Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniŝej; b. Koordynator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.2 poniŝej; c. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; d. Premium SMS -usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyŝszej niŝ standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; e. Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu; f. Sklep jest to placówka handlowa, w której na podstawie stosownych tytułów prawnych jest prowadzona działalność handlowa, i w której na podstawie umowy o współpracy łączącej daną placówkę handlową i Organizatora oferowane są klientom produkty z oferty Organizatora, przeznaczone na finansowanie sprzedawanych przez Sklep towarów i usług. g. Abonent - uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; h. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; i. Zwycięzca- Uczestnik wytypowany do Nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; pozostająca nią do czasu odesłania Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; j. Laureat - osoba, która wygrała Nagrodę w Konkursie i dopełniła formalności zgodnie z punktem 7.4 tj odeśle podpisane oświadczenie na adres Organizatora tj ul Kijowska 1, Warszawa z dopiskiem Konkurs Ty kupujesz Sygma płaci. k. Numer Premium SMS numer 7055 podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; l. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa o treści: SBP[Numer umowy lub Numer autoryzacji, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; Prawidłowa konstrukcja Wiadomości SMS to np.: SBP dla 19 cyfr z umowy oraz SBP dla 8 cyfr z umowy m. Numer umowy jest to numer widniejący na umowie kredytowej zawartej z Organizatorem, składający się z 19 cyfr. n. Numer autoryzacji jest to numer widniejący na umowie o kredyt zawartej z Organizatorem składający się z 8 cyfr o. Umowa Kredytowa treść dokumentu umowy o kredyt oraz limit i kartę lub umowy o limit i kartę zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, z której naleŝność na rzecz Sklepu została przekazana i towar 1

2 został odebrany przez Uczestnika, który nie odstąpił od takiej umowy, a kredyt, w związku z wnioskiem Uczestnika lub Błędnym zawarciem Umowy Kredytowej nie został anulowany. p. Błędne zawarcie Umowy Kredytowej - uznaje się niepoprawne wpisanie danych osobowych klienta, przedmiotu kredytowania oraz danych Sklepu. q. Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele Organizatora. r. Nagroda - nagrody opisane w 5 Regulaminu. s. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu; 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Ty kupujesz Sygma płaci. jest Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75009), 18, rue de Londres, Paris 75009,,wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,pod numerem KRS , NIP Część czynności związanych z przygotowaniem i obsługą Konkursu Organizator na podstawie umowy o współpracę zlecił Arkadiuszowi Ejsak prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ejsak Group Arkadiusz Ejsak, z siedzibą przy ul. Wyczółki 29, Warszawa, NIP: (zwanemu dalej Koordynatorem ) Osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu jest Arkadiusz Ejsak Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 15 listopada 2010 roku do dnia 24 grudnia 2010 roku włącznie, przez całą dobę, przy czym czynności związane z przyznawaniem i realizacją Nagród zakończą się do dnia r. do godziny 23: WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeŝeniem pkt oraz paragrafu 4 Regulaminu poniŝej Uczestnikiem niniejszego Konkursu moŝe być kaŝda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art k.c.), która w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki: a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 2

3 c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uwaŝać będzie osobę, która w dniu wysłania Wiadomości SMS ma skończone 18 lat. Na potrzeby niniejszego Regulaminu osoba małoletnia poprzez zawarcie małŝeństwa nie uzyskuje pełnoletniości); d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje niewaŝność zgłoszenia W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy i przedstawiciele Koordynatora, a takŝe członkowie najbliŝszej rodziny tych osób. Przez członków najbliŝszej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków, małŝonków rodzeństwa, rodziców małŝonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Przesłanie Wiadomość SMS jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Uczestnik, moŝe zostać Laureatem konkursu tylko jeden raz. 4. ZASADY KONKURSU 4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, moŝe być kaŝda osoba fizyczna, z zastrzeŝeniem pkt. 3.5., która w dniach od 15 listopada 2010 roku do dnia 24 grudnia 2010 roku włącznie dokona zawarcia Umowy Kredytowej z Organizatorem i dokona zakupu z wykorzystaniem kredytu w okresie trwania Konkursu. Po dokonaniu czynności, zgodnie z niniejszym punktem,,uczestnik ma prawo wielokrotnie przystąpić do udziału w Konkursie wysyłając zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem Wiadomości SMS o treści: SBP [Numer umowy lub Numer autoryzacji] (na przykład: SBP lub na przykład: SBP ), wysłanej na numer 7055; koszt sms 0,61 gr brutto w terminie od 15 listopada 2010 roku od godz. 0:00 do dnia 24 grudnia 2010 roku włącznie do godz. 23:59. b. W odpowiedzi na Wiadomość SMS zawierającą prawidłowo wysłany Numer umowy lub Numer autoryzacji, najdalej w ciągu 24 godzin Uczestnik dostanie SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem zarejestrowania Wiadomości SMS-a w systemie oraz informacją czy przesłana Wiadomość SMS była najbliŝsza godziny wskazanej w punkcie 4.3 poniŝej, według zasad wskazanych w punktach 4.4, 4.5 oraz 4.7 poniŝej. 3

4 4.2 Konkurs podzielono na 40 dni konkursowych i jest to kaŝdy dzień od dnia 15 listopada 2010 włącznie do dnia 24 grudnia 2010 włącznie. 4.3 W obrębie kaŝdego dnia konkursowego zgodnie z zapisem w punkcie 4.2 powyŝej, wyznaczono 4 godziny konkursowe tj. 12:00; 15:00; 18:00 oraz 21:00, najbliŝej których otrzymana Wiadomość SMS zostanie zakwalifikowana do przyznania nagrody. 4.4 Poprzez najbliŝej otrzymanej Wiadomości SMS, rozumie się pierwszą Wiadomość SMS otrzymaną po upłynięciu pełnej godziny konkursowej wskazanej w punkcie 4.3 powyŝej. 4.5 W obrębie jednej kaŝdej godziny konkursowej wskazanej w punkcie 4.3 powyŝej, zaliczana będzie tylko jedna, pierwsza nadesłana przez poszczególnego Uczestnika Konkursu Wiadomość SMS Zaliczanie Wiadomości SMS zaczyna się na 15 minut przed kaŝdą jedną godziną konkursową wskazaną w punkcie 4.3 powyŝej i kończy 164 minuty po kaŝdej jednej godzinie konkursowej wskazanej w punkcie 4.3 powyŝej. 4.6 Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie weryfikował poprawność przesyłanych Wiadomości SMS. Wiadomości SMS zawierające więcej niŝ jeden Numer umowy lub Numer autoryzacji, nieprawidłową konstrukcję Numeru umowy lub Numeru autoryzacji, zawierające dodatkowe informacje, znaki lub symbole, inne niŝ wskazane w punkcie 4.1., oraz nie spełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane przed lub po terminie, zostaną automatycznie odrzucone przez system teleinformatyczny Organizatora. 4.7 Organizator, niezaleŝnie od wyników weryfikacji systemu teleinformatycznego, będzie dokonywał ponownej weryfikacji Numeru umowy lub Numeru autoryzacji przesłanego jako treść Wiadomości SMS. Ponowna weryfikacja ma na celu sprawdzenie faktycznego zaistnienia zawarcia Umowy Kredytowej, której przesłany Numer umowy lub Numer autoryzacji dotyczy, oraz weryfikację spełnienia wszystkich warunków związanych z regulaminem Konkursu, a w szczególności datę zawarcia Umowy Kredytowej. 4.8 W przypadku odrzucenia Wiadomości SMS z powodu braku pozytywnej weryfikacji o której mowa w punkcie 4.7 powyŝej, Uczestnik który przesłał odrzuconą Wiadomość SMS zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie, a Organizator rozpatrzy jako właściwy kolejną najszybszą Wiadomość SMS, jaka została odebrana jako następna po odrzuconej. 4.9 Z zastrzeŝeniem punktu 4.5 powyŝej, kaŝdy uczestnik moŝe brać udział wielokrotnie w konkursie, kaŝdego dnia konkursowego wyznaczonego zgodnie z punktem 4.2 powyŝej, o kaŝdej godzinie konkursowej wyznaczonej zgodnie z punktem 4.3 powyŝej Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób: a. Organizator Konkursu nagrodzi kaŝdego Uczestnika, którego przesłana Wiadomość SMS nadejdzie w dniu konkursowym określonym w punkcie 4.2 powyŝej i będzie najbliŝej godziny konkursowej określonej w punkcie 4.3 powyŝej z zachowaniem zasad określonych w punktach 4.4; 4.5 oraz 4.7 powyŝej, a takŝe będzie zawierała 4

5 w treści poprawny i prawdziwy Numer umowy lub Numer autoryzacji o której mowa w punkcie 4.1a powyŝej, Nagrodą o której mowa w punkcie 5.1 poniŝej Czas nadesłania kaŝdej Wiadomości SMS-a w Konkursie będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,00001 sekundy. 5 Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez Wiadomość SMS, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, w tym wyraŝa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt niniejszego Regulaminu. 5.NAGRODY 5.1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pienięŝna wyraŝona w złotych o wartości odpowiadającej kwocie kredytu udzielonego przez Organizatora Laureatowi na podstawie Umowy Kredytowej. Nagrodę przyznaje Organizator. 5.2 W przypadku kwoty nagrody przekraczającej 760 zł, dodatkowo Organizator ufunduje nagrodę pienięŝna w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 11,11% wartości spłaty kredytu w ramach Konkursu z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych. 5.3 W dniu organizowania niniejszego Konkursu przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26.VII o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na Laureata Konkursu, który odbierze Nagrodę obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości Nagrody, z zastrzeŝeniem Ŝe w przypadku ogłoszenia konkursu przez środki masowego przekazu, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyŝej ustawy, wolna od podatku jest wartość jednorazowej wygranej w konkursie do wysokości 760 zł. Jednocześnie Uczestnik upowaŝnia Bank do potrącenia stosownego podatku z dodatkowej nagrody pienięŝnej.laureatom w Konkursie nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu Nagrody Nagroda zostanie wydana Laureatowi pod warunkiem odebrania telefonu od Organizatora oraz odesłanie na adres wskazany przez Organizatora oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu., 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania Nagród oraz decydującym o przyznaniu Nagród, o których mowa w punkcie 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. 5

6 6.2. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora Komisja Konkursowa przyznając Nagrody, weźmie pod uwagę czas nadesłania Wiadomości SMS oraz poprawność Numeru umowy lub Numeru autoryzacji zawartej w treści wiadomości Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. JednakŜe zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Ze Zwycięzcami Nagród w Konkursie Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie Wiadomości SMS informującej o wygranej na bieŝąco podczas trwania Konkursu, nie później niŝ w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania Wiadomości SMS, na numer telefonu komórkowego, z którego Zwycięzca dokonał połączenia z Numerem Premium SMS Nie później niŝ w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości SMS z informacją o Nagrodzie oprócz kontaktu za pomocą wiadomości SMS, w którym mowa w punkcie 7.1 Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcami Nagród. Organizator wykona trzykrotną próbę kontaktu telefonicznego, po 10 sygnałów na kaŝdą próbę, w odstępach co godzinę w godzinach od 09:00 do 17:00. Organizator będzie dokonywał próby połączenia ze Zwycięzcą co 5 kolejnych dni roboczych, aŝ do uzyskania połączenia, ale nie dłuŝej niŝ do Warunkiem otrzymania Nagrody jest odebranie telefonu od Organizatora Konkursu i odesłanie przez Zwycięzcę oświadczenie zgodnie z punktem Zwycięzca, który został poinformowany o nagrodzie zgodnie z punktem 7.1. oraz zgodnie z punktem 7.2., otrzyma od Organizatora list polecony zawierajacy wzór oświadczenia, które znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. List polecony z oświadczeniem zostanie wysłany na adres korespondencyjny Uczestnika w ciągu 5 dni roboczych od dnia skontaktowania się telefonicznie Organizatora ze Zwycięzcą Laureat, wyraŝa w oświadczeniu o którym mowa w punkcie 7.3 zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miasta, w którym jest zameldowany, i podanie do wiadomości publicznej w siedzibie Organizatora oraz na stronie 8. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Poprzez bezsporne wydanie Nagrody rozumie się przesłanie Laureatowi przez Organizatora pisma potwierdzającego zaliczenie Nagrody na poczet spłaty zobowiązania Laureata z tytułu Umowy Kredytu, która Laureat zawarł z Organizatorem, w ciągu 21 dni od dnia zakończenie Konkursu W przypadku niemoŝności skontaktowania się z Laureatem do dnia , Nagrody zgodnie z procedura opisaną w punkcie 7.2 powyŝej, Nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatora Konkursu. 6

7 8.3. Warunkiem realizacji Nagrody przez Organizatora w stosunku do Laureata, jest przesłanie na adres wskazany przez Organizatora, w liście o którym mowa w punkcie 7.3, oświadczenia, najdalej w ciągu 14 dni od daty otrzymania listu o którym mowa w punkcie 7.3. Za datę właściwą uznaję się datę stempla pocztowego. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu, jednakŝe nie później niŝ do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora KaŜda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał Wiadomość SMS-, jak równieŝ dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: WyraŜam zgodę na wykorzystanie przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75 009), 18, rue de Londres, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem Ty kupujesz Sygma płaci zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyraŝam zgodę na jego treść. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: z dopiskiem: REKLAMACJA Ty kupujesz Sygma płaci Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niŝ do dnia r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiąŝąca jest decyzja Komisji Konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Reklamacje dotyczące technicznej działalności serwisu SMS-owego Organizatora mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny reklamacji na adres Organizatora oraz na adres poczty elektronicznej Koordynatora: 9.6. Wszelkie inne reklamacje nie związane z technicznym działaniem serwisu SMS, rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zgodnie z postanowieniami 6 niniejszego Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 7

8 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lista Laureatów Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie od r. do końca r Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. KaŜdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakŝe bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest moŝliwe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi takŝe odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS-a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzaleŝniona jest realizacja Nagrody, w tym w szczególności Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej, od której uzaleŝniona jest realizacja Nagród w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŝenia czasu trwania Konkursu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Regulamin moŝe ulec zmianie. Informacja o zmianie będzie zawarta na stronie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeŝeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę Regulamin promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór Nagrody jest niemoŝliwy z przyczyn leŝących po stronie Laureata Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMSem, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a takŝe ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Organizator ma prawo w kaŝdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak równieŝ odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu Wiadomości SMS. Zasady przeprowadzenia Konkursu 8

9 określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ: Ty kupujesz Sygma płaci OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY W KONKURSIE POD NAZWĄ: Ty kupujesz Sygma płaci dalej ( Oświadczenie ) Ja, niŝej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a w (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość) o numerze telefonu (numer telefonu z którego wysłane zostało zgłoszenie SMS-em) biorący udział w Konkursie pod nazwą Ty kupujesz Sygma płaci organizowanej przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75003), 18, rue de Londres, Paris 75009, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , NIP , wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75009), 18, rue de Londres, Paris 75009, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , NIP , umieszczonych na niniejszym oświadczeniu dla celów przeprowadzenia w/w konkursu, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników konkursu zgodnie z Regulaminem. Ponadto oświadczam, iŝ zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu pod nazwą Ty kupujesz Sygma płaci i akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu. Wnioskuję o przekazanie swojej Nagrody w wysokości.. ;słownie... na poczet spłaty mojego zobowiązania wobec Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) wynikającego z umowy o kredyt/ kartę o numerze... WyraŜam zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz miejscowości na liście laureatów zamieszczonej na stronie przez okres 2 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu. Zostałem/am poinformowany/a przez Organizatora Konkursu, jako administratora danych osobowych o przysługującym prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz dobrowolności ich podania. Oświadczam, Ŝe jestem osobą pełnoletnią. 10

11 Zmiany niniejszego Oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. Niniejsze Oświadczenie poddane zostało prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Oświadczeniem naleŝy stosować postanowienia polskiego kodeksu cywilnego.... (data i czytelny podpis Klienta) miejscowość, data UWAGA! Oświadczenie naleŝy odesłać na adres: Sygma Baque Société Anonyme ( S.A.), Oddział w Polsce, ul Kijowska 1; Warszawa z dopiskiem konkurs Ty kupujesz Sygma płaci 11

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych.

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych. Regulamin Konkursu Ty sprzedajesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie SprzedaŜy Premiowej pod nazwą Polowanie na Sygmiaki (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa Programu Sprzedaży Premiowej Upominek za

Bardziej szczegółowo

R E GU L AM I N K ONKURS U " Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j"

R E GU L AM I N K ONKURS U  Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j R E GU L AM I N K ONKURS U " Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j" 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu, pod nazwą "Płać kartą EURO MasterCard i wygrywaj" zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5x% - Selgros

Regulamin promocji 5x% - Selgros Regulamin promocji 5x% - Selgros Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kosz słodyczy na święta (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW Regulamin Raty łatwo liczone - BRW 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Raty łatwo liczone - BRW (dalej zwanego Promocją ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI I. Definicje Regulamin Kredyt 3x0% - OBI Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 36x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 36x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 36x0% - Praktiker I. Definicje. Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REZYGNACJĘ Z KARTY KREDYTOWEJ Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REZYGNACJĘ Z KARTY KREDYTOWEJ Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REZYGNACJĘ Z KARTY KREDYTOWEJ Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty 1 1. Niniejszy Regulamin Anulacja opłaty rocznej za uŝytkowanie karty (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji kredyt odroczony 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji kredyt odroczony (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora KOD MCC (Merchant Category Code) kod, przypisany do punktu handlowo usługowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony (dalej zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIMOWE IGRZYSKA Z KARTĄ SYGMA BANK WYŚCIG PO ILOŚĆ. Definicje

REGULAMIN KONKURSU ZIMOWE IGRZYSKA Z KARTĄ SYGMA BANK WYŚCIG PO ILOŚĆ. Definicje REGULAMIN KONKURSU ZIMOWE IGRZYSKA Z KARTĄ SYGMA BANK WYŚCIG PO ILOŚĆ 1 Definicje UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: AKTYWACJA KARTY BANK KARTA

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker» (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów za przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczne wnętrze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów za przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczne wnętrze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów za przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczne wnętrze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 500 punktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SMS dla marki WELLATON 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem SMS-owego konkursu (zwanego dalej Konkurs ). Konkurs przeprowadzany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Svensk- smak Szwecji

Regulamin Konkursu Svensk- smak Szwecji Regulamin Konkursu Svensk- smak Szwecji I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu pod nazwą Svensk smak Szwecji jest firma Carey Agri International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu GŁODNY NIE JESTEŚ SOBĄ w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ Wakacje z kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaŝy premiowej Wakacje z kartą Sygma Bank zwanej dalej SprzedaŜą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach 1 Warunki ogólne 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Walentynkowym Konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo