Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści"

Transkrypt

1 Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator i hasła do kanałów dostępu... 2 Dane i oświadczenia klientów Karty płatnicze (debetowe i kredytowe)... 3 Kredyty i pożyczki... 3 Produkty inwestycyjne i lokaty... 3 Dokumenty obowiązujące klientów... 3

2 Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego Niniejszy dokument określa zasady i warunki, na podstawie których odbędzie się udostępnienie nowego serwisu transakcyjnego klientom mbanku-dawnego MultiBanku. 2. Dostęp do nowego serwisu transakcyjnego przyznany zostanie wszystkim klientom posiadającym relację z mbankiem - dawnym MultiBankiem. 3. Relację z mbankiem - dawnym MultiBankiem mają: 1) osoby będące stroną umowy z bankiem 2) osoby występujące w roli pełnomocnika, poręczyciela, gwaranta, dostawcy zabezpieczenia, użytkownika karty, itp. 4. Udostępnienie nowego serwisu transakcyjnego nastąpi w terminie wskazanym za pośrednictwem strony internetowej banku. 5. Bank poinformuje klientów o planowanym udostępnieniu nowego serwisu transakcyjnego nie później niż na 10 dni przed jego dokonaniem za pośrednictwem kanałów dostępu do banku. 6. Udostępnienie nowego serwisu transakcyjnego, będzie poprzedzone przerwą konserwacyjną, o której Bank poinformuje na zasadach określonych w regulaminach, o których mowa w Po udostępnieniu nowego serwisu transakcyjnego, klienci będą prowadzić obsługę wszystkich swoich produktów bankowych wyłącznie w nowym serwisie transakcyjnym. 3. Udostępnienie nowego serwisu transakcyjnego nie wpływa na ważność umów, na podstawie których klienci korzystają z produktów i usług banku. Wszystkie dotychczas zawarte umowy pozostają w mocy i nie wymagają zawarcia aneksu. Kanały dostępu do banku Od momentu udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego kanałami dostępu do banku są: 1) placówki banku (wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej banku i BOK), 2) strona internetowa dostępna pod adresem 3) serwis transakcyjny mbanku, w tym aplikacja mobilna mbank PL, 4) BOK mlinia dostępna pod numerem lub oraz połączenie audio, wideo oraz chat realizowane za pośrednictwem strony internetowej oraz z serwisu transakcyjnego po zalogowaniu. 2. Klienci na dotychczasowych zasadach będą korzystali z usług dedykowanych doradców i opiekunów. 3. Od momentu udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, klienci będą mogli korzystać jedynie z tego serwisu. Identyfikator i hasła do kanałów dostępu Z chwilą udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, klienci będą mogli korzystać z poszczególnych kanałów dostępu, wykorzystując swój dotychczasowy identyfikator i hasła, z zastrzeżeniem poniższego. 2. W przypadku konieczności zmiany dotychczasowego identyfikatora, Bank poinformuje o tym fakcie klienta mbankudawnego MultiBanku przed udostępnieniem nowego serwisu transakcyjnego. W takiej sytuacji klient otrzyma nowy identyfikator, przy czym hasła dostępu do poszczególnych kanałów dostępu pozostaną bez zmian. 3. Po udostępnieniu nowego serwisu transakcyjnego klienci będą mogli ustanowić identyfikator dodatkowy, o którym mowa w regulaminach wskazanych w Klienci korzystający z serwisu transakcyjnego mbanku - dawnego MultiBanku są zobowiązani do zmiany swojego dotychczasowego hasła dostępu, w przypadku, gdy nie spełnia ono wymagań, o których mowa na stronie internetowej banku. Czynność ta powinna zostać wykonana przed udostępnieniem nowego serwisu. 2. Korzystanie z nowego serwisu transakcyjnego będzie możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych oraz systemowych: 1) posiadanie dostępu do Internetu oraz systemu operacyjnego kompatybilnego z programami: Google Chrome wersja 40.0 lub nowsza, Mozilla FireFox wersja 35.0 lub nowsza, Internet Explorer wersja 9 lub nowsza skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSLoraz Apletów Java, 2) posiadanie jednej z przeglądarek internetowych typu Google Chrome wersja 40.0 lub nowsza, Mozilla FireFox wersja 35.0 lub nowsza, Internet Explorer wersja 9 lub nowsza skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSLoraz Apletów Java. 7. Hasła jednorazowe służące m.in. do autoryzacji transakcji płatniczych oraz potwierdzania dyspozycji klienta w poszczególnych kanałach dostępu pozostaną aktywne w nowym systemie transakcyjnym. Dane i oświadczenia klientów 8. Dane osobowe, teleadresowe oraz inne dane, oświadczenia i zgody składane przez klientów podczas wnioskowania o produkty bankowe pozostają bez zmian W ramach udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, numery rachunków, data generowania wyciągu, sposób wysyłki wyciągu oraz czas trwania umów zawartych z bankiem nie ulegnie zmianie.

3 2. Z chwilą udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, zmianie mogą ulec nazwy marketingowe niektórych rachunków, zgodnie z informacją znajdującą się na stronie internetowej banku Udostępnienie nowego serwisu transakcyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, nie ma wpływu na realizację przez bank zleceń płatniczych (w tym na realizację przelewów z datą przyszłą, zleceń stałych i poleceń zapłaty) oraz na dane odbiorców zleceń płatniczych. 2. Z chwilą udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, kodem BIC (kodem SWIFT) wykorzystywanym do realizacji przelewów zagranicznych będzie numer BREXPLPWMBK. 3. W ramach udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego wprowadzone zostaną nowe funkcjonalności, m.in. przelew na profil facebookowy i przelew na numer telefonu. Karty płatnicze (debetowe i kredytowe) W ramach udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego: 1) bank nie będzie dokonywał wymiany kart, klienci mbanku-dawnego MultiBanku będą nadal korzystać z kart płatniczych (zarówno głównych, jak i dodatkowych), które aktualnie posiadają, 2) numery kart, daty ważności karty, kody CVV2/CVC2, a w przypadku kart kredytowych także numery rachunków kartowych, numery rachunków do spłaty kart i numer programu lojalnościowego nie ulegną zmianie, 3) poszczególne nazwy typów kart mogą ulec zmianie. Informacje o dotychczasowych i nowych nazwach typów znajdują się na stronie internetowej banku. 2. Z chwilą udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, aktualne parametry/ustawienia kart tj. wysokość limitów autoryzacyjnych, limity kart dla kart wirtualnych, sposób wysyłki zestawienia transakcji, sposób naliczania opłat, rodzaj i zakres posiadanych ubezpieczeń, a w przypadku kart kredytowych, także wysokość przyznanego limitu kredytu, wysokość aktualnego zadłużenia, data generowania wyciągu, sposób wysyłki wyciągu, procent automatycznej spłaty karty, oprocentowanie zadłużenia nie ulegną zmianie. 3. Przyznane mile w ramach programu lojalnościowego Miles & More zostaną zachowane bez zmian. 12. Z chwilą udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, wszystkim kartom mbanku - dawnego MultiBanku wydanym w miejsce zastrzeżonych, duplikatom i kartom odnowionym, nadane zostaną nowe numery. Klienci będą zobowiązani do zdefiniowania PIN-u. Kredyty i pożyczki W ramach udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, bez zmian pozostają: 1) parametry kredytu i pożyczki (wysokość przyznanego kredytu, dzień spłaty raty, rodzaj rat kredytu) numery rachunków do spłaty, numery rachunków do uiszczania opłat i prowizji oraz harmonogramy spłat, 2) ustanowione zabezpieczenia kredytów i pożyczek oraz zakres ubezpieczeń, do których przystąpili kredytobiorcy w związku z zawartą Umową. 4. W ramach udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego zmianie może ulec sposób prezentowania informacji dotyczących kredytów i pożyczek w nowym serwisie transakcyjnym banku. 5. Z chwilą udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego zmianie mogą ulec nazwy marketingowe niektórych kredytów i pożyczek. Informacje o dotychczasowych i nowych nazwach znajdują się na stronie internetowej banku Produkty inwestycyjne i lokaty W ramach udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego funkcjonalność produktów inwestycyjnych i lokat nie ulegną zmianie. 2. Z chwilą udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego zmianie mogą ulec nazwy marketingowe niektórych produktów inwestycyjnych i lokat. Informacje o dotychczasowych i nowych nazwach znajdują się na stronie internetowej banku Dokumenty obowiązujące klientów 15. Od momentu udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego, klientów obowiązują odpowiednio poniższe regulaminy i cenniki: Klienci indywidualni Cenniki Tabela oprocentowania Reklamacje Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

4 w ramach Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Karty debetowe Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Karty kredytowe Regulamin kart kredytowych dola osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Kredyty odnawialne Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach Warunki udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Warunki obsługi MultiKredytu Oszczędnościowego dla osób fizycznych w ramach Kredyty gotówkowe Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach Warunki udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej Warunki obsługi konsumpcyjnych kredytów na naukę dla osób fizycznych w ramach (mbank-dawny MultiBank), Warunki obsługi konsumpcyjnych bezgotówkowych kredytów na studia MBA dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A (mbankdawny MultiBank) Warunki obsługi konsumpcyjnego kredytu gotówkowego MultiGotówka dla osób fizycznych w ramach (mbank-dawny MultiBank) Kredyty samochodowe Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach Kredyty hipoteczne Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach Produkty inwestycyjne Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych w ramach Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Lokaty Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego IKE dla osób fizycznych w ramach Firmy Cenniki Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej Tabela oprocentowania Tabele stóp procentowych dla firm w ramach Reklamacje Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach Regulamin usług płatniczych dla firmw ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Karty debetowe Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Karty kredytowe Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej Kredyty odnawialne Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach Kredyty obrotowe i Pożyczki Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej Regulamin udzielania Kredytu Obrotowego dla firm w ramach bankowości 4

5 detalicznej Kredyty samochodowe Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej Kredyty zabezpieczone Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach, Regulamin udzielania Wielocelowego Kredytu firmowego zabezpieczonego w ramach, Regulamin udzielania Linii Kredytowej zabezpieczonej dla firm w ramach, Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej, Regulamin udzielania Kredytu VAT dla firm w ramach bankowości detalicznej, Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach, Lokaty Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach 5

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. mbank S.A. Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07.11.2014 Spis treści Spis treści..2 Dział I Postanowienia ogólne...3 Dział II Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe BRE BANK SA Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, sierpień 2012 r. 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Postanowienia niniejszych Warunków wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r.

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Spis treści Załącznik nr 3 do PO Nr A-V- Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia kredytu w karcie kredytowej 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 2 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych... 5 Rozdział I Warunki udzielenia

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty... BRE BANK S.A. - Departament Bankowości Elektronicznej mbank Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, grudzień 2004 r. I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo