Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniŝej; b. Koordynator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.2 poniŝej; c. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; d. Premium SMS -usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyŝszej niŝ standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; e. Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu; f. Sklep jest to placówka handlowa, w której na podstawie stosownych tytułów prawnych jest prowadzona działalność handlowa, i w której na podstawie umowy o współpracy łączącej daną placówkę handlową i Organizatora oferowane są klientom produkty z oferty Organizatora, przeznaczone na finansowanie sprzedawanych przez Sklep towarów i usług. g. Abonent - uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; h. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; i. Zwycięzca- Uczestnik wytypowany do Nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; pozostająca nią do czasu odesłania Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; j. Laureat - osoba, która wygrała Nagrodę w Konkursie i dopełniła formalności zgodnie z punktem 7.4 tj odeśle podpisane oświadczenie na adres Organizatora tj ul Kijowska 1, Warszawa z dopiskiem Konkurs Ty kupujesz Sygma płaci. k. Numer Premium SMS numer 7055 podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; l. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa o treści: SBP[Numer umowy lub Numer autoryzacji, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; Prawidłowa konstrukcja Wiadomości SMS to np.: SBP dla 19 cyfr z umowy oraz SBP dla 8 cyfr z umowy m. Numer umowy jest to numer widniejący na umowie kredytowej zawartej z Organizatorem, składający się z 19 cyfr. n. Numer autoryzacji jest to numer widniejący na umowie o kredyt zawartej z Organizatorem składający się z 8 cyfr o. Umowa Kredytowa treść dokumentu umowy o kredyt oraz limit i kartę lub umowy o limit i kartę zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, z której naleŝność na rzecz Sklepu została przekazana i towar 1

2 został odebrany przez Uczestnika, który nie odstąpił od takiej umowy, a kredyt, w związku z wnioskiem Uczestnika lub Błędnym zawarciem Umowy Kredytowej nie został anulowany. p. Błędne zawarcie Umowy Kredytowej - uznaje się niepoprawne wpisanie danych osobowych klienta, przedmiotu kredytowania oraz danych Sklepu. q. Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele Organizatora. r. Nagroda - nagrody opisane w 5 Regulaminu. s. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu; 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Ty kupujesz Sygma płaci. jest Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75009), 18, rue de Londres, Paris 75009,,wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,pod numerem KRS , NIP Część czynności związanych z przygotowaniem i obsługą Konkursu Organizator na podstawie umowy o współpracę zlecił Arkadiuszowi Ejsak prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ejsak Group Arkadiusz Ejsak, z siedzibą przy ul. Wyczółki 29, Warszawa, NIP: (zwanemu dalej Koordynatorem ) Osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu jest Arkadiusz Ejsak Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 15 listopada 2010 roku do dnia 24 grudnia 2010 roku włącznie, przez całą dobę, przy czym czynności związane z przyznawaniem i realizacją Nagród zakończą się do dnia r. do godziny 23: WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeŝeniem pkt oraz paragrafu 4 Regulaminu poniŝej Uczestnikiem niniejszego Konkursu moŝe być kaŝda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art k.c.), która w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki: a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 2

3 c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uwaŝać będzie osobę, która w dniu wysłania Wiadomości SMS ma skończone 18 lat. Na potrzeby niniejszego Regulaminu osoba małoletnia poprzez zawarcie małŝeństwa nie uzyskuje pełnoletniości); d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje niewaŝność zgłoszenia W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy i przedstawiciele Koordynatora, a takŝe członkowie najbliŝszej rodziny tych osób. Przez członków najbliŝszej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków, małŝonków rodzeństwa, rodziców małŝonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Przesłanie Wiadomość SMS jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Uczestnik, moŝe zostać Laureatem konkursu tylko jeden raz. 4. ZASADY KONKURSU 4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, moŝe być kaŝda osoba fizyczna, z zastrzeŝeniem pkt. 3.5., która w dniach od 15 listopada 2010 roku do dnia 24 grudnia 2010 roku włącznie dokona zawarcia Umowy Kredytowej z Organizatorem i dokona zakupu z wykorzystaniem kredytu w okresie trwania Konkursu. Po dokonaniu czynności, zgodnie z niniejszym punktem,,uczestnik ma prawo wielokrotnie przystąpić do udziału w Konkursie wysyłając zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem Wiadomości SMS o treści: SBP [Numer umowy lub Numer autoryzacji] (na przykład: SBP lub na przykład: SBP ), wysłanej na numer 7055; koszt sms 0,61 gr brutto w terminie od 15 listopada 2010 roku od godz. 0:00 do dnia 24 grudnia 2010 roku włącznie do godz. 23:59. b. W odpowiedzi na Wiadomość SMS zawierającą prawidłowo wysłany Numer umowy lub Numer autoryzacji, najdalej w ciągu 24 godzin Uczestnik dostanie SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem zarejestrowania Wiadomości SMS-a w systemie oraz informacją czy przesłana Wiadomość SMS była najbliŝsza godziny wskazanej w punkcie 4.3 poniŝej, według zasad wskazanych w punktach 4.4, 4.5 oraz 4.7 poniŝej. 3

4 4.2 Konkurs podzielono na 40 dni konkursowych i jest to kaŝdy dzień od dnia 15 listopada 2010 włącznie do dnia 24 grudnia 2010 włącznie. 4.3 W obrębie kaŝdego dnia konkursowego zgodnie z zapisem w punkcie 4.2 powyŝej, wyznaczono 4 godziny konkursowe tj. 12:00; 15:00; 18:00 oraz 21:00, najbliŝej których otrzymana Wiadomość SMS zostanie zakwalifikowana do przyznania nagrody. 4.4 Poprzez najbliŝej otrzymanej Wiadomości SMS, rozumie się pierwszą Wiadomość SMS otrzymaną po upłynięciu pełnej godziny konkursowej wskazanej w punkcie 4.3 powyŝej. 4.5 W obrębie jednej kaŝdej godziny konkursowej wskazanej w punkcie 4.3 powyŝej, zaliczana będzie tylko jedna, pierwsza nadesłana przez poszczególnego Uczestnika Konkursu Wiadomość SMS Zaliczanie Wiadomości SMS zaczyna się na 15 minut przed kaŝdą jedną godziną konkursową wskazaną w punkcie 4.3 powyŝej i kończy 164 minuty po kaŝdej jednej godzinie konkursowej wskazanej w punkcie 4.3 powyŝej. 4.6 Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie weryfikował poprawność przesyłanych Wiadomości SMS. Wiadomości SMS zawierające więcej niŝ jeden Numer umowy lub Numer autoryzacji, nieprawidłową konstrukcję Numeru umowy lub Numeru autoryzacji, zawierające dodatkowe informacje, znaki lub symbole, inne niŝ wskazane w punkcie 4.1., oraz nie spełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane przed lub po terminie, zostaną automatycznie odrzucone przez system teleinformatyczny Organizatora. 4.7 Organizator, niezaleŝnie od wyników weryfikacji systemu teleinformatycznego, będzie dokonywał ponownej weryfikacji Numeru umowy lub Numeru autoryzacji przesłanego jako treść Wiadomości SMS. Ponowna weryfikacja ma na celu sprawdzenie faktycznego zaistnienia zawarcia Umowy Kredytowej, której przesłany Numer umowy lub Numer autoryzacji dotyczy, oraz weryfikację spełnienia wszystkich warunków związanych z regulaminem Konkursu, a w szczególności datę zawarcia Umowy Kredytowej. 4.8 W przypadku odrzucenia Wiadomości SMS z powodu braku pozytywnej weryfikacji o której mowa w punkcie 4.7 powyŝej, Uczestnik który przesłał odrzuconą Wiadomość SMS zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie, a Organizator rozpatrzy jako właściwy kolejną najszybszą Wiadomość SMS, jaka została odebrana jako następna po odrzuconej. 4.9 Z zastrzeŝeniem punktu 4.5 powyŝej, kaŝdy uczestnik moŝe brać udział wielokrotnie w konkursie, kaŝdego dnia konkursowego wyznaczonego zgodnie z punktem 4.2 powyŝej, o kaŝdej godzinie konkursowej wyznaczonej zgodnie z punktem 4.3 powyŝej Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób: a. Organizator Konkursu nagrodzi kaŝdego Uczestnika, którego przesłana Wiadomość SMS nadejdzie w dniu konkursowym określonym w punkcie 4.2 powyŝej i będzie najbliŝej godziny konkursowej określonej w punkcie 4.3 powyŝej z zachowaniem zasad określonych w punktach 4.4; 4.5 oraz 4.7 powyŝej, a takŝe będzie zawierała 4

5 w treści poprawny i prawdziwy Numer umowy lub Numer autoryzacji o której mowa w punkcie 4.1a powyŝej, Nagrodą o której mowa w punkcie 5.1 poniŝej Czas nadesłania kaŝdej Wiadomości SMS-a w Konkursie będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,00001 sekundy. 5 Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez Wiadomość SMS, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, w tym wyraŝa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt niniejszego Regulaminu. 5.NAGRODY 5.1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pienięŝna wyraŝona w złotych o wartości odpowiadającej kwocie kredytu udzielonego przez Organizatora Laureatowi na podstawie Umowy Kredytowej. Nagrodę przyznaje Organizator. 5.2 W przypadku kwoty nagrody przekraczającej 760 zł, dodatkowo Organizator ufunduje nagrodę pienięŝna w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 11,11% wartości spłaty kredytu w ramach Konkursu z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych. 5.3 W dniu organizowania niniejszego Konkursu przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26.VII o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na Laureata Konkursu, który odbierze Nagrodę obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości Nagrody, z zastrzeŝeniem Ŝe w przypadku ogłoszenia konkursu przez środki masowego przekazu, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyŝej ustawy, wolna od podatku jest wartość jednorazowej wygranej w konkursie do wysokości 760 zł. Jednocześnie Uczestnik upowaŝnia Bank do potrącenia stosownego podatku z dodatkowej nagrody pienięŝnej.laureatom w Konkursie nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu Nagrody Nagroda zostanie wydana Laureatowi pod warunkiem odebrania telefonu od Organizatora oraz odesłanie na adres wskazany przez Organizatora oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu., 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania Nagród oraz decydującym o przyznaniu Nagród, o których mowa w punkcie 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. 5

6 6.2. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora Komisja Konkursowa przyznając Nagrody, weźmie pod uwagę czas nadesłania Wiadomości SMS oraz poprawność Numeru umowy lub Numeru autoryzacji zawartej w treści wiadomości Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. JednakŜe zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 7.1. Ze Zwycięzcami Nagród w Konkursie Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie Wiadomości SMS informującej o wygranej na bieŝąco podczas trwania Konkursu, nie później niŝ w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania Wiadomości SMS, na numer telefonu komórkowego, z którego Zwycięzca dokonał połączenia z Numerem Premium SMS Nie później niŝ w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości SMS z informacją o Nagrodzie oprócz kontaktu za pomocą wiadomości SMS, w którym mowa w punkcie 7.1 Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcami Nagród. Organizator wykona trzykrotną próbę kontaktu telefonicznego, po 10 sygnałów na kaŝdą próbę, w odstępach co godzinę w godzinach od 09:00 do 17:00. Organizator będzie dokonywał próby połączenia ze Zwycięzcą co 5 kolejnych dni roboczych, aŝ do uzyskania połączenia, ale nie dłuŝej niŝ do Warunkiem otrzymania Nagrody jest odebranie telefonu od Organizatora Konkursu i odesłanie przez Zwycięzcę oświadczenie zgodnie z punktem Zwycięzca, który został poinformowany o nagrodzie zgodnie z punktem 7.1. oraz zgodnie z punktem 7.2., otrzyma od Organizatora list polecony zawierajacy wzór oświadczenia, które znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. List polecony z oświadczeniem zostanie wysłany na adres korespondencyjny Uczestnika w ciągu 5 dni roboczych od dnia skontaktowania się telefonicznie Organizatora ze Zwycięzcą Laureat, wyraŝa w oświadczeniu o którym mowa w punkcie 7.3 zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miasta, w którym jest zameldowany, i podanie do wiadomości publicznej w siedzibie Organizatora oraz na stronie 8. WYDANIE NAGRÓD 8.1. Poprzez bezsporne wydanie Nagrody rozumie się przesłanie Laureatowi przez Organizatora pisma potwierdzającego zaliczenie Nagrody na poczet spłaty zobowiązania Laureata z tytułu Umowy Kredytu, która Laureat zawarł z Organizatorem, w ciągu 21 dni od dnia zakończenie Konkursu W przypadku niemoŝności skontaktowania się z Laureatem do dnia , Nagrody zgodnie z procedura opisaną w punkcie 7.2 powyŝej, Nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatora Konkursu. 6

7 8.3. Warunkiem realizacji Nagrody przez Organizatora w stosunku do Laureata, jest przesłanie na adres wskazany przez Organizatora, w liście o którym mowa w punkcie 7.3, oświadczenia, najdalej w ciągu 14 dni od daty otrzymania listu o którym mowa w punkcie 7.3. Za datę właściwą uznaję się datę stempla pocztowego. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu, jednakŝe nie później niŝ do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora KaŜda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał Wiadomość SMS-, jak równieŝ dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: WyraŜam zgodę na wykorzystanie przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75 009), 18, rue de Londres, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem Ty kupujesz Sygma płaci zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyraŝam zgodę na jego treść. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: z dopiskiem: REKLAMACJA Ty kupujesz Sygma płaci Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niŝ do dnia r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiąŝąca jest decyzja Komisji Konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Reklamacje dotyczące technicznej działalności serwisu SMS-owego Organizatora mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny reklamacji na adres Organizatora oraz na adres poczty elektronicznej Koordynatora: 9.6. Wszelkie inne reklamacje nie związane z technicznym działaniem serwisu SMS, rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zgodnie z postanowieniami 6 niniejszego Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 7

8 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lista Laureatów Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie od r. do końca r Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. KaŜdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakŝe bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest moŝliwe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi takŝe odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS-a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzaleŝniona jest realizacja Nagrody, w tym w szczególności Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej, od której uzaleŝniona jest realizacja Nagród w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŝenia czasu trwania Konkursu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Regulamin moŝe ulec zmianie. Informacja o zmianie będzie zawarta na stronie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeŝeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę Regulamin promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór Nagrody jest niemoŝliwy z przyczyn leŝących po stronie Laureata Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMSem, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a takŝe ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Organizator ma prawo w kaŝdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak równieŝ odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu Wiadomości SMS. Zasady przeprowadzenia Konkursu 8

9 określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ: Ty kupujesz Sygma płaci OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY W KONKURSIE POD NAZWĄ: Ty kupujesz Sygma płaci dalej ( Oświadczenie ) Ja, niŝej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a w (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość) o numerze telefonu (numer telefonu z którego wysłane zostało zgłoszenie SMS-em) biorący udział w Konkursie pod nazwą Ty kupujesz Sygma płaci organizowanej przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75003), 18, rue de Londres, Paris 75009, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , NIP , wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75009), 18, rue de Londres, Paris 75009, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS , NIP , umieszczonych na niniejszym oświadczeniu dla celów przeprowadzenia w/w konkursu, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników konkursu zgodnie z Regulaminem. Ponadto oświadczam, iŝ zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu pod nazwą Ty kupujesz Sygma płaci i akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu. Wnioskuję o przekazanie swojej Nagrody w wysokości.. ;słownie... na poczet spłaty mojego zobowiązania wobec Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) wynikającego z umowy o kredyt/ kartę o numerze... WyraŜam zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz miejscowości na liście laureatów zamieszczonej na stronie przez okres 2 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu. Zostałem/am poinformowany/a przez Organizatora Konkursu, jako administratora danych osobowych o przysługującym prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz dobrowolności ich podania. Oświadczam, Ŝe jestem osobą pełnoletnią. 10

11 Zmiany niniejszego Oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. Niniejsze Oświadczenie poddane zostało prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Oświadczeniem naleŝy stosować postanowienia polskiego kodeksu cywilnego.... (data i czytelny podpis Klienta) miejscowość, data UWAGA! Oświadczenie naleŝy odesłać na adres: Sygma Baque Société Anonyme ( S.A.), Oddział w Polsce, ul Kijowska 1; Warszawa z dopiskiem konkurs Ty kupujesz Sygma płaci 11

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Karta Przedpłacona dla nowych Klientów (dalej zwany Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo