Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu Zarządzanie przez jakośd szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorców Nr POKL /10, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta dnia... pomiędzy: Lingua Viva Małgorzata Zielioska z siedzibą w Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 11 NIP: , Regon: reprezentowaną przez Koordynatora Projektu a.. (pełna nazwa, adres, NIP, Regon przedsiębiorstwa) reprezentowanym przez.. 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa mikro oraz małych przedsiębiorstw / pracowników przedsiębiorstw, w projekcie Zarządzanie przez jakośd szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorców współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2 Definicje 2.1. Projekt projekt Zarządzanie przez jakośd szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorców, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorca (mikro, mały) zgłaszający Uczestnika szkolenia do udziału w szkoleniu Uczestnik szkolenia osoba delegowana na szkolenie przez Zamawiającego, przy czym może byd to tylko pracownik wydelegowany przez swojego pracodawcę oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą). Za pracowników uznawane są następujące osoby: pracownicy według krajowego prawa pracy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właściciele-kierownicy, partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalnośd w przedsiębiorstwie i czerpiący niego korzyści finansowe. Strona 1 z 5

2 2.4. Organizator szkolenia - Lingua Viva Małgorzata Zielioska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 11, NIP: , Regon: Terytorialny i czasowy zakres Projektu Projekt jest realizowany od do Obszarem realizacji projektu jest województwo wielkopolskie (powiat gostyoski, krotoszyoski, leszczyoski i miasto Leszno). Odbędą się 3 edycje szkoleo: I od do , II od do , III od do Cel Projektu Celem głównym Projektu jest podniesienie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji z zakresu zarządzania pracowników oraz przedstawicieli kadry zarządzającej zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach z terenu powiatu wolsztyoskiego, poznaoskiego oraz miasta Poznania. Cele szczegółowe: stworzenie warunków do podniesienia jakości zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami poprzez realizację szkoleo z zakresu Total Quality Management; zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania jakością przez Uczestników szkolenia, co przyczyni się do zwiększenia elastyczności ich funkcjonowania na rynku pracy; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia w zakresie wykorzystania języka angielskiego w kontaktach biznesowych oraz zarządzaniu firmą; wsparcie Przedsiębiorstw poprzez dostarczenie szkoleo, które zwiększą kompetencje ich pracowników. 5 Zakres usług oferowanych w projekcie Każdy z Uczestników szkolenia skorzysta z 2 rodzajów szkoleo ogólnych: 1. szkolenie z zakresu Total Quality Managamnet (56x45min) Moje miejsce w TQM (14x45min) Poczucie własnej wartości i pozytywna komunikacja (14x45min) Zasady pracy w zespole (14x45min) Motywowanie siebie i innych (14x45min) 2. szkolenie z zakresu języka angielskiego biznesowego na różnych poziomach zaawansowania z zastosowaniem multimedialnej platformy e-learningowej (60x45min) Zajęcia z zakresu TQM będą realizowane w systemie weekendowym (1 blok w 1 weekend raz w miesiącu), natomiast zajęcia z zakresu języka angielskiego będą realizowane w trybie tygodniowym (2 dni w tygodniu po 2x45min zajęd) lub weekendowym (1 dzieo po 4x45min zajęd). Szkolenia będą realizowane w średnio 10 osobowych grupach. Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatny komplet materiałów do każdego ze szkoleo oraz poczęstunek. W procesie nauczania języka wykorzystywana będzie platforma e-learningowa. Uczestnicy szkolenia, którzy nie posiadają dostępu do internetu, będą mogli skorzystad ze specjalnie przygotowanych stanowisk komputerowych w miejscach realizacji szkoleo. Warunkiem ukooczenia udziału w projekcie będzie 80% frekwencja na zajęciach. Po zakooczeniu szkolenia Uczestnik szkolenia uzyska certyfikat uwzględniający uzyskaną ocenę koocową. 6 Strona 2 z 5

3 Kryteria uczestnictwa Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są: osoby samozatrudnione oraz mikro i małe przedsiębiorstwa. Dla celów Projektu za mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej; DZ. U. z 2004r. Nr 173 poz. 1807, ze zm. (dane szczegółowe podane są w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa, który stanowi załącznik nr 1 do umowy). 7 Zobowiązania 7.1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa w ramach realizacji niniejszej umowy należy: 1. wniesienie wkładu własnego przedsiębiorcy w wysokości 453,31 PLN brutto, stanowiących 20% kosztów szkolenia, za każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia; Pozostałe koszty szkolenia są sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. uzupełnienie wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniem i jego realizacją zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 3. zapewnienia wykonania przez uczestników szkolenia zobowiązao nakładanych przez nich w związku z realizacją szkolenia, w szczególności dotyczy to wymogu: obecności na wszystkich zajęciach, podpisywania listy obecności, wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie szkolenia i po jego zakooczeniu oraz testów poziomujących składania oświadczeo zawierających zgodę uczestnika na zbieranie i przetwarzanie jago danych osobowych Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do jednorazowego wniesienia wkładu prywatnego stanowiącego iloczyn zgłoszonych do udziału w szkoleniu pracowników firmy i kosztu szkolenia w przeliczeniu na 1 osobę, w wysokości określonej w punkcie 7.1 ust.1 tj... zł brutto (słownie: ). Wpłaty należy dokonad najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do szkolenia na wyodrębniony rachunek bankowy Organizatora szkolenia: Bank BPH S.A. o/ Zielona Góra nr rachunku: W tytule przelewu prosimy napisad: wkład własny przedsiębiorstwa Rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej można odwoład jedynie w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęd. W przypadku późniejszej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do całościowej wpłaty wkładu prywatnego, wynikającego z liczby wstępnie zgłoszonych na szkolenie osób. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnid udział Uczestnika szkolenia w szkoleniach w dniach realizacji danego szkolenia oraz poinformowad Uczestnika szkolenia o konsekwencjach wynikających z jego nieusprawiedliwionej nieobecności Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zwrócid w całości kwotę pomocy publicznej ze środków Unii Europejskiej otrzymanej w związku z ww. szkoleniem, w przypadku, kiedy pracownik Przedsiębiorstwa nie weźmie udziału w szkoleniu lub weźmie udział jedynie w części szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu lub miejsca. Między innymi powodem takiej sytuacji może byd niewystarczająca ilośd Uczestników szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu lub miejsca zostanie przesłana mailem na adres Uczestnika szkolenia niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. Zamawiający nie może domagad się rekompensaty za szkody, w tym utracone korzyści, wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu lub miejsca szkolenia. Strona 3 z 5

4 8 Poufnośd Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy informacji dotyczących drugiej Strony, jakie uzyskano w ramach realizacji niniejszej umowy, z wyjątkiem tych, które: są ogólnie dostępne; były w posiadaniu Stron przed podpisaniem niniejszej umowy; po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną uznane za jawne. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępnienia niniejszej umowy organom kontrolnym, właściwym dla każdej ze stron. 9 Proces monitoringu i oceny 9.1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy szkoleo podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działao podjętych w ramach Projektu W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny, Uczestnicy szkoleo oraz Przedsiębiorstwa są zobowiązani do udzielania Organizatorowi informacji (podczas i po zakooczeniu udziału w Projekcie) na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie. 10 Pozostałe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych lub w świadczonych usługach, ani za jakiekolwiek straty bezpośrednie czy pośrednie, związane z dostarczeniem, realizacją lub wykorzystywaniem tych materiałów i usług Organizator szkoleo zachowuje wszelkie prawa autorskie do swoich materiałów szkoleniowych dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie - w części lub w całości dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione Przedsiębiorstwo przyjmuje odpowiedzialnośd za przestrzeganie postanowieo niniejszej Umowy przez osoby delegowane przez siebie na szkolenie (Uczestników szkolenia). W szczególności Przedsiębiorstwo zobowiązuje się wypłacid Organizatorowi odszkodowanie za poniesione szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników szkolenia W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony będą starały się załatwid go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd obejmujący obszar siedziby organizatora szkolenia W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, wytyczne dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz postanowienia umowy o dofinansowanie projektu z dn Umowa została sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Oświadczam, iż: 12 Oświadczenia nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy paostwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z ). Strona 4 z 5

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dzieo złożenia wniosku przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria, pozwalające zaliczyd go do kategorii (zaznaczyd krzyżykiem): MIKROPRZEDSIĘBIORCY MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY Jako pomoc w stwierdzeniu, do której kategorii zalicza się Paostwa przedsiębiorstwo posłużyd może kwalifikator MŚP na stronach PARP: Z dniem podpisania niniejszej umowy Przedsiębiorstwu zostaje udzielona pomoc publiczna w wysokości określonej w umowie (zgodnie z art. 2 pkt 11 u.p.p dzieo udzielenia pomocy to dzieo, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy). Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, na podst. art i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1999r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 tj.: Kto składa zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnieo, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie ) oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą... pieczęd przedsiębiorstwa.... miejscowośd, data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.. Pieczęd organizatora szkolenia.... miejscowośd, data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora Załączniki: załącznik nr 1:Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa załącznik nr 2: Kwestionariusze osobowe uczestników szkoleo objętych Umową Szkoleniową załącznik nr 3: Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie i rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. załącznik nr 4: Regulamin szkoleo w ramach projektu projekcie Zarządzanie przez jakośd - program wsparcia mikro i małych przedsiębiorców dodatkowo należy dostarczyd wraz z powyższymi dokumentami: Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/krs. Strona 5 z 5

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego.

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. Załącznik nr 3 REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu.

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bartniczej 5, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo

Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: DMP ECO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-727 przy ul. Wernyhory

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni podkarpaccy programiści z certyfikatem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy stronami: KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI KADR MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOPOLSKI GWARANCJĄ STABILNEJ I SILNEJ GOSPODARKI POKL.08.01.

ROZWÓJ KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI KADR MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOPOLSKI GWARANCJĄ STABILNEJ I SILNEJ GOSPODARKI POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU Regulamin określa: 1) Informacje o Projekcie, 2) Warunki uczestnictwa, 3) Zasady rekrutacji, 4) Zasady kwalifikacji Uczestników, 5) Prawa Uczestniczki /Uczestnika Projektu, 6) Obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy).

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy). UMOWA O STAŻ zawarta w dniu... nr.... pomiędzy: Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul.kościelnej 21, 60-536 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

4 Cel Projektu 4.1 Celem projektu jest podniesienie jakości kapitału ludzkiego małopolskich przedsiębiorstw.

4 Cel Projektu 4.1 Celem projektu jest podniesienie jakości kapitału ludzkiego małopolskich przedsiębiorstw. Regulamin projektu szkoleniowego nr: WND-POKL.08.01.01-12-367/11 pt.: Zaawansowane kursy językowe dla specjalistów dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo