W drodze na giełdę Selvita S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na giełdę Selvita S.A."

Transkrypt

1 W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia oraz choroby ośrodkowego układu nerwowego i immunologicznego. Selvita zajmuje się poszukiwaniem aktywnych biologicznie cząsteczek o potencjale terapeutycznym i inwestowaniem w ich rozwój celem komercjalizacji na rynku farmaceutycznym. Koncentruje się na małocząsteczkowych związkach chemicznych, będących efektem własnych projektów badawczych lub pracy naukowców z polskich uczelni. Projekty te poddaje się ewaluacji i na jej podstawie definiuje się koncepcje nowych leków, dzięki czemu nabywają one realnej wartości komercyjnej. Dalsze prace nad projektem spółka prowadzi samodzielnie lub wspólnie z pozyskanym partnerem strategicznym (firmą farmaceutyczną), uzyskując przychody rosnące z każdym zakończonym etapem badań oraz prawo do partycypacji w przychodach przez cały okres sprzedaży przyszłego leku na rynku. Taka współpraca, dzięki synergii w obszarach naukowym i biznesowym, zapewnia wyższe prawdopodobieństwo powodzenia projektu. Skuteczność Selvity w komercjalizacji badań potwierdza zawarcie czterech znaczących kontraktów partneringowych, w tym na platformę inhibitorów kinaz z H3 Biomedicine, platformę metabolizmu nowotworów z Merck Serono oraz leki celujące w uśpione komórki nowotworowe z Felicitex Therapeutics. W swoim portfelu Spółka posiada wiele obiecujących projektów, w tym SEL24 (potencjalny lek na białaczkę i inne nowotwory) i SEL120 (potencjalny lek na nowotwory jelita grubego i inne guzy lite). Obok działalności badawczej Spółka świadczy też usługi dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, które polegają na prowadzeniu zleconych projektów badawczo-rozwojowych, począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych. Spółka wdraża także systemy bioinformatyczne i informatyczne systemy do zarządzania informacją laboratoryjną w obszarze laboratoriów dla szerokiego rynku firm oraz przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych i naukowo-badawczych. Selvita to kompletna komercyjna organizacja badawcza stanowiąca unikalne połączenie doświadczonego zespołu menedżerskiego oraz wysokiej klasy naukowców z obszaru chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki, z których ponad 30% legitymuje się tytułami doktorskimi najlepszych uczelni polskich i zagranicznych. Klientami Spółki są duże międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa farmaceutyczne, takie jak: AbbVie, AstraZeneca, Chiesi, Novartis, Pfizer, Roche, Rottapharm-Madaus, Sandoz, Sanofi, Adamed, Bioton, Celon Pharma, Polfa Warszawa, Polfa Tarchomin, Polpharma, uniwersytety, instytuty badawczo-rozwojowe oraz producenci przemysłowi tacy jak Grupa Azoty czy Makhteshim Agan. Przesłanki oferty Emitent oczekuje, że z Oferty Publicznej Akcji Serii F pozyska środki netto w kwocie ok. 30 mln PLN. Główną przesłanką Oferty jest pozyskanie środków na dalszy rozwój Segmentu Innowacyjnego (ok. 80% wpływów) i Segmentu Usług (ok. 20%) wpływów. Wpływy pieniężne z Oferty pozwolą na sfinansowanie ok. 50% nakładów wymaganych do realizacji celów emisji pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródła finansowania, tj. dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych. Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł. Dom Maklerski BZ WBK podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: , (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

2 Wybrane historyczne informacje finansowe Wybrane elementy skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Emitenta (w tys. PLN) Okres 9 miesięcy zakończony (niezbadane) Okres 9 miesięcy zakończony (niezbadane) Razem przychody z działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) Zysk (strata) na działalności operacyjnej pow iększonej o amortyzację (EBITDA) (6 184) (2 228) (2 560) (4 527) (146) (1 121) Zysk (strata) brutto (6 112) (2 427) (2 650) Zysk (strata) netto Źródło: Sprawozdania Finansowe (5 546) (2 445) (2 669) Wybrane elementy skonsolidowanych aktywów i pasywów Grupy Emitenta (w tys. PLN) (niezbadane) tys. PLN struktura tys. PLN struktura tys. PLN struktura Aktyw a razem ,00% ,00% ,00% Aktyw a trw ałe razem ,75% ,71% ,45% Aktyw a obrotow e razem ,25% ,29% ,55% Pasyw a razem ,00% ,00% ,00% Kapitał w łasny ,48% ,64% ,52% Zobow iązania i rezerw y na ,52% ,36% ,48% zobow iązania Źródło: Sprawozdania Finansowe Polityka dywidendy Zarząd zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, by zysk osiągnięty przez Spółkę w najbliższych latach pozostał w Spółce. Umożliwi to Emitentowi dalszy dynamiczny rozwój działalności. Ponadto w chwili obecnej Spółka znajduje się na etapie rozwoju, w którym celowe wydaje się zatrzymanie większości generowanych zysków. Rozwodnienie Akcjonariusz Struktura akcjonariatu Selvity według stanu na Dzień Prospektu Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów % głosów Struktura akcjonariatu Selvity po emisji akcji serii F Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów % głosów Paweł Przewięźlikowski ,05% ,64% ,53% ,12% Bogusław Sieczkowski ,69% ,06% ,93% ,50% Privatech Holdings Limited ,85% ,38% ,06% ,39% Pozostali dotychczasowi akcjonariusze (poniżej 5% głosów ) ,41% ,92% ,26% ,54% Nowi akcjonariusze ,22% ,45% Źródło: Emitent Struktura akcjonariatu Selvity po emisji akcji serii F po przeprowadzeniu oferty publicznej, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy. 2

3 Czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki lub jej branży Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną; Ryzyko związane z krajowym i międzynarodowym otoczeniem prawnym; Ryzyko związane ze zmianami w systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych; Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych produktów Emitenta; Ryzyko wynalezienia i wprowadzenia innych leków stosowanych w tych samych wskazaniach co leki Emitenta; Ryzyko naruszenia lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich powodujące narażenie interesów Emitenta na szkody; Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta; Ryzyko związane z konkurencją; Ryzyko kursu walutowego; Ryzyko związane z odpływem kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników; Ryzyko związane z szacunkami odnośnie do przyszłości; Ryzyko spadku popytu na usługi badawczo-rozwojowe; Ryzyko związane z pozyskaniem nowych projektów; Ryzyko związane z procesem badawczym prowadzonym przez Grupę; Ryzyko związane z badaniami klinicznymi; Ryzyko związane z rejestracją leków; Ryzyko związane z warunkami umów partneringowych; Ryzyko związane z możliwością komercjalizacji innowacji Emitenta; Ryzyko związane z bezpieczeństwem w laboratorium chemicznym i biologicznym; Ryzyko operacji z materiałami niebezpiecznymi; Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów; Ryzyko związane z dostawcami; Ryzyko związane ze współpracą w ramach konsorcjum akademicko-przemysłowego; Ryzyko wizerunkowe; Ryzyko związane z otrzymywaniem i rozliczaniem dotacji z Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych oraz środków budżetowych (MNiSW); Ryzyko związane z finansowaniem działalności; Ryzyko funkcjonowania w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej (SSE); Ryzyko związane z możliwością nieprzedłużenia umowy najmu laboratoriów; Ryzyko związane z patentami; Ryzyko związane z innymi prawami własności intelektualnej; Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych; Ryzyko związane ze zidentyfikowaniem poważnych lub nieakceptowalnych skutków ubocznych wynikających ze stosowania opracowywanych przez Spółkę terapii oraz możliwości zidentyfikowania ograniczonej skuteczności wytypowanych kandydatów klinicznych, w związku z czym istnieje możliwość rezygnacji lub ograniczenia dalszych prac rozwojowych związanych z opracowywaniem jednego lub większej ilości potencjalnych kandydatów klinicznych; Ryzyko związane z niewygenerowaniem przez Emitenta żadnych przychodów ze sprzedaży innowacyjnych leków; Ryzyko związanie z nieosiągnięciem sukcesu w identyfikacji lub odkryciu dodatkowych potencjalnych kandydatów klinicznych; Ryzyko związane z obowiązkiem zwrotu otrzymanych dotacji. Opis wymienionych czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka. Oprócz czynników ryzyka wskazanych powyżej, w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka zamieszczone zostały także czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym. Kacper Kędzior licencja maklerska nr 2289 Departament Doradztwa Inwestycyjnego Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 3

4 Informacje o ofercie Uprzejmie informujemy, od 1 do 8 grudnia 2014 roku planowane jest przyjmowanie zapisów w ramach oferty publicznej akcji spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka). Firma inwestycyjna pełniąca funkcję Oferującego Funkcję podmiotu Oferującego pełni Dom Inwestycyjny Investors. Dom Maklerski BZ WBK jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującym zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Podstawowe informacje dotyczące Spółki i oferty przedmiotem oferty publicznej jest do akcji nowej emisji serii F Spółki (Akcje),o wartości nominalnej 0,40 PLN, oferowanych przez Spółkę; Akcje oferowane będą w: - Transzy Inwestorów Indywidualnych, - Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wnosi 10,30 PLN; ostateczna cena Akcji oferowanych (cena emisyjna) będzie jednakowa dla obu transz i nie będzie wyższa niż cena maksymalna; promocyjna stawka prowizji od zleceń zrealizowanych na podstawie zapisów złożonych w DM BZ WBK wynosi 0,25% wartości zlecenia, z uwzględnieniem minimalnej stawki prowizji w wysokości 5 zł od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu albo 9 zł od zleceń składanych w pozostałych kanałach komunikacji; osobami uprawnionymi do składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi zarówno rezydencji jak i nierezydenci; inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis nie może obejmować mniej niż 100 Akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą przekroczyć liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych; przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek maklerski w podmiocie, w którym składa zapis; Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii B, C, D, E oraz Praw do akcji serii F. Wybrane daty dotyczące oferty do 28 listopada 2014 r. od 1 do 8 grudnia 2014 r. do 10 grudnia 2014 r grudnia 2014 r. podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Podanie do publicznej wiadomości: -ceny ostatecznej Akcji - ostatecznej liczby Akcji oferowanych w ramach oferty -ostatecznej liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach okres przyjmowania zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Planowany przydział Akcji do 16 grudnia 2014 r. Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Miejsca przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą: - w pełnozakresowych Punktach Obsługi Klientów DM oraz - w Departamencie Wealth Management DM oraz - w wybranych innych placówkach Banku Zachodniego WBK SA. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu W celu złożenia zapisu konieczne jest zawarcie z Domem Maklerskim umowy o świadczenie usług maklerskich. 4

5 Zastrzeżenia prawne Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2014 r. ( Prospekt ), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Selvita S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki: ipo.selvita.pl oraz na stronie internetowej oferującego Domu Inwestycyjnego Investors S.A.: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego ani innego dokumentu ofertowego. Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego spółki Selvita S.A. które zostały uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych są: Prospekt emisyjny dot. oferty publicznej akcji spółki Selvita S.A. wraz z aneksami. Niniejszy materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną jak i rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W szczególności niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Selvita S.A. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni. uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w rozdziale Czynniki Ryzyka, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie są przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 5

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA ul. Józefów 9, 99-300 Kutno e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych ul.

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej. I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej. I półrocze 2015 r. Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej I półrocze 2015 r. Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 3 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo