REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zwane dalej zwane Organizatorem" Konkurs trwać będzie od 4 lipca 2011 roku do 28 sierpnia 2011 roku włącznie Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej Celem Konkursu jest promocja ubezpieczenia turystycznego Na PodróŜ, będącego w ofercie BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Konkursu dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia uczestnika z udziału Czynności związane z obsługą technologiczną Konkursu w imieniu i na zlecenie Organizatora realizuje One-2-One S.A., z siedzibą przy ul. Rakoniewicka Poznań. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA w KONKURSIE 2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, które są właścicielami karty SIM lub które zostały upowaŝnione przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wysłanie SMS, uŝywając naleŝącego do nich numeru telefonu i które spełniły pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym w pkt. 2.5 i W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, One-2-One S.A. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyŝej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 2.4 Jeden Uczestnik moŝe zawrzeć dowolnie wiele umów ubezpieczenia Na PodróŜ. KaŜda zawarta umowa ubezpieczenia Na PodróŜ w czasie trwania Konkursu uprawnia do otrzymania jednego pytania konkursowego, z zastrzeŝeniem pkt Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zawarcie umowy ubezpieczenia Na PodróŜ w czasie trwania Konkursu (z wyraŝeniem zgody na marketing drogą elektroniczną) oraz przesłanie zgłoszenia o treści polisa (wielkość liter bez znaczenia) za pośrednictwem SMSa, a następnie przesłanie SMSem poprawnej odpowiedzi na otrzymane drogą SMSową pytanie konkursowe. 2.6 SMS-y z informacją o sposobie zgłoszenia oraz pytaniem konkursowym zostaną wysłane do uczestnika po opłaceniu polisy Na PodróŜ, w ciągu trzech dni po zakończeniu danego tygodnia kalendarzowego trwania Konkursu, w którym Uczestnik opłacił polisę Na PodróŜ (liczy się data 1

2 zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora), przy czym pytanie konkursowe zostanie przesłane po przesłaniu przez uczestnika prawidłowego zgłoszenia SMS-y ze zgłoszeniem a następnie odpowiedzią naleŝy wysłać na numer Koszt wysłania 1 SMS-a wynosi 1,00zł netto/1,23zł z VAT (koszt ten moŝe być powiększony o ewentualne koszty roamingu) Konkurs odnosi się do wiedzy z zakresu geografii oraz sprawności i szybkości reakcji uczestników. Nagrodzone zostaną te z prawidłowych odpowiedzi, które zostaną wysłane w najkrótszym czasie po otrzymaniu pytania, ale nie wcześniej niŝ w ciągu 5 sekund. Liczy się czas od momentu wysłania SMS a z pytaniem z systemu konkursowego, aŝ do momentu wpłynięcia do niego zwrotnego SMS a z odpowiedzią W Konkursie uwzględniane będą jedynie odpowiedzi dokonywane za pomocą wiadomości SMS, które zostaną wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i P4 Sp. z o.o.); nie będą uwzględniane Zgłoszenia SMS wysyłane za pomocą Internetu (w tym w szczególności za pomocą bramek internetowych) oraz innych sieci poza wyŝej wskazanymi Udział w Konkursie nie uniemoŝliwia skorzystania z kodów zniŝkowych w ramach promocji Wiosna (odrębna promocja Organizatora). 3. NAGRODY 3.1. Pulę nagród w Konkursie stanowią: a) 8 kart przedpłaconych o wartości 1000 zł brutto kaŝda, zwanych dalej teŝ: Nagrodami Tygodniowymi I stopnia (przyznawane po jednej w kaŝdym tygodniu kalendarzowym między od 4 lipca 2011 roku do 28 sierpnia 2011). b) 24 karty przedpłacone o wartości 100 zł brutto kaŝda, zwane dalej teŝ: Nagrodami Tygodniowymi II stopnia (przyznawane po trzy w kaŝdym tygodniu kalendarzowym między od 4 lipca 2011 roku do 28 sierpnia 2011). c) wraz z kaŝdą z nagród tygodniowych I i II stopnia wymienionych w lit a) i b) przyznawana jest dodatkowa nagroda pienięŝna o wartości 11,11% takiej nagrody Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pienięŝny Jeden Uczestnik moŝe wygrać w całym Konkursie tylko jedną Nagrodę Tygodniową I stopnia wraz z nagrodą dodatkową oraz tylko jedną Nagrodę Tygodniową II stopnia wraz z nagrodą dodatkową. Odpowiedzi uczestnika, któremu przyznane będą juŝ obie wskazane nagrody, będą pomijane w trakcie ustalania kolejnych wyników tygodniowych w Konkursie. 4. WYDANIE NAGRÓD 4.1. Nagrodę Tygodniową I stopnia otrzymuje jeden uczestnik, którego czas wysłania SMS będzie najkrótszy w danym tygodniu kalendarzowym (między od 4 lipca 2011 roku do 28 sierpnia 2011), zgodnie z punktem 2.8.niniejszego Regulaminu, z zastrzeŝeniem pkt Nagrody Tygodniowe II stopnia otrzymuje trzech uczestników, którzy uzyskają drugi, trzeci i 2

3 czwarty najkrótszy czasy w danym tygodniu kalendarzowym (między od 4 lipca 2011 roku do 28 sierpnia 2011), zgodnie z punktem 2.8. niniejszego Regulaminu, z zastrzeŝeniem pkt Nagrody tygodniowe zostaną dostarczone do uczestników za pośrednictwem Poczty Polskiej W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników kwalifikujących się na powyŝszych zasadach do uzyskania nagrody, osiągnie taki sam czas wysłania SMS-a z prawidłowa odpowiedzią (liczony na zasadach określonych w pkt 2.8.), o zwycięstwie decyduje najwyŝsza wartość składki opłaconej przez uczestnika w związku z umową ubezpieczenia NA PODRÓś spośród wszystkich umów zawartych przez tych uczestników w danym tygodniu kalendarzowym trwania Konkursu. W przypadku, gdyby nadal, po zastosowaniu zasad opisanych powyŝej, wyłonienie laureata nie było moŝliwie, o zwycięstwie będzie decydować kolejność alfabetyczna nazwiska i imienia uczestnika Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Na PodróŜ. W odpowiedzi, zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, swoje imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer NIP, a takŝe wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o których podanie wnioskował Organizator. Odmowa lub brak niezwłocznego podania danych powoduje, Ŝe Zwycięzca traci prawo do nagrody Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody. Wartość nagród zostanie pomniejszona o ww. podatek dochodowy przed ich wydaniem (zgodne z pkt 3.1 nagroda składa się z nagrody głównej oraz dodatkowej nagrody pienięŝnej o wartości 11,11% nagrody głównej). Podatek zostanie odprowadzony na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Warunkiem przekazania nagrody uczestnikowi jest przekazanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i dokumentów niezbędnych do odpowiedniego rozliczenia podatku lub sporządzenie odpowiedniej informacji/deklaracji podatkowej Zwycięzca Konkursu nie moŝe domagać się odbioru nagrody w innej postaci, niŝ opisanej w niniejszym Regulaminie Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn leŝących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych adresowych, ani kontaktowych. JeŜeli z tego powodu kontakt ze zwycięzcą nie będzie moŝliwy, traci on prawo do nagrody. 3

4 4.10. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięzcą Konkursu, w ciągu 7 dni roboczych (wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na odpowiedniej liście wyników Konkursu sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŝność odbioru nagród z przyczyn leŝących po stronie Uczestnika. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W terminie do dnia 16 września 2011 roku na stronie internetowej Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu w sposób anonimowy, chyba Ŝe zwycięzcy uprzednio wyraŝą zgodę na podanie ich danych osobowych. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 16 września 2011 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej wpływu do Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, jak równieŝ dokładny opis i powód reklamacji Reklamacja powinna być kierowana do Organizatora na adres: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, pl. Andersa 5, Poznań, z dopiskiem na kopercie Konkurs BZ WBK-Aviva - reklamacja" Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W szczególnych przypadkach, w których rozpatrzenie reklamacji w powyŝszym terminie jest niemoŝliwe z przyczyn niezaleŝnych od Organizatora, termin ich rozpatrzenia moŝe ulec wydłuŝeniu wówczas rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po upływie powyŝszego terminu. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie Wszelkie bieŝące pytania dotyczące przebiegu Konkursu moŝna kierować drogą elektroniczną na adres: 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 4

5 7.3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, w Poznaniu. Dane będą zbierane wyłącznie w celach przedmiotowo związanych z organizacją Konkursu, wyłonieniem jego laureatów, kontaktu z laureatami, wydania nagród oraz sprawozdawczością podatkową i księgową na podstawie przepisów prawa Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie przez podanie informacji o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Zmiana wejdzie w Ŝycie w dniu określonym w informacji o zmianie, nie wcześniej niŝ w dniu następującym po dniu jej publikacji. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych uczestników Konkursu Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację przez niego zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie Mechanizm Konkursu odnosi się do sprawności i szybkości reakcji uczestników, nie zawiera elementów losowych w związku z czym nie jest loterią W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 5

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie:

REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje 1 Definicje UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: AKTYWACJA KARTY ZłoŜenie przez Posiadacza Karty dyspozycji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod REGULAMIN KONKURSU Rośnie szansa na wygraną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Rośnie szansa na wygraną (Konkurs).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy X 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy X (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo