Podsumowanie 2019 i perspektywy 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie 2019 i perspektywy 2020"

Transkrypt

1 Podsumowanie 2019 i perspektywy 2020 Opracowujemy innowacyjne terapie onkologiczne 16 kwietnia 2020

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. ( Ryvu lub "Spółka"). Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Ryvu Therapeutics, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Ryvu Therapeutics przygotowała Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie papierów wartościowych wyemitowanych przez Ryvu Therapeutics opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach Spółki zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Ryvu Therapeutics lub spółek Grupy Kapitałowej Ryvu Therapeutics. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników Ryvu Therapeutics lub Grupy Kapitałowej Ryvu Therapeutics. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki ani doradcy Spółki nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku ich aktualizowania. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Ryvu Therapeutics, jej kierownictwa, doradców lub przedstawicieli takich osób. Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie (Ryvu Therapeutics S.A.) oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Emitenta, który został opublikowany w dniu 3 września 2019 r. ( Prospekt ) i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Oferowanych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane. 2

3 Nasza misja Ryvu buduje portfolio nowej generacji terapii onkologicznych bazujących na najbardziej aktualnym zrozumieniu biologii nowotworów, z wykorzystaniem sprytnych i zdecydowanych strategii klinicznych

4 Firma biotechnologiczna rozwijająca innowacyjne terapie w obszarach o niezaspokojonych potrzebach w onkologii AKTYWA STRATEGIA SPÓŁKA SEL120 pierwszy w swojej klasie inhibitor CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych podanie leku pierwszemu pacjentowi (wrzesień 2019) SEL24/MEN1703 pierwszy w swojej klasie dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3 do zastosowania w leczeniu nowotworów krwi, rozwijany we współpracy z Menarini (obecnie w 2 fazie badań klinicznych) Wszystkie badania kliniczne nad SEL24 i SEL120 są prowadzone w USA Samodzielny rozwój SEL120 Zaawansowana platforma terapii celowanych Co roku spodziewany jeden nowy kandydat przedkliniczny Inhibitory kinaz, metabolizm nowotworów, syntetyczna letalność, immunoonkologia Samodzielny rozwój lub partnering Notowana na warszawskiej GPW (Ticker:RVU) ~760 mln zł aktualna kapitalizacja 59 mln zł* gotówka i inwestycje krótkoterminowe >120 mln zł** granty przyznane do 2023 > 150 pracowników DWA PROJEKTY W BADANIACH KLINICZNYCH WYSOKI POTENCJAŁ WZROSTU WARTOŚCI DOJRZAŁA STRUKTURA KORPORACYJNA * Na dzień 6 kwietnia 2020 r. ** Maksymalne nierozwadniające finansowanie badań, zakładając powodzenie wszystkich projektów zgodnie z obecnym harmonogramem i umowami grantowymi 4

5 Kluczowe osiągnięcia w 2019 MARZEC WRZESIEŃ PAŹDZERNIK MARZEC GRUDZIEŃ SIERPIEŃ WRZESIEŃ GRUDZIEŃ ZGODA FDA NA ROZPOCZĘCIE BADANIA KLINICZNEGO SEL120 PIERWSZY PACJENT DOSTAJE SEL120 SPÓŁKA PODZIELONA NA RYVU THERAPEUTICS I SELVITA 2 PROGRAMY ZDOBYWAJĄ DOFINANSOWANIE GRANTOWE NCBiR O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI >72 MLN PLN 1. NAJWIĘKSZY GRANT W HISTORII SPÓŁKI (PLN 39.5m): Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP 2. Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii (PLN 32.8m) RADA NADZORCZA I ZARZĄD WZMOCNIONE O MIĘDZYNARODOWYCH EKSPERTÓW Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY BIOTECHNOLOGICZNEJ DR N. MED. SETAREH SHAMSILI zostaje Dyrektorem ds. Medycznych. W październiku zostaje członkiem Zarządu Spółki. Dołączają uznani eksperci: AXEL GLASMACHER Ph.D. COLIN GODDARD Ph.D. THOMAS TURALSKI JARL ULF JUNGNELIUS M.D. SELEKCJA KANDYDATA PRZEDKLINICZNEGO ANTAGONISTY A2A/B DO BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH W STANDARDZIE NON-GLP CAŁY ROK POSTĘPY W PORTFOLIO PROJEKTÓW R&D I KLINICZNYCH PREZENTOWANE NA PRESTIŻOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH SEL24/MEN 1703 ASCO, EHA, ASH SEL120 m.in. ASH, AACR A2A/B, STING m.in. AACR, SITC 5

6 Oczekiwane osiągnięcia w 2020 MARZEC SEL24 ZAKOŃCZONA Z SUKCESEM FAZA I BADAŃ KLINICZNYCH Pacjenci z ostrą białaczką szpikową (AML); ogłoszenie SEL24 - ROZPOCZĘCIE II FAZY BADAŃ KLINICZNYCH SEL24 PUBLIKACJA WYNIKÓW Z FAZY I PRZEZ MENARINI Wyniki zostaną zaprezentowane przez Menarini na nadchodzących konferencjach naukowych MARZEC 2020 SEL120 MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STATUSU LEKU SIEROCEGO Decyzja FDA z o możliwości uzyskania statusu leku sierocego (ODD) SEL120 - PUBLIKACJA WSTĘPNYCH WYNIKÓW FAZY I Badania kliniczne w trakcie CZERWIEC WARTOŚCIOWE DANE Z PROGRAMÓW PRZEDKLINICZNYCH 4 postery dt. programów STING, SMARCA, HPK1 oraz A2A/B zostaną opublikowane na konferencji AACR w czerwcu 2020 DO KOŃCA ROKU JEDNA NOWA CZĄSTECZKA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH Aktualne badania toksykologiczne non-glp dla antagonistów A2A/B Aktualnie trwają badania przygotowujące do selekcji kandydata przedklinicznego z projektu STING DO KOŃCA ROKU UMOWY PARTNERINGOWE W PROGRAMACH PRZEDKLINICZNYCH 6

7 Nowa współpraca badawcza między Ryvu i Galapagos ogłoszona 16 kwietnia 2020 WARUNKI FINANSOWE RYVU OTRZYMA PŁATNOŚĆ WSTĘPNĄ DODATKOWO PŁATNOŚCI ZA OPCJE I OSIĄGNIĘCIE KAMIENI MILOWYCH W PROJEKCIE RYVU OTRZYMA TANTIEMY OD SPRZEDAŻY PRODUKTÓW OPRACOWANYCH W WYNIKU WSPÓŁPRACY STRUKTURA UMOWY Odkrywanie i rozwój pierwszych w swojej klasie związków małocząsteczkowych o potencjalnym zastosowaniu w kontekście chorób zapalnych Współpraca opiera się na nowym celu molekularnym, platformie badawczej oraz powiązanej własności intelektualnej wniesionej przez Ryvu Ryvu i Galapagos zapewnią niezbędne do współpracy zasoby, wniosą specjalistyczną wiedzę z zakresu walidacji nowych celów terapeutycznych, wysokoprzepustowych badań przesiewowych, chemii medycznej, biologii in vitro i in vivo oraz toksykologii. Spółka biotechnologiczna specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju leków małocząsteczkowych o nowatorskich mechanizmach działania Założona w 1999 r. 725 pracowników Notowana na Euronext i NASDAQ Kapitalizacja 12,2 mld Pipeline obejmuje związki w fazie I-III; badania przedkliniczne i programy badawcze w stanach zapalnych, zwłóknieniu i innych wskazaniach. Wiodący program filgotinib inhibitor JAK1 w III fazie Galapagos uzyska wyłączne prawa do własności intelektualnej wypracowanej do tej pory przez Ryvu jak również tej która powstanie w wyniku współpracy. Współpraca obejmie wspólne prace badawczo-rozwojowe, po których Galapagos będzie kontynuował dalszy rozwój związków samodzielnie. 7

8 Szerokie portfolio innowacyjnych projektów o atrakcyjnym potencjale w onkologii 8

9 Szerokie portfolio innowacyjnych projektów o atrakcyjnym potencjale w onkologii TERAPIE CELOWANE IMMUNOONKOLOGIA SYNTETYCZNA LETALNOŚĆ SEL24/MEN1703 DUALNY INHIBITOR PIM/FLT3 SEL120 SELEKTYWNY INHIBITOR CDK8 DUALNY ANTAGONISTA A2A/A2B SYSTEMOWY AGONISTA STING SELEKTYWNY INHIBITOR HPK1 INHIBITOR/ DEGRARDER SMARCA2 BADANIA KLINICZNE BADANIA KLNICZNE BADANIA TOKSYKOLOGICZNE OPTYMALIZACJA STRUKTURY WIODĄCEJ OPTYMALIZACJA STRUKTURY WIODĄCEJ WCZESNA OPTYMALIZACJA W STRUKTURY WIODĄCEJ SEL24 SEL120 o o o o o o Globalne partnerstwo z Podwójny mechanizm działania: potencjalne większa skuteczność i dłuższe odpowiedzi w AML Pacjenci po wznowie lub oporni na leczenie selektywnymi inhibitorami FLT3 Pierwszy w swojej klasie unikalny mechanizm działania: bezpośrednia cytotoksyczność i eliminacja białaczkowych komórek macierzystych Działa niezależnie od statusu mutacji Bezpieczne i skuteczne połączenie z SoC i innymi terapiami o A2A/A2B o o STING o o o HPK1 Jedyny dualny antagonista A2A/A2B skuteczny w wysokim stężeniu adenozyny (mikrośrodowisko guza) Rząd wielkości silniejszy niż znani, rozwijani antagoniści receptora adenozynowego, w tym AstraZeneca, Corvus, Arcus Bezpośredni, ogólnoustrojowy agonista STING o skuteczności przeciwnowotworowej porównywalnej lub przewyższającej najsilniejsze znane związki w badaniach klinicznych (GSK) Indukuje długotrwałą pamięć immunologiczną Silne, bezpośrednie wiązanie do heterogennych alleli STING Nowy cel terapeutyczny o unikalnym podwójnym potencjale w onkologii: zwiększenie odpowiedzi immunologicznej i oporności komórek T na immunosupresyjne mikrośrodowisko guza SMARCA2 o o INNE CELE S/L Potencjał leku pierwszego w swojej klasie Najbardziej selektywny ujawniony inhibitor/degrader PROTAC SMARCA2 z potwierdzonym syntetycznie letalnym fenotypem in vitro w liniach nowotworowych z mutacją SMARCA4 o o MTAP, WRN i wiele innych nieujawnionych celów molekularnych Niespełnione potrzeby medyczne w guzach litych 9

10 Pierwszy cel terapeutyczny: ostra białaczka szpikowa AML: Najniższy poziom przeżywalności pacjentów spośród wszystkich nowotworów krwi Mediana wieku w momencie rozpoznania Skala występowania 83,000 2,800 AML Wszyscy (Wiek 20+) MDS MM CML NHL CLL MPNs HL Wszyscy (Wiek<20) 26% pacjentów żyjących po 5 latach od postawienia diagnozy 2 Najczęstszy typ białaczki u osób dorosłych 67 30% Mediana wieku w momencie rozpoznania Największa częstotliwość występowania u osób starszych 3-4 osoby na 100 tys. osób osób z AML ma mutację (wewnętrzna duplikacja tandemowa) w genie kinazy tyrozynowej 3 (FLT3). Mutacja genu FLT3 wiąże się z mniej korzystnym rokowaniem 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 letni wskaźnik względnej przeżywalności pacjentów Źródło: Leukemia & Lymphoma Society,

11 Otoczenie kliniczne: małocząsteczkowe terapie do walki z ostrą białaczką szpikową SEL120 jest jedynym inhibitorem kinazy CDK8 aktywnie rozwijanym w badaniach klinicznych SEL24/MEN1703 jest unikalnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3 CDK8 FLT3 Dual PIM/FLT3 PIM IDH1 lub IDH2 Inne 1/2 faza 3 faza Zatwierdzone PROGRAMY KLINICZNE RYVU ODPOWIADAJĄ NA NIEZASPOKOJONE POTRZEBY MEDYCZNE Aktywność terapeutyczna w przypadkach opornych na inhibitory specyficzne wobec tylko pojedynczej mutacji Skuteczność w szerokiej populacji pacjentów Redukcja konieczności stosowania schematów leczenia opartych na chemioterapii Dogodna dla pacjenta doustna droga podania 11

12 SEL120: Wysoce selektywny inhibitor CDK8 z szerokim potencjałem w licznych wskazaniach terapeutycznych SEL120 Mechanizm działania CDK8 odmienny od innych kinaz CDK Inne nowotwory wrażliwe na inhibitory CDK8 Inny profil toksyczności Różne populacje pacjentów odpowiadających i biomarkery odpowiedzi Potencjał terapeutyczny dzięki synergizmowi mechanizmów działania Bezpośrednia cytotoksyczność (indukcja apoptozy) NOWOTWORY HEMATOLOGICZNE GUZY LITE CHOROBY SIEROCE Eliminacja białaczkowych komórek macierzystych (ang. leukemic stem cells), które odpowiedzialne są wznowy w AML Unikalny mechanizm odmienny od obecnie dostępnych terapii AML HR-MDS RAK JELITA GRUBEGO RAK PIERSI DIAMOND-BLACKFAN ANEMIA Może być podawany pacjentom niezależnie od ich statusu genetycznego i mutacji Może być bezpiecznie i efektywnie łączony z obecnymi chemioterapeutycznymi standardami leczenia (np. Ara-C) jak również z najnowszymi, wprowadzanymi terapiami jak np. venetoclax ALL BIAŁACZKA SEL120 uzyskał USD 3,25m dofinansowania od fundacji Leukemia & Lymphoma Society, w ramach programu Therapy Acceleration Program (TAP) 12

13 SEL120: potencjalna rola inhibitora CDK8 w terapii AML PRZESŁANKI DLA INHIBITORÓW CDK8 W AML o AML charakteryzuje się deregulacją transkrypcji o CDK8 jest podjednostką kinazową modułu kompleksu mediatora łącząc podstawową transkrypcją a elementami regulacyjnymi zaangażowanymi w: Deregulację superwzmacniaczy (SE) Wpływ na różnicowanie i geny pro/antyapoptotyczne SKUTECZNOŚĆ SEL120 - CDK8 INHIBITOR - W AML o Selektywnie atakuje komórki białaczkowe, oszczędzając normalne komórki krwi (nienaruszona normalna hematopoeza) o Prowadzi do bezpośredniej śmierci komórek nowotworowych (różnicowa cytotoksyczność na AML z nadekspresją STAT5) o Prowadzi do redukcji poziomu białek antyapoptotycznych i indukuje geny zaangażowane w prawidłową hematopoezę komórek macierzystych 13

14 Doskonała aktywność SEL120 w modelach komórkowych AML z nadekspresją białka STAT5 SEL120 jest silnym i selektywnym inhibitorem CDK8 Poziomy pstat1/pstat5 jako biomarkery wrażliwości nowotworów Aktywność w zakresie nanomolowych stężeń na CDK8/CDK19 i wysoka selektywność w obrębie ludzkiego kinomu RELATYWNA INTENSYWNOŚĆ (WESTERN BLOT, PROTEIN QUANTIFICATION) WRAŻLIWE LINIE NOWOTWOROWE p-stat5 Ser726 OPORNE LINIE NOWOTWOROWE p-stat1 Ser727 Nie hamuje znacząco innych kinaz z rodziny CDK Patent na strukturę chemiczną przyznany w USA w 2017 WRAŻLIWE LINIE NOWOTWOROWE OPORNE LINIE NOWOTWOROWE 14

15 SEL120 indukuje regresję nowotworu oraz regenerację szpiku kostnego Ksenograft materiał od pacjentów z CD34+ AML Komórki PDX od pacjentów z AML Mysz NSG Kontrola i SEL120: Dawka 46 mg/kg 17 dni Dawkowanie: raz dziennie, 29/30 dni Analiza i ocena potencjału przeciwnotworowego P20: CD34+ NPM1wt CAŁKOWITA REGRESJA NOWOTWORU (KREW OBWODOWA) REGENERACJA HEMATOLOGICZNA (SZPIK KOSTNY) REDUKCJA SPLENOMEGALII %hcd45+ REGRESJA NOWOTWORU KREW OBWODOWA ŚREDNIA Mean body ZMIANA weight MASY change CIAŁA [%] [%] ±SEM ± SEM Body MASA Weight CIAŁA Change -15 Vehicle, QD, po SEL120, 45 mg/kg QD, po %mcd45+ SZPIK KOSTNY ŚLEDZIONA DNI Day of administration DNI KONTROLA SEL120 KONTROLA SEL120 WAGA ŚLEDZIONY [mg] Badania przeprowadzone przez 15

16 SEL120 posiada potencjał terapeutyczny w onkologii poza AML i w chorobach sierocych NOWOTWORY HEMATOLOGICZNE AML HR-MDS SEL120 GUZY LITE RAK JELITA GRUBEGO RAK PIERSI CHOROBY SIEROCE NIEDOKRWISTOŚĆ BLACKFANA -DIAMONDA ŚREDNIA Mean OBJĘTOŚĆ tumor volume NOWOTWORU (mm 3 ) ±SEM [mm 3 ] ± SEM CHŁONIAK Z KOMÓREK PŁASZCZA EFEKTYWNOŚĆ TERAPEUTYCZNA SEL120 Efficacy MODEL of SEL120 Z-138in Z-138 model 3000 Vehicle, QD, po SEL120, 30 mg/kg BID, po Day of DNI administration NIEDOKRWISTOŚĆ DIAMONDA BLACKFANA* ALL GUZ WILMSA SEL120, 60 mg/kg BID NOWOTWÓR PIERSI FAKTY BIAŁACZKA SEL120 jest skuteczny w przedklinicznych modelach AML Dodatkowe możliwości terapeutyczne SEL120 w przypadku raka piersi, raka jelita grubego oraz sierocych zaburzeń hematologicznych ŚREDNIA Mean OBJĘTOŚĆ tumor volume NOWOTWORU (mm 3 ) ±SEM [mm 3 ] ± SEM EFEKTYWNOŚĆ TERAPEUTYCZNA SEL120 Efficacy of MODEL SEL120 SK-NEP1 in SK-NEP1 model 3000 Vehicle, QD, po SEL120, 60 mg/kg QD, po Day of administration DNI ŚREDNIA Mean OBJĘTOŚĆ tumor volume NOWOTWORU (mm 3 ) ±SEM [mm 3 ] ± SEM EFEKTYWNOŚĆ TERAPEUTYCZNA SEL120 Efficacy of MODEL SEL120 MDA-MB-468 in MDA-MB-468 model Vehicle, QD, po Cisplatin, 8 mg/kg E2W, ip SEL120, 60 mg/kg QD, po Day of administration DNI Disc. SEL120 Disc. SEL120 Disc. SEL120 Disc. SEL120 * Small Molecule Screens Identify CDK8-Inhibitors as Candidate Diamond-Blackfan Anemia Drugs Lund University, Jun Chen, MD, PhD Presentation at ASH

17 SEL120 posiada potencjalne szerokie zastosowanie medyczne u pacjentów z AML PACJENCI W DOBREJ KONDYCJI FIT PATIENTS PACJENCI W CIĘŻSZYM STANIE OGÓLNYM UNFIT PATIENTS BEZ MUTACJI Z MUTACJAMI ONKOGENNYMI BEZ MUTACJI Z MUTACJAMI ONKOGENNYMI PIERWSZA LINIA LECZENIA INTENSYWNA CHEMIOTERAPIA INDUKCYJNA INTENSYWNA CHEMIOTERAPIA INDUKCYJNA + TERAPIA CELOWANA TERAPIA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI TERAPIA LUB O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI TERAPIA CELOWANA OPORNA/ NAWRACAJĄCA CHOROBA AGRESYWNA TERAPIA RAUNKOWA TERAPIA CELOWANA TERAPIA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI TERAPIA CELOWANA SEL120 SEL120 MONOTERAPIA SEL120 + TERAPIA CELOWANA SEL120 + TERAPIA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI SEL120 + TERAPIA CELOWANA 17

18 SEL120: badanie fazy 1b lek podany pierwszemu pacjentowi (IX 2019) Nazwa badania: Faza 1b badania SEL120 u pacjentów cierpiących na ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespół mielodysplastyczny wysokiego ryzyka (HR-MDS) POPULACJA PACJENTÓW: Pacjenci z nawrotową/oporną na leczenie AML lub MDS wysokiego ryzyka Bez wstępnej stratyfikacji pacjentów GŁÓWNE CELE: Ocena bezpieczeństwa i tolerancji Ustalenie rekomendowanej dawki SEL120 do drugiej fazy badań klinicznych KAMIENIE MILOWE PROJEKTU INFORMACJA FDA O MOŻLIWOŚCI NADANIA STATUSU LEKU SIEROCEGO WSTĘPNE WYNIKI FAZY 1b CELE DRUGORZĘDOWE: Ocena farmakokinetyki Wstępna ocena aktywności przeciwbiałaczkowej CELE EKSPLORACYJNE: Ocena farmakokinetyki SEL120 u pacjentów z AML lub HR-MDS 2021 FINALNE WYNIKI FAZY 1b Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 AKTYWACJA OŚRODKÓW FAZA 1 ESKALACJA DAWKI FAZA EKSPANSJI DAWKI: LECZENIE SEKWENCYJNE LUB W KOMBINACJI 18

19 SEL24/MEN1703 jest zróżnicowanym, pierwszym w swojej klasie dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3 PIM i FLT3 to onkogeny zaangażowane w AML Dualna aktywność kinazowa umożliwia potencjalnie szerszą aktywność, bardziej trwałe odpowiedzi niż na selektywne inhibitory FLT3, takie jak gilteritinib Potencjał leczenia pacjentów, u których wystąpił nawrót choroby spowodowany opornością na inhibitory FLT3 - kinazy PIM są w dużej mierze odpowiedzialne za rozwój oporności BUDOWA WARTOŚCI POPRZEZ GLOBALNĄ UMOWĘ Z MENARINI KAMIENIE MILOWE W 2020 ROZWIJANY SAMODZIELNIE PRZEZ RYVU DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA BADAŃ KLINICZNYCH 37 największa spółka farmaceutyczna na świecie, z siedzibą we Włoszech Menarini w pełni odpowiada za rozwój kliniczny i finansuje badania translacyjne w Ryvu $5.6M $104M xx% PŁATNOŚĆ WSTĘPNA ŁĄCZNA POTENCJALNA WARTOŚĆ UMOWY ZA REALIZACJĘ KAMIENI MILOWYCH I REFUNDACJĘ KOSZTÓW R&D POTENCJALNIE DWUCYFROWE TANTIEMY OD SPRZEDAŻY LEKU DLA RYVU Q MENARINI POINFORMOWAŁO RYVU O ZAKOŃCZENIU Z SUKCESEM FAZY I BADANIA KLINICZNEGO SEL24/MEN1703 (tzw. etap eskalacji dawki) i ustalenie rekomendowanej dawki dla fazy drugiej badania. RYVU OTRZYMAŁO PŁATNOŚĆ 1.75 M z tytułu realizacji kamienia milowego ROZPOCZĘCIE II FAZY BADAŃ KLINICZNYCH W USA PLANOWANE JEST ROZSZERZENIE BADANIA RÓWNIEŻ W EUROPIE W

20 SEL24: Faza 1/2 badania klinicznego SEL24/MEN1703 Nazwa badania: Faza 1/2 badania SEL24 na pacjentach z AML Badanie zostało zainicjowane jako pierwsze badanie kliniczne testujące podwójny inhibitor PIM / FLT3 u pacjentów z AML u których wystąpił nawrót choroby spowodowany opornością na inhibitory FLT3 Ostatnie prezentacje posterowe 55th ASCO Annual Meeting 2019 CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia (abstract #256995) 24th EHA Meeting 2019 CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia (abstract #PF281) 61ST ASH Congress 2019 CLI (DIAMOND-01): First in Human Study of SEL24/MEN1703, First in Class, Orally Available Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia (Poster III #3920) Ośrodki kliniczne CEL BADANIA: ustalenie rekomendowanej dawki w Fazie 2 (RP2D) PLANY: Menarini zamierza opublikować wyniki badania na jednej z nadchodzących konferencji Ekspansja kohorty na poziomie dawki rekomendowanej rozszerzenie badania o liczne ośrodki w USA Rozszerzenie badań na ośrodki w Europie w

21 Projekty wczesnej fazy celujące w główne onkogenne ścieżki sygnalizacyjne WEWNĘTRZNIE ROZWIJANE PROJEKTY WCZESNEJ FAZY CELUJĄCE W NOWE CELE MOLEKULARNE W OBSZARACH NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB MEDYCZNYCH SYNTETYCZNA LETALNOŚĆ IMMUNOONKOLOGIA & IMMUNOMETABOLIZM NOWE CELE MOLEKULARNE Nowe, innowacyjne cele molekularne oraz zaawansowane projekty konkurencyjne Szerokie doświadczenie w obszarze nowych immunokinazach, helikazach, ATP-azach Trudne struktury białkowe Doświadczenie w rozwoju projektu od momentu identyfikacji hitów do wyboru kandydata klinicznego Wsparcie działu chemii medycznej Plany selekcji jednego kandydata przedklinicznego co roku 21

22 Ryvu posiada antagonistów A2A/A2B z różnicującym profilem przedklinicznym STATUS W 2019 DOKONANO SELEKCJI KANDYDATA PRZEDKLINICZNEGO DO BADAŃ NON-GLP TOX TRWA TOKSYKOLOGIA W STANDARDZIE NON-GLP RYVU ROZWINĘŁO NAJSILNIEJSZYCH UJAWNIONYCH DUALNYCH ANTAGONISTÓW A2A/A2B KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU, PRZEWAGA KONKURENCYJNA Silny potencjał leku najlepszego w swojej klasie: Jedyny ujawniony dualny antagonista A2A/A2B wykazujący immunostymulujące działanie in vitro w wysokim stężeniu adenozyny KAMIENIE MILOWE W 2020 Q H ZAKOŃCZENIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH NON-GLP ROZPOCZĘCIE BADAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZGŁOSZENIA IND BADANIA TRANSLACYJNE POZWALAJĄCE NA SELEKCJĘ PACJENTÓW MOGACYCH ODNIEŚĆ NAJWIĘKSZE KORZYŚCI Z TERAPII ROZPOCZĘCIE I FAZY BADAŃ KLINICZNYCH 22

23 Ryvu posiada innowacyjnych agonistów STING o potwierdzonej efektywności przeciwnowotworowej w modelu mysim STATUS WYKAZANO SILNĄ AKTYWNOŚĆ PRZECIW- NOWOTWOROWĄ PO PODANIU SYSTEMOWYM OPTYMALIZACJA I PROFILOWANIE ZWIĄZKÓW POTENCJALNYCH KANDYDATÓW DO BADAŃ NON-GLP TOX KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU, PRZEWAGA KONKURENCYJNA Małocząsteczkowi, bezpośredni agoniści STING o ogólnoustrojowej drodze podania i aktywności na wszystkie haplotypy STING (szeroka populacja pacjentów); Samodzielny agonista lub możliwość opracowania koniugatu z przeciwciałem (ADC) KAMIENIE MILOWE W 2020 SILNA PRZEWAGA KONKURENCYJNA Szeroka populacja pacjentów może odnieść benefity terapeutyczne Q1-Q PROFILOWANIE I OCENA POTENCJAŁU NAJLEPSZYCH ZWIĄZKÓW - KANDYDATÓW NA LEK 20 ZWIĄZEK ADURO AGONISTA STING RYVU 40 SLV H 2020 BADANIA TRANSLACYJNE POZWALAJĄCE NA SELEKCJĘ PACJENTÓW MOGACYCH ODNIEŚĆ NAJWIĘKSZE KORZYŚCI ROZPOCZĘCIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH NON-GLP (THERMAL SHIFT ASSAY) T m [ C] W T R232H AQ R293Q G 230A Tm [ C] WT R232H AQ R293Q G230A HAPLOTYPY STING HAPLOTYPY STING Agoniści STING Ryvu silnie wiążą się do STING i są aktywni w wariantach STING opornych na związki konkurencyjne 23

24 Agoniści STING Ryvu eliminują nowotwór po podaniu ogólnoustrojowym i donowotworowym Agonista STING Ryvu jest porównywalny lub przewyższa efektywnością terapeutyczną konkurencyjne związki w rozwoju klinicznym LEGENDA Dane efektywności w mysim modelu nowotworu jelita grubego CT26 CR = CAŁKOWITA REGRESJA NOWOTWORU 4/10 = 4 NA 10 MYSZY W GRUPIE BADANEJ PODANIE OGÓLNOUSTROJOWE: DOŻYLNE OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] Tumor volume [mm 3 ] Tumor volume [mm 3 ] Vehicle 5 ml/kg iv Days 1,3, KONTROLA DNI Day of administration AGONISTA STING RYVU RVU-24024, 3 mg/kg iv Days 1,6,11 3 mg/kg E5Dx3, IV DNI Days post randomization REFERENCJA GSK 1.5 mg/kg E3Dx3, IV CR 6/10 CR 4/10 PODANIE LOKALNE: DONOWOTWOROWE OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] KONTROLA DNI AGONISTA STING RYVU 5 mg/kg EODx3, IT DNI 5 mg/kg EODx3, IT CR 7/10 REFERENCJA ADU-S100 CR 3/10 PODANIE OGÓLNOUSTROJOWE: PODSKÓRNE OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] OBJĘTOŚĆ NOWOTWORU [mm 3 ] KONTROLA CR 0/10 CR 0/10 CR 0/10 DNI AGONISTA STING RYVU 5 mg/kg EODx2, SC DNI CR 4/10 DNI DNI 24

25 Ryvu rozwija selektywne inhibitory SMARCA2 celując w nowotwory z mutacją SMARCA4 wykorzystując efekt syntetycznej letalności STRATEGIA RYVU STATUS KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU, PRZEWAGA KONKURENCYJNA ZDEFINIOWANA POPULACJA PACJENTÓW Z MUTACJĄ SMARCA4 OPTYMALIZACJA 1. STRUKTURY WIODĄCEJ HIT-TO-LEAD 2. CHEMOTYPU Unikalne, allosteryczne inhibitory aktywności ATPazowej/selektywnie degradujące SMARCA2 o potwierdzonym in vitro fenotypie syntetycznej letalności w komórkach nowotworowych Potencjalnie korzystniejsze okno bezpieczeństwa dla serii PROTAC w porównaniu do związków konkurencyjnych Nowotwór płuc: 5-10% mutacji SMARCA4 LOF Inne nowotwory: układu pokarmowego, skóry, szyjki macicy, pęcherza, okrężnicy INHIBITORY RYVU WYBIÓRCZO DEGRADUJĄ SMARCA2 W PRZECIWIEŃSTWIE DO NIESELEKTYWNEGO ZWIĄZKU REFERENCYJNEGO RVU REFERENCE PHYS-CHEM MW/ clogp/ PSA <1400/5.1/292 <1000/3.7/209 BINDING TO SMARCA2 (RECOMBINANT PROTEIN) DEGRADATION RVU MST - DNA Kd [µm] 0.7 no binding (BRD domain) Remaining SMARCA2 after 24h 10% 2% Remaining SMARCA4 after 24h 46% 9% Referencja Boehringer Ingelheim PLANOWANE DALSZE KROKI I KAMIENIE MILOWE W 2020 SMARCA2 SMARCA OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW AKTYWNOŚCI, ADME/DMPK I BEZPIECZEŃSTWA GAPDH 2H 2020 POTWIERDZENIE EFEKTYWNOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWEJ W MYSIM MODELU KSENOPRZESZCZEPÓW Selektywna inhibicja SMARCA2 vs SMARCA4 jest krytyczna, aby uniknąć ryzyka toksyczności systemowej i zapewnić okno bezpieczeństwa 25

26 WYNIKI FINANSOWE 2019 i PLANY ROZWOJU

27 Korzystny efekt podziału korporacyjnego Sprawny przebieg procesu podziału Przyjęcie i ogłoszenie planu podziału Ph1 Dose Escalation Złożenie prospektu Selvita CRO do KNF Zatwierdzenie prospektu Selvita CRO przez KNF Zgoda akcjonariuszy na podział (72% wartości Ryvu, 28% Selvita) Rejestracja podziału przez KRS Pierwszych dzień notowań na GPW dwóch oddzielnych spółek 562 mpln Wygenerowanie dodatkowej wartości dla akcjonariuszy 288 mpln 335 mpln SLV w dniu podziału SLV w dniu debiutu na GPW SLV na dzień

28 Osiągnięcie celów związanych z podziałem korporacyjnym Skumulowany kurs akcji SLV i RVU (PLN)* 82,9 Skumulowany średniosesyjny wzrost wartości obrotów akcjami (tys. PLN) ,6 35% 47,7 125% ,3 17,3 35, paź.19 kwi.20 RVU SLV Realizacja celów związanych z podziałem: o Uwolnienie potencjału dla akcjonariuszy: większa wartość i płynność w porównaniu do poprzedniej struktury o Pełna transparentność dla partnerów o Większe możliwości rekrutacji i motywowania istniejącego zespołu *Porównanie kursu z dnia (ostatni dzień handlu przed podziałem) i **Średniosesyjne obroty w okresie 3 miesięcy poprzedzających podziałach ( ) i ostatnich 3 miesięcy 2020 ( ) 28

29 Wyniki finansowe Ryvu Therapeutics 2019 vs 2018 zgodnie z MSSF mpln Q Q 2019 Przychody 36,8 34,1 12,5 8,3 Partnering 10,1 3,8 2,1 0,6 Granty 26,2 29,9 10,1 7,5 Inne 0,4 0,4 0,3 0,1 Koszty operacyjne 58,4 79,5 21,6 19,4 EBIT -21,6-45,4-9,1-11,1 EBITDA (bez wpływu MSSF 16) Wynik netto z działalności kontynuowanej -18,0-39,2-7,7-9,2-7,5-35,9-12,5-10,2 Pozycja gotówkowa Grudzień 2019 > 72MPLN Pozycja gotówkowa Kwiecień 2020 ~59MPLN 29

30 Wyniki finansowe Ryvu Therapeutics 2019 PSR vs MSSF Ustawa o Rachunkowości Prezentacja działalności wydzielonej Wycena udziałów w Nodthera Ltd do wartości godziwej Inne * MSSF 2019 Przychody EBIT Wynik netto z działalności kontynuowanej Przychody EBIT Wynik netto z działalności kontynuowanej Dodatkowo, na całkowity wynik netto wg MSSF w 2019 r. ma wpływ ujęcie dokonanego podziału Spółki, zgodnie z KIMSF 17 - szczegółowo opisane w nocie nr 1 sprawozdania finansowego. *2019: m.in.:mssf 16, korekta amortyzacji niskocennych środków trwałych, reklasyfikacja przychodów z dotacji, ujęcie podatku odroczonego *2018: m.in.: ujęcie podatku odroczonego (rozwiązanie aktywa z Specjalnej Strefy Ekonomicznej), MSSF 16, korekta amortyzacji niskocennych środków trwałych, reklasyfikacja przychodów z dotacji 30

31 Wzrost inwestycji i wydatków na prace badawczo-rozwojowe Wydatki na badania i rozwój (mpln) CAPEX (mpln) 398% 8,4 3,8 6,7 56,3 51,8 429% 2,8 14,8 12,2 6,1 398% 30, Faza kliniczna (SEL120, SEL24) Projekty wczesnej fazy Inne Centrum BR Innowacyjnych Leków Inwestycje odtworzeniowe Intensyfikacja prac R&D realizacja strategii na lata o Wzrost zatrudnienia głównie doświadczeni naukowcy z Polski i zagranicy o Istotnie zwiększona alokacja wydatków na rozwój projektów w fazie klinicznej; stabilny poziom wydatków na projekty we wczesnej fazie Zwiększone wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu Centrum Badawczo Rozwojowego Innowacyjnych Leków 14% 31

32 Inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków Inwestycja na etapie finalizacji Rozpoczęcie przygotowań do inwestycji; uzyskanie dotacji od MR Ph1 Dose Escalation Uzyskanie pozwolenia na budowę Początek prac budowlanych Zakończenie głównych prac budowlanych; budynek w trakcie procedur odbiorowych Uzyskanie odbiorów, uruchomienie pierwszych laboratoriów Powierzchnia użytkowa CBRIL > 8 tys. m2 Budżet inwestycji > 75 mpln Docelowe miejsca pracy ~ 300 osób Wartość grantu od Ministerstwa Rozwoju ~34 mpln 32

33 Lokalizacja Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Ryvu Therapeutics CBRIL (w budowie) Laboratoria R&D i siedziba Ryvu Therapeutics 33

34 Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków 34

35 Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków 35

36 Wpływ Covid-19 na Ryvu Therapeutics Badania kliniczne: Ryzyko branżowe: w krajach dotkniętych przez Covid-19, takich jak USA, pandemia może wpłynąć na badania kliniczne na wiele sposobów (powolna lub zawieszona rekrutacja pacjentów, trudności w monitorowaniu, opóźnione spotkania zespołów monitorujących, itp.) Badania kliniczne zapewniają pacjentom cierpiącym na zaburzenia zagrażające życiu, takie jak AML i hrmds, potencjalne nowe możliwości terapeutyczne - decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem/korzyściami dla pacjentów będą podejmowane przez Ryvu jak i również lokalnie przez szpitale Według stanu na 30 marca 2020 r., pięć ośrodków biorących udział w badaniu SEL120 kontynuowało rekrutację pacjentów, w jednym została ona zawieszona ze względu na lokalną sytuację epidemiologiczną Praca w laboratoriach: Ryvu podjęło pierwsze kroki w zarządzaniu ryzykiem zw. z Covid-19 już w lutym, a od 30 marca do 11 kwietnia ograniczyliśmy pracę laboratoriów do kluczowych eksperymentów Większość pracowników biurowych pracuje zdalnie z domu Wznowienie normalnych działań laboratoryjnych nastąpiło 12 kwietnia, wprowadzono dodatkowe środki ostrożności Outsourcing ograniczone możliwości niektórych europejskich CRO. Kluczowi dostawcy są dostępni. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem azjatyckich CRO Inne ryzyka branżowe Spowolniony rozwój biznesu (popyt ze strony branży farmaceutycznej na nowe cząsteczki) Zmienność notowań akcji i trudniejszy dostęp do rynków kapitałowych Ryzyko walutowe Od 1 stycznia 2020 r. dolar amerykański zyskał 10% w stosunku do złotego 36

37 Plan rozwoju Ryvu oraz najbliższe kamienie milowe Rozwijanie innowacyjnych małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym w onkologii Nowe cele onkologiczne w obszarach inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz immunometabolizmu nowotworów Potwierdzenie potencjału poprzez nawiązanie strategicznych współprac Współprace badawczo-rozwojowe we wczesnej fazie Potencjalne płatności kamieni milowych i tantiemy z programów partnerskich Ograniczone wykorzystanie gotówki dzięki grantom oraz efektywnej kosztowo działalności R&D znaczące zasoby zlokalizowane w Polsce Regularna identyfikacja zróżnicowanych kandydatów klinicznych NEAR TERM MILESTONES: SEL24/MEN1703 Wyniki 1 fazy (2020) SEL120 Wstępne wyniki 1 fazy (2020) Identyfikacja kandydata klinicznego spośród projektów we wczesnej fazie rozwoju Wyniki badań programów przedklinicznych Partneringi w projektach wczesnej fazy 37

38 Długoterminowa strategia: Ryvu w 2025 INNOWACYJNY TERAPEUTYK DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH Pierwszy lek onkologiczny dopuszczony do sprzedaży w 2025 r. UDANY ROZWÓJ LEKÓW DWA POTENCJALNE LEKI osiągną etap potwierdzenia skuteczności klinicznej do 2022 r DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ BADAWCZY 200 osób w pionie badawczym 200 osób w pionie rozwojowym/klinicznym Rozbudowana struktura pozwalająca osiągnąć przewagę konkurencyjną EFEKTYWNE BADANIA I ROZWÓJ Każdego roku: Nowatorski, o różnicującym konkurencyjnie profilu kandydat przedkliniczny wprowadzony do I fazy badań klinicznych przez Ryvu lub jest przedmiotem umowy partnerngowej na warunkach ekonomicznych transakcji porównywalnych z rynkiem w USA 3 5 ZNACZĄCY ZWOT Z INWESTYCJI DLA AKCJONARIUSZY Idący w parze z przełomowymi wynikami medycznymi 38

39 DANE KONTAKTOWE Pawel Przewiezlikowski Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. 39

40 ZAŁĄCZNIKI 40

41 Kadra zarządzająca z bogatym doświadczeniem naukowym PAWEL PRZEWIEZLIKOWSKI, MSc, MBA SETAREH SHAMSILI M.D., Ph.D. KRZYSZTOF BRZOZKA Ph.D., MBA PETER LITTLEWOOD Ph.D. LUIGI STASI Ph.D. CEO and Founder CMO CSO Director of DMPK Director of Chemistry MONIKA DOBRZANSKA Ph.D. MATEUSZ NOWAK Ph.D., MBA TOMASZ RZYMSKI Ph.D., MBA KAMIL SITARZ Ph.D. TOMASZ NOCUN, MSc, MBA Strategic Planning & Portfolio Management Director Director of Early Discovery & Innovation Director of Biology Director of R&D Operations Director of Research Financing 41

42 Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics RAFAL CHWAST Członek zarządu i dyrektor finansowy w grupie Nowy Styl. Poprzednio: wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy w Comarch, odpowiedzialny za nadzór finansowy i pozyskanie kapitału poprzez giełdę. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, a także Członek Rady Rynku Kapitałowego. AXEL GLASMACHER M.D. Niezależny konsultant. Poprzednio: wiceprezes i kierownik ds. globalnych badań klinicznych i rozwoju hematologii onkologicznej w firmie Celgene. Przyczynił się do rozwoju leków: Revlimid, Idhifa i Vidaza. Absolwent i wykładowca Uniwersytetu w Bonn. Członek Rady Nadzorczej w 4D Pharma. Członek Rady Naukowej w Oncopeptides COLIN GODDARD Ph.D. Prezes i dyrektor wykonawczy w BlinkBio Poprzednio: prezes firmy OSI Pharmaceuticals (przez 12 lat, aż do przejęcia przez Astellas Pharma za USD 4 mld) Pozyskał USD 1,5 mld finansowania oraz nadzorował rozwój i komercjalizację leku Tarceva. Członek Rady Nadzorczej w Mission Therapeutics and Endocyte. Doktor w obszarze chemioterapii nowotworów i staż podoktorancki w NCI w Bethesdzie (USA) JARL ULF JUNGNELIUS M.D. Dyrektor ds. medycznych w NOXXON Pharma. Poprzednio: wiceprezes ds. badań klinicznych i rozwoju w firmie Celgene. Przyczynił się do komercjalizacji leków: Abraxane, Alimta, Gemzar i Revlimid. Członek Rady Nadzorczej w Isofol Medical, Biovica International, Oncopeptides oraz Monocl Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Instytucie Karolińska w Sztokholmie PIOTR ROMANOWSKI M.D. Ph.D., PRZEWODNICZĄCY Prywatny inwestor i przedsiębiorca Poprzednio: Partner w McKinsey Company oraz Członek Zarządu PWC w sektorze bankowości. Doktor inżynierii genetycznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktor biologii molekularnej Uniwersytetu w Cambridge (specjalizacja w biologii nowotworów) THOMAS TURALSKI Zarządza portfelem inwestycyjnym w Revidea Ventures. Poprzednio: przez 11 lat pracował w Perceptive Advisors, gdzie zarządzał inwestycjami w spółki biotechnologiczne, w tym m.in. Myogen, Morphosys, Pharmacyclics Odpowiedzialny za inwestycję Perceptive Advisors w Acerta Pharma, gdzie pełnił funkcję członka rady założycielskiej oraz nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Columbia TADEUSZ WESOLOWSKI Ph.D. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu i zarządzaniu firmami. Poprzednio: założyciel i prezes firmy PROSPER, która od ponad 17 lat jest liderem rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Członek Rady Nadzorczej grupy NEUCA. 42

43 Rada Naukowa Ryvu Therapeutics światowi eksperci w dziedzinie hematologii, onkologii i medycyny precyzyjnej GREG NOWAKOWSKI M.D. HEINZ-JOSEF LENZ M.D. RALF-DIETER HOFHEINZ M.D. MICHAEL SAVONA M.D. CEZARY SZCZYLIK M.D., Ph.D. ALWIN KRAEMER M.D. PRZEMYSLAW JUSZCZYNSKI M.D., Ph.D. Mayo Clinic University of Southern California Mannheim University Hospital Vanderbilt University ECZ Otwock, Poland University of Heidelberg Warsaw Institute of Hematology & Transfusion 43

WYNIKI FINANSOWE 2018A 28 marca

WYNIKI FINANSOWE 2018A 28 marca WYNIKI FINANSOWE 2018A 28 marca 2019 www.selvita.pl DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Zarząd Selvita S.A. ( Selvita lub "Spółka"). Niniejsza Prezentacja nie zawiera

Bardziej szczegółowo

Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami

Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami www.selvita.com Plan prezentacji Informacje o spółce Obszary biznesowe Porównanie z zagranicznymi spółkami z branży Źródła przychodów Portfel

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie długoterminowej strategii Podział Selvity na dwie spółki o globalnym zasięgu 28 marca 2019 r.

Rozwinięcie długoterminowej strategii Podział Selvity na dwie spółki o globalnym zasięgu 28 marca 2019 r. Rozwinięcie długoterminowej strategii Podział Selvity na dwie spółki o globalnym zasięgu 28 marca 2019 r. DISCLAIMER 2 Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Zarząd Selvita S.A.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 27/2017 data dodania Selvita Spółka Akcyjna. Strategia Grupy Selvita na lata

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 27/2017 data dodania Selvita Spółka Akcyjna. Strategia Grupy Selvita na lata RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 27/2017 data dodania 2017-08-02 spółka Selvita Spółka Akcyjna Strategia Grupy Selvita na lata 2017-2021 Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka")

Bardziej szczegółowo

Wyniki H Wrzesień

Wyniki H Wrzesień Wyniki H1 2017 Wrzesień 2017 www.selvita.com DISCLAIMER Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Sebastian Pawlak Dział Badawczy, Departament Innowacyjny, Grupa Adamed Zabrze, 18 Marca, 2016 Misja: Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny Maciej

Bardziej szczegółowo

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK na świecie Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców

Bardziej szczegółowo

GRUPA OEX. Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018

GRUPA OEX. Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018 GRUPA OEX Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018 Zastrzeżenia 2 Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Strategia spółki na lata

Strategia spółki na lata Strategia spółki na lata 2018-2022 Wyniki 3Q2017 3Q2017 Najważniejsze osiągnięcia raportowanego okresu: 58% - wzrost przychodów r/r do poziomu 138,4 mln zł 15% - wzrost przychodów r/r w segmencie systemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wsparcie funduszu inwestycyjnego sposobem na stworzenie i rozwój innowacyjnej firmy biotechnologicznej. Case Study MCI.BioVentures - Genomed Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017

Podsumowanie wyników za 3Q Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017 Podsumowanie wyników za 3Q 2017 Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017 AGENDA Podsumowanie 3Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy Biznesy pacjenckie Perspektywy na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q Warszawa, 9 listopada 2017

Podsumowanie wyników za 3Q Warszawa, 9 listopada 2017 Podsumowanie wyników za 3Q 2017 Warszawa, 9 listopada 2017 AGENDA Podsumowanie 3Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy Biznesy pacjenckie Perspektywy na przyszłość Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Selvita. Drugi lek w klinice. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 87 EQUITY RESEARCH PARTNER

Selvita. Drugi lek w klinice. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 87 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Selvita Biotechnologia Polska Cena docelowa: PLN 87 Drugi lek w klinice Aktualizacja raportu Innowacje SEL120 rozpoczyna I fazę, SEL24 w czerwcu publikacja pierwszych danych z badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Mabion S.A

Raport Kwartalny Mabion S.A Raport Kwartalny Mabion S.A za okres od 01.07.2010 roku do 30.09.2010 roku MABION S.A. Kutno, 15 Listopad 2010 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2010-08-01 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. za okres od 01.07.2010

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Selvita Lider drug discovery w Europie Środkowo-Wschodniej

Selvita Lider drug discovery w Europie Środkowo-Wschodniej Selvita Lider drug discovery w Europie Środkowo-Wschodniej 6 grudnia 2013 www.selvita.com Plan prezentacji Informacje o spółce Pipeline projektów przedklinicznych i perspektywy sprzedaży Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny jednostkowy Q1 2012

Raport kwartalny jednostkowy Q1 2012 Raport kwartalny jednostkowy Q1 2012 Kraków, 15 maja 2012 Spis Treści 1. Podstawowe dane o Emitencie... 3 1.1 Dane adresowe... 3 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 3 1.3 Główny przedmiot działalności Emitenta...

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Białaczka limfatyczna

Białaczka limfatyczna www.oncoindex.org SUBSTANCJE CZYNNE W LECZENIU: Białaczka limfatyczna OBEJMUJE PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (PBL) I OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ALL) Clofarabine Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3, 2014. 7 listopada 2014 r.

Wyniki Q3, 2014. 7 listopada 2014 r. Wyniki Q3, 2014 7 listopada 2014 r. Agenda Podstawowe informacje o Spółce Obszary biznesowe Segment Innowacyjny Segment Usługowy Wyniki finansowe Historyczne Q3, 2014 Istotne wydarzenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny jednostkowy Q3 2011

Raport kwartalny jednostkowy Q3 2011 Raport kwartalny jednostkowy Q3 2011 Kraków, 14 listopada 2011 Spis Treści 1. Podstawowe dane o Emitencie... 3 1.1 Dane adresowe... 3 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 3 1.3 Główny przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Mabion S.A

Raport Kwartalny Mabion S.A Raport Kwartalny Mabion S.A za okres od 01.10.2010 roku do 31.12.2010 roku MABION S.A. Kutno, 15 Luty 2011 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2011-02-15 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. za okres od 01.10.2010 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Mabion S.A

Raport Kwartalny Mabion S.A Raport Kwartalny Mabion S.A za okres od 01.01.2011 roku do 31.03.2011 roku MABION S.A. Kutno, 16 Maj 2011 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2011-05-16 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. za okres od 01.01.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Invento Capital Bridge Alfa Fund

Invento Capital Bridge Alfa Fund invent o Invento Capital Bridge Alfa Fund INWESTYCJE W PROJEKTY B+R O FUNDUSZU Fundusz został utworzony we współpracy z NCBiR w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za I kwartał 2013 r.

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za I kwartał 2013 r. RAPORT EBI typ raportu Raport kwartalny numer 8/2013 data dodania 2013-05-15 19:42:05 spółka Selvita Spółka Akcyjna Raporty kwartalne Selvita S.A. za I kwartał 2013 r. Zarząd Selvita S.A. przekazuje w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku Zmiany wyników Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej: w stronę stabilizacji po gwałtownych wahaniach w tym globalnego rynku złota Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2017-03-29 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa GRUPY CD PROJEKT za 1Q 2018

Prezentacja wynikowa GRUPY CD PROJEKT za 1Q 2018 Prezentacja wynikowa GRUPY CD PROJEKT za 1Q 2018 ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Wyniki finansowe GRUPA CD PROJEKT rachunek wyników Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Mabion S.A

Raport Kwartalny Mabion S.A Raport Kwartalny Mabion S.A za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku MABION S.A. Kutno, 15 Maj 2012 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. 2012-05-15 RAPORT KWARTALNY MABION S.A. za okres od 01.01.2012 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016 Disclaimer Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez AAT HOLDING SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości. Prezentacja nie zawiera kompletnej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE WYNIKI FINANSOWE 2017 PERSPEKTYWY ROZWOJU

ROCZNE WYNIKI FINANSOWE 2017 PERSPEKTYWY ROZWOJU ROCZNE WYNIKI FINANSOWE 2017 PERSPEKTYWY ROZWOJU 28 marca 2018 www.selvita.pl Zarząd Selvita S.A. Specjaliści z doświadczeniem w budowaniu wartości firmy PAWEL PRZEWIĘŹLIKOWSKI Prezes Zarządu Współzałożyciel

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. III kwartał 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Elotuzumab jest pierwszym w swojej klasie przeciwciałem immunostymulującym

Elotuzumab jest pierwszym w swojej klasie przeciwciałem immunostymulującym Europejska Agencja Leków przyznała tryb przyspieszonej oceny wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego u pacjentów, którzy wcześniej otrzymali jedną lub więcej

Bardziej szczegółowo

Wznowienie wydawania rekomendacji

Wznowienie wydawania rekomendacji EQUITY RESEARCH PARTNER Selvita Biotechnologia Polska Cena docelowa: PLN 85 Wznowienie wydawania rekomendacji Wchodząc w nową fazę rozwoju Strategia Selvity na lata 2017-21 zakłada wejście w nowy etap

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. I faza SEL120 i nowi kandydaci kliniczni na horyzoncie

Aktualizacja raportu. I faza SEL120 i nowi kandydaci kliniczni na horyzoncie EQUITY RESEARCH PARTNER Selvita Biotechnologia Polska Cena docelowa: PLN 85 Aktualizacja raportu Podnosimy prognozę EBITDA Usług na 2018F o 10% do PLN13m (wzrost o 55% r/r). Innowacje nowe dane naukowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Warszawa, listopad 2012 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Założenia biznesowe na bieżący rok

Bardziej szczegółowo

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. OGŁASZA PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. OGŁASZA PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB INNEGO PAŃSTWA,

Bardziej szczegółowo

MABION S.A. Telekonferencja dla inwestorów. 6 grudnia 2017 r.

MABION S.A. Telekonferencja dla inwestorów. 6 grudnia 2017 r. MABION S.A. Telekonferencja dla inwestorów 6 grudnia 2017 r. ZASTRZEŻENIE Uczestnictwo w spotkaniu, na którym przedstawiana jest niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) lub zapoznanie się ze slajdami, na

Bardziej szczegółowo

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za II kwartał 2013 r.

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za II kwartał 2013 r. RAPORT EBI typ raportu Raport kwartalny numer 16/2013 data dodania 14-08-2013 17:51:10 spółka Selvita Spółka Akcyjna Raporty kwartalne Selvita S.A. za II kwartał 2013 r. Zarząd Selvita S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rak trzustki - chemioterapia i inne metody leczenia nieoperacyjnego. Piotr Wysocki Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii Instytut Warszawa

Rak trzustki - chemioterapia i inne metody leczenia nieoperacyjnego. Piotr Wysocki Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii Instytut Warszawa Rak trzustki - chemioterapia i inne metody leczenia nieoperacyjnego Piotr Wysocki Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii Instytut Warszawa RAK TRZUSTKI U 50% chorych w momencie rozpoznania stwierdza się

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany Q4 2012

Raport kwartalny skonsolidowany Q4 2012 Raport kwartalny skonsolidowany Q4 2012 Kraków, 14 lutego 2013 Spis Treści 1 Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej... 3 1.1 Podmiot dominujący... 3 1.2 Podmioty powiązane na dzień 31 grudnia 2012 r....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 Ostaszewo, MAJ 2019 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2018 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego New Connect?

Dlaczego New Connect? Dlaczego New Connect? Akademia Innowacji CambridgePYTHON 2010 29 maja 2010, Warszawa ACADIA Artur Chabowski S.K.A. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ACADIA Artur Chabowski S.K.A.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII

Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... DR ADAM SOBCZAK OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII BIO&TECHNOLOGY INNOVATIONS PLATFORM POLCRO

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. Wrocław, sierpień 2010 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WSTĘP... 3 4. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prospektowa. Listopad/Grudzień 2014 r.

Prezentacja prospektowa. Listopad/Grudzień 2014 r. Prezentacja prospektowa Listopad/Grudzień 2014 r. Disclaimer Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Publicznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku Warszawa, 3 marca 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 4Q2014 Dynamika przychodów Widoczny pływ na poziom przychodów odstąpienia od kontraktu e-dś

Bardziej szczegółowo

Prezentacja na spotkania z inwestorami. 21.11.2011 r.

Prezentacja na spotkania z inwestorami. 21.11.2011 r. Prezentacja na spotkania z inwestorami 21.11.2011 r. 0 Działalność operacyjna Model biznesowy Działalność w zakresie świadczenia usług badawczo rozwojowych na zlecenie Prowadzenie własnych projektów badawczo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT EBI. Raport kwartalny Selvita S.A. za III kwartał 2011 r.

RAPORT EBI. Raport kwartalny Selvita S.A. za III kwartał 2011 r. RAPORT EBI typ raportu Raport kwartalny numer 16/2011 data dodania 14-11-2011 17:30:47 spółka Selvita Spółka Akcyjna Raport kwartalny Selvita S.A. za III kwartał 2011 r. Zarząd Selvita S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym 2011 Warszawa, 1 września 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016

ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GLG PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016 Warszawa, 2 czerwca 2017 roku 1. Informacje ogólne 1.1. Podstawa prawna działalności

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za IV kwartał 2012 r.

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za IV kwartał 2012 r. RAPORT EBI typ raportu Raport kwartalny numer 2/2013 data dodania 2013-02-14 21:09:17 spółka Selvita Spółka Akcyjna Raporty kwartalne Selvita S.A. za IV kwartał 2012 r. Zarząd Selvita S.A. przekazuje w

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.10.2011 roku do 31.12.2011 roku Warszawa, 14.02.2012 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny jednostkowy Q4 2011

Raport kwartalny jednostkowy Q4 2011 Raport kwartalny jednostkowy Q4 2011 Kraków, 14 lutego 2011 Spis Treści 1. Podstawowe dane o Emitencie... 3 1.1 Dane adresowe... 3 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 3 1.3 Główny przedmiot działalności Emitenta...

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Warszawa, 14.05.2013 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania leków wykład 1

Podstawy projektowania leków wykład 1 Podstawy projektowania leków wykład 1 Łukasz Berlicki Sprawy techniczne E-mail: lukasz.berlicki@pwr.edu.pl Konsultacje: p.322a/a2, wtorek, piątek, godz. 10-12 Egzamin, 27 stycznia, godz. 15.15 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii - Instytut

Centrum Onkologii - Instytut Centrum Onkologii - Instytut założenia rozwoju Jan Walewski, 24.03.2016 Centrum Onkologii Instytut: misja Cel: zwiększenie przeżycia chorych Zadania: badania, standardy, rejestr, biobank Główny kapitał:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie?

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? lek. med. Marek Dudziński Oddział Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 2017 rok

GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 2017 rok GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 217 rok Warszawa, 11 kwietnia 218 r. GRUPA OEX 2 Realizujemy istotne procesy biznesowe Tworzenie platform ecommerce, IT wspierające sprzedaż FRONT OFFICE BACK OFFICE Fulfillment

Bardziej szczegółowo

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A. Profil biznesu INNO-GENE S.A. został powołany w celu stworzenia i zarządzania grupą kapitałową złożoną z podmiotów branży life-science prowadzących działalność specjalistyczną Ideą funkcjonowania grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich

Bardziej szczegółowo

Rynek farmaceutyczny

Rynek farmaceutyczny Rynek farmaceutyczny Czy Pharma jest tak ważna jak wydaje się jej pracownikom? Czas naszego życia się wydłuża Przez ostatnie 65 lat w Europie obserwowana jest istotna poprawa średniej długości życia Średnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q listopada

Wyniki Q listopada Wyniki Q3 2017 15 listopada 2017 www.selvita.com DISCLAIMER Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo