Stabilność finansowa a kurs walutowy. Opublikowane w: Bank i Kredyt nr 1, część edukacyjna Stabilność finansowa od A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stabilność finansowa a kurs walutowy. Opublikowane w: Bank i Kredyt nr 1, część edukacyjna Stabilność finansowa od A"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski Stabilność finansowa a kurs walutowy Opublikowane w: Bank i Kredyt nr 1, część edukacyjna Stabilność finansowa od A do Z, NBP, Warszawa Wstęp Stabilność finansowa, rozumiana jak przedstawiono to w pierwszym opracowaniu cyklu w 2011 roku, ma w pierwszej kolejności wymiar krajowy, tzn. jest wynikiem zarówno swobodnych działań podmiotów działających na terytorium danego kraju, jak i jego władz. W tym sensie szukając ewentualnych źródeł niestabilności finansowej należy przyglądać się przede wszystkim wewnętrznym czynnikom o charakterze rynkowym, jak i regulacyjno-nadzorczym. Jednak rosnące współzależności między poszczególnymi gospodarkami na świecie, określane pojemnym terminem globalizacji, powodują, że stabilność finansowa, a zwłaszcza jej brak, zyskuje dodatkowy wymiar międzynarodowy. Z jednej strony mamy do czynienia z wpływem gospodarek zagranicznych na krajową (przez przepływy towarów i usług, inwestycje bezpośrednie i portfelowe, interwencje walutowe). Wzmacniać to może, lub łagodzić, ewentualne negatywne zjawiska kojarzone z niestabilnością finansową. Z drugiej strony silne i rozbudowane powiązania międzynarodowe mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się niestabilności na inne państwa. Dlatego, po trzecie, podejmowane są wielostronne działania mające na celu ograniczenie destrukcyjnych zjawisk kryzysowych, gdyż słusznie panuje przekonanie, iż tylko we współpracy międzynarodowej można rozwiązać niektóre problemy, w tym kojarzone ze stabilnością światowej gospodarki.

2 2 Jednym z najważniejszych aspektów powiązań międzynarodowych między systemami ekonomicznymi poszczególnych państw, a między ich systemami finansowymi w szczególności, jest kurs walutowy. Relacja wymienna waluty krajowej do walut obcych, zwłaszcza tych walut, które z punktu widzenia powiązań danej gospodarki z zagranicą są najważniejsze, odgrywa kluczową rolę w każdym z trzech wymienionych obszarów: stwarza określone warunki gospodarowania, utrudnia funkcjonowanie podmiotów finansowych i niefinansowych w warunkach dużej zmienności kursów oraz jest przedmiotem zarówno samodzielnych decyzji, jak i ustaleń / negocjacji na forach międzynarodowych, jeśli chodzi o kształt systemów kursowych. 1. Rodzaje systemów kursowych Od początku lat 70. XX wieku poszczególne kraje mają dużą swobodę wyboru systemu kursowego. Sytuację w tej dziedzinie śledzi i nadzoruje na bieżąco Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Niezależnie od tego koniec ubiegłego i początek bieżącego wieku przyniósł silne przeobrażenia gospodarki światowej, w tym systemów finansowych. Mowa o globalizacji, wywołanej m.in. deregulacją przepływów finansowych oraz postępem technologicznym. Towarzyszył temu wzrost niepewności. Instrumenty pochodne, utworzone, aby chronić przed nią uczestników rynku, same stały się źródłem zaburzeń. Zaburzenia te przenosiły się między krajami w sposób niezwykle szybki, wywołując niekiedy kryzysy globalne, a co najmniej regionalne. W dalszej części pracy zostaną krótko omówione najważniejsze rodzaje systemów kursowych wyodrębnianych przez MFW (IMF Annual Report 2011, Appendix Table II.9). W nawiasach podano termin angielski dla danego systemu oraz liczbę krajów i terytoriów, które można do tych systemów przypisać.

3 3 I. Brak oddzielnego legalnego środka płatniczego (exchange arrangement with no separate legal tender, 12); wówczas na danym terytorium wykorzystuje się pieniądz innego kraju. Wiąże się to nieuchronnie z utratą samodzielności w dziedzinie polityki pieniężnej oraz przyjęciem do pewnego stopnia inflacji i stóp procentowych kraju, z którego ta waluta pochodzi (najczęściej USA). II. Izba walutowa (currency board, 12); system opierający się na prawnym zobowiązaniu się do wymiany waluty krajowej na obcą po stałym kursie. Oprócz tego występują przepisy nakładające ograniczenia na instytucję emitującą pieniądz, których celem jest zagwarantowanie wymienialności. Oznacza to, że emisja pieniądza krajowego jest uzależniona od posiadania zabezpieczenia (pokrycia) w postaci aktywów zagranicznych. Tradycyjne funkcje banku centralnego, jak prowadzenie polityki pieniężnej, funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji (lender of the last resort), nie mogą być wypełniane. III. Właściwe kursy stałe (conventional peg, 43); władze monetarne utrzymują stały kurs (formalnie lub de facto) w stosunku do wybranej waluty obcej lub koszyka walut odgrywających ważną rolę z punktu widzenia danej gospodarki (obroty handlowe, przepływy kapitałowe itd.). Waluta referencyjna lub skład koszyka musi być jawny lub zgłoszony do MFW. Zmienność kursów jest ograniczona i nie powinna przekraczać najczęściej ±1% w stosunku do kursu centralnego w okresie co najmniej sześciu miesięcy. Utrzymywanie kursu zapewniają albo bezpośrednie interwencje na rynku walutowym, albo inne działania, czasem nieformalne, powodujące, że kurs nie odchyla się zbytnio od ustalonego poziomu, np. ograniczenia dewizowe. IV. Kurs stabilizowany (stabilized arrangement, 23) jest zbliżony do kursu stałego opisanego w poprzednim punkcie. Decydujące o zakwalifikowaniu systemu kursowego do tej kategorii jest poruszanie się ceny waluty w korytarzu

4 4 o szerokości 2% przez co najmniej sześć miesięcy, przy czym dopuszcza się skokowe zmiany dostosowawcze albo krótkotrwałe wyjście poza korytarz. Kurs nie może być płynny. Punktem odniesienia jest albo jedna waluta, albo koszyk walut. Władze państwa czy terytorium z jednej strony nie zobowiązują się oficjalnie do utrzymania danego kursu, ale z drugiej nie pozostawanie kursu w korytarzu musi być wynikiem działań instytucji oficjalnych, czyli np. bezpośrednich interwencji walutowych, ale również działań pośrednich, jak polityka stóp procentowych czy ustanowienie ograniczeń dewizowych. V. Kurs pełzający (crawling peg, 3) charakteryzuje się tym, że władze oficjalnie ogłaszają, iż wartość zewnętrzna waluty będzie okresowo zmieniana o ustaloną wielkość lub w wyniku reakcji na wystąpienie pewnych zjawisk (np. zrealizowana albo prognozowana inflacja w porównaniu z inflacją w krajach będących głównymi partnerami handlowymi). Zasady zmian kursów są powszechnie znane lub zgłoszone do MFW. VI. Kurs podobny do pełzającego (crawl-like arrangement, 12) musi przez co najmniej przez sześć miesięcy pozostawać w wąskim przedziale 2% wokół trendu, który jest do ustalenia przy zastosowaniu metod statystycznych i nie może być kursem płynnym. Od kursu stałego (peg) różni się przede wszystkim tym, że obserwuje się stały, powolny proces osłabiania lub wzmacniania waluty (zmiany w jedną stronę). VII. Kurs w pełzającym przedziale (pegged exchange rate within horizontal bands, 1) może się poruszać w przedziale co najmniej ±1% wokół stałego kursu centralnego, lub w paśmie 2%. Wartości te są albo publicznie znane, albo chociaż zgłaszane do MFW. System obejmuje kraje uczestniczące w mechanizmie ERM II.

5 5 VIII. Pozostałe kursy kierowane (other managed arrangements, 17), np. kurs stały w stosunku do koszyka, jak np. w Singapurze. IX. Kurs płynny (floating, 36) jest kształtowany przede wszystkim na rynku, bez zapowiedzianego czy przewidywalnego sposobu zmian. Interwencje walutowe są możliwe, ale nie mają na celu osiągniecia określonego kursu, lecz raczej przeciwdziałanie nadmiernemu wahaniu kursu albo jako reakcja na sytuację w bilansie płatniczym, stan rezerw walutowych i inne. Władze monetarne wywierają więc wpływ na poziom kursu, nie określając jednak z góry jego docelowej (pożądanej) wysokości. X. Niezależny floating (free floating, 30); kurs jest wielkością rynkową, a ewentualne interwencje walutowe zdarzają się wyjątkowo i służą przywróceniu normalnych warunków rynkowych. MFW uznaje, że liczba interwencji nie powinna przekraczać trzech w ciągu sześciu miesięcy, a każda interwencja nie powinna trwać dłużej niż trzy dni robocze. Gdy interwencje są bardziej nasilone, system jest klasyfikowany jako floating (IX) (Habermeier, Kokenyne, Veyrune, Anderson 2009, s ). Po omówieniu występujących obecnie systemów kursowych warto przypomnieć, że MFW w latach 70. XX w. zabronił swoim członkom powiązania wartości swojej waluty ze złotem. Niektóre szkoły ekonomiczne krytykują to ograniczenie, biorąc pod uwagę ważną cechę złota: utrzymywanie przez lata stabilnej siły nabywczej. Ta jednak, w odniesieniu do walut papierowych, nie znajduje się w centrum uwagi MFW. Pomimo chęci ograniczenia roli złota w gospodarce sam Fundusz posiada w aktywach ok. 100 mln uncji tego kruszcu. Również banki centralne utrzymują w rezerwach walutowych znaczne ilości złota. Pojawiają się propozycje, na razie o charakterze niszowym, by powrócić do złota jako podstawy międzynarodowego systemu walutowego (por. np. Shelton 2010). Z doświadczenia wiadomo, że nie na-

6 6 stąpi to w innych okolicznościach jak gruntowne załamanie aktualnego systemu opartego na nielicznych walutach krajowych, emitowanych de facto bez ograniczeń, jeśli taka jest wola władz monetarnych lub politycznych. System kursowy nie jest bezpośrednio związany ze stabilnością finansową w tym sensie, że wybór systemu nie przesądza o stabilności. Ważne jest jednak, by prowadzona polityka pieniężna i fiskalna była zgodna z przyjętym systemem kursowym, gdyż ewentualne niezgodności mogą negatywnie oddziaływać na stabilność finansową. Na przykład restrykcyjna polityka pieniężna wraz z ekspansywną polityką fiskalną tworzy presję na aprecjację waluty krajowej, wywoływaną przez wysokie stopy procentowe i napływ krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego. Sprzyja to zadłużaniu się podmiotów krajowych za granicą. Rosnące coraz bardziej zadłużenie oraz deficyt bilansu obrotów bieżących prowadzą w pewnym momencie do zachwiania zaufania do danej gospodarki i ucieczki kapitałów, wyzwalających kryzys walutowy, a częstokroć później i bankowy (Kiedrowska, Marszałek 2002a, s. 30). W przypadku nagłej ucieczki kapitału za granicę, niezależnie od przyczyn, mamy do czynienia z osłabieniem waluty stopniowym, gdy kurs jest płynny i gwałtownym, gdy kurs jest stały. Następuje bowiem sprzedaż aktywów denominowanych w walucie krajowej i transfer płynnych środków po wymianie na uznane waluty światowe za granicę. Powoduje to spadek rezerw dewizowych banków komercyjnych i/lub banku centralnego. Stopy procentowe rosną ze względu na krótkoterminowe kredyty w walucie krajowej zaciągane w celach spekulacyjnych oraz próby obrony kursu przez bank centralny (Kiedrowska, Marszałek 2002b, s. 19). Silne osłabienie waluty krajowej ma zatem negatywne skutki dla stabilności systemu finansowego, jeśli podmioty krajowe mają znaczące zobowiązania w walutach obcych.

7 7 Jednak systemu kursowego nie konstruuje się przede wszystkim po to, by zapewnić stabilność finansową. Oczywiście, nie powinien on działać destabilizacyjnie, ale inne względy mogą przeważać, np. sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu, zwiększeniu eksportu itd. Niewielka zmienność cen (w tym kursów walutowych), jako przejaw stabilności makroekonomicznej, nie musi być wcale korzystna z innych punktów widzenia. W tym kontekście należy ocenić, czy dążenie za wszelką cenę do stabilności finansowej rozumianej jako nadmierne bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jest faktycznie w każdych warunkach godne polecenia. Ponadto: w krajach słabiej rozwiniętych (jak Polska), nazywanych przez poprawność polityczną emerging markets, prowadzenie polityki kursowej napotyka na dodatkowe problemy, np. zwalczanie inflacji przez wysokie stopy procentowe (co sprzyja aprecjacji) i zaciąganie kredytów walutowych na dużą skalę. Jak łatwo się domyślić, wybór systemu kursowego nie jest sprawą ani łatwą, ani jednoznaczną. Wpływa on bowiem na wiele zmiennych ekonomicznych i kształt systemu gospodarczego, w tym (ale nie przede wszystkim) na stabilność finansową. Kwestia systemów kursowych ma też wpływ na stabilność w skali globalnej. Praktyka w dziedzinie wyboru systemu kursowego niekoniecznie sprzyja stabilności finansowej (ale i gospodarczej oraz monetarnej). Dzieje się tak dlatego, że wiele (w kwietniu 2011 r. aż 48) gospodarek, głównie tzw. wschodzących, wiąże się z dolarem USA. Jeśli takie powiązanie utrwala nierównowagi i powoduje kumulowanie negatywnych zjawisk, to w efekcie może po pewnym czasie wymagać wystąpienia procesów dostosowawczych na wielką skalę, ze wszelkimi negatywnymi konsekwencjami. Sytuacja jest groźna dla większej liczby państw, jeśli gospodarka usztywniająca kurs jest duża; wówczas odejście od stabilnego kursu do dolara może spowodować wahania kursowe także innych walut do dolara. Umiejętne wiązanie się

8 8 z uznaną walutą ma też jednak zalety, zwłaszcza gdy prawdopodobieństwo rozerwania więzi jest bardzo małe. W przypadku izby walutowej zaletami są: zwiększenie zaufania do waluty krajowej, eliminacja ryzyka kursowego (w stosunku do wybranej waluty) i kosztów związanych z zabezpieczaniem się przed nim, korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i do rozwoju wymiany gospodarczej z krajem, z którego walutą kurs jest związany, w tym do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych, brak ograniczeń dewizowych, większa dyscyplina budżetowa, niska stopa inflacji (wyjątki: presja popytu zagranicznego na krajowe zasoby, susza itp. klęski), niskie, stabilne stopy procentowe (ale niekiedy wyższe niż w kraju pochodzenia waluty, ze względu na premię ryzyka), W przypadku przyjęcia waluty obcej są to dodatkowo: silna integracja z innymi rynkami finansowymi (np. Panama, ale nie zawsze: np. Timor Wschodni), odporność na ataki spekulacyjne / kryzysy walutowe, brak konieczności utrzymywania rezerw walutowych na poziomie wymaganym w przypadku kraju słabiej rozwiniętego, emitującego własną walutę. Znaczne wahania kursów walutowych od lat 70. XX w. są niezaprzeczalnym faktem, podobnie jak brak związku między tymi zmianami a tzw. wielkościami fundamentalnymi. Gdy kurs zaczyna zmieniać się silnie w jedną stronę, uczestnicy rynku pozbywają się słabnącej waluty, także wtedy, gdy są przekonani, iż kurs odchyla się coraz bardziej od poziomu równowagi i kiedyś do niego powróci.

9 9 Zablokowanie możliwości dopasowania się kursów do zmieniających okoliczności, nawet jeśli zbyt gwałtownie, czyli usztywnienie kursu, uważane bywa za jedną z przyczyn kryzysu azjatyckiego z 1997 r. Dlatego pojawiają się głosy o floatingu jako najlepszym rozwiązaniu w warunkach, gdzie rynek nie jest w stanie dobrze wycenić aktywów (tu: walut obcych, ale globalny kryzys finansowy dowiódł generalnie zawodności rynku jeśli chodzi o taką wycenę). Floating, łączący w sobie brak zobowiązań państwa do utrzymania określonego kursu i możliwość interwencji by przeciwdziałać nadmiernym wahaniom, daje swobodę działania i może być dobrym rozwiązaniem w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Jeśli na dodatek interwencje w dłuższym okresie przynoszą zyski, jak np. w przypadku banku centralnego Australii, można żywić uzasadnione przekonanie, że wybrano właściwy system. Interwencje nie powinny być wynikiem obrony konkretnego kursu, lecz raczej pasma, gdyż trudno jednoznacznie i z dużą pewnością obliczyć kurs równowagi (jest zresztą wiele różnych koncepcji kursu równowagi, por. Polityka pieniężna 2011, s ). Nie należy jednak wykorzystywać interwencji (także o charakterze administracyjnym) do utrzymywania kursu odbiegającego zdecydowanie od poziomu równowagi, by osiągnąć np. opłacalny eksport za wszelką cenę (przypadek Chin), gdyż powoduje to narastanie nierównowagi. Inaczej mówiąc, interwencje nie zastąpią rynku, ale mogą go korygować. Jeśli waluta gwałtownie się osłabia albo wzmacnia, bez powodu, czyli nie w oparciu o błędy popełniane przez dany kraj, tylko w wyniku zachowań stadnych, czy też traktowania jednakowo wszystkich krajów regionu, zdecydowane interwencje mogą mieć sens i trudno ich zabraniać. Tymczasem MFW miał zastrzeżenia do takich zachowań w Korei w czasie kryzysu (Grenville 2010, s , Dellas, Tavlas 2011, s. 494). Inną sprawą jest skuteczność takich interwencji. Jest to kwestia bardzo dyskusyjna. Co prawda banki centralne dają wyraz przekonaniu, że ich interwen-

10 10 cje są prawie zawsze skuteczne albo niekiedy skuteczne (Mihajlek 2005, s. 85), jednak opinia ta wydaje się zbyt optymistyczna. Ogólnie można powiedzieć, że: interwencje walutowe przynajmniej w krótkim okresie wpływają na poziom i zmienność kursów walutowych, interwencje koordynowane mają większy wpływ na kursy niż jednostronne, interwencje jawne są skuteczniejsze niż niejawne, ale przede wszystkim: interwencje muszą być wspierane przez wydarzenia o charakterze fundamentalnym (ważne wielkości makroekonomiczne, warunki na rynkach finansowych), inaczej efekty kursowe będą krótkotrwałe, o ile w ogóle wystąpią. Inaczej mówiąc, o kursie walutowym w dłuższym okresie decydują warunki gospodarowania, polityka pieniężna i fiskalna, a nie interwencje. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie koordynacji rozwiązań kursowych oraz ich nadzoru, choć ma długą tradycję (MFW), nie układa się najlepiej. Pewne pozytywne zjawiska w tej dziedzinie (np. przekształcenie Financial Stability Forum w Financial Stability Board, rozszerzenie uprawnień European Financial Stability Facility) nie są wystarczające. Co więcej, brakuje dokładnych badań na temat wzajemnych powiązań między różnymi państwami w sferze finansowej i skutków działań jednych państw dla drugich. Dlatego sięga się do naturalnych, ale wymagających zamrożenia olbrzymich zasobów, rozwiązań: gromadzenia rezerw walutowych oraz tworzenia instytucji dostarczającej płynności na wielką skalę, także w sytuacji kiedy i gospodarki o zdrowych fundamentach zaczynają odczuwać skutki niedoskonałości działania rynków finansowych (np. gdy nagle zaczyna brakować płynności w walutach wymienialnych albo gwałtownie hamuje dopływ kapitału zagranicznego w wyniku wystąpienia efektu zarażania). Mówi się w tym kontekście o globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego (global financial safety net; por. Constâncio 2011, s. 6).

11 11 Elementem tworzącym międzynarodowy system walutowy jest mechanizm dostosowawczy, pozwalający na funkcjonowanie gospodarek w warunkach równowagi zewnętrznej, bez negatywnych skutków w postaci gwałtownych zmian kursów walutowych i aktywów oraz spadków zatrudnienia i PKB. Stabilność w tej dziedzinie zależy od zachowań emitentów i posiadaczy aktywów denominowanych w najważniejszych walutach, takich jak dolar USA, euro, funt brytyjski czy jen japoński. Władze państwowe zarówno krajów deficytowych jak i nadwyżkowych, nie są skłonne dokonywać korekt swojego modelu wzrostu i polityki gospodarczej. W krótkim okresie osiągają one bowiem dobre wyniki i nie podejmują działań ukierunkowanych na zmianę stanu rzeczy; raczej się dostosowują do danej sytuacji. Mechanizmy rynkowe też często zawodzą i utrudniają procesy dostosowawcze. Ceny walut i aktywów finansowych, nieruchomości i in. odbiegają od poziomów jakie sugerowałyby wielkości fundamentalne, a powroty tych cen do typowych poziomów bywają gwałtowne i bolesne. Brakuje mechanizmów rynkowych, zmuszających kraje deficytowe, jak przede wszystkim USA, do ograniczania emisji płynnych i bezpiecznych instrumentów dłużnych. Z kolei kraje nadwyżkowe, stosując ograniczenia kursowe i dla przepływów finansowych, uniemożliwiają siłom rynkowym wywarcie presji na ograniczenie nadwyżek. I wreszcie zadłużanie się, przez różne podmioty i z wykorzystaniem coraz to bardziej skomplikowanych instrumentów, nie jest uważane za niewłaściwe i jest praktykowane tak długo, aż rynek powie dość (czyli mechanizm rynkowy w końcu zadziała, ale w sposób brutalny) (Constâncio 2011, s. 4-5). 2. Hipotezy dotyczące związków między kursem walutowym a (nie)stabilnością finansową

12 12 W literaturze przedmiotu można znaleźć kilka, niekiedy sprzecznych, poglądów na temat wpływu zjawisk związanych z kursem walutowym na stabilność systemu finansowego. Trzy hipotezy na ten temat prezentują np. Eichengreen, Hausmann (1999, s ). Hipoteza pokusy nadużycia dotyczy systemów finansowych, charakteryzujących się lewarowaniem banków, które okresowo podejmują ryzyko, którego skali inni uczestnicy rynku nie są świadomi (asymetria informacji). Banki te mają ograniczone możliwości regulowania swoich zobowiązań, ale z drugiej strony wiadomo ze znacznym prawdopodobieństwem, że państwo udzieli im pomocy, gdy będą miały problemy finansowe. Obecnie praktycznie wszystkie systemy finansowe wykazują wymienione cechy. Zwolennicy szkoły austriackiej powiedzieliby, że jest to wynikiem usankcjonowania systemu rezerwy cząstkowej 1. Inni skupią się na stworzeniu możliwości realizacji wysokich zysków z ryzykownych inwestycji przez uprzywilejowane banki, ale przerzucaniu ewentualnych strat na deponentów albo podatników. Stosowane metody ograniczania tego procederu nie mają charakteru sięgającego do przyczyn i polegają na zwiększaniu kapitałów banków oraz nadzoru i regulacji. Jednym ze sposobów rozszerzania ryzykownej działalności banków jest korzystanie przez nie z zagranicznych źródeł finansowania. Dzięki nim banki mogą konkurować na rynku krajowym prowadząc ekspansywną politykę kredytową, z czasem nieuchronnie prowadzącą do pogorszenia jakości aktywów w skali kraju. 1 Szkoła austriacka wskazuje na negatywne skutki traktowania przez banki wkładów na żądanie (depozytów) jak terminowych (czyli jak pożyczki) i udzielanie na ich podstawie kredytów. Stopniowo pojawia się dodatkowa ilość pieniądza, bez przyrostu dobrowolnych oszczędności. Powoduje to skutki dla struktury produkcji, wywołuje błędną alokację zasobów, kryzys oraz recesję. Zjawiska te powtarzają się okresowo. Korzystający z przywilejów system bankowy oparty na rezerwie cząstkowej konsoliduje się i korzysta z pomocy banku centralnego jako jedynej instytucji zdolnej zagwarantować im przetrwanie kryzysu, czyli zjawiska regularnie wywoływanego przez same banki. Szczegółowo na ten temat pisze De Soto (2009).

13 13 Nagłe ograniczenie dopływu kapitału zagranicznego i żądania jego zwrotu mogą łatwo doprowadzić do kryzysu finansowego, jak np. w Argentynie ( ) albo Chile (1982 r.). Aby wyeliminować pokusę nadużycia należałoby znieść nieformalne na ogół mechanizmy gwarancyjne. Jednym z nich jest system kursu stałego. Do pewnego stopnia prowokuje on do podejmowania nadmiernego ryzyka i do rezygnacji z zabezpieczenia. Wydaje się zatem, że niebezpieczeństwo wystąpienia pokusy nadużycia powinno skłaniać władze danego państwa do upłynnienia kursu walutowego. Niezależnie od tego pożądane wydaje się przeprowadzenie spektakularnych upadłości i zmuszenie do poniesienia skutków ryzykownych decyzji przede wszystkim przez same banki, w tym zarządy. Łatwiejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie ograniczeń w przepływie kapitału, by pożyczanie środków finansowych z zagranicy na krótki termin było utrudnione. Hipoteza grzechu pierworodnego jest drugą z hipotez tłumaczącą zależności między stabilnością finansową a kursem. Punktem wyjścia jest sytuacja, dość często występująca w praktyce zwłaszcza krajów słabiej rozwiniętych, kiedy nie można zaciągać kredytów z zagranicy w walucie krajowej, a finansowanie wewnętrzne ma charakter krótkoterminowy (brakuje długoterminowych lokat w walucie krajowej, pozwalających na finansowanie inwestycji rzeczowych o długim horyzoncie czasowym). Jeśli gospodarka charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu, jest otwarta i przyciąga inwestycje, są one finansowane w walucie obcej i/lub z wykorzystaniem kapitału krótkoterminowego. Nie wszystkie inwestycje generują wpływy w walucie obcej, więc inwestycje bazujące na kapitale pozyskanym w walucie obcej będą wrażliwe na osłabienie się waluty krajowej. Każda pogłoska o możliwej dewaluacji (jeśli

14 14 kurs jest stały) albo o jeszcze większej deprecjacji (jeśli kurs jest płynny) może spowodować chęć ucieczki inwestorów pragnących jeszcze zdążyć i sprowokować albo faktyczną utratę wartości waluty krajowej, albo obronę kursu, m.in. przez podniesienie stóp procentowych. Wzrost krajowych stóp procentowych, z wspomnianego czy innego względu powoduje z kolei, że odnowienie finansowania na kolejny krótki okres może okazać się znacznie droższe niż początkowo przewidywano. Może wystąpić też zjawisko określane terminem nagłego zatrzymania (sudden stop), polegające na gwałtownym zwolnieniu dopływu kapitału zagranicznego do gospodarki (najczęściej jest to kraj słabo rozwinięty), co w efekcie prowadzi do zrównoważenia bilansu obrotów bieżących, spadku produkcji, wydatków i kredytowania (Finanzstabilitätsbericht 2011, s. 41). Tego typu niebezpieczeństwa są od początku niejako wbudowane w gospodarkę, co uzasadnia nazwę grzech pierworodny. Przyczyny takiego stanu rzeczy są osobną kwestią; zapewne wynika to m.in. z niechęci do pożyczania (komuś) w walutach niepewnych (czyli takich, których wymienialność można ograniczyć, które mogą szybko utracić wartość i których kurs można łatwo zmanipulować) oraz do lokowania kapitału na długie okresy, w dowolnej walucie. Jakimś rozwiązaniem byłoby przyjęcie na danym terytorium uznanej waluty obcej, ale tego typu krok możliwy jest tylko w pewnych, dość specyficznych i rzadkich przypadkach. Hipoteza niewywiązywania się z zobowiązań bazuje na dwóch cechach występujących wśród uczestników rynków, także finansowych: rozciągnięciu w czasie rozliczenia transakcji oraz niechęci / niemożności wywiązania się z zobowiązań przez dłużników. Jeśli niechęć do zapłaty się powtarza, wierzyciel podnosi cenę (stopę procentową), co dodatkowo zmniejsza chęć / możliwość zapłaty. W pewnym momencie następuje załamanie rynku, tzn. przestaje on wypełniać swoje funkcje pośredniczące,

15 15 przynajmniej w pewnym zakresie. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia w 2011 r. w przypadku greckich obligacji rządowych. Narzędziem skłaniającym do wywiązywania się z zobowiązań jest zabezpieczenie, np. w formie papierów wartościowych albo hipoteki. Jest oczywiste, że jakość takiego zabezpieczenia rzeczowego jest różna i zmienia się w czasie. Co gorsza, dług publiczny trudno wyegzekwować przed sądem, więc ewentualne problemy z wypłacalnością państw są szczególnie bolesne. Do wykonania umowy skłaniać też może obawa przed utratą reputacji, o ile taka utrata powoduje trudności z zawarciem kontraktów w przyszłości. Jednak rozwiązaniem sięgającym do przyczyn problemu jest dokonanie faktycznych reform instytucjonalnych, polegających na poszanowaniu praw własności, poprawie wydajności systemu sądowego z mechanizmem wymuszania respektowania wyroków na czele oraz narzuceniu standardów rachunkowości ograniczających przynajmniej asymetrię informacji. Wydaje się, że przepływy finansowe między państwami są na tyle niskie, że nie pozwalają na jednoznaczne poparcie hipotezy pokusy nadużycia. Oczywiście zjawisko takie występuje (np. kryzys w Rosji pod koniec lat 90. XX w.), ale ważniejsze jest zapewne w praktyce to, iż finansowanie krajów słabiej rozwiniętych (w walucie obcej dla tych krajów) jest hamowane przez ryzyko niedopasowania walutowego i czasowego (hipoteza grzechu pierworodnego) i ryzyko wyegzekwowania należności (hipoteza niewywiązania z zobowiązań). Jeśli miałaby być słuszna hipoteza o dużym znaczeniu niewywiązywaniu się z zobowiązań jako przyczyny niestabilności finansowej, trudno dać jednoznaczne zalecenia danemu państwu odnośnie do systemu kursowego. Z jednej strony, zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych, rynki będą chciały polegać na funkcji pożyczkodawcy

16 16 ostatniej instancji pełnionej przez bank centralny, a tę łatwiej jest pogodzić z systemem kursów płynnych. Z drugiej strony jednak uczestnicy rynku mogą spodziewać się właśnie sięgnięcia do działań ratunkowych opisywanych terminem lender of last resort i żądać za to premii. W takich warunkach, gdyby kurs był stały, oczekiwana okresowo dewaluacja generowałaby wysokie stopy procentowe i w efekcie prowadziła do faktycznego kryzysu zadłużeniowego i w efekcie finansowego (Eichengreen, Hausmann, 1999, s. 342). 3. Kursy walutowe a (nie)stabilność finansowa W tej części opracowania przyjrzymy się wpływowi kursów walutowych na stabilność finansową instytucji finansowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na banki, gdyż podejmują one ryzyko na własny rachunek (Polityka pieniężna 2011, s. 51). Znaczenie niemonetarnych instytucji finansowych jest dużo mniejsze, a poza tym fundusze emerytalne czy inwestycyjne przenoszą ryzyko na uczestników funduszy. Firmy ubezpieczeniowe są co prawda zaangażowane na rynku finansowym i ryzyko rynkowe może mieć pewien wpływ na ich stabilność, jednak jak zostanie pokazane zagrożenia nie wydają się znaczące, w każdym razie w Polsce. Jeśli przyjrzeć się zagrożeniom dla systemu finansowego Niemiec, czyli największej gospodarki strefy euro, w listopadzie 2011 r. Deutsche Bundesbank określił szereg czynników mających największy wpływ na sytuację instytucji finansowych. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienia się kryzys finansów publicznych w coraz większej liczbie państw, brak wzajemnego zaufania banków do siebie, spowolnienie wzrostu gospodarczego i in. (Finanzstabilitätsbericht 2011, s. 11). Opracowanie dotyczy co prawda Niemiec, ale wiele z wymienionych zagrożeń ma charakter uniwersalny. Uwagę zwraca brak bezpośredniego odniesienia do kursów waluto-

17 17 wych jako czynnika sprzyjającego niestabilności czy wzmacniającego niestabilność finansową. 3.1 Banki Ryzyko kursowe, a szerzej walutowe, podejmowane przez banki jest powiązane ze stroną aktywów, pasywów, jak również z pozycjami pozabilansowymi. Brak równowagi między wielkością aktywów i pasywów w poszczególnych walutach z natury rzeczy powoduje pojawienie się ryzyka kursowego (ale i szansy kursowej) w odniesieniu do pozycji netto, o ile nie jest ona zabezpieczona przez walutowe transakcje pozabilansowe. Należności denominowane w walutach obcych mogą być różnego rodzaju, w zależności od polityki banku i uwarunkowań leżących poza bankiem. Zobowiązania banków wobec zagranicy stwarzają warunki rozszerzania akcji kredytowej ponad poziom możliwy do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu źródeł krajowych. Ten przejaw globalizacji nie musi z definicji wywoływać negatywnych zjawisk, jeśli jednak służy nadmiernej, z punktu widzenia tempa rozwoju gospodarki, akcji kredytowej (przykładem boom kredytowy w Irlandii i Hiszpanii w związku z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego), trzeba go ocenić negatywnie. Trudno zarzucać bankom, że nie chcą zbyt wcześnie ograniczyć akcji kredytowej, gdyż jest ona źródłem dużych dochodów. Skoro tak, odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań spada na władzę publiczną, choć trzeba mieć świadomość, że decyzje takie nigdy nie będą popularne. Istnieje też niebezpieczeństwo przeregulowania banków, na co wskazywał ostatnio np. gubernator banku centralnego RPA (Marcus 2010, s. 2). W Polsce pod koniec 2011 r. udział zobowiązań krajowych banków wobec zagranicznych instytucji kredytowych wynosił ok. 17% sumy bilansowej sektora ban-

18 18 kowego. Jednak w przypadku banków stosujących strategię finansowania zagranicznego wynosił on ponad 45%. Ryzyko rolowania i koncentracji zobowiązań byłoby szczególnie bolesne w przypadku banków opierających swoją działalność na finansowaniu ze strony podmiotów dominujących. Gdyby bank zagraniczny, jako właściciel, zechciał wycofać z banku krajowego swoje wkłady, ten mógłby mieć trudności z zachowaniem płynności. Na koniec kwietnia 2011 r. ok. 25% banków miało rezerwy płynnościowe niższe niż zobowiązania zagraniczne (Raport o stabilności systemu finansowego 2011, s. 67). Co prawda wysoka jak dotąd dochodowość polskich spółek zależnych zniechęcały zagraniczne banki dominujące do wycofania wkładów, jednak nie wiemy jak poważny kryzys grozi systemom bankowym za granicą i pod jaką presją banki-matki będą się znajdować w przyszłości. Samo ryzyko kursowe wynikające z ewentualnego niedopasowania struktury walutowej aktywów i pasywów banków jest niewielkie. Długa pozycja bilansowa w walutach obcych, wynikająca głównie z portfela kredytów mieszkaniowych, jest zabezpieczana za pomocą transakcji pozabilansowych. W efekcie otwarta pozycja walutowa jest niska i wynosi ok. 1,2% funduszy własnych banków komercyjnych. Zagrożenia dla stabilności wynikają z następujących możliwych zdarzeń: a) zrealizowania się ryzyka kredytowego, związanego z kredytami walutowymi niezabezpieczonymi przed ryzykiem kursowym, zaciągniętymi przez gospodarstwa domowe, b) brak możliwości odnowienia instrumentów zabezpieczających; w takiej sytuacji pojawiłaby się znaczna otwarta pozycja walutowa, wymagająca wzrostu wymogów kapitałowych i powodująca spadek współczynników wypłacalności. Ad a) Według danych NBP na koniec października 2011 r. kredyty i pożyczki banków w walutach obcych przekraczały 271 mld zł, co stanowiło ok. 33% należno-

19 19 ści od pozostałych sektorów krajowych. Duży udział kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych, głównie franku szwajcarskim, stanowi zagrożenie dla banków ze względu na wrażliwość gospodarstw domowych na szoki kursu walutowego. Według badań NBP, prowadzonych w oparciu o reprezentatywną próbę kredytów z BIK, deprecjacja złotego o 30% powoduje wzrost odsetka kredytów zagrożonych o 0,4 p.% (Raport o stabilności systemu finansowego 2011, s. 62). Wydaje się, że odsetek ten może rosnąć szybciej niż liniowo w miarę wzrostu kursu. Widzimy zatem, że wpływ wahań kursowych na stabilność banków może dokonywać się kanałem pośrednim, czyli przez klientów. Jeśli kredytobiorcy masowo nie są w stanie spłacać kredytów walutowych czy denominowanych w walutach obcych, siłą rzeczy odbije się to negatywnie na sytuacji finansowej banków. Nie wymaga to popełnienia przez banki błędów w sztuce, chyba że za takie uznamy kredytowanie w walutach obcych podmiotów nie mających systematycznych przychodów dewizowych. Może to być jeden z przejawów procykliczności zmian kryteriów udzielania kredytów przez banki (por. Polityka pieniężna 2011, s ). Ad b) Według badań NBP w warunkach nawet całkowitego braku możliwości odnowienia wszystkich walutowych transakcji zabezpieczających aż 92% banków w Polsce (pod względem aktywów) spełniałoby wymagane minimum kapitałowe. Symulacja została przeprowadzona jednak przy założeniu, że na sytuację banków nie oddziałują inne szoki rynkowe, jak np. deprecjacja złotego. Podobne problemy jak w Polsce można zaobserwować także w innych krajach, np. w Niemczech. Aktywa banków niemieckich denominowane w dolarach USA były w drugim kwartale 2011 r. o 61 mld większe niż pasywa dolarowe. Taka sytuacja jest wynikiem zapotrzebowania firm niemieckich na kredyty w dolarach, w związku z ich inwestycjami w USA. Ponadto banki niemieckie udzielają kredytów

20 20 w dolarach firmom zagranicznym, w ramach dywersyfikacji portfela kredytowego. Posiadanie aktywów dolarowych jest też niezbędne ze względu na zwyczajowe wykorzystywanie tej waluty w transakcjach handlowych (np. ropa naftowa) i inwestycjach w krajach słabo rozwiniętych. Wymaga to stosowania hedgingu i uzależnia je od sprawnie działającego rynku swapów euro-dolar. W praktyce wykorzystuje się swapy walutowo-procentowe floating to floating (cross currency basis swaps). Na przykład, bank niemiecki kupuje od banku amerykańskiego niezbędną kwotę dolarów za euro, po kursie kasowym. Co kwartał obie strony dokonują płatności odsetkowych: bank niemiecki otrzymuje odsetki w euro (w oparciu o LIBOR w euro), płaci zaś odsetki w dolarach (LIBOR w dolarach plus marża, którą należy traktować jak cenę za dostęp do płatności w walucie amerykańskiej), które co do zasady powinny być niższe niż te, które sam otrzymuje w związku z posiadanymi aktywami. Po upływie ustalonego okresu następuje wymiana euro za dolary, po pierwotnym kursie. Wspomniana marża jest w normalnych warunkach równa prawie zero, ale gdy pojawiają się objawy kryzysu, rośnie. Na przykład w drugiej połowie 2011 r. wynosiła 70 pb, całkiem sporo, choć znacznie mniej niż w 2008 r. (Finanzstabilitätsbericht 2011, s ). W Polsce podobnie; dodatkowym źródłem ryzyka w tym obszarze jest wzrost kosztu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Jeśli koszty zawarcia transakcji zabezpieczającej przewyższyłyby niskie, rzędu np pb, marże realizowane w związku z udzielonymi kredytami, po uwzględnieniu ryzyka kredytowego, mogłoby to stanowić zagrożenie dla rentowności portfela kredytów walutowych (Raport o stabilności systemu finansowego 2011, s ). Oprócz omówionych dwóch sposobów oddziaływania kursu na stabilność finansową możemy dostrzec w praktyce inne, pojawiające się w wyniku świadomych i niekoniecznie pozytywnie ocenianych działań. Przykładem ryzyka podejmowanego

21 21 nieodpowiedzialnie przez banki może być sprzedaż walut obcych w transakcjach NDF 2 w latach , kiedy to banki w Rosji zawierając te transakcje nie zabezpieczały się przed ryzykiem kursowym (Małecki, Sławiński, Piasecki, Żuławska 2001, s ). Zewnętrzną przyczyną niestabilności, związaną z kursami walutowymi, są ataki spekulacyjne. Pojawiają się one zarówno jako sposób na wykorzystanie pojawiającej się nagle złej informacji dotyczącej danej gospodarki (typowym przykładem jest nagły spadek rezerw walutowych) albo nawet bez takich jednoznacznych wiadomości. W tym drugim przypadku podmiot inicjujący atak musi wywołać panikę na rynku, by inni się do niej przyłączyli i spowodowali gwałtowne i duże odpływy kapitału, nie do zahamowania przez broniący kursu bank centralny. Najczęściej zresztą ataki spekulacyjne dotyczą krajów, które utrzymują różne rodzaje stałych kursów walutowych oraz kraje słabiej rozwinięte, dysponujące stosunkowo niskimi rezerwami walutowymi, choć nie jest to reguła. Kwestia przyczyn kryzysów walutowych jest dobrze opisana w literaturze i znajduje się poza zakresem tego opracowania. Można tylko stwierdzić w tym miejscu, że częściowo przyczyną kryzysów walutowych jest nieodpowiednia polityka kredytowa, rosnące zadłużenie w walutach obcych, a więc zjawiska, które same z siebie mogą prowadzić do utraty stabilności finansowej przez (zwłaszcza) banki. Do tego dodajmy powszechny wzrost stóp procentowych w reakcji na ataki spekulacyjne (Małecki, Sławiński, Piasecki, Żuławska 2001, s ) i widzimy, że niestabilność i kryzysy walutowe idą często w parze. Szczególna rola w okresach niestabilności finansowej przypada bankom centralnym. Można zaryzykować stwierdzenie, że wypełnianie funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji było głównym motywem powołania tych instytucji do życia. Moż- 2 Non Deliverable Forward.

22 22 liwość stworzenia, w razie nagłej potrzeby, płynności z niczego i udostępnienie jej bankom komercyjnym jest rozwiązaniem bardzo wygodnym dla instytucji kredytowych działających na zasadach rezerwy cząstkowej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują wyraźnie, jak istnienie banku centralnego stwarzało pokusę nadużycia w monetarnych instytucjach finansowych, zwłaszcza dużych (too big to fail). Naczelna władza monetarna ulegała im pod presją chwili, ryzykując niewłaściwą realizację celu podstawowego, jaki powinien przyświecać bankom centralnym, czyli ograniczania poziomu i zmienności inflacji. Niektóre banki centralne (m.in. Fed, SNB) udostępniały płynność także w skali międzynarodowej, przez uruchomione linie swapowe. Banki w Ameryce Łacińskiej wypełniały funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji wobec banków krajowych również w walutach obcych, co wymagało wykorzystania rezerw walutowych. Zauważmy w jak trudnej sytuacji znajdują się banki centralne: jeśli pojawią się objawy kryzysu, a dzieje się to na ogół nagle, są pod wielką presją udzielenia pomocy różnym podmiotom, zwłaszcza finansowym. Jednak nie mogą tej pomocy z góry zadeklarować, gdyż osłabiłoby to ich pozycję jako podmiotów stojących na straży stabilnych cen. Ale i tak uczestnicy rynku wiedzą, że bank nie odmówi pomocy, itd. Widzimy zatem, że bank centralny nie jest podmiotem, który może samodzielnie zapewnić stabilność finansową (przy założeniu, że prowadzi odpowiedzialną politykę pieniężną); może być co najwyżej rodzajem straży pożarnej. Kluczowa rola, jeśli chodzi o stabilność, przypada rozwiązaniom systemowym w sferze finansowej, ale i realnej oraz nadzorowi i regulacji sektora finansowego. Kwestie te są jednak poza głównym nurtem tego opracowania. 3.2 Inne instytucje finansowe

23 23 Inne instytucje finansowe nie odgrywają dużego znaczenia jeśli chodzi o ich wpływ na stabilność całego systemu finansowego. Jak już wspomniano, podejmują one ryzyko na rachunek inwestorów lokujących swe środki finansowe, dobrowolnie i pod przymusem, w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. Ewentualne straty są przenoszone automatycznie na inwestorów. Z punktu widzenia tematyki tego opracowania ważne jest często stosowane ustawowe ograniczenie inwestycji w aktywa denominowane w walutach obcych. W Polsce, według danych na koniec grudnia 2010 r., udział aktywów w walutach obcych w aktywach ogółem funduszy inwestycyjnych wynosił 17%. Były to głównie papiery udziałowe (Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 2011, s. 26). Tym samym wahania kursów miały niewielki wpływ na sytuację inwestorów. Stopień bezpośrednich powiązań polskiego sektora funduszy inwestycyjnych z sektorem bankowym jest nieznaczny; na koniec 2010 r. depozyty złożone przez fundusze stanowiły zaledwie 0,7% pasywów sektora bankowego. Banki były właścicielami tylko trzech towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zdarza się jednak, że TFI i bank należą do jednej grupy kapitałowej; na koniec marca 2011 r. ok. 70% wszystkich aktywów funduszy inwestycyjnych należało do funduszy powiązanych z bankami. Jeśli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, na podstawie danych opublikowanych przez KNF można łatwo ustalić, że zagraniczne lokaty zakładów ubezpieczeń na 30 czerwca 2011 r. wynosiły równowartość nieco ponad 3 mld zł, ale tylko ok. 3% lokat ogółem. Były to głównie (95%) aktywa z Unii Europejskiej (www.knf.gov.pl). Polska Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (2003) nakazuje zresztą utrzymywanie aktywów dopasowanych pod względem struktury walutowej do zobowiązań. W efekcie

24 24 ryzyka kursowego nie wymienia się jako istotnego czynnika zagrażającego stabilności zakładów ubezpieczeń. Portfel inwestycyjny OFE powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) składał się w końcu grudnia 2010 r. zaledwie w 1,5% z inwestycji zagranicznych (Raport o stabilności systemu finansowego 2011, s. 102). Tym samym nie mogą one w znaczący sposób wpływać na stabilność PTE, nawet w warunkach silnych wahań kursowych. 3.3 Zadłużenie sektora publicznego w walutach obcych Na zakończenie przyjrzyjmy się krótko zadłużeniu zagranicznemu państwa. W Polsce, na koniec czerwca 2011 r. wynosiło ono ok. 215 mld zł, czyli mniej więcej 27% zadłużenia ogółem. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach , przedłożona przez ministra finansów w grudniu 2011 r. zakłada, że udział długu w walutach obcych utrzymywany będzie w przedziale proc., z możliwością przejściowych odchyleń od tego przedziału w przypadku znaczących zmian kursów walutowych. W opinii rządu ryzyko refinansowania nie jest duże (http://www.premier.gov.pl/rzad/pozostale_dokumenty/strategie/strategia_zarzadzani a_dlugiem_,8488/). Można mieć co do tego pewne wątpliwości. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu finansów publicznych coraz to nowych krajów europejskich premia za ryzyko rośnie nie liniowo wraz ze wzrostem relacji zadłużenia do PKB 3, lecz raczej wykładniczo. Co więcej, od pewnego momentu trudnego z góry do przewidzenia inwestorzy mogą w ogóle nie być skłonni do nabywania nowych obligacji rządowych, przez co utrudniony stanie się wykup starych. Osobną kwestią, znacznie poważniejszą z punktu widzenia stabilności systemu finansowego, jest skala zadłużenia sektora publicznego w niektórych państwach 3 Przed wybuchem kryzysu każdy punkt procentowy przyrostu zadłużenia do PKB skutkował bardzo skromnym wzrostem premii za ryzyko od 1,2 do 1,6 punktów bazowych - Cecchetti, Mohanty, Zampolli (2010, s. 12).

25 25 obcych, np. strefy euro (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia). Zauważmy, że problemem jest przede wszystkim stan zadłużenia sektora publicznego we wspomnianych krajach, a nie jego struktura walutowa. Niewypłacalność pewnych państw, zwłaszcza narastająca na zasadzach zarażania, musi odbić się negatywnie na stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Co prawda banki działające w Polsce mają w swoich portfelach głównie instrumenty dłużne wyemitowane przez rezydentów (ponad 99%), to nie można abstrahować od negatywnych skutków pośrednich, takich jak osłabienie aktywności gospodarczej za granicą i spadek popytu na polski eksport, ograniczenie międzynarodowych transakcji międzybankowych, kłopoty finansowe banków-matek i in. Na zakończenie zauważmy, że nie tylko kursy walutowe mogą wpływać na stabilność finansową, ale występuje też niekiedy wpływ przeciwny. Mowa o sytuacji, w której niestabilność finansowa w danym kraju albo nawet poza nim odbija się na poziomie i/lub zmienności kursów walutowych. Konsekwencją niestabilności finansowej może być, choć nie musi, kryzys walutowy. Konkretne przyczyny kryzysów walutowych wykraczają poza zakres tego opracowania; są zresztą dobrze opisane w literaturze (Małecki, Sławiński, Piasecki, Żuławska 2001). Można też powiedzieć, że dziwne zmiany kursów walutowych i innych wielkości są często właśnie skutkiem (symptomem) a nie przyczyną nierównowagi zewnętrznej. Podsumowanie Podsumowując rozważania można stwierdzić, że zależności między systemem kursowym a stabilnością finansową nie są bezpośrednie i jednoznaczne. Żaden system kursowy jako taki nie generuje niestabilności, ale też i nie chroni przed brakiem stabilności. Stabilność finansowa jest rezultatem szeregu działań lub zaniechań

26 26 w wewnętrznej polityce ekonomicznej, w tym w odniesieniu do relacji gospodarczych z zagranicą. Na stabilność oddziałują też wydarzenia poza granicami kraju (szoki zewnętrzne) i część tego wpływu dokonuje się przez kanał kursowy. Jeśli jednak trzeba by wskazać na bardziej bezpieczne rozwiązania w dziedzinie kursowej a jakieś rozwiązanie przecież trzeba przyjąć zdaniem autora dwa zasługują na rozważenie. Przede wszystkim kurs płynny, który: kształtuje się swobodnie na rynku i od razu (choć może niekiedy zbyt gwałtownie) reaguje na różne wydarzenia, nie dopuszczając do kumulacji nierównowagi; zmusza do zabezpieczania pozycji walutowej; zniechęca do dokonywania ataków spekulacyjnych, choć nie eliminuje tego niebezpieczeństwa; w razie potrzeby pozwala na dokonywanie interwencji walutowych. Tego typu system kursowy pozwala na prowadzenie swobodnie polityki pieniężnej, ale jeśli ta ma sprzyjać stabilności finansowej, nie może być zbyt swobodna. Drugim rozwiązaniem godnym polecenia, ale zapewne nie w każdych warunkach, jest przyjęcie waluty obcej. Jak pozytywne skutki daje taki krok, widzimy na przykładzie dwóch małych, ale ważnych i znanych centrów finansowych: Liechtensteinu i Panamy. Inną, mniej radykalną wersją takiego rozwiązania jest izba walutowa, oczywiście dobrze wykonująca zadeklarowane zamierzenia. Najbardziej znanym przykładem jest Hongkong, ale również Kajmany. Zaletami stosowania waluty obcej oraz izby walutowej są, w kontekście stabilności finansowej: eliminacja niedopasowania aktywów i pasywów podmiotów gospodarujących; dostępność finansowania długoterminowego, a w każdym razie lepsza dostępność niż w przypadku finansowania w walucie krajowej, dla której nie istnieje tak szeroki i głęboki rynek finansowy.

27 27 Jak każde rozwiazanie, dolaryzacja (euroizacja itp.) ma wady i zalety, opisane wcześniej, a także wymaga spełnienia szeregu warunków, trudnych dla krajów słabiej rozwiniętych, np. stworzenia silnego systemu nadzoru i regulacji instytucji finansowych, porównywalnego z tym, jaki fukcjonuje w kraju pochodzenia waluty obcej, albo stosowania rygorystycznych wymogów kapitałowych w odniesieniu do banków, utrzymywania w ryzach deficytu finansów publicznych. Bibliografia Calvo G.A., Izquierdo A., Mejía L-F. (2004), On the Empirics of Sudden Stops: The Relevance of Balance-sheet Effects, NBER Working Paper Cecchetti S.G., Mohanty M.S., Zampoli F. (2010), The future of public debt: prospects and implications, BIS Working Papers No 300, March. Constâncio V. (2011), The future of the international monetary system, BIS central bankers speeches. Dellas H., Tavlas G.S. (2011), The Revived Bretton Woods System, Liquidity Creation, and Asset Price Bubbles, Cato Journal, Vol 31, No. 3. Eichengreen B., Hausmann R. (1999), Exchange Rates and Financial Fragility, NBER Working Paper Finanzstabilitätsbericht (2011), Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, November. Grenville S. (2010), A New Mind-set for Exchange Rates, Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform. Volume 17, Number 1. Habermeier K., Kokenyne A., Veyrune R., Anderson H., Revised System for the Classification of Exchange Rate Arrangements, IMF Working Paper WP/09/211. IMF Annual Report (2011), International Monetary Fund, Washington.

28 28 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (2011). Raport Kiedrowska M., Marszałek P. (2002a), Stabilność finansowa pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, część I, Bank i Kredyt, marzec. Kiedrowska M., Marszałek P. (2002b), Stabilność finansowa pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, część II, Bank i Kredyt, kwiecień. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U. (2001), Kryzysy walutowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. Marcus G. (2010), Monetary policy and financial stability in the post-crisis era, BIS Review 166. Mihaljek D. (2005), Survey of Central Banks Views on Effects of Intervention, BIS Papers, nr 24. Polityka pieniężna (2011), red. naukowa A. Sławiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. Raport o stabilności systemu finansowego (2011), Narodowy Bank Polski, Warszawa, lipiec. Shelton J. (2010), The IMF and Its Barbarous Relic, Cato Journal, Vol. 30, No. 3. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (2003), Dz. U. nr 124 poz. 1151, z późn. zmianami.

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie Interwencje banku centralnego Wpływ na podaż pieniądza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wiele definicji, np.:

Wiele definicji, np.: KRYZYS FINANSOWY Wiele definicji, np.: - zaburzenie funkcjonowania rynków finansowych, któremu towarzyszą zazwyczaj spadek cen aktywów oraz upadłości dłużników i pośredników, co powoduje niezdolność rynków

Bardziej szczegółowo

Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element polityki stabilizowania koniunktury. Prof. dr hab. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego

Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element polityki stabilizowania koniunktury. Prof. dr hab. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element polityki stabilizowania koniunktury Prof. dr hab. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Polityka makrostabilnościowa w perspektywie Seria kryzysów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek.

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Carry trade jest jedną ze strategii arbitrażowych pozwalających na korzystanie z różnic w oprocentowaniu walut różnych krajów. Jednak

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 2,2% 7 Russia 1 615,2 15,6% 8 Switzerland 1 040,0 5,8%

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego

dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego Pieniądz jako waluta Waluta to pieniądz w rozliczeniach międzynarodowych Platon Prawa : Prywatny człowiek,

Bardziej szczegółowo

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wojciech Kwaśniak Narodowy Bank Polski Źródła kryzysu Strategie instytucji finansowych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach Wystąpienia na temat: Afera Art B Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu Upadek banku Barings Upadek Banku Allfirst Upadek

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016 Sektor bankowy MARZEC 2016 www.tableandgraph.pl Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach 51% Struktura walutowa portfela kredytowego Grupy mbank S.A. w r. 49% Table&Graph

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jednym z ważniejszych elementów każdej gospodarki jest system bankowy. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Nie ocalą nas wymogi kapitałowe

Nie ocalą nas wymogi kapitałowe Nie ocalą nas wymogi kapitałowe Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska We wtorek, 2 lipca 2013 r., decydenci banku centralnego USA zagłosowali za przyjęciem amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo