Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniżej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; c. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu; e. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; f. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; g. Zwycięzca- osoba wytypowana do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; h. Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; i. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; j. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; k. SMS Zgłoszeniowy to wiadomość SMS o treści: WYCIECZKA.nr dowodu zakupu, którą Uczestnik przesyła na numer 7057; l. Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora i jeden przedstawiciel firmy Henkel Polska Sp. z o.o.; m. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu; n. Nagroda- nagrody opisane w 5 Regulaminu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Real - Wycieczka jest firma Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Daniłowskiego 5/31 (biuro organizatora: Łódź, ul. Inżynierska 15), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty pod numerem 51208, NIP: , REGON: , reprezentowana przez Roberta Wojkowskiego - zwana dalej Organizatorem Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie firmy Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP nr , z kapitałem zakładowym złotych, 2.3. Konkurs organizowany jest w sieci hipermarketów Real na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r., przez całą dobę przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r Sprzedaż promocyjna trwa od r. do r. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeżeniem art i 3.5. poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art k.c.), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: 1

2 a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania konkursowego SMS-a ma skończone 18 lat); d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia SMS wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny, nieczytelnie lub też zawierające nieprawdziwe dane, złożone po upływie okresu trwania konkursu lub w przypadku, gdy data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów i wysłania SMS-a zgłoszeniowego nie będzie spełniała warunków określonych w pkt 4.11 nie będą brały udziału w Konkursie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Henkel Polska Sp. z o.o. oraz pracownicy hipermarketów Real. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. Konkurs podzielono na 2 Etapy: a) Etap 1 - składa się z 14 dziennych części; z których każda przypada na jeden dzień trwania konkursu. W okresie od r. do r. wyłaniany będzie codziennie 1 (jeden) Laureat nagrody dziennej. b) Etap 2 Wielki Finał odbędzie się w dniu r., kiedy to do wszystkich Uczestników, którzy zgłosili się do konkursu zostanie wysłane pytanie konkursowe celem wyłonienia 3 (trzech) Laureatów nagrody głównej Etap1 - W celu wzięcia udziału w pierwszym Etapie Konkursu Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. Kupić jednorazowo przynajmniej jedno dowolne opakowanie produktu spośród marek: REX lub SILAN ( produkty promocyjne ) w jednym z punktów sprzedaży sieci hipermarketów Real i zachować oryginalny paragon. Każdy zakup powinien mieć miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie trwania Konkursu ( 2. pkt. 2.4.) i winien być potwierdzony paragonem/dowodem zakupu. b. Wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści: WYCIECZKA. nr dowodu zakupu na numer 7057 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer 7057 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT); Przykład: Uczestnik dokonał zakupu produktu promocyjnego w hipermarkecie Real i jego nr paragonu to AHD5858. Wówczas treść SMS-a zgłoszeniowego, wysłanego pod nr 7057, jest następująca: Wycieczka.AHD5858 2

3 c. Odpowiedzieć poprawnie na pytanie zadane przez system SMS Organizatora zawarte w SMS-ie zwrotnym w jak najkrótszym czasie; d. SMS-y Konkursowe mogą być wysyłane w okresie od r. od godziny 00:00 do r. do godziny 23:59 włącznie. SMS-y można przesyłać w powyższych dniach przez całą dobę; e. Jednorazowy zakup dowolnego produktu promocyjnego, potwierdzony oryginalnym dowodem zakupu uprawnia do wysłania jednego SMS-a zgłoszeniowego. W przypadku gdy Uczestnik jednorazowo zakupi więcej niż jeden produkt, o których mowa w pkt 4.2.a., ilość SMS-ów zgłoszeniowych zarejestrowanych przez system SMS Organizatora w okresie następującym po dokonaniu zakupu nie może być większa niż ilość udokumentowanych zakupów. Jeżeli Uczestnik prześle więcej SMS-ów niż posiada udokumentowanych zakupów, może zostać zdyskwalifikowany; f. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia na podstawie jednego dowodu zakupu jednego produktu promocyjnego, nie zwiększa szansy wygrania nagród i będzie traktowane jako duplikat pierwszego zgłoszenia; g. Uczestnik Konkursu winien zachować oryginalny paragon/dowód zakupu do końca trwania Konkursu. Zakup produktów objętych niniejszym Konkursem, o których mowa w pkt 4.2 a., podczas weryfikacji zwycięzców, musi zostać potwierdzony oryginalnym paragonem Etap 2- Wielki Finał. W dniu finałowym tj r. do wszystkich Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu, zgodnie z pkt. 4.2., wysłali poprawnie SMS-a zgłoszeniowego o którym mowa w pkt. 4.2.b., około godz , zostanie jednocześnie wysłane pytanie konkursowe (SMS z pytaniem konkursowym zostanie wysłany na numer z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu). Tych trzech Uczestników, którzy spośród wszystkich Uczestników w najkrótszym czasie udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, uzyskuje prawo do nagrody głównej Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób: a. W pierwszym Etapie Konkursu Organizator nagrodzi codziennie 1 (jedną) osobę, której czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie będzie najkrótszy spośród innych czasów zarejestrowanych przez system SMS Organizatora. Pierwsza osoba na liście zwycięzców w danym dniu otrzyma Nagrodę Dzienną opisaną w 5. pkt. 5.1.b. Konkurs w kwestii wyłonienia Laureatów nagród dziennych rozstrzygany będzie codziennie, na bieżąco w czasie trwania Konkursu w dniu następnym po dniu którego rozstrzygnięcie dotyczy (np. rozstrzygniecie konkursu za czwartek dnia r., nastąpi w piątek dnia r.). b. W drugim Etapie Konkursu (Wielki Finał) Organizator nagrodzi 3 (trzy) osoby, których czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w Wielkim Finale pytanie będzie najkrótszy spośród innych czasów zarejestrowanych przez system SMS Organizatora w dniu finałowym. Osoby zarejestrowane przez system SMS jako pierwsza, druga i trzecia w kolejności wg czasów udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytania finałowe otrzymają po jednej Nagrodzie Głównej opisanej w 5. pkt. 5.1.a. Konkurs w kwestii wyłonienia Laureatów nagród głównych rozstrzygnięty będzie w dniu r. c. W czasie Konkursu Organizator będzie przyznawał nagrodę temu zgłoszeniu spośród innych zgłoszeń (SMS), którego czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie będzie najkrótszy spośród innych czasów zarejestrowanych przez Organizatora. O miejscu na liście zwycięzców decyduje czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe Pytania konkursowe zarówno dzienne jak i finałowe będą miały charakter zamknięty czyli TAK lub NIE. Format tj. treść SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe musi być następujący: jest to wyraz TAK lub NIE, wysłany za pośrednictwem wiadomości SMS (z nr tel. z którego Uczestnik zgłosił się do konkursu) pod nr SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń jednakże w pierwszym i drugim Etapie jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin gospodarstwo domowe Organizator rozumie ten sam adres zameldowania Uczestników Konkursu) może otrzymać jedną 3

4 nagrodę. Wygrana w pierwszym Etapie Konkursu nie wyklucza Uczestnika z gry o nagrodę w Wielkim Finale. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia z różnych numerów telefonicznych a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, którzy mieli najkrótszy czas odpowiedzi, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą a kolejna zostanie przekazana następnej w kolejności czasu odpowiedzi Jeżeli dwie bądź więcej osób osiągnie identyczny czas nadesłania SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe, wówczas Organizator wyśle do tych uczestników dodatkowe pytanie konkursowe (na numer tel. kom, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia w konkursie). Zwycięży ten Uczestnik, który w krótszym czasie udzieli prawidłowej odpowiedzi na dodatkowe pytanie. W wypadku, kiedy czas odpowiedzi będzie taki sam nagrodę otrzyma Uczestnik którego zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie z wcześniejszą datą i godziną Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku braku odpowiedzi na zadane pytanie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania przez Uczestnika Organizator uzna takie zgłoszenie za niezgodne z niniejszym Regulaminem i wykluczy Uczestnika z udziału w Konkursie podczas weryfikacji poprawności zgłoszeń w Konkursie. Poprawność udzielonych odpowiedzi oraz ich czas nadesłania do systemu odnotowany przez centralny system Organizatora to kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie weryfikował poprawność przesyłanych zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub nie spełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie Czas nadesłania SMS-a Zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,00001 sekundy Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu produktu/ów poprzez wysłanie wiadomości SMS może mieć miejsce wyłącznie po zakupie produktu/ów, o których mowa w pkt 4.2.a., tj. czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS Jeżeli Uczestnik jednego dnia dokonał więcej niż jednego zgłoszenia SMS, warunkiem przyznania nagrody jest przesłanie wszystkich oryginałów paragonów dotyczących zgłoszeń z tego dnia odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS owych Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu W konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 5.NAGRODY 5.1. Nagrodami w Konkursie są: a. Nagrody Główne: 3 karty przedpłacone VISA, każda o wartości 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy zł. 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 888,89 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem zł 89/100). Łączna jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi: 8 888,89 zł (słownie: siedem osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem zł. 89/100), natomiast łączna wartość wszystkich nagród głównych wynosi ,67 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć zł. 67/100). Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. b. Nagrody Dzienne: 14 bonów zakupowych Real, każdy o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł. 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 55,56 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć zł 56/100). Łączna jednostkowa wartość nagrody dziennej wynosi: 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć zł. 56/100), natomiast łączna wartość wszystkich nagród dziennych wynosi 7 777,84 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem zł. 84/100) Łączna pula wszystkich nagród wynosi ,51 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery zł. 51/100). 4

5 5.3. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.). Podatek od Nagród z pkt. 5.1.a. oraz 5.1.b odprowadzi Organizator Konkursu. Uczestnik przystępując do konkursu wyrażą zgodę na przekazanie dodatkowej wygranej pieniężnej, o której mowa w pkt 5.1.a oraz 5.1.b niniejszego regulaminu Organizatorowi na potrzeby podatku od wygranej Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody z pierwszego i drugiego Etapu określone w niniejszym Regulaminie Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady nagród. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w art. 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora z czego dwóch członków Komisji reprezentuje Organizatora a jeden członek jest reprezentantem Henkel Polska Sp. z o.o Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania Konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z 3 i 4 oraz kryterium czasu odnotowanego przez centralny system komputerowy Organizatora Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskali prawo do nagrody, zostaną powiadomieni o rodzaju wygranej nagrody (dzienna lub główna) w ciągu 72 godzin od dnia przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu telefonicznie na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie. Organizator w trakcie rozmowy telefonicznej ustali z Laureatem termin i miejsce odebrania nagrody oraz sposób przekazania przez Laureata oryginału dowodu zakupu. Potwierdzenie ustaleń co do terminu i miejsca wydania nagrody zostanie wysłane SMS-em wysłanym przez Organizatora w ciągu godziny od zakończenia połączenia telefonicznego z Laureatem Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, niepodjęcia rozmowy telefonicznej pomimo co najmniej pięciu prób kontaktu podejmowanych przez Organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. 7. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Nagrody zostaną wydane Laureatom przez Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej najpóźniej do dnia r. Datą wydania nagrody jest dzień nadania przesyłki Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie pocztą (priorytetowym listem poleconym), po otrzymaniu informacji o rodzaju wygranej nagrody, o której mowa w punkcie 7.1 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z punktem 7.1, na adres biura Organizatora następujących danych uczestnika tj.: imienia, nazwiska, adresu, wieku, oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego oraz oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem Konkursu: Real Wycieczka i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z 5

6 siedzibą w Łodzi oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz dobrowolności ich podania W przypadku niespełnienia warunku określonego w pkt 8.2 Laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora Przesyłki z wymaganymi danymi od Laureatów nagród głównych o których mowa w pkt. 8.2, które wpłyną do Organizatora po dniu r. nie będą rozpatrywane, nawet w przypadku gdy uczestnik dochowa terminu określonego w pkt Nagroda zostanie wydana zgodnie z indywidualnymi ustaleniami poczynionymi z Laureatem w trakcie rozmowy telefonicznej zgodnie z treścią pkt W momencie przekazania i pokwitowania przez Laureata odbioru nagrody Laureat staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem W przypadku nie odebrania nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do r. Nagrody przechodzą na własność Organizatora. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, priorytetowym listem poleconym, w terminie do r. na adres biura organizatora (z dopiskiem Wycieczka Real. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż r Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z konkursem Real - Wycieczka zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji Konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia r. o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez uczestników jest Organizator i Henkel Polska sp. z o.o.. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego konkursu oraz przekazania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jednakże bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe. Dane osobowe uczestników zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. 6

7 10.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu informatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatorów Telefonii Komórkowej. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna w biurze Organizatora Konkursu na żądanie Uczestnika Konkursu do r Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja dostarczenia nagrody (między innymi: Poczta Polska, poczta kurierska) Regulamin promocji będzie dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u Operatorów Sieci Komórkowych Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio go opublikował. Zmiany w regulaminie nie skutkują anulowaniem zarejestrowanych w systemie integratora wiadomości SMS przed dokonaniem tej zmiany Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. ORGANIZATOR 7

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo