Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniżej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; c. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu; e. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; f. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; g. Zwycięzca- osoba wytypowana do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; h. Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; i. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; j. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; k. SMS Zgłoszeniowy to wiadomość SMS o treści: WYCIECZKA.nr dowodu zakupu, którą Uczestnik przesyła na numer 7057; l. Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora i jeden przedstawiciel firmy Henkel Polska Sp. z o.o.; m. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu; n. Nagroda- nagrody opisane w 5 Regulaminu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Real - Wycieczka jest firma Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Daniłowskiego 5/31 (biuro organizatora: Łódź, ul. Inżynierska 15), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty pod numerem 51208, NIP: , REGON: , reprezentowana przez Roberta Wojkowskiego - zwana dalej Organizatorem Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie firmy Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP nr , z kapitałem zakładowym złotych, 2.3. Konkurs organizowany jest w sieci hipermarketów Real na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r., przez całą dobę przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r Sprzedaż promocyjna trwa od r. do r. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeżeniem art i 3.5. poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art k.c.), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: 1

2 a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania konkursowego SMS-a ma skończone 18 lat); d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia SMS wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny, nieczytelnie lub też zawierające nieprawdziwe dane, złożone po upływie okresu trwania konkursu lub w przypadku, gdy data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów i wysłania SMS-a zgłoszeniowego nie będzie spełniała warunków określonych w pkt 4.11 nie będą brały udziału w Konkursie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Henkel Polska Sp. z o.o. oraz pracownicy hipermarketów Real. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. Konkurs podzielono na 2 Etapy: a) Etap 1 - składa się z 14 dziennych części; z których każda przypada na jeden dzień trwania konkursu. W okresie od r. do r. wyłaniany będzie codziennie 1 (jeden) Laureat nagrody dziennej. b) Etap 2 Wielki Finał odbędzie się w dniu r., kiedy to do wszystkich Uczestników, którzy zgłosili się do konkursu zostanie wysłane pytanie konkursowe celem wyłonienia 3 (trzech) Laureatów nagrody głównej Etap1 - W celu wzięcia udziału w pierwszym Etapie Konkursu Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. Kupić jednorazowo przynajmniej jedno dowolne opakowanie produktu spośród marek: REX lub SILAN ( produkty promocyjne ) w jednym z punktów sprzedaży sieci hipermarketów Real i zachować oryginalny paragon. Każdy zakup powinien mieć miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie trwania Konkursu ( 2. pkt. 2.4.) i winien być potwierdzony paragonem/dowodem zakupu. b. Wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści: WYCIECZKA. nr dowodu zakupu na numer 7057 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer 7057 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT); Przykład: Uczestnik dokonał zakupu produktu promocyjnego w hipermarkecie Real i jego nr paragonu to AHD5858. Wówczas treść SMS-a zgłoszeniowego, wysłanego pod nr 7057, jest następująca: Wycieczka.AHD5858 2

3 c. Odpowiedzieć poprawnie na pytanie zadane przez system SMS Organizatora zawarte w SMS-ie zwrotnym w jak najkrótszym czasie; d. SMS-y Konkursowe mogą być wysyłane w okresie od r. od godziny 00:00 do r. do godziny 23:59 włącznie. SMS-y można przesyłać w powyższych dniach przez całą dobę; e. Jednorazowy zakup dowolnego produktu promocyjnego, potwierdzony oryginalnym dowodem zakupu uprawnia do wysłania jednego SMS-a zgłoszeniowego. W przypadku gdy Uczestnik jednorazowo zakupi więcej niż jeden produkt, o których mowa w pkt 4.2.a., ilość SMS-ów zgłoszeniowych zarejestrowanych przez system SMS Organizatora w okresie następującym po dokonaniu zakupu nie może być większa niż ilość udokumentowanych zakupów. Jeżeli Uczestnik prześle więcej SMS-ów niż posiada udokumentowanych zakupów, może zostać zdyskwalifikowany; f. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia na podstawie jednego dowodu zakupu jednego produktu promocyjnego, nie zwiększa szansy wygrania nagród i będzie traktowane jako duplikat pierwszego zgłoszenia; g. Uczestnik Konkursu winien zachować oryginalny paragon/dowód zakupu do końca trwania Konkursu. Zakup produktów objętych niniejszym Konkursem, o których mowa w pkt 4.2 a., podczas weryfikacji zwycięzców, musi zostać potwierdzony oryginalnym paragonem Etap 2- Wielki Finał. W dniu finałowym tj r. do wszystkich Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu, zgodnie z pkt. 4.2., wysłali poprawnie SMS-a zgłoszeniowego o którym mowa w pkt. 4.2.b., około godz , zostanie jednocześnie wysłane pytanie konkursowe (SMS z pytaniem konkursowym zostanie wysłany na numer z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu). Tych trzech Uczestników, którzy spośród wszystkich Uczestników w najkrótszym czasie udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, uzyskuje prawo do nagrody głównej Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób: a. W pierwszym Etapie Konkursu Organizator nagrodzi codziennie 1 (jedną) osobę, której czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie będzie najkrótszy spośród innych czasów zarejestrowanych przez system SMS Organizatora. Pierwsza osoba na liście zwycięzców w danym dniu otrzyma Nagrodę Dzienną opisaną w 5. pkt. 5.1.b. Konkurs w kwestii wyłonienia Laureatów nagród dziennych rozstrzygany będzie codziennie, na bieżąco w czasie trwania Konkursu w dniu następnym po dniu którego rozstrzygnięcie dotyczy (np. rozstrzygniecie konkursu za czwartek dnia r., nastąpi w piątek dnia r.). b. W drugim Etapie Konkursu (Wielki Finał) Organizator nagrodzi 3 (trzy) osoby, których czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w Wielkim Finale pytanie będzie najkrótszy spośród innych czasów zarejestrowanych przez system SMS Organizatora w dniu finałowym. Osoby zarejestrowane przez system SMS jako pierwsza, druga i trzecia w kolejności wg czasów udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytania finałowe otrzymają po jednej Nagrodzie Głównej opisanej w 5. pkt. 5.1.a. Konkurs w kwestii wyłonienia Laureatów nagród głównych rozstrzygnięty będzie w dniu r. c. W czasie Konkursu Organizator będzie przyznawał nagrodę temu zgłoszeniu spośród innych zgłoszeń (SMS), którego czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie będzie najkrótszy spośród innych czasów zarejestrowanych przez Organizatora. O miejscu na liście zwycięzców decyduje czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe Pytania konkursowe zarówno dzienne jak i finałowe będą miały charakter zamknięty czyli TAK lub NIE. Format tj. treść SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe musi być następujący: jest to wyraz TAK lub NIE, wysłany za pośrednictwem wiadomości SMS (z nr tel. z którego Uczestnik zgłosił się do konkursu) pod nr SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń jednakże w pierwszym i drugim Etapie jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin gospodarstwo domowe Organizator rozumie ten sam adres zameldowania Uczestników Konkursu) może otrzymać jedną 3

4 nagrodę. Wygrana w pierwszym Etapie Konkursu nie wyklucza Uczestnika z gry o nagrodę w Wielkim Finale. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia z różnych numerów telefonicznych a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, którzy mieli najkrótszy czas odpowiedzi, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą a kolejna zostanie przekazana następnej w kolejności czasu odpowiedzi Jeżeli dwie bądź więcej osób osiągnie identyczny czas nadesłania SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe, wówczas Organizator wyśle do tych uczestników dodatkowe pytanie konkursowe (na numer tel. kom, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia w konkursie). Zwycięży ten Uczestnik, który w krótszym czasie udzieli prawidłowej odpowiedzi na dodatkowe pytanie. W wypadku, kiedy czas odpowiedzi będzie taki sam nagrodę otrzyma Uczestnik którego zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie z wcześniejszą datą i godziną Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku braku odpowiedzi na zadane pytanie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania przez Uczestnika Organizator uzna takie zgłoszenie za niezgodne z niniejszym Regulaminem i wykluczy Uczestnika z udziału w Konkursie podczas weryfikacji poprawności zgłoszeń w Konkursie. Poprawność udzielonych odpowiedzi oraz ich czas nadesłania do systemu odnotowany przez centralny system Organizatora to kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie weryfikował poprawność przesyłanych zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub nie spełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie Czas nadesłania SMS-a Zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,00001 sekundy Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu produktu/ów poprzez wysłanie wiadomości SMS może mieć miejsce wyłącznie po zakupie produktu/ów, o których mowa w pkt 4.2.a., tj. czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS Jeżeli Uczestnik jednego dnia dokonał więcej niż jednego zgłoszenia SMS, warunkiem przyznania nagrody jest przesłanie wszystkich oryginałów paragonów dotyczących zgłoszeń z tego dnia odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS owych Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu W konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 5.NAGRODY 5.1. Nagrodami w Konkursie są: a. Nagrody Główne: 3 karty przedpłacone VISA, każda o wartości 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy zł. 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 888,89 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem zł 89/100). Łączna jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi: 8 888,89 zł (słownie: siedem osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem zł. 89/100), natomiast łączna wartość wszystkich nagród głównych wynosi ,67 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć zł. 67/100). Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. b. Nagrody Dzienne: 14 bonów zakupowych Real, każdy o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł. 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 55,56 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć zł 56/100). Łączna jednostkowa wartość nagrody dziennej wynosi: 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć zł. 56/100), natomiast łączna wartość wszystkich nagród dziennych wynosi 7 777,84 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem zł. 84/100) Łączna pula wszystkich nagród wynosi ,51 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery zł. 51/100). 4

5 5.3. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.). Podatek od Nagród z pkt. 5.1.a. oraz 5.1.b odprowadzi Organizator Konkursu. Uczestnik przystępując do konkursu wyrażą zgodę na przekazanie dodatkowej wygranej pieniężnej, o której mowa w pkt 5.1.a oraz 5.1.b niniejszego regulaminu Organizatorowi na potrzeby podatku od wygranej Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody z pierwszego i drugiego Etapu określone w niniejszym Regulaminie Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady nagród. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w art. 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora z czego dwóch członków Komisji reprezentuje Organizatora a jeden członek jest reprezentantem Henkel Polska Sp. z o.o Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania Konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z 3 i 4 oraz kryterium czasu odnotowanego przez centralny system komputerowy Organizatora Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskali prawo do nagrody, zostaną powiadomieni o rodzaju wygranej nagrody (dzienna lub główna) w ciągu 72 godzin od dnia przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu telefonicznie na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie. Organizator w trakcie rozmowy telefonicznej ustali z Laureatem termin i miejsce odebrania nagrody oraz sposób przekazania przez Laureata oryginału dowodu zakupu. Potwierdzenie ustaleń co do terminu i miejsca wydania nagrody zostanie wysłane SMS-em wysłanym przez Organizatora w ciągu godziny od zakończenia połączenia telefonicznego z Laureatem Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, niepodjęcia rozmowy telefonicznej pomimo co najmniej pięciu prób kontaktu podejmowanych przez Organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. 7. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Nagrody zostaną wydane Laureatom przez Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej najpóźniej do dnia r. Datą wydania nagrody jest dzień nadania przesyłki Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie pocztą (priorytetowym listem poleconym), po otrzymaniu informacji o rodzaju wygranej nagrody, o której mowa w punkcie 7.1 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z punktem 7.1, na adres biura Organizatora następujących danych uczestnika tj.: imienia, nazwiska, adresu, wieku, oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego oraz oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem Konkursu: Real Wycieczka i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z 5

6 siedzibą w Łodzi oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz dobrowolności ich podania W przypadku niespełnienia warunku określonego w pkt 8.2 Laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora Przesyłki z wymaganymi danymi od Laureatów nagród głównych o których mowa w pkt. 8.2, które wpłyną do Organizatora po dniu r. nie będą rozpatrywane, nawet w przypadku gdy uczestnik dochowa terminu określonego w pkt Nagroda zostanie wydana zgodnie z indywidualnymi ustaleniami poczynionymi z Laureatem w trakcie rozmowy telefonicznej zgodnie z treścią pkt W momencie przekazania i pokwitowania przez Laureata odbioru nagrody Laureat staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem W przypadku nie odebrania nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do r. Nagrody przechodzą na własność Organizatora. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, priorytetowym listem poleconym, w terminie do r. na adres biura organizatora (z dopiskiem Wycieczka Real. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż r Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z konkursem Real - Wycieczka zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji Konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia r. o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez uczestników jest Organizator i Henkel Polska sp. z o.o.. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego konkursu oraz przekazania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jednakże bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe. Dane osobowe uczestników zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. 6

7 10.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu informatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatorów Telefonii Komórkowej. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna w biurze Organizatora Konkursu na żądanie Uczestnika Konkursu do r Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja dostarczenia nagrody (między innymi: Poczta Polska, poczta kurierska) Regulamin promocji będzie dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u Operatorów Sieci Komórkowych Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio go opublikował. Zmiany w regulaminie nie skutkują anulowaniem zarejestrowanych w systemie integratora wiadomości SMS przed dokonaniem tej zmiany Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. ORGANIZATOR 7

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu SMS Somersby 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem ( Organizator ) konkursu Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew (Konkurs) jest: 1.2 Konkurs trwać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Magiczny świat Sagi (dalej: Konkurs) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Auto marzeń z Carrefour i Coca-Cola

Regulamin konkursu. Auto marzeń z Carrefour i Coca-Cola Regulamin konkursu Auto marzeń z Carrefour i Coca-Cola 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Graj i wygraj z LEGO CITY

Regulamin konkursu Graj i wygraj z LEGO CITY Regulamin konkursu Graj i wygraj z LEGO CITY Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe: 11 572 klocków Zwycięzcy: 48791192572 48606739883 48881705824 48609086263 48783757484 48603834717 48510573160 48692400221

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach 1 Warunki ogólne 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Walentynkowym Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs #1dzień1konkurs (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu GARNIER: WIOSNA PEŁNA KOMPLEMENTÓW W SKLEPACH E'LECLERC

Regulamin konkursu GARNIER: WIOSNA PEŁNA KOMPLEMENTÓW W SKLEPACH E'LECLERC Regulamin konkursu GARNIER: WIOSNA PEŁNA KOMPLEMENTÓW W SKLEPACH E'LECLERC I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM

Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja New Look Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-661 przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

f. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;

f. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Świeże toasty Kasztelana 1.Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Krystalicznie białe pranie, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ucieczka przed zimą, zwanego dalej Konkursem, jest Sales Force 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Przybliż się do mieszkania, działając na zlecenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo