REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej; 2. Operatorzy - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; 3. GSM - (Global System for Mobile Communications) - system komórkowej telefonii cyfrowej; 4. SMS - usługa w standardzie GSM, wiadomość tekstowa 5. Konkurs - konkurs opisany w 5; 6. Abonent - abonent sieci GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów; 7. Uczestnik klient sieci HDS Polska biorący udział w promocji ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ ; 8. Numer Skrócony SMS - numer skrócony SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestnictwa w Konkursie 7175; 9. Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; 10. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu. 11. Punkty HDS Polska Sp. z o.o. punkty handlowe należące bezpośrednio lub pośrednio do firmy HDS Polska Sp. z o.o. takie jak: Inmedio, Relay, 1Minute, Hubiz, empik cafe, SO!COFFEE. 2. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Media System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81B, Bydgoszcz, NIP: (dalej Organizator ) na zlecenie HDS Polska Sp. z o.o. 2. Konkurs jest aktywny w terminach wskazanych w 3 ust Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Konkurs dostępny jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Czas trwania konkursu 1. Konkurs trwa od godziny 09:00 dnia roku do godziny 21:00 dnia roku w interwałach godzinowych. 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Konkursie są osoby odwiedzające punkty Inmedio, Relay, 1Minute, Hubiz, empik cafe, SO!COFFEE i biorące udział w promocji ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ, które wysłały SMS-a aktywującego Konkurs. 2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Konkursie są wyłącznie konsumenci w rozumieniu art kodeksu cywilnego, którzy w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyli 16 lat. 1

2 3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Konkursie nie są pracownicy Organizatora oraz zlecającego HDS Polska Sp. z o.o., ani członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 5. Opis Konkursu 1. Konkurs polega na wysłaniu przez Uczestnika Konkursu, który dokonał rejestracji aktywacyjnej, trzech wiadomości SMS z prawidłowymi odpowiedziami na pytania zawarte w wiadomościach SMS wysyłanych przez Organizatora Konkursu. Po dokonaniu przez Uczestnika Konkursu rejestracji aktywacyjnej, która polega na wysłaniu wiadomości SMS na wskazany przez Organizatora numer, Organizator wyśle Uczestnikowi wiadomość SMS z pierwszym pytaniem i numerem, pod który należy wysłać pierwszą i kolejne odpowiedzi. Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, Organizator wyśle Uczestnikowi wiadomość SMS z drugim pytaniem, a po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi na drugie pytanie, Uczestnik otrzyma wiadomość SMS z trzecim pytaniem. W przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi Uczestnik otrzyma wiadomość SMS z informacją o udzieleniu nieprawidłowej odpowiedzi, co jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Konkursie. W przypadku udzielenia trzech poprawnych odpowiedzi Uczestnik otrzyma wiadomość SMS z informacją, iż udzielił prawidłowych odpowiedzi i ma oczekiwać na kontakt w sprawie wygranej. 2. W ramach Konkursu organizator przygotuje 336 nagród w postaci karty prezentowej o wartości 100 zł do wykorzystania w punktach handlowych należących do sieci HDS Polska Sp. z o.o. (dalej Nagroda ), które zostaną przyznane Uczestnikom, którzy najszybciej prawidłowo odpowiedzą na trzy pytania. Zasady korzystania z karty prezentowej opisane są w Regulaminie karty prezentowej i dostępne są w punktach wymienionych w paragrafie 4 pkt.1 oraz na stronie 3. Zwycięzcą Nagrody w poszczególnym etapie jest Uczestnik Konkursu, który najszybciej prawidłowo odpowie na trzy pytania zadane przez Organizatora konkursu w formie SMS (najszybciej wyśle trzy wiadomości SMS z prawidłowymi odpowiedziami na wskazany przez Organizatora numer). Uczestnicy, którzy najszybciej prawidłowo odpowiedzieli na 3 zadane pytania w danym etapie (co godzinę, 12 razy na dobę w godzinach 9:00 do 21:00), zostali zwycięzcami etapu, zwycięzca etapu otrzyma nagrodę w postaci karty, o której mowa w 5 ust. 2 niniejszego regulaminu. 4. Nagroda godzinowa przekazywana jest przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru. Adres i forma dostawy będzie ustalona przez konsultanta indywidualnie z Uczestnikiem podczas kontaktu telefonicznego. 5. Jeden Uczestnik może w ramach całego Konkursu wygrać tylko jedną Nagrodę. W sytuacji, gdy Organizator podczas prowadzonej z Uczestnikiem zgodnie z 6 ust. 2 lit. c) Regulaminu rozmowy telefonicznej na podstawie danych osobowych niezbędnych do dostarczenia nagrody ustali, iż Uczestnik ten wygrał już wcześniej Nagrodę w Konkursie, Nagrodę w danym etapie Konkursu otrzyma Uczestnik, który jako drugi w kolejności w danej godzinie przesłał trzy wiadomości SMS z poprawnymi odpowiedziami na zadane przez Organizatora pytania. 6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie oraz zasady przyznawania Nagród zostały określone w 6 poniżej. 6. Zasady uczestnictwa w Konkursie 1. Udział w konkursie: a) Przed aktywacją Konkursu każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem; niniejszy Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem najważniejsze informacje znajdują się na materiałach informujących o Konkursie; b) Wiadomości SMS dotyczące Konkursu mogą być wysyłane przez Uczestników wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Konkurs nie jest dostępny w roamingu); c) Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie; d) W celu przystąpienia do udziału w Konkursie Uczestnik musi zgłosić swój udział w Konkursie wysyłając SMS- 2

3 a Aktywującego (dokonać rejestracji aktywacyjnej) udział w promocji ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ, zgodnie ze schematem i w sposób opisany w lit e) poniżej; e) W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie należy wysłać Wiadomość SMS na Numer Skrócony SMS 7175, w treści wpisując nazwę HDS. WZÓR SMS :HDS; f) Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numer 7175 wynosi 1,23 zł brutto. Uczestnik ponosi koszty wysłania SMS-a Aktywującego, o którym mowa w 6 ust. 1 lit. d) oraz koszty wysłania wiadomości SMS z odpowiedziami na zadane przez Organizatora pytania konkursowe; g) W przypadku wysłania przez Abonenta Wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Uczestnik otrzyma zwrotną Wiadomość SMS z informacją, że Wiadomość SMS wysłana przez Uczestnika nie została poprawnie rozpoznana; h) Wysłanie przez Uczestnika SMS-a Aktywującego oznacza: pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, wyrażenie zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMS-ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Danych Uczestnika w celu przekazania Nagrody oraz na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Zwycięzcy na stronie Wysłanie SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych; i) W odpowiedzi na przesłanego SMS-a Aktywującego Uczestnik otrzyma od Organizatora, na numer telefonu komórkowego, z którego wysłany został SMS Aktywujący, trzy Wiadomości SMS z pytaniami, na które uczestnik powinien poprawnie odpowiedzieć, zgodnie z zasadami przedstawionymi w 5 ust. 1 Regulaminu. 2. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu: a) Nagroda będzie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który najszybciej odpowie poprawnie na trzy zadane pytania w danym etapie Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień 5 ust. 5 Regulaminu. b) Każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowie na trzy zadane pytania, otrzyma SMS-a informującego o prawidłowo udzielonych odpowiedziach i konieczności oczekiwania na kontakt w sprawie wygranej. c) Uczestnik, który wygrał Nagrodę w danym etapie, zostanie poinformowany przez Organizatora o zwycięstwie poprzez kontakt telefoniczny Organizatora na numer telefonu komórkowego danego zwycięzcy, z którego Uczestnik wysłał wiadomości SMS. Kontakt telefoniczny nastąpi do 3 dni po wysłaniu SMS-a potwierdzającego Prawidłowo udzielone odpowiedzi na trzy pytania. d) Organizator podejmie trzy próby skontaktowania się z Uczestnikiem. Jeżeli próby te okażą się nieskuteczne, Nagrodę otrzyma Uczestnik, który jako drugi w kolejności w danej godzinie przesłał trzy wiadomości SMS z poprawnymi odpowiedziami na zadane przez Organizatora pytania. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować również i z tym Uczestnikiem, Nagrodę wygra następny w kolejności Uczestnik Konkursu. Podanie Danych osobowych niezbędnych do przekazania Uczestnikowi Nagrody jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Zwycięzca odmówi podania danych, Organizator będzie miał prawo nie wydać Nagrody takiemu Zwycięzcy. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Danych Uczestnika w celu przekazania Nagrody oraz na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Zwycięzcy na stronie Organizator konkursu oświadcza, że administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia. e) W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Uczestnikiem Konkursu, który najszybciej odpowie poprawnie na trzy zadane pytania bądź następnymi w kolejności Uczestnikami, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania Nagrody. 3

4 f) W celu uzyskania nagrody Uczestnicy muszą ponadto spełniać wszystkie inne warunki określone w niniejszym Regulaminie. 3. Odbiór nagrody: a) Nagroda w Konkursie, zostanie dostarczona przez Organizatora przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres podany przez Uczestnika podczas kontaktu telefonicznego; kontakt Organizatora z Uczestnikiem jest nagrywany. b) Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. c) Organizator wyśle do Uczestnika przesyłkę kurierską zawierającą Nagrodę tylko jeden raz. W sytuacji, gdy przesyłka kurierska zawierająca Nagrodę nie zostanie odebrana, Organizator nie dokona ponownego wysłania Nagrody. 7. Postępowania reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące działania Konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną pod adresem lub pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem "Reklamacja Konkurs ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ ". 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji, jest ostateczna. 3. Reklamacje można wnosić do r. włącznie. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres , nr telefonu komórkowego) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia ich otrzymania. 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym albo telefonicznie. 7. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane. 8. Postanowienia końcowe 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie informujące o wygranej w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny. 4

5 SCHEMAT KONTAKTU Z UCZESTNIKIEM KONKURSU SMS AKTYWACYJNY WYSŁANIE SMS-A AKTYWACYJNEGO PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU WZÓR SMS: HDS 1 SMS Z PYTANIEM: PYTANIE 1: Czy w punktach Inmedio, Relay, 1Minute mozna kupic prase? TAK/NIE 2 SMS Z PYTANIEM: PYTANIE 2: SMS INFORMACYJNY W PRZYPADKU ZŁEJ ODPOWIEDZI: Niestety udzieliles zlej odpowiedzi. Dziekujemy za udzial w konkursie ODBIERZ STOWKE CO GODZINE Czy w punktach HDS Polska mozna kupic doladowania telefonow? TAK/NIE 3 SMS Z PYTANIEM: PYTANIE 3: Czy kawiarnie empik cafe mozna kupic dobra kawe? TAK/NIE 4 SMS INFORMACYJNY: Gratulujemy prawidlowej odpowiedzi! Szczegoly na Jeżeli wygrales, czekaj na kontakt telefoniczny. Pozdrawiamy HDS Polska 5

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUBARU XV NA TYDZIEŃ (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty w nim zastosowane rozumie się w sposób zgodny z poniższymi definicjami: a) DOSTAWCA: AUREON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo