu odebrania nagrody, Laureat Krzyżówki powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Krzyżówki. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Laureatowi. 4. Wszelkie reklamacje związane z Krzyżówką należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Krzyżówką najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Krzyżówki. Reklamacje związane z Krzyżówką rozstrzyga Komisja Krzyżówki w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Krzyżówki rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po 14 dniach zakończeniu Krzyżówki nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez uczestnika. 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji. 6. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora: 7. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Krzyżówki, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; b. nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem; c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe. 9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizacje serwisu. Upusty cenowe dla grup abonamentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie maja zastosowania do numeru dostępowego do serwisu 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 11. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, za działalność osób trzecich. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureatów Krzyżówki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których zgłoszenie w Krzyżówce wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS-a przez osoby nieuprawnione. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Krzyżówki. 14. Zgłaszając swój udział w Krzyżówce i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Krzyżówki i wyraża zgodę na jego treść. 4

5 Postanowienia niniejszego regulaminu Krzyżówki są wyłączną podstawą prowadzenia Krzyżówki. 15. Regulamin Krzyżówki dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Krzyżówki, w tym treści niniejszego regulaminu Krzyżówki w trakcie trwania Krzyżówki, zmieniony regulamin opublikowany zostanie na stronie 5

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUBARU XV NA TYDZIEŃ (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo