Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniżej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; c. Premium SMS -usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Konkurs - konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu; e. Serwis serwis internetowy konkursu znajdujący się pod adresem f. Kod promocyjny unikalny kod przyznawany osobom dokonującym zakupy w sklepie internetowym lub salonach sprzedaży Komputronik. g. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; h. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; i. Zwycięzca - osoba wytypowana do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; j. Pytanie SMS wiadomość tekstowa, wysyłana przez Serwis do uczestnika, który zarejestrował kod promocyjny k. Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; l. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu; m. Nagrody - nagrody opisane w 5 Regulaminu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik jest spółka RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 99 A, Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , Regon: , zwana dalej Organizatorem Organizator działa w imieniu własnym na rzecz Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,- zł Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r., przez całą dobę, i jest podzielony na 15 etapów: - etap 1 trwa od do etap 2 trwa od do etap 3 trwa od do etap 4 trwa od do etap 5 trwa od do etap 6 trwa od do etap 7 trwa od do etap 8 trwa od do etap 9 trwa od do etap 10 trwa od do etap 11 trwa od do etap 12 trwa od do etap 13 trwa od do etap 14 trwa od do etap 15 trwa od do

2 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeżeniem art poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art k.c.), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania konkursowego SMS-a ma skończone 18 lat); d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie, spowoduje nieważność zgłoszenia W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Komputronik S.A., pracownicy i właściciele sklepów franczyzowych funkcjonujących pod marką Komputronik. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia Zarejestrowanie swojego zgłoszenia w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. zrobić osobiście zakupy na kwotę minimum 100,00 zł. brutto w dowolnym salonie sprzedaży Komputronik i zachować dowód zakupu oraz kod lub kody promocyjne w formie zdrapek, które otrzyma od sprzedawcy w momencie dokonania płatności LUB osobiście złożyć zamówienie na zakupy na kwotę minimum 100,00 zł brutto w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem i zachować numer zamówienia oraz kod lub kody promocyjne, które otrzyma w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia b. utworzyć konto w Serwisie podając swoje Imię, Nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres , na który zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia konta. Jeden uczestnik może założyć tylko jedno konto w Serwisie. c. zalogować się w Serwisie na podstawie danych otrzymanych w u potwierdzającym utworzenie konta, i zarejestrować swój kod lub kody promocyjne w Serwisie podając jednocześnie numer dowodu zakupu (zamówienia lub numer faktury lub numer paragonu), na podstawie którego otrzymał kody promocyjne. Każdorazowo po rejestracji kodu promocyjnego uczestnik konkursu otrzyma pytanie SMS na numer telefonu komórkowego wskazanego przy tworzeniu konta w Serwisie. d. Wysłać jak najszybciej wiadomość SMS o treści: ODP.X, gdzie X oznacza prawidłową odpowiedź na pytanie SMS. Wiadomość SMS należy wysłać na numer 7155 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer 7155 wynosi 1,00 zł netto / 1,23 zł z VAT, koszt wysłania SMS ponosi Uczestnik konkursu). Wiadomości SMS, których treść będzie inna niż ODP.X, gdzie X oznacza prawidłową odpowiedź na pytanie SMS będą uznawane za nieważne. 2

3 e. Wiadomość SMS z odpowiedzią na pytanie SMS powinna być wysłana jak najszybciej na numer 7155, najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania pytania SMS. Po upływie godziny od wysłania pytania SMS Serwis nie będzie rejestrował Wiadomości SMS z odpowiedzią, a kod promocyjny na podstawie którego wysłane zostało pytanie SMS uznawany będzie za nieważny i nie będzie można go użyć ponownie w Serwisie. f. Uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie dwie Wiadomości SMS z błędną odpowiedzią na pytanie SMS oraz maksymalnie dwie wiadomości SMS z odpowiedzią poprawną. W Serwisie odnotowany będzie czas nadejścia pierwszej wiadomości SMS z poprawną odpowiedzią na pytanie SMS. g. W przypadku rejestracji więcej niż jednego kodu promocyjnego, uczestnik będzie otrzymywał następne pytania SMS zaraz po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie poprzednie, lub po godzinie od wysłania przez serwis poprzedniego pytania (zgodnie z 4 p. 4.1e) h. Uczestnik Konkursu winien zachować oryginalną fakturę zakupu do końca trwania Konkursu, a w przypadku gdy zostanie wytypowany do nagrody w Konkursie, winien zachować oryginalną fakturę do momentu odbioru nagrody W Konkursie Organizator nagrodzi osoby, które w okresie trwania Konkursu (pkt. 2.4.) w jednym z etapów Konkursu prześlą wiadomości SMS zgodnie z pkt. 4.1.d., które zostaną zarejestrowane jako najszybciej przybyłe w systemie SMS podmiotu wyspecjalizowanego działającego na rzecz Organizatora. Czas przybycia wiadomości SMS liczony jest od momentu wysłania pytania SMS do momentu otrzymania wiadomości SMS z poprawną odpowiedzią, z zastrzeżeniem par. 4.1.e. Szczegółowy sposób przyznawania i lista poszczególnych nagród została przedstawiona w par Jednorazowy zakup dowolnych produktów na kwotę minimum 100 zł. w sklepie internetowym lub salonie sprzedaży Komputronik, uprawnia do otrzymania jednego kodu promocyjnego Jednorazowy zakup produktów Partnerów Konkursu na kwotę minimum 100 zł. w sklepie internetowym lub salonie sprzedaży Komputronik, uprawnia do otrzymania trzech kodów promocyjnych. Produkty Partnerów Konkursu oznaczone są w ofercie znaczkiem 3x więcej szans 4.5. Uczestnik Konkursu może zarejestrować w Serwisie dowolną ilość, spośród przysługujących mu na podstawie dokonanych zakupów, kodów promocyjnych w dowolnym momencie trwania konkursu Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie weryfikował poprawność przesyłanych wiadomości SMS. Wiadomości zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie Czas nadesłania wiadomości SMS z odpowiedzią na pytanie SMS będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,0001 sekundy Wysłanie wiadomości SMS z odpowiedzią na pytanie SMS, otrzymane na podstawie rejestracji kodu promocyjnego w Serwisie, może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym lub salonie sprzedaży Komputronik. Oznacza to, że data i czas dokonania zakupów uwidoczniony na zamówieniu lub fakturze potwierdzającej zakup i wymienionej podczas rejestracji kodu, nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS W systemie teleinformatycznym obsługującym Konkurs rejestrowany jest czas i data nadejścia prawidłowej odpowiedzi. Data nadejścia prawidłowej odpowiedzi decyduje o zaliczeniu SMS do puli zgłoszeń konkursowych dla danego etapu konkursu Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują zgłoszeń. 5.NAGRODY I SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 3

4 5.1. W konkursie do wygrania jest 15 nagród ufundowanych przez Komputronik S.A Nagrody przyznawane będą uczestnikom poszczególnych etapów Konkursu: a) Nagroda do wygrania podczas etapu 1: Dwuosobowa wycieczka do Chin o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. b) Nagroda do wygrania podczas etapu 2: Dwuosobowa wycieczka do Kenii o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. c) Nagroda do wygrania podczas etapu 3: Dwuosobowa wycieczka do Indii o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. d) Nagroda do wygrania podczas etapu 4: Dwuosobowa wycieczka na Kubę o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. e) Nagroda do wygrania podczas etapu 5: Dwuosobowa wycieczka na Kostarykę o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. f) Nagroda do wygrania podczas etapu 6: Dwuosobowa wycieczka do Islandii o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. g) Nagroda do wygrania podczas etapu 7: Dwuosobowa wycieczka na Maderę o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości 844 zł. Łączna wartość nagrody to zł. h) Nagroda do wygrania podczas etapu 8: Dwuosobowa wycieczka na Jamajkę o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. i) Nagroda do wygrania podczas etapu 9: Dwuosobowa wycieczka do Brazylii o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. j) Nagroda do wygrania podczas etapu 10: Dwuosobowa wycieczka na Bali - Indonezja o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. k) Nagroda do wygrania podczas etapu 11: Dwuosobowa wycieczka do Meksyku o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. l) Nagroda do wygrania podczas etapu 12: Dwuosobowa wycieczka na Dominikanę o wartości zł, oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. m) Nagroda do wygrania podczas etapu 13: Dwuosobowa wycieczka na Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie) o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości 956 zł. Łączna wartość nagrody to zł. n) Nagroda do wygrania podczas etapu 14: Dwuosobowa wycieczka do Laponii (Finlandia) o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł. o) Nagroda do wygrania podczas etapu 15: Dwuosobowa wycieczka na Wyspy Zielonego Przylądka o wartości zł oraz nagroda pieniężna o wartości zł. Łączna wartość nagrody to zł Zwycięzcą nagrody przyznawanej w danym etapie Konkursu będzie uczestnik, który w przeciągu trwania danego etapu konkursu prześle wiadomość SMS zgodnie z pkt. 4.1.d., która zostanie zarejestrowana jako najszybciej przybyła w systemie SMS podmiotu wyspecjalizowanego działającego na rzecz Organizatora. Czas przybycia wiadomości SMS liczony jest od momentu wysłania pytania SMS do uczestnika do momentu otrzymania wiadomości SMS z poprawną odpowiedzią od uczestnika, z zastrzeżeniem par. 4.1.e 4

5 5.4. W przypadku gdy w Systemie zostaną odnotowane dwie lub więcej odpowiedzi o takim samym, najkrótszym czasie nadejścia, o wyłonieniu zwycięzcy decyduje data dokonania zakupów zwycięzcą zostaje uczestnik, który jako pierwszy dokonał zakupów i spełnił warunki poprawnego zgłoszenia Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody z pkt W ciągu trwania całego konkursu jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Członkowie najbliższej rodziny zwycięzcy, to jest: dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonek lub małżonka, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z chwilą przyznania nagrody zwycięzcy tracą możliwość wygrania nagrody w Konkursie W ciągu dwóch dni od zakończenia się danego etapu trwania konkursu Organizator na podstawie danych z systemu teleinformatycznego sporządzi listę uczestników, którzy w danym etapie najszybciej nadesłali odpowiedzi na pytanie SMS. Działający w imieniu organizatora przedstawiciel RadiaZet dokona próby połączenia telefonicznego z uczestnikiem, który uzyskał najkrótszy czas odpowiedzi. Uczestnik zobowiązany jest odebrać telefon i: potwierdzić uczestnictwo w konkursie, potwierdzić fakt nie bycia osobą, która już wcześniej wygrała nagrodę w Konkursie lub nie bycia członkiem najbliższej rodziny zwycięzcy potwierdzić fakt bycia pełnoletnim Próba połączenia dokonana zostanie dwukrotnie, jedna po drugiej, każdorazowo do usłyszenia przez dzwoniącego 5 sygnałów. W przypadku braku nawiązania połączenia, nie potwierdzenia danych wymienionych w punktach 5.7.1, 5.7.2, i 5.7.3, zostanie wybrany następny w kolejności uczestnik z najkrótszym czasem odpowiedzi na pytanie SMS i procedura wyłonienia zwycięzcy zostanie powtórzona, aż do skutecznego wyłonienia zwycięzcy nagrody danego etapu Rozmowy z uczestnikami-zwycięzcami będą nagrywane w celu ich odtworzenia we fragmentach na antenie RadiaZet. Uczestnicy przystępując biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie fragmentów tych nagrań w kampanii promocyjnej konkursu. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w art. 5.2, będzie Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przyznania nagród z każdego tygodnia konkursu Uczestnik Konkursu może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora 6.4. Decyzje członków Komisji Konkursowej są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Każdy uczestnik, który zostanie zwycięzcą w czasie trwania konkursu, zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie. Oprócz tego otrzyma wiadomość z instrukcją dotycząca sposobu odbioru nagrody Lista zwycięzców z poszczególnych etapów Konkursu będzie publikowana na stronie najpóźniej w ciągu trzech dni od zakończenia danego etapu Konkursu. 5

6 7.3. Organizator nie przewiduje informowania uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami o ich indywidualnych wynikach w konkursie, a w szczególności o dokładnych czasach nadesłanych odpowiedzi na przesłane im pytania SMS. 8. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Warunkiem wydania nagrody dla zwycięzcy który dokonał zakupów w salonie sprzedaży Komputronik jest przesłanie przez niego kserokopii dowodu dokonania zakupów, na podstawie którego zarejestrował się w systemie, oraz przesłanie kserokopii dokumentu tożsamości. Kserokopie dowodu zakupu i dokumentu tożsamości należy przesłać na adres: Redcomm Sp. z o.o. ul. Racławicka 99A, Warszawa z dopiskiem KOMPUTRONIK Warunkiem wydania nagrody dla zwycięzcy, który dokonał zakupów w sklepie internetowym Komputronik, jest przesłanie przez niego kserokopii dowodu dokonania zakupu, które otrzymał po opłaceniu zamówienia złożonego w sklepie internetowym, oraz przesłanie kserokopii dokumentu tożsamości. Wartość brutto wskazana na dokumencie zakupu powinna być taka sama jak wartość zamówienia złożonego w sklepie internetowym, a data wystawienia dokumentu nie może być wcześniejsza niż data złożonego zamówienia Wydanie nagród nastąpi w terminie do Szczegóły odbioru zostaną uzgodnione z każdym zwycięzcą telefonicznie. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie przez zwycięzcę oryginału faktury, uprawniającej do wzięciu udziału w konkursie i okazanie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych umieszczonych w serwisie Wszystkie nagrody w konkursie wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. "O podatku dochodowym od osób fizycznych". 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 99 A, Warszawa moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z konkursem 15 wycieczek na 15 urodziny zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z jego treścią i akceptuję zawarte w nim postanowienia.. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: z dopiskiem: REKLAMACJA KOMPUTRONIK Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji Konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja o pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie udzielona w formie pisemnej i wysłana na adres zgłaszającego ją Uczestnika listem poleconym Reklamacje dotyczące technicznej działalności serwisu SMS-owego Organizatora mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu na adres Organizatora oraz na adres poczty elektronicznej: Decyzja o pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej zgłaszającego w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6

7 10.1. Regulamin Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za zgodą uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator, nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS-a Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu; Nagrody nieodebrane przez Laureatów z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców w terminie do r., przepadają na rzecz Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMSem, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia podejrzenia o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 7

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo