Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adresem przy ulicy Wołoskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS NIP: , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, właściciel Centrum Handlowego Galeria Jurajska znajdującego się w Częstochowie przy Al. Wojska Polskiego 207 ( Galeria ) ( Organizator ) 2. Partnerem Technologicznym Organizatora Konkursu pod nazwą Partner Technologiczny jest spółka pod firmą Sadowski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział DiGi Media Store; z siedzibą w Krakowie (30-114) przy ulicy Flisacka 3A, Województwo Małopolskie, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (Krajowy Rejestr Sądowy) KRS ; (Numer Identyfikacji Podatkowej) NIP ; której kapitał zakładowy wynosi ,00 PLN 3. Konkurs odbędzie się w dniach 13 lutego 2010r (sobota) i 14 lutego 2010r (niedziela) w Galerii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wiadomości SMS, wysyłane przez Uczestników Konkursu w celu zgłoszenia udziału w Konkursie, które dotrą do aplikacji Konkursu w terminach innych niŝ wskazane w Regulaminie nie będą w Konkursie uwzględniane. Organizator ani Partner Technologiczny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie lub opóźnienia Operatora Telefonii Komórkowej w dostarczeniu Wiadomości SMS do aplikacji Konkursu. 4. Konkurs prowadzony w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny, jest anonsowany w mediach publicznych oraz w materiałach reklamowych umieszczonych na terenie Galerii. 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 2 Uczestnictwo w Konkursie 1. Z zastrzeŝeniem ust. 2 i 3 poniŝej osobami uprawnionymi do uczestniczenia w Konkursie są pełnoletni abonenci będący uŝytkownikami aktywnego telefonu komórkowego, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej (tj. PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.), którzy w okresie wskazanym w 1 ust. 3 wezmą udział w Konkursie w sposób opisany w 4 ( Uczestnik Konkursu ). 2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm, którym została powierzona obsługa Konkursu, w tym Partnera Technologicznego. W Konkursie nie mogą równieŝ brać udziału członkowie najbliŝszych rodzin osób, o których mowa powyŝej (tj. ich małŝonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 3 Czas trwania i etapy Konkursu 1. Konkurs odbędzie się w dniach 13 lutego 2010 roku - 14 lutego 2010 roku i będzie składał się z następujących etapów: 1

2 a) w dniu 13 lutego 2010r. - sobota w godzinach dokonanie przez Uczestnika Konkursu zakupu towaru/ów przynajmniej w jednym ze sklepów znajdujących się w Galerii za kwotę określoną w 4 ust.1 niniejszego Regulaminu, - o godzinie 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, lub wysłanie przez Uczestnika Konkursu wiadomości w formie SMS-u rejestracyjnego o treści GJ.TAK na nr 7140 b) w dniu 14 lutego 2010r. - niedziela w godzinach dokonanie przez Uczestnika Konkursu zakupu towaru/ów przynajmniej w jednym ze sklepów znajdujących się w Galerii za kwotę określona w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, - o godzinie: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, lub wysłanie przez Uczestnika Konkursu wiadomości w formie SMS-u rejestracyjnego o treści GJ.TAK na nr Zasady i przebieg Konkursu 1. W celu przystąpienia do udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: a) dokonać zakupu towaru/towarów przynajmniej w jednym ze sklepów znajdujących się w Galerii w dniu 13 lutego 2010 roku lub 14 lutego 2010 roku w godzinach określonych w 3 niniejszego Regulaminu za kwotę nie niŝszą niŝ 50 złotych (brutto)/dziennie ( Kwota Minimalna ) i zachować paragon/fakturę potwierdzająca dokonany zakup, z zastrzeŝeniem pkt. c poniŝej, b) zgłosić swój udział w Konkursie wysyłając wiadomość w formie SMS rejestracyjnego, zgodnie ze schematem i w sposób opisany w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w czasie określonym w 3 niniejszego regulaminu, c) na Kwotę Minimalną mogą składać się łącznie 2 dokumenty potwierdzające dokonane przez Uczestnika Konkursu danego dnia Konkursu zakupy wystawione przez sklep/y znajdujące się w Galerii. d) Uczestnik, który dokonał zakupów w Galerii w dniu 13 lutego 2010r. i nie zgłosił tego dnia swojego udziału w Konkursie wysyłając sms-a rejestracyjnego jest uprawniony do zgłoszenia swojego udziału w Konkursie w dniu następnym, tj. 14 lutego 2010r. o godz. określonej w 3(b) powyŝej. 2. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie naleŝy wysłać wiadomość SMS na numer 7140 (1 zł bez VAT, 1,22 zł z VAT) w treści wpisując: "GJ.TAK", w godzinach określonych w par. 3 niniejszego Regulaminu, z zastrzeŝeniem, Ŝe czas mierzony jest po danej godzinie a nie przed nią. Koszty wysłania wiadomości SMS ponosi Uczestnik Konkursu. Funkcja identyfikacji numeru telefonicznego z którego został wysłana wiadomość w formie SMS rejestracyjnego powinna być włączona. 3. Po zgłoszeniu swojego udziału w Konkursie w sposób opisany w ust. 2 powyŝej Uczestnik otrzyma wiadomość w formie SMS z podziękowaniem za zgłoszenie udziału w Konkursie. 4. W przypadku błędnej treści SMS-a Uczestnik musi dokonać ponownej rejestracji wysyłając SMS-a o treści GJ.TAK na numer 7140 (1 zł bez VAT, 1,22 zł z VAT). Koszty wysłania wiadomości SMS ponosi Uczestnik Konkursu. Następnie otrzyma on wiadomość w formie SMS-a zwrotnego, zawierającego podziękowanie za zgłoszenie udziału w Konkursie. 5. W przypadku, gdy Uczestnik danego dnia Konkursu dokona jednorazowego zakupu w sklepie za kwotę stanowiącą wielokrotność Kwoty Minimalnej jest uprawniony do wysłania w jednym z dwóch dni Konkursu o wybranej przez siebie godzinie (tj. jedna z godzin wymienionych w 3) 2 (dwóch) i więcej wiadomości w formie sms-u rejestracyjnego w zaleŝności od kwoty dokonanych zakupów (tj: 50 zł = 1sms, 100=2sms, 150=3sms, itd.) 2

3 6. W Konkursie moŝna dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń, przy czym, aby dokonać kolejnego zgłoszenia naleŝy przystąpić do udziału w Konkursie i zgłosić swój udział w sposób opisany w 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, z zastrzeŝeniem postanowień zawartych w ust. 5 powyŝej. 5 Nagrody oraz zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu 1. Nagrody w Konkursie zostały wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowiącego jego integralną część. Dzień Konkursu Godzina Konkursu Nazwa Wartość brutto Liczba nagród Fundator W ramach Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) zwycięzców Konkursu (tj. w dniu , ). 3. Nagrodę w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy dokonają zakupów zgodnie z 4 ust. 1 pkt. a i c niniejszego regulaminu i prześlą wiadomość w formie SMS-u rejestrującego najbliŝej godziny określonej w 3 oraz znajdą się na Liście Zgłoszeń SMS na pozycji 1, 5, 10, 15, 20, 25 lub 30, w ramach danej godziny wysłania zgłoszenia; 4. Dla celów określenia czasu wysłania SMS-a rejestracyjnego i miejsca na Liście Zgłoszeń SMS, na podstawie której jest wybierany zwycięzca zostanie wzięty pod uwagę moment zarejestrowania wysłanej przez Uczestnika Konkursu wiadomości SMS przez aplikację Konkursową obsługiwaną przez Partnera Technologicznego. 5. Lista Zgłoszeń SMS będzie dodatkowo weryfikowana przez Organizatora. 6. W dniu 15 lutego 2010 roku wszyscy zwycięzcy Konkursu, zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do Sms-em przez Partnera Technologicznego, pod numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca wysłał wiadomość SMS. 7. W celu otrzymania zwycięzcy powinni: - okazać wiadomość sms informującą o wygranej w Konkursie, przesłaną przez Partnera Technologicznego i - wypełnić protokół odbioru w Konkursie oraz - przedstawić oryginał dowodu dokonania zakupów w Galerii w terminie określonym w 3 niniejszego regulaminu (tj. paragon i/lub faktura), lub jego czytelną kopię w Biurze Dyrekcji Galerii. Pracownik Galerii wykona kserokopię przedstawionego dowodu zakupu i podepnie do protokołu odbioru w Konkursie. W przypadku, gdy zwycięzcą jest osoba, o której mowa w 2 ust. 2 Regulaminu po odbiór naleŝy zgłosić się z opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym. W przypadku, gdy zwycięzca nie przedstawi oryginału dowodu dokonania zakupów w Galerii lub dowód ten zostanie dostarczony po 2 marca 2010r., Organizator będzie miał prawo nie wydać takiej osobie. 3

4 8. W celu weryfikacji danych w dniu zgłoszenia się zwycięzcy do Biura Galerii po odbiór, pracownik Biura Galerii wykona na numer telefonu zwycięzcy, zarejestrowany na Liście Zgłoszeń SMS połączenie telefoniczne. 9. Biuro Dyrekcji Galerii jest otwarte w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach Odbiór powinien nastąpić w terminie 14 dni od daty poinformowania zwycięzcy przez Partnera Technologicznego o wygranej, tj. najpóźniej do dnia 2 marca 2010r. (włącznie). Partner Technologiczny przekaŝe niezwłocznie Organizatorowi listę zwycięzców Konkursu wraz z Listą Zgłoszeń SMS. 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora i Partnera Technologicznego, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu w tym dostarczenia nagród. Dane te zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. KaŜdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania i Ŝądania ich usunięcia. 11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 12. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę/ców /nagród w terminie do dnia 2 marca 2010r. (włącznie) nagroda/y przechodzi do dyspozycji Organizatora. 13. Organizator Konkursu nie przewiduje moŝliwości wypłacenia ekwiwalentu pienięŝnego zamiast w Konkursie. 14. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady rzeczy będące nagrodami w konkursie ponosi ich fundator 15. W celu uzyskania Uczestnicy muszą ponadto spełniać wszystkie inne warunki określone w niniejszym Regulaminie. 16. Zgodnie z art. 21 ust. pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a takŝe nagród związanych ze sprzedaŝą premiową - jeŝeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. 17. W przypadku, gdy jednorazowa wartość wygranej lub nagród przekroczy kwotę 760 złotych, na mocy art. 41 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwycięzca Konkursu jest obowiązany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpłacić Organizatorowi kwotę naleŝnego ryczałtowego podatku w wysokości 10% wartości wygranej. Dokonana przez zwycięzcę wpłata zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego. 6 Postępowanie reklamacyjne Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać pocztą elektroniczną pod adresem lub pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: 1. Galeria Jurajska (biura galerii), Al. Wojska Polskiego 207, Częstochowa z dopiskiem Konkurs SMS. 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 3. Reklamacje moŝna wnosić do 28 lutego 2010 r. włącznie. O dacie złoŝenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lud data wysłania reklamacji pocztą elektroniczną. 4. Prawidłowo złoŝona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, ewentualnie adres , nr telefonu komórkowego, z którego wykonano połączenia w Konkursie) oraz dokładny opis problemu będącego podstawą złoŝenia reklamacji. 5. Reklamacje złoŝone po terminie określonym w ust. 3 powyŝej lub nie zawierające danych wymienionych w ust. 4 powyŝej nie będą rozpatrywane. 4

5 6. Organizator dołoŝy najwyŝszych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 7. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji albo listem poleconym na adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 7 Postanowienia końcowe 1. SMS-y dotyczące Konkursu mogą być wysyłane przez Uczestników wyłącznie z terytorium Polski (usługa nie jest dostępna w roamingu). 2. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7140 to 1 zł bez VAT, 1,22 zł z VAT. 3. Partner technologiczny sporządzi listę wszystkich prawidłowych zgłoszeń SMS dokonanych w Konkursie, wskazującą wyniki poszczególnych etapów dziennych, tj. poprawność udzielonej odpowiedzi i czas odpowiedzi, przyporządkowanych dla kaŝdego Uczestnika Konkursu (numeru MSISDN telefonu). Informacje zawarte na liście, nie będą udostępniane Uczestnikom Konkursu. 4. Organizator ma prawo w kaŝdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania ) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń z numerem Konkursowym przez osoby nieuprawnione. 6. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową. Do zadań Komisji Konkursowej naleŝeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w zakresie nagród, itp.). W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 8. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraŝa zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Galerii i w siedzibie Organizatora. 10. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 5

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo