Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniżej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; c. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Konkurs - Konkurs opisany w 2; e. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; f. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; g. Zwycięzca- osoba wytypowana do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; h. Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; i. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; j. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; k. SMS Zgłoszeniowy - to wiadomość SMS o treści: GALERIA, którą Uczestnik przesyła na numer 7043; l. Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. m. Nagroda - nagrody opisane w 5 Regulaminu; n. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą 1 URODZINY GALERII TWIERDZA jest Agencja Reklamowa Cumulus z siedzibą w (20-612) Lublinie przy ul. Lasockiego 24, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, pod numerem 46226, NIP: nr Regon: reprezentowana przez Jana Matysika - zwana dalej Organizatorem Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie Zamość Retail Sp. z o.o. z siedzibą w (22-400) Zamościu przy ul. Przemysłowej Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r., przez całą dobę, przy czym z konkursu wyłączone są dni wolne od pracy w galerii, tj r. oraz r. Tym samym konkurs trwa łącznie przez pełnych 7 dni Rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r. do godziny 23: WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1.Z zastrzeżeniem pkt poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art K.C.), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: 1

2 a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania konkursowego SMS-a posiada minimum 18 lat). d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy lub właściciele punktów handlowych zlokalizowanych na terenie Galerii Twierdza w Zamościu oraz pracownicy Zamość Retail Sp. z o.o. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. Dokonać zakupu towaru lub usługi w jednym z punktów sprzedaży mieszczących się w Galerii Twierdza mieszczącej się przy ulicy Przemysłowej 10 za kwotę minimum 50,00 zł brutto w okresie trwania Konkursu, tj. od r. do r. włącznie i zachować oryginalny paragon/y lub fakturę/y VAT (lub inny równoważny dowód zakupu). Wartości paragonów mogą sumować się. Z konkursu wyłączone są dni wolne od pracy w galerii, tj r. oraz r. Każdy zakup powinien mieć miejsce w okresie trwania Konkursu i winien być potwierdzony oryginalnym paragonem/dowodem zakupu. b. Wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści: GALERIA na numer 7043 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer 7043 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT). c. Odpowiedzieć poprawnie na jedno pytanie zadane przez system SMS Organizatora zawarte w SMS-ie zwrotnym w jak najkrótszym czasie zgodnie z instrukcją przesłaną w SMS-ie zwrotnym; d. SMS-y konkursowe mogą być wysyłane w okresie od r. od godziny 00:00 do r., do godziny 23:59 włącznie. Z konkursu wyłączone są dni wolne od pracy w galerii, tj r. oraz r. Tym samym, jeśli w tych dniach zostaną wysłane jakiekolwiek zgłoszenia konkursowe nie będą one brane pod uwagę. e. Uczestnik Konkursu winien zachować oryginalny paragon/dowód zakupu do końca trwania Konkursu tj. do dnia wydania ostatniej nagrody w Konkursie. Zakup towarów lub usług objętych niniejszym Konkursem, podczas weryfikacji zwycięzców, musi zostać potwierdzony oryginalnym paragonem/paragonami Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób: a. Po zakończeniu Konkursu Organizator na podstawie zarejestrowanych czasów udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane w SMS-ie pytanie konkursowe nagrodzi 56 Uczestników (słownie: pięćdziesięciu sześciu), przeznaczając na każdy z 7 dni konkursu po 8 (słownie: osiem) nagród; 4.3. W Konkursie czas między wysłaniem przez Organizatora SMS-a z pytaniem i udzieleniem odpowiedzi na pytanie nie może być krótszy niż 7 sekund. Uczestnicy Konkursu, którzy osiągną czas poniżej 7 sekund zostaną zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagród w Konkursie. Odpowiedź przesłana przed otrzymaniem pytania nie będzie uwzględniana Jeżeli czas odpowiedzi na pytanie w Konkursie będzie identyczny u kilku Uczestników, wówczas jako pierwsza pod uwagę będzie brana ta osoba, która wysłała jako pierwsza SMS-a zgłoszeniowego. 2

3 4.5. Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku braku odpowiedzi na zadane pytanie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania przez Uczestnika Organizator uzna takie zgłoszenie za niezgodne z niniejszym Regulaminem i wykluczy Uczestnika z udziału w Konkursie podczas weryfikacji poprawności zgłoszeń w Konkursie. Poprawność udzielonych odpowiedzi oraz ich czas nadesłania do systemu odnotowany przez centralny system Organizatora to kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie weryfikował poprawność przesyłanych zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie Czas nadesłania SMS-a Zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez system teleinformatyczny podmiotu wyspecjalizowanego w obsłudze wiadomości przychodzących z dokładnością do 0,00001 sekundy Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu produktu/ów poprzez wysłanie wiadomości SMS może mieć miejsce wyłącznie po zakupie towarów lub usług, o których mowa w pkt. 4.1.a., tj. czas zakupu musi nastapić w dniu wysłania wiadomości SMS W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 5.NAGRODY 5.1. Nagrody będą wydawane w kolejności odpowiedniej do uzyskanych czasów udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe przez uczestników. Im lepszy, tj. krótszy czas odpowiedzi na pytanie, tym cenniejsza nagroda przypada danemu konsumentowi. Nagrodami w Konkursie są: 1 czas: 8 szt. przenośne DVD z Lenco ( DVP731) 349 zł/szt. brutto (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych) wydana na podstawie protokołu wydania nagrody, wraz z należnym podatkiem dochodowym od nagród w kwocie 38,80 zł. 2 czas: 8 bonów na kwote 300 zł/szt brutto do wykorzystania w sklepach Nike, Adidas, Wrangler (słownie: trzysta złotych) wydana na podstawie protokołu wydania nagrody, wraz z należnym podatkiem dochodowym od nagród w kwocie 33,33 zł. 3 czas: 8 szt. radiomagnetofon JVC RCEZ zł/szt. brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) wydana na podstawie protokołu wydania nagrody, wraz z należnym podatkiem dochodowym od nagród w kwocie 31 zł. 4 czas: 8 szt. aparat fotograficzny Sony DSC- S zł/szt. brutto (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych) wydana na podstawie protokołu wydania nagrody, wraz z należnym podatkiem dochodowym od nagród w kwocie 27,70 zł. 3

4 5 czas: 8 szt. telefon Nokia X zł/szt. brutto (słownie: dwieście dziewiętnaście złotych) wydana na podstawie protokołu wydania nagrody, wraz z należnym podatkiem dochodowym od nagród w kwocie 24,33 zł. 6 czas: 8 bonów na kwotę 200 zł/szt. brutto do wykorzystania w sklepie Paradis (słownie: dwieście złotych) wydana na podstawie protokołu wydania nagrody, wraz z należnym podatkiem dochodowym od nagród w kwocie 22,22 zł. 7 czas: 8 szt. mp4 Sweex VICI Video (kolory różne) 189 zł/szt. brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) wydana na podstawie protokołu wydania nagrody, wraz z należnym podatkiem dochodowym od nagród w kwocie 21 zł Łączna pula wszystkich nagród wynosi ,04 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych cztery grosze) Wygrana w Konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.) Nagrody gotówkowe zostaną przekazane na poczet podatku od nagród, który firma Zamość Retail Sp. z o.o. odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 5.5. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 5.1, będzie Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem Komisja konkursowa składa się z 2 członków powołanych przez Organizatora, z czego jeden członek Komisji reprezentuje Organizatora, a jeden członek jest reprezentantem spółki Zamość Retail Sp. z o.o Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z 3 i 4 oraz kryterium czasu odnotowanego przez centralny system komputerowy wyspecjalizowanego podmiotu odpowiedzialnego za administrację zgłoszeń SMS Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Z Laureatem Nagrody Głównej oraz Nagród II stopnia Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej najpóźniej w terminie do r. na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał połączenia z numerem zgłoszeniowym do Konkursu (7043). Treść SMS-a, którego osoba wytypowana do nagrody w Konkursie otrzyma od 4

5 Organizatora jest następująca: Gratulujemy! Zostałeś/aś wytypowany/a do nagrody w Konkursie Galerii Twierdza SMS na numer 7043 o treści: [PREFIKS wyznaczony przez Organizatora].Imię, Nazwisko, Adres z kodem, Nr PESEL. Koszt SMS-a wynosi 0,50 zł + VAT/0,62 zł z VAT Oprócz kontaktu za pomocą wiadomości SMS Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Laureatami w dniach pomiędzy r. a r. Poprzez trzykrotną próbę kontaktu telefonicznego, po 10 sygnałów na każdą próbę, w odstępach minimum co godzinę, w godzinach od 09:00 do 17: Laureat, który został poinformowany o nagrodzie zgodnie z punktem 7.1. po nadesłaniu SMS-a z poprawnym prefiksem wyznaczonym przez Organizatora oraz swoimi danymi osobowymi, otrzyma automatycznie z systemu Organizatora SMS-a z instrukcjami dotyczącymi przesłania stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika, podpisanego przez Laureata oświadczenia o następującej treści Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Agencję Reklamową Cumulus z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych i wizerunku wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. oraz potwierdzenia dokonania zakupu towarów lub usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu opisanymi w 3 i 4 a także miejsce, w którym Laureat będzie mógł odebrać nagrodę Laureat, który poda swoje dane osobowe określone w punkcie 7.1. oraz prześle na adres Organizatora stosowne dokumenty oraz pisemne oświadczenie, o których mowa w pkt. 7.2., wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miasta, w którym jest zameldowany, na liście zwycięzców Konkursu dostępnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej w terminie, o którym mowa w pkt a także w ramach wygranej wyraża zgodę na bezpłatne opublikowanie swojego wizerunku na stronie internetowej 8. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Wszystkie nagrody w Konkursie, zostaną wydane Laureatom przez Organizatora osobiście na terenie Galerii Twierdza w Zamościu podczas uroczystego wręczenia w dniu r. o godz w Galerii Twierdza w Zamościu, ul. Przemysłowa 10. Datą wydania nagrody jest dzień osobistego odbioru przez Laureata. Laureat zostanie poinformowany o miejscu, terminie oraz sposobie odbioru nagrody za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie na numer, z którego brał udział w konkursie W Konkursie w przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem nagrody, tj. nie nadesłaniem przez Uczestnika SMS-a z danymi, o których mowa w pkt. 7.1., w ciągu 3 dni następujących po dniu wysłania SMS-a informującego o wygranej, oraz braku możliwości kontaktu telefonicznego, nagroda przepada a procedura weryfikacji zwycięzcy odbywa się zgodnie z pkt i W przypadku niespełnienia powyższych warunków (pkt i pkt. 8.3.) Laureat traci prawo do nagrody i przypada ona następnemu Uczestnikowi w kolejności zarejestrowanego czasu odpowiedzi Uczestnicy z punktu 8.3. podlegają takiej samej procedurze weryfikacyjnej jak Laureaci z punktu 8.2. Procedura ta będzie ponawiana dwukrotnie aż do wyłonienia Uczestnika, który spełni warunek określony w punkcie 8.2. W przypadku niespełnienia warunku opisanego w zdaniu poprzednim nagroda przepada na rzecz Organizatora Wszyscy zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród przez otrzymanie SMS-a zwrotnego, na numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem zgłoszeniowym do Konkursu. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 5

6 9.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Agencję Cumulus z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem Walentynkowa Wycieczka do Paryża zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem: REKLAMACJA 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa powołana zgodnie z postanowieniami 6 niniejszego Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Decyzja o pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie udzielona w formie pisemnej i wysłana na adres zgłaszającego ją Uczestnika listem poleconym. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu, w biurze Dyrekcji Galerii Twierdza w Zamościu przy ul. Przemysłowej 10 oraz na stronie w terminie 7 dni od daty poinformowania Laureatów o nagrodach zgodnie z pkt i będzie dostępna aż do końca trwania Konkursu, czyli do r Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe. Po zakończeniu Konkursu, dane osobowe zostaną natychmiastowo usunięte z bazy Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu Nagrody nieodebrane przez Laureatów z przyczyn leżących po stronie Laureatów, w terminie do r., pozostają w dyspozycji Organizatora Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia 6

7 Konkursu SMS. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 7

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo