Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania"

Transkrypt

1 Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1

2 Plan wystąpienia Informacje ogólne o projekcie Dotychczasowe etapy realizacji Projektu - proces aplikowania o środki UE Procedura wyboru Partnera Prywatnego Działania planowane na 2013/2014 r. 2

3 Informacje ogólne o projekcie 3

4 Budowa Instalacji Termicznego przekształcania Odpadów komunalnych w Poznaniu jest głównym elementem (Kontrakt 1) Projektu realizowanego przy współfinansowaniu z UE pt. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania. Celem planowanego Projektu System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (Miasto Poznań + 9 gmin, Region II WPGO) i dostosowanie systemu do kryteriów formalno prawnych, technicznych i ekologicznych zarówno krajowych, jak i europejskich. Projekt wpisuje się w nowe ramy prawne gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4

5 Projekt obejmuje następujące działania: Kontrakt Nr 1 Budowa instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK) Umowa podpisana w dniu 8 kwietnia 2013 r. Kontrakt Nr 2 Przygotowanie, realizacja i koordynacja zadań 2A Programu edukacji ekologicznej 2B Działań promujące - informujące Projekt Termin ogłoszenia procedury przetargowej: III kwartał 2013 r. Kontrakt Nr 3 Pomoc Techniczna dla JRP Umowa podpisana w dniu 1 października 2012 r. 5

6 Szacowana wartość projektu: Koszt całkowity Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi: PLN z czego kwota dofinansowania z UE wynosi: PLN 6

7 Obszar objęty przedsięwzięciem W planowany dla Miasta Poznania system gospodarki odpadami włączone zostały gminy, które wspólnie z Poznaniem utworzyły Związek Międzygminny pod nazwą Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (Uchwała Nr XLIII/519/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2008 r.). W skład Związek Międzygminny wchodzą: 1. Miasto Poznań, 2. Miasto i Gmina Buk, 3. Gmina Czerwonak, 4. Gmina Kleszczewo, 5. Miasto i Gmina Kostrzyn, 6. Miasto i Gmina Murowana Goślina, 7. Miasto i Gmina Oborniki, 8. Miasto i Gmina Pobiedziska, 9. Gmina Suchy Las, 10. Miasto i Gmina Swarzędz. 7

8 WPGO Regiony gospodarki odpadami Region II 1. Miasto Poznań 2. Miasto i Gmina Buk 3. Gmina Czerwonak 4. Gmina Kleszczewo 5. Miasto i Gmina Kostrzyn 6. Miasto i Gmina Murowana Goślina 7. Miasto i Gmina Oborniki 8. Miasto i Gmina Pobiedziska 9. Gmina Suchy Las 10. Miasto i Gmina Swarzędz 8

9 Parametry techniczne ITPOK: wydajność instalacji: Mg/rok nominalna wydajność jednej linii termicznego przekształcania: 13,5 Mg/h ilość linii termicznego przekształcania: 2 nominalna wartość opałowa: KJ/kg czas pracy instalacji: h/rok przewidziana wartość produkcji energii z termicznego przekształcania odpadów ok MWh/rok energii elektrycznej i ok GJ/rok energii cieplnej w kogeneracji 9

10 Lokalizacja ITPOK 10

11 Teren pod ITPOK 11

12 Dotychczasowe etapy realizacji Projektu - proces aplikowania o środki UE 12

13 2004 r. Pomysł Projektu Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie z Funduszu Spójności została przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt budowy poznańskiej spalarni przeszedł pozytywnie weryfikację. Został umieszczony na liście inwestycji planowanych do przygotowania w województwie wielkopolskim. I 2005 r. umieszczenie projektu na liście rezerwowej Przedsięwzięcie zostało umieszczone decyzją Komitetu Sterującego ds. Funduszu Spójności na liście rezerwowej projektów. NFOŚiGW zarekomendował przedsięwzięcie System Gospodarki odpadami dla Miasta Poznania do opracowania wstępnego studium wykonalności, w ramach pomocy technicznej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. 13

14 I IV 2008 r. Wstępne Studium Wykonalności Od stycznia 2007 r. do kwietnia 2008 r. trwały prace nad opracowaniem Wstępnego Studium Wykonalności dla Projektu oraz przeprowadzono Badania składu morfologicznego i właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Rozpoczęto również prace nad opracowaniem Ostatecznego Studium Wykonalności oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (m. in. raport OOŚ, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna). 3 X 2008 r. podpisanie pre-umowy 3 października 2008 r. Miasto Poznań podpisało z NFOŚiGW w Warszawie umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa) w której zobowiązało się do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletną dokumentacją, w terminie do końca 2010 r. 14

15 Sierpień 2009 r. - październik 2009 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla potrzeb Systemu gospodarki odpadami VIII - X 2009 r. konsultacje społeczne dla Miasta Poznania. Wykonawcą było Konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Usługowe "Południe II" Sp. z o.o. z Krakowa (Lider Konsorcjum), O.K.E.J. Pracownia z Poznania. Organizacja konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji spalarni odpadów jest obligatoryjną procedurą dla tego typu przedsięwzięć inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności. 15

16 26 X 2009 r. Wniosek o wydanie decyzji OOŚ 26 października 2009 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych. 15 IV 2010 r. decyzja OOŚ 15 kwietnia 2010 r. Miasto Poznań uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ITPOK. 2 VI 2010 r. decyzja lokalizacyjna 2 czerwca 2010 r. Miasto Poznań uzyskało decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ITPOK. 16

17 30 VI 2010 r. Wniosek o dofinansowanie 30 czerwca 2010 r. Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie. 19 VII 2010 r. Ocena I stopnia 19 lipca 2010 r. Miasto Poznań otrzymało pisemną informację z NFOŚiGW, że wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną pierwszego stopnia. 20 IV 2011 r. Ocena II stopnia 20 kwietnia 2011 r. Miasto Poznań otrzymało informację z Ministerstwa Środowiska o pozytywnym (warunkowym) zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia. 17

18 5 października 2011 r. Miasto Poznań podpisało umowę o dofinansowanie 5 X 2011 r. podpisanie umowy 18

19 2013 r. 20 maja 2013 r. Miasto Poznań przekazało do NFOŚiGW wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art Rozporządzenia (WE) NR 1083/2006 wraz ze zaktualizowanym studium wykonalności w oparciu o dane wybranego Partnera Prywatnego 19

20 Procedura wyboru Partnera Prywatnego 20

21 Przed podjęciem ostatecznej decyzji Wybór o realizacji zadania w formule formy realizacji partnerstwa publiczno - prywatnego Miasto Poznań przeprowadziło analizy wariantów w których brano pod uwagę następujące modele realizacji: koncesja na roboty budowlane Koncesja na roboty budowlane lub usługi PPP samodzielna realizacja zadania lub usługi, PPP, samodzielna realizacja zadania tj. przez podmiot wewnętrzny (spółka miejska). 21

22 W 2010 r. trwały prace związane z instucjonalizacją Projektu. Wniosek o dofinansowanie złożony 30 czerwca 2010 r. zakładał realizację ITPOK w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które objęło pomocą projekt poznański i wynajęło znakomitych doradców dla naszego projektu prowadzono wiele analiz prawnych, finansowych i technicznych, w wyniku których zdecydowano o realizacji ITPOK na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, a dokonaniu wyboru partnera prywatnego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. 22

23 W 2010 r. Przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wykonano dla poznańskiego projektu następujące opracowania: analizę Public Sector Comparator (PSC) - Model Porównawczy Sektora Publicznego, analiza ryzyk wraz z ich podziałem na sektor prywatny i publiczny, dodatkowo przeprowadzono także testy rynkowe. 23

24 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I 8 kwietnia 2011 r. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011/S rozpoczęcia procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn.: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. 3 czerwca 2011 r. termin składania wniosków (wnioski złożyło 11 firm i konsorcjów). 4 października 2011 r. zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym: Articulus Sp. z o.o. ITPOK Poznań Sp. z o.o. Sp. k. SITA Zielona Energia Sp. z o.o. REMONDIS Waste to Energy Sp. z o.o. Dalveo Sp. z o.o. 24

25 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I Odbyło się pięć tur dialogu konkurencyjnego w następujących terminach: I tura r. II tura r. III tura r. IV tura r. V tura r. 27 lipca 2012 r. zakończenie dialogu konkurencyjnego. 30 lipca 2012 r. zaproszenie do składania ofert. 16 sierpnia 2012 r. odwołanie do KIO jednego z uczestników postępowania od treści SIWZ. 27 sierpnia 2012 r. odbyła się rozprawa w KIO podczas, której odwołanie zostało oddalone w całości. 25

26 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I 15 listopada 2012 r. otwarcie ofert : Wpłynęły trzy oferty: Articulus Sp. z o.o. ITPOK Poznań Sp. z o.o. Sp. k. SITA Zielona Energia Sp. z o.o. 20 grudnia 2012 r. odwołanie do KIO firmy Articulus Sp. z o.o. dot. odmowy udostępnienia przez Zamawiającego części ofert złożonych przez ITPOK Sp. z o.o. Sp. k. i Sita Zielona Energia Sp. z o.o. objętych klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. 7 stycznia 2013 r. Odwołanie zostało odrzucone. 26

27 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I 21 grudnia 2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę: SITA Zielona Energia Sp. z o.o. 28 grudnia 2012 r. odwołanie do KIO firmy Articulus Sp. z o.o. podważające zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej. 14 stycznia 2013 r. wycofano odwołanie. 18 stycznia 2013 r. Miasto złożyło dokumenty do kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy PZP. 27 luty 2013 r. zakończenie kontroli uprzedniej. 27

28 8 kwietnia 2013 r. Miasto Poznań podpisało Umowę z Partnerem Prywatnym SITA Zielona Energia Sp. z o.o. na realizację projektu obejmującego zaprojektowanie, budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu. 28

29 Zasady Partnerstwa Publiczno-Prywatnego między Miastem Poznań a SITA Zielona Energia Podział głównych ryzyk: Czas trwania umowy: okres budowy: 3,5 roku od dnia podpisania umowy do wybudowania instalacji okres eksploatacji: 25 lat od daty rozpoczęcia eksploatacji 29

30 Zasady Partnerstwa Publiczno-Prywatnego między Miastem Poznań a SITA Zielona Energia Obowiązki SITA Zielona Energia: zaprojektowanie, sfinansowanie, zbudowanie i zarządzanie instalacją (koszt inwestycji szacowany na ponad 725 mln PLN) przekazanie Miastu przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej zarządzanie instalacją zgodnie z pozwoleniami i w ramach obowiązującego prawa utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym przekazanie ITPOK Miastu po upływie obowiązującej umowy Obowiązki Miasta: przekazanie działki pod budowę instalacji zapłata za unieszkodliwianie 210 tys. ton odpadów rocznie 30

31 31

32 Harmonogram działań związanych z umową PPP 8 kwietnia 2013 r. podpisanie umowy miedzy Miastem a Sita ZE 8 lipca 2013 r. złożenie wniosku o zmianę decyzji OOŚ dla ITPOK grudzień 2013 r. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę listopad 2016 r. oddanie instalacji do eksploatacji (43 miesiące od podpisania umowy) 2041 r. umowa o PPP wygasa i ITPOK zostanie przekazany Miastu (po 25 latach od oddania instalacji) 32

33 Wizualizacja inwestycji 33

34 Doświadczenia Miasta Poznań stanowiące dobrą praktykę dla następnych projektów PPP: wydzielenie zespołu osób do realizacji projektu, wybór dobrych doradców mających doświadczenie w podobnych projektach, (inne niż cenowe kryteria wyboru doradców), przeprowadzenie rzetelnych badań rynku pozwalających na określenie ram prawnych projektu, korzystanie z doświadczeń innych, traktowanie instytucji finansujących projekt jako ważnego partnera w projekcie, elastyczność w zakresie przyjęcia przez stronie publiczna niektórych ryzyk, realny harmonogram i ścieżka postępowania, minimalizacja ryzyk projektowych przed wyborem PP, zapewnienie konkurencyjności procesu wyboru PP. 34

35 W trakcie przygotowania procedury oraz wyboru Partnera Prywatnego Miasto Poznań wspierał zespół bardzo doświadczonych doradców: ds. prawnych - Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., ds. ekonomiczno - finansowych - Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o. o., ds. technicznych - Mott MacDonald Polska Sp. z o. o., ww. zespół doradców nadal doradza Miastu w ramach Pomocy Technicznej dla JRP. 35

36 Działania planowane na 2013 /2014 r. 36

37 Działania planowane na 2013/2014 r. w zakresie pozyskania funduszy UE Uzyskanie Completion Note i przekazanie dokumentacji do Komisji Europejskiej, Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej, Podpisanie umowy o dofinansowanie, uzyskanie pożyczki z NFOŚiGW. 37

38 Dziękuję za uwagę Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Miasta Poznania Ul. 3 Maja 46 Poznań Tel

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Opracowanie raportu: Centrum Doradztwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, pragnę Państwu przedstawić ofertę współpracy przy realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r.

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSUMOWANIE... 5 3. RYNEK KONCESJI I PPP

Bardziej szczegółowo