REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Nr WND-POKL /10 Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja, realizowanego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 2. Realizatorem projektu (Projektodawcą) jest Euroschool-Perfect z siedzibą w Białymstoku, ul. Upalna 1A. 3. Projekt realizowany jest w okresie od r r. 4. Celem projektu jest zwiększenie potencjału pracowniczego mikro i małych przedsiębiorstw województwa podlaskiego z 200 firm: 160 mikro i 40 małych w zakresie umiejętności językowych metodą blended learningu. 5. Oferowane formy wsparcia w ramach projektu to szkolenia z zakresu języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania prowadzone metodą blended learningu oraz szkolenia z zakresu proekologicznych rozwiązań. 6. Głównym rezultatem projektu jest przeszkolenie 240 osób: 160 kobiet i 80 mężczyzn z mikro i małych przedsiębiorstw posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podlaskiego i ich pracowników zamieszkujących woj. podlaskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 7. Projekt obejmie wsparciem 180 osób zatrudnionych w mikro i 60 w małych przedsiębiorstwach. 8. Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu. 9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Koordynatorki Projektu. 10. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Definicje Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyłoniony w drodze konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2/2012 w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Projektodawca podmiot realizujący projekt Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja, który na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL /12-00 otrzymał zgodę na jego realizację. Uczestnik/Uczestniczka osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie (pracodawca bądź pracownik oddelegowany na szkolenie oraz przedsiębiorca, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Przedsiębiorca podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz zgodnie z

2 Dokumentacja Konkursową WUP Konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2/2012 posiada jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego; jednocześnie spełnia kryteria, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (Dz. U. UE L z dnia 9 sierpnia 2008r., Nr 214, poz. 3 Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR [zgodnie z przypisem zawartym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ilekroć w opisie Priorytetu VIII jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)] Małe Przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR [zgodnie z przypisem zawartym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ilekroć w opisie Priorytetu VIII jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)] Pracownik osoba zatrudniona w mikro, małym przedsiębiorstwie oddelegowana przez pracodawcę na szkolenie, zgodnie z dokumentacją konkursową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2/2012 oraz w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. 2 pkt.8 (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) przez pracownika należy rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)1, b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. Beneficjent Pomocy podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej na szkolenie (mikro i małe przedsiębiorstwa), który pozytywnie przeszedł ocenę kwalifikowania się do udzielenia pomocy, w tym ocenę kondycji ekonomicznej. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące Beneficjentów Pomocy i Uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Projektodawcę. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Biuro Projektu - znajduje się w Białymstoku, przy ul. Upalnej 1A. II. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie 3 Zakres wsparcia 1. W ramach Projektu zaplanowano realizację: Szkolenia językowe - 24 grup średnio 10-osobowych w trzech cyklach po 8 grup z zakresu języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania z zastosowaniem metody blended learningu. W uzasadnionych przypadkach Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności grup szkoleniowych. Szkolenie obejmuje łącznie 100 godzin szkoleniowych, realizowanych przez okres 7 miesięcy w 3 cyklach, po godzinach pracy średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny lub 4 godziny realizowane 1 raz w tygodniu, np. w sobotę. Obok szkoleń stacjonarnych Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają

3 na okres 6 m-cy dostęp do szkoleń e-learningowych poprzez platformę zdalnej nauki online; Szkolenia z proekologicznych rozwiązań - w zakresie oszczędzania energii i ewidencji odpadów. Realizacja: 2 moduły x 4 godziny każdy w 24 grupach średnio 10- ososobowych, po godzinach pracy. 2. Szkolenia realizowane będą zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu tj.: I cykl od stycznia 2013r. do lipca 2013r. II cykl od sierpnia 2013r. do lutego 2014r. III cykl od marca 2014r. do września 2014r. 3. Rekrutacja grup szkoleniowych odbywać się będzie zgodnie z terminami i procedurami określonymi w Regulaminie Rekrutacji, który dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie - w okresie realizacji rekrutacji tj.: I cykl od r. do r. II cykl od r. do r. III cykl od r. do r. 4. Osoby spełniające kryteria formalne określone w Regulaminie Rekrutacji przejdą testy pisemne i rozmowy kwalifikujące Uczestników na odpowiedni poziom zaawansowania językowego. 5. Uczestnicy/Uczestniczki szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, który stanie się ich własnością po ukończeniu projektu. 6. Projektodawca zapewnia Uczestnikom/Uczestniczkom przerwę kawową podczas szkolenia. 7. Szkolenie będzie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w zakresie języka angielskiego oraz szkoleń z proekologicznych rozwiązań. 8. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z rozkładem zajęć, w miejscu wskazanym przez Projektodawcę. 9. Projekt nie przewiduje refundacji kosztów dojazdu na szkolenie. 10. Udział Uczestników/Uczestniczek w szkoleniu jest odpłatny zgodnie z zapisami 3 pkt.5,6 Regulaminu Rekrutacji. 4 Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie 1. Osoby ubiegające się o udział w projekcie muszą spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki formalne, a więc w szczególności: - być przedsiębiorcą (właścicielem lub współwłaścicielem) lub delegowanym pracownikiem (zatrudnionymi w chwili przystąpienia do projektu, tj. podpisania Deklaracji udziału w projekcie, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz zamieszkiwać na terenie woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) mikro, małych przedsiębiorstw, a firmy te muszą posiadać jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego, - dostarczyć uzupełniony i podpisany komplet dokumentów określonych w Regulaminie Rekrutacji i/lub stanowiących Załączniki do Regulaminu Rekrutacji, - przekazać Projektodawcy wymagane dane osobowe do celów ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości, - wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach. 2. Uczestnicy/Uczestniczki szkolenia zobowiązani są do informowania Projektodawcy o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych (np. nazwiska, dowodu osobistego, numeru telefonu, a, adresu zamieszkania), które zaszły od momentu zgłoszenia się do momentu zakończenia udziału w projekcie.

4 3. Wszelkie informacje zbierane o Uczestnikach/Uczestniczkach lub firmach delegujących będą wykorzystywane wyłącznie do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zakresie udzielonej pomocy publicznej). 4. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w projekcie (Beneficjenci Pomocy) zobowiązane są do podpisania Umowy Szkoleniowej oraz wpłacenia kwoty wkładu prywatnego, określonej w ww. umowie na wyodrębniony w tym celu rachunek Projektodawcy. 5 Rekrutacja i kwalifikacja 1. Rekrutacja i kwalifikacja szczegółowo została określona w Regulaminie Rekrutacji. 2. Rekrutacja i kwalifikacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.: łączna liczba osób przeszkolonych w projekcie 240 (ilościowy udział osób został określony w pkt 6 i pkt 7 1 niniejszego Regulaminu). 6 Obowiązki Uczestników/Uczestniczek szkoleń 1. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach, każdy z uczestników/uczestniczek jest zobowiązany do podpisania Umowy Szkoleniowej oraz zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Projektu. 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach szkolenia przewidzianego w projekcie, w wymiarze co najmniej 80% (86 h) liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w ramach całego szkolenia językowego oraz z zakresu proekologicznych rozwiązań. Obecność na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 3. Projektodawca dopuszcza nieusprawiedliwione nieobecności uczestników projektu w maksymalnym wymiarze 20% (22 h) łącznej liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w ramach całego projektu. 4. Przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności, wynoszącego 20% (22 h) liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w projekcie, powoduje wykluczenie osoby z projektu. W tej sytuacji jest ona zobowiązana do wniesienia opłaty stanowiącej koszt przypadający na jednego uczestnika we wniosku o dofinansowanie, o której mowa w podpisanej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu Umowie Szkoleniowej. 5. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu zobligowany jest przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę oraz wypełniania ankiet oceniających kurs i trenera przeprowadzanych w połowie zajęć i na zakończenie oraz przystąpienia do końcowego testu wiedzy. 6. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego podwyższenie kwalifikacji jest wymagana frekwencja oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na końcowym sprawdzianie wiedzy. 7. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu. 8. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 7 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

5 1. Uczestnik/Uczestniczka, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia, informując o tym Projektodawcę, a jego miejsce zajmuje osoba wg kolejności na liście rezerwowej z określonego poziomu zaawansowania oraz spełniająca kryteria formalne rekrutacji. 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z projektu w trakcie szkolenia, zobowiązany jest on do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest zdarzenie losowe, Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż zdarzenie losowe lub dokumentacja potwierdzająca to zdarzenie nie zostanie zaakceptowana przez Projektodawcę, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do wniesienia opłaty stanowiącej koszt przypadający na jednego Uczestnika we wniosku o dofinansowanie, o której mowa w podpisanej przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu Umowie Szkoleniowej. 5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby z udziału w projekcie jest on zobowiązany do zwrotu materiałów szkoleniowych. 6. W przypadku, gdy pomoc publiczna została udzielona niezgodnie z zasadami z winy Beneficjenta Pomocy np. w wyniku zatajenia bądź podania nieprawdziwych danych lub niedopełnienia innych warunków umowy przez beneficjenta pomocy publicznej, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, beneficjent pomocy zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy tylko w przypadku, gdy stwierdzona zostanie wina Beneficjenta Pomocy odnośnie niedotrzymania warunków dotyczących pomocy (w tym w szczególności dotyczących intensywności pomocy). 8 Zasady monitoringu 1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach projektu, ankiet ewaluacyjnych i testów wiedzy. 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do należytego i zgodnego z wytycznymi Instytucji Wdrażającej wykonania projektu, w tym wypełnienia kwestionariusza PEFS. 3. Uczestnik/Uczestniczka projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodnie na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3, przetwarzane będą w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji projektu. 9 Postanowienia końcowe 1. Podanie na etapie rekrutacji albo udziału w projekcie nieprawdziwych danych wymaganych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Rekrutacji, w szczególności uniemożliwiających właściwą ocenę przez Projektodawcę kwalifikowalności uczestnika do objęcia wsparciem w ramach projektu, skutkują wykluczeniem tej osoby z dalszego udziału w projekcie. 2. W przypadku, gdy podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie nieuprawnionym udzieleniem wsparcia, narażającym Projektodawcę na straty finansowe, osoba, która dopuściła się podania nieprawdziwych informacji, zobowiązana będzie do pokrycia strat z tego wynikających.

6 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących kwestii związanych z udziałem Uczestników/Uczestniczek w projekcie jak i Projektodawcy obowiązuje Umowa Szkoleniowa podpisywana przed rozpoczęciem szkolenia. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu: Załącznik nr 1 Umowa szkoleniowa Beneficjent Pomocy wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy szkoleniowej BP Lista Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych Załącznik nr 2 Umowa szkoleniowa Uczestnika/Uczestniczki Projektu Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Miejscowość, data Podpis Koordynatorki Projektu...

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo