Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: usługi w zakresie doradztwa prawnego 2) Dodatkowe kody CPV: usługi w zakresie doradztwa prawnego doradztwo finansowe ocena wpływu ekonomicznego usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej 2. Kategoria usług: Przedmiot zamówienia doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Miasto Łódź zadania inwestycyjnego (Przedsięwzięcia) pt. Budowa parkingów w centrum Łodzi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego", z uwzględnieniem procesu wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym. I. Wprowadzenie. II. Przedmiot Zamówienia i podział Zamówienia na Etapy. III. Sposób realizacji Zamówienia przez Wykonawcę i harmonogram prac. IV. Termin realizacji Umowy. V. Wynagrodzenie Wykonawcy. I. Wprowadzenie Zamawiającym jest Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi, który planuje wybudować parkingi w centrum Miasta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zamierzeniem Zamawiającego jest utrzymanie następujących ram czasowych realizacji przedsięwzięcia: wyłonienie Doradcy (przedmiot niniejszego Zamówienia) - III kwartał 2016, wskazanie i rekomendowanie przez Doradcę trybu wyłonienia partnera prywatnego (III-IV kwartał 2016 r.) przygotowanie warunków dla wyłonienia partnera/partnerów prywatnych, w szczególności przygotowanie umowy z partnerem prywatnym oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury (wspólnie z Doradcą - III-IV kwartał 2016 r.),

2 wyłonienie partnera/partnerów prywatnych - doradztwo i udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego zakończone wyborem partnera prywatnego i zawarciem umowy Etap III w ramach prawa opcji I III kwartał 2017 r. realizacja i eksploatacja inwestycji - zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez partnera/partnerów prywatnych. Wstępne założenia Zamawiającego: Przedsięwzięcie (wybór partnera prywatnego) przewidziane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno prywatnym; Zamawiający zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania wybudowanymi parkingami w centrum Miasta; Zamawiający zakłada możliwość wniesienia wkładu własnego w przedsięwzięcie, szczegóły w tym zakresie zostaną określone wspólnie z Doradcą; Zamawiający zakłada przeniesienie jak największej liczby miejsc parkowania z parkingów powierzchniowych i przyulicznych do parkingów kubaturowych nadziemnych i podziemnych celu lepszego wykorzystania przestrzeni publicznej, poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców; Zamawiający zakłada konieczność m.in. utworzenia stref buforowych w okolicach parkingów oraz modyfikację strefy płatnego parkowania, szczegóły w tym zakresie zostaną określone wspólnie z Doradcą; Zamawiający zakłada budowę parkingów podziemnych wielokondygnacyjnych oraz wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych (naziemnych); Zamawiający zakłada przeznaczenie dwóch lokalizacji na parkingi podziemne wielokondygnacyjne (szacunkowa wartość inwestycji dla każdej lokalizacji to ok. 30 milionów zł netto) oraz przeznaczenie dwóch lokalizacji na naziemne parkingi kubaturowe (szacunkowa wartość inwestycji dla każdej lokalizacji to ok. 20 milionów zł netto); Zamawiający zakłada budowę maksymalnie 4 parkingów w formule PPP, szczegóły w tym zakresie zostaną określone wspólnie z Doradcą; Badaniem rynku i analizami zostanie objęty obszar ograniczony ulicami: Zieloną, Narutowicza, Sienkiewicza, Piłsudskiego i Kościuszki. Zamawiający zakłada, że lokalizacje dla potrzeb Projektu wytypowane zostaną w obrębie powyższego obszaru (przy czym Zamawiający zastrzega możliwość wskazania jednej z 4 lokalizacji wykraczającej poza opisany powyżej obszar w granicach Miasta Łodzi); Zamawiający zrealizuje przedsięwzięcie w formule PPP, jeżeli Doradca wykaże w analizie ekonomiczno-finansowej, a wybrany partner zapewni najkorzystniejszy stosunek kosztów do korzyści. II. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego (Przedsięwzięcia) pt. Budowa parkingów w centrum Miasta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego", z uwzględnieniem procesu wyboru

3 partnera prywatnego i zawarcia z nim umowy. W szczególności doradztwo obejmować będzie: 1) badanie rynku i przygotowanie analiz przedinwestycyjnych; 2) rekomendowanie i uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji dla budowy parkingów; 3) rekomendowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów trybu przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego; 4) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego; 5) doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego i udział w roli eksperta do dnia podpisania umowy z partnerem prywatnym w ramach prawa opcji. Analizowany obszar wymieniony jest w rozdziale I Wprowadzenie. W obrębie tego obszaru Wykonawca, na podstawie analiz, zaproponuje lokalizacje dla wielopoziomowych parkingów podziemnych oraz dla parkingów kubaturowych naziemnych oraz uzgodni z Zamawiającym po dwie lokalizacje z każdego typu (łącznie cztery lokalizacje). Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno - finansowe i techniczne obejmuje udzielanie porad i konsultacje, sporządzanie wymaganej dokumentacji, analiz, raportów oraz aktywne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi przed uruchomieniem oraz w trakcie postępowania na wybór partnera prywatnego aż do momentu podpisania umowy. Celem Zamówienia jest zatem wypracowanie finalnej struktury prawnej i podatkowej, ekonomiczno-finansowej i technicznej inwestycji dotyczącej budowy parkingów w modelu PPP zakończonej zawarciem umowy. Zamawiający również uzna Zamówienie za wykonane w przypadku, jeśli nie dojdzie do podpisania umowy z partnerem prywatnym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem zachowania przez niego należytej staranności i podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy. Uwaga: jeśli w trakcie prac opisanych w punkcie 3 powyżej okaże się, że korzystne będzie wykonanie jednego postępowania na wybór więcej niż jednego partnera prywatnego dla realizacji inwestycji parkingowych na maksimum czterech lokalizacjach wówczas stosowne zapisy niniejszego dokumentu dotyczące partnera prywatnego należy rozumieć jako odnoszące się do partnerów prywatnych. To samo dotyczy działań Doradcy (Wykonawcy), przy czym należy przyjąć, że Zamawiający wstępnie zakłada podpisanie umów PPP z co najwyżej dwoma partnerami prywatnymi. Doradztwo ekonomiczno finansowe obejmować będzie w szczególności następujące zadania:

4 1. Doradztwo ekonomiczno-finansowe na etapie badania rynku i przygotowania analiz inwestycyjnych, w szczególności analiz ekonomiczno-finansowych oraz analiz ryzyk. 2. Przygotowanie dokumentacji, która jest niezbędna do przeprowadzenia wyboru partnera publiczno-prywatnego, w zakresie aspektów ekonomiczno finansowych (w zależności od modelu i trybu realizacji) np. projektu opisu przedmiotu zamówienia/koncesji, podziału ryzyk, udziału strony publicznej w przedsięwzięciu, projektu umowy z partnerem prywatnym, dokumentów regulujących funkcjonowanie stref buforowych, kryteriów oceny ofert, itp. 3. Doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego aż do dnia podpisania umowy i udział w roli eksperta ds. ekonomiczno finansowych (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w ramach prawa opcji zgodnie z umową. Doradztwo prawne i podatkowe obejmować będzie w szczególności następujące zadania: 1. Doradztwo prawno - podatkowe na etapie badania rynku i przygotowania analiz inwestycyjnych tzn. przygotowanie koniecznych analiz formalno-prawnych, obejmujących w szczególności kwestie związane z podatkiem od nieruchomości, rozliczenia stron umowy na zakończenie budowy oraz współpracy, itp. 2. Przygotowanie dokumentacji, która jest niezbędna do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego, w zakresie aspektów prawnych (w zależności od modelu i trybu realizacji) np. wskazanie właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, projektu opisu przedmiotu zamówienia/koncesji, podziału ryzyk, projektu umowy, kryteriów oceny ofert. 3. Zamawiający przewiduje z możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego możliwość zlecenia wykonania usług obejmujących doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do dnia podpisania umowy i udział w roli eksperta ds. prawno-podatkowych. Z prawa opcjonalnego zlecenia wykonania usług Zamawiający może skorzystać w terminie do końca III kwartału 2017 r. pod warunkiem posiadania niezbędnych środków finansowych w budżecie Miasta na 2017 r. oraz gdy zaistnieje taka potrzeba wynikająca z przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych. Doradztwo techniczne obejmować będzie w szczególności następujące zadania: 1. Doradztwo techniczne na etapie badania rynku i przygotowania analiz inwestycyjnych tzn. analizy technicznej ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego dla realizacji Projektu. 2. Przygotowanie dokumentacji, która jest niezbędna do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego, w zakresie aspektów technicznych (w zależności od modelu i trybu realizacji), w tym projektu opisu przedmiotu

5 zamówienia/koncesji, podziału ryzyk, projektu umowy, kryteriów oceny ofert, niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgód. 3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla każdego z parkingów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U nr 202 poz z póź. zm). 4. Doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do dnia podpisania umowy i udział w roli eksperta ds. technicznych (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w ramach prawa opcji zgodnie z umową. Świadczenie usług doradztwa, opisanych powyżej, zostanie podzielone na trzy Etapy i polegać będzie na wykonaniu przez Wykonawcę określonych poniżej szczegółowych zadań. Etap I : Badanie rynku i przeprowadzenie analiz inwestycyjnych. Etap ten będzie obejmował w szczególności: 1. Badanie rynku uzyskanie informacji o najkorzystniejszych lokalizacjach, optymalnym sposobie realizacji Projektu i preferowanych rozwiązaniach organizacyjnych oraz technicznych. 2. Analiza najkorzystniejszych lokalizacji dla budowy parkingów na terenie centrum Łodzi z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych na wyznaczonym obszarze wraz ze wskazaniem i uzgodnieniem z Zamawiającym optymalnych czterech lokalizacji dla budowy parkingów w modelu PPP (przy czym Zamawiający zastrzega możliwość wskazania jednej z 4 lokalizacji wykraczającej poza opisany powyżej obszar w granicach Miasta Łodzi). 3. Analizy formalno-prawne dla czterech wybranych lokalizacji obejmujące w szczególności: uszczegółowienie stanów prawnych dla każdej z nieruchomości oraz innych uwarunkowań mogących mieć wpływ na Projekt, szczegółowe określenie sposobu i możliwości realizacji Projektu w formule PPP i wskazanie najbardziej efektywnego modelu PPP dla realizacji przedsięwzięcia, określenie zasad wniesienia wkładu własnego przez podmiot publiczny, zasad dysponowania tym wkładem oraz ocenę skutków prawnych przekazania składników majątkowych pomiędzy stronami umowy. 4. Analizy ekonomiczno-finansowe dla czterech wybranych lokalizacji obejmujące w szczególności: określenie zasadności i możliwości realizacji Projektu w formule PPP pod względem finansowo-ekonomicznym (porównanie modelu PPP oraz innych sposobów realizacji inwestycji), określenie łącznej wartości nakładów inwestycyjnych, kosztów utrzymania planowanego przedsięwzięcia, przepływów finansowych, szacowanego zysku

6 partnera prywatnego w całym okresie trwania umowy, ocenę finansowej rentowności inwestycji, analizę wpływu Projektu na finanse Miasta oraz na poziom długu publicznego z uwzględnieniem skutków ekonomiczno finansowych i wpływu na wskaźniki zadłużenia podmiotu publicznego, analizę wpływu podatku od nieruchomości na rentowność inwestycji, analizę planów dla inwestycji mogących mieć wpływ na rentowność parkingów oraz analizę generatorów ruchu (miejsc wpływających na liczbę parkujących pojazdów) w obszarze oddziaływania przedmiotowych lokalizacji, analizę lokalizacji parkingowych (obecnych, będących w realizacji i planowanych) mających wpływ/stanowiących konkurencję dla parkingów objętych niniejszym przedsięwzięciem. 5. Analizy ryzyk dla czterech wybranych lokalizacji, które w szczególności uwzględnią podział zadań oraz ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym (wraz z wpływem na poziom długu publicznego). 6. Analizy techniczne dla czterech wybranych lokalizacji (w tym zbadanie stanu zagospodarowania terenu, wybór rozwiązania technicznego lub technologicznego, ocena oddziaływania na środowisko) wraz z rekomendowanymi uwarunkowaniami dotyczącymi otoczenia lokalizacji (w tym określenie szczegółów strefy buforowej, modyfikacji strefy płatnego parkowania itp.). 7. Podsumowanie wykonanych analiz oddzielnie dla czterech wybranych lokalizacji wraz z rekomendacją optymalnego modelu realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP (w tym trybu wyboru partnera prywatnego z przejrzystym z uwzględnieniem podziału ryzyk, mechanizmu finansowego, zaangażowania finansowego partnerów, wpływu na dług publiczny, koncepcji stref buforowych, koncepcji w zakresie podatku od nieruchomości, itp.). Etap II: Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego w wybranym trybie. Etap ten będzie obejmował w szczególności: Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wyboru partnera prywatnego (w zależności od modelu i trybu realizacji) w tym w szczególności: projektu ogłoszenia o zamówieniu/ogłoszenia o koncesji wraz z załącznikami, projektu opisu przedmiotu zamówienia/koncesji, projektu opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert, projektu umowy z partnerem prywatnym wraz z niezbędnymi załącznikami. Ponadto zadaniem Wykonawcy jest opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla każdego z parkingów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U nr 202 poz z póź. zm). Etap III: Prawo opcji zgodnie z umową - doradztwo i udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego i zawarcie Umowy. Etap ten będzie obejmował w szczególności:

7 1. Kompleksowe doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym, prawnopodatkowym technicznym, a także współpracę i udział w trakcie przygotowania postępowania na wybór partnera prywatnego aż do publikacji ogłoszenia o zamówieniu/koncesji. 2. Kompleksowe doradztwo, współpracę i udział w trakcie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru partnera prywatnego np. udział w weryfikacji dokumentów przedkładanych przez podmioty prywatne, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; współpracę przy opracowaniu propozycji odpowiedzi na pytania partnerów do treści SIWZ/ opisu warunków koncesji; udział w przeprowadzanych dialogach lub negocjacjach z partnerami prywatnymi we wszystkich merytorycznych aspektach; udział w roli eksperta, jeśli zaistnieje taka potrzeba; udział w ocenie złożonych ofert pod względem merytorycznym i formalnym. 3. Doradztwo do momentu zawarcia umowy z partnerem prywatnym. III. Sposób realizacji zadań przez Wykonawcę i harmonogram prac. Wykonawca powinien zaproponować optymalne rozwiązania i zapewnić właściwą jakość prowadzonych prac i przygotowywanych dokumentów. Zakres prac Wykonawcy określa rozdział II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca wyznaczy Kierownika swojej grupy ekspertów (Kierownikiem może być jeden z ekspertów). Kierownik będzie odpowiadał przede wszystkim za: 1. kontrolę jakości i spójności przekazywanych dokumentów; 2. przekazywanie Zamawiającemu spójnych dokumentów opracowanych przez członków zespołu; 3. rozdział pracy pomiędzy członków zespołu Wykonawcy; 4. przekazywanie protokołów odbioru po zakończeniu każdego z Etapów realizacji Zamówienia; 5. organizowanie bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. W przypadku zastrzeżeń do prac wykonywanych przez daną osobę, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wykluczyć ją z listy stanowiącej załącznik do projektu umowy, a na jej miejsce wskazać dodatkową osobę posiadającą niemniejsze kwalifikacje. Wykonawca przedstawi w ofercie szczegółowy harmonogram prac zgodny z podziałem na Etapy wskazanym przez Zamawiającego w punkcie III oraz terminy realizacji poszczególnych Etapów, co zostanie uwzględnione w umowie. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności, wykorzystywania informacji nabytych podczas realizacji Zamówienia wyłącznie do celów wykonywanej pracy i zachowania ich w tajemnicy wobec osób trzecich. IV. Termin realizacji umowy.

8 Zamawiający przewiduje realizację I i II etapu Zamówienia do 1 grudnia 2016 r. Etap III realizowany będzie w ramach prawa opcji (do końca III kwartału 2017 r.). V. Wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie za każdy Etap Zamówienia (opisany w punkcie II) będzie wypłacane po zakończeniu każdego z Etapów Zamówienia. Wynagrodzenie łączne obejmuje sporządzenie i analizę wszystkich dokumentów wraz z wykonaniem usług niezbędnych do osiągnięcia rezultatu w postaci zawarcia ostatecznej umowy z partnerem prywatnym. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty wynikające z uczestnictwa w tego rodzaju spotkaniach, organizowanych przez Zamawiającego, w tym koszty uczestnictwa w procesie wyboru partnera prywatnego (w tym w szczególności udział w rundach negocjacyjnych). Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę wyceny całości Zamówienia oraz poszczególnych Etapów Zamówienia. Termin realizacji całości Zamówienia i terminy realizacji poszczególnych Etapów Zamówienia Zamawiający przyjmie zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy.

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b:

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b: Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem: Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy - Miasto Płock mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora partnera prywatnego

Bardziej szczegółowo

numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół) pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

GMINA TŁUSZCZ. ul. Warszawska 10, Tłuszcz tel

GMINA TŁUSZCZ. ul. Warszawska 10, Tłuszcz tel GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl Tłuszcz, 27.03.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr do którego nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie

Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie Agata Kozłowska, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Podstawowe założenia

Bardziej szczegółowo

numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół) pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru partnera prywatnego

Procedura wyboru partnera prywatnego Procedura wyboru partnera prywatnego PPP krok po kroku etapy postępowania Wybór trybu postępowania w celu wyłonienia partnera prywatnego tryb ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIIENIA do postępowania o zamówienie publiczne na: opracowanie kompletnego Studium wykonalności Projektu na potrzeby przygotowania i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. projekt pilotażowy

Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. projekt pilotażowy Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projekt pilotażowy Łódź, dnia 26 marca 2018r. PODSTAWOWY UKŁAD DROGOWY Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zamówienia publicznego: doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Powiat Miński zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACYJNE PRZY PROJEKTACH PPP

PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACYJNE PRZY PROJEKTACH PPP PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACYJNE PRZY PROJEKTACH PPP Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Marzec 2010 GŁÓWNE ETAPY PROCESU PPP Czynności poprzedzające ustawową procedurę Wybór partnera prywatnego Umowa o

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210779-2017:text:pl:html -Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2017/S 105-210779 Ogłoszenie o koncesji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:208355-2017:text:pl:html -: Roboty budowlane 2017/S 104-208355 Ogłoszenie o koncesji Roboty budowlane Dyrektywa 2014/23/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229650&rok=20...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229650&rok=20... Page 1 of 6 Łódź: Wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO - dla przedsięwzięcia pn. Budowa krytych kortów tenisowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne Zamawiający: Gmina Tarnowo Podgórne Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PL. HIRSZFELDA WROCŁAW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PL. HIRSZFELDA WROCŁAW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PL. HIRSZFELDA 12 53-413 WROCŁAW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego ścieżka dojścia do projektu PPP. adw. Michał Liżewski

Jak wykorzystać potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego ścieżka dojścia do projektu PPP. adw. Michał Liżewski Jak wykorzystać potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego ścieżka dojścia do projektu PPP adw. Michał Liżewski Skuteczność wdrażania i realizacji projektów PPP w Polsce (2009-2017) Źródło: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO Zał. 1 GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16 43-190 MIKOŁÓW OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO dla przedsięwzięcia pn. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S169 04/09/ PL. - - Roboty budowlane - Koncesje na roboty budowlane - Postępowanie o udzielenie koncesji 1 / 6

Dz.U./S S169 04/09/ PL. - - Roboty budowlane - Koncesje na roboty budowlane - Postępowanie o udzielenie koncesji 1 / 6 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:385849-2018:text:pl:html -Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu. BURMISTRZ MIASTA USTKA RIE.271.2.2019.AO/CB-K Ustka, dnia 10 kwietnia2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie kompleksowych usług doradztwa ekonomiczno-finansowego i prawnopodatkowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2018/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2018/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238370-2018:text:pl:html -Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2018/S 104-238370 Ogłoszenie o koncesji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia.

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Tomasz Sawicki, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Wyniki przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r.

Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r. Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r. Parkowanie w Śródmieściu stan obecny W dzielnicy Śródmieście znajduje się ok. 50 000 miejsc parkingowych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Podstawowe załoŝenia ustawy Ekonomika prawodawcy - ogólny, ramowy charakter

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:497933-2018:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S 218-497933 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:383860-2018:text:pl:html Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S 169-383860 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 091-163901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 091-163901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163901-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 091-163901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków

Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków Marcin Szczygieł Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot i zakres zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradczych podczas przygotowania i realizacji czterech postępowań przetargowych

Bardziej szczegółowo

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne Tomasz Korczyński Counsel, Co-Head of the PPP Practice Bartosz Mysiorski PPP Development Manager 28.11.2016, Elbląg Agenda 1. Wprowadzenie do PPP 2. PPP

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 1. Zapraszający Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Polska-Pomiechówek: Roboty drogowe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Pomiechówek: Roboty drogowe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:572321-2018:text:pl:html -Pomiechówek: Roboty drogowe 2018/S 248-572321 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawa w zakresie PPP

Planowane zmiany prawa w zakresie PPP Planowane zmiany prawa w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Dep. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 26 marca 2018 r. Najistotniejsze działania przewidziane w zakresie rozwoju PPP Zadania ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania finansowe płynące z PPP a zadłużenie jednostek samorządowych

Zobowiązania finansowe płynące z PPP a zadłużenie jednostek samorządowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Szkoła Podstawowa Nr. 2 Zobowiązania finansowe płynące z PPP a zadłużenie jednostek samorządowych Partnerstwo publiczno-prywatne to jeden ze sposobów finansowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego na rzecz Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.1/POIR/1.1.1/2018. na zakup kompresora

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.1/POIR/1.1.1/2018. na zakup kompresora ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup kompresora Kędzierzyn - Koźle, 15.03.2018r. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów Sporządził: Jarosław Motyczka Sprawdziła: Edyta Gara Katowice, marzec 2016r. Strona

Bardziej szczegółowo

Łódź: Doradztwo biznesowo prawne w zakresie opracowania analiz rynkowych oraz przygotowania i

Łódź: Doradztwo biznesowo prawne w zakresie opracowania analiz rynkowych oraz przygotowania i Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 260517 2014 z dnia 2014 12 17 r. Ogłoszenie o zamówieniu Łódź 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe doradztwo w zakresie biznesowo prawnym, obejmujące w szczególności:

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52106-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S 029-052106

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:366966-2018:text:pl:html -: Usługi projektowania architektonicznego 2018/S 160-366966 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac. Warszawa, 15 listopada 2011 r.

Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac. Warszawa, 15 listopada 2011 r. Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac Warszawa, 15 listopada 2011 r. Projekt budowy parkingów w podziemnych z udziałem partnera prywatnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_zgokolsztyn 26/10/2011- ID:2011-148722 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Finansowanie Projektów Listopad 2017, Płock Cele i zadania strategiczne Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 12 do SIWZ Nr sprawy ZP/PN/Rb/15/18 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej

Bardziej szczegółowo

Polska-Mysłowice: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Mysłowice: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254040-2017:text:pl:html Polska-Mysłowice: Urządzenia medyczne 2017/S 125-254040 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209121-2017:text:pl:html -Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S 105-209121 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno,

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno, Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych Jan Jarmusz Świerzno, 28.05.2014 Zakres prezentacji Podstawowe pojęcia Model tradycyjny Tryb zaprojektuj i wybuduj Partnerstwo publiczno-prywatne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.6. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE. Pytanie wraz z uzasadnieniem

PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.6. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE. Pytanie wraz z uzasadnieniem Lp. Dokument, którego dotyczy pytanie 1 Wniosek aplikacyjny /zał. nr 6 - Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalnoużytkowy i/albo specyfikacja zakupywanego sprzętu i/albo specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2/RPO/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2/RPO/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2/RPO/2018 Kąty Opolskie, dn. 22.02.2018r. na dostawę materiału do produkcji prototypów ALUMINIUM w związku z uzyskaniem dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Liczba mieszkańców Miasta Ruda Śląska (stan na dzień 31.12.2014r.) 140 669 osób Liczba gospodarstw domowych oczekujących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Ozna cze nie sprawy: KRPI.6 17.2. 2017 Oznaczenie sprawy: KRPI.617.2.2017 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Skrócony opis przedmiotu zamówienia Doradztwo prawne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania. o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania. o udzielenie zamówienia publicznego na: Brzesko, 23 sierpnia 2017r. Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawy sprzętu mechanicznego i elektronicznego, stołów laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Nr Referencyjny P/08/IW/18, otwarcie ofert , godz

Nr Referencyjny P/08/IW/18, otwarcie ofert , godz Nr Referencyjny P/08/IW/18, otwarcie ofert 15.03.2018, godz. 11.00 Ogłoszenie nr 527887-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Jednostka Wojskowa 4620: DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330528-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 2017/S 160-330528 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93362-2017:text:pl:html -Łódź: Roboty budowlane 2017/S 051-093362 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Page 1 of 15 Ogłoszenie nr 622728-N-2018 z dnia r. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.: Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.: Budowa centralnej wartowni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_pmopole 05/08/2010- ID:2010-103452 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A 1) Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych Pośrednikami Finansowymi lub PF ), którzy świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku

Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku www.pwc.com Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku Utrzymanie dróg samorządowych w modelu ppp - korzyści dla strony publicznej 22 października

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1) Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego dalej: Pośrednikiem Finansowym lub PF ), który świadczyć będzie na zlecenie Zamawiającego usługę

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395254-2017:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 2017/S 193-395254 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:327357-2018:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2018/S 143-327357 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata

ZAPYTANIE OFERTOWE. na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2016 2023 Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F24 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Karczew NO_DOC_EXT: 2017-066105 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: przetargi@karczew.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 526890-N-2019 z dnia 2019-03-19 r. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zagadnienia

Kluczowe zagadnienia Aspekty prawne PPP Kluczowe zagadnienia Istota partnerstwa publicznoprywatnego Procedura wyboru partnera prywatnego Zinstytucjonalizowane PPP partnerstwo w formie spółki PPP a ochrona długu publicznego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13400-2017:text:pl:html -: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S 009-013400 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wielopoziomowy parking Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec

Wielopoziomowy parking Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec Wielopoziomowy parking Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec W budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec w Warszawie zamieszkuje około 2300 rodzin. Przyjmując, że statystyczna rodzina posiada

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/832/16 na zakup kompresorów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/832/16 na zakup kompresorów 22.05.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/832/16 na zakup kompresorów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE o Przedsięwzięciu pn. Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Ustka listopad 2017 r. 1. WPROWADZENIE Miasto Ustka (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:84552-2017:text:pl:html -Gdańsk: Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 2017/S 046-084552

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl/ Kraków: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Projektu pod nazwą Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo