dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego"

Transkrypt

1 dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego

2 Pieniądz jako waluta Waluta to pieniądz w rozliczeniach międzynarodowych Platon Prawa : Prywatny człowiek, gdy zmuszony jest wyjechać za granicę, będzie mógł jechać, jeżeli otrzyma od władz pozwolenie wyjazdu; po powrocie wpłaci obcą walutę, która pozostała mu z podróży, do skarbu państwa, otrzymując w zamian równoważną sumę w przeliczeniu na walutę miejscową.

3 Pieniądz jako waluta Handel wewnętrzny dokonuje się między nami, natomiast handel zewnętrzny dokonuje się miedzy nami i nimi. A. Lincoln Wymienialność pieniądza, rozumianego jako waluta, narodziła się z potrzeby chwili. Rynek walutowy niczym Imperium Brytyjskie nad którym nigdy Słońce nie zachodzi.

4 Pieniądz jako waluta

5 Pieniądz jako waluta

6 Rynek walutowy - pojęcie Ważną część rynku pieniężnego stanowi rynek walutowy obszar, rozumiany abstrakcyjnie, na którym są dokonywane transakcje wymiany dewiz i waluty obcej. Transakcji dokonuje się po kursach wymiany. Obecnie obroty na rynku walutowym wielokrotnie przewyższają wielkość obrotów towarowych, a rynki walutowe są otwarte (obrót walutowy związany z towarami to około 2-5%). Średnie obroty dzienne na globalnym rynku walutowym to około 1500 mld USD.

7 Międzynarodowy system walutowy Zestaw zasad, norm wymiany i narzędzi regulacyjnych stosowanych na rynkach walutowych oraz wzajemne notowania kursów tworzą międzynarodowy system walutowy. Segment hurtowy oraz segment detaliczny rynku walutowego. Istotny warunek funkcjonowania systemu to WYMIENIALNOŚĆ WALUTY.

8 Wymienialność waluty WYMIENIALNOŚĆ WALUTY to sytuacja, gdy rząd danego kraju, za pośrednictwem baku centralnego zobowiązuje się do zakupu lub sprzedaży po jednolitym kursie takiej ilości waluty ile zgłoszone zostanie do sprzedaży (zakupu) na rynku. JEDNOLITOŚĆ KURSU oznacza iż będzie on taki sam dla każdego podmiotu bez względu na jego pochodzenie.

9 Wymienialność - rodzaje Wymienialność WEWNĘTRZNA w wymianie walut uczestniczyć mogą tylko rezydenci i to na ściśle określonych zasadach. Wymienialność ZEWNĘTRZNA polegającą na tym iż wymiana walut dokonywana w danym państwie może być także przez nierezydentów i umożliwia swobodny przepływ kapitału. Wymienialność ta zakłada gwarancję banku centralnego wymiany swojej waluty na inną.

10 Wymienialność

11 Wymienialność a MFW Standardy międzynarodowe w zakresie wymienialności opracowywane są przez MFW i ujmowane w jego statucie (International Monetary Fund convertibility standard) Naczelną regułą jest brak ograniczeń walutowych

12 Międzynarodowy system walutowy jako kategoria historyczna Okres bimetalizmu System waluty złotej (gold standard) System waluty sztabowo złotowej (gold bullion standard) System z Bretton Woods ( ) System wielodewizowy (od 1973 do teraz)

13 Kurs walutowy KURS WALUTY jest to stosunek wielkości narodowej jednostki pieniężnej w odniesieniu do jednostek pieniężnych innych krajów (a więc także cena jednej waluty wyrażona w innej walucie). KURS WALUTY jako: 1. kurs jest ważną zmienną makroekonomiczną, która wpływa na wyniki gospodarki, a także reaguje w odpowiedzi na zmiany w gospodarce. 2.kurs walutowy jedna z cen aktywów finansowych, których obrót dokonuje się na rynkach finansowych. Kurs jako cena aktywów.

14 Kurs walutowy Kurs walutowy jest drugim, obok stóp procentowych narzędziem polityki pieniężnej w szerokim rozumieniu. Kształtowanie ustroju walutowego leży w obszarze polityki pieniężnej ustrojowej. Kurs walutowy jako zmienna makroekonomiczna Wysokość kursu walutowego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na gospodarkę. Istotne w tym względzie są pojęcia aprecjacji (rewaluacji) i deprecjacji (dewaluacji).

15 Aprecjacja (rewaluacja) a deprecjacja (dewaluacja) Aprecjacja (rewaluacja) oznacza wzrost wartości waluty danego kraju względem waluty innego kraju. 1 = 4 zł > 1 = 2zł 1 zł = 0,25 > 1 zł=0,5 Deprecjacja (dewaluacja) to natomiast to osłabienie waluty krajowej za jednostkę waluty zagranicznej należy zapłacić więcej jednostek waluty krajowej w stosunku do punktu wyjścia.

16 Aprecjacja (rewaluacja) a deprecjacja (dewaluacja) Mimo iż aprecjacja i rewaluacja oznaczają umocnienie waluty, a deprecjacja i dewaluacja jej osłabienie, to nie są pojęciami tożsamymi. Podstawową różnicą pomiędzy aprecjacją i deprecjacją a rewaluacją i dewaluacją jest analiza przyczyn leżących u podstaw zmian kursu. Jeśli kurs zmienił się pod wpływem sił rynkowych, to aprecjonował lub deprecjonował. Jeśli to władze (bank centralny, rząd, bądź rząd i bank centralny w porozumieniu) decydują o zmianie kursu, to może on się rewaluować bądź dewaluować.

17 Silna a słaba waluta

18 Polityka kursowa a polityka pieniężna Polityka kursowa jest obok polityki pieniężnej i fiskalnej głównym narzędziem polityki makroekonomicznej państwa. Sposób jej prowadzenia w znacznym stopniu wpływa na rozwój ekonomiczny danego kraju. Dlatego tak wiele uwagi poświęca się reżimom (systemom) kursu walutowego oraz zagadnieniom bilansu płatniczego.

19 Systemy kursu walutowego Istnieją różne systemy kursu walutowego możliwe do przyjęcia przez krajowy system pieniężny. Ogólnie można wyróżnić dwa podstawowe typy kursów: kursy (sztywne) i kursy zmienne. W obrębie kursów zmiennych można z kolei wyróżnić systemy pośrednie: kurs całkowicie zmienny płynny (floating) oraz rozwiązania pośrednie: kurs płynny sterowany (manager float), kurs pełzający (crawling peg) oraz kurs sztywny korygowany skokowo (adjustable peg).

20 System waluty płynnej

21 Bilans płatniczy BILANS PŁATNICZY jest to okresowe, usystematyzowane zestawienie transakcji gospodarczych dokonywanych z różnych tytułów w ciągu pewnego okresu, najczęściej roku pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi a zagranicznymi. Opisuje on całość transakcji prowadzonych przez kraj zagranicą, a więc łączna ilość dewiz napływających do kraju oraz wszystkie wydatki dewizowe kraju.

22 Bilans płatniczy Dzieli się on na dwie podstawowe części: BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH: bilans handlowy należności z tytułu eksportu i płatności z tytułu importu bilans usług usługi bankowe, transportowe, bankowe, turystyczne etc. bilans procentów i dywidend kapitały pochodzące z tytułu spłaty pożyczek zagranicznych i zapłaty procentów za nie. bilans transakcji nieodpłatnych BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH: kapitały obejmujące inwestycje bezpośrednie, portfelowe i inne rezerwy monetarne (złoto, SDR, dewizy)

23 Polityka kursowa a polityka pieniężna - instrumenty INTERWENCJA NA RYNKU WALUTOWYM MODYFIKACJA PARYTETU (rewaluacja albo dewaluacja) OGRANICZENIA WALUTOWE Niespójności celów monetarnych i kursowych: nie można jednocześnie kontrolować poziomu kursu walutowego i prowadzić autonomicznej polityki pieniężnej.

24 Rezerwy walutowe

25 Kryzys walutowy

26 Waluta międzynarodowa Internacjonalizacja waluty a substytucja walutowa(np. euroizacja Kosowo, Czarnogóra)

27 Funkcje waluty międzynarodowej miernik wartości (unit of account), środek płatniczy (medium of exchange), środek akumulacji (store of value)

28 Funkcje waluty międzynarodowej

29 Warunki uznania waluty za walutę międzynarodową Wysoka pozycja kraju emitującego walutę międzynarodową w gospodarce światowej oraz w światowym eksporcie. Tak więc wielka gospodarka, silnie powiązana z rynkiem światowym. Powszechne zaufanie do przyszłej wartości waluty a więc jej stabilności. Wpływ na to mają warunki instytucjonalno-prawne, zapewniające stabilność kraju emitenta. A więc harmonijne funkcjonowanie państwa, instytucje, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów, stabilność w prowadzonej polityce gospodarczej. Dobrze rozwinięty rynek finansowy kraju emitenta waluty. Dostępny musi on być także dla nierezydentów. A więc pozbawiony wszelkich formalnych i nieformalnych barier w dokonywaniu transakcji przez podmioty z innych krajów. POWYŻSZE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE JEDNOCZEŚNIE!!!

30 Euro jako waluta międzynarodowa

31 Dziękuję za uwagę!!!

32 Cytowana literatura Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna : rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Kowalewski P., Euro a międzynarodowy system walutowy, TWIGGER, Warszawa Latoszek E., Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej, w: Bank i Kredyt, nr Lutkowski K., Międzynarodowy system walutowy, Poltext, Warszawa Mucha-Leszko B., Strefa euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin Oręziak L., Euro nowy pieniądz, PWN, Warszawa Oręziak L., Euro-pieniądz międzynarodowy, w: Bank i Kredyt, nr Przybylska-Kapuścińska W. [red.]. Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008.

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego 1. Rys historyczny Międzynarodowy system

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej 1. Pojęcie, funkcje i instrumenty rynku walutowego Pojęcie rynku walutowego nie jest jednoznaczne. W wąskim znaczeniu jest on miejscem, w którym dokonuje

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu CYKLE KONIUNKTURALNE Wszystkie gospodarki rynkowe podlegają cyklom koniunkturalnym czyli powtarzającym się okresom pogorszenia i poprawy koniunktury (wahań wokół trendu). Cykl koniunkturalny: fluktuacje

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Bilans płatniczy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Szczecin, 30 listopada 2011 r. Definicja bilansu płatniczego Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Imię i nazwisko: Natalia Konopka nr albumu: 9355212 Funkcjonowanie i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów studia podyplomowe MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Małgorzata Gackiewicz Euro jako waluta międzynarodowa praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe

Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczó ka, Anna Szelàgowska Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe F I N A N S E Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe F I N A N S E Autorzy: Aneta Kosztowniak 5,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Wykład 8 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład

Bardziej szczegółowo

Wymienialność złotego - perspektywy i warunki jej rozszerzenia

Wymienialność złotego - perspektywy i warunki jej rozszerzenia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wymienialność złotego - perspektywy i warunki jej rozszerzenia Czerwiec 1994 Adam Koronowski Informacja Nr 214 Informacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu Międzynarodowy system walutowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/38 Plan wykładu: Wprowadzenie Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w systemie

Bardziej szczegółowo

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1 Gospodarka otwarta i bilans płatniczy 1 Gospodarka otwarta to taka gospodarka, która uczestniczy w handlu międzynarodowym (handlu dobrami i kapitałem). Jej przeciwieństwem jest gospodarka zamknięta, czyli

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy system walutowy

Międzynarodowy system walutowy Międzynarodowy system walutowy Wykład 12 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright Gabriela Grotkowska 2 Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Przed systemem waluty złotej System waluty

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku walutowego w Polsce

Rozwój rynku walutowego w Polsce Krystian Zawadzki Rozwój rynku walutowego w Polsce 1. WSTĘP Rynek walutowy będący jednym z segmentów rynku finansowego jest w wąskim znaczeniu pojmowany jako miejsce, na którym dokonuje się transakcji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s.

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. Dominik A. Skopiec, Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin 5 Gospodarka narodowa 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. 5 31 Dominik A. SKOPIEC* Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów studia podyplomowe MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Natalia Wałęsa Zmiany kursu walutowego EUR/PLN na podstawie kwotowań Narodowego Banku Polskiego w latach

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Bilans płatniczy i rynek walutowy, Karol Strzeliński 1 Autarkia a gospodarka otwarta rynek dóbr finalnych I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych C

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Grażyna Ancyparowicz Polityka kursowa a napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych BIZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

Nr 1176. Informacja. Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych

Nr 1176. Informacja. Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych Grudzień 2005 Zofia Szpringer Informacja

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Makroekonomia 1 Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Jak zarobić 1 mld USD w 1 dzień? 1990 r.: Wielka Brytania przystępuje do Europejskiego Mechanizmu Walutowego (ERM). Punktem odniesienia dla brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW

POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW operacje czynne, bierne i usługowe. Przedstawiono również rolę Rady Polityki Pieniężnej i NBP w prowadzeniu polityki pieniężno-kredytowej. Dokonano charakterystyki typowych kredytów oraz inne formy wspomagania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza porównawcza systemów kursu walutowego. Zeszyt nr 287. Izabela D. Tymoczko. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza porównawcza systemów kursu walutowego. Zeszyt nr 287. Izabela D. Tymoczko. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 287 Analiza porównawcza systemów kursu walutowego Izabela D. Tymoczko Warszawa, 2013 r. Izabela D. Tymoczko autorka jest pracownikiem Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Ewa Bilewicz Katedra Handlu Zagranicznego i MSE Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz Projekt okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa

Bardziej szczegółowo